untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta ET ET

2 SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku eesmärk Komisjon teeb ettepaneku, et EL kiidaks heaks aastal sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni. Liit kirjutas konventsioonile alla 1. aprillil 2009 nõukogu otsuse 2009/397/EÜ alusel 1. Stockholmi programmi rakendamise tegevuskavas anti teada komisjoni kavatsusest teha ettepanek kiita konventsioon heaks aastal. Konventsiooni heakskiitmine ELi poolt vähendaks väljaspool Euroopa Liitu tegutsevate ELi äriühingute õiguslikku ebakindlust, tagades nende sõlmitud lepingutele lisatud kohtualluvuse kokkulepete arvessevõtmise ning kõnealuste kokkulepetega kindlaks määratud kohtutes tehtud otsuste tunnustamise ja täitmise teiste konventsiooniosaliste territooriumil. Konventsiooni heakskiitmine ELi poolt aitaks kaasa kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlevate ELi eeskirjade aluseks olevate eesmärkide täitmisele, luues ELi piires kehtiva ühtlustatud eeskirjade kogu, mida kohaldatakse konventsiooniosaliseks saavate kolmandate riikide suhtes juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev konventsioon Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev konventsioon sõlmiti Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi raames 30. juunil Selle eesmärk on pakkuda ettevõtjatevaheliste kokkulepete osalistele ja rahvusvaheliste kohtuvaidluste pooltele rohkem õiguskindlust ning tagada õiguslike lahenduste parem prognoositavus, luues vabatahtliku üleilmse kohtulike vaidluste lahendamise mehhanismi alternatiivina kehtivale vahekohtusüsteemile. Eelkõige on konventsiooni eesmärk edendada parema õigusalase koostöö kaudu rahvusvahelist kaubandust ja rahvusvahelisi investeeringuid. Õigusalase koostöö süvendamiseks võetakse kohtualluvuse valdkonnas kasutusele ühtsed eeskirjad, mis põhinevad erandliku kohtualluvuse kokkulepetel ning valitud kohtu otsuste tunnustamisel ja täitmisel konventsiooniosaliste territooriumil. Konventsiooni abil püütakse saavutada tasakaal kahe olulise vajaduse vahel: i) vajadus tagada, et kohtuasja menetlevad ainult poolte valitud kohtud ja et vastu võetud kohtuotsust tunnustatakse ja täidetakse ka välismaal, ning ii) vajadus võimaldada riikidel järgida riikliku poliitika põhimõtteid eelkõige nõrgemate poolte kaitsmisel ja ebaaususe vastase kaitse tagamisel konkreetsetes olukordades ning samuti tuleb tagada, et põhjendatud juhtudel võetakse arvesse riikide ainupädevust Kuidas on konventsioon seotud Brüsseli I määrusega ELi tasandil reguleeritakse kohtualluvuse kokkulepetel põhinevat liidu kohtute rahvusvahelist pädevust nõukogu määrusega (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (Brüsseli I määrus) 2 (mis asendatakse alates 10. jaanuarist 2015 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud) 3 ). Brüsseli I määrusega ei reguleerita aga kolmanda riigi kohtute kasuks sõlmitud kohtualluvuse ELT L 133, , lk 1. EÜT L 12, , lk 1. ELT L 351, , lk 1. ET 2 ET

3 kokkulepete täitmist liidus 4. Seda oleks võimalik saavutada, kui liit kiidaks heaks kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni. Brüsseli I määruse (Brüsseli I määrus (uuesti sõnastatud)) hiljutised muudatused on tugevdanud poolte autonoomiat, tagades, et pooled ei saa kohtualluvuse kokkulepetest kõrvale hiilida, pöördudes kõnealuseid kokkuleppeid rikkudes muudesse kohtutesse. Samal ajal tagavad need muudatused, et ELis kasutatav lähenemisviis kohtualluvuse kokkulepetele on kooskõlas lähenemisviisiga, mida konventsiooni alusel kohaldataks väljaspool ELi, kui liit on konventsiooni heaks kiitnud. Brüsseli I määrusega (uuesti sõnastatud) valmistatakse seega ELi jaoks ette pinda konventsiooni heakskiitmiseks. Konventsioonis sisalduvate eeskirjade ning ELi kehtivate ja tulevaste eeskirjade vahelist seost on selgitatud konventsiooni artikli 26 lõikes 6: Käesolev konventsioon ei mõjuta konventsioonis osalevas piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonis enne või pärast konventsiooni vastu võetud eeskirjade kohaldamist, a) kui kummagi kohtuvaidluse poole elu- või asukoht ei ole sellises konventsiooni osalisriigis, mis ei ole piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni liige; b) kui tegemist on kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise või täitmisega piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni liikmesriikides. Eelnevast järeldub, et konventsioon mõjutab Brüsseli I määruse kohaldamist juhul, kui vähemalt ühe kohtuvaidluse poole elu- või asukoht on konventsiooni osalisriigi territooriumil. Konventsioon on ülimuslik määruse kohtualluvuse eeskirjade suhtes, välja arvatud juhul, kui mõlema kohtuvaidluse poole elu- või asukoht on ELis või mõlemad kohtuvaidluse pooled pärinevad kolmandatest riikidest, mis ei ole konventsiooni osalisriigid. Kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise osas on määrus ülimuslik juhul, kui otsuse teinud kohus ja kohus, kellelt tunnustamist või täitmist taotletakse, asuvad mõlemad liidus. Kui EL on konventsiooni heaks kiitnud, vähendab konventsioon seega Brüsseli I määruse kohaldamisala. Selline kohaldamisala kitsendamine on siiski vastuvõetav, pidades silmas poolte autonoomia suuremat arvessevõtmist rahvusvahelisel tasandil ja suuremat õiguskindlust ELi äriühingute jaoks, kellel on kaubandussuhted konventsioonis osalevate kolmandate riikidega Kasu Euroopa ettevõtjatele Kohtualluvuse kokkulepe on rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste oluline osa, sest see tagab õiguslike lahenduste prognoositavuse vaidluse korral. Seetõttu on kohtualluvuse kokkulepe rahvusvahelises kaubanduses tegutsevate äriühingute jaoks riskihindamise oluline osa. Konventsioonile allakirjutamist ja Brüsseli I määrust (uuesti sõnastatud) käsitleva komisjoni ettepaneku ettevalmistamise käigus kogutud andmed 5 näitavad kohtualluvuse kokkulepete tähtsust ELi ettevõtjate jaoks ettevõtjatevahelistes suhetes. 4 5 Šveitsi, Islandi ja Norra kohtute kasuks sõlmitud kohtualluvuse kokkulepete täitmist liidus reguleeritakse aastal Luganos sõlmitud tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooniga. Komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud nõukogu otsuse ettepanekule kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlevale konventsioonile allakirjutamise kohta Euroopa Ühenduse poolt, SEK(2008) 2389, , ja mõjuhinnang, mis on lisatud komisjoni ettepanekule Brüsseli I määruse (uuesti sõnastatud) kohta, SEK(2010) 1547 (lõplik), ET 3 ET

4 Kohtualluvuse kokkulepete tõhusus ELis on tagatud Brüsseli I määrusega. Poolte autonoomiat ei tule tagada mitte ainult ELis, vaid ka väljaspool ELi. Konventsiooniga antakse ELi ettevõtjatele vajalik õiguskindlus, et ELis tunnustatakse nende poolt väljaspool ELi asuva kohtu kasuks sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid ja ELis asuva kohtu kasuks sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid tunnustatakse kolmandates riikides. Lisaks tagatakse konventsiooniga, et ELi ettevõtjad võivad olla kindlad, et valitud ELis asuva kohtu tehtud otsust tunnustatakse ja täidetakse konventsioonis osalevates kolmandates riikides ning vastupidi. Komisjoni mõjuhinnangus, milles analüüsiti mõju, mida avaldab konventsiooni sõlmimine ELi poolt (SEK(2008) 2389 (lõplik)), jõuti järeldusele, et konventsiooni heakskiitmine võiks suurendada ettevõtjate kalduvust lisada suurema õiguskindluse tõttu rahvusvahelistesse lepingutesse kohtualluvuse kokkulepped. Kokkuvõttes võib heakskiitmine mõjuda stiimulina rahvusvahelisele kaubandusele. ELi poolt konventsiooni heakskiitmisest tulenev kasu ELi ettevõtjatele on seda suurem, mida rohkem riike, eriti liidu peamisi kaubanduspartnereid, konventsiooni ratifitseerivad. 2. HUVITATUD ISIKUTEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED Enne konventsioonile allakirjutamist käsitleva nõukogu otsuse ettepaneku tegemist koostas komisjon aastal mõjuhinnangu, milles analüüsiti mõju, mida avaldab konventsiooni sõlmimine ELi poolt 6. Mõjuhinnangus leiti, et konventsiooni sõlmimine aitaks suurendada kolmandates riikides tegutsevate Euroopa äriühingute õiguskindlust ja tagada õiguslike lahenduste parema prognoositavuse. Mõjuhinnangus leiti, et konventsiooni heakskiitmise korral võiks EL kaaluda konventsiooni artikli 21 kohaste deklaratsioonide esitamist, jättes konventsiooni kohaldamisalast välja autoriõiguse ja sellega seotud õigused (mille puhul nende õiguste kehtivus on seotud liikmesriikidega) ning kindlustuslepingud (mille puhul kindlustusvõtja alaline elu- või asukoht asub ELis ja kindlustusrisk, kindlustusjuhtum, kindlustatud objekt või vara on seotud ainult Euroopa Liiduga). Võttes arvesse mõlemale tööstusharule avaldatavat mõju ja asjaolu, et sidusrühmade seisukohad on minevikus lahknenud, kaalus komisjon täiendavalt selliste deklaratsioonide esitamise vajadust. Eelkõige eelnes komisjoni otsusele teha ettepanek kiita konventsioon heaks, esitades deklaratsiooni konventsiooni kohaldamisala kohta, konsulteerimine liikmesriikidega nõukogu tsiviilõiguse töörühmas (üldised küsimused) 28. mail 2013 (lisateabe saamiseks vt allpool punkt 3.2). 3. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG 3.1. Liidu pädevus konventsiooni suhtes Konventsiooniga võimaldatakse piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonidel sõltuvalt pädevuste ulatusest konventsiooni reguleerimiseseme suhtes sõlmida konventsioon koos oma liikmesriikidega või iseseisvalt, viimasel juhul on konventsioon organisatsiooni liikmesriikide suhtes siiski siduv (artiklid 29 30). Asjaomase deklaratsiooni võib esitada konventsioonile allakirjutamise, selle vastuvõtmise, heakskiitmise või sellega ühinemise ajal. Kui EL kirjutas konventsioonile alla, esitas ta kooskõlas konventsiooni artikliga 30 deklaratsiooni selle kohta, et tal on pädevus kõigis konventsiooniga hõlmatud küsimustes ning et tema liikmesriigid ei saa konventsiooniosalisteks, ent konventsioon on nende suhtes siduv, 6 Sellele on viidatud joonealuses märkuses 5. ET 4 ET

5 kuna selle sõlmib EL. Seetõttu ei pea EL esitama uut artikli 30 kohast deklaratsiooni, kui ta kiidab konventsiooni heaks Konventsioonikohased deklaratsioonid, mis mõjutavad konventsiooni esemelist kohaldamisala Paindlikkuse ja võimalikult suure atraktiivsuse säilitamise huvides võimaldab konventsioon konventsiooniosalistel laiendada või vähendada selle esemelist kohaldamisala, esitades asjaomased deklaratsioonid (artiklid 19 22). Deklaratsioonid võib esitada konventsioonile allakirjutamise või selle heakskiitmise ajal või hiljem ning neid võib igal ajal muuta või tühistada. Konventsioonile alla kirjutades ei esitanud liit ühtegi deklaratsiooni kõnealuste artiklite kohaselt. Nagu eespool mainitud, konsulteeris komisjon kõnealuste deklaratsioonide vajaduse küsimuses täiendavalt liikmesriikidega aasta mais ja juunis. Konsulteerimise tulemused on esitatud allpool Artiklite 19, 20 ja 22 kohased deklaratsioonid Artikli 19 kohaselt võib riik esitada deklaratsiooni selle kohta, et tema kohtutel on õigus keelduda erandliku kohtualluvuse kokkuleppega hõlmatud kohtuvaidluste lahendamisest, kui kohtuasja ja kõnealuse riigi vahel puudub muu side peale kohtualluvuse valiku. Artikli 20 kohaselt võib riik esitada deklaratsiooni selle kohta, et tema kohtutel on õigus keelduda teise osalisriigi kohtus tehtud kohtuotsuse tunnustamisest või täitmisest, kui kohtuvaidluse poolte elu- või asukoht on taotluse saanud riigis ning kui kohtuvaidluse poolte vahelised suhted ja kõik muud kohtuvaidlusega seotud asjaolud peale valitud kohtu asukoha on seotud üksnes taotluse saanud riigiga. Artiklid 19 ja 20 võimaldavad seega jätta konventsiooni kohaldamisalast välja teatavad olukorrad, mille puhul peale kohtualluvuse valiku puudub muu rahvusvaheline element. Artikkel 22 võimaldab riigil laiendada konventsiooni kohaldamisala mitteerandliku kohtualluvuse kokkulepetele kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise osas. Vastastikkuse põhimõttest lähtuvalt laieneb mitteerandliku kohtualluvuse kokkulepete alusel tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohustus ainult kohtuotsustele, mille on teinud kohtud teistes konventsiooniosalistes, kes on ise esitanud artikli 22 kohased deklaratsioonid. Seoses artiklitega 19 ja 20 tuleks rõhutada, et liidu õigus tunnustab kohtualluvuse kokkuleppeid olukordades, mille puhul kohtualluvuse valik on ainus side riigiga, kus asub valitud kohus. Liidu õiguse kohaselt ei ole peale kohtualluvuse valiku vaja täiendavat sidet valitud riigiga. Seepärast ei näi olevat põhjust jätta sellised olukorrad konventsiooni kohaldamisalast välja. See leidis kinnitust komisjoni poolt liikmesriikidega artiklite kohaste deklaratsioonide teemal peetud konsultatsioonide käigus. Komisjon ei tee seega ettepanekut esitada kõnealuste artiklite kohased deklaratsioonid. Kui konventsiooni kohaldamisala laiendataks, tooks mitteerandliku kohtualluvuse kokkulepete alusel tehtud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kaasa selle, et ELi liikmesriikide kohtutel puuduks üldiselt pädevus asja lahendamiseks olukordades, kui üks pooltest pöördub nende poole pärast seda, kui mitteerandliku kohtualluvuse kokkuleppe alusel on otsuse juba teinud kohus teises konventsiooniosalises, kes on esitanud artikli 22 kohase deklaratsiooni. Komisjon ei tee ettepanekut esitada konventsiooni heakskiitmisel artikli 22 kohane deklaratsioon. Kuna kõnealune artikkel lähtub vastastikkuse põhimõttest, võiks võimalikku deklaratsiooni võimaluse korral kaaluda hilisemas etapis, kui on ilmnenud teiste konventsiooniosaliste huvid konventsiooni kohaldamisala laiendamise vastu artikli 22 alusel. Liikmesriigid, kes vastasid komisjoni konsultatsioonidele, avaldasid põhimõtteliselt toetust komisjoni ettepanekule jätta praegu deklaratsioon esitamata. ET 5 ET

6 Artikli 21 kohased deklaratsioonid Deklaratsioonidest üldiselt Konventsiooni artiklis 2 on juba ette nähtud mitu erandit kohaldamisalast. Lisaks võimaldab artikkel 21 konventsiooniosalisel täiendada kohaldamisalast välja jäetavate küsimuste loetelu, esitades deklaratsiooni, milles on täpsustatud küsimust, mida kavatsetakse välja jätta. Sellest tulenevalt ei kohaldataks konventsiooni selle küsimuse suhtes riigis, kes on esitanud deklaratsiooni, ning vastastikkuse tõttu ei kohaldaks teised riigid kõnealuse küsimuse suhtes konventsiooni, kui valitud kohus asub riigis, kes on esitanud deklaratsiooni. Lisaks peavad deklaratsiooni puhul olema täidetud järgmised tingimused: deklaratsiooni esitaval riigil peab olema tõsine huvi konventsiooni mõne konkreetse küsimuse suhtes mitte kohaldada; esitatud deklaratsiooni kohaldamisala ei tohi ulatuda vajalikust kaugemale ning konventsiooni kohaldamisalast välja jäetav konkreetne küsimus peab olema selgelt ja täpselt piiritletud aasta komisjoni mõjuhinnangus leiti, et liit võiks kaaluda konventsiooni artikli 21 kohase deklaratsiooni esitamist, millega liit jätab konventsiooni kohaldamisalast välja küsimused, mis käsitlevad kindlustuslepinguid, mille puhul kindlustusvõtja alaline elu- või asukoht asub ELis ja kindlustusrisk, kindlustusjuhtum, kindlustatud objekt või vara on seotud ainult ELiga, ning küsimused, mis käsitlevad autoriõigust ja sellega seotud õigusi, mille puhul nende õiguste kehtivus on seotud mõne liikmesriigiga. Selliste deklaratsioonide eesmärk oleks kaitsta kindlustuslepingu (sarnaselt Brüsseli I määruse alusel pakutava kaitsega) ja autoriõiguste lepingu nõrgemaid pooli, et nad ei peaks pidama kohtuvaidlust valitud kohtus, mille võib neile olla peale surunud tugevamal positsioonil olev lepingupool, ja väidetavalt tagada ELi õiguses kehtestatud teatavate autoriõiguse ja sellega seotud õiguste standardite kohaldamine. Nagu eespool mainitud, on komisjon täiendavalt konsulteerinud liikmesriikidega artikli 21 kohaste deklaratsioonide vajaduse teemal, võttes arvesse liidu õiguses kohtualluvuse kokkulepete suhtes kohaldatavat poliitikat ja pidades silmas asjaolu, et vastastikkuse põhimõttest lähtuvalt tähendaks konkreetse küsimuse väljajätmine konventsiooni kohaldamisalast seda, et ELi kohtute kasuks sõlmitud kohtualluvuse kokkulepete klausleid, millest võiksid kasu saada EList pärit lepingupooled, ei saaks täita konventsioonis osalevates kolmandates riikides. Konsulteerimise tulemusi arvesse võttes teeb komisjon ettepaneku piirata artikli 21 kohast deklaratsiooni nende küsimustega, mille puhul liidu õigus piirab poolte autonoomiat samal määral. Konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvatest küsimustest on see nii ainult teatavat liiki kindlustuslepingute puhul, mis on sõlmitud eesmärkidel, mida võib vaadelda lepingupoolte majandus- või kutsetegevusega seotud eesmärkidena. Selline piiratud väljajätmine tagab ühtse lähenemisviisi kohtualluvuse kokkulepetele liidus ja väljaspool seda Kavandatav deklaratsioon kindlustuslepingute kohta Brüsseli I määrusega (3. jagu) on kindlustusasjade puhul ette nähtud eriline kaitsev kohtualluvus, mille eesmärk on kaitsta nõrgemat poolt (kindlustusvõtja, kindlustatu või soodustatud isik) ja üldsuse majandushuvisid kohas, kus asub nõrgem pool. Kindlustatul on hagejana seepärast võimalik valida, kus ta kindlustusandja vastu hagi esitab, sealhulgas võib ta esitada hagi kohas, kus asub tema alaline elu- või asukoht. Kindlustusandja võib hagejana esitada hagi kindlustatu vastu põhimõtteliselt ainult kohas, kus asub kindlustatu alaline elu- 7 Nagu on selgitatud konventsiooni selgitavas aruandes: diplomaatilise istungi arvates tuleks kõnealust sätet kohaldada ainult täpselt piiritletud õigusvaldkondade suhtes nagu artikli 2 lõikes 2 välja jäetud valdkondade suhtes. Deklaratsioon ei tohi kasutada muid kriteeriume peale reguleerimiseseme. See võiks näiteks jätta välja merekindlustuslepingud, kuid mitte merekindlustuslepingud, kui valitud kohus asub teises riigis (punkt 235). Seega on reguleerimiseseme kriteerium ainus lubatud kriteerium. ET 6 ET

7 või asukoht. Need kaitsva kohtualluvuse eeskirjad põhinevad eeldusel, et kindlustatu on alati nõrgem pool, isegi juhul, kui ta tegutseb ettevõtjatevahelistes suhetes kommertsettevõtjana. Seda eeldust Brüsseli I määrusega (uuesti sõnastatud) ei muudeta. Seepärast on piiratud kohtualluvuse kokkulepet sõlmivate poolte võimalust (määruse artikkel 13). 3. jaos sätestatud kaitsva kohtualluvuse eeskirju kohaldatakse kindlustusandja vastu hagi esitamisel ainult juhul, kui kindlustusandja alaline elu- või asukoht on ELis või teda käsitatakse (filiaali, esinduse või muu üksuse kaudu) ELis alalist elu- või asukohta omava isikuna. Seda kaitsvat poliitikat Brüsseli I määrusega (uuesti sõnastatud) ei muudeta. Konventsiooni kohaldatakse omakorda kindlustusasjade suhtes, piiramata poolte autonoomiat seoses kohtualluvuse kokkulepete sõlmimisega. Ainus sisuline piirang tuleneb konventsiooni artikli 2 lõike 1 punktist a, millega jäetakse kohaldamisalast välja kindlustuslepingud, mille füüsilised isikud on sõlminud tarbijatena. Selline piirang on osaliselt vastuolus Brüsseli I määrusega kehtestatud korraga, kuna konventsiooni kohaldataks näiteks VKEde sõlmitud kindlustuslepingute suhtes. Kui EL on konventsiooni heaks kiitnud, kuuluksid konventsiooni kohaldamisalasse (konventsiooni artikli 26 lõige 6 koostoimes artikli 4 lõikega 2) teatavad kindlustuslepingud, mis praegu kuuluvad Brüsseli I määruse kohaldamisalasse, näiteks lepingud ELi kindlustusvõtja ja väljaspool ELi peakorterit omava kindlustusandja ELi filiaali vahel (määruse artikli 9 lõige 2). Juhul kui konventsioon sõlmitaks, ilma et kindlustuslepingud selle kohaldamisalast välja jäetaks, puuduks kooskõla Brüsseli I määrusega kehtestatud kaitsva poliitikaga, mis võimaldab kindlustatul esitada hagi ELi kindlustusandja (või kolmandas riigis asuva kindlustusandja ELi filiaali) vastu omaenda alalises elu- või asukohas vaatamata võimalikule muule kohtualluvuse kokkuleppest tulenevale kohtualluvusele. Euroopa kindlustusandjate vaatenurgast on kindlustuslepingute täieliku väljajätmise varjukülg see, et kohtualluvuse klausleid, milles nad on kokku leppinud väljaspool Euroopat asuvate kindlustusvõtjatega, ei tunnustataks ega täidetaks konventsioonis osalevates kolmandates riikides. Euroopa kindlustusvõtjate seisukohast kaotaksid nemad eelise, et ELi (poolte valitud) kohtute otsuseid tunnustatakse ja täidetakse konventsiooni alusel väljaspool liitu. Eelised seoses sellega, et välistasandil kehtib samasugune EList pärit nõrgemate poolte huvisid kaitsev kord nagu ELi siseste õigusaktide kohaselt, kaaluvad siiski üles need puudused. Liikmesriigid, kes osalesid komisjoni konsultatsioonidel sel teemal, jagasid erinevaid seisukohti, kusjuures peaaegu võrdselt oli kindlustuslepingute konventsiooni kohaldamisalast väljajätmise pooldajaid ja vastaseid. Seepärast teeb komisjon mõjuhinnangu alusel ja kooskõla tagamiseks ELi sisemiste kaitsvate õigusaktidega ettepaneku jätta teatavat liiki kindlustusasjad konventsiooni kohaldamisalast välja ilma lisatingimusteta. Konventsiooni artikli 21 kohaselt tuleb deklaratsioon sõnastada ainult reguleerimiseseme järgi. Selle tulemusena ei saaks artikli 21 kohaseid deklaratsioone sõnastada selliselt, et need soodustaksid ühepoolselt EList pärit pooli. Brüsseli I määruse artiklitega 13 ja 14 ei ole poolte autonoomia kindlustuslepingute puhul piiratud kõigil juhtudel. On olemas mitu erandit, mille puhul on pooltel võimalik määrata kindlaks kohus, kes on pädev lahendama nendevahelisi vaidlusi. Kavandatav deklaratsioon sõnastatakse nii, et võimalikult paljusid liidu õiguses tunnustatavaid kohtualluvuse kokkuleppeid tunnustataks kohtualluvust käsitleva konventsiooni alusel ka rahvusvahelisel tasandil. Võttes arvesse liidu õiguses sätestatud erandite sõnastust, mille kohaselt on nende eesmärk kaitsta ainult ELi kindlustusvõtjaid, ja konventsiooniga kehtestatud nõuet, et deklaratsioon peaks viitama ainult reguleerimisesemele, ei näi siiski olevat võimalik tagada täielikku kooskõla ühelt poolt konventsiooni ja teiselt poolt liidu õiguse vahel. Eelkõige tunnustatakse ja täidetakse Brüsseli I määruse artikli 13 lõike 4 kohaselt kohtualluvuse ET 7 ET

8 kokkuleppeid, mis on sõlmitud kindlustusvõtjatega, kelle alaline elu- või asukoht on väljaspool ELi, välja arvatud juhul, kui kindlustus on kohustuslik või seotud liikmesriigis asuva kinnisvaraga. Kuna konventsiooni kohaselt ei ole võimalik teha vahet kindlustusvõtjatel, kelle alaline elu- või asukoht on liidus, ja kindlustusvõtjatel, kelle alaline elu- või asukoht on väljaspool liitu, teeb komisjon ettepaneku mitte kajastada artikli 13 lõikes 4 sätestatud erandit deklaratsioonis. Selle tagajärjel ei reguleeriks kindlustuslepinguid, mille on sõlminud kindlustusvõtjad, kelle alaline elu- või asukoht on väljaspool liitu, mitte konventsioon, vaid jätkuvalt ELi (sisene) õigus. Selle tulemusena võiksid Euroopa äriühingud, kes sõlmivad lepinguid väljaspool ELi pärit kindlustusvõtjatega, olla kindlad, et nende kohtualluvuse kokkuleppeid toetaksid liidu kohtud artikli 13 lõike 4 alusel; Euroopa kindlustusvõtjatel, kes sõlmivad lepinguid väljaspool ELi pärit kindlustusandjatega, oleks endiselt juurdepääs ELi kohtutele Brüsseli I määruse II peatüki 3. jao alusel. Kokkuvõttes on kavandatava deklaratsiooni eesmärk tagada, et: erand on nii väike, kui on vaja kindlustuslepingute nõrgemate poolte huvide kaitsmise eesmärgi saavutamiseks Brüsseli I määruse kaitsva kohtualluvuse eeskirjade kohaselt. ELi liikmesriikide kohtutel lubatakse (ELi või siseriikliku õiguse alusel, kui see on kohaldatav) lahendada kindlustusvaidlust hoolimata kohtualluvuse kokkuleppest, mis on sõlmitud konventsioonis osaleva kolmanda riigi kohtute kasuks; see on kooskõlas konventsiooniga. Deklaratsioon põhineb ainult reguleerimisesemel ja on neutraalne; on olemas kooskõla Brüsseli I määrusega, mille artiklites 13 ja 14 on määratletud olukorrad, mille puhul on kohtualluvuse kokkulepped kindlustuslepingutes lubatud; nii välja jäetud reguleerimisese kindlustuslepingud kui ka olukorrad, mille puhul erandit ei kohaldata, on selgelt ja täpselt piiritletud. ET 8 ET

9 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 81 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõike 6 esimese lõigu punktiga a, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut 8 ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Liit töötab selle nimel, et luua ühine õigusruum, mille aluseks on kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõte. (2) Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi raames 30. juunil 2005 sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooniga (edaspidi konventsioon ) edendatakse oluliselt poolte autonoomiat rahvusvahelistes äritehingutes ja selliste tehingutega seotud õiguslike lahenduste prognoositavust. Eelkõige tagatakse konventsiooniga pooltele vajalik õiguskindlus, et nende kohtualluvuse kokkulepet võetakse arvesse ning et valitud kohtu tehtud otsust tunnustatakse ja täidetakse piiriülestel juhtudel. (3) Konventsiooni artikliga 29 võimaldatakse piirkondlikel majandusorganisatsioonidel, nagu Euroopa Liit, konventsioonile alla kirjutada, konventsioon vastu võtta, heaks kiita või sellega ühineda. Kooskõlas nõukogu otsusega 2009/397/EÜ 9 kirjutas Euroopa Liit konventsioonile alla 1. aprillil 2009, eeldusel et seda on võimalik sõlmida hilisemal kuupäeval. (4) Konventsioon mõjutab kohtualluvust käsitlevaid liidu teiseseid õigusakte, mis põhinevad poolte õigusel valida pädev kohus ja kõnealuses kohtus tehtud otsuste tunnustamisel ja täitmisel, ning eelkõige nõukogu 22. detsembri aasta määrust (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 10. Määrus (EÜ) nr 44/2001 asendatakse alates 10. jaanuarist 2015 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri aasta määrusega (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 11. (5) Määrusega (EL) nr 1215/2012 valmistati ette konventsiooni ratifitseerimist, tagades ühtsuse tsiviil- ja kaubandusasjades kohtualluvust käsitlevate liidu eeskirjade ja ELT C,, lk. ELT L 133, , lk 1. EÜT L 12, , lk 1. ELT L 351, , lk 1. ET 9 ET

10 konventsiooni asjaomaste eeskirjade vahel. Seetõttu oleks asjakohane, et konventsioon jõustuks liidus määruse (EL) nr 1215/2012 kohaldamise alguskuupäeval. (6) Konventsioonile alla kirjutades esitas liit konventsiooni artikli 30 kohase deklaratsiooni selle kohta, et tal on pädevus kõigis konventsiooniga hõlmatud küsimustes. Sellest tulenevalt peaks konventsioon olema liikmesriikidele siduv, kuna selle kiidab heaks liit. (7) Lisaks peaks liit konventsiooni heakskiitmise ajal esitama kooskõlas konventsiooni artikliga 21 deklaratsiooni selle kohta, et konventsiooni kohaldamisalast jäetakse üldiselt välja kindlustuslepingud, kui määratletud eranditest ei tulene teisiti. Kõnealuse deklaratsiooni eesmärk on säilitada kindlustusvõtjale, kindlustatule või kindlustuslepingus määratud soodustatud isikule määruse (EÜ) nr 44/ jaos ette nähtud kaitsva kohtualluvuse eeskirjad. Väljajätmine peaks piirduma sellega, mis on vajalik kindlustuslepingute nõrgemate poolte huvide kaitsmiseks. (8) Ühendkuningriik ja Iirimaa on seotud nõukogu määrusega (EÜ) nr 44/2001 ja osalevad seega käesoleva otsuse vastuvõtmisel. (9) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli (nr 22) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev konventsioon (edaspidi konventsioon ) kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks. Konventsiooni tekst on esitatud käesoleva otsuse I lisas. Artikkel 2 Nõukogu eesistuja nimetab isiku, kes on volitatud Euroopa Liidu nimel andma hoiule konventsiooni artikli 27 lõikes 4 nimetatud dokumendi, et väljendada Euroopa Liidu nõusolekut end lepinguga siduda. Artikkel 3 Liit esitab konventsiooni artikli 27 lõikes 4 nimetatud dokumendi hoiuleandmise ajal artiklis 21 ette nähtud deklaratsiooni kindlustuslepingute kohta. Deklaratsiooni tekst on esitatud käesoleva otsuse II lisas. Artikkel 4 Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval. Brüssel, Nõukogu nimel eesistuja ET 10 ET

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RA

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RA TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RAHVUSVAHELISES ERAÕIGUSES Magistritöö Juhendaja MJur

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Tarbijaküsimused Kasutusjuhend Euroopa väiksemate

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate L 25/34 29.1.2019 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem