COM(2017)47/F1 - ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "COM(2017)47/F1 - ET"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2017) 26 final} {SWD(2017) 27 final} ET ET

2 1. ETTEPANEKU TAUST Ettepaneku põhjused ja eesmärgid SELETUSKIRI Direktiivis 2003/59/EÜ on sätestatud elukutseliste veoki- ja bussijuhtide alus- ja jätkuõppe nõuded, mille kaudu parandatakse liiklusohutust Euroopa teedel. Direktiivi 2003/59/EÜ eesmärk on muuta kogu ELis uutele juhtidele esitatavad nõuded rangemaks ning säilitada ja parandada töötavate veoki- ja bussijuhtide kutseoskusi. Direktiivi 2003/59/EÜ täpsem eesmärk on teadvustada juhtidele ohte, et neid vähendada ja suurendada liiklusohutust. Lisaks on direktiivis 2003/59/EÜ sätestatud kutseoskusnormid, et tagada kogu ELis õiglane konkurents. Liikmesriikidele on antud direktiivi 2003/59/EÜ rakendamisel märkimisväärne paindlikkus, näiteks juhikoolituse konkreetse sisu ning haldusmenetluste ja koolitussüsteemi struktuuri suhtes aasta juulis avaldas Euroopa Komisjon direktiivi 2003/59/EÜ rakendamise aruande, milles sõnastati mitu puudust. Direktiivi 2003/59/EÜ järelhindamine, sealhulgas sidusrühmadega konsulteerimine, lõppes aasta oktoobris. Hindamisel järeldati, et direktiivi 2003/59/EÜ rakendamisel ei ole esinenud suuremaid probleeme. Direktiiviga 2003/59/EÜ oli parandatud töötajate liikuvust ja aidatud kaasa juhtide vabale liikumisele. Hindamisel leidis ka kinnitust, et direktiiviga 2003/59/EÜ on antud tõhus panus selle põhieesmärgi (liiklusohutuse tagamine) saavutamisse. Hindamisel avastati ka puudusi, mis pärsivad õigusraamistiku tulemuslikkust ja kooskõla ning kahjustavad direktiivi 2003/59/EÜ algseid eesmärke. Neid puudusi selgitatakse 3. punktis. Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega Käesolev direktiiv kuulub lahutamatult üldisesse ELi õigusraamistikku elukutseliste veoki- ja bussijuhtide kohta. See on tihedalt seotud ka liiklusohutusega ja toimib paralleelselt muude ELi õigusaktidega (näiteks direktiiv juhilubade kohta, 1 direktiiv ohtlike kaupade veo kohta 2 ning sõidu- ja puhkeaegu käsitlevad eeskirjad 3 ). Direktiiv toimib paralleelselt ka turulepääsu käsitlevate ELi õigusaktidega. Hindamisel avastati mitu konkreetset probleemi seoses kooskõlaga muude ELi õigusaktidega. Sellest seisukohast on eesmärgiks tagada ELi õigusaktide kooskõla. Juhitunnistuste vastastikuse tunnustamise täpsustamine direktiivi 2003/59/EÜ kohaldamisel parandaks selle sisulist kooskõla koolituse toimumiskohta käsitlevate sätete ja vastastikuse tunnustamise haldusmenetluste vahel. Lisaks paraneks kooskõla määrusega (EÜ) nr 1072/2009, tagades elukutseliste juhtide koolituse vastastikuse tunnustamise, võttes seejuures arvesse ka kõnealuse määruse hiljutist hindamist. Kõik poliitikavariandid aitavad parandada koolitust ja seega ka liiklusohutust. See on kooskõlas direktiivi 2003/59/EÜ eesmärkidega, aasta valge raamatuga transpordi kohta ja aasta teatisega Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks , eelkõige eesmärgiga vähendada kõnealusel ajavahemikul õnnetuste ja vigastuste arvu oluliselt ning surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu poole Direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta. Direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Määrus (EÜ) nr 561/2006 teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamise kohta. ET 2 ET

3 võrra. Viimati nimetatud dokumendi üks peamine eesmärk on parandada liiklejate haridust, koolitust ja juhiloa saamise järgset täiendkoolitust. Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega Transpordipoliitika tulevikku käsitleva valge raamatuga edendatakse keskkonnasäästlikkust, kuna eesmärk on vähendada transpordi CO 2 -heidet aastaks 60 %. Veelgi suurem tähelepanu elukutseliste juhtide kütusesäästliku sõidustiili koolitusele vähendab CO 2 -heidet ja kütusekulusid. Algatus on kooskõlas praeguse komisjoni prioriteediga luua uusi töökohti ja elavdada majanduskasvu. Ajakohastatud koolitussätted aitavad saavutada aruka majanduskasvu eesmärki, milles majandus tugineb teadmistele ja innovatsioonile ning oluline roll on elukestval õppel ja tehnoloogiliste uuendustega kohanemise võimel, ning jätkusuutliku majanduskasvu eesmärki, edendades ressursitõhusamat, keskkonnahoidlikumat ja konkurentsivõimelisemat majandust, ning kaasava majanduskasvu eesmärki, edendades suure tööhõivega majandust. Lisaks on juhikoolituse vastastikuse tunnustamise parandamine kooskõlas ühtse turu, eelkõige tööjõu liikuvuse, parandamisega. IKT-vahendite kasutamise edendamine on kooskõlas digitaalse ühtse turu strateegia poliitikavaldkondadega. 2. ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS Õiguslik alus Juhtide koolitust käsitleva direktiivi (2003/59/EÜ) ja kavandatud muudatuse õiguslik alus on ELi toimimise lepingu 4 artikli 91 lõike 1 punkt c (varem EÜ asutamislepingu artikkel 71). See artikkel on aluseks transpordi-, sealhulgas liiklusohutuse, suurendamist käsitlevate õigusaktide vastuvõtmiseks. Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul) EL ja liikmesriigid jagavad transpordi valdkonna reguleerimisel pädevust vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punktile g. EL võib õigusakte vastu võtta vaid aluslepingutega lubatud ulatuses, pöörates piisavat tähelepanu vajalikkuse, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele 5. Ligikaudu 33 % kõigist ELi raskevedudest ületab liikmesriikidevahelisi piire. Ligikaudu 8 % piiriülesest transpordist toimub ELis bussidega. Need arvud on paaril viimasel aastal suurenenud. Teises liikmesriigis läbitud jätkuõppe vastastikuse tunnustamise probleemi ei suuda liikmesriigid üksi tulemuslikult lahendada. Ehkki direktiiviga 2003/59/EÜ juba ette nähtud juhtide kutsetunnistuste väljaandmine lahendaks olukorra, jätavad kehtivad õigusaktid selle vabatahtlikuks. Hoolimata kutsetunnistuste komitees tehtud jõupingutustest küsimuse lahendamiseks mitteseadusandlike meetmetega, on kaheksa liikmesriiki otsustanud vabatahtlikku võimalust mitte kasutada. Seega on ELi õiguslikud meetmed vajalikud selle tagamiseks, et liikmesriikide haldustavad võimaldaksid koolitust vastastikku ELis tunnustada. Mõnede liikmesriikide vaheliste võimalike kahepoolsete lepingutega ei ole võimalik tõhusalt tagada kogu ELi hõlmavat vastastikust tunnustamist. 4 Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon (ELT C 83, , lk 47). 5 Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon (artikli 5 lõiked 3 ja 4) (ELT C 115, , lk 13). ET 3 ET

4 Direktiivi 2003/59/EÜ eri tõlgendustel ja liikmesriikides kohaldatavatel eri tavadel on negatiivne mõju ühtse turu toimimisele. Juba tehtud katsed ühtlustada arusaama ja rakendamist liikmesriikides mitteseadusandlike meetmetega, näiteks suuniste andmisega ja aruteludega kutsetunnistuste komitees, ei ole andnud piisavaid tulemusi. Vaid ühtsete ELi eeskirjadega on võimalik luua veoettevõtjatele võrdsed tingimused ja ühtlasi tagada liiklusohutuse miinimumtaseme. Kuna lisaks nõutakse ELi õigusega konkreetset koolitust ohtlike kaupade, puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamise ja loomade heaolu valdkonnas, on ELi ülesanne tagada õiguskindlus ja ELi eri õigusaktide kooskõla. Jätkuõppe puhul on mõned liikmesriigid eiranud liiklusohutusega seotud eesmärke, lubades sama õppemoodulit läbida mitu korda või pakkudes terviklikku koolituskursust, kus ei käsitleta liiklusohutusküsimusi. Kuigi koolituste kohandamine liikmesriigi vajaduste ja prioriteetidega on peamiselt liikmesriikide ülesanne ja peaks selleks ka jääma, peab EL tagama, et koolituste sisule esitatavad miinimumnõuded oleksid kooskõlas üldiste poliitikaeesmärkidega. Proportsionaalsus Vastavalt mõjuhinnangu 7. punktile on avastatud probleeme kõige parem ELi tasandil lahendada muudetud direktiiviga, milles täpsustatakse teatavaid küsimusi ja sätestatakse ühtlustatumad miinimumnõuded, jättes liikmesriikidele siiski teatava paindlikkuse. Muudetud direktiiv on proportsionaalne meede, kuna võimaldaks ulatuslikumalt ühtlustada koolitusnõudeid, et lahendada mõned probleemid, ja jätta liikmesriikidele siiski paindlikkuse kohandada koolitusosade rakendamist oma majandus- ja sotsiaalkeskkonnaga ning oma maanteetranspordisektori konkreetsete vajaduste ja omadustega. ELi direktiiviga tagataks, et kohaldatakse nõuetekohaseid minimaalseid koolitusnõudeid ja et koolitust tunnustatakse kogu ELis. Vahendi valik Võttes arvesse muudatusettepanekute piiratud arvu ja seda, et algne õigusakt on direktiiv, peetakse kõige sobivamaks õigusaktiks direktiivi. 3. JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll Hindamisel järeldati, et direktiivi 2003/59/EÜ rakendatakse liikmesriikides ilma suuremate probleemideta: sellega on parandatud töötajate liikuvust ja aidatud kaasa juhtide vaba liikumise tagamisele. Hindamisel leidis ka kinnitust, et koos eespool nimetatud õigusaktidega antakse direktiiviga 2003/59/EÜ tõhus panus selle põhieesmärgi (liiklusohutuse tagamine) saavutamisse. Ehkki järelhindamisel ilmnes, et direktiivi 2003/59/EÜ mõju sektorile on olnud peamiselt positiivne, avastati ka puudusi, mis vähendavad õigusraamistiku tulemuslikkust ja kooskõla ning takistavad selle eesmärkide saavutamist. Peamised avastatud puudused olid järgmised: (1) juhtide raskused teises liikmesriigis läbitud / osaliselt läbitud koolitusele tunnustuse saamisel; (2) koolituse sisu kooskõla juhtide vajadustega on ebapiisav; ET 4 ET

5 (3) raskused ja õiguslik ebakindlus erandite tõlgendamisel; (4) ebakõla vanuse alampiiri nõuete suhtes juhtide koolitust käsitlevas direktiivis (2003/59/EÜ) ja juhilube käsitlevas direktiivis (2006/126/EÜ), mitmetimõistetavus seoses võimalusega kombineerida elukutseliste juhtide koolitust teiste ELi õigusaktidega nõutavate koolituskursustega (nt ohtlikke kaupu (ADR), reisijate õigusi või loomade heaolu käsitlevate koolituste puhul), ning ebaselgus seoses IKT kasutamisega koolituskursustel (nt e-õpe / kombineeritud õpe). Ettepaneku eesmärk on avastatud puudused nõuetekohaselt kõrvaldada. Konsulteerimine sidusrühmadega Enne õigusakti ettepaneku koostamist konsulteeriti sidusrühmadega, et koguda asjaomastelt üksikisikutelt ja asutustelt võimalikult palju märkusi ja soovitusi. Konsulteerimisel lähtuti huvitatud isikutega konsulteerimise miinimumnõuetest, mis on esitatud komisjoni 11. detsembri aasta teatises KOM(2002) 704 (lõplik). Konsulteerimine hõlmas kaht liiki toiminguid arvamuste ja andmete kogumist. Kasutati avatud ja suunatud konsulteerimismeetodeid ning mitmesuguseid konsulteerimisvahendeid. Avatud konsultatsioonina korraldati alates 17. juulist kuni 25. oktoobrini 2013 internetipõhine avalik konsultatsioon. Komisjon sai 395 vastust: 203 eraisikuilt ja 192 asutuste või huvirühmade nimel. 58 vastajat on registreeritud Euroopa Parlamendi ja komisjoni läbipaistvusregistris. Vastajad rõhutasid elukutseliste juhtide pädevuse ja koolituse valdkonnas võetavate ELi meetmete tähtsust. Sidusrühmad on seisukohal, et direktiivi 2003/59/EÜ panus selle eesmärkide (suurem liiklusohutus, elukutseliste juhtide oskuste täiendamine, juhtide liikuvus ning juhtidele ja ettevõtjatele võrdsete tingimuste loomine) saavutamisse on ebapiisav. Arvamused lahknesid aga nende probleemide lahendamiseks vajalike konkreetsete meetmete küsimuses. Konsultatsioonidokument, saadud arvamused, nende kokkuvõte ja sidusrühmade 6. märtsi aasta konverentsi aruanne on avaldatud liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi liiklusohutuse talituse veebisaidil ning veebisaidil Sinu hääl Euroopas 6. Suunatud konsulteerimine hõlmas järgmisi elemente. Komisjon esitles algatust peetava sotsiaaldialoogi raames, mis maanteetranspordi sotsiaalpartneritega peeti 24. juunil 2013 ja linnade ühistranspordi sotsiaalpartneritega 25. septembril Avatud avaliku konsultatsiooni peamisi järeldusi esitleti maanteetranspordi sotsiaalpartneritele taas 25. aprillil Peamisi ettepanekus käsitletud teemasid esitleti sotsiaalpartneritele 19. novembril Sotsiaalpartnerid avaldasid seejuures toetust kõnealust valdkonda käsitlevatele ELi tasandi õigusaktidele ega esitanud vastuväiteid komisjoni kavandatud eesmärkidele. 6 Vt ja ET 5 ET

6 6. märtsil 2014 toimus Brüsselis sidusrühmade ärakuulamine, millel osalesid esindajad ligikaudu 100 organisatsioonist, mis esindavad kaubaveo-ettevõtjaid, reisijate maanteeveo-ettevõtjaid, töötajaid, koolitajaid ja liikmesriikide asutusi. Konverentsil leidsid kinnitust avatud avaliku konsultatsiooni järeldused (vt eespool). Konverentsi aruanne on avaldatud liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi liiklusohutuse talituse veebisaidil. 23. jaanuaril 2014 toimus komisjoni korraldatud mitteametlik seminar liikmesriikidega, et arutada direktiivi 2003/59/EÜ võimaliku läbivaatamise kontekstis vanuse alampiiri nõudeid ja koolitusstruktuuri. Kutsetunnistuste komitee 23. oktoobri aasta koosoleku viimases osas toimus mitteametlik arutelu liikmesriikidega selle üle, kuidas vastastikust tunnustamist parandada. Kutsetunnistuste komitee kohtus taas 9. oktoobril 2015, mil arutleti direktiivi 2003/59/EÜ käimasoleva läbivaatamise üle. Jätkuõppe vastastikuse tunnustamise puhul väljendasid osalejad muret liikmesriikide eri tavade üle ja pidasid üksmeelselt vajalikuks ühtlustatud lähenemisviisi. Rõhutati direktiivi 2003/59/EÜ ajakohasena hoidmise tähtsust tehnika arengu seisukohast ning vajadust suurema täpsuse järele sellistes küsimustes nagu e-õpe. Tugiuuringu käigus saadeti liikmesriikide asutustele aasta detsembris küsimustik, et koguda üksikasjalikku teavet direktiivi 2003/59/EÜ rakendamise kohta. Küsimustikud jagati välja liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi kutsetunnistuste komitee liikmetele aasta aprillis saadeti välja jätkuandmete taotlus, et koguda täiendavat arvandmelist teavet direktiiviga 2003/59/EÜ seotud konkreetsete punktide kohta. Lisaks koostas alltöövõtja koos Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooniga (ETF) küsimustiku juhtide vaba liikumise võimalike tõkete kohta. See küsimustik esitati ELi liikmetest ETFi liikmetele aasta aprillis. Tugiuuringu käigus tehti sihtotstarbelised intervjuud, et täiendada kogutud andmeid muude meetoditega, uurida teatavaid konkreetseid küsimusi, saada kinnitust järeldustele ning täpsustada sidusrühmade poolt küsimustikele antud vastuseid. Intervjuud tehti mitme sidusrühmaga alates riigiasutustest ja lõpetades asjaomaste transpordiliitudega. Konsulteerimise tulemus kinnitas üldist seisukohta, et direktiivi 2003/59/EÜ rakendamist on vaja parandada, muutmata oluliselt selle sisu. Toetati vastastikuse tunnustamise probleemi kulutõhusat lahendust, kuid seisukohad soovitu saavutamiseks sobivaimate meetmete suhtes siiski erinesid. Sidusrühmad olid nõus ka sellega, et koolitus võiks olla paremini kooskõlas juhtide vajadustega. Mõned sidusrühmad pidasid koolituse liiklusohutusosa seisukohast prioriteetseks ohustatud liiklejaid. Erandite täpsustamist ning nende ühtlustamist kutsetunnistuste direktiivis ja tööaega käsitlevates eeskirjades üldiselt tervitati, mida ei saa aga öelda selle kohaldamisala muutmise kohta. Vanuse alampiiride küsimuses sidusrühmade arvamused lahknevad, kusjuures maanteetranspordisektor ja liikmesriigid üldiselt pooldavad kavandatud muudatusi. Ka IKT-vahendite kasutamise ja kohustuslike koolituste kombineerimise võimalust üldiselt tervitati. ET 6 ET

7 Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine aasta oktoobris valminud järelhindamise aruande ja mõjuhinnangu tugiuuringu 8 koostamisel oli abiks välistöövõtja. Mõjuhinnang Algatust toetab mõjuhinnang, millele õiguskontrollikomitee on andnud positiivse hinnangu. Võttes arvesse kolme avastatud peamise probleemi sõltumatust, kaalutakse mõjuhinnangus kolme poliitikavarianti kolmes peamises valdkonnas: vastastikune tunnustamine, koolituse sisu ning õigusselgus ja järjepidevus. Eelistatud variant vastastikuse tunnustamise tagamiseks hõlmab juhi kutsetunnistuste väljaandmist välismaalastele. Seda lahendust võrreldi võimalusega tunnustada koolitust juhilubade teabesüsteemi RESPER kaudu või tunnustatud tunnistuse abil. Eelistatud lahendus koolituse sisu puhul on pöörata koolituskursustel suuremat tähelepanu liiklusohutusele ja kütusesäästlikkusele ning teha selgeks, et koolituskursustel on võimalik kasutada e-õpet / kombineeritud õpet. Õigusselguse ja järjepidevuse valdkonnas on eelistatud lahendus täpsustada kohaldatavat vanuse alampiiri ja erandite kohaldamisala ning selgitada liikmesriikide ametiasutustele, et koolitust on võimalik kombineerida ELi õigusaktide alusel nõutavate muude koolituskursustega. Kõiki poliitikameetmeid võrreldi lähtestsenaariumiga. Eelistatud variandiga lahendataks praegune vastastikuse tunnustamise probleem, mis võib mõjutada ligikaudu juhti (2016). Võttes arvesse koolituste kordumist, võib järgmisel 15 aastal ulatuda see kogunäitaja ni. Koolituste sisu parandamine avaldab positiivset mõju liiklusohutusele ja kütusesäästlikkusele. Kuna direktiiv täiendab liiklusohutust ja kütusesäästlikkust mõjutavat mitut teist asjaolu, on sellele omistatav oodatav mõju suhteliselt piiratud. Eelistatud variant toob kaasa erandite ja kutsealale sisenemise vanuse alampiiri ühtse kohaldamise, mis valdkonna hinnangul võiks leevendada kutsealale sisenevate juhtide suurenevat puudujääki. Ettepanek on kooskõlas mõjuhinnangus eelistatava variandiga. Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine Ettepanekuga taotletakse järgmist õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi eesmärki: sujuvamate vastastikuse tunnustamise haldustavade tagamisega oleks võimalik vähendada ettevõtjate ja ametiasutuste halduskulusid. Läbivaatamine võimaldaks lahendada vastastikuse tunnustamise probleeme väikseimate kuludega. Selleks kuluks hinnatakse aastal 6,3 miljonit eurot. Tänu sellisele muutusele säästaks sektor kulusid aastal 2,3 miljonit eurot ettevõtjate ja 6,7 miljonit eurot juhtide puhul. Lisaks tõhustatakse koolitussüsteemi, sest vaadatakse läbi alus- ja jätkuõppe sisu, et näha ette täiendav liiklusohutusalane ja keskkonnakasu. See leevendab sisu muutmisega seotud üleminekukulusid ( aastal 14,1 miljonit eurot). 8 Järelhindamise uuringuaruanne: Study on the effectiveness and improvement of the EU legislative framework on training of professional drivers (Elukutseliste juhtide õpet käsitleva ELi õigusraamistiku tulemuslikkuse ja parandamise kohta), Panteia et al. (2014); ET 7 ET

8 Suur osa transpordiettevõtjatest on mikroettevõtjad või väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). Kokku %-l sektori ettevõtjatest on alla kümne töötaja. Direktiiviga ei jäeta selle kohaldamisalast välja mikroettevõtjaid ega VKEsid ning neid mõjutavad peamiselt vastastikuse tunnustamise menetluse lihtsustamine, koolituse sisu muudatused ja erandite ühtsem kohaldamine. Põhiõigused Poliitikaeesmärgid ei mõjuta põhiõiguste harta absoluutseid ega piira mitteabsoluutseid õigusi. Üldiseks poliitikaeesmärgiks on parandada hartas sätestatud põhiõiguste rakendamist ELi õigustikus, kuna transporditöötajate ohutuse toetamine on õigusaktide üks põhiline eesmärk. 4. MÕJU EELARVELE Ettepanek ei mõjuta liidu eelarvet. 5. MUU TEAVE Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord Selleks et tagada üld- ja erieesmärkide tulemuslik ja tõhus saavutamine, on oluline teha meetmetele järelevalvet. Selleks koostas komisjon loetelu näitajatest, mis aitavad direktiivi 2003/59/EÜ täiendavalt hinnata. Komisjon jääb tihedasse kontakti liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega, et jälgida uute pädevus- ja koolitusnõuete mõju. Kutsetunnistuste komitee on ideaalne foorum teabevahetuseks liikmesriikidega. Komisjon hoiab sidet ka sotsiaalpartneritega. Teabevahetuseks sotsiaalpartneritega saab kasutada valdkondlikku sotsiaaldialoogi komiteed. Pärast käesolevas direktiivis sätestatud tähtaja möödumist hindab komisjon üksikasjalikult selle ülevõtmist. Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul) Võttes arvesse ettepaneku kohaldamisala (asjaolu, et sellega vaid muudetakse direktiive 2003/59/EÜ ja 2006/126/EÜ, mille mõlemad on kõik liikmesriigid täielikult üle võtnud), ei tundu põhjendatud ega proportsionaalne nõuda selgitavaid dokumente. Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus Lisaks teatavatele väikestele keelelistele ja redaktsioonilistele muudatustele ning teistele ELi õigusaktidele osutavate viidete ajakohastustele on ettepaneku peamised elemendid järgmised. Direktiivi 2003/59/EÜ artikkel 2 Erandid Erandite sõnastust muudetakse, et neid täpsustada ja viia need kooskõlla määrusega (EÜ) 561/2006. Artikli 2 punkt b: muudatusega täpsustatakse, et sõidukeid ei või kasutada muul eesmärgil kui erandis sätestatud otstarbel. See tähendab, et kui näiteks tuletõrjeautot kasutatakse lõbustuspargi atraktsioonina, ei jää selle juht direktiivi kohaldamisalast välja. Selle lause lisamisega tagatakse ka kooskõla samasuguse erandiga määruse (EÜ) 561/2006 artikli 3 punktis c. ET 8 ET

9 Artikli 2 punkt d: muudatusega täpsustatakse, et erand hõlmab ka sõidukeid, mida kasutatakse mitteärilisel humanitaarabiveol, kui neid kasutatakse erakorralises seisukorras või kui need on määratud päästeoperatsioonideks; muudatusega tagatakse kooskõla määruse (EÜ) 561/2006 artikli 3 punktiga d. Artikli 2 punkt e: tehakse kaks täpsustust: esiteks võib sõidukeid kasutada mitte üksnes sõidukoolitusel, vaid ka sõidueksamil; teiseks hõlmab erand sõite üksnes koolituseesmärgil, neid ei või kombineerida äriotstarbeliste vedudega. Muudatused on kooskõlas samasuguste eranditega vastavalt määruse (EÜ) 561/2006 artikli 3 punktis d ja artikli 13 lõike 1 punktis g. Artikli 2 punkt f: muudatusega täpsustatakse, et mitteäriline vedu, mille suhtes erandit kohaldatakse, ei pea toimuma juhi isiklikuks kasutuseks (nt mitteäriliseks veoks heategevuse raames või mittetulundusühingutele). See tagab kooskõla samasuguste eranditega määruse (EÜ) 561/2006 artikli 3 punktis h ja artikli 13 punktis i. Artikli 2 punkt g: lisatakse sõna masinaid, et täpsustada, et erandit kohaldatakse juhi suhtes, kes veab ka masinaid, mida ta kasutab oma töös. See tagab kooskõla samasuguse erandiga määruse (EÜ) 561/2006 artikli 3 punktis aa. Artikli 2 punkt h: see erand on mõeldud põllumajandus-, aiandus-, metsandus- või kalandusettevõtjatele, kes aeg-ajalt transpordivad oma tooteid. See tagab kooskõla ka samasuguse erandiga määruse (EÜ) 561/2006 artikli 13 lõike 1 punktis b. Direktiivi 2003/59/EÜ artikkel 7 Jätkuõpe Muudatus tuleneb asjaolust, et artikli 4 kohane üleminekuperiood on lõppenud ning kõik kutsetunnistuste omanikud peavad alates 10. septembrist 2016 järgima jätkuõpet käsitlevaid sätteid. Uue sõnastusega tagatakse, et jätkuõpe hõlmab vähemalt üht liiklusohutusalast ainet ning et samal koolitusel ei korrata samu aineid. Samuti nähakse ette, et koolitus oleks asjakohane konkreetse juhi töö seisukohast ning aja- ja asjakohane. Direktiivi 2003/59/EÜ artikkel 10 Liidu kood Lõiget 1 muudetakse, et lisada viide ühtlustatud koodile 95, mis lisati direktiivi 2006/126/EÜ I lisasse. Teksti muudetakse selle tagamiseks, et kõigile kutsetunnistuste omanikele märgitaks juhiloale kas vastastikku tunnustatud kood 95 või antaks neile välja vastastikku tunnustatud juhi kutsetunnistus. Nii tegeletakse vastastikuse tunnustamise kitsaskohtadega juhtudel, kui juht omandab kutsetunnistuse liikmesriigis, kus ei ole tema alaline elukoht ja kus märgitakse juhilubadele üksnes kood 95. Lisatakse viide, et tagada määruses (EL) nr 1072/2009 ettenähtud juhitunnistuste vastastikune tunnustamine, sh juhul, kui sellele ei ole märgitud asjaomast liidu koodi. Direktiivi 2003/59/EÜ I lisa Pädevuse ja väljaõppe miinimumnõuded Viide kehtetuks tunnistatud otsusele 85/368/EMÜ asendatakse viitega soovitusele 2008/C 111/01 ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF). Kuna EQF põhineb soovitusel, annab see liikmesriikidele suurema paindlikkuse. 1. jagu ajakohastatakse selleks, et: ET 9 ET

10 paremini arvesse võtta tehnika praegust arengutaset ja sõidukite tehnilisi omadusi, pöörates suuremat tähelepanu kütusesäästlikule sõidustiilile; muuta sõit ohutumaks, parandades sealhulgas võimet liiklusriske vältida, hinnata ja nendega kohaneda; lisada viited automaatkäigukastide kasutamisele, et paremini arvesse võtta tehnika praegust arengutaset ja sõidukite tehnilisi omadusi; lisada ohtlike kaupade ja loomade transport ning puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamine, et täiendada õppeainete loetelu, võttes arvesse kauba- ja reisijateveo eri liike. 2. jagu muudetakse, et võimaldada liikmesriikidel kasutada koolitamisel IKT-vahendeid ja kombineerida direktiivi koolituseesmärki ELi õigusaktide alusel nõutavate muude koolituskursustega. Direktiivi 2003/59/EÜ II lisa Juhi kutsetunnistuse Euroopa Liidu vormi käsitlevad eeskirjad II lisa muudatus piirdub juhi kutsetunnistuse Euroopa Liidu vormile osutava viite ajakohastamisega ning direktiivis sätestatud liidu ühtlustatud koodile 95 osutava viite arvessevõtmisega. Direktiivi 2006/126/EÜ artikkel 4 Kategooriad, mõisted ja vanuse alampiirid Selle muudatuse eesmärk on kõrvaldada õiguskindlusetus teatavate sõidukikategooriate suhtes kohaldatavate vanuse alampiiride küsimuses, nähes nende puhul ette ELi tasandil ühtlustatud kohaldamise. Artikli 4 lõike 4 punktidest e, g, i ja k jäetakse välja viide direktiivile 2003/59/EÜ ning direktiivi 2006/126/EÜ artiklile 4 lisatakse uus lõige 7 konkreetse viitega sellele, millal ja millistel tingimustel kohaldatakse direktiivis 2003/59/EÜ ettenähtud madalamaid vanuse alampiire. ET 10 ET

11 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 9, võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 10, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) 28. märtsi aasta valges raamatus 11 seadis komisjon eesmärgiks viia hukkunute arv nullini, mis tähendab, et liit peaks viima liiklussurmade arvu maanteetranspordis aastaks nulli lähedale. (2) Komisjon tegi oma teatises liiklusohutuse valdkonna aasta poliitikasuuniste kohta 12 ettepaneku seada alates aastast sihiks vähendada liidus liiklussurmade koguarvu aastaks veel poole võrra. Selle eesmärgi saavutamiseks kehtestas komisjon seitse strateegilist eesmärki, mille hulgas on liiklejate hariduse ja koolituse parandamine ning ohustatud liiklejate kaitse. (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/59/EÜ 13 rakendamise hindamisel avastas komisjon mitu puudujääki. Peamisteks avastatud puudusteks olid raskused ja õiguskindlusetus erandite tõlgendamisel, koolituse sisu, mis on juhtide vajadustega kooskõlas vaid osaliselt, juhtide raskused mõnes muus liikmesriigis läbitud / osaliselt ELT C,, lk. ELT C,, lk. 28. märtsi aasta valge raamat Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas, KOM(2011) 144 (lõplik). Teatis Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks (KOM (2010) 389 (lõplik)). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli aasta direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, , lk 4). ET 11 ET

12 läbitud koolitusele vastastikuse tunnustuse saamisel ning ebakõla vanuse alampiiri nõuete suhtes direktiivide (2003/59/EÜ) ja (2006/126/EÜ) 14 vahel. (4) Direktiivi 2003/59/EÜ õigusselguse parandamiseks tuleks kõik viited kehtetuks tunnistatud ja asendatud liidu õigusaktidele välja jätta või neid muuta. (5) Selleks et tagada õiguskindlus ja kooskõla teiste liidu õigusaktidega, tuleks teha mitu muudatust direktiiviga 2003/59/EÜ ette nähtud eranditesse, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 561/ ette nähtud samasuguseid erandeid. (6) Võttes arvesse koolitus- ja haridusalaseid arengusuundumusi ning selleks, et suurendada direktiivi 2003/59/EÜ panust liiklusohutusse ja koolitamise asjakohasust juhtide seisukohast, tuleks koolituskursuste puhul tugevdada liiklusohutusalaseid aineid, näiteks ohtude äratundmine, ohustatud liiklejate kaitse ning kütusesäästlik sõit. (7) Liikmesriikidele tuleks pakkuda konkreetset võimalust parandada ja ajakohastada koolitust IKT-vahendite (näiteks e-õppe ja kombineeritud õppe) kasutamisega koolitusosade puhul, tagades samas koolituse kvaliteedi. (8) Selleks et tagada ELi õigusaktidega nõutava koolituse eri vormide omavaheline kooskõla, tuleks liikmesriikidele anda võimalus kombineerida asjaomase koolituse eri liike, näiteks ohtlike kaupade transpordi, puudega inimeste suhtes teadlikkuse suurendamise ja loomade transpordi alaseid koolitusi ning direktiiviga 2003/59/EÜ ettenähtud koolitusi. (9) Selleks et liikmesriikide eri tavad ei takistaks vastastikust tunnustamist ega piiraks juhtide õigust läbida jätkukoolitus liikmesriigis, kus nad töötavad, tuleks liikmesriigi asutustelt nõuda asjakohase dokumendi väljaandmist, millega tagatakse vastastikune tunnustus igale juhile, kes vastab direktiivi 2003/59/EÜ nõuetele. (10) Selleks et tagada õigusselgus ja ühtlustatud nõuded vanuse alampiiridele direktiivis 2003/59/EÜ sätestatud eesmärkidel, tuleks direktiiviga 2006/126/EÜ ette näha konkreetne erand, milles on sätestatud, et juhilube võib välja anda direktiivis 2003/59/EÜ sätestatud miinimumvanustes isikutele. (11) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kogu ELi hõlmava standardi parandamine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning need eesmärgid on maanteetranspordi ja käesolevas direktiivis käsitletavate küsimuste piiriülese olemuse tõttu paremini saavutatavad liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. (12) Seepärast tuleks direktiive 2003/59/EÜ ja 2006/126/EÜ vastavalt muuta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, , lk 18). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, , lk 1). ET 12 ET

13 ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: Direktiivi 2003/59/EÜ muudetakse järgmiselt: Artikkel 1 (1) artikli 1 teises lõigus asendatakse esimene ja teine taane järgmisega: sõidukeid, mille puhul nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/126/EÜ(*) määratletud C1, C1 + E, C või C + E kategooria juhilube või samaväärseid juhilube, sõidukeid, mille puhul nõutakse direktiivis 2006/126/EÜ määratletud D1, D1 + E, D või D + E kategooria juhilube või samaväärseid juhilube. (*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, , lk 18). ; (2) artiklit 2 muudetakse järgmiselt: (a) (b) punkt b asendatakse järgmisega: b) mida kasutavad relvajõud, kodanikukaitse- ja tuletõrjeteenistused ning korrakaitseorganid või mille kasutamine on nende kontrolli all, kui vedu toimub nimetatud teenistuste ametiülesannete täitmiseks; punktid d g asendatakse järgmistega: d) mida kasutatakse erakorralises seisukorras või mis on määratud päästeoperatsioonideks, sealhulgas sõidukeid, mida kasutatakse mitteärilisel humanitaarabiveol; e) mida vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõikele 1 kasutatakse isikute sõidukoolitusel ja juhiloa või kutsetunnistuse saamiseks vajaliku sõidueksami sooritamiseks, tingimusel et selliseid sõidukeid ei kasutata äriliseks kauba- ega reisijateveoks; f) mida kasutatakse mitteäriliseks reisijate- ja kaubaveoks; g) mis veavad materjali, seadmeid või masinaid, mida juhid kasutavad oma töös, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhtide põhitegevusala; (c) lisatakse punkt h: h) mida põllumajandus-, aiandus-, metsandus- või kalandusettevõtjad kasutavad või võtavad ilma juhita rendile kaubaveoks oma äritegevuse raames, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala. ; (3) artiklit 7 muudetakse järgmiselt: (a) (b) esimene lõik asendatakse järgmisega: Jätkuõpe sisaldab koolitust, mis võimaldab kutsetunnistuse omanikel värskendada oma tööks vajalikke olulisi teadmisi ja kus keskendutakse eelkõige liiklusohutusele ja kütuse säästmisele. ; kolmas lõik asendatakse järgmisega: Jätkuõppe eesmärk on süvendada või täpsustada teadmisi teatavates I lisa 1. jaos osutatud ainetes. Mitut ainet käsitlev jätkuõpe hõlmab alati vähemalt üht liiklusohutusalast ainet. Õppeainete puhul võetakse arvesse juhi tehtavate ET 13 ET

14 vedudega seotud koolitusvajadusi ning sellekohaste õigusaktide ja tehnika arengut. ; (4) artikli 9 esimene lõik asendatakse järgmisega: Artikli 1 punktis a osutatud juhid läbivad artiklis 5 osutatud alusõppe liikmesriigis, kus on nende peamine elukoht, nagu on määratletud direktiivi 2006/126/EÜ artiklis 12. ; (5) artikkel 10 asendatakse järgmisega: Artikkel 10 Liidu kood 1. Artiklis 6 osutatud kutsetunnistuse alusel ja artikli 8 lõikes 1 osutatud kutsetunnistuse alusel märgivad liikmesriikide pädevad asutused artikli 5 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 8 arvesse võttes direktiivi 2006/126/EÜ I lisas osutatud Euroopa Liidu ühtlustatud koodi 95 vastavate loakategooriate kõrvale: kas juhiloale või II lisas esitatud vormile vastavalt koostatud kutsetunnistusele. Kui liidu koodi ei ole võimalik märkida juhiloale, annab selle liikmesriigi pädev asutus, kus kutsetunnistus omandati, juhile välja kutsetunnistuse. Liikmesriigi väljaantud kutsetunnistusi tunnustatakse vastastikku. Kui kutsetunnistus välja antakse, kontrollivad pädevad asutused juhiloa kehtivust ja juhiloa number märgitakse kutsetunnistusele. 2. a) Artikli 1 punktis b osutatud juht, kes juhib kaupade autoveoks kasutatavat sõidukeid, tõendab käesolevale direktiivile vastavat pädevust ning väljaõpet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1072/2009(*) sätestatud juhitunnistusega. Kõnealust juhitunnistust tunnustatakse käesoleva direktiivi kohaldamisel vastastikku isegi siis, kui sellele ei ole märgitud asjakohast liidu koodi. b) Artikli 1 punktis b osutatud juht, kes juhib reisijate autoveoks kasutatavat sõidukeid, tõendab käesolevale direktiivile vastavat pädevust ja väljaõpet ühel järgmisel viisil: liidu vormil põhinevale juhiloale märgitud liidu koodiga, kui tal on selline juhiluba, või II lisas sätestatud kutsetunnistusega, millele on märgitud asjakohane liidu kood, või siseriikliku tunnistusega, mille kehtivust oma territooriumil liikmesriigid vastastikku tunnustavad. (*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, , lk 72). ; (6) I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale. ET 14 ET

15 Artikkel 2 Direktiivi 2006/126/EÜ artiklit 4 muudetakse järgmiselt: (1) lõiget 4 muudetakse järgmiselt: (a) (b) (c) (d) (2) lisatakse lõige 7: punkti e kolmas taane asendatakse järgmisega: vanuse alampiir C1- ja C1E-kategooria puhul on 18 aastat; punkti g teine taane asendatakse järgmisega: vanuse alampiir C- ja CE-kategooria puhul on 21 aastat; punkti i teine taane asendatakse järgmisega: vanuse alampiir D1- ja D1E-kategooria puhul on 21 aastat; punkti k teine taane asendatakse järgmisega: vanuse alampiir D- ja DE-kategooria puhul on 24 aastat. ; 7. Erandina käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 4 punktides g, i ja k sätestatud vanuse alampiiridest on C-, CE-, D1-, D1E-, D- ja DE-kategooria juhiloa väljaandmisel vanuse alampiir see, mis on kutsetunnistuste omanikele selliste sõidukite juhtimiseks sätestatud vastavalt direktiivi 2003/59/EÜ artikli 5 lõikele 2, artikli 5 lõike 3 punkti a alapunkti i esimesele lõigule, artikli 5 lõike 3 punkti a alapunkti ii esimesele lõigule või artikli 5 lõike 3 punktile b. Kui vastavalt direktiivi 2003/59/EÜ artikli 5 lõike 3 punkti a alapunkti i teisele lõigule või artikli 5 lõike 3 punkti a alapunkti ii teisele lõigule lubab liikmesriik selliseid sõidukeid oma territooriumil juhtida nooremas vanuses, kehtib juhiluba üksnes selle väljaandnud liikmesriigi territooriumil seni, kuni loaomanik on jõudnud käesoleva artikli esimeses lõikes osutatud asjaomase vanuse alampiirini ja tal on kutsetunnistus.. Artikkel 3 1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [OP: please insert the DATE calculated 18 months following the entry into force]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. Artikkel 4 Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. ET 15 ET

16 Artikkel 5 Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. Brüssel, Euroopa Parlamendi nimel president Nõukogu nimel eesistuja ET 16 ET

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of EUROOPA KOMISJON Brüssel, 23.2.2017 COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of 30.11.2016 Concerns all language versions. The text shall read

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPROTECT 4 CONSOM 19 JAI 40 DIGIT 10 FREMP 3 CYBER 10 IA

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2012 COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ÜHTSE TURU PAREM JUHTIMINE ET ET

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 RELEX 482 IA 152 CODEC 901 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem