Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx"

Väljavõte

1 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2 Ärinimi: Reg. kood Aadress: Betooni 4, Tallinn, Telefon: Faks: E-post: Kodulehekülg: Põhitegevusalad: Jäätise tootmine Toiduainete hulgimüük Kalatoodete tootmine ja müük Kalakasvatus Aruandlusperiood: 1. jaanuar september 2012 Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers 2

3 SISUKORD Juhatuse tegevusaruanne... 4 Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne Konsolideeritud koondkasumiaruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Lisa 2. Pikaajalised finantsinvesteeringud Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara Lisa 4. Immateriaalne põhivara Lisa 5. Kapitalirent Lisa 6. Võlakohustused Lisa 7. Sihtfinantseerimine Lisa 8. Omakapital Lisa 9. Segmendiaruandlus Lisa 10. Tütarettevõtted Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega Lisa 12. Bilansipäevajärgsed sündmused Juhatuse kinnitus aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuandele

4 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE AS Premia Foods on toiduettevõte, mis tegutseb kuuel turul ja mis on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil alates aasta 5. maist. Täna on ettevõttest, mis tegutseb nii Balti riikides, Venemaal kui ka Soomes ja Rootsis, saanud kõigil turgudel juhtiv toidufirma, mida tuntakse eelkõige tema kõrgelt hinnatud kaubamärkide kaudu jäätiseturul, jahutatud kalatoodete ning külmutatud kaupade turgudel. Premia Foodsi peamised kaubamärgid on Premia, Eriti Rammus, Heimon Gourmet, Väike Tom, Sahharnõi Rozhok, Etalon, Baltiiskoje, Klasika, Maahärra, Viking, Natali, Bueno!, jt. Premia Foodsi struktuur: 100% Grupi valdusfirma 100% 100% 100% 100% Saaremere Kala AS Kalaettevõtete grupp AB Premia KPC KPC Heimon Kala Oy OÜ Gourmethouse O AS Premia Tallinna Vettel OÜ Kalakasvatused, tootmine ja müük Kalatootmine OOO Hladokombinat No 1 Jäätise tootmine ja -müük 100% 100% Gourmethouse OÜ Kalatoodete müük OOO Hladomagija Jäätis/külmkaup 100% Külmhoone Jäätise tootmine, külmkauba ja jäätise müük 100% 100% Överumans Fisk AB Kalakasvatused ja müük AS Premia FFL Jäätis/külmkaup Grupp omab lisaks 20% osalust sidusettevõttes AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus. 4

5 MAJANDUSTULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE AS Premia Foods auditeerimata majandustulemused, 3. kvartal ja 9 kuud, 2012 Premia Foodsi majandustegevuse peamised näitajad on aruandlusperioodil alljärgnevad: 3. kvartali auditeerimata konsolideeritud käive oli 23,6 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele tulemusele alla 0,5 miljoni euro ehk 1,9%-ga. 9 kuu käive oli 66,8 miljonit eurot, 2011.a. sama perioodi käive oli suurem 1,5 miljoni euro ehk 2,2% võrra. Brutorentaablus ja brutokasum kasvasid nii 3.kvartali kui 9 kuu kokkuvõttes. Brutorentaablus kasvas 3.kvartalis võrrelduna aastataguse ajaga 1,8 protsendipunkti võrra jõudes 30,2%-ni. 9 kuu kokkuvõttes paranes brutorentaablus 2,2 protsendipunkti võrra, jõudes 28,8 %-ni. Brutokasum kasvas 3.kvartalis 0,3 miljoni euro võrra, jõudes 7,1 miljoni euroni. 9 kuu kokkuvõttes kasvas brutokasum võrreldes 2011.aasta sama perioodiga 1,1 miljoni euro võrra, jõudes 19,3 miljoni euroni. Eelnimetatud perioodi brutokasumi kasvu allikad on jäätise- ja külmkaubasegment. EBITDA äritegevusest jäi 3. kvartalis eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 0,2 miljoni euroga. 9 kuu kokkuvõttes oli vastav näitaja 2011.a. sama perioodi tulemusest 0,4 miljoni euro võrra kehvem. Kui 3. kvartalis oli kalasegment peamine äritegevuse EBITDA vähenemise põhjustaja, siis 9 kuu kokkuvõttes tuleneb äritegevuse EBITDA vähenemine jäätisesegmendist. 3. septembril 2012.a. registreeriti äriregistrist aktsiakapitali vähendamine 3,9 miljoni euro võrra. Kuna vastavalt seadusele saab reaalseid väljamakseid aktsionäridele teostada mitte enne kolme kuu möödumist registreerimisest, siis kajastub käesolevas aruandes antud kohustus lühiajaliste võlgade ja ettemaksete real. Aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada ettevõtte kapitalistruktuuri ning tuua omakapitali tootluse ja finantsvõimenduse suhtarvud adekvaatsemale tasemele 9 kuu kokkuvõttes on ettevõtte puhaskasum samal tasemel 2011.a. sama perioodiga, olles 0,7 miljonit eurot. 30% 25% 20% 15% BRUTOKASUMI RENTAABLUS kv 2.kv 3.kv 4.kv Järgnevas koondtabelis on välja toodud ettevõtte aasta 3. kvartali ja 9 kuu võtmenäitajad. VÕTMENÄITAJAD Kasumiaruanne, milj eur valem 1.kv 2.kv 3.kv 9k kv 2.kv 3.kv 9k 2011 Müügitulu 17,1 26,1 23,6 66,8 16,7 27,6 24,1 68,3 Brutokasum 4,2 7,9 7,1 19,3 3,2 8,1 6,8 18,2 EBITDA äritegevusest enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust 0,0 2,7 2,1 4,9-0,5 3,4 2,3 5,2 EBITDA -0,6 1,9 1,9 3,2-1,3 2,2 3,2 4,1 EBIT -1,4 1,1 1,0 0,7-2,3 1,2 2,3 1,2 Puhaskasum -1,2 0,8 1,1 0,7-2,0 1,1 1,6 0,7 Brutorentaablus Brutokasum / Müügitulu 24,5% 30,4% 30,2% 28,8% 19,4% 29,5% 28,4% 26,6% Äritegevuse EBITDA marginaal EBITDA äritegevusest / Müügitulu 0,1% 10,5% 8,9% 7,3% -2,7% 12,4% 9,4% 7,7% EBIT marginaal EBIT / Müügitulu -8,3% 4,0% 4,4% 1,0% -13,8% 4,4% 9,5% 1,8% Puhasrentaablus Puhaskasum / Müügitulu -6,9% 2,9% 4,7% 1,0% -11,9% 4,0% 6,6% 1,0% Tegevuskulude suhtarv Tegevuskulud / Müügitulu 29,7% 24,0% 26,1% 26,2% 29,6% 23,4% 24,4% 25,3% 5

6 Bilanss, milj eur valem Netovõlgnevus Lühiajal. võlakoh. + Pikaajal. võlakoh. - Raha 11,3 12,2 12,0 10,9 11,2 14,5 13,0 10,7 Omakapital 40,5 39,3 39,8 37,1 41,4 39,4 40,1 41,7 Käibekapital Käibevara - Lühiajal. kohustused 12,8 12,0 12,4 9,7 12,8 12,1 12,9 15,0 Varad 64,1 64,2 68,5 65,4 68,9 68,9 70,6 66,2 Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajal. kohustused 2,19 1,91 1,70 1,55 1,87 1,75 1,73 2,27 Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad 63% 61% 58% 57% 60% 57% 57% 63% Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg) 22% 24% 23% 23% 21% 27% 24% 20% Netovõlg/EBITDA Netovõlg / EBITDA äritegevusest 1,98 1,98 2,19 2,06 2,54 4,01 2,35 2,09 Omakapitali tootlus Puhaskasum / Keskm. omakapital -1% 1% 0% -1% 4% 1% 2% -1% Varade tootlus Puhaskasum / Keskm. varade maht -1% 0% 0% -1% 2% 1% 1% -1% SEGMENDIANALÜÜS TEGEVUSVALDKONDADE KAUPA 3. kvartalis suurenes jäätisesegmendi osakaal Premia kogukäibest ning nii ongi ka 2012.a. 9 kuu kokkuvõttes jäätisesegment tegevusvaldkondadest liidripositsioonil, moodustades 36,6% ettevõtte kogukäibest. Jäätisesegmendile järgneb kalasegment ja kolmandal kohal on traditsiooniliselt külmkaubasegment. 6

7 Järgnevas tabelis on välja toodud 3.kvartali ja 9 kuu võtmenäitajad segmentide kaupa. SEGMENDIANALÜÜS miljonites eurodes 1.kv 2.kv 3.kv 9k kv 2.kv 3.kv 9k 2011 Müügitulu Jäätis 3,7 10,7 10,0 24,4 4,0 12,2 9,4 25,7 Külmkaup 5,3 5,6 5,6 16,5 4,9 5,0 5,6 15,5 Kala ja kalatooted 7,7 9,2 7,3 24,2 7,4 9,8 8,6 25,8 Muu 0,4 0,6 0,6 1,7 0,3 0,5 0,5 1,3 Kokku 17,1 26,1 23,6 66,8 16,7 27,6 24,1 68,3 Brutokasum Jäätis 1,3 5,0 4,6 10,8 1,0 5,3 3,5 9,8 Külmkaup 1,2 1,3 1,3 3,8 1,1 0,9 1,4 3,5 Kala ja kalatooted 1,5 1,5 1,1 4,1 1,0 1,8 1,9 4,6 Brutorentaablus (%) Jäätis 35% 46% 46% 44% 26% 43% 37% 38% Külmkaup 24% 23% 23% 23% 23% 19% 25% 22% Kala ja kalatooted 20% 16% 15% 17% 13% 18% 22% 18% EBITDA äritegevusest Jäätis -0,4 1,8 1,5 3,0-0,3 2,7 1,1 3,5 Külmkaup -0,3 0,2 0,1 0,0-0,3 0,1 0,2 0,1 Kala ja kalatooted 0,7 0,8 0,6 2,1 0,2 0,9 1,0 2,1 EBITDA Jäätis -0,4 1,8 1,5 3,0-0,4 2,0 0,9 2,4 Külmkaup -0,3 0,2 0,1 0,0-0,3 0,1 0,2 0,1 Kala ja kalatooted 0,1-0,1 0,3 0,4-0,5 0,4 2,1 2,0 Ärikasum Jäätis -0,6 1,5 1,2 2,1-0,8 1,5 0,5 1,2 Külmkaup -0,5 0,1 0,0-0,4-0,5 0,1 0,0-0,4 Kala ja kalatooted -0,1-0,3 0,1-0,3-0,8 0,1 1,9 1,2 Kala- ja kalatoodete segment. Kala ja kalatoodete segmendi käivet jäi ka 3.kvartalis mõjutama langev toorkala hind. Kui koguseliselt on müügimaht kasvanud 9 kuu kokkuvõttes 1,8% võrra, siis käibes tuli järgi anda ning 2012.a. 9 kuu kokkuvõttes oli kalasegmendi käibe vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,3%. Kala- ja kalatoodete keskmine müügihind kg kohta langes 2012.aasta 9 kuu kokkuvõttes võrrelduna 2011.a. sama perioodiga 8% võrra, sealjuures keskmine vikerforelli turuhind langes sel perioodil 19% võrra. Käibekaotust lahtise kala segmendis kompenseerisid mõningal määral head tulemused Iso-Grilli grilltoodete müügil, mida suveperioodil kokku müüdi ligi 44 tonni, sellest ligi 40% 3.kvartali jooksul. Lisaks sellele on suudetud edukalt kasvatada käivet Soome Horeca-sektoris, kus 9 kuu käibe kasv ulatub 80%-ni ja käive 6 miljoni euroni. 9 kuu kokkuvõttes tuli 3%-line kasv ka Eesti turult. Tulenevalt hinnalangusest on muutunud ka brutokasumlikkus. Aruandeperioodil langes brutomarginaal 1 protsendipunkti võrra, mis brutokasumis tähendas 0,5 miljoni euro suurust vähenemist võrreldes 2011.aasta sama perioodiga. 7

8 Kalasegmendi EBITDA äritegevusest on 2012.a. 9 kuu seisuga samal tasemel eelmise aasta sama perioodiga aasta maikuus tuvastas Rootsi Põllumajandusamet Premia tütarettevõtte Överumans Fisk AB kalamaimude kasvatuses kasvatatavatel maimudel tavapärasest suurema suremuse. Premia 2012.aasta poolaastaaruandes oli kajastatud Ameti varasem otsus ühe kalamaimude partii hävitamise kohta, mille Överumans Fisk AB ka nõuetekohaselt täitis a. kolmandas kvartalis tuvastas Amet Premia poolt samas kalakasvatuses kasvatatavas teises kalamaimude partiis samalaadsed nähud, mistõttu kuulus ka see partii hävitamisele. Otsuse täitmisega kaasnesid 2012.a. kolmandas kvartalis ühekordsed kulud summas 122 tuhat eurot. Kokku on pidanud ettevõte seoses eelpool nimetatud kahe otsusega hävitama 17 tonni kalamaime. Hävitamisotsus ei mõjuta igapäevast kalatoodete tootmist ja müügitegevust. Kuna käesoleva aruande kuupäevaks puudub endiselt selgus, missuguse patogeeniga on tegemist ja kuidas see levib, kaalub Överumans Fisk AB võimalusi otsuste vaidlustamiseks ja kahjunõuete esitamiseks. Kalasegmendi ärikasum, milles on arvesse võetud nii ühekordne kalamaimude partiide hävitamisest saadud 347 tuhande euro suurune kahjum kui ka bioloogiliste varade ümberhindlusest tulenev efekt, on 2012.a. 9 kuu kokkuvõttes kahanenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5 miljoni euro võrra ning on -0,3 miljonit eurot. Ärikasumi langus tuleneb 1,3 miljoni euro ulatuses bioloogiliste varade ümberhindlusest, mida on täpsemalt lahatud käesoleva tegevusaruande kulude analüüsi alajaotuses. Jäätisesegment. Käesoleva aasta 3. kvartal pakkus jäätisesegmendis meeldiva üllatusevaatamata ka 3.kvartalis jätkunud keskmisest kehvemale suveilmale suutis Premia jäätist müüa ligi 7% rohkem kui 2011.aasta samal perioodil, sealjuures Vene turul kasvas käive 3.kvartalis tervelt 14% võrra. Nii jäigi 2012.aasta kvartali koondkäive ehk siis jäätisemüügi tipphooaeg 2011.aasta kuumale suvele alla vaid 0,9 miljoni euroga ehk 4%. 9 kuu kokkuvõttes oli Baltikumi jäätisesegmendi käive 1,4% võrra väiksem eelmise aasta samast perioodist, segment tervikuna jäi 2011.aasta 9 kuu tulemusele alla 4,8% võrra a. 3. kvartalis paranes jäätisesegmendi brutorentaablus võrreldes 2011.a. sama perioodiga tervelt 9 protsendipunkti võrra, jõudes 46%-ni. Brutorentaablus paranes käesoleva aasta 3.kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõigil Premia sihtturgudel, Venemaal aga tervelt 17 protsendipunkti võrra. Oluline on siinikohal märkida, et rentaabluse paranemine on tulnud tooteportfellides toimunud muutustest, hinnatõuse 2012.a. 3.kvartalis ei olnud. 9 kuu kokkuvõttes on 2012.aastal jäätisesegmendi brutorentaablus võrreldes aastataguse ajaga paranenud 6 protsendipunkti võrra. Jäätisesegmendi 3. kvartali äritegevuse EBITDA oli 0,4 miljoni euro võrra parem eelmise aasta sama perioodi tulemusest. 9 kuu kokkuvõttes jäi 2012.a. jäätisesegmendi äritegevuse EBITDA siiski 0,5 miljoni euroga alla 2011.a. võrreldava perioodi tulemusele. Jäätisesegmendi ärikasum paranes 3.kvartalis võrreldes 2011.a. sama perioodiga 0,7 miljoni euro võrra, ulatudes 2,1 miljoni euroni. 9 kuu kokkuvõttes on jäätisesegment teeninud 0,9 miljonit euro võrra suurema ärikasumi kui 2011.a. võrreldaval perioodil. Baltikumi jäätiseturul kulges 3.kvartal suuremate muutusteta. Premia jätkab Baltikumi ja Eesti turu liidrina. Lätis kasvas Premia rahaline turuosa 1,5% ja jätkuvalt on ettevõte sel turul teisel kohal. Leedus jätkus peamiste turuosaliste vaheline võitlus massiivsete hinnakampaaniate näol, millest Premia üldjuhul osa ei võtnud, keskendudes kasumlikkusele. Kolmandas kvartalis kasvas sel turul ka private labelite osakaal. Kokkuvõttes säilitas Premia Leedu turul rahalises arvestuses 2.-3.koha. 8

9 Alljärgneval graafikul on näha turuosade jagunemine Baltikumi jäätiseturgudel 3.kvartalis 2012.aastal. Allikas: AC Nielsen, juhtkonna hinnang Premia Vene äriüksuses Hladokombinat No 1 oli ka kolmandas kvartalis fookuses kasumlikkus, mis tõi sealsel turul tulemuseks 0,5 miljoni eurose kasvu brutokasumis. Põhiline töö toimus uudistoodetega, suurt tähelepanu pöörati kaubanduskettide väljapanekutele ning kauplusesiseste kampaaniate korraldamisele. Külmkaubasegment. Külmutatud toodete müük püsis 3.kvartalis stabiilsena ning kasvas 9 kuu kokkuvõttes 6,4% ehk 1 miljoni euro võrra. Suurimat kasvu näitavad Läti ja Leedu turg, kerges kasvutempos läheb müük ka Eestis. Suvisele ajale iseloomulikult olid populaarsed erinevad külmutatud liha- ja kartulitooted, plaanipäraselt läks ka aedviljade müük, ja seda nii jaekui Horeca-sektorites Kasvanud käivet toetas 9 kuu kokkuvõttes stabiilselt 23%- tasemel püsinud brutomarginaal, mis nimetatud perioodil tõi aastataguse ajaga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra suurema brutokasumi. Kui külmkaubasegmendi EBITDAs oli 9 kuu kokkuvõttes 0,1 miljoni eurone mahajäämus 2011.aasta võrreldava perioodi tulemusest, siis segmendi ärikasum püsis stabiilsena samal tasemel eelmise aasta 9 kuu tulemusega. SEGMENDIANALÜÜS TURGUDE LÕIKES Käesoleva aasta kolmandas kvartalis kasvasid kõigi Balti riikide ja Vene turu käibed, sealjuures tegi kõnealusel perioodil Premia sihtturgudest suurima käibe Eesti turg, edestades senist kvartaalset käibeliidrit Soomet 1,1 miljoni euroga. Eesti turu käive kasvas vaadeldaval perioodil võrreldes 2011.aasta sama perioodiga 2,5% võrra. Positiivne üllatus tuli ka Venemaalt, kus selle turu käive kasvas 2012.a. 3.kvartalis võrrelduna 2011.a. sama perioodiga 13% võrra aasta 3. kvartalis kasvasid võrrelduna 2011.aasta sama perioodiga ka Läti ja Leedu käibed, vastavalt 6,8% ja 6,4% a. 9 kuu kokkuvõttes on võrreldes 2011.a. sama perioodiga enim ehk 5% võrra kasvanud Läti turu käive, järgnevad Leedu ja Eesti turud vastavalt 3,9%-lise ja 2%-lise käibeparanemisega aasta resultaadile jäävad sel perioodil alla Soome 7,6%-ga ja Venemaa 12,2%-ga. 9

10 GEOGRAAFILISED TURUD Käive (milj EUR) 1.kv 2.kv 3.kv 9k kv 2.kv 3.kv 9k 2011 Soome 6,7 7,9 6,3 20,9 6,3 8,5 7,7 22,6 Eesti 4,9 7,5 7,4 19,8 4,7 7,5 7,3 19,4 Läti 2,4 3,7 3,7 9,8 2,3 3,6 3,5 9,4 Leedu 1,6 3,6 3,3 8,4 1,4 3,6 3,1 8,1 Venemaa 1,5 3,3 2,8 7,6 1,9 4,3 2,5 8,7 Muu 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 ekspordi osakaal 71% 71% 68% 70% 72% 73% 70% 72% KULUDE ANALÜÜS Ettevõtte kulubaas on jätkuvalt kontrolli all. Tegevuskulud püsivad absoluutsummas stabiilsena eelmise aasta tasemel, muutused on toimunud vaid üksikute kululiikide lõikes. Vähenenud on eelkõige tööjõukulud ning kasvanud marketingi- ja muud tegevuskulud. Marketingikulude kasv võrreldes 2011.a. kulutasemega on tingitud peamiselt suurenenud aktiivsusest turuosade kaitsel ja/või kasvatamisel Baltikumi ja Peterburi jäätiseturgudel. Kuna Peterburi turul on eriti just 3. kvartalis tugevalt rõhku pööratud tööle väljapanekutega nii sõltumatul turul kui jaekettide kauplustes, siis on peamiselt sellest tingitud ka muude tegevuskulude kasv 9 kuu kokkuvõttes. Võrreldes eelmise aastaga on ettevõte suutnud aruandeperioodil vähendada müüdud kaupade kulu ning parandada seeläbi brutorentaablust, seda vaatamata asjaolule, et jäätise kui oluliselt kõrgema marginaalsusega ärisegmendi osakaal müügikäibes on vähenenud samal ajal 2,2 protsendipunkti võrra. 9k k 2011 muutus 9k k 2011 muutus milj eur milj eur milj eur % käibest % käibest % käibest Käive 66,8 68,3-1,5 100,0% 100,0% Müüdud kaupade kulu - 47,5-50,1-2,6 71,2% 73,4% - 2,2% sh ühekordsed kulud - 0,3-0,6-0,3 0,5% 0,9% - 0,4% materjalid tootmises ja müüdud kaupade kulu - 39,5-41,3-1,7 59,2% 60,4% - 1,2% tööjõukulud - 3,7-4,2-0,6 5,5% 6,2% - 0,7% amortisatsioon - 1,0-1,3-0,3 1,5% 1,9% - 0,4% muu müüdud kaupade kulu - 3,3-3,3 + 0,0 5,0% 4,9% + 0,1% Tegevuskulud - 17,5-17,3 + 0,2 26,2% 25,3% + 0,9% sh ühekordsed kulud - 0,0-0,4-0,3 0,0% 0,5% - 0,5% tööjõukulud - 5,0-5,5-0,5 7,5% 8,1% - 0,6% transpordi ja logistikateenused - 3,1-3,0 + 0,0 4,6% 4,4% + 0,2% amortisatsioon - 1,5-1,6-0,1 2,2% 2,3% - 0,1% marketing - 1,9-1,8 + 0,2 2,9% 2,6% + 0,3% muud tegevuskulud - 6,0-5,4 + 0,6 9,0% 7,9% + 1,1% Muud äritulud/-kulud 0,3 0,3 + 0,1-0,4% -0,5% + 0,1% sh ühekordsed kulud - 0,1-0,1 0,1% - 0,1% 2012.a. 9 kuu EBITDA äritegevusest ehk ärikasum enne turuhinnast lähtuvat bioloogiliste varade ümberhindlust, ühekordseid tulusid ja kulusid ning amortisatsioonikulu oli 4,9 miljonit eurot aasta esimesel üheksal kuul oli ühekordseid kulusid seoses Venemaa jäätise tootmisüksuse kolimisega summa 1,1 miljonit eurot aasta esimesel üheksal kuul olid ühekordsed kulud summas 0,4 miljonit eurot seotud kalamaimude hävitamisega Rootsi kalakasvatustes. 10

11 EUR/kg 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Premia bioloogilistest varadest moodustab seisuga 88% Soome ja Rootsi kalafarmides kasvatatav vikerforell ning 10% siig aasta esimese 9 kuu varade ümberhindluse kahjum oli -1,3 miljonit eurot ( kuu vastav näitaja -0,1 miljonit eurot). Lisaks kalamaimude hävitamisotsusega kaasnenud mitterahalisele ümberhindluse mõjule summas 420 tuhat eurot põhjustas bioloogiliste varade erinevuse eelmise perioodiga võrreldes tugevnenud rootsi krooni kurss ning vikerforelli ja siia turuhinna jätkuv langus. Siia turuhind oli bilansipäeva seisuga 23% madalam eelmise aasta võrdlushinnast. Bioloogiliste varade ümberhindlusest tulenev kasum/kahjum ei avalda mõju ettevõtte rahavoole ning ei ole seotud igapäevase äritegevusega. FINANTSSEISUND NORRA VIKERFORELLI EKSPORTHIND , / Allikas: / nädal Ettevõtte maksevõime on jätkuvalt hea ja finantsrisk madal. 9 kuu rahavoog äritegevusest oli 2,8 miljonit eurot (4,4 miljonit eurot 2011.a. samal perioodil). Erinevus äritegevuse rahavoost tuleneb üleminekust regressita faktooringule Soome turul aastal, mis avaldas positiivset mõju 2011.a. nõuete muutusele summas 2,0 miljonit eurot. FINANTSVÕIME SUHTARVUD Suhtarv valem Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajal. kohustused 2,19 1,91 1,70 1,55 1,87 1,75 1,73 2,27 Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad 63% 61% 58% 57% 60% 57% 57% 63% Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg) 22% 24% 23% 23% 21% 27% 24% 20% Netovõlg/EBITDA Netovõlg / EBITDA äritegevusest 1,98 1,98 2,19 2,06 2,54 4,01 2,35 2,09 Finantsvõimendus ehk netovõla osakaal kogukapitalisatsioonis oli 23% ( oli vastav näitaja 20%). Lühi- ja pikaajaliste võlakohustuste tase bilansipäeva seisuga oli 12,4 miljonit eurot ( oli vastav näitaja 12,7 miljonit eurot). Võlakohustuste tase on aastaga vähenenud 0,3 miljoni euro võrra. 3 kvartalis refinantseeris ettevõte kõik oma AS-i UniCredit Bank Eesti filiaal laenu- ja tagatiskohustused AS-s SEB Pank. Refinantseerimise tulemusena alanesid laenude intressimäärad 10 baaspunkti võrra. Premia jaoks tähendas refinantseerimine võrreldavatel tingimustel vaadelduna ligikaudu 0,4 miljoni eurost positiivset rahavoogu aastas väiksema laenu teenindamiskoormuse näol. Laenuportfelli refinantseerimisega seotud ühekordsed kulud oli 48 tuh eurot. Netovõla-EBITDA suhe on püsinud samal tasemel eelmise aastaga olles seisuga 2,06 (2,09). Lühiajalist maksevõimet näitav likviidsuskordaja oli seisuga 1,55 (2,27). Likviidsuskordajale avaldas olulist mõju 3. septembril 2012.a. registreeritud aktsiakapitali vähendamisega seotud aktsionäride väljamaksete kajastamine summas 3,9 miljonit eurot lühiajaliste kohustuste all. Antud sündmuse elimineerides oleks olnud likviidsuskordaja 2,0. Omakapitali osakaal kogu bilansimahust oli 57% (63%) ning ettevõtte käibekapital 9,7 miljonit eurot (15,0 miljonit eurot). Analoogselt likviidsuskordajale mõjutas aktsiakapitali vähendamine ka omakapitali suhtarvu ja käibekapitali. BILANSIANALÜÜS Premia Foodsi konsolideeritud bilansimaht seisuga oli 65,4 miljonit eurot, vähenedes aastaga 1,3 miljonit eurot ehk 1%. Ettevõtte käibevarad olid 27,2 miljonit eurot ning raha ja pangakontode jääk 1,5 miljoni eurot. Seisuga oli ettevõttel täiendavalt kasutamata arvelduskrediidi limiiti summas 2,5 miljonit eurot. Nõuded ja ettemaksed olid 8,4 miljonit eurot ja 89% nõuetest ja ettemaksetest moodustasid nõuded ostjatelt. Võrreldes eelmise aastaga kasvasid nõuded ja ettemaksed 9% ehk 0,7 miljonit eurot. Nõuete kasv oli tingitud mittefaktooritavast kalasegmendi Horeca sektori müügikasvust. 11

12 Varud ja bioloogilised varad kokku on kasvanud võrreldes seisuga 1% ehk 0,2 miljonit eurot. Kalasegmendi kasvanud müügimahud on tinginud ajutise muutuse varude ja bioloogiliste varade omavahelises struktuuris. Bilansipäeva seisuga moodustasid käibevaradest 25% eluskala (bioloogilised varad) ning 39% muud varud. Eluskala varud on võrreldes seisuga vähenenud rahalises vääringus 1,9 miljoni euro ehk 22% võrra, samas on eluskala biomass vähenenud 7% ehk 147 tonni. Valmistoodangu, ostetud kaubad müügiks ja tooraine varud on kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25% ehk 2,1 miljonit eurot. Võlad ja ettemaksed on võrreldes seisuga kasvanud 70% ehk 5,6 miljonit eurot. Võlgade ja ettemaksete real sisaldus seisuga ka aktsiakapitali vähendamisega tekkinud võlgnevus aktsionäridele summas 3,9 miljonit eurot. Samas ulatuses, see tähendab 3,9 miljoni euro võrra, on kasvanud ka kohustused kokku. Premia Foodsi omakapital seisuga oli 37,1 miljonit eurot. INVESTEERINGUD Premia Foodsi materiaalsed ja immateriaalsed põhivara investeeringud moodustasid aruandeperioodil ehk 2012 aasta esimesel üheksal kuul tuhat eurot ( kuud: tuhat eurot). PERSONAL 2012.a. 9 kuu lõpu seisuga on Premia Foodsi töötajate arv kasvanud 28 inimese võrra. Kasv on tulnud peamiselt Eesti kalatööstuse arvelt, kus täiendav tööjõuvajadus on olnud tingitud suurenenud tootmismahtudest. 9 kuu keskmine töötajate arv on 100 inimese ehk 12% võrra väiksem kui eelmise aasta samal perioodil. Vähenemine on tingitud Venemaa äriüksuse restruktureerimisest aastal TÖÖJÕUANALÜÜS 1.kv 2.kv 3.kv 9k kv 2.kv 3.kv 9k 2011 Töötajate arv perioodi lõpul ilma Venemaata Venemaa Keskmine töötajate arv Soome Eesti Läti Leedu Venemaa Rootsi Tööjõukulud (tuh EUR) Kuu keskmine tööjõukulu töötaja kohta (tuh EUR) 1,19 1,32 1,27 1,26 1,14 1,29 1,33 1,25 Tööjõukulud tervikuna on 2012.a. 9 kuu kokkuvõttes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 1,1 miljoni euro võrra, 3. kvartalis oli vastav vähenemine 0,2 miljonit eurot. Igakuine keskmine tööjõukulu inimese kohta püsib 2012.a. 9 kuu kokkuvõttes stabiilsena aastatagusel tasemel a. 3. kvartalis oli nimetatud näitaja inimese kohta 60 euro võrra väiksem kui 2011.a. 3. kvartalis. 12

13 AKTSIAD Premia Foodsi aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 5. maist 2010, ettevõte on emiteerinud 38,7 miljonit lihtaktsiat nimiväärtusega 0,50 eurot (kuni 13. aprillini 2011 oli nimiväärtus 10 krooni ning kuni 3. septembrini ,60 eurot). ISIN Väärtpaberi lühinimi Market Nominaal EE PRF1T BALTIC MAIN LIST 0,50 EUR Emiteeritud väärtpabereid Noteeritud väärtpabereid Noteerimise kuupäev Premia Foodsi aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika perioodil 5. mai 2010 kuni 30.september Vastavalt AS-i Premia Foods 29. mai 2012.a. üldkoosoleku otsusele vähendati ettevõtte aktsiakapitali väljamaksete tegemisega aktsionäridele aktsia nimiväärtuse vähendamise teel. Selle tulemusel vähenes ettevõtte aktsia nominaalväärtus 2012.a. 29.augusti kl 23:59 seisuga varasemalt 60 eurosendilt 50-le eurosendile. 13

14 KAUPLEMISAJALUGU Hind (EUR) 1.kv 2.kv 3.kv 9k kv 2.kv 3.kv 9k 2011 Avamishind 0,671 0,662 0,691 0,671 0,952 0,900 0,814 0,952 Kõrgeim 0,700 0,735 0,814 0,814 0,998 0,905 0,875 0,998 Madalaim 0,621 0,640 0,650 0,621 0,831 0,760 0,650 0,650 Viimane 0,660 0,688 0,665 0,665 0,905 0,818 0,770 0,770 Kaubeldud aktsiaid, tuh tk Käive, mln 0,12 0,31 0,39 0,82 1,64 0,58 1,27 3,48 Turuväärtus, mln 25,53 26,61 25,72 25,72 35,01 31,64 29,79 29,79 TURUKORDAJAD Suhtarvud valem Ettevõtte väärtuse käibe kordaja (EV/Sales) (Turuväärtus + Netovõlg) / Müügitulu 0,4 Ettevõtte väärtuse äritegevuse EBITDA kordaja (Turuväärtus + Netovõlg) / EBITDA äritegevusest 6,9 Ettevõtte väärtuse EBITDA kordaja (EV/EBITDA) (Turuväärtus + Netovõlg) / EBITDA 11,4 Hinna kasumi kordaja (P/E) Turuväärtus / Puhaskasum neg Hinna omakapitali suhtarv (P/B) Turuväärtus / Omakapital 0,7 Turuväärtus, netovõlg ja omakapital seisuga Müügitulu, EBITDA ja puhaskasum viimase 12 kuu jooksul Aktsionäride struktuur AS Premia Foods 10 suurimat aktsionäri 30. septembri 2012 seisuga: 1. ING Luxembourg S.A ,71% 6. Firebird Avrora Fund, Ltd.... 1,68% 2. LHV Pensionifond L... 4,41% 7. LHV Pensionifond XL... 1,48% 3. OÜ Rododendron... 3,36% 8. OÜ Footsteps Management... 1,27% 4. Firebird Republics Fund Ltd.... 3,09% 9. Compensa Life Vienna Insurance Group SE... 1,09% 5. Ambient Sound Investments OÜ... 2,94% 10. OÜ Freespirit... 0,94% JUHTIMINE JA JUHTORGANID Aktsiaseltsi kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek. Seaduse kohaselt on üldkoosolekud korralised või erakorralised. Vastavalt seadusele on aktsiaseltsi nõukogu järelvalveorgan, mis vastutab ettevõtte tegevuse planeerimise, selle juhtimise korraldamise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest. Vastavalt AS-i Premia Foods põhikirjale kuulub nõukogusse kolm kuni seitse liiget, kelle valib üldkoosolek 5 aastaks. Hetkel kuuluvad AS-i Premia Foods nõukogusse Lauri Kustaa Äimä (alates asutamisest), Indrek Kasela (alates asutamisest), Erik Haavamäe (alates asutamisest), Aavo Kokk (valiti 5. mail 2009), Harvey Sawikin (valiti 5. mail 2009), Jaakko Karo (valiti 17. augustil 2009) ja Arko Kadajane (valiti 29. mail 2012). Juhatus on aktsiaseltsi esindusorgan, kes vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest. Vastavalt AS-i Premia Foods põhikirjale kuulub AS-i Premia Foods juhatusse üks kuni neli liiget, kes valitakse kolmeks aastaks. AS-i Premia Foods igapäevast äritegevust juhivad juhatuse liikmed Kuldar Leis (alates asutamisest), Katre Kõvask (valiti 9. juunil 2009) ja Silver Kaur (valiti 9. juunil 2009). 9. juunil 2009 toimunud nõukogu koosolek määras juhatuse esimeheks Kuldar Leisi. 14

15 Juhatuse ja nõukogu liikmetele ning nendega seotud isikutele/äriühingutele kuuluvad Premia Foodsi aktsiad seisuga : Aktsionär aktsiate arv osalus Juhatuse esimees Kuldar Leis ,37% Juhatuse liige Katre Kõvask ,28% Juhatuse liige Silver Kaur ,94% Nõukogu esimees Indrek Kasela ,11% Nõukogu liige Lauri Kustaa Äimä ,32% Nõukogu liige Vesa Jaakko Karo ,23% Nõukogu liige Erik Haavamäe ,48% Nõukogu liige Arko Kadajane ,02% Nõukogu liige Harvey Sawikin Nõukogu liige Aavo Kokk ei oma aktsiaid ei oma aktsiaid Kokku juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad aktsiad ,75% Kuldar Leis (sündinud 1968) lõpetas Tartu Ülikooli aastal krediidi ja rahanduse erialal ja omab ka diplomit piimatehnoloogia erialal. Kuldar Leis on täitnud Premia Foodsi juhatuse esimehe ülesandeid alates selle asutamisest ning ASis Premia Tallinna Külmhoone alates aastast. Täiendavalt osaleb ta AB Premia KPC ja SIA F.F.L.S juhatuse töös ning kuulub Saaremere Kala AS-i, Vettel OÜ, OOO Hladokombinat No 1 ja AS-i Premia FFL nõukogusse. Käesoleval hetkel on ta ka AS-i Linda Nektar ja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu liige. Lisaks sellele on ta Toiduliidu juhtkogu liige ning Rododendron OÜ juhatuse liige. Katre Kõvask (sündinud 1975) lõpetas Tartu Ülikooli aastal turunduse ja väliskaubanduse erialal ja on olnud AS-i Premia Tallinna Külmhoone turundusdirektor ja juhatuse liige alates aastast ning Premia Foodsi juhatuse liige alates aasta juunist. Ta kuulub täiendavalt veel AS-i Premia FFL ja Saaremere Kala AS-i nõukogusse ning ka OÜ Footsteps Management juhatusse. Silver Kaur (sündinud 1973) lõpetas aastal Eesti Mereakadeemia kalanduskonsultandi erialal ja on olnud AS-i Premia Tallinna Külmhoone müügidirektor ja juhatuse liige alates aastast ja Premia Foodsi juhatuse liige alates aasta juunist. Ta kuulub veel täiendavalt AS-i Premia FFL ja Saaremere Kala AS-i nõukogusse ning kuulub ka RüsiGrupp OÜ ja Freespirit OÜ juhatusse. Indrek Kasela (sündinud 1971) omab LL.M kraadi õigusteaduses New York University st (1996), bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist (1994) ja tunnistust EL õiguses University of Uppsala st ning on nõukogu liige mitmetes Gruppi kuuluvates äriühingutes nagu AS Premia Tallinna Külmhoone ja Vettel OÜ. Ta on nõukogu liige äriühingutes AS Toode, AS PKL, ELKE Grupi AS, EPhaG AS, Salva Kindlustuse AS, AS Ridge Capital ning juhatuse liige äriühingutes OÜ Transtech Service, OÜ X-pression, Fine, Wood and Company OÜ, Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ ja Managetrade OÜ, samuti mitmetes äriühingutes Baltikumis ja Venemaal. Lauri Kustaa Äimä (sündinud 1971) omab magistrikraadi majandusteaduses University of Helsinki st ning kuulub Äriühingu nõukogusse alates asutamisest ja AS-i Premia Tallinna Külmhoone nõukogusse alates aastast. Lauri Kustaa Äimä on Kaima Kapital Oy tegevdirektor ja asutajast osanik. Ta on juhtorgani liige äriühingutes AS Tallink Group, Salva Kindlustuse AS, AS Baltika ja AS PKL, Leedu äriühingus UAB Litagra ja Läti äriühingus BAN Insurance ning lisaks veel mitmetes Soomes, Eestis ja Luksemburgis asuvates investeerimisega tegelevates äriühingutes ja fondides. Erik Haavamäe (sündinud 1968) lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna cum laude ning kuulub Äriühingu nõukogusse alates asutamisest. Täiendavalt on Heimon Kala Oy ja AB Premia KPC juhatuse liige ning kuulub mitmete Grupi äriühingute nagu AS Premia Tallinna Külmhoone, Saaremere Kala AS, Vettel OÜ ja AS Premia FFL nõukogudesse. Ta on AS-i Toode ja MTÜ Eesti Maleliit nõukogu liige ning AS-i EPhaG ja OÜ Kamakamaka juhatuse liige. Erik Haavamäe täidab hetkel Premia Foods-i finantsdirektori kohuseid. Aavo Kokk (sündinud 1964) on lõpetanud Tartu Ülikooli aastal ajakirjanduse erialal ning Stockholm University aastal panganduse ja rahanduse erialal ning kuulub Äriühingu nõukogusse alates aasta maikuust. Käesoleval hetkel on ta investeerimisnõustamise äriühingu Catella Corporate Finance (Eesti) juhataja ja partner ning ka AS-i Audentes nõukogu liige ja OÜ Synd&Katts juhatuse liige. 15

16 Harvey Sawikin (sündinud 1960) on lõpetanud Columbia University ja Harvard Law School i ja kuulub Äriühingu nõukogusse alates aasta maikuust. Harvey Sawikin on käesoleval hetkel Firebird Fund, Firebird New Russia Fund, Firebird Republics Fund ja Firebird Avrora Fund juhataja. Ta on New Yorki osariigi advokatuuri liige. Vesa Jaakko Karo (sündinud 1962) lõpetas aastal Helsinki School of Economics i teadusmagistrikraadiga (M.Sc) rahanduses ja rahvusvahelises turunduses ning talle omistati aastal licentiate (Econ) kraad majanduses. Ta kuulub Äriühingu nõukogusse alates aasta augustist. Käesoleval hetkel on ta Cumulant Capital Fund Management partner, juhtides Cumulant Capital Northern Europe fondi. Arko Kadajane (sündinud 1981) on lõpetanud Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise erialal ning kuulub Äriühingu nõukogusse alates aasta maikuust. Käesoleval hetkel on ta Ambient Sound Investments OÜ portfellihaldur, AS Saho nõukogu liige ning OÜ Juniper ja OÜ Portfellihaldur juhatuse liige. Juhatuse ja nõukogu liikmeid puudutav täpsem info ja pildid on avalikustatud ettevõtte koduleheküljel investorsuhete alajaotuses. 16

17 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE Konsolideeritud finantsseisundi aruanne EUR Lisa Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja ettemaksed Varud Bioloogilised varad Müügiootel põhivara Käibevara kokku Edasilükkunud tulumaksuvara Pikaajalised finantsinvesteeringud (Lisa 2) Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 3) Materiaalne põhivara (Lisa 3) Immateriaalne vara (Lisa 4) Põhivara kokku VARAD KOKKU Võlakohustused (Lisa 5,6) Faktooring Võlad ja ettemaksed Lühiajalised kohustused kokku Võlakohustused (Lisa 5,6) Edasilükkunud tulumaksukohustus Sihtfinantseerimine (Lisa 7) Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Aktsiakapital (Lisa 8) Ülekurss Omaaktsiad (Lisa 8) Kohustuslik reservkapital (Lisa 8) Muud reservid (Lisa 8) Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa Omakapital kokku OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED

18 Konsolideeritud koondkasumiaruanne EUR kv kv k k 2011 Lisa Müügitulu (Lisa 9) Müüdud kaupade kulu Brutokasum Tegevuskulud Müügi- ja turustuskulud Üldhalduskulud Neto muud tulud ja kulud Bioloogiliste varade väärtuse muutus Ärikasum (Lisa 9) Finantstulu Finantskulu Kahjum enne ettevõtte tulumaksu Ettevõtte tulumaks Perioodi kasum Muu koondkasum Realiseerimata kursivahed Muu koondkasum Koondkasum kokku Perioodi kasum: Emaettevõtte aktsionäride osa (Lisa 8) Perioodi kasum kokku Perioodi koondkasum: Emaettevõtte aktsionäride osa Koondkasum kokku Kasum aktsia kohta Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,03 0,04 0,02 0,02 (Lisa 8) Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,03 0,04 0,02 0,02 (Lisa 8) 18

19 Konsolideeritud rahavoogude aruanne EUR 000 9k k 2011 Lisa Puhaskasum Korrigeerimised: Põhivara kulum (Lisa 3, 4) Kasum / kahjum põhivara müügist Muud mitterahalised muutused Muutused nõuetes ja ettemaksetes Muutused varudes Muutused bioloogilistes varades Muutused kohustustes ja ettemaksetes Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks 11 4 (Lisa 7) Makstud ettevõtte tulumaks Rahavoog äritegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük (Lisa 3, 4) Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 3, 4) Sihtfinantseerimine varade soetuseks (Lisa 7) Muude finantsinvesteeringute ost 0-1 Sidusettevõtete omandamine -1 0 Antud laenude tagasimaksed 4 5 Saadud intressid 3 2 Rahavoog investeeringutest Vähemusosa omandamine tütarettevõtetes 0-38 Arvelduskrediidi muutus Laenud tagasimaksed Saadud laenud Faktooringkohustuste muutus Kapitalirendi tagasimaksed Oma aktsiate võõrandamine 13 0 Makstud dividendid Makstud intressid Rahavoog finantseerimistegevusest RAHAVOOG KOKKU: Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Välisvaluuta vahetuskursi mõju -2 2 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

20 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne EUR 000 Ettevõtte aktsionäride vahel jagunev omakapital Omakapital Aktsiakapital kurss aktsiad Üle- Oma- Muu Kokku kokku reserv Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum Saldo seisuga Aktsiate optsiooniprogramm Aktsiate nimiväärtuse vähendamine Dividendid Perioodi koondkasum Saldo seisuga Saldo seisuga Aktsiate optsiooniprogramm Kohustusliku reservkapitali suurendamine Oma aktsiate võõrandamine Aktsiate nimiväärtuse vähendamine Dividendid Perioodi koondkasum Saldo seisuga

21 Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest AS Premia Foods on Eestis registreeritud äriühing. Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab ASi Premia Foods (edaspidi Emaettevõte) ning tema tütarettevõtteid Saaremere Kala AS Eestis, AB Premia KPC Leedus, OOO Hladokombinat No 1 ja OOO Hladomagija Venemaal ning grupi ettevõtteid OÜ Vettel, OÜ GourmetHouse, AS Premia Tallinna Külmhoone Eestis ja Heimon Kala Oy Soomes ja Överumans Fisk Ab Rootsis ning AS Premia FFL Lätis (edaspidi ka Grupp). Grupil on osalus sidusettevõttes Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK). AS Premia Foods on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil alates 5. maist Grupi 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kättesaadav Emaettevõtte peakontorist Tallinnas, Betooni 4 ja ettevõtte koduleheküljelt Vastavuse kinnitus Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 Interim Financial Reporting nõuetega lühendatud vahearuannete kohta (condensed interim financial statements). Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Grupi 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega, mis on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.. Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 13. novembril Juhatuse hinnangul kajastab ASi Premia Foods aasta 3. kvartali ja 9 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt Grupi majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt ja sisaldab ainult kontserni konsolideeritud aruandeid. Koostamise alused Aruandevaluuta on euro. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes ja kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osutatud teisiti. Tuhande euro tähisena on aruandes kasutatud lühendit EUR 000. Hinnangute kasutamine Raamatupidamise vahearuande koostamisel peab juhtkond kujundama arvamusi, andma hinnanguid ja tegema otsuseid, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja varade ja kohustuste ning tulude ja kulude väärtusi. Tegelikud tulemused võivad hinnangutest erineda. Käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on lähtutud samadest juhtkonna hinnangutest, mida kasutati 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel. Esitusviisi muudatused Finantsaruanded on koostatud lähtudes järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist, metoodikamuutuste sisu ja nende mõju on selgitatud vastavates lisades. Juhul kui finantsaruannete kirjete esitust või klassifitseerimise meetodit on muudetud, siis on vastavalt ümberklassifitseeritud ka eelmise perioodi võrreldavad näitajad. Konsolideeritud rahavoo aruanne Eelnevalt esitatud vahearuannetes on konsolideeritud rahavoo aruannet alustatud ärikasumist. Juhtkonna hinnangul on rahavoogude aruande alustamine puhaskasumist täpsemalt kooskõlas IAS 7.18 nõudega ning vastab ka IFRS aruannete koostajate puhul üldlevinud praktikale, mistõttu on alates käesolevast vahearuandest rahavoogude aruande kajastusviisi muudetud. 21

22 Lisa 2. Pikaajalised finantsinvesteeringud EUR '000 Investeeringud sidusettevõttesse Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Kokku Saldo seisuga Kursimuutus Saldo seisuga Muud pikaajalised finantsinvesteeringud sisaldab investeeringuid aktsiatesse ja osalustesse, mis ei ole börsil noteeritud ning laenunõuet Selkämeren Jää Oy vastu. Aruandeperioodil teeniti finantsinvesteeringutelt 181 eurot intressitulu ja 626 eurot dividenditulu. AS-l Premia Foods on 20% osalus sidusettevõttes AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (edaspidi TFTAK). AS TFTAK on Premia Foodsi partner uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamisel. Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara EUR '000 Kinnisvarainvesteeringud Maa ja ehitised Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata ehitis, ettemaksed Kokku Jääkväärtus seisuga Realiseerimata kursivahed Soetatud Ümberklassifitseeritud Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja mahakantud põhivara Saldo seisuga Lisainformatsioon kapitalirendi tingimustel soetatud vara kohta on toodud lisas 5. Lisa 4. Immateriaalne põhivara EUR '000 Firmaväärtus Kliendilepingud Kaubamärgid, patendid Load ja liitumistasud Tarkvara litsentsid Ettemaksed Kokku Saldo seisuga Realiseerimata kursivahed Soetatud Ümberklassifitseeritud Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Saldo seisuga

23 Lisa 5. Kapitalirent EUR '000 Masinad ja seadmed Transpordivahendid Muu mat. põhivara Kokku Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Kapitalirendi kohustus sh makseperiood alla 1 aasta sh makseperiood 1-5 aastat Perioodil makstud põhiosa maksed Aruandeperioodil makstud intressid Keskmine aastane intressimäär 4,6% 3,1% x 3,3% Lisa 6. Võlakohustused EUR ' Kapitalirendi kohustused Arvelduskrediit Investeerimislaenud Lühiajalised võlakohustused Kapitalirendi kohustused Investeerimislaenud Pikaajalised võlakohustused sh makseperiood 1-5 aastat

24 Laenujäägid seisuga koos täiendava informatsiooniga intressimäärade, võetud laenude tagastuste tähtaegade ja laenude katteks panditud tagatiste kohta: Laenuvõtja Kreeditor Lepingu maht Intressimäär Laenu tähtaeg Laenujääk EUR'000 alla 1 aasta 1-5 aastat Laenu tagatis Arvelduskrediit AS Premia Foods 1 SEB tuh EUR 1k EURIBOR + 1,3% Investeerimislaenud AS Premia Tallinna Danske Bank tuh EUR 6k EURIBOR + 0,75% Külmhoone AS Premia Foods SEB tuh EUR 6k EURIBOR + 1,9% tütarettevõtete aktsiate ja osade pant, hüpoteek 14,3 milj. eur, kommertspant 3,6 milj. eur tütarettevõtte aktsiate pant, hüpoteek 5,1 milj. eur tütarettevõtete aktsiate ja osade pant, hüpoteek 14,3 milj. eur, kommertspant 3,6 milj. eur 1 arvelduskrediidi limiit väheneb alates summale tuhat eurot Kokku Efektiivsed intressimäärad on väga lähedased nominaalsetele intressimääradele. Lisaks laenudele antud tagatistele on ettevõte väljastanud Betooni 4 rendileandjale rendimaksete katteks pangagarantii summale 609 tuhat eurot ning seadnud hüpoteegi tollimaksu 30 päevase maksetähtaja katteks Soome tolliameti kasuks summas 84 tuhat eurot. Alates 15.oktoobrist 2012.a. on AS SEB pikaajalise laenu muutuv intressimäär seotud 3 kuu euriboriga. Bilansipäevajärgselt on ettevõte maandanud AS SEB pikaajalise investeerimislaenu ujuva intressimäära riski Interest Rate Swap tehinguga ning fikseerinud 3 kuu euribori ajavahemikuks kuni tasemel 0,799%. Vt. ka Lisa 12. Lisa 7. Sihtfinantseerimine EUR '000 9k k 2011 Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest perioodi algul Perioodi jooksul saadud sihtfinantseerimised Valuutakursist tulenev väärtuse muutus Perioodi jooksul tuludesse kantud Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest perioodi lõpul sh tuludesse kantav osa 1 aasta jooksul sh tuludesse kantav osa 2-19 aasta jooksul Rootsi tütarettevõttele Överumans Fisk Ab on makstud Euroopa Liidu toetuseid, mis on tagatud kinnisvarahüpoteegiga summas 283 tuhat eurot. 30. septembri 2012 seisuga on EL toetuste tagatud põhivara jääkväärtus 84 tuhat eurot aasta esimesel üheksal kuul finantseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ASi Premia Tallinna Külmhoone ISO arenduse ja sertifitseerimise projekti summas 5 tuhat eurot ning PRIA Eesti Toiduainetetööstuse Liidu projektides osalemise raames 2 tuhat eurot. Lisa 8. Omakapital Seisuga oli ettevõttel aktsiat ( : ) ning 0 oma aktsiat ( : ). 06. juunil 2012 tegi Premia turutehingutena NASDAQ OMX Tallinna Börsi oma aktsiate müügitehingud, mille käigus võõrandati aktsiat ning mille väärtuspäevaks olenevalt konkreetsest tehingust oli kas 11. juuni 2012 või 12. juuni Kõik aktsiad võõrandati turuhinnaga ning keskmiseks hinnaks kujunes 0,683 eurot aktsia kohta. 29. mail 2012 toimunud korraline üldkoosolek otsustas maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 tuhat eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta ning kanda 5% AS-i Premia Foods vastava perioodi puhaskasumist, s.o eurot 24

25 kohustuslikku reservkapitali.. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri fikseeriti seisuga 12. juuni 2012 kell ning dividendide väljamakse toimus 15. juunil aastal on ettevõte alustanud võtmetöötajate optsiooniprogrammi. Finantsseisundi aruande real Muu reserv on kajastatud optsiooniprogrammi arvestusliku kulu kande vastaspool kooskõlas IFRS 2 toodud arvestuspõhimõtetega Aktsiakapitali vähendamine 29. mail 2012 toimunud korraline üldkoosolek otsustas vähendada AS-i Premia Foods aktsiakapitali alljärgnevalt: aktsiakapitali vähendatakse aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,1 euro (10 sendi) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,5 eurot (50 senti); aktsiakapitali vähendatakse kokku euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus eurot; aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on AS-i Premia Foods kapitalistruktuuri korrigeerimine. AS-i Premia Foods aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada AS-i Premia Foods võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua AS-i Premia Foods omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 29. august 2012.a kell Aktsiakapitali vähendamine toimub väljamaksete tegemisega aktsionäridele ja väljamakse suuruseks on 0,1 eurot (10 senti) aktsia kohta. Seoses aktsiakapitali vähendamisega (nagu ülal kirjeldatud), muudeti ka AS-i Premia Foods põhikirja ulatuses, milles see oli vajalik vähendatud aktsia nimiväärtuse kajastamiseks. Põhikirja uus versioon ja aktsiakapitali vähendamine registreeriti äriregistris 3. septembril a. Põhikirja uus versioon on kättesaadav AS-i Premia Foods kodulehel ( Tava puhaskasumi arvutamisel aktsia kohta on aluseks võetud emaettevõtte aktsionäridele kuuluv perioodi puhaskasum ja lihtaktsiate kaalutud keskmine arv. 3.kv kv k k 2011 Aruandeperioodi puhaskasum EUR ' Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum aktsia kohta ( ) 0,03 0,04 0,02 0,02 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta ( ) 0,03 0,04 0,02 0,02 Lisa 9. Segmendiaruandlus Grupi segmendid on määratletud emaettevõtte juhatuse poolt jälgitavatest ja analüüsitavatest aruannetest lähtuvalt. Emaettevõtte juhatus jälgib finantstulemusi nii ärivaldkondade kui geograafiliste piirkondade lõikes. Grupi juhtkonna jaoks on finantstulemuste jälgimisel ja vahendite eraldamisel olulisema kaaluga informatsiooniks aruanded ärivaldkondade lõikes, seega on see jaotus aluseks ärisegmentide määratlemisel. Grupi ärisegmentideks on alljärgnevad ärivaldkonnad: Kala Jäätis Külmkaup kalakasvatus, kala ja kalatoodete tootmine ja hulgimüük; jäätise tootmine ja hulgimüük; sügavkülmutatud toidukaupade hulgimüük; Muud segmendid muude tegevuste hulka kuuluvad logistikateenuste osutamine, muude teenuste ja kaupade-ja materjalide müük. Muud tegevusalad on Grupi seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta eraldiseisvat ärisegmenti. Jäätise ja külmutatud toiduainete aruandlussegmentide vahel esineb suhteliselt kõrge integratsioonitase. See integratsioon hõlmab ühist turustamist, müüki ja turundusteenuseid. Emaettevõtte juhatus hindab ärisegmentide tulemusi Grupivälise müügitulu ja ärikasumi näitajate alusel. Juhtkond jälgib teisese mõõdikuna ka EBITDAd (kasum enne finants-, maksu-, ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid) ja EBITDAd äritegevusest (EBITDA enne kalavarude ümberhindlust ja ühekordseid tulusid/kulusid). Nimetatud finantsnäitajad on esitatud alljärgnevates tabelites. 25

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - PRFoods cons est - templite ja allkirjadega

Microsoft Word - PRFoods cons est - templite ja allkirjadega AS PRFOODS 214. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi: AS PRFOODS Reg. kood 1156713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 63 38 Faks: +372 63 381 Kodulehekülg: Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS PRFoods aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud audi

AS PRFoods aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud audi AS PRFoods 2016. aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 19.08.2016 1 Ärinimi AS PRFoods Registrikood 1150713 Aadress Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti EE Telefon +372 603 3800

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. september 2017 Aadress

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem