Halduse kontoll

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Halduse kontoll"

Väljavõte

1 RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE AMETNIKE PÄDEVUSKOOLITUSPROGRAMM AARE REENUMÄGI HALDUSÕIGUS HALDUSE KONTROLL EESTI VABARIIGI RIIGIKANTSELEI EESTI HALDUSJUHTIMISE INSTITUUT Tallinn 1998

2 Käesolev väljaanne on valminud Riigikantselei tellimisel riigieelarvelistest vahenditest ning on kasutatav riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike pädevuskoolitusprogrammide õppematerjalina. Kõik kirjastamisõigused tervikmaterjalile kuuluvad Riigikantseleile ja Eesti Haldusjuhtimise Instituudile. Käesoleva õppematerjali mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerimine või mingil muul viisil paljundamine, kaasa arvatud fotopaljundus, informatsiooni talletamine ja kontaktkopeerimine ärilistel eesmärkidel on keelatud. 2

3 SISUKORD HALDUSÕIGUS HALDUSE KONTROLLI MÕISTE JA LIIGID INTERNNE EHK SISEMINE KONTROLL Riiklik järelevalve Enesekontroll EKSTERNNE EHK VÄLINE KONTROLL Poliitiline kontroll Arvestuskontroll Kohtukontroll KASUTATUD JA SOOVITATAV KIRJANDUS:

4 HALDUSE KONTROLL 1. HALDUSE KONTROLLI MÕISTE JA LIIGID Halduse kontroll on ka üks riigi juhtimise meetodeid. Juhtimiskontrolli on defineeritud kui töökorraldust, strateegiat ja protseduure, mida rakendatakse valitsuse sihtprogrammidega kavandatud tulemuste saavutamiseks. Juhtimiskontroll peab kindlustama programmide tarbeks eraldatud ressursside sihipärase kasutamise, programmide kaitsmise raiskamise, halva juhtimise ja pettuse eest, otsuste tegemiseks usaldusväärse ja õigeaegse info hankimise, säilitamise, edastamise ja kasutamise. Riigis toimiva avaliku sektori kontrollist on huvitatud nii kodanikud kui ka teised isikud, kes suhtlevad avaliku võimu organitega ning avalik administratsioon ise. Isikutena on siinjuures käsitletavad kodanikud, välismaalased ja kodakondsuseta isikud ning juriidilised isikud, kes maksumaksjatena on huvitatud, et riigi raha kasutatakse seaduses ettenähtud suhete korraldamiseks ja avalike teenuste osutamiseks ning tehakse seda tähtaegselt, sihipäraselt ja ökonoomselt ning oleksid välistatud sellealased kuritarvitused. Isikud on huvitatud, et nad oleksid kaitstud avaliku administratsiooni võimaliku omavoli, ebaõigluse ja väärhalduse muude juhtude eest. Avalik administratsioon on kontrollist ka ise huvitatud, et tagada ratsionaalne tulemuslik ja normatiivne juhtimine. Ühelt poolt vajab kogu riigi haldusaparaadi tegevus stabiilset õiguslikku kindlust haldustoimingute realiseerimisel. Halduse kontrollimise kaudu saadakse teavet täitevvõimu tegevuse seaduslikkusest ja otstarbekusest ning operatiivsusest, faktilisest ja reaalsest toimest. Teiselt poolt on täitevvõimu huvid seotud valitsemise autoriteediga oma kodanikke ja avalikku arvamust silmas pidades, et tagada rahva usaldus ja poliitilise valitsemise pikaajalisus. Avaliku halduse organisatsiooni ja selle õigusliku reguleerimise juures on positiivseks tulemiks riigi ja kohaliku omavalitsuse organite ning nende ametiisikute otsustuste seaduslikkuse kontrollimise erinevad võimalused, sealhulgas meie põhiseaduse 15 alusel on igaühel oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral absoluutne õigus vaidlustada kõiki haldusotsustusi vahetult kohtus. Halduse kontrolli all mõistetakse avaliku administratsiooni üle teostatavat järelevalvet, mille eesmärgiks on haldustoimingute kvaliteedi kindlakstegemine ja vajadusel nende parandamine ning mis kujutab endast erinevate vormide ja institutsioonide ning meetodite kogumit. Siin ei oma tähtsust see, kas avalik administratsioon esineb riigiorganite, kohaliku omavalitsuse või teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute organite süsteemina (1, lk 115). Eesmärgiks on tõkestada õigusvastast tegevust (võib seisneda nii pädevuse ületamises, menetluskorra rikkumises, haldustoimingute vormi ja eesmärgi ning valitud vahendite rikkumises) ja tagada, et oluliste puuetega haldusaktidel (see on seadusandja kehtestada) ei tohiks olla juriidilist jõudu. Sõltuvalt sellest, kas halduse üle teostatakse kontrolli haldusorganisatsioonis eneses või väljaspool haldusorganisatsiooni, võib vahet teha halduse sisemise e internse kontrolli ja halduse välise e eksternse kontrolli vahel. 4

5 Internset ehk sisemist kontrolli teostavad halduse enda ametiasutused ja haldusametnikud. Selline kontroll võib omakorda jaguneda 1. teenistuslikuks järelevalveks; 2. riiklikuks järelevalveks ja 3. enesekontrolliks. Eksternset ehk välist kontrolli teostavad väljaspool haldusorganisatsiooni asuvad ametiasutused, ametiisikud ja teised subjektid. Seda liiki kontrolli alaliikidana on käsitletud 1. poliitilist kontrolli; 2. arvestuskontrolli; 3. õiguskantsleri järelevalvet ja 4. kohtukontrolli. Halduskontrolli on liigitatud ka kolmeks, võttes liigituse aluseks võimude lahususe printsiipi. Selle järgi kontrolli täidesaatva võimu seaduslikkuse üle teostavad nii seadusandlik, kohtu- kui ka täidesaatev võim ise ning neljandaks mitteformaalseks kontrolliliigiks arvatakse avalikkuse kontroll. 2. INTERNNE EHK SISEMINE KONTROLL Sisekontroll on riigivalitsusasutustes tema organisatsiooni tegevuskava, mis hõlmab avaliku administratsiooni juhtkonna suhtumist, meetodeid, protseduure ja meetmeid, mis annavad piisava kindlustunde eesmärkide saavutamiseks. Nendeks eesmärkideks on: - soodustada korrapäraseid, tõhusaid ja efektiivseid tööoperatsioone, kvaliteetset teenuste osutamist kooskõlas ülesannetega; - kaitsta igasugust ressurssi kahjude eest, mis tuleneb raiskamisest, väärast kasutamisest, halvast juhtimisest, vigadest, pettusest ja teistest väärnähtustest; - pidada kinni seadustest, määrustest ja juhtkonna otsustustest; - koguda ja säilitada usaldusväärset juhtimis- ja rahandusalast teavet ning avaldada see õigeaegselt aruannetes. Sisekontrolli on defineeritud ja korraldatud ka teisiti. Rolli järgi organisatsioonilises struktuuris on seda liigitatud juhtimise, administratiivse ja raamatupidamise kontrollina. Juhtimiskontrolli vaadeldakse sageli kõiki neid kontrolle haaravana. Oma olemuselt on see organisatsiooni töökorraldus, mille moodustavad kõik plaanid, tegutsemisviisid, strateegia, protseduurid ja tavad, mis on vajalikud organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Administratiivne kontroll kujutab endast protseduure ja dokumente, mis on seotud otsustamisprotsessiga. Otsustamisprotsess ja otsused suunavad töötajaid heakskiidetud tegevusele. Raamatupidamise kontroll hõlmab toiminguid ja dokumentatsiooni, mis puudutavad vara säilivuse tagamist ja rahaliste dokumentide usaldusväärsust. 5

6 Täidesaatva riigivõimu tuntumaks ja traditsioonilisemaks sisemise kontrolli liigiks on teenistuslik järelevalve Teenistuslik järelevalve Teenistuslik järelevalve esineb tsentralisatsioonisüsteemile rajatud ametkonnas ja põhineb subordinatsiooni- ehk alluvussuhetel. Seda liiki järelevalve sisuks on kontroll, mida teostavad kõrgemalseisvad ametiasutused (organid) ja ametnikud neile alluvate ametiasutuste ja ametnike tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse suhtes. Õiguspärasusel ja otstarbekusel on erinev sisu ja maht või ulatus. Õiguspärasuse tagamiseks kontrollitakse haldustoimingute vastavust kehtiva õiguskorra nõuetele. Otstarbekuse tagamiseks tehtav kontroll on peaasjalikult seotud kontrollija subjektiivsete arusaamade, veendumuste ja hinnangutega. Teenistusliku järelevalve sätestab Vabariigi Valitsuse seaduse VII peatükk ja järelevalve menetlust täpsustab Vabariigi Valitsuse 11. juuni a määruse nr 160 punktiga 1 kinnitatud Vabariigi Valitsuse reglemendi X osa pealkirjaga Teenistusliku järelevalve teostamine Vabariigi Valitsuse poolt punktid Vabariigi Valitsuse seaduse 93 sätestab teenistusliku järelevalve ülesanded ja korralduse. Seaduse alusel teenistuslik järelevalve toimub alluvuse korras ning peab tagama valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse. Teenistusliku järelevalve teostajal on järgmised õigused: 1. teha ettekirjutus akti või toimingu puuduste kõrvaldamiseks; 2. peatada toimingu sooritamine või akti kehtivus (vt 99); 3. tunnistada akt kehtetuks. Selline järelevalve õigus ei laiene 1. riikliku järelevalve toimingutele ning riikliku sunni kohaldamisel antud otsustele; 2. seaduses ettenähtud juhtudel täidesaatva riigivõimu asutuse ja ametiisiku akti või toimingu peale esitatud kaebuse või protesti kohtueelsele lahendamisele, kusjuures nimetatud aktide või toimingute üle järelevalve ning kaebuste ja protestide lahendamise kord sätestatakse eraldi seadustega (vt 97 lg 6 ja 7). Järelevalve teostamise tagamiseks võib järelevalve teostaja täidesaatva riigivõimu asutusest välja nõuda õigusakte ja muid dokumente, võtta ametiisikutelt seletusi ja arvamusi, kusjuures need tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul või järelevalvetöötaja poolt määratud pikema tähtaja jooksul. Teenistuslikku järelevalvet korraldavad Vabariigi Valitsus, minister, ministeeriumi ameti ja inspektsiooni peadirektor, riigisekretär ja maavanem, kellele järelevalvepädevuse sätestab seadus (vt vastavad -d 94-98) ning kelledele teenistusliku järelevalve korraldamine on seadusandja poolt tehtud kohustuseks. 6

7 Nii näiteks Vabariigi Valitsuse seaduse 94 sätestab Vabariigi Valitsuse järelevalvepädevuse, kusjuures valvatakse ministeeriumi, Riigikantselei ja maavalitsuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Seaduslikkuse tagamiseks tunnistab Vabariigi Valitsus kehtetuks ministri määrusi ja käskkirju, riigisekretäri käskkirju ning maavanema korraldusi, mis ei ole vastavuses põhiseaduse ja muude seaduste ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega ( 94 lg 2). Vabariigi Valitsus võib seaduse 94 lõikes 2 täheldatud õigusakte tunnistada kehtetuks ka nende ebaotstarbekuse motiivil. Osundatud seaduse 93 lõike 3 alusel teenistusliku järelevalve teostamisel annab Vabariigi Valitsus üksikakte, milledeks on Vabariigi Valitsuse korraldused. Sama lõikega on kehtestatud, et ministri määruse kehtetuks tunnistamiseks annab Vabariigi Valitsus määruse ja maavanema korralduse kehtetuks tunnistamiseks annab Vabariigi Valitsus korralduse. Vabariigi Valitsuse järelevalvepädevus laieneb ka ministri, riigisekretäri ja maavanema toimingutele. Teenistusliku järelevalve teostaja võib järelevalve korras akti täitmise või toimingu sooritamise peatada ( 99) selle täiendavaks kontrollimiseks või vajalike täiendavate andmete kogumiseks, sealhulgas ka akti andja või toimingu sooritaja selgituste saamiseks. Peatamise korral võib järelevalve teostaja teha kohustusliku ettekirjutuse akti muutmiseks või toimingu puuduste kõrvaldamiseks või uue toimingu sooritamiseks. Selline peatamine on võimalik kuni seitsmeks päevaks ja peatamise ajaks peatub seaduse või muu õigusaktiga sätestatud toimingu sooritamiseks kehtestatud tähtaja kulgemine. Seaduse 99 lõike 4 alusel nähakse ette üksikakti täitmise või toimingu sooritamise alusetu peatamisega tekitatud kahju hüvitamise põhimõtted: hüvitab peataja ehk teenistusliku järelevalve teostaja ja kahju hüvitamine peab olema sätestatud seaduses ettenähtud juhtudel, ulatuses ja korras. Akti või toimingu kehtetuks tunnistamist ebaotstarbekuse tõttu reguleerib Vabariigi Valitsuse seaduse 100. Selle järgi võib haldusakti või haldustoimingu tunnistada kehtetuks ebaotstarbekuse motiividel siis, kui akt või toiming on ilmses mittevastavuses seadusest tuleneva või Vabariigi Valitsuse või ministeeriumi poolt realiseeritava riikliku poliitikaga (nt energeetika arengusuundade, metsapoliitika, regionaalpoliitika, riigi kaitsepoliitika kontseptsiooniga jm., mille on heaks kiitnud Riigikogu) või põhjustab riigi vara ja eelarveliste vahendiste ebaratsionaalset kasutamist või muul viisil kahjustab riiklikke huve. Taoline akti või haldustoimingu kehtetuks tunnistamine ebaotstarbekuse tõttu peab olema motiveeritud. Ebaotstarbekuse tõttu ei saa tunnistada kehtetuks akti või toimingut, mis on antud riigiteenistuse korraldamiseks, samuti neid akte ja toiminguid, mille andmise tingimused tulenevad seadusest ja muudest õigusaktidest. Analoogiliselt on sätestatud ka teiste teenistuslikku järelevalvet omavate subjektide pädevus. Valitsusasutuste ja muude riigiasutuste omavahelised õiguslikud vaidlused ( 101) lahendatakse alluvuskorras siis, kui seadusega ei ole ette nähtud seda liiki vaidluste lahendamiseks teistsugust korda. Ministeeriumi struktuuriüksuste vahelised, aga ka ministeeriumi hallatavate riigiasutuste õiguslikud vaidlused lahendab minister. Erinevatesse valitsemisaladesse kuuluvate riigiasutuste õiguslikud vaidlused lahendavad asjaomased ministrid ja nendevahelise kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Vabariigi Valitsus. 7

8 2.2. Riiklik järelevalve Riiklikuks järelevalveks nimetatakse internset halduse kontrolli, mis seisneb asutuste, ametnike ja teiste institutsioonide kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega alluvus- ehk subordinatsioonisuhetes. Kontrolli alla kuuluvad ka iseseisvate avaliku halduse kandjate ametiasutused (organid) ja ametnikud. Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle. Selline järelevalve on piiritletud kahe põhimõtte ehk printsiibiga. Esiteks, ei eksisteeri järelevalvet, kui seda ei ole sätestatud seaduses. Kui seadus ei näe ette järelevalvet, siis ei või ükski organ ega selle ametiisik sekkuda teise institutsiooni tegevusse. Selle nõude sätestab ka Vabariigi Valitsuse seaduse 75. Nimetatud paragrahvi alusel konkreetsete üksikjuhtude kohta riikliku järelevalve teostamisel teevad ettekirjutusi ja annavad otsuseid ministeeriumide riikliku järelevalve ametnikud, ameti või inspektsiooni peadirektor, aga ka ameti või inspektsiooni ja nende kohalike ametiasutuste riikliku järelevalve ametnikud. Riikliku järelevalve pädevus ehk õiguste ja kohustuste maht ning tehtavate ettekirjutuste ning otsuste andmise kord määratakse aga eraldi seadusega. Teiseks, riiklikku järelevalvet teostatakse kohtu kontrolli all. Viimane kätkeb endas kaks olulist aspekti: 1) et riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku või ametiasutuse otsusega mittenõustumisel on õigus pöörduda kohtusse ja 2) kui riikliku järelevalve teostamise õiguslikuks vormiks on protest, siis ei saa riikliku järelevalve organ langetada iseseisvalt lõplikku otsust õigusakti või toimingu seaduslikkuse kohta muidu, kui peab selleks pöörduma kohtu poole õiguse mõistmiseks. Riiklikku järelevalvet teostatakse esiteks õigusaktide seaduslikkuse üle. Õigusaktide üle teostatav riiklik järelevalve puudutab iseseisvaid õigussubjekte ja eelkõige kohalikke omavalitsusi. Riiklikku järelevalvet kohalike omavalitsusüksuste ehk valdade ja linnade volikogude ning nende valitsuste õigusaktide seaduslikkuse üle teostavad vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse 85 alusel maavanemad. Nemad kontrollivad üksikaktide seaduslikkust. Üldaktide kontroll maavanema poolt võib seisneda isikutelt laekunud kaebuse või avalduse põhjal või põhineb omaalgatusel, kusjuures maavanema arvates põhiseaduse või seadusevastased valla või linna volikogu ning valitsuse üldaktid ehk määrused tuleb saata õiguskantslerile. Põhiseaduse 139 lõike 2 alusel teostab üksnes õiguskantsler järelevalvet kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. Samal päeval avalduse esitamisega õiguskantslerile saadab maavanem selle avalduse ärakirja ka õigustloova akti vastuvõtnud kohaliku omavalitsuse organile. Maavanema riiklik järelevalvepädevus selle maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude otsuste ja valitsuste korralduste kui õiguse üksikaktide üle on oma olemuselt järelkontroll ehk kontrollitakse juba jõustunud õigusakte. Õigusaktide üle järelevalve teostamiseks on maavanemale antud õigus nõuda valla ja linna volikogudelt ning valitsustelt jõustunud õigusaktide ärakirju ( 85 lg 2), mida tuleb esitada seitsmendal päeval pärast maavanema 8

9 nõude saamist ( 85 lg 3). Kui maavanem leiab, et volikogu või valitsuse üksikakt kas täielikult või osaliselt ei vasta põhiseadusele, seadusele või seaduse alusel antud muule õigusaktile, võib maavanem esitada kirjaliku ettepaneku viia üksikakt või selle säte 15 päeva jooksul põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga vastavusse. Kui volikogu või valitsus ei ole 15 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist seda realiseerinud või on keeldunud seda tegemast, pöördub maavanem halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras protestiga halduskohtusse ( 85 lg 4). Sellest võib järeldada, et õiguskorras on realiseeritud järelevalve protestivorm ja seda kasutatakse kaasajal demokraatlikes riikides. Teiseks on riiklik järelevalve seotud avaliku administratsiooni faktilise tegevuse kontrollimisega. Selleks võivad seaduses sätestatud võimuvolituste piires nõuda järelevalveorganite ametnikud kontrollitavatelt asjassepuutuvate andmete, õiendite, dokumentide jms esitamist, samuti on neil õigus siseneda kontrollitavatesse ruumidesse, teha ettekirjutusi, milles võidakse nõuda seaduste ja muude õigusaktide täitmist ning avastatud puuduste kõrvaldamist kuni sellealase tegevuse ajutise peatamiseni, õigus rakendada seaduses ettenähtud haldussanktsioone ning võtta tarvitusele muid seaduses sätestatud abinõusid. Näiteks on Vabariigi Valitsuse seaduse 85 lg 6 alusel maavanem kohustatud tegema Riigikontrollile või uurimisorganile või muule pädevale asutusele ettekande ja edastama koos ettekandega tema käsutuses olevad dokumendid ja muud materjalid kui ta avastab riigivara ebaseadusliku või ebaotstarbeka valdamise, kasutamise ja käsutamise juhtumi. Riiklikku järelevalvet teostavad meie õiguskorras maavanemad, ministeeriumid seaduses ettenähtud juhtudel ja selleks otstarbeks loodud institutsioonid ning nende ametiisikud. Riiklik järelevalve on ministeeriumide valitsemisalas tegutsevate inspektsioonide põhiülesandeks ja ametite ülesandeks. Näitena võib nimetada Keskkonnainspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni, Tööinspektsiooni, Tervisekaitseinspektsiooni, Muinsuskaitseinspektsiooni, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni, Maa-ametit, Metsaametit, Patendiametit, Tarbijakaitseametit, Konkurentsiametit, Tolliametit, Maksuametit, Kodakondsus- ja Migratsiooniametit jt. Riiklikku järelevalvet teostavad institutsioonid ja nende ametiisikute järelevalvepädevus ning vastutus peab olema sätestatud seaduses Enesekontroll Enesekontroll kujutab endast iseseisva õigussubjekti, haldusekandja sees (samuti tema organi sees) ja tema enda ametnike või organite korraldatud kontrolli. Ka enesekontroll on terviklik süsteem ja enamikes riikides on sisekontroll juhtimiskontrolli süsteemi osa ning selline järelevalve vahend, mis teeb kindlaks, kas haldusjuhtimine funktsioneerib õigesti. Enesekontroll haarab enda alla kontrolli erinevaid meetodeid, vorme, põhimõtteid, standardeid ja võtteid. Enesekontroll on iseloomulik riikliku järelevalve kõrval ka avalik-õiguslikes korporatsioonides, asutustes ja sihtasutustes ehk fondides. Näiteks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi lühidalt KOKS) 48 alusel on valdades ja linnades ette nähtud enesekontrolli organina revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon moodustatakse oma volituste ajaks valla- või linnavolikogu poolt. Tema ülesandeks on kontrollida: 1. valla- või linnavalitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele; 2. tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla või linna 9

10 eelarvele; 3. valla või linna ametiasutuste ja munitsipaalettevõtete ning -asutuste raamatupidamise õigsust ja munitsipaalettevõtetesse paigutatud valla või linna vara kasutamise sihipärasust; 4. valla või linna poolt sõlmitud lepingute täitmist; 5. volikogude ülesandel valla- või linnavalitsuse ja nende ametiasutuste tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust. Kontrollimisel ilmnenud avastatud puudustest ja nende kõrvaldamise ettepanekutest teatab revisjonikomisjon kirjalikult valla- või linnavalitsusele, kes võtab kümne päeva jooksul pärast revisjoniakti saamist seisukoha, ning esitab selle koos aktiga volikogule. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik volikogu ees ja peab enne valla või linna eelarve kinnitamist volikogus oma töö tulemustest aru andma ning esitama ka märkused ja ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks. Linnapeal või vallavanemal on õigus ja kohustus valvata vastavalt linnaosa ja osavalla vanema korralduste üle, kusjuures kontrollimise täpsem kord sätestatakse valla või linna põhimääruses (KOKS 57 lg 7). Samas aga sätestatakse, et osavalla või linnaosa valitsuse ja vanema tegevuse järelevalve alused ja kord sätestatakse volikogu poolt kinnitatavas osavalla või linnaosa põhikirjas (KOKS 57 lg 2 ja 56). Avalik-õiguslikest asutustest näiteks Eesti Rahvusraamatukogu seaduse (RT I 1998, 34, 488) 10 lg 1 punkti 8 alusel Rahvusraamatukogu Nõukogu määrab sisekontrolli läbiviimise korra ja kuulab ära kontrolli tulemused. Rahvusraamatukogu majandustegevust kontrollib Riigikontroll. Kultuuriministril on õigus peatada Rahvusraamatukogu Nõukogu ja peadirektori seadusevastase toimingu sooritamine või õigusakti kehtivus ja teha ettekirjutus õigusakti või toimingu puuduste kõrvaldamiseks ( 17 lg 3). Avalik-õiguslikest fondidest ehk sihtasutustest näitena Eesti Kultuurkapitali seaduse (RT I 1994, 46, 772; 1996, 8, 166; 1997, 37, 571) 8 sätestab tegevuse kontrollimise. Selle paragrahvi järgi Kultuurkapitali vahendite kasutamise üle teostab järelevalvet Kultuurkapitali nõukogu poolt kolmeks aastaks moodustatud kontrollkomisjon, kusjuures nõukogul on õigus kutsuda kontrollijaks ka audiitor. Majanduskontrolli teostajaks on Riigikontroll. Vabariigi Valitsuse seaduse 45 alusel vastutab minister põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate teiste seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest, valvab ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste ülesannete täitmise üle, kinnitab ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved, lähtudes riigieelarvest, ja kontrollib nende täitmist ning vajadusel teeb ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks. Nimetatud seaduse 95 alusel valvab minister teenistusliku järelevalve korras ministeeriumide valitsemisala valitsusasutuste ja nende ametiisikute ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Juhtimiskontroll valitsusorganisatsioonis eeldab tõhusa sisekontrolli olemasolu, et regulaarselt kontrollida ministeeriumi valitsemisala seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevat juhtimis- ja majandustegevust. Sisekontrolli kohustuslikkuse ministeeriumides, riigiasutustes, -ettevõtetes ja 10

11 muudes riiklikes organisatsioonides paneb neile Riigikontrolli seaduse 7, kusjuures Riigikontrollile on pandud sellealase sisekontrolli metoodiline juhendamine. Nimetatud seaduse sätete ebapiisavusest on sisekontrolli vajadustele ja sellealase töö tõhususele nii Riigikogu kui ka Vabariigi Valitsuse tähelepanu juhtinud riigikontrolör ning peab vajalikuks sisekontrolli täpsemat sätestamist seadusega (vt 10, lk 44-45). Sisekontrollialasest tegevusest annab tunnistust ministeeriumides ja ametites moodustatud kontrolliga tegelevad struktuuriüksused või tööle rakendatud vastavad ametnikud. Nii on moodustatud siserevisjoni osakond Justiitsministeeriumis, koordineerimise ja kontrolli osakond ja kontrolli nõukogu Rahandusministeeriumis, revisjoni- ja kontrollibüroo Põllumajandusministeeriumis, valitsusasutustes on samuti rakendatud tööle revisjonitalitlusi ja revidente. Riikide praktika läbi ajaloo on tõestanud, et täidesaatva riigivõimu enesekontrolli vormidest seaduslikkuse tagamiseks ning isikute õiguste ja vabaduste kaitsmiseks ning tulemuslikuks juhtimiseks ainuüksi ei piisa, vaid vajatakse tasakaaluks veel sõltumatuid ja professionaalseid kontrollijaid, mis moodustaks tervikliku kontrolli ja järelevalve süsteemi ning see osa halduse kontrolli süsteemist on väline kontroll. 3. EKSTERNNE EHK VÄLINE KONTROLL Eksternset kontrolli teostavad väljaspool haldusorganisatsiooni asuvad ametiasutused ja ametnikud. Üha sagedamini on just riigi valitsusasutuste ametiisikute ja kohalike omavalitsuste ametiisikute tegevus sattunud nii tähelepanu orbiiti kui ka kriitika alla. Taasiseseisvunud riigis on pärast põhiseadusliku korra kehtestamist võimuvolitusi omavatel ametiasutustel ja nende ametnikel tulnud hakata täitma uusi ülesandeid. See tähendab avalikule administratsioonile ja ametnikele uusi õigusi ja kohustusi ning ka teistsugust vastutust oma ametiülesannete täitmise eest. Sageli sõltub kõige otsesemalt ametiisikutest kodanike ja teiste isikute õiguste ja vabaduste tagamine. Võimalikud on riigivõimu volitustega ametnike ja isikute vahelised konfliktid, mille põhjused võivad olla väga erinevad: ebaprofessionaalsus, teadmatus, asjade lahendamisega venitamine, üksikutel juhtudel võimalik võimu kuritarvitamine jms. Sisekontrolli erinevate võimaluste juures kasutatakse väliseks kontrolliks erinevaid institutsioone, mille kontrollipädevus sätestatakse riikide põhiseaduse ja seadustega. Eksternse kontrolli alaliikidena leiavad alljärgnevalt käsitlemist poliitiline kontroll, arvestuskontroll, õiguskantsleri järelevalve ja kohtukontroll. Siinjuures vajab analüüsimist, kas selline järelevalve süsteem on täiuslik ja mida ning kuidas korraldada, et Eesti riigis oleksid võimud tasakaalustatud ja üksteist vastastikku kontrollivad, hoides ära võimu kuritarvitused. Põhjamaade ja paljude teiste riikide kogemused ja praktika ombudsmani institutsiooni rakendamisel sai aluseks ka Euroopa Ombudsmani institutsioonile, et kontrollida paremini kodanike põhiõiguste ja -vabaduste realiseerimise tagamist täitevvõimu poolt ja kaitsta kodanikke ametnike omavoli ja muude väärhalduse juhtude eest Poliitiline kontroll Poliitilist kontrolli avaliku haldusorganisatsiooni üle teostavad nn poliitilised institutsioonid, nagu parlament, erakonnad (parteid), ühendused, ajakirjandus ja kodanikud. Seda liiki kontrolli 11

12 on tinglikult jaotatud kaheks: 1. parlamendikontrolliks ja 2. ühiskondlikuks kontrolliks. Parlamendikontrolli sisuks on erinevate võimaluste kaudu teostada valitsuse üle poliitilist kontrolli. Alljärgnevalt leiavad käsitlemist seda liiki kontrolli tüüpilised vahendid. Interpellatsiooniõigus - parlamendisaadiku õigus pärida aru valitsuselt või selle liikmelt. Põhiseaduse 74 alusel on Riigikogu liikmel õigus pöörduda arupärimisega Vabariigi Valitsuse ja tema liikmete poole. Arupärimisele tuleb vastata Riigikogu istungil kahekümne istungipäeva jooksul. Resolutsiooniõigus - parlamendi õigus esitada valitsusele või selle üksikule liikmele üleskutse sooritada või jätta sooritamata teatud toiming. Põhiseaduse 65 punkt 11 näeb ette, et Riigikogu esineb avalduste ja deklaratsioonidega ning pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide poole. Näiteks Riigikogu deklaratsioon põhiseadusliku riigikorra taastamisest (RT 1993, 40, 533); Riigikogu avaldus Venemaa agressiooni kohta Tðetðeeni Vabariigi Itðkeeria vastu (RT I 1994, 91, 1530); Riigikogu avaldus seoses Eesti-Vene a juulilepete ratifitseerimisega (RT II 1995, 46, 204). Meie põhiseadus ei näe expressis verbis taolist resolutsiooniõigust valitsusele ja valitsuse liikmetele. Samas aga ei ole otsest keeldu taoliste avalduste või pöördumiste esitamisel, kuid need ei saa olla juriidiliselt siduvad. Ankeetõigus - parlamendi õigus moodustada uurimiskomisjone mitmesuguste kõrgete täitevvõimu ametiisikute süütegude uurimiseks. Näiteks: Riigikogu erikomisjoni moodustamine eradetektiivibüroo SIA korraldatud läbiotsimisel ilmnenud asjaolude väljaselgitamiseks (RT I 1995, 80, 1385); Riigikogu erikomisjoni moodustamine rublamüügi asjaolude väljaselgitamiseks (RT I 1996, 14, 242); Riigikogu ajutise komisjoni moodustamine kohalikele omavalitsustele omandireformi käigus üleantud varaga seotud tehingute asjaolude kindlakstegemiseks (RT I 1996, 70, 1202; 1997, 9, 80). Vastavalt põhiseaduse 101 saab Vabariigi Valitsuse liiget kriminaalvastutusele võtta õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Umbusaldusavaldus - parlamendi õigus avaldada umbusaldust valitsusele või tema liikmele. Põhiseaduse 65 p 13 alusel on Riigikogul õigus avaldada umbusaldust Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile. Põhiseaduse 97 järgi peab selleks olema alus, kuid see ei pea olema õiguslik, vaid võib olla tegemist igasuguse alusega. Umbusaldusavaldus on Riigikogu ainupädevuses olev suvaotsustus. Erinevate riikide praktika annab tunnistust poliitilise kontrolli mitmekesisusest. Riikide parlamendis riigieelarve arutamine, mis võimaldab valitsusel viia ellu kulutusi nõudvaid plaane, programme ja kavatsusi, on poliitilise kontrolli ala. Näiteks Saksamaal osaleb Riigikontroll parlamendi eelarvekomitee istungitel ja annab sellele komiteele soovitusi, kuid eelkõige kontrollimise tulemuste alusel. Eelarvekomitee allkomitees, aruandluskomitees, on Riigikontrollil õigus kaasa rääkida ning see komitee kasutab oma tegevuses Riigikontrolli ettekandeid. 12

13 Ühiskondlik kontroll kujutab endast erakondade (parteide), mitmesuguste ühenduste (näiteks ametiühingute, Õigusjärgsete Omanike, Üürnike Ühenduse vms), survegruppide, ajakirjanduse, üksikkodanike jm kontrolli. Erakonna kontroll väljendub eelkõige parlamendi opositsioonis olevate parteide ja teiste eelpoolloetletud ühiskondlike kontrollijate poolt täitevvõimu tegevuse analüüsimise ja jälgimisega ning avalikkuse tähelepanu juhtimisega asetleidnud väärhaldusele, rikkumistele, pettustele ja ebaotstarbekatele otsustustele. Sellega avaldatakse survet avalikule administratsioonile tegutseda õiguspäraselt ja otstarbekalt. Ühiskondliku kontrolli põhimõtte realiseerimine soodustab riigis informeerituse avardamist ja valitsuse ning täitevvõimu tegevusest selgema ja täpsema ülevaate saamist ning avatud valitsemispõhimõtete realiseerimist. See peaks väljenduma haldusotsustuste motiveerimise kohustuses ja juurdepääsus haldusdokumentidele ning asjaajamisele. Põhiseaduse 44 alusel peavad kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmed. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibivatel välisriigi kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. Eriseadus küll puudub, kuid üksikute seadustega on seda valdkonda reguleeritud Arvestuskontroll Arvestuskontroll seisneb halduse majandusliku tegevuse nii õiguspärasuse kui ka otstarbekuse kontrollimises haldusorganisatsioonist väljaspool asuva organi poolt. Põhiseaduse XI peatüki (vt -d ) kohaselt teostab meil arvestuskontrolli Riigikontroll, mis on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan. Põhiseaduse 133 alusel Riigikontroll kontrollib: 1. riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandustegevust; 2. riigi vara kasutamist ja säilimist; 3. kohalike omavalitsuste valdusse antud riigivara kasutamist ja käsutamist; 4. nende ettevõtete majandustegevust, kus riigil on üle poole osakute või aktsiatega määratud häältest või kelle laene või lepinguliste kohustustuste täitmist tagab riik. Riigikontrolli tegevust reguleerib täpsemalt Riigikontrolli seadus, mille 6 annab Riigikontrolli pädevuse ja täpsustab kontrollitavaid ülesandeid. Seadusjärgsete kontrollimiste alla kuuluvad ka Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikantselei, ministeeriumide, teiste riigiasutuste ja muude riiklike organisatsioonide eelarve täitmine, ülalpidamiseks tehtavate kulutuste tulemuslikkus, tehingute majanduslik otstarbekus, nende valduses oleva riigi vara kasutamine ja säilitamine ning nende finantsmajanduslike operatsioonide seaduslikkus, raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse õigsus. Riigikontrolli pädevusse kuulub ka riikliku sotsiaalkindlustuse ja ravikindlustuse eelarve 13

14 täitmise ja riiklike fondide, sihtkapitalide tegevuse kontrollimine. Riigikontrolli juhib riigikontrolör, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul. Riigikontrolörina saab nimetada Eesti kodaniku, kelle vanus ei ületa 60 aastat ning kes tunneb riigihalduse ja majanduse juhtimise põhiküsimusi ning tema volituste kestus on viis aastat. Riigikontrolöri ülesandeks on riigi vara säilimise, selle otstarbeka ja säästliku kasutamise kontrolli korraldamine; Riigikontrolli tegevuse üldjuhtimine, seaduslikkuse tagamine kontrollimistel ja Riigikontrolli esindamine: Riigikontrolli struktuuri määramine ja tegevuskavade väljatöötamine, kontrollitegevuse täiustamine. Nende ülesannete täitmiseks on seadusandja omistanud riigikontrolörile pädevuse, mille järgi tal on õigus kehtestada kontrollimise kord, kinnitada Riigikontrolli osakondade ja muude struktuuriüksuste arv ja tegevusvaldkonnad ning nende üksuste põhimäärused ja Riigikontrolli sisekorraeeskirjad, võtta teenistusse ja vabastada teenistusest Riigikontrolli töötajaid, kehtestada töötajate kvalifikatsiooninõuded, määrata palgaseaduse ja eelarve piires teenistujate palgad, lisatasu, preemia ja toetuste maksmise kord, informeerida Riigikogu ja tema komisjone Riigikontrolli tegevusest, korraldada koostööd Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide ja muude riigiasutustega, esindada Riigikontrolli kohtus või volitada esindama mõne teise isiku, vaadata läbi Riigikontrolli ametnike kohta tehtud kaebusi ja vajadusel kohaldada distsiplinaarkaristusi. Riigikontrolöri üheks oluliseks põhiseadusjärgseks ülesandeks on esitada Riigikogule ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta eelmisel eelarveaastal üheaegselt riigieelarve täitmise aruande esitamisega Riigikogus. Ülevaated avaldatakse Riigi Teataja Lisas (vt 9). Riigikontroll annab vajaduse korral arvamuse Riigikogus arutusel oleva riigieelarve kohta. Riigikontrolör võib oma ülesannetesse kuuluvais asjus võtta sõnaõigusega osa Vabariigi Valitsuse istungitest. Riigikontrolli seadus reguleerib üksikasjalikumalt riigikontrolöri ja peakontrolöri õiguslikku staatust, riigikontrolli töö korraldamist ning kontrolli teostavate isikute ja kontrollitavate õigusi ja kohustusi ning vastutust, kontrollitulemuste realiseerimist, samuti Riigikontrolli teenistujate sotsiaaltagatisi ja töö tasustamist Õiguskantsleri järelevalve Õiguskantsleri õigusliku seisundi ja tema töökorralduse sätestab põhiseaduse XII peatükk ( -d ) ja õiguskantsleri tegevuse korraldamise seadus. Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kelle nimetab ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks. Õiguskantslerit saab ametist tagandada üksnes kohtuotsusega. Õiguskantsler peab olema Eesti kodanik ja tal peab olema õigusalane kõrgharidus, kõrge erialane kvalifikatsioon ja sellele vastavad praktilise töö kogemused. Õiguskantsleri põhiülesandeks on põhiseaduse 139 lõike 1 ja õiguskantsleri tegevuse korraldamise seaduse 2 alusel järelevalve seadusandliku jatäidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. Õiguskantsler on traditsioonilise võimude kolmikjaotuse süsteemis käsitletav parlamendiinstitutsioonina. 14

15 Ühe olulise osa õiguskantsleri pädevusest moodustab õigustloovate haldusaktide kontroll. Nende hulka kuuluvad Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused ning linna ja valla volikogude ning valitsuste määrused. Järelevalve teostamiseks peavad täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide ärakirjad olema saadetud õiguskantslerile kümne päeva jooksul, arvates nende vastuvõtmisest, allakirjutamisest või jõustumisest. Õigustloova akti põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimist on õigus nõuda igaühel. Kui õiguskantsler leiab, et õigustloov akt ei vasta kas täielikult või osaliselt põhiseadusele või seadusele, teeb ta akti vastuvõtnud organile ettepaneku viia see kahekümne päeva jooksul põhiseaduse või seadusega kooskõlla. Kui õiguskantsler leiab, et õigustloov akt on vastuolus tähtajalise välislepinguga, teeb ta akti vastu võtnud organile ettepaneku peatada määratud ajaks selle akti toime. Erakorralisel juhul, kui õiguskantsler leiab, et õigustloov akt või selle säte seab ohtu inimeste elu või tervise või rikub rahvusvahelise praktika järgi jõustunud või Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingut, teeb õiguskantsler akti vastu võtnud organile ettepaneku peatada selle toime kuni selle akti põhiseaduse või seadusega kooskõlla viimiseni. Kui õigustloova akti vastu võtnud organ ei ole 20 päeva jooksul, arvates õiguskantsleri ettepaneku saamise päevast, akti või selle sätet põhiseaduse või seadusega kooskõlla viinud, teeb õiguskantsler Riigikohtule ettepaneku tunnistada õigustloov akt või selle säte kehtetuks. Õiguskantsleri osalemise korra ja õigused Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses sätestavad seadus ja Riigikohtu reglement. Õiguskantsler esitab oma põhiülesande täitmise kohta kord aastas, Riigikogu sügisistungjärgu täiskogu viimasel töönädalal, Riigikogule ülevaate seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadusega (vt nt 7 ja 8). Riigikogus on menetluses seaduse muudatus, mille järgi nimetatud ülevaade ilmuks analoogiliselt riigikontrolöri ülevaatega Riigi Teataja Lisas. Õiguskantsleri põhiseaduslike ülesannete hulka kuulub kohustus analüüsida seaduste muutmise, uute seaduste vastuvõtmise ja riigiasutuste töö kohta tehtud ettepanekuid ning vajadusel esitada Riigikogule ettekanne. Tema pädevuses on samuti Riigikogule põhiseaduse -des 76, 85, 101, 138, 153 ettenähtud juhtudel ettepaneku Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikme, riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe või Riigikohtu liikme kriminaalvastutusele võtmiseks. Õiguskantslerit saab kriminaalvastutusele võtta ainult Vabariigi Presidendi ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Õiguskantsler võib sõnaõigusega osa võtta Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungitest. Talle saadetakse Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungi päevakorrad koos arutusele tulevate õigusaktide eelnõude ja muude materjalidega. Sellega on loodud võimalus teostada Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelkontrolli, mida õiguskantsler faktiliselt realiseerib. Õiguskantsleri poole võib pöörduda igaüks avaldusega, et kontrollida õigustloova akti vastavust põhiseadusele või seadusele või ettepanekuga riigiasutuste töö kohta. Avaldajale või ettepaneku tegijale tuleb vastata ühe kuu jooksul, arvates pöördumise saamisest. Kui avalduse või ettepaneku lahendamine ei kuulu õiguskantsleri pädevusse, siis ta kas selgitab seda ja tagastab avaldajale esitatud dokumendid või edastab selle vastavalt kuuluvusele organile, kelle pädevusse see kuulub. Kui aga õiguskantsler tuvastab, et ametiisik on rikkunud põhiseadust või seadust, teatab ta sellest kirjalikult kas uurimisorganile või muule pädevale organile ning edastab vajaduse korral neile kõik tema käsutuses olevad andmed ja dokumendid. Isikute avalduste ja 15

16 ettepanekute realiseerimisega täidab õiguskantsler osaliselt ombudsmani ülesandeid ja annab paljudele isikutele tasuta juriidilist konsultatsiooni. Õiguskantsleril on oma ülesannete täitmiseks õigus teha järelepärimisi, millele täidesaatva riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organid on kohustatud vastama kümne päeva jooksul, arvates järelepärimiste saamisest. Keerulisemate küsimuste lahendamiseks nähakse ette riigi rahalised vahendid konsultatsioonideks ja ekspertiiside eest tasumiseks. Õiguskantsleril on nõunikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist õiguskantsler. Õiguskantsleri ettepanekul nimetab Riigikogu ühe õiguskantsleri nõuniku tema asetäitjaksnõunikuks, kes täidab õiguskantsleri ametiülesandeid kui õiguskantsler neid ajutiselt täita ei saa. Õiguskantsleri asjaajamist toimetab Õiguskantsleri Kantselei Kohtukontroll Kohtuliku kontrolli erisused võrreldes teiste kontrolli vormidega on järgmised: 1. kohtulikku kontrolli teostavad sõltumatud ja professionaalsed kohtunikud, kes on vastava kõrgema juriidilise ettevalmistusega; 2. kohtuliku kontrolli mehhanismi käivitamiseks on vaja esitada protest või kaebus (taotlus) ja kontrolli ei algata kohus kunagi omal initsiatiivil. Avaliku administratsiooni kontrollimise põhiraskus lasub Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumil ja halduskohtul. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi (vt 11) pädevusse kuulub arutada juhtudel ja korras : Riigikogus vastuvõetud jõustunud seaduste vastavust põhiseadusele ning jõustunud otsuste vastavust põhiseadusele ja seadusele; põhiseaduse 107 kohaselt väljakuulutamata ja jõustumata seaduste vastavust põhiseadusele; põhiseaduse 109 alusel Vabariigi Presidendi poolt antud jõustunud seadluste vastavust põhiseadusele; täidesaatva riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse jõustunud õigustloovate aktide vastavust põhiseadusele ja seadusele; Eesti Vabariigi jõustumata välislepingute vastavust põhiseadusele; Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse paragrahvi 2 kohaselt enne põhiseaduse jõustumist vastuvõetud õigusaktide vastavust põhiseadusele. Ülalloetletud õigusaktidest kuuluvad põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse järgi Riigikohtu pädevusse õigustloovad aktid, välja arvatud ühe erandiga ja selleks on jõustunud Riigikogu otsused. Põhiseaduslikkuse järelevalvet Riigikohtult võivad vahetult taotleda Vabariigi President, 16

17 õiguskantsler ja kohtud. Kui kohtud on tunnistanud otsuses seaduse või muu õigusakti põhiseadusevastaseks ja jätnud selle kohaldamata, teeb kohus oma otsuse teatavaks Riigikohtule ja õiguskantslerile, millega käivitub põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus Riigikohtus. Riigikohtus asjaosalistena taotluse läbivaatamisel on taotluse esitanud ametiisik või tema esindaja ja vaidlustatud seaduse või muu õigusakti vastu võtnud organi esindaja. Kohtuistungist võivad ametikoha järgi sõnaõigusega osa võtta õiguskantsler ja justiitsminister või nende esindajad. Riigikohus lahendab põhiseaduslikkuse järelevalve asju kollegiaalselt ja kolleegiumi vähemalt kolmeliikmelises koosseisus. Kui asja arutamisel jääb üks kohtunik eriarvamusele, siis võidakse asi anda Riigikohtu üldkogule. Riigikohtu üldkogu on pädev asja arutama, kui kohal on vähemalt 11 liiget, sealhulgas vähemalt kolm põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi liiget. Riigikohus võib oma otsusega jätta taotlus rahuldamata või taotlus rahuldada ja tunnistada seadus või muu õigusakt kehtetuks kas täielikult või osaliselt või tunnistada välisleping põhiseadusega vastuolus olevaks või tunnistada seadus põhiseaduse paragrahvis 107 täheldatud asja lahendamisel põhiseadusega vastuolus olevaks. Otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele. Riigikohtu otsus on täitmiseks kohustuslik kõigile riigivõimu- ja valitsemisorganitele, kohalikele omavalitsustele, kohtutele, ametiisikutele ning juriidilistele isikutele ja üksikisikutele. Halduskohus on erikohtu liik, mis lahendab avalik-õiguslikest suhetest, valdavalt haldussuhetest, tekkinud vaidlusi ja kontrollib haldusorganite tegevuse õiguspärasust. Halduskohtu pädevuse haldusvaidluste lahendamisel sätestab halduskohtumenetluse seadustik. Halduskohtu pädevusse kuuluvad kõik halduse üksikaktid alates Vabariigi Presidendist ja Vabariigi Valitsusest ning lõpetades konkreetse ametnikuga, kellel on üksikakti andmise õigus. Halduskohus kontrollib ka kõigi iseseisvate õigussubjektide, halduse kandjate üksikakte. Kontrollitakse ka avaliku administratsiooni reaaltoiminguid ehk faktilist tegevust (ka tegevusetust), tõestamis- ja teatamisakte. Halduskohus lahendab veel halduslepingutest tulenevaid vaidlusi ning mittetulundusühingu juhtorgani või ametiisiku otsuse või toimingu peale esitatud kaebusi, valimiskomisjoni õigusakti või toimingu peale ning alaealiste komisjoni otsuse või toimingu peale esitatud kaebusi. Halduskohtu ülesandeks on ainult haldustegevuse õiguspärasuse kontrollimine. Haldusvaidlusi arutab halduskohus halduskohtumenetluse seadustiku, haldusõiguserikkumiste asju aga haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel. Asjade erinevus on põhjustanud ka menetluse erinevuse. Samas peab märkima, et üldreeglina teiste riikide halduskohtud ei aruta haldusõiguserikkumiste asju ja selles väljendub meie kohtute eripära. Haldusõiguserikkumiste asjad kuuluvad teistes riikides kriminaalkohtu pädevusse ja arvestavad eelkõige menetluse sarnasust. Halduse kohtulik kontroll käivitub kaebuse või protesti esitamisel. Kaebusega võib halduskohtusse pöörduda igaüks, kes leiab, et haldusorgani, asutuse või ametiisiku õigusakti või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Kaebus või protest esitatakse halduskohtule seaduses sätestatud tähtajal, kui seaduses sellist tähtaega ei ole, siis ühe kuu jooksul, arvates päevast, mil isik sai teada või pidi saama teada oma õiguste või vabaduste rikkumisest. 17

18 Halduskohtu menetluses domineerib uurimisprintsiip, mis tähendab seda, et kohus ei tarvitse piirduda üksnes nende tõenditega, mida esitavad protsessiosalised, vaid ta võib teha neile ettepaneku esitada täiendavaid tõendeid või koguda neid ise omal algatusel. Halduskohtu ülesandeks on isiku subjektiivsete õiguste kaitse administratsiooni omavoli eest. Kaebus või protest vaadatakse läbi avalikul kohtuistungil võistlevuse printsiibil, kusjuures asja arutamine on suuline. Halduskohtunik teeb otsuse seaduse alusel, tuginedes kohtuistungil kindlakstehtud asjaoludele. Otsustamise aluse esimese astme halduskohtus moodustavad need faktilised asjaolud, mis esinesid nii kaevatud akti andmise või toimingu sooritamise ajal, aga ka need, mis ilmnesid hiljem, Halduskohus vaatab asja läbi ainult kaebuses või protestis soovitud ulatuses. Kohtuotsuse tegemisel lähtub kohus kassatoorsuse printsiibist. Nimetatud põhimõtte järgi kohus ei asenda kaevatud ametiasutuse või ametiisiku halduse üldakti. Kohus tunnistab kaevatud või protestitud õigusakti või toimingu seaduslikkust. Halduskohtunik võib teha ühe järgmistest otsustest: 1. tunnistab kaevatud või protestitud õigusakti või toimingu kas täielikult või osaliselt seadusevastaseks. Toimingu juriidilise sisu moodustab tegevus, tegevusetus või viivitus. Kui kohus tunnistab kaevatud või protestitud õigusakti või toimingu seadusevastaseks, teeb ta kohtuotsuses õigusakti andnud või toimingu sooritanud asutusele või ametiisikule ettepaneku asi uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus. Ettepanek on juriidiliselt siduv. Kohus võib tunnistada seadusevastaseks ka õigusakti andmisest või toimingu sooritamisest keeldumise. 2. jätab kaebuse või protesti lahendamata. Sellisel juhul tunnistab kohus akti või toimingu täielikult seadusega kooskõlas olevaks ning välistab subjektiivse õiguse või vabaduse rikkumise. Kohtuotsuse või -määruse ärakiri saadetakse viivitamatult sellele asutusele või ametiisikule, kelle õigusakti või toimingu peale kaevati, samuti protesti esitajale. Kaebajale saadetakse kohtuotsuse või -määruse ärakiri siis, kui tema või tema esindaja ei võtnud kaebuse läbivaatamisest osa, samuti kaebaja palvel. Halduskohtunik jätab kohtuasja lahendamisel kohaldamata mis tahes seaduse või muu õigusakti, kui see on vastuolus põhiseadusega. Kui kohtuotsusega seadusevastaseks tunnistatud õigusakti väljaandmise aluseks oli põhiseadusega vastuolus olev seadus või muu õigustloov akt, mille halduskohus jättis kohaldamata, teeb halduskohus oma otsuse teatavaks Riigikohtule ja õiguskantslerile, millega käivitub põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus Riigikohtus. Vastav ettepanek esitatakse Riigikohtule motiveeritud taotlusena. Kohtuotsus või -määrus, millele ei ole esitatud apellatsiooni- või erikaebust, jõustub 10 päeva möödudes selle kuulutamisest. Kui protsessiosaline ei ole halduskohtu otsusega rahul, võib ta 10 päeva jooksul, arvates kohtuotsuse avalikule väljakuulutamisele järgnevast päevast, esitada apellatsioonikaebuse ringkonnakohtule. 18

19 Ringkonnakohtu halduskolleegium arutab istungil esitatud apellatsioonikaebust kollegiaalselt vähemalt kolme kohtuniku osavõtul. Otsustusmenetlus ringkonnakohtus ei erine oluliselt vastavast menetlusest esimese astme kohtus. Erinevus on selles, et ringkonnakohtus rakendatakse meritoorsuse printsiipi. Selle põhimõtte järgi võib ringkonnakohus asendada esimese astme kohtu otsuseid. Protsessiosaline võib pärast ringkonnakohtu otsust esitada veel kassatsioonikaebuse Riigikohtule. Riigikohtu halduskolleegiumi kui kassatsiooniinstantsi puhul tuleb arvestada asjaolu, et kohus kontrollib ringkonnakohtu otsuseid üksnes vormilisest küljest. Seega hinnatakse, kas ringkonnakohus oli õigesti rakendanud materiaalõiguse norme ja kas oli kinni peetud kohtumenetluse seaduse nõuetest. Halduskohus vaatab kaebuse või protesti läbi üksnes kaebuses või protestis soovitud ulatuses. Erandiks on ringkonnakohus ja Riigikohus, kes võivad väljuda kaebuse piiridest, kui on rikutud kohtumenetluse sätteid. 19

20 KASUTATUD JA SOOVITATAV KIRJANDUS: 1. Merusk K., Koolmeister I. Haldusõigus: Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele. Tartu Ülikool: 1995, lk Merusk K. Halduskohtu mõiste, organisatsioon ja pädevus haldusvaidluste lahendamise// Juridica Nr Lk Sarapuu M. Kontroll võimu teostavate ametnike üle// Juridica Nr Lk Sarapuu M. Ombudsmani arengust kaasaegseks institutsiooniks// Juridica Nr Lk Euroopa Liit: demokraatiat aitab tagada ombudsman// Eesti Jurist Nr Lk Juhtimiskontroll kaasaegses valitsusadministratsioonis: mõned kogemuslikud võrdlused. - Sigma kogumik nr. 4. Majandusliku Arengu ja Koostöö Organisatsioon (OECD). Pariis, Ülevaade õiguskantsleri tegevusest ja kalendriaasta kohta. Tallinn: Õiguskantsleri ülevaade seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega// VIII Riigikogu stenogrammid. 1997, IV köide, VI istungjärk, 8. september-9. oktoober. Tallinn, 1998, lk Riigikontrolli ülevaade riigivara kasutamise ja säilimise kohta aastal - RTL 1997, 141, Riigikontrolli aasta tööaruanne. Tallinn, Maruste R. Põhiseadus ja selle järelevalve: Võrdlevad selgitused. Kommentaarid. Tekstid. Tallinn: Avatud Eesti Fond, 1997, lk Normatiivmaterjalid: Vabariigi Valitsuse seadus (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614). Vabariigi Valitsuse 11. juuni a määrus nr 160 Vabariigi Valitsuse reglemendi kinnitamine (RT I 1996, 43, 844). Õiguskantsleri tegevuse korraldamise seadus ( RT I 1993, 25, 436; 1996, 81, 1448). Riigikontrolli seadus ( RT I 1995, 11, 115; 1996, 81, 1448; 1997, 5, 32; 77, 1311). Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus (RT I 1993, 25, 435) Halduskohtumenetluse seadustik (RT I 1993, 50, 694; 1994, 16, 290; 28, 425; 1995, 29, 358 ja 20

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem