45-85

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "45-85"

Väljavõte

1 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne asukoht on Kölnis, esindaja: Rechtsanwalt Christian Hootz, Stuttgart, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, c/o Ernest Arendt, 34 B rue Philippe II, L-2340, keda toetab: hageja, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (Saksamaa kindlustusseltside ühendus), kelle registrijärgne asukoht on Kölnis, esindaja: Rechtsanwalt Hansjürgen Herrman, Köln, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, c/o Jacques Loesch, 2 rue Goethe, L-1637, versus menetlusse astuja, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: õigusnõunik Norbert Koch, keda abistas: Rechtsanwältin Barbara Rapp-Jung, Frankfurt am Main, kelle kontor on Brüsselis, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, c/o õigustalituse ametnik George Kremlis, Kirchberg, kostja, mille esemeks on komisjoni 5. detsembri aasta otsuse 85/75/EMÜ, milles käsitletakse EMÜ asutamislepingu artikli 85 kohast menetlust (EÜT 1985, L 35, lk 20), tühistamise nõue, EUROOPA KOHUS, koosseisus: president Lord Mackenzie Stuart, kodade esimehed C. Kakouris ja T. F. O Higgins, kohtunikud T. Koopmans, U.Everling, K. Bahlmann ja J. C. Moitinho de Almeida, * Kohtumenetluse keel: saksa.

2 kohtujurist: M. Darmon, kohtusekretär: ametnik D. Louterman, võttes arvesse kohtuistungi ettekannet ja lisaks 5. juunil aastal toimunud kohtuistungit, olles kuulanud 20. novembri aasta kohtuistungil ära kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise otsuse 1. Verband der Sachversicherer e.v., kelle registrijärgne asukoht on Kölnis, algatas EMÜ asutamislepingu artikli 173 teise lõigu alusel Euroopa Kohtu kantseleisse 15. veebruaril 1985 esitatud hagiga menetluse komisjoni 5. detsembri aasta otsuse (milles käsitletakse EMÜ asutamislepingu artikli 85 kohast menetlust (IV/ Tulekindlustus)), millest teavitati hagejat 10. detsembril 1984 ning mis avaldati EÜTs (EÜT 1985, L 35, lk 20), tühistamiseks. 2. Hageja on ühendus, kelle eesmärgiks on muuhulgas esindada, edendada ja kaitsta nende kindlustusandjate ärihuve, kes pakuvad kindlustust tööstustulekahjude ja tootmise katkestamise riskide vastu ning kes on volitatud tegutsema Saksamaa Liitvabariigi territooriumil. 3. Vaidlusaluses otsuses mainitakse, et hageja aasta juunis antud soovitus, millega püütakse taastada tööstustulekahju ning tootmise katkestamise riskide vastu kindlustust pakkuva sektori stabiilsed ja elujõulised tingimused, rikub EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõiget 1. Selles otsuses keeldutakse hagejale andmast määruse nr 17 artiklis 2 nimetatud sekkumatustõendit ning EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohast erandit. 4. Oma hagi toetab hageja järgmise kuue väitega: Esimene väide: artikli 85 lõiget 1 ei kohaldata veel täielikult ja muutmata kujul kindlustussektori suhtes. Teine väide: komisjonil ei ole pädevust sekkuda liikmesriigi majanduspoliitikasse. Kolmas väide: hageja soovitus, mis on vaidlustatud otsuse esemeks, ei ole artikli 85 lõikes 1 nimetatud ettevõtjate ühenduse otsus. Neljas väide: hageja soovituse eesmärgiks ega mõjuks ei olnud konkurentsi kahjustamine. Viies väide: soovitus ei mõjutanud liikmesriikidevahelist kaubandust. Kuues väide: komisjoni seisukoht, et artikli 85 lõikes 3 nimetatud erandi andmiseks vajalikud tingimused ei olnud täidetud, oli vale.

3 5. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v., mis on Saksamaa Liitvabariigi kindlustusseltside kutseühingute liit, sekkus menetlusse hageja nõuete toetuseks. Ta toetab kõiki hageja väiteid ning rõhutab eelkõige esimese kahe väite põhjendatust ja ohtu, mida kujutab kogu kindlustussektori jaoks ühenduse konkurentsiõiguse range ja jäik kohaldamine kõnealuse sektori suhtes. 6. Saksamaa õigusaktide kindlustust käsitlevad sätted, vaidluse taust ning poolte väited ja argumendid ilmnevad kohtuistungi ettekandest ning neid mainitakse või käsitletakse edaspidi üksnes niivõrd, kui see on vajalik Euroopa Kohtu põhjenduste esitamiseks. Esimene väide: artikli 85 lõike 1 kohaldamine kindlustussektori suhtes 7. Hageja ei vaidlusta seda, et põhimõtteliselt kohaldatakse artiklis 85 ja sellele järgnevates artiklites toodud konkurentsieeskirju kindlustussektori suhtes. Ta väidab siiski, viidates Euroopa Kohtule esitatud eksperdiarvamusele, et ühenduse konkurentsieeskirju ei saa kohaldada kindlustussektori suhtes ilma piirangute või reservatsioonideta, kui nõukogu ei ole vastu võtnud nende eeskirjade kindlustuse suhtes kohaldamise erisätteid. EMÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 2 punktis c, milles sätestatakse, et nõukogu poolt artiklite 85 ja 86 jõustamiseks võetud sätete eesmärk on määratleda artiklite 85 ja 86 kohaldamisala erinevates majandusharudes, pannakse nõukogule kohustus leevendada asutamislepingu keeldude rangust niivõrd, kui see on vajalik teatud majandustegevusvaldkondade elujõulisuse tagamiseks. Kindlustussektori piiramatu konkurentsi tulemuseks oleks eelkõige suurem risk, et teatud kindlustusseltsid lõpetavad äritegevuse, võttes arvesse kõnealuse sektori eripära. 8. Selles osas selgitavad hageja ja menetlusse astuja, et kindlustusleping erineb muudest lepingutest selle poolest, et lepingupoolte tegevus sõltub täielikult ebakindlast tegurist, s.t kindlustusriski tekkimine; kahjunõuete esinemise muutused teatud valdkondades, eelkõige tööstustulekahju riskide valdkonnas, eeldavad kindlustusandjate koostööd piiramatu konkurentsi asemel, et saaks arvutada vajalikud reservid ning tagada tasakaal tulude ja kulude vahel maksejõuetuse vältimiseks. Sellest seisukohast on kindlustatud isiku kaitsmine eriti oluline, kuna ta täidab oma osa lepingust, s.t kindlustusmaksete maksmine, ilma et ta oleks kindel selles, et vajaduse tekkides hüvitab kindlustusandja kindlustuslepinguga kaetud kahju. 9. Nad juhivad tähelepanu sellele, et kindlustussektori nimetatud eripärad on viinud selleni, et riikide seadusandjad kehtestavad erisätted selle sektori jaoks. Saksa õigusaktides sätestatakse üldine kindlustusseltside järelevalvesüsteem, nõue, et välismaistel kindlustusandjatel tuleb lubada harrastada kindlustustegevust Saksamaa Liitvabariigis, ning järelevalvesüsteemi mõju konkurentsiõigusele käsitlevad erieeskirjad. Gesetz gegen Wettbewerbschraenkungeni (Saksamaa konkurentsipiirangute seadus) paragrahvis 102 sätestatakse, et konkurentsi piiravate kokkulepete ja otsuste üldist keelustamist ei kohaldata siis, kui kokkulepped ja otsused on seotud asjadega, mille üle teostab järelevalvet Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (kindlustusjärelevalve föderaalamet). Konkurentsiküsimustes pädev asutus, Bundeskartellamt (föderaalne kartelliamet), võib menetlusse sekkuda üksnes siis, kui kõnealused kokkulepped või otsused kuritarvitavad olemasolevat turuseisundit.

4 10. Hageja ja menetlusse astuja järeldavad eespool toodust, et sellest ajast alates, kui nõukogu võttis vastu EMÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 2 punkti c alusel erisätted, ei kohaldata asutamislepingu artikli 85 lõikes 1 nimetatud keeldu kindlustussektori suhtes ning et komisjon ei või keelu kohaldamisel põhjustada sellist olukorda, mille vältimist artikli 87 lõike 2 punktis c taotletakse. 11. Komisjon, kes kahtleb, kas artikli 87 lõike 2 punktis c antakse nõukogule luba piirata asutamislepingus sätestatud konkurentsieeskirjade kohaldamist, piirdub sellele osutamisega, et nõukogu ei ole artikli 8 lõike 2 punkti c alusel vastu võtnud ühtegi kindlustust käsitlevat erisätet, et põhimõtteliselt kohaldatakse konkurentsieeskirju kõigi majandusharude suhtes ja et neid kohaldatakse ilma piiranguta kindlustussektori suhtes. 12. Tuleks tähelepanu juhtida sellele, nagu Euroopa Kohus on märkinud oma 30. aprilli aasta otsuses (liidetud kohtuasjades /84, Ministère public versus Asjes, EKL 1986, lk 1425), et kui asutamislepingu eesmärgiks oli jätta teatud tegevusalad konkurentsieeskirjade kohaldamisalast välja, tehti selleks selge erand. EMÜ asutamislepingu artiklis 42 on tehtud nii põllumajandussaaduste tootmise ja nendega kauplemise osas. Kindlustuse osas ei ole olemas sätet, milles välistatakse artikli 42 eeskujul konkurentsieeskirjade kohaldamine või mille kohaselt nende kohaldamine eeldab nõukogu otsust. 13. Samuti tuleb tõdeda, et nõukogu 6. veebruari aasta määruses nr 17 (EÜT 13, lk 204; EÜT eriväljaanne 08/01, lk 3) sätestatakse EMÜ asutamislepingu artiklite 85 ja 86 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kõigi nende majandusharude puhul, mille suhtes neid sätteid kohaldatakse, ja ainsaks erandiks on need harud, mille puhul on EMÜ asutamislepingu artikli 87 alusel antud erieeskirjad, nagu teatud transpordisektorites, nt mere- ja õhutransport. Ühtegi sellist erandit ei tehta siiski kindlustussektori puhul. 14. Sellest tulenevalt tuleb järeldada, et ühenduse konkurentsisüsteem, nagu see on sätestatud eelkõige EMÜ asutamislepingu artiklites 85 ja 86 ning määruse nr 17 sätetes, kehtib piiranguta kindlustussektori suhtes. 15. See järeldus ei tähenda mingil viisil seda, et ühenduse konkurentsiõiguses ei lubata võtta arvesse teatud majandusharude eripära. Kui komisjon kasutab talle artikli 85 lõikes 3 antud volitust erandite tegemiseks artikli 85 lõikes 1 nimetatud keeldudest, on komisjoni ülesandeks võtta arvesse erinevate majandusharude eripära ja neile omaseid probleeme. 16. Eespool toodust võib järeldada, et esimene väide tuleb tagasi lükata. Teine väide: sekkumine riigi majanduspoliitikasse 17. Hageja väidab, et artikli 85 lõikes 1 käsitletakse üksnes ettevõtjaid ning et selle eesmärk ei ole keelata riiklikud majandus- ja konkurentsipoliitika meetmed. Saksamaa Liitvabariigi kindlustustegevuse täielik järelevalve, riigi turu eraldamine asjaomaste õigusaktidega ning kartellide keelustamise piirangud moodustavad ühtse terviku, mis esindab teatud majanduspoliitika valikut. Üheski asutamislepingu sättes ei lubata seda, et ühenduse institutsioonid vaidlevad sellisele valikule vastu ning seavad niiviisi ohtu riigi majanduspoliitika elluviimise.

5 18. Menetlusse astuja lisab, et kui ei ole olemas konkurentsi kindlustussektoris käsitlevaid ühenduse erieeskirju, võib kõnealune sektor toimida ettevõtjate tulusat juhtimist ja kindlustatud isiku piisavat kaitset käsitlevate nõuete kohaselt üksnes siis, kui see toob kaasa konkurentsieeskirjade ja kindlustusandjate järelevalvet käsitlevate õigusaktide ühtlustamise. Saksamaa õigusaktid on sellise ühtlustamise heaks näiteks, kuna neis püütakse sobitada kokku mõlema kõnealuse õigusakti valdkonna eesmärke. Selline õrn tasakaal siiski kaoks, kui komisjon võiks sekkuda üksnes konkurentsiõigusest tulenevate kaalutluste alusel. 19. Komisjon väidab, et ta ei keelusta oma otsuses riigi majandus- ja konkurentsipoliitika meetmeid, vaid üksnes eraõiguslikud kartellid, mille on ettevõtjad iseseisvalt loonud. Tal on õigus tegutseda selliselt, kuna artikli 85 lõige 1 on vahetult kohaldatav liikmesriikide ettevõtjate suhtes ning kuna kõnealuse sätte ja riigi konkurentsiõiguse vastuolu korral on ülimuslik ühenduse õigus. 20. Komisjon tõdes ka, et ta oli oma otsuse tegemisel teadlik sellest, et Bundeskartellamt konkurentsipiirangute seaduse alusel ning Bundesaufsichtamt olid juba heaks kiitnud otsuse esemeks oleva soovituse. Kõnealused tingimused ei saa siiski takistada EMÜ asutamislepingu artikli 85 kohaldamist; EMÜ asutamislepingu artikli 85, artikli 3 punkti f ja artikli 5 teise lõigu sätetest järeldub, et siseriikliku õiguse sätted ega riigi haldustavad ei või avaldada kahjulikku mõju ühenduse konkurentsieeskirjade täielikule kohaldamisele. 21. Esmalt tuleb tõdeda, et on raske ette kujutada, kuidas vaidlustatud otsus nurjaks Saksamaa Liitvabariigi majanduspoliitika, kuna otsuses piirdutakse üksnes vastu rääkimisega ettevõtjate ühenduse antud soovitusele nende teenuste hinna osas. 22. Mis puutub kindlustusseltside järelevalvet käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohaldamisse, tuleb tähelepanu juhtida sellele, et neil õigusaktidel on teine eesmärk kui ühenduse konkurentsiõigusel ning et neid võidakse jätkuvalt kohaldada sõltumata sellest, mil viisil konkurentsiõigust kohaldatakse. Hageja ei ole suutnud näidata, et sel juhul takistaks EMÜ asutamislepingu artiklites 85 ja 86 nimetatud keeldude kohaldamine riikliku kindlustusandjate järelevalvesüsteemi nõuetekohast toimimist. 23. Samuti tuleb lisada, et kui see on tõsi, et liikmesriigi õigusaktides võidakse luua tihe seos konkurentsiõiguse kohaldamise ja kindlustusjärelevalvet käsitlevate õigusaktide vahel, ei muudeta siiski ühenduse õiguses EMÜ asutamislepingu artiklite 85 ja 86 sätete rakendamist sõltuvaks viisist, kuidas korraldatakse siseriiklikes õigusaktides teatud majandustegevuse valdkondade järelevalvet. 24. Lisaks, niivõrd, kui hageja väidab, et kindlustussektori eripära eeldab kõnealuste ettevõtete koostööd kahjusuhete arvutamiseks hädavajalikes statistilistes uuringutes, tuleb märkida, et vaidlustatud otsuses ei käsitleta sellist koostöövormi. 25. Teine väide tuleb seepärast tagasi lükata. Kolmas väide: soovituse mittesiduv laad

6 26. Vaidlustatud otsuses leitakse, et Verband der Sachversicherer on EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõikes 1 nimetatud ettevõtjate ühendus ja et pädev asutus võttis vastu aasta juuni soovituse stabiilsete ja elujõuliste tingimuste taastamiseks ühenduse põhikirja kohaselt ning selle tegi talle antud volituste piires tegutsev peasekretär nõuetekohaselt teatavaks selle liikmetele ühenduse poliitika ametliku avaldusena. Kuigi soovituse pealkirjas kirjeldatakse seda mittesiduvana, on see siiski ettevõtjate ühenduse otsuse laadi. Piisab sellest, et soovitus on kooskõlas ühenduse põhikirjaga ning et see on tehtud oma liikmetele teatavaks selles sätestatud viisil ettevõtjate ühenduse poliitilise avaldusena. 27. Hageja arvates ei ole soovitus mingil viisil siduv, nagu see ilmneb pealkirjast. Tööstustulekahjude ja tootmise katkestamise riskide vastu kindlustuse ekspertkomisjon, kes koostas soovituse, on pädev üksnes uurima tehnilisi probleeme ja mitte vastu võtma ühendusele või selle liikmetele siduvaid otsuseid. Ainsad ühenduse organid, kes on pädevad võtma vastu sellist laadi otsuseid, on selle liikmete üldkoosolek ja juhatus. Tegelikult ei võtnud kumbki neist organitest vastu otsust soovituse osas. 28. Komisjon vastab, et Verband der Sachversichereril oli põhikirja kohaselt luba reguleerida oma liikmete ärikäitumist ja et soovituse koostanud ekspertkomisjonil oli Verbandi põhikirja sätete kohaselt õigus vastu võtta ühendusele siduvaid otsuseid ja soovitusi. Lisaks on ettevõtjate ühenduse soovitused, mis on koostatud ühenduse raames tegutsevate komisjonide poolt ja mis on selle liikmetele teatavaks tehtud, ühendusse kuuluvate ettevõtjate kooskõlastatud tegevuse väljendus ja selle eesmärk on takistada kõnealuste ettevõtjate vahelist konkurentsi. 29. Sellega seoses tuleb arvesse võtta mitut tegurit. Esiteks, on üldteada, et Verband der Sachversichereri liikmeks olevatel kindlustusandjate ühisteks huvideks on stimuleerida turgu, tõstes kindlustusmakseid, mis olid tööstustulekahjude riskide vastu kindlustuse sektoris märkimisväärselt langenud aasta vahel, samal ajal kui kahjusuhe ja kindlustusandjate kulud ei olnud märgatavalt muutunud sama perioodi jooksul. Vaidlustatud otsuses, mida ei oldud selles osas vaidlustatud, märgiti, et kindlustusseltsid ei olnud eraldi reageerinud nimetatud negatiivsele suundumusele kindlustusmaksete määrade tõstmise teel, kuna neil on tavaks, mitme sektori kindlustusandjatena või samasse ühendusse kuuluvate ettevõtjate vahendusel, tegutseda mitmes kommertskindlustuse harus; seetõttu on nad püüdnud märkimisväärselt tegutseda muudes harudes, nõudes oma äriklientidelt tulekindlustusmakseid, mis on ebapiisavad nende kulude katmiseks. 30. Teiseks on vaja võtta arvesse soovituse enda laadi. Kuigi soovitust kirjeldatakse mittesiduva soovitusena, sätestatakse selles kohustuslikus korras ühtne, kindlasummaline ja üldine kindlustusmaksete tõus. Kavandatav tulemus võib samuti viidata sellele asjaolule, et varsti pärast soovituse teatavaks tegemist Verband der Sachversichereri liikmetele otsustasid Saksamaa edasikindlustusseltsid lisada oma ühesuguseid riske käsitlevatesse edasikindlustuslepingutesse erilise kindlustusmaksete arvutamise klausli, mille kohaselt soovitusele mittevastavate kindlustusmaksete määrasid käsitletakse nõude korral alakindlustusena. 31. Kolmandaks, ühenduse põhikirjast ilmneb, et tal on õigus kooskõlastada oma liikmete tegevust, eriti konkurentsi valdkonnas, et tööstusriskide erikomisjoni ülesandeks on

7 kooskõlastada liikmete kindlustusmaksete määrade poliitikat ning et komisjoni otsuseid või soovitusi peetakse lõplikeks, kui üks sellise volituse nimeliselt saanud organitest ei taotle juhatuselt nende heakskiitmist. 32. Neid tegureid arvesse võttes tuleb märkida, et soovitus, sõltumata selle täpsest õiguslikust seisundist, väljendab usaldusväärselt hageja otsust kooskõlastada soovituse kohaselt oma liikmete käitumist Saksamaa kindlustusturul. Seetõttu tuleb järeldada, et tegu on EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõikes 1 nimetatud ettevõtjate ühenduse otsusega. 33. Sellest tulenevalt tuleb kolmas väide tagasi lükata. Neljas väide: konkurentsi piiramine 34. Vaidlustatud otsuses leitakse, et soovituse eesmärk on piirata konkurentsi tööstustulekahjude ja tootmise katkestamise riskide vastu kindlustuse valdkonnas ühisturul. Otsuses kõnealuse järelduse toetuseks toodud põhjustes rõhutatakse eriti seda, et kindlustusmaksete määra tõsteti üldiselt, seda, et hageja ühendusse kuuluvad kõik kõnealusel Saksamaa Liitvabariigi turul tegutsevad kindlustusandjad, ning seda, et soovituse piiravat mõju tugevdab see, et edasikindlustusandjad, kellel on kindel positsioon Saksamaa turul, võtavad kasutusele kindlustusmaksete arvutamise klausli. 35. Neid asjaolusid käsitleva väite toetuseks tugineb hageja peamiselt kolmele argumendile. Esiteks, ta väidab, et soovitusel ei ole ühtegi eesmärki konkurentsi valdkonnas, kuna see on üksnes kindlustussektoris tavalise ja vajaliku koostöömeetodi väljendus, võttes arvesse kõnealuse sektori eripära eelkõige riskide arvutamise osas. Teiseks, ta väidab, et Euroopa Kohus on oma otsustes heaks kiitnud, et objektiivsete kriteeriumide kohaldamine turustuskanali ja turustajate võrgu valikul ei kujuta põhimõtteliselt endast konkurentsi piiramist; hageja tugineb eelkõige Euroopa Kohtu 25. oktoobri aasta otsusele (kohtuasjas 26/76: Metro SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG versus komisjon, EKL 1977, lk 1875). Lõpuks, ta väidab, et komisjon ei kontrollinud, kas soovitus muutis ettevõtjate käitumist; hageja arvates on soovitust vaevu praktikas järgitud. 36. Samad argumendid esitas menetlusse astuja, kes rõhutab eriti kahte nõuet, millega kindlustussektor peab silmitsi seisma. Esiteks, on vaja kehtestada sobival tasemel kindlustusmaksed. See on ainus viis tagada püsivalt kindlustuslepingute täitmine. Teiseks, selliste kindlustusmaksete tasemele jõudmiseks on vaja läbi viia põhjalikke statistilisi analüüse turuandmete kohta tervikuna ning neid analüüse ei saa läbi viia ilma kõikide kindlustusandjate osaluseta. 37. Komisjon märgib esmalt, et artikli 85 lõike 1 kohaldamiseks piisab, kui ettevõtjate ühenduse otsusest ilmneb, võttes arvesse majanduskonteksti, et selle eesmärgiks on konkurentsi piiramine. Kui olukord on selline, ei ole vaja selle mõjusid arvesse võtta. Teiseks, vaidlustab komisjon selle, et soovitusel ei olnud mingit mõju, ning ta tugineb ja aasta vahel kahjusuhtega ja samal ajal saadud kindlustusmaksetega seotud arvudele. 38. Samuti hindab komisjon, et hageja ja menetlusse astuja esitatud argumentides ei mõisteta ettevõtjate ühenduse soovituse funktsiooni nende ettevõtjate ärikäitumise

8 kooskõlastamise vahendina. Kuna ühenduse liikmed osalesid soovituse koostamisel, on nad nii selle autorid kui adressaadid. Viimati nimetatud omadusena nad teavad, milliste meetmete võtmist teistelt oodatakse. 39. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt ei ole vaja arvesse võtta lepingu tegelikke mõjusid, kui on ilmne, et lepingu eesmärk on takistada, piirata või moonutada konkurentsi. Sama põhimõtet kohaldatakse ettevõtjate ühenduse otsuse suhtes. Komisjon oli järelikult põhjendatult piiranud oma uurimise algselt soovituse eesmärgiga, uurimata, millised on selle mõjud. 40. Sellega seoses tuleb märkida, et vaidlustatud soovituse eesmärk on taastada ettevõtjate usaldusväärne finantsseisund, millele avaldasid kahjulikku mõju ebapiisavad kindlustusmaksed võrreldes nõuetest tulenevate ennustatavate kuludega. Seetõttu käsitleti soovituses tasakaalutuse põhjust, s.t konkurentsi üha madalamate kindlustusmaksete abil, tõstes üldiselt kindlustusmakseid. 41. Seega püüdis ühendus soovituse abil saavutada oma liikmete pakutavate teenuste hinna ühist kindlasummalist tõstmist. Seetõttu tuleb märkida, et artikli 85 lõike 1 punktis a toodud kõige esimeses näites konkurentsivastase käitumise kohta nimetatakse kokkuleppeid, otsuseid või kooskõlastatud tegevust, millega otseselt või kaudselt määratakse kindlaks ostu- või müügihinnad või muud tehingutingimused. 42. Seetõttu ei ole vaja uurida, kas kindlustusmaksete arvutamiseks vajalikud statistilised analüüsid eeldavad kõikide kindlustusandjate koostööd teatud kindlustusturul, nagu menetlusse astuja on väitnud, ja piisab selle märkimisest, et artikli 85 lõike 1 kohaselt ei või kõnealused kindlustusandjad laiendada oma kooskõlastatud tegevust hinnale, mida kohaldatakse turul nende pakutava teenuse puhul. 43. Sellest järeldub, et soovituse eesmärgiks oli konkurentsi piiramine tööstustulekahjude ja tootmise katkestamise riskide vastu kindlustuse turul ning et seetõttu tuleb neljas väide tagasi lükata. Viies väide: mõju liikmesriikide vahelisele kaubandusele 44. Vaidlustatud otsuses märgitakse, et mõju liikmesriikide vahelisele kaubandusele tuleneb esmalt sellest, et soovitus suunati ka sellistele tulekindlustusandjatele, kelle peakontor oli muus liikmesriigis kui Saksamaa Liitvabariigis, kuid kes tegutses Saksamaa territooriumil kas juhtiva kindlustusandja või ainukindlustusandjana või kaaskindlustusandjana. Kuigi see on tõsi, et Saksamaa kindlustusjärelevalveseaduses nõutakse, et kindlustusandjatel oleks filiaal Saksamaa Liitvabariigis - v.a kaaskindlustuse puhul, mida reguleeritakse nõukogu direktiiviga tuleb sellist filiaali käsitleda konkurentsi seisukohast vaid välismaise kindlustusandja käepikendusena. 45. Teiseks, leitakse otsuses, et kindlustusmaksete osas tehtud soovituse tõenäoliseks mõjuks oli eraldada kõnealune turg liikmesriikide vahel ja takistada EMÜ asutamislepingus taotletud majanduslikku läbipõimumist. Seda eraldamist tugevdas edasikindlustusandjate poolt kindlustusmaksete arvutamise klausli kohaldamine, mis võib

9 avaldada survet ka ühenduse tulekindlustusandjatele, kes tegutsevad Saksamaa Liitvabariigis, kuid kelle peakontor asub mujal. 46. Hageja vaidlustab komisjoni kaalutlused selles osas ning esitab mõned argumendid, mille olemus võidakse kokku võtta järgmiselt. Liikmesriikide vahelist kaubandust ei eksisteeri, sest ei osutata piiriüleseid kindlustusteenuseid, kuna selliste lepingute sõlmimine muudeti võimatuks Saksamaa õigusaktides, milles sätestatakse nõue, et välismaised kindlustusseltsid peavad asuma Saksamaa Liitvabariigis. Välismaiste kindlustusseltside filiaale ei saa käsitleda, nagu otsusest ilmneb, emaettevõtja käepikendusena ; vastupidi, filiaalid on autonoomsed majandusüksused ning seetõttu konkurentsiõiguse seisukohast sõltumatud ettevõtjad. Sellest tulenevalt käsitletakse soovituses üksnes siseriiklikke olukordasid. Hageja lisab, et soovituses ei muudetud mingil juhul välismaiste kindlustusandjate konkurentsipositsiooni; selles osutati, et kaaskindlustustegevuse osas ainus valdkond, milles Saksamaa õigusaktide kohaselt ei kohaldata asutamisnõuet ei ole üldse mingit tegevusvabadust, kuna kaaskindlustusandjad järgivad kindlustusmaksete osas juhtivat kindlustusandjat kaaskindlustuse korraldamisel. 47. Komisjoni kaitse andis põhjust üksikasjalikuks aruteluks mõiste filiaal ja selle õigusliku seisundi üle, kuid neid asju ei ole vaja Euroopa Kohtus käsitleda, kuna kohus leiab, et vaidlustatud otsuses nimetatud kaks põhjust peavad paika ja et need õigustavad järeldust, et soovitus võib mõjutada liikmesriikide vahelist kaubandust. 48. Esiteks, sellisele kindlustusseltsile, kelle peakontor on teises liikmesriigis, kuid kes soovib tegutseda Saksamaa territooriumil, pandud kohustus luua asutus kõnealusel territooriumil ei välista liikmesriikide vahelise kindlustusteenuste kaubanduse olemasolu. See, et soovitus käsitleb üksnes filiaali, ei välista võimalust, et see asjaolu võib mõjutada filiaali ja emaettevõtja vahelisi finantssuhteid; ning see on nii hoolimata filiaali õigusliku sõltumatuse astmest. 49. Seetõttu tuleb tunnistada, et komisjoni otsuse tegemisel olid Saksamaa õigusaktid väga piiravad nende kindlustusseltside kindlustustegevuse harrastamise osas Saksamaa Liitvabariigis, kelle peakontor oli teises liikmesriigis. Sellised kindlustusseltsid saaksid siiski osaleda kindlustustegevuses Saksamaa Liitvabariigis, kui nad asutavad kõnealuses riigis filiaali või kui nad osalevad seal asetseva riski katmiseks kaaskindlustuses. Kuigi Saksamaa õigusaktide sätetes lubatakse teatud tegevusi, mis mõjutavad liikmesriikide vahelist kaubandust, ei saa neile tugineda selle nurjamiseks, et artikli 85 lõiget 1 kohaldatakse selliste tegevustega seotud konkurentsi piiramiseks. 50. Teiseks, kindlustusmaksete üldine tõstmine, mida ei õigusta kõnealuste ettevõtjate individuaalne olukord, võib mõjutada nende välismaiste kindlustusandjate olukorda, kes on võimelised pakkuma, ka oma filiaalide abil, konkurentsivõimelisemat teenust. Sellest tulenevalt püütakse soovituses muuta ligipääs Saksamaa turule raskemaks. 51. Neil tingimustel ei tohi viiendat väidet heaks kiita. Kuues väide: artikli 85 lõike 3 kohaldamistingimused

10 52. Soovitusest teatati komisjonile 23. septembril Otsuses leitakse, et seetõttu ei või määruse nr 17 artikli 4 lõike 1 alusel aasta juuni ja teatamise kuupäeva vahelise perioodi osas teha mingeid erandeid. Hageja ei vaidlustanud seda avaldust. 53. Seoses teatamise kuupäevale järgneva perioodiga vaidlustab hageja siiski otsuse ning väidab, et kõik erandi tegemise tingimused olid täidetud. Vaidlustatud soovitus oli objektiivselt vajalik kindlustusseltside kasumlikkuse taastamiseks, kaitstes samal ajal kindlustatud isikute huve. Sellega seoses ei ole tähtsusetu, et Bundeskartellamt on otsustanud Saksamaa õigusaktide kohaldamise osas, et soovitus ei kujuta endast kuritarvitamist. 54. Poolte vahelises vaidluses pööratakse eriti tähelepanu sellele, kas soovitusega võidi kaasa aidata kindlustussektori teenuste osutamise parandamisele. Seetõttu tunnistatakse vaidlustatud otsuses, et üks hageja põhiargumentidest, täpsemalt, et üksikute ettevõtete andmed nõuete osas on ebapiisavad vastava arvutamise võimaldamiseks, peab sellisena paika. Komisjon lisab siiski, et sellest ühenduse otsusest ei järeldata, et ettevõtjate ühenduse otsus, milles soovitatakse tõsta kindlustusmakseid 10, 20 või isegi 30%, on meede, mis aitab kaasa kindlustussektori teenuste osutamise parandamisele. Samamoodi see, et kindlustuse eesmärgiga ja asjaomastes õigusaktide sätetes nõutakse, et kindlustusandja peab kogu aeg olema suuteline täitma kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi, hoides samal ajal lahus erinevad harud, ei tähenda, et kindlustusmaksete üldise tõstmise teel on võimalik parandada kindlustusteenuseid. 55. Vaidlustatud otsuses väidetakse lõpuks, et soovitus ületab seda, mida võib pidada vajalikuks koostööks kindlustusandjate vahel nõudeid käsitlevate statistiliste andmete ühisel analüüsimisel ja tulemuste kasutamisel praktikas kindlustuspoliiside tegemisel. Kuritarvitamine ei ilmne üksnes sellest, et 10, 20 või 30%-lisel tõstmisel ei võetud arvesse iga kindlustusandja tulude ja kulude seisu, vaid ka sellest, et selliste tõstmiste põhimõtte kohaselt põhinevad need brutokindlustusmaksete kehtestamisel, mis, sõltumata üksikute kindlustusandjate olukorrast, näevad kõigile ette samad lisamaksed kulutuste ja tulude puhul, arvutatuna protsendimääradena statistikal põhinevatest nõuetest. 56. Hageja arvates ei ole selline kaalutlus õige. Ta juhib tähelepanu sellele, et soovituses käsitletakse üksnes tegelikult sisse nõutud kindlustusmaksete määra tõstmist ja mitte brutomäärasid. Sellest hoolimata on soovitused brutokindlustusmaksete osas objektiivselt vajalikud ning neid kohaldatakse kogu maailmas. 57. Seda argumenti toetab menetlusse astuja. Ta rõhutab, et komisjon ei võtnud arvesse soovituse mõju muudele kindlustusharudele kui tulekindlustus. Tulekindlustussektori elujõuliste tingimuste taastamise tulemusena suudavad muud kindlustusharud parandada oma teenuseid. Kindlustusmaksete soovitatud tõstmise eesmärk ei olnud tagada üksnes seda, et kindlustuslepinguid tööstustulekahjude riskide vastu täidetaks püsivalt, vaid vabastada muud kindlustusharud kulutusest, mille eest nad ei vastutanud. 58. Neid argumente silmas pidades tuleb rõhutada, et komisjoni ülesanne artikli 85 lõike 3 alusel on kindlaks määrata, kas vaidlustatud soovitus aitab parandada teenuse osutamist kindlustusturul. Sellega seoses hindas komisjon õigesti, et tema ülesanne ei olnud vaid kontrollida, kas soovituse eesmärk oli lahendada turul tegelikult ilmnevad probleemid,

11 mis olid tööstustulekahjude ja tootmise katkestamise kindlustuse maksete jätkuva languse tulemus, ja uurida, kas soovitus oli sellise olukorra lahendamiseks sobiv vahend, vaid ka hinnata, kas soovitusega jõustatud meetmed lähevad kaugemale sellest, mis on vajalik. 59. Sellega seoses ei ole vaja uurida kõiki esitatud argumente ja Euroopa Kohtule toimetatud ekspertarvamusi, niivõrd, kui need puudutavad soovituse mõju brutokindlustusmaksetele ning ettevõtjate ühenduse, kes püüavad taastada elujõulisi tingimusi kõnealuses sektoris, vajadust võtta brutokindlustusmaksed oma lähtepunktiks. Probleemiks on selle väljaselgitamine, kas taotletav eesmärk õigustas kindlustusmaksete ühist, kindlasummalist ja üldist tõstmist. 60. Selline tõstmine sisaldas oma üldise ja eristamata laadi tõttu nende kindlustusmaksete määrade tõstmist, mis hõlmasid mitte ainult kindlustusnõuetest tulenevate kulude katmist, vaid ka kindlustusseltside tegevuskulude katmist. Euroopa Kohtule esitatud dokumentidest ilmneb, et erinevate kindlustusseltside tegevuskulude tasemed olid märkimisväärselt erinevad. Tõstmise üldisest laadist tulenevad seetõttu tõenäoliselt konkurentsipiirangud, mis ületavad selle, mis on kavandatava eesmärgi saavutamiseks vajalik. 61. Võttes arvesse, et neil tingimustel valitud lahenduse põhjustatud halvemus oli konkurentsiõiguse seisukohast suurem kui kasu ning et kuna teenuste osutamine kindlustusturul sellest tulenevalt ei paranenud, ei ületanud komisjon talle seoses EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamisega antud kaalutlusõiguse piire. 62. Sellest tulenevalt ei saa heaks kiita väidet, et kõik artikli 85 lõike 3 kohaldamistingimused olid täidetud nii, et komisjon oli kohustatud tegema erandi artikli 85 lõikes 1 toodud keelust. Kuues väide tuleb seepärast tagasi lükata. 63. Eespool toodust järeldub, et hagi tuleb jätta täielikult rahuldamata. Kohtukulud 64. Kodukorra artikli 69 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud välja mõista temalt. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v., kes astus hageja toetuseks menetlusse, peab kandma menetlusse astumisega seotud kulud. Esitatud põhjendustest lähtudes otsustab: 1) Jätta hagi rahuldamata. EUROOPA KOHUS, 2) Mõista menetlusse astumisega seotud kulud välja Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v.-lt.

12 3) Mõista ülejäänud kohtukulud välja hagejalt. Mackenzie Stuart Kakouris O Higgins Koopmans Everling Bahlmann Moitinho de Almeida Kuulutatud avalikul kohtuistungil 27. jaanuaril aastal Luxembourgis. Kohtusekretär President P. Heim A. J. Mackenzie Stuart

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

43 ja 63-82

43 ja 63-82 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. jaanuar 1984* [ ] Liidetud kohtuasjades 43 ja 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB (flaamikeelsete raamatute edendamise ühing), asukoht Antwerpen, esindajad:

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02 KOHTUOTSUS 27.7.2005 LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02, Brasserie nationale SA (varem Brasseries Funck-Bricher

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

T

T ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda laiendatud koosseisus) 25. juuni 1998 Riigiabi Õhutransport Raskes finantsseisundis lennuettevõtja Kapitali suurendamise luba Liidetud kohtuasjades T-371/94 ja T-394/94,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-259/02 T-264/02 JA T-271/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjad

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-259/02 T-264/02 JA T-271/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjad ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjades T-259/02 T-264/02 ja T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, asukoht Viin (Austria), esindaja: advokaat S. Völcker,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

C-18_93

C-18_93 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. mai 1994 * Kohustuslik lootsiteenus Diskrimineerivad tariifid Teenuste osutamise vabadus Konkurents Kohtuasjas C-18/93, [ ] mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem