Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download ""

Väljavõte

1 K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks a. kohtu tsiviilkantselei kaudu Kentmanni 13, Tallinnas Tsiviilasja number Kohtuasi SK hagi CEAS vastu saamata jäänud töötasu ,96 eurot väljamõistmiseks Hagihind ,96 eurot Menetlusosalised Kohtuistungi toimumise aeg Hageja Sander Kuriks (ik , elukoht Tedre 33a-69, Tallinn); Hageja lepinguline esindaja Thea Rohtla (Rohtla Law Office, Viru Väljak 2, III korrus, MetroPlaza; e-post: thea@rohtlalaw.ee); Kostja CEAS (rk , asukoht Laki 14a, Tallinn); Kostja lepinguline esindaja advokaat Katrin Sarap (Maqs Law Firm, Rotermanni 8, Tallinn) ; 26. jaanuar 2012.a. Resolutsioon. Jätta rahuldamata SK hagi CEAS vastu saamata jäänud töötasu väljamõistmiseks ,96 eurot Menetluskulude jaotus. Jätta SK menetluskulud tema enda kanda ja CEAS menetluskulud SK kanda. Edasikaebamise kord. Kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul, alates otsuse apellandile kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel esimese astme kohtu otsuse avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioonkaebus võidakse lahendada ringkonnakohtus kirjalikus menetluses, kui kaebuse esitaja ei taotle selle lahendamist istungil. Seaduses sätestatud alustel võib menetlusosaline taotleda riigipoolset menetlusabi menetluskulude kandmiseks. Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise

2 puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist. Hagi aluseks olevad asjaolud ja hageja nõue a. Harju Maakohtule esitatud hagiavalduses märgib hageja, et tema ja kostja vahel sõlmiti a. määramata ajaks tööleping nr 36, mille kohaselt asus ta tööle kostja juurde ostujuhi ametikohale täistööajaga. Lepingu p-s 5.1 leppisid pooled kokku, et hageja palk on katseajal krooni ja peale katseaega krooni. Lepingu lisa 1 kohaselt nähti ette hagejale ka lisatasu kuni krooni kuus tegevjuhi korraldusel a. juunis nimetati hageja kostja juhatuse liikmeks ja a. sõlmiti hagejaga juhatuse liikme leping, mis muuhulgas sätestab ka juhatuse liikme tasu. 3. Hageja väidetel tulenesid tema kohustused pärast a. nii temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingust, äriseadustikust kui ka ostujuhi töölepingust, sest hageja jätkas juhatuse liikme ülesannete täitmise kõrval ka ostujuhi kohustuste täitmist ning poolte vahel sõlmitud tööleping kehtis edasi, sest seda ei lõpetatud ei poolte kokkuleppel ega ka ühepoolselt. 4. Kostja ei ole hagejale töölepingus kokkulepitud palka maksnud alates 2008.a. juunikuust, vaid on maksnud ainult juhatuse liikme tasu. Hageja ei nõustu kostja seisukohaga nagu oleks tema kostja juhatuse liikmeks valimine 2008.a. juunikuus lõpetanud tema ostujuhi ametikohal töötamise kohta sõlmitud töölepingu. Juhatuse liikmeks olek ja temaga juhatuse liikme lepingu sõlmimine ei välista töölepingulise suhte olemasolu, kui töölepingu alusel tehtav töö ei kuulu juhatuse liikme Äriseadustikust tulenevate kohustuste hulka. Ostujuhi töö oli hagejal erinev juhatuse liikme tööst. Eeltoodust tulenevalt oli poolte töösuhe kehtiv ja kostjal tuli täita poolte vahel sõlmitud töölepingust tulenevaid kohustusi, s.h. TLS 48 lg 1 p 1 ja 49 p 2 sätestatud kohustust maksta töötasu. Enne a. tulenes kostja kohustus maksta palka endise TLS 28 lg 2 p 2 sätestatust. 5. Hageja palus esitatud hagis välja mõista kostjalt töötasu summas ,05 eurot ning täpsustas ja suurendas oma nõuet kostja vastu menetluse käigus ja palus kohtuistungil välja mõista kostjalt 36 kuu töötasu perioodi juuni 2008.a. kuni mai 2011.a. kokku summas ,96 eurot. 6. Oma nõuet kostja vastu soovis hageja tõendada järgmiste dokumentaalsete tõenditega: töölepinguga nr 36, mis sõlmiti poolte vahel a., töölepingu lisaga nr 1, poolte vahel sõlmitud juhatuse liikme lepinguga ja hageja pangakonto väljavõttega SEB pangast, poolte vahel peetud elektroonilise kirjavahetuse ja väljavõtte elektroonilisest äriregistrist kostja kohta. Kostja vastuväited ja selle põhjendused. Kostja hagi ei tunnista ja palub jätta selle rahuldamata. Kostja põhjendab oma seisukohti järgnevaga: 7. Hageja töölepinguline suhe kostjaga lõppes 2008.a. juunikuus hageja kostja juhatuse liikmeks valimisega. Poolte tahe ei olnud pärast hagejaga juhatuse liikme lepingu sõlmimist jätkata hagejaga ka 2

3 töölepingulist suhet, sest juhatuse liikme lepinguga määratud töökohustused sisaldasid varasemast töölepingust tulenevaid töökohustusi. Hagejaga sõlmitud töölepingu kohaselt oli hageja peamiseks töökohustuseks ostude ning müügi korraldamine. Lisaks ÄS 306 lg 1 sätestatud juhatuse liikme kohustustele oli hageja juhatuse liikme lepingus märgitud kohustuseks täide viia kokkulepitud strateegiaid ja visioone, osaleda paika pandud eesmärkide saavutamisel, tuua kliente ning suurendada kliendibaasi Samuti oli hageja vastutav müügi ja turunduse korraldamise eest, personali valimise ja koolitamise eest ning CEAS majandustulemuste ees ning tal oli kohustus anda oma panus kostja arengusse ja edusse (juhatuse liikme lepingu p 3). Töölepingulise suhte lõppemist poolte vahel tõendab kostja väidetel ka kokkulepitud hageja juhatuse liikme tasu. Töölepingus oli kokku lepitud hageja töötasuks krooni, kuna pooled leppisid kokku, et hageja täidab juhatuse liikme lepingust tuleneva kohustusena muuhulgas ka ostu- ja müügitööga seotud ülesandeid, leppisid pooled juhatuse liikme tasuks kokku krooni. Kostja on seisukohal, et vaatamata pooltevahelise töösuhte lõppemisele seoses hageja kostja juhatuse liikmeks valimisega, ei vormistatud töösuhte lõppemist kirjalikult, kuid nimetatu ei tee tühiseks töölepingu lõppemise fakti poolte vahel. Kostja leiab, et hageja kostja ainukeseks juhatuse liikmeks valimine kinnitab juba iseenesest töölepingulise suhte lõppemist seoses tema juhatuse liikmeks valimisega. 8. Kostja väidetel ei ole hageja käitunud oma õiguste teostamisel heas usus ja on seetõttu kaotanud igal juhul oma väidetava nõudeõiguse kostja vastu hea usu printsiibi rikkumise tõttu. TsÜS 138 lg 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus, sama paragrahvi teise lõike kohaselt ei ole õigusteteostamine lubatud seadusevastasel viisil ning eesmärgiga tekitada teisele isikule kahju. Hageja ei ole alates 2008.a. juunist kuni hagi esitamiseni esitanud kostjale pretensioone saamata jäänud töötasu osas. Kostja leiab, et ligi kolme aasta saamata jäänud töötasu nõudmine kohtusse hagi esitamisega on hea usu põhimõttega vastuolus olev käitumine. Lisaks oli hageja ise kostja juures ainus juhatuse liige 2008.a. juunist kuni 2011.a. maini, kes ÄS 306 lg 1 kohaselt oli seega aktsiaseltsi juhtorgan, kes esindas ja juhtis aktsiaseltsi ning juhatuse liikme lepingu kohaselt oli hageja vastutav ka personaliga seonduvate küsimuste eest. Seega oli hageja isikuks, kellel oli kohustus lahendada töötasuga seonduvad küsimused ning vormistada kirjalikult töölepingud, nende muutmised ja lõpetamised. ÄS 306 lg 3 kohaselt peab juhatus esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Seega juhul kui hageja arvates oli talle alates 2008.a. juunikuust väljamaksmata töötasu, oleks ta ÄS 306 lg 3 kohaselt pidanud seda olukorda kajastama kostja nõukogule esitatud aruannetes. Seda aga hageja enne hagi kohtusse esitamist ei teinud, millest kostja järeldab, et hageja teadis ka ise, et alates 2008.a. juunist on tema töölepinguline suhe lõppenud. ÄS 306 lg 4 kohaselt korraldab juhatus aktsiaseltsi raamatupidamist. Kui hageja leidis, et talle on kostja poolt alates 2008.a. juulist töötasu maksmise kohustus täitmata, oleks ta pidanud seda kajastama kostja raamatupidamise aruannetes ning 2008.a a. majandusaastaaruannetes, sest just hageja oli isikuks kes allkirjastas kostja majandusaasta aruanded. Raamatupidamisaruanded hagejale maksmata töötasu ei kajastanud. 3

4 ÄS 315 lg 1 kohaselt peab juhatuse liige oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega ja sama paragrahvi lõike 2 kohaselt juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju aktsiaseltsile, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Seega juhul kui hageja töötasu nõue oleks õigustatud, ei oleks hageja käitunud kostja juhatuse liikmena korraliku ettevõtja hoolsusega ja on seetõttu tekitanud kostjale oma kohustuste täitmata jätmisega kahju, mille äriühing kavatseb hagejalt kui juhatuse liikmelt sisse nõuda. Lisaks tähendaks juhatuse liikme kohustuste rikkumine ja täiendav palgakulu seda, et kostjal on õigus nõuda tagasi hagejale tasutud preemia, mille suurus põhines kostja majandustegevusel, sest majandustegevuse muutumine muudaks ka tasutava preemia suurust. Kuna hageja oli vaidlusalusel perioodil kostja ainuke juhatuse liige, kes vastustas kostja personalialase tegevuse ning raamatupidamise korraldamise eest ja hagejal oli kostja juhatuse liikmena õigus ja kohustus lõpetada kirjalikult tema ja kostja vahel sõlmitud tööleping ning juhul kui ka eeldada, et hagejal oleks olnud õigus töötasu saada, oli hageja kohustuseks kostja arvelduskontolt ka ülekandeid teha, mida hageja aga ei teinud, ei ole hageja käitunud heas usus ja on seetõttu kaotanud oma väidetava nõudeõiguse kostja vastu hea usu printsiibi rikkumise tõttu. Hageja seisukoht kostja vastuse osas. 9. Vastuseks kostja vastusele märgib hageja, et - ostujuhi põhiülesandeks oli töölepingus sätestatu kohaselt ostude korraldamine ja sellega seotud kõrvalülesanded. Hageja töö sisustasid tarnijate otsimine, ostutellimuste koostamine ja tarnijatele nende saatmine, laojäägi jälgimine ja veoste korraldamine (s.h. tellimine, jälgimine ja arvete kontroll), tarnijatega suhtlemine ja hinnaläbirääkimised ja muud ostutööga seotud ülesanded. Kuigi ostujuhi lepingus oli kirjutatud, et hageja peaks ka müüma, siis tegelikult ei ole ta ostujuhi lepingu järgselt kunagi müünud ja talle ei ole ka mingit müügipiirkonda kunagi määratud. See oli aktsepteeritud ka endise juhatuse liikme PL poolt. Asudes ostujuhina kostja juurde tööle, pidi ta esmalt asendama lahkuvat ostujuhti DA; tegelikult aga umbes nädala möödudes selgus, et ka teine ostujuht ER lahkub ettevõttest ja hagejal tuli ka tema töö üle võtta. Mingit võimalust paralleelselt müügiga tegeleda hagejal ei olnud, sest ta sai ühe nädalaga kahekordse koormuse ning tegemist oli hageja jaoks täielikult uue alaga; - kostja väide nagu puudunuks pooltel tahe jätkata pooltevahelist töösuhet pärast hageja juhatuse liikmeks valimist, on meelevaldne. Töölepingu lõpetamine eeldas kuni a. kehtinud töölepingu seaduse järgi kas tähtaja saabumist, poolte kokkulepet või kummagi poole kirjalikku avaldust. Kumbki käesoleva vaidluse pooltest ei avaldanud soovi hagejaga sõlmitud töölepingut lõpetada, samuti ei sõlmitud ka vastavat kokkulepet; - kostja väited nagu sisaldunuks hagejaga sõlmitud juhatuse liikme lepingus ka tema kui ostujuhi tööülesanded, on vale. Hageja juhatuse liikme ülesanded on märgitud juhatuse liikme lepingu p- s 3 ning nimetatu kohaselt oli CE juhtimine vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele, samuti vastavalt nõukogu liikmete otsustele ja määrustele. Hageja pidi viima ellu kokkulepitud strateegiaid ja visioone, osalema püstitatud eesmärkide saavutamisel, tooma ettevõttele kliente ja suurendama kliendibaasi. Samuti vastutas hageja müügi- ja turundustegevuse, personali värbamise ja väljaõppe ning CE majandustulemuste eest. Ehk siis tegemist oli Äriseadustikus juhatuse liikme tüüpiliste kohustustega. Kostja väide nagu oleks pooled kokku leppinud ka muudes kohustustes, on vale. Mingit kokkulepet selles, et hageja peaks juhatuse liikmena ka ostujuhi ülesandeid täitma, ei olnud. Hageja kui juhatuse liikme ülesanne ei ole olnud ostu- ja müügitöö teostamine, vaid ta vastutas müügi- ja turundustegevuse eest, st. tegemist oli tavapärase ettevõtte juhi vastutusvaldkonnaga, mitte ostujuhi igapäevatöö tegemisega; 4

5 - hageja nõustub kostja viidatud Riigikohtu lahendis tooduga, et igal juhul tuleb hinnata, kas juhatuse liikme töö ja töö, mida ta teeb töölepingu alusel, langevad kokku, kuid käesoleval juhul oli hageja puhul tegemist täiesti erinevate, erinevat vastutust, oskusi ja võimeid nõudvate töödega, millega hageja eeskujulikult toime tuli ja CE kahjumis olevast äriühingust 2008.a. rohkem kui 1 miljoni kroonise puhaskasumiga ettevõtteni juhtis. Selle tulemuse saavutamisel oli tähtis osa ka hageja kui ostujuhi tööpanuses; - hageja ei nõustu kostja väitega, nagu tõendaks töölepingulise suhte lõppemist ka kostja poolt makstava juhatuse liikme tasu suurus. Pooled ei leppinud kokku, et hageja täidab juhatuse liikmena ka ostujuhi tööülesandeid, müügijuhi tööülesandeid pole hageja aga kunagi täitnudki. Hageja juhatuse liikme tasu suurus ei sõltunud mitte sellest, et ta sisaldanuks ka ostujuhi töötasu, vaid tema vastutusvaldkonnast ja mahust. Sealjuures oli hageja kui juhatuse liikme töötasu alates 2009.a. oktoobrist ,00 krooni (4393,93 EUR) ning see ei sõltunud endiselt tema kui ostujuhi töölepingulisest suhtest, vaid sama suurt tasu juhatuse liikmena oli saanud ka endine juhatuse liige Peeter Loopere, kel oli hagejaga täpselt samasugune juhatuse liikme leping ning kes ei olnud kunagi täitnud ostujuhi ülesandeid (ka mitte töölepinguga): - kostja väide nagu oleks saanud hageja töölepingut lõpetada vaid tema ise, on ebaõige. Kuni a. oli kostja juhatuse liige ka PKB, kes olnuks õiguspädev hageja kui ostujuhi töölepingut lõpetama; - kostja on oma vastuses meelevaldselt moonutanud Riigikohtu lahendis toodud Riigikohtu seisukohta. Osundatud lahendi p-s 13 on Riigikohus selgitanud millises vormis peab käima töölepingu muutmine, käesolevas vaidluses on kõne all aga lepingu lõpetamine, millele kuni 2009.a. juulini oli kehtestatud kirjalik vorm; - hageja ei ole kinnitanud oma töölepingulise suhte lõppemist. Hageja oli samaaegselt küll töötaja ja kostja juhatuse liige, kuid nõukogu korralduste kohaselt ei saanud ise otsustada endale mingite tasude maksmist, mida kinnitab hageja kostja nõukogu liikme e-kirjavahetus; - hageja on seisukohal, et ei ole nõude esitamisel kostja vastu rikkunud TsÜS 138 lg 1 sätestatud õiguste teostamise ja kohustuste täitmise heas usus toimimise põhimõtteid. Hageja on kostja nõukogu liikmele mitmel korral suuliselt ja ka e-kirjadega teada andnud talle ostujuhi töötasu mittemaksmisest, kuid vastusest on kõrvale põigeldud või lahendamine edasi lükatud. Enne hagiavalduse esitamist kohtusse esitas hageja 2011.a. kirjaliku pretensiooni nõukogule ning andis endale töötasu maksmiseks juhatuse liikme korralduse raamatupidajale täitmiseks, kuid nõukogu liikme korraldusel sellest keelduti; - hageja ei vaidlusta asjaolu, et ta korraldas tõepoolest ettevõttes raamatupidamist, kuid saamata jäänud töötasu endale välja makstes läinuks ta vastuollu juhatuse liikme lepingu p-ga 3, mis piiras rahaliste väljamaksete suurust; - hagejal on ITLS -st 6 lõikest 3 tulenevalt õigus esitada töötasu nõue tööandja vastu töövaidlusorganisse 3 aasta jooksul, hagiavaldus on esitatud tähtaegselt ning kostjal pole seetõttu alust öelda, et tegemist on hageja poolt pahauskse käitumisega. Hageja on seisukohal, et just kostja on pool, kes käitub vaidluses mitte heas usus, sest kostja on väitnud, nagu varjanuks hageja tema eest kohtudokumentide saabumist kostjale ja nõukogule või teisele juhatuse liikmele sellest teavitamast. Hageja sõnul teavitas ta kostja teist juhatuse liiget samal päeval kohtust saabunud dokumentide laekumisest CEAS-i ning edastas kõik dokumendid müügisekretärile. Kohtuotsuse põhjendused. 5

6 10. Poolte vahel puudub vaidlus selles, et: - SKCEAS vahel sõlmiti a. määramata ajaks tööleping nr 36, mille kohaselt asus hageja kostja juurde tööle ostujuhi ametikohale täistööajaga (lepingu p 4.1.), hageja palgaks lepiti kokku katseajal krooni ja peale katseaega krooni (lepingu p 5.1.) ning lepingu lisa 1 kohaselt nähti ette ka hagejale lisatasu kuni krooni kuus tegevjuhi korraldusel. Nimetatut tõendavad ka hageja poolt esitatud tööleping ja selle lisa 1 (tl 10-14); - hageja tööülesanneteks olid tema töölepingu p 2.2. kohaselt ostude korraldamine (ka müügi korraldamine temale antud piirkonnas ja klientidele, vajadusel kauba kätte toimetamine ja tarbijatega suhtlemine, võlgnikele meeldetuletuste tegemine jne. ning põhiülesannetega vahetult seotud kõrvalülesanded vastavalt tööandja vajadustele; a. juunis nimetati hageja kostja juhatuse liikmeks ja a. sõlmiti hagejaga juhatuse liikme leping, mis muuhulgas sätestab ka juhatuse liikme tasu krooni kuus. Nimetatut tõendab poolte vahel sõlmitud juhatuse liikme leping (t/l 15-18, tõlge t/l 55-58); - juhatuse liikme lepingu p 3 kohaselt juhib SK CEAS-i tegevdirektori ja ainsa juhatuse liikmena vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele ning samuti vastavalt nõukogu liikmete otsustele ja määrustele. Ta viib ellu kokkulepitud strateegiaid ja visioone, osaleb püstitatud eesmärkide saavutamisel, toob ettevõttele kliente ja suurendab kliendibaasi. Samuti vastutab ta müügi- ja turundustegevuse, personali värbamise ja väljaõppe ning CE majandustulemuste eest. Ta juhindub CEs trateegiast kui ka Emaettevõtte (Soome ettevõtte C OY) aruandlusrutiinidest ning annab CE arendamisse ja edusse oma isikliku panuse; - pooled ei ole üksteisele töölepingut üles öelnud, seda poolte kokkuleppel lõpetanud ega selle lõpetamist kirjalikult vormistanud; - kostja ei ole maksnud hagejale töötasu poolte vahel sõlmitud töölepingu alusel alates a. 11. Pooled vaidlevad selle üle kas pooltevaheline töösuhe lõppes poolte vahel SK kostja juhatuse liikmeks nimetamisega a. või kestis töösuhe paralleelselt poolte vahel sõlmitud juhatuse liikme lepinguga ja hagejal on saamata töötasu ajavahemiku a. kuni a. eest kokku summas ,96 eurot. 12. Kohus leiab, et kuigi seadus ei keela äriühingu juhatuse või nõukogu liikmel täita samas äriühingus töölepingu alusel talle pandud kohustusi, millistele seisukohtadele on oma lahendites ja asunud ka Riigikohus, tuleb vaidluse lahendamisel kindlaks teha milline on selliste lepingute õiguslik iseloom ja nende suhtes kohaldatav seadus. Osundatud Riigikohtu lahendites on asutud seisukohale, et äriühingu juhatuse liige võib samas äriühingus töötada ka töölepingu alusel, kui tehtav töö ei kujuta endast juhatuse liikme kohustuste täitmist. Riigikohus märgib lahendis ka seda, et TLS 7 p 10 sätestab, et töölepingu seaduse sätted ei laiene juriidilise isiku organi liikme suhetele juriidilise isikuga. Tulenevalt tsiviilõiguse dispositiivsusest võivad juriidiline isik ja selle organi liige viimase poolt juriidilise isiku organi liikme kohustuste täitmiseks sõlmitavas lepingus kokku leppida nende töölepingu seaduse sätete kohaldamises, mis pole ainuomased töölepingule ja vastuolus juriidilise isiku tegevust sätestava seadusega. 13. Kohus on seisukohal, et selleks, et otsustada kas poolte vahel oli tegemist ka töösuhtega või täitis hageja kostja juures pärast a. ainult äriühingu juhtorgani liikme ülesandeid, tuleb tuvastada kas hageja ja kostja suhetes esinesid töölepingut iseloomustavad tunnused või mitte. 6

7 Töölepingu mõiste sätestas kuni a. TLS 1. Selle seadusesätte kohaselt oli tööleping töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustus tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustus maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Põhimõtteliselt sama sätestab ka alates a. kehtiv TLS 1 lg 1, mille kohaselt teeb füüsiline isik (töötaja) töölepingu alusel tööd teisele isikule (tööandjale), alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. Sama paragrahvi lg 4 kohaselt ei kohaldata töölepinguseadust lepingule, mille kohaselt töö tegemiseks kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev ning lg 5 kohaselt ei kohaldata töölepingu kohta sätestatut juriidilise isiku juhtorgani liikme ega välismaa äriühingu filiaali juhataja lepingule. Seega on töölepingu tunnused nii enne kui ka pärast a. järgmised: - töötaja annab tööandja käsutusse oma tööjõu ja ta on kohustatud tööandjale kokkulepitud tööd tegema; - lepingu esemeks on kokkulepitud töö tegemine tähtaega määramata või teatud tähtaja jooksul; - töö tegemisel on töötaja ja tööandja alluvusvahekorras, töötaja kohustub alluma tööandja juhtimisele ja kontrollile; - töölepingu alusel tehtav töö on tasuline; - töötingimused lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel. Aktsiaseltsi juhatuse liikmed aga valitakse ja kutsutakse tagasi äriühingu nõukogu poolt ÄS 309 lg 1 ning aktsiaseltsi juhatuse ülesanded ja juhatuse valimise korra sätestab ÄS 309 lg 2. Kuigi ÄS 314 kohaselt võib aktsiaseltsi juhatuse liikmele maksta ka tasu, ei ole see töötasu töölepingu seaduse mõttes. 14. Kohus asub seisukohale, et kohtu käsutuses olev pooltevaheline tööleping ja juhatuse liikme leping tõendavad, et hageja juhatuse liikme lepingust tulenevad ülesanded hõlmasid ka tema varasemaid töölepingust tulenevaid ülesandeid, sest alates 2008.a. juunist, mil hageja valiti kostja juhatuse liikmeks, pidi hageja tooma kostjale uusi kliente, suurendama kostja kliendibaasi, vastutama müügi- ja turundustegevuse eest, kusjuures kuni selle ajani oli hageja tööülesanneteks töölepingu kohaselt samuti töö kostja klientidega, mis seisnes ostude ja müügi korraldamises, kauba kättetoimetamises, tarnijatega suhtlemises ning meeldetuletuste tegemises võlgnikele. Seega täitis hageja alates 2008.a. juunist, mil ta valiti kostja juhatuse liikmeks, jätkuvalt tööd kostja klientidega, kuid lisaks sellele jäi tema vastutusalasse ka personali värbamine ja väljaõpe, kostja majandustegevuse korraldamine ning äriühingu strateegiate ja visioonide elluviimine nagu pooled juhatuse liikme lepingu p-s 3 kokku leppisid. 15. Kohus leiab, et asjaolu, et hageja tegutses alates 2008.a. juunist kostja juures ainult juhatuse liikmena, on tõendatud ka hageja enda poolt esitatud e-kirjadega, milliseid ta on vahetanud kostja nõukogu liikme GD ning kus viimane on korduvalt hagejale vastanud, et ilma nõukogu kirjaliku otsuseta hagejale mingeid täiendavaid tasusid lisaks juhatuse liikme (tegevdirektori) tasule välja maksta ei tohi (t/l 91-96). 16. Kohus on seisukohal, et asjaolu, et hagejal ei jätkunud töölepinguline suhe kostjaga pärast tema juhatuse liikmeks valimist, on tõendatud ka sellega, et hageja ja kostja vahel puudus alates 2008.a. juunikuust alluvusvahekord. Hagejal puudus võimaluski ostujuhina kellelegi äriühingus alluda, sest ta oli alates tema juhatuse liikmeks valimisest ainuke äriühingu juhatuse liige. Äriregistri elektroonilisest väljatrükist nähtub, et kanne hageja juhatuse liikmena äriregistrisse kandmise kohta ja kanne PKB juhatuse liikmest kustutamise kohta on tehtud samaaegselt a., millest saab teha järelduse, et SK valiti kostja juhatuse liikmeks samaaegselt PKB 7

8 juhatuse liikmest tagasikutsumisega. PL kohta tehtud kanne tema juhatuse liikmeks olemise kohta lõppeb juba a. 17. Kohus leiab, et kuna hageja oli alates 2008.a. juunikuust kostja ainuke juhatuse liige ja tema kui juhatuse liikme ülesannete hulka kuulus ka töö personaliga, oleks hagejal endal tulnud oma töölepingu lõpetamine vormistada, mida hageja aga ei teinud. Vaatamata eeltoodule saab eelpoolnimetatud tõenditega lugeda tõendatuks, et poolte tahe oli alates 2008.a. juunikuust reguleerida pooltevaheline õigussuhe üksnes juhatuse liikme lepinguga ja töösuhe omavahel lõpetada. Kaudselt tõendab nimetatud asjaolu ka see, et hageja ei nõudnud kostjalt alates 2008.a. juunist kuni hagi esitamiseni 2011.a. aprillikuus töötasu maksmist, millest ta väidetavalt 3 aasta jooksul ilma on jäänud. Samas on kohus seisukohal, et nimetatud asjaolu ei saa käsitleda hageja pahauskse käitumisena mis välistaks väidetava nõudeõiguse kostja vastu hea usu printsiibi rikkumise tõttu nagu leiab kostja. Töötasu esitamise nõude tähtaeg on ITLS 6 lg 3 kohaselt kolm aastat. Seaduses sätestatud tähtajal nõude esitamine, ei ole pahauskne käitumine. Kuid kohus leiab, et samuti tõendab asjaolu, et hagejal puudub töötasust tulenev nõue kostja vastu see, et hageja kui juhatuse liige ei kajastanud talle väidetavat 3-aastast töötasu võlga ei äriühingu nõukogule iga nelja kuu tagant esitatavates ülevaadetes äriühingu majandustegevuse kohta ja majandusliku olukorra kohta ega ka teistes raamatupidamise aruannetes ning majandusaasta aruannetes, mille esitamise ja koostamise eest oli hageja vastutav kostja ainukese juhatuse liikmena. Kõige eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et hageja nõue kostjalt töötasu väljamõistmiseks perioodi juuni 2008.a. kuni mai 2011.a. tuleb jätta rahuldamata. Menetluskulude jaotamine. 18. Tulenevalt asjaolust, et kohus jätab hagi rahuldamata, tuleb nii hageja kui kostja menetluskulud jätta TsMS 162 lg 1 hageja kanda. Tsiviilasja hinna määramine. 19. Tsiviilasja hinna määramisel juhindub kohus TsMS 122 lg 1 sätestatust, mille kohaselt on tsiviilasja hind hagihind ja TsMS 124 lg 1 sätestatust, mille kohaselt raha maksmisele suunatud hagi puhul määrtakse hagihind nõutava rahasummaga.. Tulenevalt sellest, et hageja esitas kohtusse hagi töötasu väljamõistmiseks summas ,96 eurot, ongi nimetatud summa käesoleva tsiviilasja hind. Kohtunik 8

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy)

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool BAKALAUREUSETÖÖ MENETLUSLIKUD PROBLEEMID MENETLUSKULUDE VÄLJAMÕISTMISEL TSIVIILKOHTUMENETLUSES Annelii Reinvart Juhendaja mag. iur. Kai Härmand Kaasjuhendaja

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem