CODE2APC

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "CODE2APC"

Väljavõte

1 EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/ /0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta Dok /2/ /2008 Avaldused KOM(2008)0568

2

3 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. september 2008 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2004/0209 (COD) 10597/2/08 REV 2 SOC 359 SAN 123 TRANS 201 MAR 83 CODEC 763 ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu 15. septembri aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta 10597/2/08 REV 2 MS/ksd DG G II

4 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/ /EÜ,, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 137 lõiget 2, võttes arvesse komisjoni ettepanekut, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 1, võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 2, toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ELT C 267, , lk 16. ELT C 231, , lk 69. Euroopa Parlamendi 11. mai aasta arvamus (ELT C 92 E, , lk 292), nõukogu ühine seisukoht /2/08 REV 2 MS/ksd 1 DG G II

5 ning arvestades järgmist: (1) Asutamislepingu artiklis 137 on sätestatud, et ühendus toetab ja täiendab liikmesriikide meetmeid, eesmärgiga parandada töökeskkonda, et kaitsta töötajate tervist ja turvalisust. Nimetatud artikli alusel vastu võetud direktiivides tuleb hoiduda haldus-, finants- või õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate asutamist ja arengut. (2) Direktiiviga 2003/88/EÜ 1 määratakse kindlaks miinimumnõuded tööaja korralduse kohta, muu hulgas igapäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide, vaheaegade, maksimaalse iganädalase tööaja, iga-aastase puhkuse ning öötöö, vahetustega töö ja töökorralduse teatavate aspektide suhtes. (3) Direktiivi 2003/88/EÜ artikli 19 kolmandas lõigus ja artikli 22 lõike 1 teises lõigus on sätestatud, et need tuleb läbi vaadata enne 23. novembrit (4) Rohkem kui kümme aastat pärast seda, kui võeti vastu nõukogu 23. novembri aasta direktiiv 93/104/EÜ 2, mis on algdirektiiv tööaja korralduse valdkonnas, on osutunud vajalikuks võtta arvesse nii tööandjate kui ka töötajate uut olukorda ja uusi nõudmisi ning leida vahendid 22. ja 23. märtsi aasta Euroopa Ülemkogul Lissaboni strateegia raames kehtestatud majanduskasvu ja tööhõivega seotud eesmärkide täitmiseks. 1 2 ELT L 299, , lk 9. EÜT L 307, , lk 1. Direktiiv on tunnistatud kehtetuks direktiiviga 2003/88/EÜ /2/08 REV 2 MS/ksd 2 DG G II

6 (5) Töö- ja perekonnaelu ühitamisel on samuti oluline osa Euroopa Liidu Lissaboni strateegias püstitatud eesmärkide saavutamisel, eelkõige seoses naiste tööhõive suurendamisega. Selle eesmärk on mitte ainult luua parem töökeskkond, vaid ka paremini rahuldada töötajate vajadusi, eriti seoses perekondlike kohustustega. Mitmed käesolevas direktiivis sisalduvad muudatused on ette nähtud selleks, et töö- ja perekonnaelu paremini ühitada. (6) Selles kontekstis peaksid liikmesriigid kutsuma tööturu osapooli üles sõlmima asjaomasel tasandil lepinguid töö- ja perekonnaelu paremaks ühitamiseks. (7) On tekkinud vajadus tugevdada töötajate tervise ja ohutuse kaitset ning tuua rohkem paindlikkust tööaja korraldusse, eriti seoses valvekordadega ja täpsemalt tegevusetute ajavahemikega valvekorra jooksul, ning leida uus tasakaal ühelt poolt töö- ja perekonnaelu ühitamise ja teiselt poolt tööaja paindlikuma korralduse vahel. (8) Töötajatele tuleks anda hüvituseks puhkeaega juhtudel, kui puhkeperioode ei anta. Sellise mõistliku ajavahemiku pikkuse määramine, mille jooksul tuleb töötajatele hüvituseks anda võrdväärse pikkusega puhkeaega, tuleks jätta liikmesriikide pädevusse, võttes arvesse kõnealuste töötajate ohutuse ja tervise tagamise vajadust ning proportsionaalsuse põhimõtet /2/08 REV 2 MS/ksd 3 DG G II

7 (9) Samuti tuleb uuesti läbi vaadata maksimaalset töönädalat käsitleva arvestusperioodiga seotud sätted, et kohandada neid tööandjate ja töötajate vajadustega, kellele kohaldatakse töötajate tervise ja ohutuse kaitsemeetmeid. (10) Mis tahes juhul, kui töölepingu kestus on lühem kui aasta, ei saa arvestusperiood olla pikem töölepingu kestusest. (11) Direktiivi 2003/88/EÜ artikli 22 lõike 1 kohaldamisel saadud kogemused näitavad, et täiesti individuaalne otsus mitte käsitada direktiivi artiklit 6 siduvana võib tekitada probleeme seoses töötajate tervise ja ohutuse kaitsega ning töötaja valikuvabadusega. (12) Artikli 22 lõikes 1 sätestatud võimalus kujutab endast erandit arvestusperioodi keskmisena arvutatava 48-tunnise maksimaalse töönädala põhimõttest. Seda kohaldatakse töötajate tervise ja ohutuse tõhusa kaitse eesmärgil ning asjaomase töötaja selgesõnalisel, vabal ja teadlikul nõusolekul. Seda tuleb kasutada asjakohaseid kaitsemeetmeid järgides, et tagada nende tingimuste täitmine, ning hoolika järelevalve all. (13) Enne artikli 22 lõikes 1 sätestatud võimaluse kohaldamist tuleks kaaluda, kas vajalikku paindlikkust ei tagaks sätted pikima arvestusperioodi kohta või teised direktiivis 2003/88/EÜ kehtestatud paindlikkust käsitlevad sätted. (14) Töötajate tervise- ja ohutusriskide vältimise eesmärgil ei ole liikmesriigis võimalik kumulatiivselt kohaldada nii artikli 19 esimese lõigu punktis b sätestatud paindlikku arvestusperioodi kui ka artikli 22 lõikes 1 sätestatud võimalust /2/08 REV 2 MS/ksd 4 DG G II

8 (15) Vastavalt asutamislepingu artikli 138 lõikele 2 konsulteeris komisjon ühenduse tasandil tööturu osapooltega ühenduse võimalike meetmete üle selles valdkonnas. (16) Pärast kõnealust konsultatsiooni pidas komisjon ühenduse meetmeid soovitavaks ja konsulteeris täiendavalt tööturu osapooltega kavandatava ettepaneku sisu üle vastavalt asutamislepingu artikli 138 lõikele 3. (17) Pärast nimetatud teist konsultatsioonietappi ei teavitanud tööturu osapooled ühenduse tasandil komisjoni oma soovist algatada asutamislepingu artiklis 139 sätestatud menetlust, mille tulemuseks võiks olla lepingu sõlmimine. (18) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tööaja korraldust reguleerivate ühenduse õigusaktide kaasajastamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. (19) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 1 tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk tagada harta artiklis 31 osutatud sobivate ja õiglaste töötingimuste omamise õiguse täielik järgimine ja eelkõige nimetatud artikli lõike 2 järgimine, milles on sätestatud, et igal töötajal on õigus maksimaalse tööaja piirangule ning igapäevastele ja -nädalastele puhkeaegadele ja iga-aastasele tasulisele puhkusele. 1 ELT C 303, , lk /2/08 REV 2 MS/ksd 5 DG G II

9 (20) Käesoleva direktiivi rakendamisel tuleks säilitada töötajate tervise ja ohutuse kaitse üldine tase, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: Artikkel 1 Direktiivi 2003/88/EÜ muudetakse järgmiselt: 1) Artiklisse 2 lisatakse järgmised punktid: 1a. valvekord ajavahemik, mille jooksul töötajal on kohustus viibida oma töökohal, et asuda tööandja nõudmisel oma tööd tegema või ülesandeid täitma; 1b. töökoht koht või kohad, kus töötaja tavaliselt oma ülesandeid või kohustusi täidab ja mis määratakse kindlaks vastavalt töötaja töösuhte või töölepingu tingimustele; 1c. valvekorra tegevusetu aeg ajavahemik, mille jooksul töötaja on valvekorras punkti 1a tähenduses, kuid tööandja ei ole temalt nõudnud oma töö reaalset tegemist või ülesannete täitmist; 10597/2/08 REV 2 MS/ksd 6 DG G II

10 2) Lisatakse järgmised artiklid: Artikkel 2a Valvekord Valvekorra tegevusetut aega ei loeta tööajaks, kui siseriiklik seadus või siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega vastavuses olev tööturu osapoolte vaheline kollektiivleping või kokkulepe ei sätesta teisiti. Valvekorra tegevusetut aega võib arvutada valvekorra tundide keskmise arvu või valvekorra osakaalu põhjal, võttes arvesse asjaomase sektori kogemusi, nähes arvutamise viisi ette kollektiivlepingus või tööturu osapoolte vahelises kokkuleppes või pärast tööturu osapooltega konsulteerimist kehtestatud siseriiklikes õigusaktides. Valvekorra tegevusetut aega ei võeta arvesse vastavalt artiklites 3 ja 5 ette nähtud igapäevase ja iganädalase puhkeaja arvutamisel, välja arvatud juhul, kui teisiti on sätestatud: a) kollektiivlepingus või tööturu osapoolte vahelises kokkuleppes või b) pärast tööturu osapooltega konsulteerimist kehtestatud siseriiklikes õigusaktides. Ajavahemik, mille jooksul töötaja valvekorra ajal reaalselt oma tööd teeb või ülesandeid täidab, loetakse alati tööajaks /2/08 REV 2 MS/ksd 7 DG G II

11 Artikkel 2b Töö- ja perekonnaelu ühitamine Liikmesriigid õhutavad tööturu osapooli sõlmima asjaomasel tasandil nende iseseisvust piiramata kokkuleppeid, mille eesmärk on paremini ühitada töö- ja perekonnaelu. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi aasta direktiivi 2002/14/EÜ (millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses) * kohaldamist ja konsulteerides tööturu osapooltega, tagavad liikmesriigid, et tööandjad teavitavad töötajaid õigel ajal kõigist töökorralduse ja tööaja olulistest muudatustest. Võttes arvesse töötajate vajadusi tööaja ja töökorralduse paindlikkuse alal, kutsuvad liikmesriigid vastavalt siseriiklikele tavadele tööandjaid üles vaatama läbi taotlusi sellise tööaja ja töökorralduse muutmise kohta, järgides ettevõtte vajadusi ja nii tööandjate kui töötajate vajadusi töökorralduse paindlikkuse alal. * EÜT L 80, , lk /2/08 REV 2 MS/ksd 8 DG G II

12 3) Artiklit 17 muudetakse järgmiselt: a) lõikes 1 asendatakse sõnad artiklitest 3 6, 8 ja 16 sõnadega artiklitest 3 kuni 6, artiklist 8 ja artikli 16 punktidest a ja c ; b) lõikes 2 asendatakse sõnad tingimusel et kõnealustele töötajatele antakse hüvituseks võrdväärse pikkusega puhkeajad sõnadega tingimusel et kõnealustele töötajatele antakse hüvituseks võrdväärse pikkusega puhkeajad mõistliku ajavahemiku jooksul, mis määratakse kindlaks siseriiklike õigusaktidega või kollektiivlepinguga või tööturu osapoolte vahelise kokkuleppega ; c) lõike 3 sissejuhatavas lauses asendatakse sõnad artiklitest 3, 4, 5, 8 ja 16 sõnadega artiklitest 3, 4, 5 ja 8 ning artikli 16 punktidest a ja c ; d) lõiget 5 muudetakse järgmiselt: i) esimene lõik asendatakse järgmise tekstiga: 5. Käesoleva artikli lõike 2 kohaselt võib teha erandeid artiklist 6 koolitusel olevate arstide puhul ning seda käesoleva lõike teises kuni kuuendas lõigus määratletud tingimustel. ; ii) viimane lõik jäetakse välja /2/08 REV 2 MS/ksd 9 DG G II

13 4) Artikli 18 kolmandas lõigus asendatakse sõnad tingimusel et kõnealustele töötajatele antakse hüvituseks võrdväärse pikkusega puhkeajad sõnadega tingimusel et kõnealustele töötajatele antakse hüvituseks võrdväärse pikkusega puhkeajad mõistliku ajavahemiku jooksul, mis määratakse kindlaks siseriiklike õigusaktidega või kollektiivlepinguga või tööturu osapoolte vahelise kokkuleppega. 5) Artikkel 19 asendatakse järgmise tekstiga: Artikkel 19 Arvestusperioodist kõrvalekaldumise piirangud Ilma et see piiraks artikli 22a punkti b kohaldamist ning erandina artikli 16 punktist b on liikmesriikidel võimalus töötajate ohutuse ja tervise kaitse üldisi põhimõtteid järgides lubada objektiivsetel, tehnilistel või töökorraldusega seotud põhjustel määrata arvestusperioodiks ajavahemik, mille pikkus ei ületa kahtteist kuud: a) artiklis 18 sätestatud kollektiivlepinguga või tööturu osapoolte vahelise kokkuleppega; või b) õigus- või -haldusaktidega pärast tööturu osapooltega asjaomasel tasandil konsulteerimist. Esimese lõigu punkti b kohase võimaluse kasutamisel tagavad liikmesriigid, et tööandjad järgivad oma direktiivi 89/391/EMÜ II jaotises sätestatud kohustusi /2/08 REV 2 MS/ksd 10 DG G II

14 6) Artiklit 22 muudetakse järgmiselt: Artikkel 22 Muud sätted 1. Kuigi üldise põhimõtte kohaselt on töönädala maksimaalne kestus Euroopa Liidus 48 tundi ning tegelikult on see erand, kui töötajad liidus kauem töötavad, võib liikmesriik otsustada mitte kohaldada artiklit 6, tingimusel et nad võtavad vajalikud meetmed töötajate tervise ja ohutuse tõhusa kaitse tagamiseks. Selle võimaluse kasutamine peab siiski olema selgesõnaliselt ette nähtud kollektiivlepingu või tööturu osapoolte vahel asjaomasel tasandil sõlmitud kokkuleppe või siseriiklike õigusaktidega, mis on vastu võetud pärast tööturu osapooltega asjaomasel tasandil konsulteerimist. 2. Igal juhul võtavad liikmesriigid, kes soovivad nimetatud võimalust kasutada, vajalikud meetmed tagamaks, et: a) ükski tööandja ei nõua töötajalt, et ta töötaks rohkem kui 48 tundi seitsmepäevase perioodi jooksul, mida arvutatakse artikli 16 punktis b kirjeldatud arvestusperioodi keskmisena, välja arvatud juhul, kui ta on saanud eelnevalt töötajalt nõusoleku sellist tööd teha. Selline nõusolek kehtib maksimaalselt üks aasta ja seda võib pikendada /2/08 REV 2 MS/ksd 11 DG G II

15 b) tööandjal on keelatud töötaja olukorda halvendada põhjusel, et töötaja ei soovi sellise töö tegemiseks oma nõusolekut anda või oma nõusoleku mis tahes põhjusel tühistab; c) nõusolek, mis antakse i) individuaalse töölepingu allkirjastamise ajal või ii) töösuhte esimese nelja nädala jooksul, on tühine; d) ükski töötaja, kes on andnud nõusoleku käesoleva artikli alusel, ei tohi seitsmepäevase perioodi jooksul töötada kauem kui: i) 60 tundi, mis arvutatakse kolme kuu keskmisena, välja arvatud juhul, kui kollektiivlepingus või tööturu osapoolte vahelises kokkuleppes on sätestatud teisiti; või ii) 65 tundi, mis arvutatakse kolme kuu keskmisena, kui puudub kollektiivleping ja kui valvekorra tegevusetut aega loetakse tööajaks vastavalt artiklile 2a; e) igal töötajal on õigus oma nõusolek sellist tööd teha viivitamatult tagasi võtta kuue kuu jooksul pärast kehtiva lepingu allkirjastamist või katseaja kestel ning kuni kolme kuu jooksul pärast seda, kui lepingus sätestatud katseaeg on lõppenud, olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem, teatades sellest tööandjale kirjalikult õigel ajal. Pärast seda võib tööandja nõuda töötajalt kirjalikku etteteatamist, mille tähtaeg ei ületa kahte kuud; 10597/2/08 REV 2 MS/ksd 12 DG G II

16 f) tööandja peab käesoleva direktiivi sätete järgimise kindlakstegemiseks piisava täpsusega ja ajakohastatud dokumentatsiooni kõigi töötajate kohta, kes sellist tööd teevad; g) dokumentatsioon antakse pädeva asutuse käsutusse, kes võib töötajate ohutuse ja/või tervise kaitsega seotud põhjustel keelata või piirata võimalust ületada maksimaalset nädalast tööaega; h) tööandja annab pädevatele asutustele viimaste nõudmisel teabe töötajatelt saadud nõusoleku kohta sellise töö tegemiseks, mis ületab 48 tundi seitsmepäevase perioodi jooksul, arvutatuna artikli 16 punktis b kirjeldatud arvestusperioodi keskmisena, ning samuti piisavalt täpse dokumentatsiooni selleks, et teha kindlaks, kas käesoleva direktiivi sätteid on järgitud. 3. Töötajate ohutuse ja tervise kaitse üldisi põhimõtteid järgides, kui töötaja on sama tööandja poolt tööle võetud ajavahemikuks või ajavahemikeks, mis ei ületa kokku kümmet nädalat kaheteistkümne kuu jooksul, ei kohaldata lõike 2 punkti c alapunkti ii ja punkti d sätteid. 7) Lisatakse järgmine artikkel: Artikkel 22a Erisätted Kui liikmesriik kasutab artiklis 22 sätestatud võimalust: a) ei kohaldata artikli 19 esimese lõigu punktis b sätestatud võimalust; 10597/2/08 REV 2 MS/ksd 13 DG G II

17 b) kõnealune liikmesriik võib erandina artikli 16 punktist b ning objektiivsetel, tehnilistel või töökorraldusega seotud põhjustel lubada oma õigus- ja haldusnormidega määrata arvestusperioodiks ajavahemiku, mille pikkus ei ületa kuut kuud. Selline arvestusperiood peab olema vastavuses töötajate ohutuse ja tervise kaitse üldiste põhimõtetega ning ei mõjuta kolme kuu pikkust arvestusperioodi, mida kohaldatakse artikli 22 lõike 2 punkti d alusel töötajate suhtes, kes on juba sõlminud kehtiva lepingu artikli 22 lõike 2 punkti a kohaselt. 8) Artiklit 24 muudetakse järgmiselt: Artikkel 24 Aruanded 1. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt juba vastu võetud või vastu võetavate riiklike õigusnormide tekstid. 2. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga viie aasta järel aruande käesoleva direktiivi tegeliku rakendamise kohta, milles tuuakse välja mõlema tööturu osapoole seisukohad. Komisjon teatab sellest Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning tööohutuse ja -tervishoiu nõuandekomiteele /2/08 REV 2 MS/ksd 14 DG G II

18 3. Alates 23. novembrist 1996 esitab komisjon iga viie aasta tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käesoleva direktiivi kohaldamist käsitleva aruande, võttes arvesse lõikeid 1 ja 2. 9) Lisatakse järgmine artikkel: Artikkel 24a Hindamisaruanne 1. Hiljemalt * : a) teatavad liikmesriigid, kes kasutavad artikli 22 lõikes 1 osutatud võimalust, komisjonile pärast riigi tasandi tööturu osapooltega konsulteerimist vastavate põhjuste, vastava(te) sektori(te), tegevuste ja töötajate arvu. Iga liikmesriigi aruandes tuuakse välja selle mõju töötajate tervisele ja ohutusele ning selles esitatakse asjaomase tasandi tööturu osapoolte seisukohad. Sama aruanne esitatakse ka riigi tasandi tööturu osapooltele. b) Liikmesriigid, kes kasutavad artikli 19 esimese lõigu punktis b sätestatud võimalust, teatavad komisjonile, mil viisil nad on nimetatud sätet rakendanud ning milline on selle mõju töötajate tervisele ja ohutusele. * Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kuus aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva /2/08 REV 2 MS/ksd 15 DG G II

19 2. Hiljemalt * esitab komisjon pärast ühenduse tasandi tööturu osapooltega konsulteerimist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande: a) artikli 22 lõikes 1 sätestatud võimaluse kasutamise ning selle põhjuste kohta ja b) muude tegurite kohta, mis võivad viia tööaja pika kestuseni, nagu artikli 19 esimese lõigu punkti b kasutamine. Aruandele võib lisada asjakohased ettepanekud ületundide vähendamiseks, sealhulgas artikli 22 lõikes 1 sätestatud võimaluse kasutamise kohta, võttes arvesse selle võimalusega hõlmatud töötajate tervisele ja ohutusele avaldatavat mõju. 3. Nõukogu hindab lõikes 2 osutatud aruande põhjal käesolevas direktiivis ning eelkõige artikli 19 esimese lõigu punktis b ja artikli 22 lõikes 1 sätestatud võimaluste kasutamist. Seda hinnangut arvesse võttes võib komisjon hiljemalt ** esitada vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku muuta käesolevat direktiivi, sealhulgas artikli 22 lõikes 1 sätestatud võimalust. * ** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub seitse aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva. Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kaheksa aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva /2/08 REV 2 MS/ksd 16 DG G II

20 Artikkel 2 Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva direktiivi rakendamiseks kehtestatud siseriiklike sätete rikkumisel kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende sätete kohaldamise tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile nendest sätetest hiljemalt *. Liikmesriigid teatavad komisjonile nende sätete kõigist hilisematest muudatustest õigeaegselt. Eelkõige tagavad nad, et töötajatel ja/või nende esindajatel oleksid piisavad vahendid käesoleva direktiiviga ette nähtud kohustuste täitmiseks. Artikkel 3 1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt ** või tagavad, et tööturu osapooled kohaldavad vajalikke sätteid kokkuleppel, kusjuures liikmesriigid peavad kehtestama korra, mis võimaldab neil igal ajal tagada käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamise. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud riiklike õigusnormide teksti. * ** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva. Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva /2/08 REV 2 MS/ksd 17 DG G II

21 Artikkel 4 Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Artikkel 5 Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele...., Euroopa Parlamendi nimel president Nõukogu nimel eesistuja 10597/2/08 REV 2 MS/ksd 18 DG G II

22

23 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. september 2008 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2004/0209 (COD) 10597/2/08 REV 2 ADD 1 SOC 359 SAN 123 TRANS 201 MAR 83 CODEC 763 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu 15. septembri aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta NÕUKOGU PÕHJENDUSED 10597/2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 1

24 I. SISSEJUHATUS Komisjon esitas 24. septembril 2004 ettepaneku, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta 1. Ettepanek põhineb asutamislepingu artikli 137 lõikel 2. Toimides vastavalt asutamislepingu artiklile 251, esitas Euroopa Parlament 11. mail esimesel lugemisel oma arvamuse. Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 11. mail ja Regioonide Komitee oma arvamuse 14. aprillil Komisjon esitas 2. juunil 2005 oma muudetud ettepaneku 5, millega võeti vastu 13 Euroopa Parlamendi 25st muudatusettepanekust. Nõukogu jõudis ühise seisukoha suhtes kvalifitseeritud häälteenamusega poliitilisele kokkuleppele 9. juunil 2008, samal ajal kui kvalifitseeritud häälteenamusega jõuti poliitilisele kokkuleppele ka ühise seisukoha suhtes, milles käsitletakse ajutiste töötajate töötingimusi käsitlevat direktiivi. Viis nendest delegatsioonidest, kes ei saanud aktsepteerida tööaja direktiivi käsitleva poliitilise kokkuleppe teksti, lasid nõukogu istungi protokolli kanda ühisavalduse 6. Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõikele 2 võttis nõukogu 15. septembril 2008 kvalifitseeritud häälteenamusega vastu oma ühise seisukoha ELT C 322, , lk 9. ELT C 92, , lk 292. ELT C 267, , lk 16. ELT C 231, , lk 69. ELT C 146, , lk 13. Dok 10583/08 ADD /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 2

25 II. EESMÄRGID Ettepanekul on kaks eesmärki: Esiteks vaadata läbi direktiivi 2003/88/EÜ (millega viimati muudeti direktiivi 93/104/EÜ) mõned sätted kooskõlas selle direktiivi artiklitega 19 ja 22. Need sätted käsitlevad erandeid võrdlusperioodist artikli 6 (maksimaalne iganädalane tööaeg) kohaldamisel ja võimalust mitte kohaldada artiklit 6, juhul kui töötaja annab oma nõusoleku sellise töö tegemiseks (loobumissäte); Teiseks võtta arvesse Euroopa Kohtu pretsedendiõigust, eelkõige otsuseid kohtuasjades SIMAP 7 ja Jaeger 8, mille kohaselt arsti valvekorras olemine ajal, kui talt nõutakse füüsilist kohalolekut haiglas, tuleb lugeda tööajaks. Direktiivi teatavate sätete sellisel tõlgendamisel Euroopa Kohtu poolt, mis järgnes mitme eelotsusetaotluse esitamisele asutamislepingu artikli 234 alusel, oli sügav mõju tööaja kontseptsioonile ja seega direktiivi olulistele sätetele. Eelkõige: Selleks et tagada sobiv tasakaal ühelt poolt töötajate tervise ja ohutuse ning teiselt poolt tööandjatele vajaliku paindlikkuse vahel, kehtestatakse ettepanekuga valvekorras olevate töötajate kaitse üldised põhimõtted nii valvekorra aktiivseks kui tegevusetuks ajaks. Antud raamistikus sätestatakse ettepanekuga, et valvekorra tegevusetu osa ei ole tööaeg direktiivi tähenduses, välja arvatud juhul, kui siseriiklikes õigusaktides, kollektiivlepingus või tööturu osapoolte vahelises kokkuleppes on sätestatud teisiti. 7 8 Euroopa Kohtu 3. oktoobri aasta otsus kohtuasjas C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Publica (SIMAP) versus Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, EKL 2000, lk I Euroopa Kohtu 9. oktoobri aasta otsus kohtuasjas C-151/02, eelotsusetaotlus: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Saksamaa) selles kohtus menetletavas kohtuvaidluses Landeshauptstadt Kieli ja Norbert Jaeger'i vahel, seni avaldamata /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 3

26 Ettepaneku eesmärk on anda tööandjatele ja liikmesriikidele teatavatel tingimustel suuremat paindlikkust, võimaldades seega pikendada iganädalase maksimaalse tööaja arvutamiseks kasutatavat võrdlusperioodi kuni ühe aastani, mis annab ettevõtjatele võimaluse hakkama saada nõudluse enam-vähem regulaarsete kõikumistega. Ettepanek võimaldab tööd ja perekonnaelu paremini kokku sobitada, eelkõige artikli 22 osas soovitatud muudatuste abil. Seoses individuaalse õigusega loobuda keskmiselt 48tunnise iganädalase ülempiiri kohaldamisest tugevdab ettepanek sotsiaalset dialoogi, kaasates tööturu osapooled kõigi liikmesriigi otsuste puhul, millega võimaldatakse töötajatel individuaalselt ülempiiri mitte kohaldamise võimalust kasutada. Uue süsteemi alusel tuleb liikmesriigi otsust ülempiiri mittekohaldamise lubamise kohta rakendada kas eelneva kollektiivlepingu või kokkuleppe kaudu, mis on sõlmitud tööturu osapoolte vahel asjaomasel tasandil, või siseriiklike õigusaktidega, mis on vastu võetud pärast konsulteerimist tööturu osapooltega asjaomasel tasandil. Kehtima jääb see, et tööandja ei saa kohustada töötajat töötama keskmiselt 48tunnisest iganädalasest ülempiirist enam; seega peab töötaja nõustuma ülepiiri mittekohaldamisega. Tugevdatud tingimusi kohaldatakse ka ühenduse tasandil, et hoida ära kuritarvitusi ning tagada, et töötaja, kes kaalub ülempiiri mittekohaldamise võimaluse kasutamist, saaks valida võimalikult vabalt. Lisaks kehtestatakse ettepanekuga üldine põhimõte, mille kohaselt iganädalase tööaja maksimaalne kestus peaks olema piiratud. III. ÜHISE SEISUKOHA ANALÜÜS 1. Üldised märkused: a) Komisjoni muudetud ettepanek Euroopa Parlament võttis vastu 25 ettepanekut komisjoni ettepaneku muutmiseks. Neist muudatusettepanekutest 13 viidi komisjoni muudetud ettepanekusse täielikult sisse, neist osa pärast ümbersõnastamist (muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 ja 24). Ent ülejäänud 12 muudatusettepanekut ei olnud komisjonile vastuvõetavad (muudatusettepanekud 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23 ja 25) /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 4

27 b) Nõukogu ühine seisukoht Nõukogu oli nõus kaheksaga komisjoni muudetud ettepanekusse täielikult või osaliselt sisse viidud 13 muudatusettepanekust, nimelt muudatusettepanekutega 1 ja 2 (põhjendus 4, milles osundatakse Lissabonis toimunud Euroopa Ülemkogu järeldusi), 3 (põhjendus 5, milles viidatakse naiste tööhõive suurendamisele), 4 (põhjendus 7: lisatakse viide töö ja perekonnaelu omavahelisele kokkusobitamisele), 8 (põhjendus 14, milles osundatakse põhiõiguste harta artikli 31 lõiget 2), 16 (artikli 17 lõige 2 hüvituspuhkeaja kohta), 17 (artikli 17 lõike 5 esimene taane, vea parandus) ja 18 (artikli 18 lõige 3 hüvituspuhkeaja kohta). Nõukogu oli nõus ka muudatusettepanekute aluseks olevate põhimõtetega, tingimusel, et need sõnastatakse ümber: nr 12 (artikkel 2b: sätte lisamine töö ja perekonnaelu omavahelise kokkusobitamise kohta); nr 13 (artikli 16b lõike 2 väljajätmine 12-kuulise võrdlusperioodi kohta); nr 19 (artikkel 19: võrdlusperiood). Nõukogu ei pidanud siiski soovitavaks vastu võtta järgmisi muudatusettepanekuid: nr 11 (töötundide liitmine mitme töölepingu puhul), mida on arvesse võetud muudetud ettepaneku põhjenduses nr 2, sest praeguse direktiivi põhjenduses nr 3 on sätestatud, et töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamist soodustavate meetmete kehtestamist käsitleva nõukogu 12. juuni aasta direktiivi 89/391/EEC sätted on täielikult kohaldatavad käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkondades, ilma et see piiraks käesolevas direktiivis sisalduvate rangemate ja/või täpsemate sätete kohaldamist ning et selle artikli 1 lõikega 1 sätestatakse ühtlasi, et direktiivi 89/391/EEC sätted kehtivad täielikult minimaalse igapäevase ja iganädalase puhkeaja ning põhipuhkuse, vaheaegade ja maksimaalse nädalase tööaja, samuti öötöö, vahetustega töö ja töökorralduse teatavate aspektide suhtes; 10597/2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 5

28 nr 24 (säte enne käesoleva direktiivi jõustumist allkirjastatud loobumiskokkulepete kehtivuse kohta, artikli 22 lõige 1c): nõukogu ei pidanud selle komisjoni muudetud ettepanekusse võetud sätte sisseviimist vajalikuks; nr 25 (milles on ette nähtud, et direktiivi koopia saadetakse kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele). Ühtlasi ei saanud nõukogu komisjoni muudetud ettepanekus nimetatud põhjustel nõustuda muudatusettepanekutega 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22 ja 23. Komisjon nõustus nõukogus kokkulepitud ühise seisukohaga. 2. Konkreetsed märkused Valvekorda käsitlevad sätted: Nõukogu nõustus komisjoni esialgses ettepanekus määratletud mõistetega valvekord ja valvekorra tegevusetu osa ja kinnitas need oma muudetud ettepanekus. Nõukogu nõustus komisjoniga ka vajaduse suhtes lisada ühise seisukoha artikli 1 lõigetesse 1 ja 1b termini töökoht määratlus, et muuta mõiste valvekord määratlus selgemaks. Uue, valvekorda käsitleva artikli 2a osas oli nõukogu komisjoniga samal arvamusel põhimõtte suhtes, et valvekorra tegevusetut aega ei tuleks lugeda tööajaks, kui siseriiklik seadus või siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega vastavuses olev tööturu osapoolte vaheline kollektiivleping või kokkulepe ei nõua teisiti. Nõukogu jagab komisjoni seisukohta, et selle uue kategooria kasutuselevõtmine peaks aitama täpsustada suhet tööaja ja puhkeperioodide vahel /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 6

29 Ühtlasi järgis nõukogu komisjoni lähenemisviisi valvekorra tegevusetu osa arvutamise meetodi suhtes, nähes ette, et selle võib kehtestada mitte ainult tööturu osapoolte vahelise kollektiivlepingu või kokkuleppega, vaid ka siseriiklike õigusaktidega pärast tööturu osapooltega konsulteerimist. Nõukogu tunnistas üldiseks põhimõtteks, et valvekorra tegevusetut osa ei tuleks igapäevaste ja -nädalaste puhkeperioodide arvutamisel arvesse võtma. Ent nõukogu leidis, et oleks asjakohane näha ette võimalus selle sätte paindlikuks kohaldamiseks kollektiivlepingute, tööturu osapoolte vaheliste kokkulepete või pärast tööturu osapooltega konsulteerimist loodavate siseriiklike õigusaktide kaudu. Hüvituspuhkeaeg Direktiivi artikli 17 lõike 2 ja artikli 18 lõike 3 osas võib nõukogu nõustuda muudatusettepanekutega nr 16 ja nr 18 komisjoni muudetud ettepanekus sõnastatud kujul. Üldiseks põhimõtteks on, et töötajatele tuleks olukorras, kus nad ei saa võtta tavalist puhkust, võimaldada hüvituspuhkeaja võtmist. Sellise mõistliku ajavahemiku pikkuse määramine, mille jooksul töötajatele tuleb võrdväärse pikkusega hüvituspuhkeaeg anda, tuleks jätta liikmesriikide pädevusse, võttes arvesse kõnealuste töötajate ohutuse ja tervise tagamise vajadust ning proportsionaalsuse põhimõtet. Töö ja perekonnaelu kokkusobitamine Nõukogu oli parlamendiga samal arvamusel, et tööd ja perekonnaelu on vaja paremini kokku sobitada. Seda muret on selgesti väljendatud ühise seisukoha põhjendustes 5, 6 ja 7 ning artikli 1 lõikes 2, millesse on sulandatud uus artikkel 2b. Nõukogu on nõus muudatusettepanekutega nr 2 ja 3 (milles käsitletakse põhjendusi nr 4 ja 5) komisjoni muudetud ettepanekus sõnastatud kujul /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 7

30 Uue artikli 2b osas võttis nõukogu üle komisjoni muudetud ettepaneku esimese lõike teksti, milles öeldakse, et Liikmesriigid innustavad tööturu osapooli sõlmima asjaomasel tasandil, oma iseseisvust piiramata kokkuleppeid, mille eesmärk on paremini kokku sobitada töö ja perekonnaelu. Teised kaks lõiget on inspireeritud muudatusettepanekust 12 ja põhinevad komisjoni muudetud ettepanekul. Lisaks on teises lõikes ära toodud viited direktiivile 2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses, ning konsulteerimisele tööturu osapooltega. Kolmandas lõikes on sätestatud, et liikmesriigid peaksid innustama tööandjaid läbi vaatama oma töötajate taotlused tööaja ja töökorralduse muutmiseks, arvestades sealjuures ettevõtte vajadusi ning nii tööandjate kui ka töötajate vajadusi töökorralduse paindlikkuse osas. Võrdlusperiood (artikkel 19) Nõukogu jagab Euroopa Parlamendi seisukohta, et võrdlusperioodi pikendamine peaks käima käsikäes töötajate ja nende esindajate kaasamise kasvuga ning mis tahes meetmetega, mida on vaja töötajate tervisele ja turvalisusele ilmnevate ohtude ennetamiseks. Siiski leidis nõukogu, et viide direktiivi 89/391/EÜ 9 II jaole, mis sisaldab mitut sellekohast sätet, annaks selles suhtes piisava garantii. 9 EÜT L 183, , lk /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 8

31 Raamistik ülempiiri mittekohaldamiseks (artikkel 22) Nõukogu ei saanud nõustuda ei muudatusettepanekuga nr 20, mille kohaselt ülempiiri mittekohaldamist käsitlev artikkel 22 tuleks kehtetuks tunnistada 36 kuud pärast kõnealuse direktiivi jõustumist, ega ka komisjoni muudetud ettepanekuga, milles nähakse ette võimalus seda valikuvõimalust kolme aasta möödumisel pikendada. Kuigi mõned delegatsioonid pooldasid põhimõtet, et ülempiiri mittekohaldamise kasutamine tuleb mõne aja pärast lõpetada, oli enamus sellise lahenduse vastu, ilma sealjuures ütlemata, et nad kõik antud etapil ülempiiri mittekohaldamist tingimata kasutaksid. Sellega seoses jõudis nõukogu pärast erinevate võimalike lahenduste uurimist lõpuks järeldusele, et ainuke delegatsioonide kvalifitseeritud enamusele vastuvõetav lahendus oleks sätestada ülempiiri mittekohaldamise jätkumine, nähes ühtlasi ette kaitsemeetmed töötajate huve kahjustavate kuritarvituste ärahoidmiseks. Ühise seisukoha artikli 1 lõikes 7 direktiivi artikli 22a punkti a kohta on konkreetselt sätestatud, et ülempiiri mittekohaldamist ei saa kasutada koos artikli 19 punktis b sätestatud valikuvõimalusega. Lisaks väidetakse põhjenduses 13, et enne ülempiiri mittekohaldamise rakendamist tuleks kaaluda, kas vajalikku paindlikkust ei tagaks pikim võrdlusperiood või teised käesolevas direktiivis kehtestatud paindlikkust käsitlevad sätted. Ülempiiri mittekohaldamise suhtes kehtivate tingimuste osas nähakse ühises seisukohas ette, et: töönädala maksimaalseks pikkuseks ELis peaks kooskõlas käesoleva direktiivi artikliga 6 jääma 48 tundi, välja arvatud juhul, kui liikmesriik sätestab võimaluse ülempiiri mittekohaldamiseks kas kollektiivlepingute või tööturu osapoolte vaheliste asjakohasel tasemel kokkulepete või pärast tööturu osapooltega asjakohasel tasemel konsulteerimist loodavate siseriiklike õigusaktide kaudu ja konkreetne töötaja otsustab kasutada ülempiiri mittekohaldamise võimalust. Seepärast jääb otsustusõigus konkreetsele töötajale ja teda ei saa sundida töötama üle 48 tunni piiri; 10597/2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 9

32 lisaks on selle võimaluse kasutamine seotud rangete tingimustega, mille eesmärk on kaitsta töötaja otsustusvabadust, mille täitmiseks kehtestatakse ülempiiri mittekohaldamise kontekstis nädalas töötatud tundide arvu õiguslik piirang ja nähakse ette tööandjate konkreetsed kohustused informeerida taotluse esitamisel pädevaid asutusi. Töötajate otsustusvabaduse kaitsmise osas nähakse ühises seisukohas ette, et ülempiiri mittekohaldamine kehtib üksnes juhul, kui töötaja andis oma nõusoleku selleks enne vastavale tööle asumist, sealjuures ajavahemikuks, mille pikkus ei ületa ühte aastat, kuid mida võib pikendada. Tööandja ei või mingil juhul töötajat taga kiusata selle tõttu, et töötaja ei taha sellise töö tegemiseks oma nõusolekut anda või et ta oma nõusoleku mis tahes põhjusel tagasi võtab. Peale selle võib ülempiiri mittekohaldamise välja arvatud lühiajaliste lepingute puhul (vt allpool) nõusolekule alla kirjutada üksnes pärast töö esimest nelja nädalat ja töötajalt ei või paluda ülempiiri mittekohaldamise nõusolekule allakirjutamist töölepingu allkirjastamisel. Ja lõpetuseks, töötajal on õigus oma nõusolek töötamiseks ülempiiri mittekohaldamisega konkreetse tähtaja jooksul tagasi võtta. Ühise seisukohaga kehtestatakse ülempiiri mittekohaldamise raames nädala jooksul töötada lubatud tundidele õiguslikud piirangud, mida kehtiva direktiiviga ei ole ette nähtud. Tavaliselt oleks piiranguks 60 tundi nädalas, mis arvutatakse kolme kuu keskmisena, välja arvatud juhul, kui kollektiivlepingus või tööturu osapoolte vahelises kokkuleppes on sätestatud teisiti; Selle piirangu võib suurendada 65 tunnini, mis arvutatakse kolme kuu keskmisena, kui puudub kollektiivleping ja kui valvekorra tegevusetut osa loetakse tööajaks. Lisaks nõutakse ühises seisukohas, et tööandjad peavad pidama arvestust ülempiiri mittekohaldamise raames töötavate töötajate töötundide üle. Sellekohane dokumentatsioon antakse pädeva asutuse käsutusse, kes võib töötajate ohutuse ja/või tervisega seotud põhjustel keelata või piirata võimalust ületada maksimaalset nädalast tööaega; Lisaks võidakse tööandjalt nõuda, et ta annaks pädevatele asutustele teavet juhtumite kohta, mil töötajad on andnud nõusoleku teha tööd, mille kestus on üle 48 tunni seitsme päeva jooksul arvutatud keskmisena artikli 16 punktis b nimetatud võrdlusperioodi suhtes /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 10

33 Ühises seisukohas sätestatakse konkreetsed tingimused lühiajaliste lepingute puhuks (mille puhul sama tööandja võtab töötaja tööle ajavahemikuks või ajavahemikeks, mille kogukestus ei ületa 10 nädalat 12 kuu jooksul): sellistel juhtudel võib nõusoleku ülempiiri mittekohaldamiseks anda töösuhte esimese nelja nädala jooksul ja õiguslikud piirangud ülempiiri mittekohaldamise raames nädala jooksul töötada lubatud tundide arvule ei kehti. Töötajalt ei või siiski paluda nõusolekut töötada ülempiiri mittekohaldamise raames töölepingu allkirjastamisel. Ühises seisukohas sätestatakse veel, et ülempiiri mittekohaldamise kasutamise korral võivad liikmesriigid objektiivsetel, tehnilistel või töökorralduslikel põhjustel lubada määrata õigus- ja haldusnormides võrdlusperioodiks kuni kuuekuuline ajavahemik. See võrdlusperiood ei tohiks mõjutada kolmekuulist võrdlusperioodi, mida kohaldatakse 60 või 65 tunnise maksimaalse nädalase piirangu arvutamiseks. Sätted järelevalve, hindamise ja läbivaatamise kohta Ühise seisukoha artikli 1 lõikes 9, milles käsitletakse direktiivi uut artiklit 24a, on sätestatud üksikasjalikud nõuded aruandluse esitamiseks ülempiiri mittekohaldamise kasutamise ja teiste selliste tegurite kohta, mis võivad soodustada pikkade töötundide tegemist, nagu näiteks artikli 19 punkti b (12-kuuline võrdlusperiood) kasutamine. Need nõuded on mõeldud selleks, et võimaldada komisjonil täpset järelevalvet teostada. Konkreetsemalt on ühises seisukohas sätestatud, et komisjon: esitab hiljemalt nelja aasta möödumisel direktiivi jõustumisest aruande, millele vajadusel on lisatud asjakohased ettepanekud ületundide vähendamiseks, sealhulgas ülempiiri mittekohaldamise võimaluse kasutamise kohta, võttes arvesse selle võimalusega hõlmatud töötajate tervisele ja ohutusele avaldatavat mõju. Nõukogu annab aruandele oma hinnangu /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 11

34 võib seda hinnangut arvesse võttes ning hiljemalt viis aastat pärast direktiivi jõustumist esitada nõukogule ja Euroopa Parlamendile ettepaneku direktiiv, sealhulgas ülempiiri mittekohaldamise võimalus, läbi vaadata V. KOKKUVÕTE Pidades silmas ajutiste töötajate direktiivi osas paralleelselt saavutatud käegakatsutavat edu leiab nõukogu, et tema ühine seisukoht tööaja direktiivi suhtes kujutab endast tasakaalustatud ja realistlikku lahendust küsimustele, mida komisjoni ettepanek hõlmab, võttes sealjuures arvesse suuri erinevusi liikmesriikide tööturgude olukorras ning nende seisukohtades tingimuste suhtes, mida on vaja nimetatud olukordadega toimetulekuks. Nõukogu ootab konstruktiivset arutelu Euroopa Parlamendiga, et saavutada kõnealuse tähtsa direktiivi suhtes lõplik kokkulepe /2/08 REV 2 ADD 1 ik/kp 12

35 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 3. september 2008 (08.09) (OR. fr) Institutsioonidevaheline dokument: 2004/0209 (COD) 12555/08 ADD 1 CODEC 1041 SOC 464 SAN 165 TRANS 270 MAR 115 I/A-PUNKTI MÄRKUSE ADDENDUM Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: COREPER/NÕUKOGU Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (esimene lugemine) Vastuvõtmine (üs + a) a) ühine seisukoht b) nõukogu põhjendused Avaldused 1. Belgia, Hispaania, Kreeka, Küprose ja Ungari delegatsiooni ühisavaldus Belgia, Hispaania, Kreeka, Küpros ja Ungari on seisukohal, et sotsiaalsest aspektist lähtuvalt ei ole sellise olulise küsimuse nagu tööaja suhtes saavutatud vajalikku tasakaalu ühelt poolt töötajate kaitse ja teiselt poolt paindliku töökorralduse vahel. Samuti ei ole märkimisväärset edu saavutatud töötajate tööohutuse ja -tervishoiu parandamise osas /08 ADD 1 kai/aa 1 JUR

36 Nad avaldavad kahetsust selle üle, et tööaja direktiivi jäeti piiramata ajaks alles erand, mille tulemusena ei saavutatud mingit edu seoses loobumisvõimaluse kasutamise vähendamisega ega kuupäeva seadmisega, millal selle kasutamisest lõplikult loobuda. Nad avaldavad samuti kahetsust selle üle, et loobumisvõimaluse raames on erandlikult võimalik täiendavalt töötada üle 60- ja 65-tunnise ülemmäära. Nad leiavad, et lühiajaliste lepingute (mida nad peavad erandlikeks) kestus on liiga pikk. Mõned neist soovivad endiselt, et valvekorra tegevusetut aega ei saa pidada puhkeajaks. Mõned neist avaldavad kahetsust selle üle, et sotsiaalset dialoogi ei võetud arvesse sarnasel viisil kui ajutiste töötajate direktiivi puhul. Neil põhjustel ei saa ükski asjaomane liikmesriik praeguses menetluse etapis toetada tööaja direktiivi kohta tehtud viimast kompromissettepanekut. Nad rõhutavad siiski, et on käesoleva direktiivi eelnõu vastuvõtmise viimases etapis valmis eesistujariigi, komisjoni ja Euroopa Parlamendiga uurima konstruktiivselt võimalikke alternatiive üldise kompromisskokkuleppe saavutamiseks. 2. Prantsusmaa delegatsiooni avaldus Direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta, käsitleva Sloveenia ettepaneku artikkel 2a lubab kõrvale kalduda põhimõttest, mille kohaselt valvekorra tegevusetut aega ei võeta arvesse igapäevase ja iganädalase puhkeaja arvutamisel, kas kollektiivlepingu või pärast tööturu osapooltega konsulteerimist kehtestatud siseriiklike õigusaktide alusel /08 ADD 1 kai/aa 2 JUR

37 Prantsusmaa leiab, et tegevusetuid ajavahemikke, mille jooksul ei tehta tegelikku tööd, ei saa pidada puhkeajaks, kuna töötaja jääb oma tööandja käsutusse ega saa vabalt tegeleda oma isiklike asjadega. Igapäevase ja iganädalase puhkeaja järgimine on põhiline tagatis, mis kindlustab töötajate tervise tõhusa kaitse. Sellest tulenevalt teatab Prantsusmaa oma kavatsusest mitte võtta oma siseriiklikusse õigusesse üle võimalust, mille kohaselt valvekorra tegevusetut aega võetakse arvesse igapäevase ja iganädalase puhkeaja arvutamisel /08 ADD 1 kai/aa 3 JUR

38

39 EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2008) 568 lõplik 2004/0209 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis tuleneb EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisest lõigust ning käsitleb nõukogu ühist seisukohta, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kavandatava direktiivi vastuvõtmist, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta

40 2004/0209 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis tuleneb EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisest lõigust ning käsitleb nõukogu ühist seisukohta, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kavandatava direktiivi vastuvõtmist, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta 1. TAUST Ettepaneku parlamendile ja nõukogule edastamine: 22. september 2004 (dokument KOM(2004) 607 (lõplik)): 2004/0209 (COD) Regioonide Komitee arvamus: 14. aprill 2005 Parlamendi arvamus (esimene lugemine): 11. mai 2005 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus: 11. mai 2005 Muudetud ettepaneku parlamendile ja nõukogule edastamine: KOM(2005) 246 (lõplik) 31. mai 2005 Nõukogu poliitiline kokkulepe ühise seisukoha suhtes 9. juuni 2008 (kvalifitseeritud häälteenamusega): Nõukogu ühise seisukoha ametlik vastuvõtmine: 15. septembril KOMISJONI TEPANEKU EESMÄRK Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta tööaja direktiivi, 1 muudatustepaketi, mis vastaks neljale põhikriteeriumile: koostades tasakaalustatud - annab õigusliku lahenduse komisjoni aastal korraldatud avaliku arutelu käigus kerkinud valveaja ja seda kompenseeriva puhkeaja korralduse probleemidele; - tagab töötajate tervise ja turvalisuse parema kaitse, eelkõige seoses ületunnitööst põhjustatud ohtudega; - võimaldab suuremat paindlikkust nädala tööajanormiga seotud arvestusperioodi pikkuse määramisel, kajastades ka aasta avaliku arutelu tulemusi; ning 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta, ELT L 299, , lk 9. 2

41 - tagab suurema toetuse töö ja pereelu kokkusobitamise põhimõttele. Peamised muudatused komisjoni muudetud ettepanekus on järgmised: Valveaeg Sätestatakse valveaja õiguslik määratlus, tehes vahet erinevat laadi valvesoleku vahel, lähtuvalt hiljutistest Euroopa Kohtu otsustest SIMAPi 2, Jaeger'i 3 jt kohtuasjades, mis on oluliselt mõjutanud tööaja korraldust avalikus teenistuses. Töö ja pereelu kokkusobitamine Nähakse ette, et liikmesriigid peavad suunama tööturu osapooli sõlmima töö ja pereelu kokkusobitamist võimaldavaid lepinguid ja võtma meetmeid, mis kohustaks tööandjaid õigeaegselt teavitama oma töötajaid muutustest tööajas ning läbi vaatama töötajate taotlusi tööajakava või -korralduse muutmiseks. Nädala tööajanormi arvutamine Direktiivis on sätestatud, et nädala keskmine tööaeg (kaasa arvatud ületunnitöö) ei tohi ületada 48 tundi. Ettepanekuga ei muudetaks tööajanormi, vaid võimaldataks suuremat paindlikkust keskmise tööaja arvutamisel, lubades arvestusperioodi ametlikult pikendada kuni 12 kuuni, seda nii objektiivsetel ja tehnilistel kui ka töökorraldusest tulenevatel põhjustel. Selline pikendamine tuleb tööturu osapooltega läbi arutada, võttes arvesse töötajate tervise ja ohutuse kaitset. Muutused tööaja erandis Direktiivi artikli 22 lõike 1 kohaselt on liikmesriikidel praegu õigus lubada töötajatel teatavate töö- ja ohutustingimuste täitmise korral ja kokkuleppel tööandjaga töötada nädalas rohkem kui 48 tundi. Muudetud ettepanekuga nähakse ette, et sellise erandi tegemise võimalus tühistatakse teatavaks tähtajaks, millise ajani kohaldatakse täiendavaid kaitsemeetmeid. Puhkeaja korraldus Juhuks, kui tehakse erandeid direktiiviga ettenähtud päevasest või nädalasest miinimumpuhkeajast, on kavas ette näha, et mõistlik ajavahemik, mille jooksul peab töötajale võimaldama samaväärset kompenseerivat puhkeaega, määratakse kindlaks riikliku õigusakti, kollektiivlepingu või tööturu osapoolte vahelise kokkuleppega. Selline muudatus võimaldab nii töötajatel kui ka tööandjatel märksa paindlikumalt tööd korraldada. 3. MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 1.1. Üldised märkused ühise seisukoha kohta Ühine seisukoht erineb mitmes aspektis komisjoni muudetud ettepanekust. Eelkõige selles, et mitmeid parlamendi tehtud muudatusi ei ole arvesse võetud, olgugi et komisjoni muudetud ettepanekusse inkorporeeriti neid märkimisväärne hulk. Ühine seisukoht võeti nõukogus vastu pärast eriti pikaleveninud ja rasket esimest lugemist, kusjuures, vaatamata eesistujamaade järjestikustele pingutustele (komisjoni toetusel) kompromissi leida, oli suur hulk liikmesriike jäigalt lahknevatel seisukohtadel. 2 3 Euroopa Kohtu 3. oktoobri aasta otsus kohtuasjas C-303/98, SIMAP, 2000 ECR I Euroopa Kohtu 9. oktoobri aasta otsus kohtuasjas C-151/02, Jaeger, 2003 ECR I

42 Mõned nõukogu soovitatud muudatused, nagu täiendavate tingimuste kehtestamine kaitseks tööaja erandi kuritarvitamise vastu, võivad komisjonis toetust leida, sest need pakuvad paremat kaitset töötajatele, keda ületunnitöö eriti negatiivselt mõjutab. Muud tööaja erandi osas kavandatud muudatused on komisjoni poolt heaks kiidetud, võttes arvesse olulisi muudatusi, mida liikmesriigid selle erandi kohaldamises ette näevad; neid on üksikasjalikumalt kirjeldatud allpool. Komisjon toetab üldist laadi kokkulepet, sest näeb äärmist vajadust tuua olukorda selgust õiguslikust aspektist ja seeläbi saavutada direktiivi ühtlasem kohaldamine kõikides liikmesriikides Euroopa Parlamendi kavandatud muudatuste esimese lugemise tulemus Euroopa Parlamendi tehtud muudatused, mis (täielikult, osaliselt või sisuliselt) sisalduvad nii komisjoni muudetud ettepanekus kui ka ühises seisukohas Põhjendused: muudatus 1 (osundatakse Lissabonis toimunud Euroopa Ülemkogu järeldusi): vaata ühise seisukoha põhjendust 4; muudatus 2 (viidatakse üksikasjalikult Lissabonis toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustele): vaata ühise seisukoha põhjendust 4; muudatus 3 (viidatakse naiste tööhõive määra tõstmisele): vaata ühise seisukoha põhjendust 5; muudatus 4 (rõhutatakse töötajate tervise ja ohutuse kaitset, lisatakse viide töö ja pereelu kokkusobitamisele): vaata ühise seisukoha põhjendust 7; muudatus 8 (osundatakse põhiõiguste harta artikli 31 lõiget 2): vaata ühise seisukoha põhjendust 19. 4

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem