2019. AASTA IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2019. AASTA IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE"

Väljavõte

1 2019. AASTA IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE Ärinimi: Äriregistri number: Aadress: Paldiski mnt.31, Keila Telefon: Elektronpost: Interneti kodulehekülg: Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers Majandusaasta: 1. jaanuar 31. detsember 2019 Aruandeperiood: 1. jaanuar 31. detsember 2019

2 SISUKORD ORGANISATSIOON 3 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE 4 FINANTSKOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST 4 JUHATUSE KOMMENTAAR 6 MUUDATUSED KONTSERNI ETTEVÕTETE JUHTKONDADES 6 OLULISEMAD SÜNDMUSED 6 ARUANDEKUUPÄEVA JÄRGSED SÜNDMUSED 7 TEGEVUSTULEMUSED 8 Müügitulu 8 Tegevussegmendid 8 Turud 9 Äritegevuse kulud 10 PERSONAL JA PALGAD 11 NÕUKOGU JA JUHATUS 11 AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK 12 ASi HARJU ELEKTER AKTSIA JA AKTSIONÄRID 12 JUHATUSE KINNITUS TEGEVUSARUANDELE 14 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 15 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 15 KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 16 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 16 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 17 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 18 LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE JUURDE 19 Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 19 Lisa 2 Finantsinvesteeringud 20 Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud 20 Lisa 4 Materiaalne ja immateriaalne põhivara 21 Lisa 5 Võlakohustused 21 Lisa 6 Segmendiaruanne 22 Lisa 7 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 23 Lisa 8 Rahavoogude aruande kirjete selgitused 24 Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega 24 JUHATUSE KINNITUS AUDITEERIMATA RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE 26 2

3 ORGANISATSIOON Harju Elekter kontsern Põhitegevus Harju Elekter on aastal asutatud tööstuskontsern, mis tegutseb neljas riigis, omades äriettevõtteid Eestis, Soomes, Rootsis ja Leedus. Harju Elekter on tugevalt orienteeritud ekspordile ja ärile väljaspool Eestit, kus turustatakse pea 90% meie toodangust. Kontserni äritegevus on jaotatud 3 põhilisse tegevusvaldkonda: Tootmine - elektrienergia jaotus-, lülitus- ja muundamisseadmete ning automaatika-, protsessijuhtimis- ja mootorijuhtimisseadmete disainimine, müük, tootmine ja järelteenindus. Tööstuslik kinnisvara tööstusliku kinnisvara arendamine, projektijuhtimine, rentimine ning sellega kaasnevad teenused rendipartneritele ja Harju Elekter Grupi ettevõtetele. Muud tegevused - finantsinvesteeringute juhtimine, elektrikaupade jae- ja projektimüük ning laevaehituse elektriinstallatsioonitööd. Missioon Harju Elekter, vastutustundliku tööstuskontsernina, pakub klientidele ja partneritele asjatundlikke, kvaliteetseid, keskkonnasõbralikke elektri- ja automaatika lahendusi. Eesmärk Tahame olla pikaajaliselt edukas, tootes lisandväärtust aktsionäridele ja olles esimene valik oma klientidele ja koostööpartneritele ning pakkuda oma rahvusvahelisele meeskonnale motiveerivat tööd ja arenguvõimalusi. Visioon Kasvada Põhjamaade üheks suurimaks elektri- ja automaatika seadmete disainijaks ja tootjaks. Väärtused Areng - Oleme õpialtid ja uuendusmeelsed Koostöö Tegutseme ühtse meeskonnana Usaldusväärsus - Kvaliteedis ei tingita Riskid Konkurentsi kasv Tururisk Valuutarisk Kõrgetasemeliste spetsialistide puudus Töötasude kiire kasv Kinnisvara rendipindade täituvus Finantsinvesteeringute tulevik 3

4 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE FINANTSKOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST Müügitulu aasta IV kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 31,2 (2018 IV kv: 31,7) miljonit eurot. Aruandeaasta konsolideeritud müügitulu suurenes 18,7% ja jõudis 143,4 (2018: 120,8) miljoni euroni. Kasum Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli (2018 IV kv: 4 867) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 12,8% (2018 IV kv: 15,4%). Neljanda kvartali konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 210 (2018 IV kv: 1 007) tuhat eurot ja puhaskasum 55 (2018 IV kv: 736) tuhat eurot. Madalat kasumlikkust mõjutasid enim müügimahu kasv madalama marginaaliga toodete osas Rootsi turul, mitmete mahukate projektide kliendipoolsete tähtaegade edasilükkumine, Rootsi krooni kursi muutus, Eesti ettevõtete tootmisvõimsuste alakoormatus seoses Soome elektrivõrkude madalamast tellimusmahust ning mitmete nõuete ja varude allahindlused. Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli (2018: ) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 12,7% (2018: 13,2%). Konsolideeritud ärikasumit (EBIT) teeniti aruandeaastal (2018: 2 413) tuhat eurot. Kokkuvõttes oli Kontserni aruandeaasta puhaskasum (2018: 1 514) tuhat eurot ning puhaskasum aktsia kohta oli 0,14 (2018: 0,09) eurot. Investeeringud Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 5,5 miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,9 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 4,2 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,4 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest, 3,2 miljonit eurot, oli suunatud Leedu tütarettevõtte tootmishoone laiendusse, selle teenindamiseks vajaliku taristu ehitusse ning uutesse tootmisseadmetesse. Ülejäänud osa investeeringutest paigutati Kontserni ettevõtete ja tööstusparkide arendusprojektidesse ning Eesti tütarettevõtte uue esinduskaupluse ja kesklao käivitamisse. Võrreldaval perioodil investeeriti põhivarasse kokku 10,6 miljoni eurot, millest 1,0 miljonit eurot soetati äriühenduste kaudu ning lisaks Prima Power tootmisliini, Allika Tööstuspargi ning Haapsalu päikeseelektrijaama ehitusse. Käibevarad Müügitellimuste ja tootmismahtude kasvuga on Kontserni käibevara aastaga suurenenud 9,1% jõudes 48,0 miljoni euroni, sh kasvasid varud 1,5 miljonit eurot, raha ja raha ekvivalendid 1,7 miljonit eurot ning nõuded 0,7 miljonit eurot. Kohustused Aruandekuupäeva seisuga olid Kontserni kohustusi kokku 40,9 miljonit eurot, millest lühiajaline osa moodustas 80,5% ( : 82,4%). Lühiajalised kohustused kasvasid aastaga 7,2 miljoni euro võrra 33,0 miljoni euroni, sh. võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 1,5 miljonit eurot 16,4 miljoni euroni ja lühiajalised võlakohustused 4,6 miljonit eurot 11,3 miljoni euroni. Pikaajalised võlakohustused kasvasid aastaga 2,5 miljonit eurot 8,0 miljoni euroni. Pikaajalist laenu ja kapitaliliisingut on kasutatud seoses kinnisvaraarendustega Eestis ja Leedus ning investeeringuga automaatsesse lehtmetalli stantsimis-painutusliini. Uute IFRS 16 Rendilepingud arvestuspõhimõtete rakendamisest tingitult lühi- ja pikaajaliste võlakohustuste muutus oli 1,9 miljonit eurot. 4

5 Konsolideeritud 12 kuu Konsolideeritud 12 kuu Konsolideeritud 12 kuu MÜÜGITULU ÄRIKASUM PUHASKASUM 143,4 miljonit eurot (2018: 120,8) 3,3 miljonit eurot (2018: 2,4) 2,4 miljonit eurot (2018: 1,5) Konsolideeritud 12 kuu MÜÜGITULU KASV 19% Konsolideeritud 12 kuu ÄRIKASUMI KASV 36% Põhinäitajad IV kv IV kv 12 kuud 12 kuud Muutus (EUR 000) Muutus Müügitulu ,3% ,7% Brutokasum ,9% ,2% Ärikasum enne kulumit (EBITDA) ,6% ,8% Ärikasum (EBIT) ,1% ,6% Perioodi puhaskasum ,5% ,3% sh emaettevõtte omanike osa ,5% ,1% Puhaskasum aktsia kohta 0,00 0,04-89,5% 0,14 0,09 59,1% Suhtarvud IV kv IV kv 12 kuud 12 kuud Muutus (%) Muutus Turustuskulude määr müügitulust 4,8 5,1-0,3 4,0 4,4-0,4 Üldhalduskulude määr müügitulust 7,4 7,0 0,4 6,4 6,8-0,4 Tööjõukulude määr müügitulust 23,0 21,2 1,8 18,6 20,5-1,9 Brutokasumi marginaal (brutokasum/müügitulu) 12,8 15,4-2,6 12,7 13,2-0,5 EBITDA marginaal (EBITDA/müügitulu) 3,6 5,4-1,8 4,7 4,1 0,6 Käibe ärirentaablus (ärikasum/müügitulu) 0,7 3,2-2,5 2,3 2,0 0,3 Käibe puhasrentaablus (puhaskasum /müügitulu) 0,2 2,3-2,1 1,7 1,3 0,4 Omakapitali tootlus (puhaskasum/kesk.omakapital) 0,1 1,1-1,0 3,5 2,2 1, Muutus Omakapitali osakaal (omakapital/varad kokku) (%) 62,1 68,2-6,1 Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused) 1,5 1,7-0,2 Likviidsuskordaja ((käibevarad - varud)/ lühiajalised kohustused) 0,9 1,0-0,1 5

6 JUHATUSE KOMMENTAAR Harju Elekter Kontserni tegevusi aastal kirjeldavad tabavalt sõnad: muutused ja ümberkujundamised. Muutuv keskkond ja tulevikku vaatavad väljakutsed ühendamaks ja ümber korraldamaks kontserni äristruktuuri, ei teinud tulemuste saavutamist meile lihtsaks. Vaatamata sellele, kasvatasime me jõudsalt oma müügitulusid 143,4 miljoni euroni (+18,7%) ja ärikasumit 3,3 miljoni euroni (+35,6%). Ootused suuremale kasumlikkusele ei täitunud seoses keeruliste suurprojektide viivituste ja arvatust suuremate kuludega Rootsis, aga ka Eesti ettevõtete alakoormatusest seoses märkimisväärsete muutustega Soome alajaamaturul. Samas oleme uhked kontserni Leedu ja Soome tootmisfirmade üle, kes tegid läbi aegade parima tulemuse. Kooskõlastatult nõukoguga teeme ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot. MUUDATUSED KONTSERNI ETTEVÕTETE JUHTKONDADES ASi Harju Elekter Elektrotehnika juhataja ametikohale nimetati alates senine müügiosakonna juhataja Indrek Ulmas. Seoses Harju Elekter kontserni tegevuse restruktureerimisega Soomes ning Satmatic Oy ja Finnkumu Oy koondamisega ühise juhtimise alla määras Kontsern tütarettevõtetele uue ühise tegevjuhi, senise ASi Harju Elekter Elektrotehnika juhataja Jan Osa, kes alustas Satmatic Oys ja Finnkumu Oys Muudatus toimus ka Telesilta Oy juhtkonnas, kus alates töötab tegevjuhi ametikohal senine juhtkonna liige Joonas Puustelli. Ettevõtte pikaaegne juht Kari Laulajainen jätkab firmas vähemalt aasta lõpuni. Alates on määratud uus tegevjuht ka Rootsi tütarettevõtetele SEBAB AB ja Grytek AB. Mikael Schwartz Jonsson alustas Harju Elekter Grupis tööd kuulisel üleminekuperioodil töötati tihedas koostöös senise tegevjuhi Thomas Anderssoniga, kes siirdus alates Rootsi müügi- ja marketingijuhi ametikohale. ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma koosolekul pikendada juhatuse liikmete Tiit Atso (kontserni finantsjuht) ja Aron Kuhi-Thalfeldt (kinnisvara- ja energeetikateenistuse juhataja) volitusi järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks alates ASi Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe siirdub pärast juhatuse liikme lepingu lõppemist äriarenduse juhi ametikohale ASi Harju Elekter tegevjuhtkonnas. OLULISEMAD SÜNDMUSED Tütarettevõte Elektrotehnika sai jaanuaris tellimuse 54 eriotstarbelise komplektalajaama tarnimiseks Konecranesile aastase perioodi jooksul. Tarned on suunatud Araabia Ühendemiraatidesse. Tütarettevõte Energo Veritas OÜ avas 1. aprillil uue müügiesinduse ja kesklao Tallinnas, Tuisu 19. Laienes tootesortiment elektri- ja nõrkvoolumaterjalide, telekomi- ja elektrivõrgu ehituse ja valgustuse valdkonnas ning suurenes toodete müügi võimekus Eestis. Atraktiivne asukoht ja avaramad ruumid loovad paremad võimalused klientide teenindamiseks ja kauba operatiivseks väljastamiseks. Elektrikaupade projekti- ja jaemüüja Energo Veritas OÜ võitis teises kvartalis Elektrilevi jaotusvõrgu trafode hanke, mille maht on 1,3 miljonit. Soome majandusleht Kauppalehti pärjas Finnkumu Oy tema juuni 2018 kuni mai 2019 majandustulemuste põhjal Menestyjät 2019 tiitliga. Sellise tunnustuse saajaid iseloomustab väljakujunenud äritegevus, stabiilne kasv, head tulemused ja kasumlikkus, tugev finantsstruktuur ja likviidsus jätkusuutliku tegevuse tagamiseks. Lähtudes ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatuse otsusest koondada kontserni kõik ettevõtted Harju Elekter kaubamärgi alla, kinnitati Leedu tütarettevõtte RIFAS UAB uueks ärinimeks Harju Elekter UAB. Vastav kanne nime muutuse kohta tehti Leedu Äriregistris Ühise kaubamärgi kasutamine aitab tugevdada kontserni konkurentsivõimet ning 6

7 loob lisakasu ja võimalusi turundustegevuses allkirjastati ostu-müügileping, kus ASi Harju Elekter tütarfirma Satmatic Oy ostis Ulvila linnavalitsuse omanduses oleva kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Ulvila Sammontie 9. Tehingu hind oli 2,0 miljonit eurot. Tehingu käigus omandas Satmatic Oy 0,86 ha suuruse kinnistu koos kinnistul paiknevate tootmispindadega m 2 ulatuses ning tegemist oli Satmatic Oy ja Ulvila linnavalitsuse poolt allkirjastatud lepingu lõpule viimisega, vastavalt millele oli Satmatic Oy-l õigus omandada 10-aastase rendiperioodi järel Sammontie 9, Ulvila kinnistu koos tootmishoonega. Tegevus järgib põhimõtet, vastavalt millele kuuluvad kontserni ettevõtete kasutuses olevad tootmispinnad kontserni omandusse. Telesilta Oy-l valmis 3.kvartalis mitu suurt projekti. Augustis valmis UTV Uusikaupunki laevatehases Poola Gdynia merendusameti tarbeks ehitatud töölaev Hydrograf-17, kus Telesilta Oy teostas töid elektrisüsteemi peatöövõtjana. Septembris andis UTV laevatehas kliendile üle esimese Soomes valmistatud hübriidparvlaeva Elvy, mille elektri- ja navigatsioonisüsteemi võtmed kätte lahendus valmis Telesilta Oy-s. Parvlaev hakkab sõitma Göta jõel Rootsis. Kontserni tütarettevõtete - elektrikaupade projekti- ja jaemüüja Energo Veritas OÜ ning metallitehase AS Harju Elekter Teletehnika koostöös arendati Elektrilevi kiire interneti võrgu projekti (Last Mile) tarbeks välja neli välist fiiberoptikakapi mudelit. Kappide tarned algasid septembris. Elektrilevi plaanib järgmise 5 aasta jooksul projekti investeerida ligikaudu 100 miljonit eurot, millest materjalid moodustavad umbes viiendiku. Leedu tütarettevõte avas Panevežyses septembris pidulikult uue tootmishalli. Ligi aasta kestnud laiendustööde käigus suurenesid tütarettevõtte kontori- ja tootmispinnad seniselt m 2 -lt m 2 -ni. Lisaks soetati Leedus aasta II kvartalis 1,9 ha ulatuses olemasolevate kinnistutega piirnevat maad, tagamaks võimaluse uuteks laiendusteks edaspidi. Investeeringute kogumaht ulatus 3,5 miljoni euroni. Tootmishoone laiendusse ja tehnoloogia uuendamisse suunatud investeeringud võimaldavad oluliselt lisada tootmisvõimsust tarnete tagamiseks tütarettevõtte klientidele laevaehituse ja tööstuse segmendis. Kontserni ettevõtete igapäevane äritegevus ja tootmiskorraldus baseeruvad rahvusvahelisele standardile vastaval kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikal ning kehtivad ISO kvaliteedistandardid on rakendatud enamikes kontserni tootmisettevõtetes. Telesilta Oy alustas ettevalmistustöid ISO 9001 juurutamiseks aastal ning septembris 2019 tunnistas Bureau Veritas ettevõtte äri- ja tootmiskorralduse vastavaks rahvusvahelisele kvaliteedistandardile ISO Teletehnika läbis ISO 9001:2015 ja 14001:2015 resertifitseerimisauditi ning ettevõttele omistati uued kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid. Elektrotehnika läbis auditiprotsessi, mille tulemusena omistati ettevõttele lisaks kehtivatele ISO 9001 ja ISO14001 kvaliteedisertifikaatidele ka ISO sertifikaat. ASi Harju Elekter tütarettevõte Telesilta Oy ja Uudenkaupungin Työvene Oy allkirjastasid lepingu elektritööde teostamiseks Soome Piirivalve tarbeks ehitatavatel seitsmel rannavalvelaeval. Lepingu maht on 4 miljonit eurot ning töid teostatakse aastatel Tütarettevõte Elektrotehnika võitis Elektrilevi OÜ hanke tehasetooteliste komplektalajaamade võimsustega 630 kva ja 1000 kva ning kaasnevate komponentide tarnimiseks. 62 kuu pikkuse lepingu maht on 27,8 miljonit eurot. Kontserni tütarettevõtted on osalenud aktiivselt erialamessidel Eestis, Soomes ja Rootsis: Göteborgis toimunud Põhjamaade suurimal elektrialamessil Elfack 2019 esitleti 2500A-4000A lahenduste tarbeks kontsernis välja arendatud MCC rivikapi süsteemi HECON ja kohaliku turu nõuetele disainitud seest-teenindatavat metallalajaama HEKA 1VM SS2. Tamperes toimunud elektri- ja sidevõrkude erialamessil tutvustati Verkosto energiajaotussektorile suunatud tooteid ning septembris Alihankinta messil nii Satmatic Oy sõidukite laadimislahendusi ja tugevas kasvus olevat komponentide müüki kui ka ASi Harju Elekter Teletehnika kvaliteetseid andmesidevõrgutooteid. Eestis toimunud ehitusmessidel esitleti peamiselt kontserni kaubandusgrupi tootevalikut. ARUANDEKUUPÄEVA JÄRGSED SÜNDMUSED Eesmärgiga lihtsustada müügi- ja turundustöö koordineerimist ja Soome tütarettevõtete juhtimist, otsustas Harju Elekter aasta jooksul liita Satmatic Oy-ga tema tütarettevõtted Finnkumu Oy ja Kiinteistöyhtiö Oy Ulvilan Sammontie 9. Järgmise sammuna viiakse kõik Soomes asuvad kinnisvarad Harju Elekter Kiinteistöyhtiö Oy alla ning seejärel nimetatakse Satmatic Oy ümber Harju Elekter Oy-ks. 7

8 TEGEVUSTULEMUSED Müügitulu Aruandekvartali müügitulu oli sesoonsust arvestades ootuspärane ning jäi võrreldava perioodiga sarnasele 31,2 (2018 IV kv: 31,7) miljoni euro tasemele. Kontserni 12 kuu müügitulu jätkas tõusu, kasvades võrreldava perioodi suhtes 18,7% ja jõudes 143,4 (2018: 120,8) miljoni euroni. Enim kasvatas müügitulusid elektriseadmete müügi suurenemine: kvartalite võrdluses 0,8 miljonit eurot ja 12 kuu võrdluses 28,0 miljonit eurot. Eelkõige on suurenenud Leedus toodetud laevandus- ja tööstussektorile müüdud elektriseadmete mahud. Suurim muutus Kontserni tegevusalade müügitulude osakaaludes on elektritööde mahu langemine 2,1%-le Kontserni müügitulust nii kvartali kui aasta lõikes. Eelnev on tingitud aasta esimesel poolaastal laevaehituse sektoris töös olnud suuremahulistest elektritööde projektidest, samas kui aruandeperioodil on teostatud väiksemamahulisi lepinguid. Kontserni põhitegevus on arendada ja toota elektrijaotus-, juht- ja jõuautomaatikaseadmeid ning mitmesuguseid metalltooteid, mis kokku moodustas Kontserni müügitulust ligikaudu 95%. Lisaks sellele teenitakse müügitulu ka tööstuskinnisvara rendilt ning laevaehitussektori elektritöödelt. Müügitulu tegevusalade lõikes (EUR 000) IV kv 2019 IV kv /- kv/kv 12 kuud kuud /- 12k/12k Elektriseadmed ,0% ,0% Elektrikaupade projekti- ja jaemüük ,7% ,1% Muud tooted ,0% ,1% Renditulu ,5% ,8% Elektritööd ,1% ,4% Muud teenused ,4% ,8% Kokku ,3% ,7% Tegevussegmendid Kontserni tegevus jaotub kolme segmenti tootmine, kinnisvara ja muud tegevused. Tootmine Tootmissegmendi müügitulu oli aruandekvartalis 26,7 miljonit eurot, moodustades Kontserni müügitulust 85,4%. 12 kuu müügitulu on suurenenud eelneva aastaga võrreldes 25,0 miljonit eurot 124,8 miljoni euroni, moodustades Kontserni müügitulust 87,1%. Segmendi müügitulu kasvatamisse on enim panustanud Leedu ettevõte, kelle tootmisvõimsus on uue tootmishoone avamisega märgatavalt tõusnud ning müügitulud kahekordistunud. Kinnisvara Kinnisvara segmendi müügitulu püsis kvartalite võrdluses 0,8 miljoni euro tasemel, kuna vastvalminud tootmis- ja laopinnad Allika tööstuspargis anti rendile juba aasta viimases kvartalis. 12 kuuga kinnisvarasegmendilt teenitud müügitulu suurenes 24,8% ja jõudis 3,3 (2018: 2,6) miljoni euroni, moodustades aruandeaasta Kontserni müügitulust 2,3% (2018: 2,2%). Renditulu teenitakse Keila, Allika ja Haapsalu tööstusparkide rendipindadelt. Muu Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu on kvartalite võrdluses vähenenud 0,5 miljoni euro võrra 3,8 miljoni euroni ning 12 kuu võrdluses 3,1 miljoni euro võrra 15,3 miljoni euroni. Võrdlusperioodi osas on vähenemine tingitud aasta esimesel poolaastal teostatud suuremahulistest elektritööde projektidest laevaehituse sektoris. Müügitulu segmentide lõikes (EUR 000) IV kv 2019 IV kv /- kv/kv 12 kuud kuud /- 12k/12k Tootmine ,1% ,1% Kinnisvara ,1% ,8% Muu ,7% ,8% Kokku ,3% ,7% 8

9 Turud Eesti Müük Eesti turule vähenes kvartalite võrdluses 1,2 miljonit euro võrra 3,5 (2018 IV kv: 4,7) miljoni euroni. 12 kuu jooksul müüdi Eestisse 1,3 miljoni võrra rohkem kui aastal ehk 16,7 (2018: 15,4) miljoni eurot. Sellest hoolimata on Eesti turu osakaal konsolideeritud müügitulust seoses välisturu kasvamisega languses, olles kvartalis 11,3% ja aruandeaastal 11,7% (2018 IV kv: 15,1% ja 12k: 12,8%). Kontserni Eesti ettevõtted panustavad jätkuvalt tegevusse koduturul, osaledes võimalikes hangetes, müües jae- ja projektimüügiks elektriseadmeid ning pakkudes erinevaid tööstuslikke rendipindasid äriklientidele. Soome Aruandekvartali ja 12 kuu müügitulu Soome turule on vähenenud, olles vastavalt 14,8 ja 71,8 (2018 IV kv: 16,2 ja 12k: 75,5) miljonit eurot. Müügitulu langust mõjutas enim Soome elektri- ja võrguehitusobjektide renoveerimise kava korrigeerimine algselt planeeritust väiksemale mahule. Samas kasvas müük teistes elektriseadmete valdkondades. Kokkuvõttes andis Soome turg 47,4% (2018 IV kv: 51,2%) Kontserni aruandekvartali ning 50,1% (2018: 62,5%) 12 kuu müügitulust ning kuigi see on 12,4 protsendipunkti vähem võrreldes eelmise perioodiga, jätkab Soome endiselt Kontserni suurima turuna. Soome turu osakaalu languse Kontserni müügitulust tingis ka müügitulude hoogne kasv Rootsi, Norra ja Hollandi turul. Rootsi Aruandekvartalis Rootsi turult teenitud müügitulu oli 4,8 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot väiksem, kui võrreldaval perioodil. Samas kasvas aruandeaasta müügitulu aastaga 44,5% ehk 6,0 miljonit eurot 19,5 miljoni euroni. Kasvu tagasid nii alajaamade müügi suurenemine Rootsis kui ka Rootsi tütarettevõtetele suuremate projektide lisandumine. Rootsi turu osakaal konsolideeritud müügitulust kasvas 12 kuuga 13,6%ni (2018: 11,2%). Norra Kontserni Leedu tütarettevõtte eduka müügitöö tulemusena on enim kasvanud Kontserni müük Norra turule. Aruandekvartalis teenitud müügitulu oli 3,8 miljonit (2018: 11%) eurot ja 12 kuuga kokku 21,6 miljonit eurot, kasvades vastavalt 0,7 ja 12,9 miljonit eurot. Mitmekordistunud müük Norra turule on 12 kuu võrdluses tõstnud turu osakaalu Kontserni müügitulust 15,0%ni (2018: 7,2%) ning Norra turu Kontserni turgudest teisele kohale. Holland Konsolideeritud 12 kuu müügitulust andsid SOOME ettevõtted 44% (2018: 56%) LEEDU ettevõtted 24% (2018: 12%) EESTI ettevõtted 19% (2018: 21%) ROOTSI ettevõtted 13% aasta teisel poolaastal alustati tarneid Hollandi turule, kus on õnnestunud saavutada stabiilne müügitulu tõus. Kvartalite võrdluses kasvas müük Hollandi turule 1,5 miljonit eurot ning 12 kuuga 7,3 miljonit eurot. Aruandekvartalis moodustas Hollandi turg 8,6% (2018 IV kv: 3,9%) ning aruandeaastal 7,2% (2018: 2,4%) konsolideeritud müügitulust. Müügitulu turgude lõikes (EUR 000) IV kv 2019 IV kv /- kv/kv 12 kuud kuud /- 12k/12k Eesti ,8% ,4% Soome ,7% ,9% Rootsi ,5% ,5% Norra ,5% ,1% Holland ,1% ,9% Muud ,9% ,7% Kokku ,3% ,7% 9

10 Äritegevuse kulud (EUR 000) IV kv 2019 IV kv /- kv/kv 12 kuud kuud /- kv/kv Müüdud toodete ja teenuste kulud ,7% ,4% Turustuskulud ,1% ,3% Üldhalduskulud ,4% ,2% Äritegevusekulud kokku ,3% ,4% sh põhivara kulum ,0% ,9% sh tööjõukulud kokku ,9% ,9% sh palgakulu ,4% ,6% Aruandekvartali äritegevuse kulud kokku olid 31,1 (2018 IV kv: 30,6) miljonit eurot ning aruandeaastal 140,1 (2018: 118,3) miljonit eurot. Aruandeaasta kulude kasvu peamiseks põhjuseks oli planeeritust suuremad projektide läbiviimise kulud Rootsis, mida mõjutasid ka Rootsi krooni kursi muutus. Põhiosa kulude kasvust moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 0,5 ja aastate võrdluses 20,3 miljonit eurot. Müüdud toodete ja teenuste kulude kasv edestas müügitulude kasvutempot 0,7 protsendipunkti võrra, vähendades brutokasumi marginaali võrreldavate perioodide näitajate suhtes 2,6 ja 0,5 protsendipunkti võrra. Turustuskulud on võrreldava kvartali suhtes vähenenud 0,1 miljoni võrra ja 12 kuu võrdluses kasvanud 0,4 miljonit eurot. Turustuskulude osakaal Kontserni müügituludest on nii kvartalite kui 12 kuu võrdluses langenud, moodustades vastavalt 4,8% ja 4,0% (2018 IV kv: 5,2% ja 2018: 4,4%). Kontserni ettevõtted on osalenud mitmetel erialamessidel ning otsivad aktiivselt võimalusi ärimahtude suurendamiseks. Uute ettevõtete integreerimisega seotud täiendavad kulutused, mitmete arendusprojektide käivitamine ning igapäevane töö tootmise automatiseerimiseks, et vähendada sõltuvust tööjõust, on toonud kaasa üldhalduskulude mõningase kasvu aruandeaastate võrdluses, jäädes siiski madalamaks võrreldes aastase müügitulu kasvuga. Üldhalduskulude osakaal Kontserni müügitulust moodustas aruandekvartali müügitulust 7,4% (2018 IV kv: 7,1%) ning 12 kuu müügitulust 6,4% (2018: 6,8%). Tootmise laienemiseks palgatud uute töötajate lisandumine Leedu tütarettevõttes ning kohaliku kvalifitseeritud tööjõu nõudlusega kaasnev palgasurve on kasvatanud aruandeperioodi tööjõukulusid. Lisaks on aruandeaasta jooksul tööjõukuluna kajastatud aktsiaoptsiooniprogrammide kulu summas 189 ( 2018: 97) tuhat eurot. Tööjõukulud suurenesid kvartalite võrdluses 6,9% 7,2 miljoni euroni ning 12 kuu võrdluses 7,9% 26,7 miljoni euroni. Tööjõukulude määr Kontserni müügitulust kvartali võrdluses tõusis 23,0%le (2018 IV: 21,2%), aastate võrdluses aga langes 18,6%le (2018: 20,5%). Kasutusele võetud innovaatiline tootmisliin ja -hooned suurendasid kvartalite võrdluses põhivara kulumit 0,2 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni ning 12 kuu võrdluses 0,9 miljoni euro võrra 3,5 miljoni euroni. 10

11 PERSONAL JA PALGAD Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 791 inimest, mis oli 55 töötajat enam kui aasta tagasi. Muutuse tingis märgatavalt suurenenud tootmismaht Leedu tütarettevõttes. Aruandeaastal töötas Kontsernis keskmiselt 778 inimest, mis oli keskmiselt 65 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 5,8 (2018 IV kv: 4,5) miljonit eurot, kokku aruandeaastas 21,4 (2018: 18,5) miljonit eurot. Aasta keskmine kuu töötasu Kontserni töötaja kohta oli eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 6,0%. Leedu Vabariigi otsus arvestada osa sotsiaalmaksust töötaja brutopalgana mõjutas küll Kontserni palgakulu, kuid Kontserni tööjõukuludele olulist mõju ei avaldanud. Töötajate keskmine arv Töötajate arv seisuga IV kvartal IV kvartal 12 kuud 12 kuud /- Eesti Soome Leedu Rootsi Kokku NÕUKOGU JA JUHATUS ASi Harju Elekter 5-liikmelise nõukogu koosseis on järgmine: Endel Palla (nõukogu esimees, ASi Harju Elekter arendusdirektor), Arvi Hamburg (TTÜ Kuratooriumi liige, külalisprofessor), Aare Kirsme (ASi Harju KEK nõukogu liige), Triinu Tombak (finantskonsultant, TH Consulting OÜ juhataja) ja Andres Toome (konsultant, OÜ Tradematic juhataja). ASi Harju Elekter juhatus on 3-liikmeline: ASi Harju Elekter juhatuse esimees ja tegevjuht on Andres Allikmäe ning juhatuse liikmed kontserni finantsjuht Tiit Atso ning kinnisvara- ja energeetikateenistuse juht Aron Kuhi- Thalfeldt. ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma koosolekul pikendada juhatuse liikmete Tiit Atso ja Aron Kuhi-Thalfeldt volitusi järgmiseks 3-aastaseks perioodiks alates ASi Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe teatas , et siirdub pärast juhatuse liikme lepingu lõppemist äriarenduse juhi ametikohale ASi Harju Elekter tegevjuhtkonnas. Juhatuse pädevus ja volitused on reguleeritud äriseadustikuga ning ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine. Informatsioon juhatuse ja nõukogu liikmete hariduse ja karjääri kohta, nende kuuluvus äriühingute juhtorganitesse ning nendele kuuluvate ASi Harju Elekter aktsiate arv on avalikustatud ettevõtte koduleheküljel internetis: 11

12 AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 83 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku häälega, mis moodustas häälte koguarvust 68,62%. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ning otsustas maksta aktsionäridele aasta eest dividende 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividendid maksti välja ülekandega aktsionäride pangakontodele. ASi HARJU ELEKTER AKTSIA JA AKTSIONÄRID Aktsia kauplemisajalugu Avamishind 2,79 2,62 2,85 5,00 4,12 Kõrgeim hind 3,14 2,94 5,08 6,68 5,20 Madalaim hind 2,49 2,43 2,80 3,89 4,01 Viimane hind 2,63 2,83 5,00 4,12 4,21 Kaubeldud aktsiate arv Käive, mln eurodes 2,96 2,45 5,46 5,98 2,35 Turuväärtus, mln eurodes 46,7 50,2 88,7 73,1 74,68 Keskmine aktsiate arv Puhaskasum aktsia kohta 0,18 0,18 1,64 0,09 0,14 ASi Harju Elekter aktsia hind (eurodes) Nasdaq Tallinna Börsil ajavahemikus (Nasdaq Tallinn, 12

13 Seisuga oli ASil Harju Elekter aktsionäri. Aruandekvartali jooksul on aktsionäride arv suurenenud 156 võrra, 12 kuuga 332 võrra. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 31,39% firma aktsiakapitalist seisuga kuulus ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele otse ning läbi kaudse osaluse kokku 10,78% ASi Harju Elekter aktsiatest. ASi Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on Nasdaq Tallinna kodulehel ( Aktsionäride jagunemine osaluse suuruse järgi ning üle 5% osalusega aktsionäride nimekiri seisuga : Osaluse suurus Aktsionäride arv Osa üldarvust % Hääleõiguse % Üle 10% 2 0,1 42,10 1,0-10,0% 8 0,2 21,62 0,1-1,0 % 57 1,7 16,64 alla 0,1% ,0 19,65 Kokku ,00 Aktsionärid Osalus (%) AS Harju KEK 31,39 ING Luxembourg S.A. 10,71 Endel Palla 7,04 Aktsionärid kelle osalus on alla 5% 50,86 Kokku 100,00 13

14 JUHATUSE KINNITUS TEGEVUSARUANDELE Juhatus kinnitab, et tegevusaruanne annab juhatuse parima teadmise kohaselt õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest, tulemustest ning nende mõjust konsolideeritud auditeerimata vahearuandele. Andres Allikmäe Juhatuse esimees 21.veebruar 2020 Tiit Atso Juhatuse liige 21.veebruar 2020 Aron Kuhi-Thalfeldt Juhatuse liige 21.veebruar

15 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE VARAD Lisa Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ostjatele ja muud nõuded Ettemaksed Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksu vara Pikaajalised finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad tarnijatele ja muud võlad Maksuvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Võlakohustused Muud pikaajalised kohustused Pikaajalised kohustused Kohustused kokku Omakapital Aktsiakapital Ülekurss Reservid Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Mittekontrolliv osalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

16 KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 1. oktoober 31. detsember 1. jaanuar 31. detsember Lisa Müügitulu Müüdud toodete kulud Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Finantstulud Finantskulud Kasum enne maksustamist Tulumaks Perioodi puhaskasum Puhaskasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist Puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 7 0,00 0,04 0,14 0,09 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 7 0,00 0,04 0,14 0,09 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 1. oktoober 31. detsember 1. jaanuar 31.detsember Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse: Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse: Realiseerunud kasum finantsvara müügist Valuutakursivahed Perioodi muu koondkasum kokku Perioodi koondkasum kokku Koondkasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa koondkasumist Mitte-kontrolliv osa koondkasumist

17 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1. jaanuar detsember Lisa Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kulum 3, Kasum põhivara müügist Aktsiapõhine hüvitis Finantstulud Finantskulud Tulumaks Muutused Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemakstud tulude muutus Makstud ettevõtte tulumaks Makstud intressid Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud kinnisvarainvesteeringu eest Tasutud materiaalse põhivara eest Tasutud immateriaalse põhivara eest Äriühenduste soetamine, netorahavoog Tasutud finantsinvesteeringu eest Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud finantsinvesteeringute müügist Laekunud intressid 8 16 Saadud dividendid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Arvelduskrediidi jääkide muutus Saadud laenud Laenude tagasimaksed Muud pikaajalised kohustused 29 0 Rendikohustuste tagasimaksed Mittekontrolliva osaluse ost 0-39 Makstud dividendid Makstud dividendide tulumaks Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha jääk perioodi algul Rahajääkide muutus Valuutakursside muutuste mõju Raha jääk perioodi lõpus

18 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 1.jaanuar- 31.detsember Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Jaotamata Kokku Aktsiakapitakursvid Üle- Reser- kasum Mittekontrolliv osalus Kokku Saldo Arvestuspõhimõtete muutus Korrigeeritud saldo Koondkasum Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Otse omakapitalis kajastatavad tehingud omanikega Aktsiapõhine hüvitis (lisa 9) Dividendid Tehingud mittekontrolliva osalusega Tehingud omanikega kokku Saldo Koondkasum Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Otse omakapitalis kajastatavad tehingud omanikega Aktsiapõhine hüvitis (lisa 9) Dividendid Tehingud omanikega kokku Saldo

19 LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE JUURDE Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused on Eestis registreeritud äriühing. Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab ASi Harju Elekter (edaspidi Emaettevõte) ning tema tütarettevõtteid Teletehnika, AS Harju Elekter Elektrotehnika, Energo Veritas OÜ, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Satmatic Oy ja tema tütarettevõtted Finnkumu Oy ja Kiinteistö Oy Ulvila Sammontie 9, Telesilta Oy, Harju Elekter AB, SEBAB AB, Grytek AB, Harju Elekter UAB (edaspidi Kontsern). on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil alates aasta 30. septembrist, 31,39% ettevõtte aktsiatest on AS Harju KEK omandis. ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EL). Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga IAS 34: Vahearuandlus. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestus-meetodeid nagu lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Vahearuannet tuleks lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aasta majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Juhatuse hinnangul kajastab ASi Harju Elekter aasta IV kvartali vahearuanne õigesti ja õiglaselt Kontserni majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt ja sisaldab ainult Kontserni konsolideeritud aruandeid. Aruandevaluuta on euro. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes ja kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osutatud teisiti. Muutused olulistes arvestuspõhimõtetes on alates 1. jaanuarist 2019 esmakordselt rakendanud IFRS 16 Rendilepingud. Mitmed teised uued standardid on rakendunud 1. jaanuarist 2019, kuid neil ei ole olulist mõju Kontserni finantsaruannetele. IFRS 16 Rendilepingud Uus standard sätestab rendilepingute arvelevõtmise, mõõtmise, esituse ja avalikustamise põhimõtted asendades standardi IAS 17 Rendilepingud ja sellega seotud tõlgendused. Kõikide rendilepingute tulemusena saab rendilevõtja õiguse kasutada vara alates rendilepingu algusest ning juhul kui rendimakseid tehakse üle perioodi ka finantseeringu. Sellest tulenevalt elimineeris IFRS 16 rendilepingute klassifitseerimise kasutus- ja kapitalirentideks, nagu seda tegi IAS 17, ning selle asemel kehtestas ühe arvestusmudeli rendilevõtjate jaoks. Rendilevõtjad peavad: arvele võtma varad ja kohustised kõikide üle 12-kuuliste rendilepingute osas, v.a juhul kui renditav vara on väheväärtuslik; ning kajastama kasumiaruandes amortisatsioonikulu renditavadelt varadelt ja intressikulu rendikohustistelt. Kontsern on vaadanud üle kõik kehtivad Kontserni rendilepingud IFRS 16 uute arvestuspõhimõtete valguses ja otsustanud alates 1.jaanuar 2019 rakendada lihtsustatud üleminekureegleid ning mitte muuta perioodi võrdlusandmeid. Muudatuse rakendamisel kasvas põhivarade maht Kontserni bilansis seisuga tuhat eurot ning võlakohustuste maht kasvas tuhat eurot. Rakendamiskuupäeval eksisteerivad, seni kasutusrendina kajastatud rendilepingute kohustused kajastati nende järelejäänud rendimaksete diskonteeritud väärtuses, kasutades alternatiivset laenuintressimäära, milleks on keskmiselt 1,6%. Alternatiivne intressimäär on intressimäär, mida Kontsern peaks maksma kui ta finantseeriks sarnase vara kasutusõiguse ostu laenuga. Kasutusõiguse varad võetakse üleminekul arvele rendikohustuse summas. Aruperioodi lõpu seisuga ei ole olnud põhimõtetes olulisi muutusi. Kasutusõiguse vara amortisatsiooniperiood ei ole pikem kui rendiperiood. Rendilepingud, mille tähtaeg on lühem kui 12 kuud, ja väheväärtuslike varade rendid on Kontsern otsustanud kajastada rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. 19

20 Lisa 2 Finantsinvesteeringud Noteeritud väärtpaberid (õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi) Muud aktsiainvesteeringud (õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi) Muud finantsvarad väärtuse muutusega läbi kasumiaruande 8 11 Kokku Aruandeperioodi jooksul toimunud muutused 12k k Finantsvarad õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi Bilansiline maksumus perioodi alguses Soetatud Finantsvara müük Õiglase väärtuse muutus läbi koondkasumi Bilansiline maksumus perioodi lõpus Finantsvara õiglases väärtuses läbi kasumiaruande Bilansiline maksumus perioodi alguses 11 0 Soetatud 0 12 Õiglase väärtuse muutus läbi perioodi kasumi/kahjumi -3-1 Bilansiline maksumus perioodi lõpus 8 11 Kokku bilansiline maksumus perioodi lõpus Realiseerunud kasum finantsvara müügist summas 116 tuhat eurot kajastati läbi muu koondkasumi. Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud Lisa 12k k 2018 Saldo perioodi alguses Soetatud Arvestatud kulum Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks Saldo perioodi lõpus

21 Lisa 4 Materiaalne ja immateriaalne põhivara Lisa 12k k Materiaalne põhivara Saldo perioodi alguses Vara kasutusõigus (IFRS 16 esmakordne rakendamine) Vara kasutusõiguse lisandumine Soetatud Soetus äriühenduste kaudu Müüdud põhivara jääkväärtuses Arvestatud kulum Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks Valuutakursimuutus -4-5 Saldo perioodi lõpus Immateriaalne põhivara Saldo perioodi alguses Soetatud Soetus äriühenduste kaudu Arvestatud kulum Valuutakursimuutus Saldo perioodi lõpus Lisa 5 Võlakohustused Lisa Lühiajalised võlakohustused Lühiajalised pangalaenud Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil Lühiajalised rendikohustused Lühiajalised laenud seotud osapooltelt Kokku lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised pangalaenud Pikaajalised rendikohustused Pikaajalised laenud seotud osapooltelt Kokku pikaajalised võlakohustused Võlakohustused kokku Muutused võlakohustustes Lisa Algsaldo Muutus lühiajalistes laenukohustustes Saadud lühiajalist laenu seotud osapooltelt Saadud pikaajalised laenud Pikaajalise laenu tasumine Perioodi jooksul lisandunud rendikohustused Rendikohustus (IFRS 16 esmakordne rakendamine) Pikaajaliste liisingkohustuste tasumine Lõppsaldo

22 Lisa 6 Segmendiaruanne Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse kolme segmenti tootmine, kinnisvara ja muud tegevused. Tootmine - elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused. Sellesse harusse kuuluvad Kontserni ettevõtetest Elektrotehnika, Teletehnika, Harju Elekter UAB, Satmatic Oy, Finnkumu Oy, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Ulvila Sammontie 9, SEBAB AB ja Grytek AB. Kinnisvara - kinnisvara arendamine, hooldus ja rentimine, kinnisvara ja tootmisvõimsuste ülalpidamisega seotud teenused ja teenuste vahendamine. Kinnisvara on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmendiks, sest tema varade maksumus on rohkem kui 10% kõigi segmentide varade maksumusest kokku. Sellesse harusse kuulub Emaettevõte. Muud - Kontserni ja temaga seotud ettevõtete toodete ning muude elektriinstallatsiooni töödeks vajalike kaupade müük peamiselt jaeklientidele ja väiksema ning keskmise suurusega elektripaigaldusfirmadele; juhtimisalased teenused; installatsioonitööde projektijuhtimine ja laevaehituse elektriinstallatsioonitööd. Sellesse harusse kuuluvad Emaettevõte ja Kontserni ettevõtetest Energo Veritas OÜ, Harju Elekter AB ning Telesilta Oy. Muud tegevusalad on Kontserni seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta eraldiseisvat segmenti aruandluse tarbeks. Kontsern hindab tegevussegmentide tulemust segmendi müügitulu ja ärikasumi alusel. Emaettevõtte juhtkonna hinnangul toimuvad segmentide vahelised tehingud tavapärastel turutingimustel ning ei erine oluliselt tingimustest, millega on tehing tehtud kolmandate osapooltega. Jagamatud varad on Emaettevõtte raha, mitmesugused nõuded ja ettemaksed ning muud finantsinvesteeringud. Jagamatud kohustused on Emaettevõtte (Eesti) võlakohustused, maksu- ja viitvõlad. 1. jaanuar detsember Lisa Tootmine Kinnisvara Muud tegevused Elimineerimine Konsolideeritud 2018 Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Segmendi varad Jagamatud varad sh Raha ja pangakontod 248 sh Finantsinvesteeringud sh Muud nõuded ja ettemaksed 186 Varad kokku Investeeringud põhivarasse 3, Põhivara amortisatsioon 3, Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Segmendi varad Jagamatud varad sh Raha ja pangakontod sh Finantsinvesteeringud sh Muud nõuded ja ettemaksed 85 Varad kokku Investeeringud põhivarasse 3, Vara kasutusõigus Põhivara amortisatsioon 3,

23 Müügitulude jaotus turgude lõikes 1. jaanuar detsember Eesti Soome Rootsi Norra Holland Muud riigid Müügitulu kokku Müügitulud tegevusalade lõikes 1. jaanuar detsember Elektriseadmed Elektrikaupade projekti- ja jaemüük Muud tooted Renditulu Elektritööd Muud teenused Kokku Lisa 7 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta on leitud jagades aruandeperioodi puhaskasumi perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasumi leidmiseks võetakse arvesse potentsiaalselt emiteeritavad aktsiad seisuga oli Kontsernil kokku potentsiaalselt emiteeritavat lihtaktsiat. Kooskõlas 3. mail 2018 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitati aktsiaoptsiooni alusel omandatavate aktsiate väljalaskehinnaks optsioonilepingu sõlmimisele eelneva kolme kalendriaasta aktsia sulgemishindade keskmine NASDAQ Tallinna börsil seisuga. Esimese vooru hinnaks kujunes 3,49 eurot ning teise vooru hinnaks 3,98 eurot. Aktsiapõhiste hüvitiste suhtes, mille kohta kehtivad IFRS 2 nõuded, hõlmab aktsiate märkimishind ka tulevikus töötajate poolt aktsiapõhiste hüvitiste eest osutatavate teenuste maksumust. Sõltumatu eksperdi poolt hinnati teenuse väärtuseks ühe emiteeritava aktsia kohta esimese vooru puhul 1,55 eurot ja teise vooru puhul 0,73 eurot. Seega on IFRS 2 mõistes aktsia märkimishinnad 5,04 eurot ja 4,71 eurot ja potentsiaalsed aktsiad muutuvad lahustuvaks alles pärast seda, kui nende perioodi keskmine turuhind ületab antud väärtusi. Perioodil oli aktsiate keskmine turuhind 4,25 eurot. Aruandeperioodi 2018.aasta vooru aktsia keskmine turuhind oli 4,41 ning aasta vooru aktsiate keskmine turuhind 4,25 eurot. Seega ei olnud potentsiaalsetel aktsiatel lahustuvat mõju. 1. oktoober 31. detsember Ühik Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv Tk Tavapuhaskasum aktsia kohta EUR 0,00 0,04 Perioodi korrigeeritud keskmine aktsiate arv Tk Lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,00 0,04 1. jaanuar 31. detsember Ühik Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv Tk Tavapuhaskasum aktsia kohta EUR 0,14 0,09 Perioodi korrigeeritud keskmine aktsiate arv Tk Lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,14 0,09 23

24 Lisa 8 Rahavoogude aruande kirjete selgitused 1. jaanuar detsember Lisa Ettevõtte tulumaks Tulumaksukulu kasumiaruandes Tulumaksu ettemaksu vähenemine (+)/ kasv (-) ja võla vähenemine (-)/ kasv (+) Äriühenduste soetamisest tekkinud tulumaksu kohustus Dividendi tulumaksu kulu Edasilükkunud tulumaksuvara muutus Makstud ettevõtte tulumaks Tasutud kinnisvarainvesteeringute eest Soetus Soetusega seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) Tasutud kinnisvarainvesteeringud Laekunud materiaalse põhivara müügist Müüdud põhivara jääkväärtus Kasum põhivara müügist Laekunud põhivara müügist Tasutud immateriaalse põhivara eest Soetus Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 5 0 Tasutud immateriaalne põhivara Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega ASi Harju Elekter seotud osapoolteks on Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed, nende lähikondsed ning AS Harju KEK, kelle omanduses on 31,39% ASi Harju Elekter aktsiatest. Kontserni juhtkond on Emaettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmed. Kontsern on aruandeaastal teinud tehinguid seotud osapooltega alljärgnevalt: Saldod seotud osapooltega: Laenud tütarettevõtete juhatuse liikmetelt ja nendega seotud ettevõttelt Kohustused kaupade ja teenuste eest jaanuar detsember Kaupade ja teenuste ost seotud osapooltelt: - Harju KEK'lt põhivara rentimine Harju KEK'lt põhivara soetus Renditeenus tütarettevõtte juhatuse liikmega seotud ettevõttelt Kaupade ja teenuste müük seotud osapooltele: - Harju KEK'le muud teenused 2 3 Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud: - Palk, preemia, muud sarnased tasud Sotsiaalmaks Laenu liikumine: - Saadud laenud seotud osapooltelt

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h 2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat 50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat Info aktsionäridele 3 Nõukogu esimehe pöördumine 4 Juhatuse esimehe pöördumine 6 Uuendusmeelsus hoiab meid arengu kursil 6 Organisatsioon 8 Kontserni jätkusuutlikkuse

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem