EN

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EN"

Väljavõte

1 ET ET ET

2 EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti muutmise kohta ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele (EMPs kohaldatav tekst) {SEC(2009)1222} {SEC(2009)1223} ET ET

3 SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST Euroopa Komisjon algatas aasta jaanuaris tegevusprogrammi kehtivatest õigusaktidest tuleneva halduskoormuse vähendamiseks Euroopa Liidus, kinnitades oma pühendumust paremaks õigusloomeks, mis on osa majanduskasvu ja tööhõivet käsitlevast uuendatud Lissaboni strateegiast aasta märtsi Euroopa Ülemkogul kiideti heaks eesmärk vähendada EL ja liikmesriikide koostöös halduskoormust aastaks 25 % võrra, et suurendada ühenduse äriühingute konkurentsivõimet. Lisaks on prospektidirektiivi 2 artikliga 31 nõutud, et komisjon hindaks viis aastat pärast kõnealuse direktiivi jõustumist selle senist kohaldamist ja vajaduse korral esitaks ettepanekud direktiivi läbivaatamiseks. Viis aastat pärast kõnealuse direktiivi jõustumist on üldhinnangu kohaselt kõnealuse direktiivi üldmõju positiivne. Hoolimata üldisest edust on jõutud seisukohale, et direktiivi paljud sätted soodustavad õiguskindlusetust ja nendega on kehtestatud põhjendamatud koormavad nõuded, mis suurendavad kulusid ja põhjustavad ebatõhusust, takistades seeläbi ELi äriühingutel ja finantsvahendajatel vahendite hankimist väärtpaberiturgudel. Selleks et täiendavalt tõhustada investorite kaitset ja seega tõhusalt reageerida praegusele finantskriisile, tuleks prospekti kokkuvõtet lihtsustada ja selle loetavust parandada. Kõnealune meede oleks kooskõlas lähenemisviisiga, mis kiideti heaks pärast jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistooteid käsitleva komisjoni teatise esitamist, mille eesmärk on kehtestada nõuded lepingueelselt kohustuslikult avaldatava teabe ja müügitavade kohta jaekliendile suunatud eri investeerimistoodete puhul 3. Käesoleva ettepaneku peamine eesmärk on lihtsustada ja parandada direktiivi kohaldamist, suurendada selle tõhusust ja tõsta ELi rahvusvahelist konkurentsivõimet, pidades silmas, kuivõrd oluline on tugevdada direktiivi kohast investorite kaitset ja tagada, et esitatav teave oleks jaeinvestorite vajaduste rahuldamiseks piisav ja asjakohane, eelkõige seoses probleemidega finantsturgudel, mis said alguse aastal. Käesolev ettepanek on seotud Euroopa majanduse elavdamise kavaga ja finantsteenuste reformiga, mille kohta esitati 4. märtsi Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel teatis Euroopa majanduse elavdamine KONSULTEERIMINE HUVITATUD ISIKUTEGA Ettepaneku koostamisel peeti laiaulatuslikku ja pidevat dialoogi ning konsultatsioone kõigi peamiste sidusrühmadega, sealhulgas väärtpaberiturgude reguleerijate, turuosaliste ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta, ELT L 345, , lk 64. Prospektidirektiivi läbivaatamise puhul ei ole tegemist jaeinvestoritele suunatud kombineeritud investeerimistooteid käsitleva komisjoni teatise raames tehtud töö dubleerimisega, kuna sellega hõlmatakse muud liiki jaeinvesteerimistooteid (nagu osakutega seotud elukindlustus, investeerimisfondid, teatavad struktureeritud väärtpaberid), mis jäävad prospektidirektiivi kohaldamisalast välja ja mille puhul ei ole tagatud investorite kaitse samal tasemel, nagu see on sätestatud prospektidirektiivis. KOM(2009) 114 (lõplik), 4 märts ET 2 ET

4 tarbijatega. Selle koostamisel tugineti Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee (CESR) 5 ja Euroopa väärtpaberiturgude ekspertrühma (ESME) 6 koostatud aruannetes esitatud märkustele ja analüüsile. Ettepaneku koostamisel on kasutatud ka konsultatsioonifirma Centre for Strategy & Evaluation Services 7 läbiviidud uuringu tulemusi. Ajavahemikul 9. jaanuarist kuni 10. märtsini 2009 toimus Internetis avalik arutelu MÕJU HINDAMINE Kooskõlas parema õigusloome poliitikaga viis komisjon läbi poliitiliste valikuvõimaluste mõju hindamise 9. Eri valikuvõimalusi kaaluti seoses järgmiste teemadega: lahknevused kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punktis e sätestatud kutselise investori ja finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi 10 II lisa II jaos sätestatud kutselise kliendi määratlustes; artikli 2 lõike 1 punkti m kohane päritoluliikmesriigi valikut käsitlev piirang, mida kohaldatakse mittekapitaliväärtpaberite emitentide suhtes, kelle emissiooni nimiväärtus on alla 1000 euro; kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikes 2 sätestatud selliste nõuete täpsustamine, mida kohaldatakse väärtpaberite suunatud pakkumise puhul finantsvahendajate kaudu (jaeturustusahel); kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti e kohane töötajate osalusskeemide kohaldamise kord; prospekti kokkuvõtte toimimine; koormavad avalikustamisnõuded seoses väärtpaberibörsil noteeritud äriühingute eelisostuemissioonidega, krediidiasutuste emiteeritavate mittekapitaliväärtpaberite Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee on Euroopa Komisjoni sõltumatu nõuanderühm, kuhu kuuluvad ELi väärtpaberiturgude riiklike järelevalveasutuste esindajad. (Vt Euroopa Komisjoni 23. jaanuari aasta otsus 2009/77/EÜ, millega luuakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee. ELT L 25, , lk 18). Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee ülesanne on parandada koostööd väärtpaberiteturu reguleerivate asutuste vahel, nõuandekomiteena aidata Euroopa Komisjoni ning tagada ühenduse õigusaktide järjekindlam ja õigeaegsem igapäevane rakendamine liikmesriikides. Euroopa väärpaberiturgude eksperdirühm on komisjoni nõuandeorgan, kuhu kuuluvad väärtpaberiturgudel tegutsejad ja selle valdkonna eksperdid. Komisjon asutas kõnealuse eksperdirühma aasta aprillis vastavalt komisjoni 30. märtsi aasta otsusele 2006/288/EÜ, millega asutatakse Euroopa väärtpaberiturgude ekspertrühm, kes annab õiguslikke ja majanduslikke nõuandeid väärtpabereid käsitlevate ELi direktiivide kohaldamise kohta. ELT L 106, , lk CSES on eraõiguslik konsultatsioonifirma, kes viis uuringu läbi vastavalt teenuste taotlusele, mis esitati siseturu ja teenuste peadirektoraadi tegevuse hindamise ja mõju hindamisega seotud teenuste raamlepingu alusel. Komisjonile esitati 121 märkust. Kõnealused märkused (välja arvatud need, mis vastajate endi sõnul on konfidentsiaalsed) on kättesaadavad järgmisel veebilehel: Mõjuhinnang on kättesaadav järgmisel veebilehel: AAA. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ. ELT L 145, , lk ET 3 ET

5 pakkumistega, mille maht ei ületa kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 2 punktis j osutatud ülemmäära, ning väikese turukapitalisatsiooniga emitentide väärtpaberite pakkumistega; kõnealuse direktiivi artikli 6 kohaste ühtlustatud vastutuseeskirjade puudumine; koormav avalikustamiskord riiklike tagatisskeemide puhul; kõnealuse direktiivi artiklis 10 sätestatud avalikustamisnõuete dubleerimine; kõnealuse direktiivi artiklis 14 sätestatud nõuded seoses prospekti trükisega; kõnealuse direktiivi artikli 16 kohase prospekti lisade avaldamise kohustuse ja investorite taganemisõiguse täpsustamine; kõnealuse direktiivi artiklis 18 sätestatud nõuded seoses prospekti kokkuvõtte tõlkimisega. Igat poliitikavõimalust hinnati järgmiste kriteeriumide alusel: investorite kaitse, tarbija usaldus, tõhusus, selgus ja õiguskindlus ning ebaproportsionaalse koormuse ja halduskoormuse vähendamine. 4. LIHTSUSTAMINE Käimasoleva lihtsustamisprogrammi kohaselt peab komisjon käesoleva ettepaneku vastu võtma aastal. Lihtsustamisest saadakse olulist kasu, säilitades samas direktiivi kohase investorite kaitse taseme. Avalikustamisnõuete vähendamine väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute puhul aitab saavutada kokkuhoidu 173 miljonit eurot iga kahe aasta kohta. Kuna topelt läbipaistvuskohustusi kehtestavad eeskirjad tühistatakse, vähenevad äriühingute kulud ligi 30 miljoni euro võrra. Erandi kehtestamisega prospekti avaldamise kohustusest töötajate osalusskeemide puhul hoitakse kokku 18 miljonit eurot. Tänu avalikustamisnõuete vähendamisele juhul, kui kapitali kaasatakse märkimisõiguse emissioonide teel, hoitakse kokku ligikaudu 80 miljonit eurot. Jättes välja tagaja finantsseisundit käsitleva üksikasjaliku teabe riiklike tagatisskeemide puhul, hoitakse omakorda kokku eurot. Tänu kõnealustele meetmetele vähenenud halduskoormusest tulenev kasu on hinnanguliselt kuni 302 miljonit eurot aastas. Halduskoormust käsitleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma (mille esimees on Hr Soiber) 18. septembri aasta arvamuses soovitati Euroopa Komisjonil kaaluda järgmist: i) tühistada isiku puhul, kes taotleb kauplemise luba, või väärtpaberite suunatud pakkumise või müügiga tegelevate finantsvahendajate puhul, artikli 14 lõikes 2 osutatud kohustus anda investorile tema nõudmisel paberkandjal olev prospekt tasuta, kuna sektori sidusrühma kohaselt ei anna kõnealune kohustus lisaväärtust ning teabe esitamine elektrooniliselt oleks tõhusa järelevalve tagamiseks piisav, ning ii) tühistada artikli 19 lõike 3 kohane kohustus tõlkida piiriüleste pakkumiste puhul kokkuvõte, kuna sidusrühma arvates on kõnealune nõue tarbetu ja keelelist korraldust tuleks kogu siseturul ühtlustada. Prospekti paberkoopia esitamise kohustuse kaotamise teel vähendatakse küll selle isiku halduskoormust, kes on kohustatud investorile prospekti andma (nt pakkuja, kauplemise luba taotlev isik või väärtpaberite suunatud pakkumise või müügiga tegelev finantsvahendaja), kuid samas halveneb investorite kaitse digitaalse lõhe tõttu, st juhtudel, kui investoritel ei ole interneti-ühendust. ET 4 ET

6 Kõnealuse kohustuse kaotamise tõttu väheneks investorite usaldus, kuna seeläbi diskrimineeritaks investoreid, kellel ei ole interneti-ühendust. Prospekti kokkuvõtte tõlkimise kohustuse kaotamise teel vähendatakse küll sellist tüüpi pakkumistega seotud halduskoormust, kuna prospekti koostamise eest vastutaval isikul jääksid ära tõlkimisega seotud kulud, kuid samas kahjustaks see tõsiselt investorite kaitset. Vastavalt prospektidirektiivi artikli 5 lõikele 2 esitatakse prospekti kokkuvõttes emitendi, võimaliku tagaja ja väärtpaberite põhilised tunnusjooned ja nendega seotud riskid. Kui prospekti kasutatakse riikides, kus investorid ei räägi keelt, milles prospekt on koostatud, tuleks investoritele esitada vähemalt prospekti kokkuvõte neile arusaadavas keeles. Kõnealuse kohustuse kaotamine kahjustaks tarbijate usaldust, kuna see oleks vastuolus prospektidirektiivi peamise eesmärgiga tagada investoritele teave, mida neil on vaja teadlike investeerimisotsuste tegemiseks (prospektidirektiivi artikkel 5). 5. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG 5.1. Õiguslik alus Ettepanek põhineb EÜ asutamislepingu artiklitel 44 ja Subsidiaarsus ja proportsionaalsus Kõige sobivam vahend on direktiiv, millega muudetakse praegu kehtivat direktiivi. Liikmesriigid ei suuda käesoleva ettepaneku eesmärke täielikult saavutada ning seepärast on need asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt paremini saavutatavad ühenduse tasandil. Ettepaneku eesmärk on eelkõige suurendada prospektidirektiiviga kehtestatud korra õiguskindlust ja tõhusust ning vähendada selliste äriühingute ebaproportsionaalset koormust ja halduskoormust, kes kaasavad kapitali ühenduse finantsturgudelt. Kuna väärtpabereid võidakse pakkuda ka piiriüleselt, on ühenduse tasandil võetavad meetmed tõhusamad. Esmatähtis on tagada ühtne lähenemisviis, et vältida regulatiivset arbitraaži liikmesriikides ja turumoonutusi eri turgudel. Ettepanek on proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas, kuna kõigi lahenduste puhul on arvesse võetud kulutasuvust ning ettepaneku sätted ei lähe kaugemale, kui on vajalik soovitud eesmärkide saavutamiseks Ettepaneku üksikasjalik selgitus Artikli 1 lõike 2 punktid h ja j, lõige 4 ning artikli 3 lõike 2 punkt e Kõnealuse direktiivi kohast maksimaalse pakkumissumma ülemmäära arvutamise korda võidakse eri liikmesriikides erinevalt tõlgendada. Õiguskindluse ja tõhususe tagamiseks tuleks seepärast täpsustada, et kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 2 punktis h ja j, lõikes 4 ning artikli 3 lõike 2 punktis e osutatud pakkumise koguväärtust tuleks arvutada ühenduse põhiselt ja mitte iga riigi kohta eraldi. Kuna direktiivis sätestatud ülemmäärad ei pruugi peagi enam olla asjakohased, et võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut ja tagada direktiivi ühtne kohaldamine, peaks komisjonil olema õigus võtta seoses kõnealuste ülemmääradega vastu rakendusmeetmed. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. ET 5 ET

7 Artikli 2 lõike 1 punkt e Prospektidirektiivi artikli 2 lõike 1 punkti e alapunktides i, ii ja iii sätestatud kutselise investori määratlus erineb finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi II lisa II jaos sätestatud kutselise kliendi määratlusest, mistõttu investeerimisühingud ei saa suunatud emissiooni korraldamisel liigitada oma kliente kutselisteks investoriteks ja seega kohaldada direktiivi artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud erandit. See põhjustab suunatud emissiooni korraldavatele investeerimisühingutele probleeme ja kulusid: investeerimisfirma peab üle kontrollima, kas tema kutselised kliendid on registreeritud kutseliste investoritena või loobuma väärtpaberite pakkumisest oma kutselistele klientidele. See piirab emitentide võimalusi korraldada suunatud emisiooni teatud rühma kogenud jaeinvestorite puhul. Kuna investorite kaitse seisukohast ei ole põhjendatud kogenud investori erinevad määratlused kõnealustes direktiivides, võivad investeerimisühingud ja krediidiasutused väärtpaberite suunatud emissiooni korraldamisel käsitada kutseliste investoritena füüsilisi ja juriidilisi isikuid, keda kõnealused asutused käsitavad kutseliste klientide või kõlblike osapooltena vastavalt finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi II lisa II jaos sätestatule Artikli 2 lõike 1 punkti m alapunkt ii Artikli 2 lõike 1 punkti m alapunktiga ii on kehtestatud piirangud päritoluliikmesriigi valikule (valida tuleb liikmesriikide hulgast, kus on emitendi registrijärgne asukoht või kus võlakirjadega lubatakse kaubelda reguleeritud turul või kus võlakirju pakutakse üldsusele) selliste mittekapitaliväärtpaberite emissioonide puhul, millest igaühe nimiväärtus on alla 1000 euro. Alla 1000 eurot nimiväärtusega mittekapitaliväärtpaberite puhul on direktiiviga ette nähtud, et päritoluliikmesriik on liikmesriik, kus on emitendi registrijärgne asukoht. Kõnealune künnis tekitab praktilisi probleeme mittekapitaliväärtpaberite emitentidele, kes peavad vahel koostama ühe emissiooni puhul mitu prospekti, st ühe prospekti alla künnise jäävate väärtpaberite kohta ja teise väärpaberite kohta, mis võivad kõnealust künnist ületada. Lisaks ei saa künnist kohaldada teatavate struktureeritud toodete suhtes, millel puudub nimiväärtus. Selleks et tõhustada võlakirjade emiteerimist ühenduses ja muuta see paindlikumaks, tuleks kõrvaldada piirangud päritoluliikmesriigi valikule selliste mittekapitaliväärtpaberite emissioonide puhul, mille nimiväärtus on alla 1000 euro. Sellise muudatusega ei suurendata ohtusid investorite kaitse seisukohast, kuna võlakirjade näitajad ja nendega seotud riskid ei sõltu reguleeritud turule pakutavate või seal kaubeldavate võlakirjade nimiväärtusest. Kuna käesoleva ettepaneku kohaselt lubatakse mittekapitaliväärtpaberite emitentidel valida päritoluliikmesriiki olenemata väärtpaberite nimiväärtusest, ei ole kõnealust direktiivi kohast võimalust vajas enam kohaldada selliste mittekapitaliväärtpaberite emissioonide puhul, mis annavad õiguse omandada võõrandatavaid väärtpabereid või saada sularaha nende vahetamise või nendega seotud õiguste kasutamise teel, tingimusel et mittekapitaliväärtpaberite emitent ei ole aluseks olevate väärtpaberite emitent ega viimase kontserni kuuluv üksus. Samuti tuleks vastavalt muuta direktiivi 2004/109/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti i alapunti i kohast päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi kindlakstegemise mehhanismi Artikli 3 lõige 2 Artikli 3 lõigete 1 ja 3 kohaselt tuleb avaldada prospekt, kui väärtpabereid pakutakse üldsusele või antakse luba nendega kaubelda reguleeritud turul. Artikli 3 lõikes 2 on sätestatud mitmed asjaolud, mille puhul väärtpaberite pakkumisel üldsusele tehakse erand prospekti avaldamise nõudest. Artikli 3 lõike 2 sätete ebaselgus näib põhjustavat probleeme ET 6 ET

8 emitentidele teatavatel turgudel, kus väärtpabereid pakutakse finantsvahendajate kaudu (jaeturustusahel). Jaeturustusahelana käsitatakse olukorda, kus väärtpabereid ei müü investoritele (muud, kui kutselised investorid) emitent otse vaid neid müüakse vahendajate kaudu. Eelkõige on ebaselge, kuidas tuleks kohaldada prospekti koostamise ja ajakohastamise nõuet ning kohustusi ja vastutust käsitlevaid sätteid, kui emitent pakub väärpabereid finantsvahendajate kaudu ja seega müüakse väärtpaberid jaeinvestoritele ajavahemiku jooksul, mis võib kesta mitu kuud, kusjuures kõnealust müüki võivad vahendada lisaks üks või mitu finantsvahendajat. Emitendi või pakkuja koostatud kehtiv prospekt, mis on üldsusele kättesaadav väärtpaberite lõplikul pakkumisel finantsvahendajate kaudu või väärtpaberite mis tahes hilisemal edasimüügil, annab investoritele piisavalt teavet teadlike investeerimisotsuste tegemiseks. Seepärast peaks väärtpabereid pakkuvatel või hiljem edasimüüvatel finantsvahendajatel olema õigus tugineda emitendi või pakkuja väljaantud algsele prospektile, kui see on kehtiv ja nõuetekohaselt lisadega täiendatud vastavalt artiklile 9 ning kui emitent või sellise prospekti koostamise eest vastutav pakkuja annab selle kasutamiseks nõusoleku. Sel juhul muud prospekti ei nõuta. Kui emitent või sellise algse prospekti koostamise eest vastutav pakkuja ei anna selle kasutamiseks nõusolekut, peaks finantsvahendaja siiski avaldama uue prospekti. Finantsvahendaja võib uue prospekti koostamisel kasutada algse prospekti asjakohaseid osasid Artikli 4 lõike 1 punkt e Artikli 4 lõike 1 punktiga e on kehtestatud erand väärtpaberite pakkumise puhul töötajatele, tingimusel et on täidetud kaks tingimust: i) emitendi väärtpaberitega lubatakse kaubelda reguleeritud turul ning; ii) kättesaadav on dokument, mis sisaldab teavet väärtpaberite arvu ja laadi kohta ning pakkumise põhjusi ja üksikasju. Kõnealust erandit ei kohaldata võrdselt kõigi töötajate suhtes, vaid sellega luuakse vähem soodne olukord kahte tüüpi äriühingute töötajate puhul. Kõnealused kahte tüüpi äriühingud on esiteks kolmandate riikide äriühingud, mis ei ole noteeritud ELi reguleeritud turul, ja teiseks ELi äriühingud, mis ei ole noteeritud väärtpaberibörsil või mille väärtpaberitega kaubeldakse ELi börsipõhistel turgudel. Kõnealust erandit ei saa kasutada kolmanda riigi emitendid, kes ei ole reguleeritud turul noteeritud, kuna reguleeritud turg on finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis 14 sätestatud määratluse kohaselt piiratud ELiga, ning samuti ELi äriühingud, mis ei ole noteeritud väärtpaberibörsil või mille väärtpaberitega kaubeldakse ELi börsipõhistel turgudel, kuna nad samuti ei ole noteeritud reguleeritud turul vastavalt finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi määratlusele. Tervikliku prospekti koostamise nõue sellist tüüpi pakkumiste puhul ei ole tõhus vahend töötajate teavitamiseks sellist laadi pakkumisega seotud riskide ja tulu kohta ning kõnealuse nõudega kaasnevad tööandjatele liigsed kulud, mis ei ole põhjendatud investori kaitsega. Seepärast tuleks artikli 4 lõike 1 punkti e kohast töötajate osalusskeemidega seotud erandi kohaldamisala laiendada, et hõlmata selliste äriühingute töötajate osalusskeemid, mis ei ole noteeritud reguleeritud turul Artikli 5 lõige 2, artikli 6 lõige 2 ja artikkel 7 Prospekti kokkuvõte on jaeinvestorite jaoks peamine teabeallikas investeerimisotsuste tegemisel. Seepärast peaks see olema lühike, lihtne ja sihtinvestoritele kergesti arusaadav. Selles tuleks esitada põhiteave ja selle sisu ei tuleks piirata mis tahes eelnevalt kindlaks määratud maksimaalse sõnade arvuga. Kokkuvõtte sisu tuleks kindlaks määrata nii, et see võimaldaks võrrelda prospektis kirjeldatud investeerimisettepanekut muude sarnaste investeerimistoodetega. Mahukam kokkuvõte võimaldaks saavutada parema tasakaalu vajaduse vahel tagada investorite kaitse ja samas muuta kokkuvõttes esitatud teave jaeinvestorite jaoks arusaadavamaks, mis aitaks sihtinvestoritel teha teadlikke ET 7 ET

9 investeerimisotsuseid. Kuna kokkuvõte muudetakse mahukamaks, peaksid liikmesriigid kohaldama tsiviilvastutust kokkuvõtte põhjal mitte ainult juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või prospekti muude osadega vastuolus, vaid ka juhul, kui see ei anna põhiteavet, mis võimaldab investoritel teha teadlikke investeerimisotsuseid ja võrrelda väärtpabereid muude investeerimistoodetega. Tervikliku prospekti koostamisega seotud kulud ei pruugi olla põhjendatud märkimisõiguse emissioonide puhul, kuna olemasolevad aktsionärid on juba teinud algse otsuse investeerida ettevõtjasse ja peaksid seepärast tundma äriühingu finantsseisundit hästi. Mõned sektori sidusrühmad on seisukohal, et direktiivis sätestatud avalikustamisnõuded võivad olla liiga koormavad ja kulukad ka väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute jaoks, kui pakkumise koguväärtus on eurot või rohkem, ja väikeste krediidiasutuste jaoks, kui artikli 1 lõike 2 punktis j osutatud mittekapitaliväärtpaberite pakkumise koguväärtus on eurot või rohkem. Kõnealused sidusrühmad on rõhutanud, et praktikas on kõnealused künnised liiga madalad ja põhjustavad probleeme emitentidele, kes kaasavad vahendeid ELi finantsturgudelt. Tarbijakaitse eksperdid on rõhutanud, et väikeste äriühingute vajadustele ja suurusele paremini vastava mini prospekti puhul tuleb tagada investorite kaitse samal tasemel, olenemata emitendi suurusest. Selleks et suurendada piiriüleste märkimisõiguse emissioonide tõhusust ja kohandada teavet vastavalt emitendi suurusele, eelkõige krediidiasutuste puhul, kes emiteerivad artikli 1 lõike 2 punktis j osutatud väärtpabereid, mille koguväärtus on alla või üle kõnealuse künnise, ning väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute puhul, tuleks selliste pakkumiste suhtes direktiiviga kehtestada proportsionaalne avalikustamise kord, säilitades samas kõrgetasemelise investorite kaitse Artikkel 8 Vastavalt direktiivi artikli 1 lõike 2 punktile d ei kohaldata direktiivi väärtpaberite suhtes, millele liikmesriik on andnud tingimusteta ja tühistamatu tagatise. Samas on kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 kohaselt emitendil, kelle väärtpabereid tagab liikmesriik, õigus koostada prospekt käesoleva direktiivi kohaselt ja seeläbi kasutada Euroopa passi eeliseid, et pakkuda väärtpabereid piiriüleselt kogu ühenduses. Sel juhul on direktiivi artikli 5 lõikega 1 ette nähtud, et prospekt peab sisaldama teavet emitendi, väärtpaberite ja pakkumise tagaja kohta. Kui väärtpaberite pakkumist tagab kolmas pool, peab emitent vastavalt prospektimääruse VI lisale 11 esitama prospektis teabe tagatise olemuse ja ulatuse ning tagaja kohta. Eelkõige on kõnealuses lisas märgitud, et tagaja peab avalikustama teabe enda kohta nii nagu ta oleks sellist sama tüüpi väärtpaberite emitent, mille suhtes tagatist kohaldatakse. Seepärast peab emitent Euroopa passist kasu saamiseks liikmesriigi tagatud väärtpaberite puhul avalikustama tagajat käsitleva teabe vastavalt prospektimääruse VI ja XVI lisadele. Kuna liikmesriigid avaldavad oma finantsseisundi kohta suurel hulgal teavet, mis on üldiselt üldsusele kättesaadav, ei teki investorite jaoks lisaväärtust nõudest, mille kohaselt peab emitent prospektimääruse VI ja XVI lisade kohaselt esitama prospektis teabe liikmesriigi kui tagaja kohta. Seepärast on emitentidel, kelle väljalastavaid väärtpabereid tagab liikmesriik, õigus jätta prospekti koostamisel vastavalt direktiivi artikli 1 lõikele 3 esitamata teave selliste tagajate kohta. 11 Komisjoni 29. aprilli aasta määrus (EÜ) nr 809/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni nagu ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist. ELT L 149, , lk 1. ET 8 ET

10 Artikkel 9 ja artikli 14 lõige 4 Vastavalt prospektidirektiivi artiklile 9 on prospekti, põhiprospekti ja registreerimisdokumendi kehtivusaeg 12 kuud. Kuna kõnealuseid dokumente saab praegu lisadega täiendada vastavalt prospektidirektiivi artiklile 16 või ajakohastada vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 12, ei ole ohtu, et kõnealustes dokumentides esitatav teave vananeb. Võttes arvesse prospekti koostamiseks ja kinnitamiseks vajalikku aega ning sellega seotud kulusid, tuleks pikendada prospekti, põhiprospekti ja registreerimisdokumendi kehtivusaega 12 kuult 24 kuuni, tingimusel et neid nõuetekohaselt täiendatakse. Seepärast tuleks artikli 14 lõiget 4 vastavalt muuta Artikkel 10, artikli 11 lõige 1 ja artikli 12 lõige 2 Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri aasta direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ) 12 jõustumisega on direktiivi artikli 10 kohane emitendi kohustus esitada kord aastas dokument, mis sisaldab teavet või viitab teabele, mis on avaldatud viimase 12 kuu jooksul enne prospekti välja andmist, muutunud ülearuseks ja seepärast tuleks see tunnistada kehtetuks. Prospektidirektiivi artikli 11 lõiget 1 ja direktiivi 2004/109/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti i alapunkti i tuleks seega vastavalt muuta, niivõrd kuivõrd seal osutatakse artiklile 10. Lisaks tuleks registreerimisdokumenti, mida saab praegu ajakohastada vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 12 lõikele 2, täiendada ainult vastavalt direktiivi artikli 16 kohasele prospekti täiendamise tavamenetlusele, kuna registreerimisdokument sisaldab teavet emitendi kohta. Seepärast ei tuleks seda enam ajakohastada vastavalt artikli 12 lõikele 2, st väärtpaberikirjeldusega, mis sisaldab selle asemel teavet väärtpaberite kohta Artikkel 16 Direktiivi artikli 16 lõike 1 praegune sõnastus tekitab märkimisväärset ebakindlust selles osas, millal lõpeb kohustus avaldada prospekt, kui antakse luba kaubelda väärtpaberitega reguleeritud turul. Tuleks täpsustada seost sõnastuse üldsusele pakkumise lõppemine ja reguleeritud turul kauplemise alustamine vahel seoses sellega, kas prospekti avaldamise nõue kaob siis, kui väärtpaberitega hakatakse kauplema reguleeritud turul, olenemata sellest, kas pakkumisperiood on lõppenud. Märkimisperiood lõppeb tavaliselt enne, kui antakse luba kaubelda väärtpaberitega, ning investoritel ei tohiks pärast pakkumisperioodi lõppu olla enam taganemisõigust vastavalt artikli 16 lõikele 2. Selleks et täpsustada asjaolu, kas prospekti lisa avaldamise nõue kaob siis, kui väärtpaberitega hakatakse kauplema reguleeritud turul, olenemata sellest, kas pakkumisperiood on lõppenud, tuleks prospekti lisa avaldamise kohustus kaotada pakkumisperioodi lõppedes või siis, kui kõnealuste väärtpaberitega hakatakse kauplema reguleeritud turul, olenevalt sellest, kumb toimub varem. Direktiivi 16 lõikega 2 on investoritele antud taganemisõigus, kui prospekti täiendatakse pakkumiseperioodil lisadega. Sellist õigust võib kasutada vähemalt kahe tööpäeva jooksul pärast lisa avaldamist. Kuna sellise õiguse kasutamise tähtaega ei ole ühtlustatud, on liikmesriigid kehtestanud rakendusaktidega eri tähtajad, kusjuures piiriüleste pakkumiste puhul ei ole selge, kas tuleks kohaldada emitendi päritoluliikmesriigi õigusaktidega ettenähtud tähtaega või selliste liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud tähtaega, kus väärtpabereid 12 ELT L 390, , lk 38. ET 9 ET

11 pakutakse või nendega kaubeldakse. Ühtse tähtaja puudumine suurendab õigusalase nõustamisega seotud kulusid. Sellise tähtaja ühtlustamine ühenduse tasandil, mille jooksul investoritel on prospekti täiendamise korral õigus varem antud nõusoleku tühistamiseks, tagaks kindluse piiriüleselt väärtpabereid pakkuvatele emitentidele. Selleks et võimaldada paindlikkust selliste riikide emitentidele, kus tavapäraselt on kohaldatud pikemaid tähtaegu, peaks pakkujal või isikul, kes taotleb luba väärtpaberitega kauplemiseks reguleeritud turul, olema võimalus vabatahtlikult pikendada kõnealuse õiguse kasutamise tähtaega Artikkel 18 Kõnealuse direktiivi artikli 18 kohaselt esitab päritoluliikmesriigi pädev asutus vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele kinnitamistunnistuse, mis tõendab, et prospekt on koostatud käesoleva direktiivi kohaselt. Praktikas on emitendid siiski ebakindlad, kas ja millal on kinnitamistunnistus esitatud. Seepärast tuleks muuta direktiivi artikli 18 kohast teavitamiskorda nii, et päritoluliikmesriigi pädev asutus esitaks kinnitamistunnistuse lisaks vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele samaaegselt ka emitendile või prospekti koostamise eest vastutavale isikule. Sellega vähendatakse kulusid ja emitendi või prospekti koostamise eest vastutava isiku riske, kuna emitent või prospekti koostamise eest vastutav isik on kindlad, et nad ei ole tahtmatult rikkunud seadust, pakkudes väärtpabereid üldsusele liikmesriigis, kus luba päritoluliikmesriigi pädeva asutuse tähelepanematuse või vea tõttu veel ei kehti. 6. MÕJU EELARVELE Ettepanek ei mõjuta ühenduse eelarvet. ET 10 ET

12 2009/0132 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti muutmise kohta ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikleid 44 ja 95, võttes arvesse komisjoni ettepanekut 13, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 14, võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust 15, toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras 16 ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Ülemkogu kohtumisel märtsil 2007 jõuti seisukohale, et äriühingute halduskoormust tuleks aastaks vähendada 25 %, et suurendada äriühingute konkurentsivõimet ühenduses. (2) Komisjoni arvates on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri aasta direktiiv 2003/71/EÜ (väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta) 17 õigusakt, millega kehtestatakse äriühingutele paljud kohustused, millest mõned näivad liiga koormavad. (3) Kõnealused kohustused tuleks läbi vaadata, et vähendada ühenduses äriühinguid rõhuvat halduskoormust miinimumini, ilma et see kahjustaks investorite kaitset ja väärtpaberiturgude nõuetekohast toimimist ühenduses. (4) Direktiiviga 2003/71/EÜ on nõutud, et komisjon hindaks viis aastat pärast kõnealuse direktiivi jõustumist selle senist kohaldamist ja vajaduse korral esitaks ettepanekud direktiivi läbivaatamiseks. Kõnealuse hindamise käigus on jõutud seisukohale, et ELT C [ ], [ ], lk [ ]. ELT C [ ], [ ], lk [ ]. ELT C [ ], [ ], lk [ ]. ELT C [ ], [ ], lk [ ]. ELT L 345, , lk 64. ET 11 ET

13 direktiivi 2003/71/EÜ teatavaid elemente tuleks muuta, et lihtsustada ja parandada selle kohaldamist, suurendada selle tõhusust ning tõsta ühenduse rahvusvahelist konkurentsivõimet, vähendades selleks ettevõtjate halduskoormust. (5) Kindluse ja tõhususe tagamiseks tuleks täpsustada direktiivi 2003/71/EÜ kohast maksimaalse pakkumissumma ülemmäära arvutamise korda. Teatavate kõnealuses direktiivis osutatud pakkumiste koguväärust tuleks arvutada ühenduse põhiselt. (6) Väärtpaberite suunatud pakkumiste puhul peaks investeerimisühingutel ja krediidiasutustel olema õigus kohelda kutseliste investoritena selliseid füüsilisi või juriidilisi isikuid, keda käsitatakse või keda nad kohtlevad kutseliste klientidena või keda tunnustatakse kõlblike osapooltena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli aasta direktiivile 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ 18. Direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/39/EÜ asjakohaste sätete ühtlustamine lihtsustaks menetlusi ja vähendaks investeerimisühingute kulusid suunatud pakkumiste puhul, kuna kõnealused ühingud saaksid määratleda isikud, kellele pakkumine suunatakse, tuginedes oma kutseliste klientide ja kõlblike osapoolte loetelule. Seepärast tuleks kõnealuste isikute hõlmamiseks direktiivi 2003/71/EÜ kohast kutselise investori määratlust laiendada. (7) Selleks et suurendada võlakirjade emiteerimise tõhusust ja paindlikkust ühenduses, tuleks kõrvaldada piirangud päritoluliikmesriigi kindlaks tegemisel selliste mittekapitaliväärtpaberite emiteerimisel, mille nimiväärtus on alla euro. Samuti tuleks vastavalt muuta direktiivi 2004/109/EÜ kohast päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi kindlakstegemise mehhanismi. (8) Emitendi või pakkuja koostatud kehtiv prospekt, mis on üldsusele kättesaadav väärtpaberite lõplikul pakkumisel finantsvahendajate kaudu või väärtpaberite mis tahes hilisemal edasimüügil, annab investoritele piisavalt teavet teadlike investeerimisotsuste tegemiseks. Seepärast peaks väärtpabereid pakkuvatel või hiljem edasimüüvatel finantsvahendajatel olema õigus tugineda emitendi või pakkuja väljaantud algsele prospektile, kui see on kehtiv ja nõuetekohaselt lisadega täiendatud vastavalt direktiivi 2003/71/EÜ artiklitele 9 ja 16 ning kui emitent või sellise prospekti koostamise eest vastutav pakkuja annab selle kasutamiseks nõusoleku. Sel juhul muud prospekti ei nõuta. Kui emitent või sellise algse prospekti koostamise eest vastutav pakkuja ei anna selle kasutamiseks nõusolekut, peaks finantsvahendaja siiski avaldama uue prospekti. (9) Prospekti koostamise nõue töötajate osalusskeemi raames tehtavate pakkumiste puhul ei ole tõhus vahend töötajate teavitamiseks sellist laadi pakkumisega seotud riskide ja tulu kohta ning kõnealuse nõudega kaasnevad tööandjatele liigsed kulud, mis ei ole põhjendatud investori kaitsega. Seepärast tuleks väärtpaberibörsil noteerimata äriühingud ja sellised äriühingud, mis on noteeritud ühenduse turgudel, mis ei ole reguleeritud turud, vabastada kohustusest koostada prospekt kõnealustel asjaoludel. 18 ELT L 145, , lk 1. ET 12 ET

14 (10) Prospekti kokkuvõte on peamine teabeallikas jaeinvestorite jaoks. See peaks olema lühike, lihtne ja sihtinvestoritele kergesti arusaadav. Selles tuleks keskenduda põhiteabele, mida investorid vajavad teadlike investeerimisotsuste tegemiseks. Selle sisu ei tuleks piirata mis tahes eelnevalt kindlaks määratud maksimaalse sõnade arvuga. Kokkuvõtte vorming ja sisu tuleks kindlaks määrata nii, et see võimaldaks võrrelda prospektis kirjeldatud investeerimisettepanekut muude sarnaste investeerimistoodetega. Seepärast peaksid liikmesriigid kohaldama tsiviilvastutust kokkuvõtte põhjal mitte ainult juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või prospekti muude osadega vastuolus, vaid ka juhul, kui see ei anna põhiteavet, mis võimaldab investoritel teha teadlikke investeerimisotsuseid ja võrrelda väärtpabereid muude investeerimistoodetega. (11) Selleks et tõhustada piiriüleseid eelisostuemissioone ja nõuetekohaselt võtta arvesse emitentide suurust, eelkõige krediidiasutuste puhul, kes emiteerivad direktiivi 2003/71/EÜ artikli 1 lõike 2 punktis j osutatud väärtpabereid vastavalt kõnealuses artiklis sätestatud ülemmäärale või üle selle, samuti väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute puhul, tuleks kehtestada proportsionaalne avalikustamise kord eelisostuemissioonide puhul, väikese turukapitalisatsiooniga emitentide aktsiapakkumiste puhul ja selliste direktiivi 2003/71/EÜ artikli 1 lõike 2 punktis j osutatud mittekapitaliväärtpaberite puhul, mida emiteerivad krediidiasutused vastavalt kõnealuses artiklis sätestatud ülemmäärale või üle selle. (12) Liikmesriigid avaldavad oma finantsseisundi kohta suurel hulgal teavet, mis on üldiselt üldsusele kättesaadav. Seepärast ei peaks juhul, kui väärtpaberite pakkumist tagab ühenduse liikmesriik, emitent olema kohustatud esitama prospektis teavet kõnealuse liikmesriigi kui tagaja kohta. (13) Kuna prospekti saab täiendada lisadega vastavalt direktiivile 2003/71/EÜ, ei ole ohtu, et selles esitatav teave vananeb. Võttes arvesse prospekti koostamiseks ja kinnitamiseks vajalikku aega ning sellega seotud kulusid, tuleks pikendada prospekti, põhiprospekti ja registreerimisdokumendi kehtivusaega 12 kuult 24 kuuni, tingimusel et neid nõuetekohaselt täiendatakse. (14) Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri aasta direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ) 19 jõustumisega on direktiivi 2003/71/EÜ kohane emitendi kohustus esitada kord aastas dokument, mis sisaldab teavet või osutab teabele, mis on avaldanud viimase 12 kuu jooksul enne prospekti välja andmist, muutunud ülearuseks ja seepärast tuleks see kehtetuks tunnistada. Seepärast tuleks registreerimisdokumenti, mida saab praegu ajakohastada artikli 10 kohaselt, täiendada ainult vastavalt prospekti täiendamise tavamenetlusele. (15) Selleks et täpsustada asjaolu, kas prospekti lisa avaldamise nõue kaob siis, kui väärtpaberitega hakatakse kauplema reguleeritud turul, olenemata sellest, kas pakkumisperiood on lõppenud, tuleks prospekti lisa avaldamise kohustus kaotada pakkumisperioodi lõppedes või siis, kui kõnealuste väärtpaberitega hakatakse kauplema reguleeritud turul, olenevalt sellest, kumb toimub varem. 19 ELT L 390, , lk 38. ET 13 ET

15 (16) Sellise tähtaja ühtlustamine ühenduse tasandil, mille jooksul investoritel on prospekti täiendamise korral õigus varem antud nõusoleku tühistamiseks, tagaks kindluse piiriüleselt väärtpabereid pakkuvatele emitentidele. Selleks et võimaldada paindlikkust selliste liikmesriikide emitentidele, kus tavapäraselt sel juhul on kohaldatud pikemaid tähtaegu, peaks pakkujal või isikul, kes taotleb luba väärtpaberitega kauplemiseks reguleeritud turul, olema võimalus vabatahtlikult pikendada kõnealuse õiguse kasutamise tähtaega. (17) Selleks et tagada emitendile või prospekti koostamise eest vastutavale isikule kindlus selles, kas ja millal on prospekti kinnitamistunnistus esitatud, peaks prospekti kinnitamise eest vastutav ametiasutus esitama kõnealuse kinnitamistunnistuse, mis direktiivi 2003/71/EÜ kohaselt esitatakse vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, ka emitendile või prospekti koostamise eest vastutavale isikule. (18) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused 20. (19) Selleks et võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut ja tagada direktiivi 2003/71/EÜ ühtne kohaldamine, peaks komisjonil olema õigus võtta vastu rakendusmeetmed, et ajakohastada kõnealuses direktiivis sätestatud ülemmäärasid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2003/71/EÜ vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. (20) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, milleks on vähendada halduskoormust, mis on seotud prospekti avaldamise kohustusega juhul, kui väärtpabereid pakutakse üldsusele ja nendega lubatakse kaubelda ühenduse reguleeritud turgudel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nende ulatuse ja mõju tõttu on neid lihtsam saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. (21) Seepärast tuleks direktiive 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ vastavalt muuta, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: Artikkel 1 Direktiivi 2003/71/EÜ muudatused Direktiivi 2003/71/EÜ muudetakse järgmiselt: 1. Artiklit 1 muudetakse järgmiselt. a) Paragrahvi 2 muudetakse järgmiselt: 20 EÜT L 184, , lk 23. ET 14 ET

16 i) punkt h asendatakse järgmisega: h) väärtpaberite suhtes, mis on hõlmatud pakkumisega, mille koguväärtus ühenduses on väiksem kui eurot, kusjuures seda ülemmäära arvestatakse kaheteistkümne kuu kohta; ii) punkt j asendatakse järgmisega: j) mittekapitaliväärtpaberite suhtes, mida krediidiasutused emiteerivad jätkuvalt või korduvalt ja mille puhul on pakkumise koguväärtus ühenduses väiksem kui eurot, kusjuures seda ülemmäära arvestatakse kaheteistkümne kuu kohta, tingimusel et need väärtpaberid: b) Lisatakse järgmine lõige 4: i) ei ole allutatud, vahetatavad ega asendatavad; ii) ei anna õigust märkida ega omandada muud liiki väärtpabereid ega ole seotud tuletisväärtpaberitega. 4. Selleks et võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut ja tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, võtab komisjon vastu rakendusmeetmed, mis käsitlevad artikli 1 lõike 2 punktides h ja j osutatud ülemmäärade kohandamist. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. 2. Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt: a) punkti e) muudetakse järgmiselt: i) punkt i asendatakse järgmisega: i) füüsilised või juriidilised isikud, keda käsitatakse või taotluse korral koheldakse kutseliste klientidena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisale või tunnustatakse kõlblike osapooltena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ artiklile 24. ii) punktid ii ja iii jäetakse välja. b) punktis m asendatakse alapunkt ii järgmisega: ii) mittekapitaliväärtpaberite emissioonide puhul on selleks sõltuvalt asjaoludest emitendi, pakkuja või väärtpaberitega kauplemise loa taotleja valikul liikmesriik, kus on emitendi registrijärgne asukoht või kus väärtpaberitega lubatakse või kavatsetakse lubada kaubelda reguleeritud turul või kus väärtpabereid pakutakse üldsusele; 3. Artiklit 3 muudetakse järgmiselt: a) lõike 2 esimese lõigu punkt e asendatakse järgmisega: e) väärtpaberite pakkumine, mille koguväärtus ühenduses on vähem kui eurot, kusjuures seda ülemmäära arvestatakse kaheteistkümne kuu kohta. ET 15 ET

17 b) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik: Liikmesriigid ei nõua muud prospekti väärtpaberite mis tahes hilisemal edasimüügil või lõplikul pakkumisel finantsvahendajate kaudu, kui kehtiv prospekt on kättesaadav vastavalt artiklile 9 ning kui emitent või sellise prospekti koostamise eest vastutav isik annab selle kasutamiseks nõusoleku. 4. Artikli 4 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega: e) väärtpaberid, mida pakub või mille annab üle või kavatseb üle anda oma praegustele või endistele juhtidele või töötajatele tööandjaks olev ettevõtja või selle sidusettevõtja, tingimusel et saadaval on dokument, mis sisaldab teavet väärtpaberite arvu ja laadi kohta ning pakkumise põhjusi ja üksikasju. 5. Artikli 5 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega: Prospekt sisaldab teavet, mis käsitleb emitenti ja väärtpabereid, mida pakutakse üldsusele või millega lubatakse kaubelda reguleeritud turul. Samuti sisaldab see kokkuvõtet. Selles kokkuvõttes, mis koostatakse algse prospektiga samas keeles, esitatakse lühidalt ja mittetehnilises keeles emitendi, võimaliku tagaja ja väärtpaberite põhilised tunnusjooned ja nendega seotud riskid. Prospekti kokkuvõtte vorming ja sisu annab põhiteavet, et investorid saaksid teha teadlikke investeerimisotsuseid ja võrrelda väärtpabereid muude investeerimistoodetega. Kokkuvõte sisaldab ka hoiatust, et: 6. Artikli 6 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega: Liikmesriigid tagavad siiski, et ühegi isiku suhtes ei kohaldata tsiviilvastutust ainuüksi kokkuvõtte, ka mitte selle tõlke põhjal, välja arvatud juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või prospekti muude osadega vastuolus, ja ei anna põhiteavet, mis võimaldab investoritel teha teadlikke investeerimisotsuseid ja võrrelda väärtpabereid muude investeerimistoodetega. 7. Artikli 7 lõiget 2 muudetakse järgmiselt: a) punkt e asendatakse järgmisega: e) emitendi mitmesugused tegevusalad ja suurus, eelkõige krediidiasutuste puhul, kes emiteerivad artikli 1 lõike 2 punktis j osutatud mittekapitaliväärtpabereid vastavalt kõnealuses artiklis sätestatud ülemmäärale või üle selle, samuti väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul. Selliste äriühingute puhul kohandatakse teavet vastavalt nende suurusele ja vajaduse korral nende lühemale tegutsemisajale; b) lisatakse punkt g: g) proportsionaalset avalikustamise korda kohaldatakse selliste äriühingute eelisostuemissioonide puhul, kelle aktsiatega lubatakse kaubelda reguleeritud turul. 8. Artikli 8 lõike 3 järele lisatakse järgmine lõige 3a: ET 16 ET

18 3a. Kui väärtpabereid tagab liikmesriik võib emitent, pakkuja või isik, kes taotleb luba väärtpaberitega kauplemiseks reguleeritud turul, võib jätta artikli 1 lõike 3 kohasel prospekti koostamisel välja sellist tagajat käsitleva teabe. 9. Artiklit 9 muudetakse järgmiselt. a) Lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega: 1. Üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele lubamise puhul kehtib prospekt 24 kuud pärast selle avaldamist, tingimusel et prospekti on täiendatud kõigi artiklis 16 nõutavate lisadega. 2. Pakkumiskava puhul kehtib eelnevalt esitatud põhiprospekt kuni 24 kuud. b) Lõige 4 asendatakse järgmisega: 4. Artikli 5 lõikes 3 osutatud registreerimisdokument, mis on eelnevalt esitatud ja kinnitatud, kehtib kuni 24 kuud, tingimusel et seda täiendatakse artikli 16 kohaselt. Vajaduse korral artikli 16 kohaselt täiendatavat registreerimisdokumenti, koos väärtpaberikirjelduse ja kokkuvõttega käsitatakse kehtiva prospektina. 10. Artikkel 10 jäetakse välja. 11. Artikli 11 lõige 1 asendatakse järgmisega: 1. Liikmesriigid lubavad esitada prospektis andmeid viitega ühele või mitmele varem või samaaegselt avaldatud dokumendile, mille on kinnitanud päritoluliikmesriigi pädev asutus või mis on esitatud käesoleva direktiivi või direktiivi 2004/109/EÜ kohaselt. Need andmed peavad olema kõige ajakohasemad emitendi käsutuses olevad andmed. Kokkuvõte ei tohi sisaldada viidetena esitatud andmeid. 12. Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega: 2. Sel juhul täiendatakse registreerimisdokumenti artikli 16 kohaselt. Väärtpaberikirjeldus ja kokkuvõte kinnitatakse eraldi. 13. Artikli 14 lõige 4 asendatakse järgmisega: 4. Päritoluliikmesriigi pädev asutus avaldab oma veebilehel 24 kuu jooksul omal valikul kas kõik kinnitatud prospektid või vähemalt loendi prospektidest, mis on kinnitatud artikli 13 kohaselt, ning vajaduse korral hüperlingi emitendi või reguleeritud turu veebilehel avaldatud prospektile. 14. Artikkel 16 asendatakse järgmisega: ET 17 ET

19 Artikkel 16 Prospekti lisad 1. Prospekti lisas märgitakse ära iga uus oluline seik, viga või ebatäpsus, mis on seotud prospektis sisalduva teabega ja mis võib mõjutada väärtpaberite kohta hinnangu andmist ning mis ilmneb või mida täheldatakse pärast prospekti kinnitamist, kuid enne üldsusele pakkumise lõppemist või, sõltuvalt asjaoludest, reguleeritud turul kauplemise alustamist, olenevalt sellest, kumb toimub varem. Selline lisa kinnitatakse kõige enam seitsme tööpäeva möödumisel sama menetluse kohaselt kui algne prospekt ja avaldatakse vähemalt sama range korra kohaselt kui algne prospekt. Lisas sisalduva uue teabe arvessevõtmiseks täiendatakse vajaduse korral ka kokkuvõtet ja selle mis tahes tõlkeid. 2. Investoritel, kes on juba nõustunud ostma või märkima väärtpabereid enne lisa avaldamist, on õigus tühistada oma nõusolek kahe tööpäeva jooksul pärast lisa avaldamist. Pakkuja või isik, kes taotleb luba väärtpaberitega kauplemiseks reguleeritud turul, võib kõnealust tähtaega pikendada. 15. Artikli 18 lõige 1 asendatakse järgmisega: 1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus esitab vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele emitendi või prospekti koostamise eest vastutava isiku taotlusel kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist, või kui taotlus esitatakse koos prospekti kavandiga, siis ühe tööpäeva jooksul pärast prospekti kinnitamist kinnitamistunnistuse, mis tõendab, et prospekt on koostatud käesoleva direktiivi kohaselt, ja kõnealuse prospekti eksemplari. Vajaduse korral lisatakse nendele dokumentidele kokkuvõtte tõlge, mis on tehtud emitendi või prospekti koostamise eest vastutava isiku vastutusel. Prospekti mis tahes lisade suhtes rakendatakse sama korda. Lisaks vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele esitatakse kinnitamistunnistus samaaegselt ka emitendile või prospekti koostamise eest vastutavale isikule. Artikkel 2 Direktiivi 2004/109/EÜ muutmine Direktiivi 2004/109/EÜ artikli 2 lõike 1 punkt i asendatakse järgmisega: i) aktsiaemitentide puhul: kui emitendi registreeritud asukoht asub ühenduses, liikmesriik, kus on emitendi registrijärgne asukoht; kui emitendi registreeritud asukoht asub kolmandas riigis, direktiivi 2003/71/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti m alapunktis iii osutatud liikmesriik. ET 18 ET

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

ET ET ET

ET ET ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.7.2010 KOM(2010)371 lõplik 2010/0199 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turg

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turg EUROOPA KOMISJON Brüssel, 20.10.2011 KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.6.2017 COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem