untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu lk 9 Mälumängu uudised lk 10 Kuhu minna lk 11 Päkapikud löövad juba tantsu, otsige nad lihtsalt üles! Tuhat tänu kroonilistele kaastöölistel! Õnnelikke hetki ja kirglikku elu kõigile, kes meid loevad! Tõstamaa Tuuled

2 detsember JUHTKIRI Kui das elab mi nu küla? Käi sin hil ju ti ko dukan dis, kau gel Vi ru maal. Is tu si me ema ga vi de vikus ja aru ta si me, kui das mi nu lap se põl ve kü lal on läi nud. Ja ema muud kui ju tus tas mismoodi Tammel su ri kõi ge pealt pe renai ne Ai no ja siis te ma poeg, see jä rel mi ni ja ema ja nüüd on mi ni ja ise linnas las te juu res ning ma ja on tü hi, aga see oli meie kan di kõi ge rik kam ta lu. Mäe rah va ta lus elab ük sik va na poi sist poeg ja te ma ema gi on ju ba mullas ning mis hull lu gu - Aa du ta lus võt tis pe remees le he kuu lu tu se pea le nai se ja see sal gas su gulas te eest me he sur ma ning toi me tas sur nu keha Tar tu ana too mi ku mi hakki mi seks, su gu võ sa peab nüüd sõ da va ran du se pä - rast. Talu on tühi ja kunagisest hiilgusest on järel vaid lagunenud hooned. Kõi val ka ju ba Iree ne sur nud ja ma ja tü hi ning Tob ru de ma ja põ les hoopis ki ma ha ja Länt si Hilda on ju ba am mu gi surnud, nende juures oli kunagi küla esimene teler. Lak sid põ le sid oma maj ja sis se, näib, et lõppu ei tulegi. Ja mi nul on lõp mata kurb kuu la ta sel lest hävin gust mi nu kodu kü las. Aga meie ta lust ei taha ema rää ki da, sest sel le müüs ta ühel päeval ma ha ja ehi tas en dale van ni toa. Nüüd on tal kah ju ja va lus ka, kõi gi nen de mä les tus te pä rast, mis sin na jäid. Ain sad noo red ini mesed ela vad ki meie en dises ta lus. Aga se da minu kü la ei ole gi enam, on ainult kau ge te ae ga de mäles tu sed. Ülle Tamm Jõulumõtisklus 2007 Jõu lua jal lä heb väl jas vara pi me daks. Eks ole me ik ka va hel mõel nud, et oleks kauem val ge, jõuaks veel se da või teist te ha. Ehk on aga sel list ae ga va ja, kus on mah ti ra hu li kult elu üle mõ tisk le da, vaa da ta ta ga si möö du va le ja pi da da plaa ne tu le vi kuks. Val la va lit su se poolt vaada tu na rõõ mus tas möö du val aas tal KIK-i pro jek ti ra ha li sel toel teoks saa nud kauaoo datud Tõs ta maa vee- ja ka nali sat sioo nit ras si de laien dus, mis lõi lii tu mis või ma lu se ca viie küm ne le era ma ja pi da mise le. Am mu re mon ti igat se nud Tõs ta maa las teaia hoo nes suutsi me tä na vu ühe rüh ma remon di näol töö de ga alus ta da. Aas ta lõ pul esi ta tud KOIT kava pro jek ti ga loo da me saa da või ma lu se ko gu las teaia hoone re mon di ra has ta mi seks. Kullasära Koo list ja mõi sast liik lu se möö da juh ti mi se ka va on Tõsta maal ol nud aas ta küm neid. Koos töös tee de va lit su se ga jõud si me tä na vu te gu de ni ja val mis kruu sa kat te ga tee lõik tä na va val gus tu se, kõn ni tee ja tras si de ga. As fal tee ri mi ne on ka vas järg mi sel ke va del. Kes aga ise soo vib, saab Tõs ta maa koo list hea ha ri du se. Ke va del kesk koo li lõ pe tanud lend oli kol me kuld- ja ühe hõ be me da li ga õpi tu lemus telt lä bi ae ga de edu kaim ja tões tas veel kord, et kes ise soo vib, saab Tõs ta maa koo list hea ha ri du se. Spor di tüd ruk Lii na Laasmaa vi sa tud Ees ti B klas si oda vis ke re kor dit võib lä bi aasta te pi da da val la üheks pa remaks spor di tu le mu seks. Vas ta kaid tun deid te ki tas Ka va ru paa di sa dam-kü la kesku se ehi tus koos töös Ka va ru kü la selt si ga. Mi nu ar va tes tuli see väl ja ke na, va ja dus te le vas tav ja pro jek ti ko ha ne kuid Pär nu Pos ti me hest lu ge sin, et mõ ne kü lae la ni ku oo tu sed olid hoo pis teist su gu sed ja pal ju suu re mad. On hea, kui plaa ne on rohkem, kui teoks te ha jõu tak se. Vas tu pi di ne va riant on kindlas ti hal vem. Nii loot si me sel aas tal alus ta da spor di hoo ne ehi tu se ga kuid meist mit teo lene va tel põh jus tel lük kus see eda si. Tõe näo li selt jät kub ka aas tal ra ha vaid pro jektee ri mi seks. Suu re töö te gi me üldp lanee rin gu koos ta mi sel ja loot sime sel le aas ta lõ puks keh tes tada. Osa Ma ni ja ini me si jõu dis aga aas ta lõ puks vas tu pi dis tele sei su koh ta de le kui aas ta algul ja nii lük kus pla nee ri gu keh tes ta mi ne tu le vik ku. Tulge maale Olen soo vi nud, et val la eluk va li teet oleks sel li ne, et siit ei min daks, vaid siia tullak se. Tu le mus sõl tub ava liku-, et te võt lus- ja ühis kondli ku sek to ri te ge vu sest. Kahjuks ei muu tu nud ka möödu val aas tal ül di ne maae lu trend, ela ni ke arv vä he nes paa ri küm ne võr ra ja ii ve oli jät ku valt ne ga tiiv ne. Tun nus tust vää ri vad val la et te võt jad, kes suu da vad nii en da le kui teis tele tööd pakku da. Tea da-tun tud te gi ja te kõr val võib ehk aas ta ül la tuseks pi da da aas taid tüh ja na seis nud Se lis te meie rei uut väl ja nä ge mist ja sees toi muvat te ge vust. Ko da ni kuü his kon na te gemis test vää rib esi le tõst mist, et meil on uue re gio naal polii ti li se ter mi ni kant ko ha selt igas kan dis (Tõ he la, Se lis te, Poot si, Ka va ru, Ma ni ja, Kastna) oma te gus kü la selts. Arengult on selt sid küll eri ne val ta se mel kuid kind las ti pa kub ühis te ge vus osa le mis-ise te gemis rõõ mu ja li sab kü lae lu le vär vi. Val lae lu ku jun da vad oma te ge mis te ga kõik val lae la nikud. Soo vin jõu lu deks ra hulik ku mõ tisk le mi sae ga ja ilusat jõu lu puh kust ning uueks aas taks häid ideid ja jõu dujak su ning pea le hak ka mist nen de el lu vii mi sel. Too mas Rõ hu, val la va nem TOIMETUS Toimetaja Ülle Tamm tel Küljendaja Pille Paalam, Internet: Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Seliste Jaani pood, Pootsi pood, Tõhela pood ja raamatukogu, Tõstamaa bensiinijaam. Trükikoda Hansaprint Tiraaž: 600tk

3 detsember VAL LA VO LI KO GU TEA TED Val la vo li ko gu is tun gil a. Natuke muuseumijuttu... Tõs ta maa muu seum on saa mas ko he-ko he 1-aas ta seks. Te ge mist on pä ris esi me se täht päe va ga, mis igal asu tu sel tu leb üle elada, sest pea le esi mest aas tat saab öel da, kas te gu on väärt asu tu sega või mit te. Ilma abita ei oleks see muuseum üldsegi sealmaal, kus ta praegu on. Mi na, kui muu seu mi rott, ta hak sin iseen da le rin na le ru si ka te ga ta gu da ja öel da, et kõik on kõi ge suu re pä rase mas kor ras ning muu seum ke nas ti ja lad al la saa nud. Te ge li kult ega mi da gi ka vi ri se da po le, sest möö dunud aas ta jook sul olen leidnud en da le suu re pä ra seid koos töö part ne reid ko gu vallast, il ma kel le ta ei näeks see muu seum üld se väl ja nii nagu see prae gu väl ja näeb. Ta han tä na da Mart ja Ka lev Mart so ni, Eve ja Ain Käär i, Lai ne Mänd lat, Ma ri Lü his tet, Ai ma Nur me t, Naima Riis i, Hel ga Rand maad, Jü ri Ten so nit, Sir li Vää rat, Ri ta Alg peust, Es ter Põlt samit, Ast ri Mart so nit, El vii ne Green fel ti, Ai me Ma ru se t, Lai vi Rää bist ja Mee ta Mardi t, Mar vi Vol me rit, Trii nu Per ti, Liia Soom ret, Ats ja Rai li Käär i, Ma ris Ma rus t, Ga li na Mänd lat, Hel gi Pe tersit, Õn ne la Pär nas tet, Ai no Ka ru, Ka rin Mii du t, Too mas Mitt i, Ka rin Rein son i, Aa re Sutt i, Too mas Räm man i, Elli Te rast, Sil vi Rand a, Mil vi Vap per t, Jür gen Rand a, Endel And res t, Kai di Lu me ra t, Ene Jur jev it, Jaa ni ka Soosaar t, Vil lem Jaan soo d, Kirsti Ta lu, Ene Pär na, Ka ti Tõnis soo d ja pal ju sid tei si, kes muu seu mi te ge mis te le kaa sa on ai da nud. Kui kee gi on siit ni me kirjast väl ja jää nud, siis va bandan ju ba et te ko gu sü da mest, sest il ma abi ta, ei oleks see muu seum üld se gi seal maal, kus ta prae gu on. Ja muideks, tä nan ka prae gu se 11. klas si noor me hi, kes on ai danud mul muu seu mis teos ta da nii põ ran da pe su kui kõik võima lik ke trans port töid il ma teie ta olek sin ma tões ti plindris ol nud. Eel pool mai ni tud abi li sed on ol nud ak tiiv sed igal moel kes on lae na nud mul le muu seu mieks po naa te, kes erine va te näi tus te eks po naa te, kes on näi del nud Tõs ta maa Tut ti de et teas te tes või muul moel kaa sa löö nud eri ne va tel muu seu miü ri tus tel. Ma sii ralt loo dan, et ka Kale vil po le mi da gi sel le vas tu, et ma tal ter ve rul li head kartu li ko ti riiet hak ka ma pa nin. Ka lev lae nas mul le rul li kangast, et ma saaks paar jup pi sealt muu seu mi jaoks võt ta. Ko gu kan ga lae na mi ne lõppes aga sel le ga, et olin ter ve rii de ära tü kel da nud ja eri neval ots tar bel eri ne va tes se kohta des se üles ri pu ta nud. Pea le sel le oli Ka lev see mees, kes ter ve mõi sa keld ri mi nu soo vil au ke täis puu ris ning te ki tas El fis väi ke se mu re, kas mit te ko gu mõi sa hoo ne sel li se uuris ta mi se pea le al la ei ku ku. Siia ni po le kuk ku nud... Ning nüüd siis as ja juurde. Ku na muu seum saab aasta seks, siis oo ta me teid kõi ki väi ke se le koos vii bi mi se le 26. det semb ril kell 16. Too me lava le jär je kord se tut ti de ül li tise, vaa ta me mis muu seu mis uut on ja nau di me kau nist jõu luae ga. Jõu lu järg se le nä pu lii gu tuse le oo ta me aga 27.det sembril kell 16. kõi ki kuns ti- ja kä si töö hu vi li si. Ni melt alusta me KI PA-pro jek ti raa mes täis kas va nu koo li tus te ga, kus esi me se ava löö gi an nab Inger Va hu vee. Te ma käe all saab oman da da enam teadmi si di sai nist ning uu test käsi töö võ te test. Sa mu ti jät kan ma en diselt HO BI-näi tu se le ma ter jali ko gu mist. Näi tu se üles panek ja ju ba ühen dust võt nud ini mes te ga kon tak ti võt mi ne on vii bi nud mi nu en da te gemis te tõt tu, kuid näi tus tu leb ja et te val mis tud tööd sel leks jät ku vad ju ba 17. det sembrist uues ti. Kes veel leiab, et tal on ol nud või on siia ni hobi sid, mil lest soo vib ka tei si val lae la nik ke tea vi ta da, siis oo tan teie kir ja või kõ net: või Kaunist jõuluaega soovides, Liina Käär Kuu la ti val la va ne ma Toomas Rõ hu in fot lä hia jal vallas toi mu nust. Ot sus ta ti võt ta vas tu Elmo Ran na poolt val la le kingi tav Või du sa da ma osak. Võe ti vas tu uus val la va ra va lit se mi se kord. Al ga ta ti Puh ke baa si maaük su se de tailp la nee ring. Keh tes ta ti Kõ pu kü las asu va Korst na, Ma ria ja Mulgu maaük sus te de tailp la neering. Aru ta ti val la aren gu ka va ku ni aas ta ni Kuu la ti fi nants ju hi Ka rin Rand mäe in fot val la aas ta ee lar ve koos ta mi sest. Vii ma ne is tung käe so leval aas tal toi mub 21. detsemb ril. Ilu sat jõu luae ga! Eve Sah tel, val la sek re tär DETAILPLANEERINGUD Tõs ta maa Val la vo li kogu keh tes tas a. is tun gil ot su se ga nr. 153 Tõs ta maa val las Kõ pu kü las asu va Korst na, Ma ria ja Mulgu maaük sus te de tailp la neerin gu. Tõs ta maa Val la vo li ko gu al ga tas a. is tungil ot su se ga nr. 154 Tõs tamaa val las Tõl li kü las asu va Puh ke baa si maaük su se detailp la nee rin gu, mil le eesmärk on puh ke kü la ra ja mine. Puh ke baa si maaük sus on 4,19 hek ta rit suur. TÄNU! Manilaiu Neeme talu pererahvas tänab vallavalitsust teetegemise eest ja soovib kõigile häid pühi!

4 detsember Abiks har rastuskalurile Kesk kon na mi nis ter kin - ni tas har ras tus li ku ka la püügi või ma lu sed aas taks. Võr rel des selle aas ta ga jää vad har ras tus li ku ka lapüü gi õi gu se ta sud nii si sevee ko gu des kui me rel üldjoon tes sa maks. Ran ni ku me res nak kevõr gu püü giõ gu se ta su ühe kuu eest on 100 kr ja si se vee ko gu des 150 kr, põh jaõn ge ja da püü giõi gusta su ran ni ku me res 35 kr ja si se vee ko gu des 200 kr. Ar ves ta des väi ke saar te eris taa tust on püü giõi gu se ta su väi ke saa re ala lis te le ela ni ke le har ras tus li kuks ka la püü giks nen de ko dusaa ri ümb rit se val veea lal en di selt 50 kr võr gu ja 25 kr õn ge ja da eest. Ka las tus kaar ti de taotle mi se kor ras muu da tu si po le. Taotleda saab kala.envir.ee ja posti teel.tt Kadrid trallitasid jälle 24. no vemb ril toi mus Tõs ta maa rah va ma jas va na kom be ko ha selt kar ne val, kus pea pooled pi du lis test olid vaimu ka tes kos tüü mi des. Seal olid, pun ka rid, Pi pid, ing lid, jä nes, lehm, lau da naised, pros ti tuu did, ping viin, prü gi koll, vam piir, öö lib li kas, lu me memm jt. kad rid. Tublid, kes olid jul ged ja as tu sid üles oma et teas te ga, mis ala ti vaa ta jaid rõõ mus tab. To re dad kin gi tu sed olid pree miaks kõi gi le nei le, kes vae va nä gid. Ol ge te sü damest tä na tud lah ke an ni eest: Enn Rand, Sha lom, Tee ris ti pood, Ma jan du sü his tu Tõs tamaa kaup lus, Me re laiu Puh kekü la, Lai ne baar, Mai re Ad ler, Ri ta Alg peus, Eri ka Leet maa, Car men Maan toa, ben sii nijaam, El le Pih lak ja Tei ne või ma lus. Rah va lem mi kuks sai punka ri te bänd, kes vä ga häs ti 2- duu ri loo ga ma ha said, män gides ise trum me, bass- ja soo loki tar ri ning laul sid, tuues ohvriks oma hää le pae lad. Peaauhind - sau naõh tu Ma ria Ta lus oli neil au salt väl ja tee ni tud. An sam bel Ab so lut-lü his oli vä ga hea, elas mei le suu re pära selt kaa sa. Mee leo lu oli tore, na gu ala ti. Eks tu le val aas tal tee me seda jäl le! Õn ne la, rah va ma jast Pangabuss Kõik oma rahaasjad saad Sa korda ajada pangabussis! Tõstamaa rahvamaja juures peatub pangabuss üle nädala teisipäeviti kell (15. ja 29. jaanuar, 12. ja 26. veebruar, 11. ja 25. märts, 8. ja 22. aprill, 6. ja 20. mai, 3. ja 17. juuni) Bussis saad: oma kontole sularaha panna ja välja võtta teha arvuti abil makseid sõlmida erinevaid lepinguid head nõu pangateenuste kohta Tõstamaa Vallavalitsus pakub tööd MAJANDUSJUHATAJALE TÖÖÜLESANDED: Tõstamaa keskkooli, vallavalitsuse ja teiste hallatavate asutuste majandusalane töö ning kaupadega varustamine EELDAME: väga head organiseerimisvõimet ja suhtlemisoskust täpsust, kohusetunnet ja iseseisva töö oskust B-kategooria juhilube Avaldus koos CV ja palgasooviga saata hiljemalt 10. jaanuariks 2007 aadressil Tõstamaa Vallavalitsus, Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa või e-posti aadressil Info tel , POOTSI SAUN OOTAB SAUNALISI IGAL LAUPÄEVAL ALATES KELLA 16-st Pangabussi sõiduplaan: küsi lisa Näeme siis. INFO JA TELLIMINE TELEFONIL HELGI

5 detsember Prügisorteerimine Tõstamaa vallas Ena mi kust meist sai sel le kuu al gu ses tea te, et ala tes uuest aas tatst ei to hi prü gi la tes se viia sor tee ri ma ta jäätmeid ehk siis se gaolme jäät me tes se ei to hi vi sa ta pa be rit ja pap pi, pa ken deid, oht lik ke jäät meid ega ka aiaja hal jas tus jäät meid. Vas ta sel ju hul saab ini mene tun du valt kal li ma prü gi veo ar ve. Ala tes uuest aas tast tu leb se gaol me jäät me test eral di korja ta pa ber ja papp, pa ken did, oht li kud jäät med ning aiaja hal jas tu jäät med. See aga ei tä hen da se da, et iga ma ja juu res peab ole ma viis prügi kon tei ne rit. Need jäät med saab viia, kas Tõs ta maa jäätme punk ti või ava li kes se ko gumis punk ti des se. Ol me jäät mekon tei ner on aga ko hus tus lik kõi gis ma ja pi da mis tes. Tõs ta maa val las asu vad oht li kud jäät me te ko gu miskon tei ne rid järg ne va tes kohta des: Tõs ta maa EDU kauplus Tõs ta maa ale vi kus, Jaani pood Se lis te kü las, Poos ti kaup lus Poot si kü las. Aia- ja hal jas tu jäät med ei to hiks ol la maa piir kon dades vä ga suur prob leem, valda valt need ik ka gi pan nak se kom pos ti hun ni kus se või põ leta tak se aia nur gas ära ning vä ga har va võib lei da juh tumeid, kus neid on vi sa tud prügi kon tei ne ris se. Bio la gu ne vad aia- ja hal jas tus jäät med tu leb kom pos ti da oma kin nis tul, kas lah ti selt hun ni ku tes või kom pos te ris. Ju hul, kui siis ki ei ole või ma lik aia- ja hal jastus jäät meid ku hu gi pan na, palun võt ta ühen dust Tõs ta maa jäät me punk ti ju ha ta ja Ka le viga, kes on saa nud vas ta vad ju hi sed, te ma siis ju ha tab teid ju ba eda si, ku hu viia kom posti ta vad jäät med. Kah juks pan nak se aga kalmis tu tel hal jas tus jäät meid prü gi kon tei ne ri tes se. Käe so leva ga pa lun ini mes tel jär gi da kal mis tu ka su ta mi se ees kir ja ning viia hal jas tu jäät med selleks et te näh tud (mär gi tud kohta des se) koh ta. Prü gi kon tei neri tes se lä he vad siis ki ai nult sel li sed jäät med, mis loo duses ei kõ du ne ära põ le nud küün lad ja top sid, kunst lil led, kat ki sed töö riis tad jne. Pa be ri- ja pa pi jäät med saab Tõs ta maa val las tuua järg ne va tes se koh ta des se: Tõsta maa ale vi kus nii kat la ma ja kui ka Tõs ta maa kesk koo li juu res asu vas se pa be ri- ja papi kon tei ne ris se, Tõ he la kü las rah va ma ja juu res asu vas se pabe ri- ja pa pi kon tei ne ris se kui ka Poot si kü las Poos ti kes kuse juur de paa ri nä da la jooksul too da vas se pa be ri- ja pa pikon tei ne ris se. Sa mu ti on võima lik pa be rit ja pap pi tuua Tõs ta maa jäät me punk ti. Pa kendikonteinerid asuvad Tõstamaa vallas järgmistes kohtades: Tõs ta maa ale vi kus katla ma ja, Tõs ta maa kesk koo li, en di se töös tus poe (Tõs ta maa kol las test tel lis test ma ja), Tõsta maa EDU kaup lu se par kimisp lat si juu res, Kast nas en di se kaup lu se juu res, Tõ he las nii rah va ma ja kui ka Tõ he la kaup lu se juu res, Se lis tes Jaa ni poe juu res, Poot sis kaup lu se juu res ning peat selt ka Poos ti kes kuse juu res. Sa mu ti on või ma lik pa kendeid tuua ka Tõs ta maa jäätme punk ti. Pan di pa ken deid on või malik ära an da kõi ki des kaup lustes. Mil li ses se kon tei ne ris se, mil li sed jäät med käi vad, on kon tei ne ri te peal ära mär gitud. Sa mu ti on või ma lik kontei ne ri te vär vi de jär gi kindlaks te ha, ku hu mil li ne jää de käib. Kui on te ge mist si nist vär vi kon tei ne ri ga või on sini se kleep su ga in fo, siis sin na sis se võib vis ta kõik pa be ri ja pa pi. Kui on aga kol last vär vi kon tei ner või kol la se kleep suga in fo, siis sin na käib se gapa kend. Pa ken di ning pa be ri- ja papi kon tei ne ri tes se tu leb viia pu has jää de. See tä hen dab seda, et ei to hi ol la määr du nud pa ber, papp ega ka pa kend. Pa kend peab ole ma liht salt tü hi. Jo gur ti pa ki või ke tšupi pu de li või muu tao li se paken di võib vee alt ker gelt läbi las ta, et sin na too det sis se ei jääks. Pe suai ne te ga neid kind las ti va ja pes ta ei ole vaja. Pa ber ja papp peab ole ma kuiv, näi teks ka su ta tud märga ja määr du nud pa ber kät terä ti kut, pa ber tas ku rä ti kut või WC pa be rit, ei to hi pa be ri- ja pa pi kon tei ne ris se vi sa ta. Pii ma- ja mah la pa kid, plastik pu de lid, kon ser vi kar bid, papp kas tid jne. Tu leb või malu se pii res kok ku pres si da, sest see või mal dab kon tei neris se suu re mas ko gu ses jäätmeid pai gu ta da. Ju hul kui ol me jäät me kontei ne ri kaa ne ava mi sel on näha, et kon tei ne ris on sin na mit te käiv jää de nt. le he jäätmed, oht li kud jäät med jne, siis al gu ses jäe tak se kon teiner tüh jen da ma ta ning klienti tea vi ta tak se mit te so bi va test jäät me test. Pa lu tak se need tal sealt ee mal da da ning järg misel kor ral kon tei ner tüh jenda tak se. Kui aga al les tühjen dusp rot ses sis on nä ha, et oli so bi ma tuid as ju, siis teavi ta tak se klien ti ja esi ta tak se suu rem ar ve. Au to juht kel legi prü gi kot te ekst ra kat ki tõmba ma ja mi da gi tões ta ma ei hak ka. Kuhu panna? Toi du ki le puh ta na pa kendi kon tei ne ris se, määr du nud ki le ol mep rü gi kon tei ne ris se pu re pa ken did, mis jää vad üle pä rast pii ma, kee fi ri, mahla tar bi mist pes tult ja kuiva na pa ken di kon tei ne ris se, määr du nult ol mep rü gi kon teine ris se ka su ta tud toi duõ li kui on suu res ko gu ses (ala tes 200L kor ra ga), siis tu leb ko gu da eral di ja an da käit lu seks üle jäät me käit le ja le, kui aga kodu ma ja pi da mi ses te kib vä heses ko gu ses õli, siis võib panna ol mep rü gi kon tei ne ris se klaa si kil lud kat ki sed purgid pa ken di kon tei ne ris se, katki ne pee gel ja vä he ses ko guses ak nak laa si olemp rü gi kontei ne ris se, suu res ko gu ses telli da ära vii mi seks ehi tusp ra hi kon tei ner, plas tik määr du nud plastik ol mep rü gi kon tei ne ris se, pu has pa ken di kon tei ne ris se ki le ko tid puh tad pa kendi kon tei ne ris se, määr du nud ol mep rü gi kon tei ne ris se ko du kee mia plast mas sist pu de lid, ko du kee mia pu de lid mit teoht li kud ja kui vad paken di kon tei ne ris se, oht li ke aine te ga re os tu nud oht li ke jäätme te ko gu mis punk ti, pe su pulb ri pa ken did puhta na (pul ber seest väl ja ra puta tud) pa be ri kon tei ne ris se, määr du nult ol me jäät me kontei ne ris se Mida panna olmeprügikonteinerisse? Toi duai ne te pa ber- või papp-pa ken did võib pan na pa be ri kon tei ne ris se, kui nad on puh tad, kui vad ja po le otse selt toi duai ne te ga kok ku puu tu nud. Ena mas ti on nad aga toi duai ne jää ki de ga koos ja sel ju hul on so biv koht olmep rü gi kon tei ner hõ be pa be ri moo di kraam (šo ko laa di ümb ris pa ber, kohu kes te pa kend) pe su va hen di ki le ko tid ko dus lõi ga tud juuk sed ka su ta tud pa ber kä te rä tid ja -tas ku rä ti kud le iva ko ti klõp sud va nad rä ba lad, rii ded ja la nõud elekt ri pir nid mu na koo red vahtp las tist toi dua lu sed las te mähk med kas si liiv vors ti-juus tu üm ber olev plas tik pa kend tam poo nid-hü gee ni si demed vatt foo lium pa kend kat ki sed nõud kum mist ja pui dust esemed tol mui me ja ko tid nahk Järgneb pöördel >>

6 detsember << Algus lk 5 Mida panna pakendikonteinerisse? Pe su va hen di pu de lid (puh taks lo pu ta tu na) šam poo ni pu de lid ple kist kon ser vi kar bid jo gur ti top sid (puh tad ja kui vad) Mida panna paberikonteinerisse: aja le hed ja aja kir jad ka ta loo gid ja rek laamma ter ja lid vi hi kud il ma kaan te ta raa matud jõu pa ber papp kas tid ja -kar bid puh tad pa be ri pa ken did nt. ham ba pas ta tuu be ja kos mee ti ka too teid ümb ritse vad pa ber pa ken did Meel de tu le tus, et Tõs tamaa jäät me punk ti on võima lik tuua järg mi si jäätmeid: va na pa ber ja -papp pa ken did elekt roo ni ka jäät med au to reh vid ehi tus jäät med väik semas ko gu ses oht lik ud jäät med (õlid, vär vid, akud, päe va val guslam bid jne.) va na raud suur jäät med (möö bel) Li sain fot on või ma lik saa da sor tee ri mi se koh ta järg mi selt in ter ne ti aad ressi delt www. pakendiringlus.ee. Tõstamaa valla prügimajandusest on võimalik peatselt lugenda lisainfot ka meie valla kodulehelt Täiendavate küsimuste tekkimisel pöörduda minu poole. Ilusat ja rahulikku jõuluaega soovides Kerli Brandt, arendus- ja keskkonnanõunik Vajatakse KORTERIT neljale töömehele kuni kevadeni, täpsem info telefonil Üllar Punamütsike ja päkapikud möl Kokku said suured ja väikesed "Kadrid". Kas Teil ju ba pä ka pi kud käi vad? Meie las teaia põn ni del iga ta hes küll käi vad, sest hom mi kul on kõi gil maius tu si tas kud täis. Sel le all kan na tab pi sut söögii su, aga jõu luaeg ei kes ta ju iga ves ti. Saa lis toi mu vad ju ba et teval mis tu sed jõu lu pi du deks, õpi tak se lau le ja näi den deid. Kes veel po le jõud nud jõu lusal mi ot si da, peab kii rus ta ma. Jõu lu me hed on vii ma sel ajal üs na lee bed ol nud ja le pi vad ha be me pai ta mi se ja pat si löömi se ga ka, aga kui 4-aas ta ne me he poeg ik ka rää gib, et mina olen pi si-pi si, ära mi nult sal mi kü si, siis Tä na vu kau nis ta si me lasteaias jõu lu toa ja kut su si me lap se va ne maid sin na koos las te ga meis ter da ma. Ju ba on Ke vi ni ema Mar ge abil val mi nud pop cor ni dest va nikud ning Kat re ema Bir git tegi va tii nist ja rii de lap pi dest ing leid ja kom me. Va ne ma rüh ma tüd ru kud sat tu sid nii hoo gu, et unus ta sid õue mi neku gi ära. Val mi nud töö de ga ehi me ko ri do ri ak naid. See kord ta haks kir ju ta da Lavastus "Punamütsike". veel meie vä ga vah vast isade päe va peost. Emad ja isad ei osa nud ai ma ta gi, mis neid ees oo tab. Rüh ma de esin da jad said loo si ga mui nas ju tu, mi da tuli lü hi ke se et te val mis tu sa ja ja liht sa te va hen di te ga la vasta da. Noo re ma le rüh ma le sattus Nae ris. Ku na va ne maid oli roh kem kui mui nas ju tus te ge la si, loo di rut tu juur de naab ri mees ja naab rieit. Kesk mi se rüh ma Pu namüt si ke se näi den dis sai palju nal ja. Pu na müt si ke se osa sat tus Kat re-ma ri se isa le. Kui ema pa lus Pu na müt si kest vanae ma le koo ki ja joo ki viia, sest va nae ma on hai geks jäänud, üt les Pu na müt si ke: Vanae ma ei to hi koo ki süüa, tal on kõr ge ko les te rool. Aga miks pe rears ti ei kut su ta? Ema vas tas: Pe rears til on ju ko gu aeg te le fo nil au to maatvas ta ja peal. Va ne ma rüh ma va ne mad la vas ta sid Ka ku kest kus nimio sa li ne Kaa rel-and re se isa. Las tel ja teis tel pealt vaa ta jatel oli kõi ki näi den deid hu vi-

7 detsember lavad lasteaias "Kadri", "Kadri" ja "Kadri"... Toomas Mitil on õnnestunud jõuludeks kõik ümberkaudsed luiged tantsima õpetada, igatahes väga vahva pilt. Teemeistritel külas. tav jäl gi da. Ku na oli me kuulnud, et teis tes las teae da des on sa mu ti va ne maid il ma et te val mis tu se ta näit le ma Kes veel po le jõud nud jõu lu sal mi ot si da, peab kii rus ta ma. pan dud ja asi on toi mi nud, jul ge si me sa mu ti kat se ta da, ning meie kõi gi ar va tes läks et te võt mi ne vä ga häs ti korda. Lap se va ne mad on suure pä ra sed näit le jad, mä le tavad mui nas jut te ning on väga vai mu kad. Jõu lu de eel ta haks tä nada kõi ki koos töö part ne reid ja asu tu si, kes on lu ba nud meie mu di las tel en di töid-tege mi si uu dis ta ma tul la. Kauneid jõu le las te le ja nen de va ne ma te le! Kõi ge pi se ma te jõu lu pi du toi mub 19. det semb ril, keskmi sel rüh mal 21. det semb ril ja va ne mal 20. det semb ril, kõik peod al ga vad kell 16. Rii gi ko gu jõu lu va nad on ka sel aas tal lah keks läinud, lu ba tak se toe ta da omava lit su si uu te las teaia koh tade loo mi se, las teae da de remon ti mi se ja las teaed ni ke pal ka de tõst mi se ga. Rõõm kuul da! Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja TEEME KOOS PIPARKOOGI ehk jõululeiva VÄLJANÄITUSE TÕSTAMAA MOODI Too oma tehtud ja põnev piparkook rahvamajja kuni 21. detsembrini - väljapanekut saab vaadata alates 22.detsembri õhtust Karin & Õnnela

8 detsember Vana pilt jutustab Po ri ait 1982 jõu lu de ajal. Ko ha ni med on aja loosünd mus te tal le ta jad, sa mu ti loo du ses toi munud muu tus te meel de tu le tajad. Ko ha ni med on ju ha tanud aja loo la si kau ge te ae gade, nüüd seks sa jan deid ta ga si ka du nud asus tu se jäl ge de le. On ko ha ni me sid, mil li sed po le mit te ku na gi ühe le gi kaar di le sat tu nud. Neid ni mesid on eda si an tud põl vest põl ve (suust-su hu). Tõ he la jär ve kesk ko has, kus on häs ti jäl gi ta vad ku na gi se vee ko gu as tan gud ( kõr ge kal las ) ja samas jär ve voo la va oja säng, kus maan tee tõu seb as tan gule. Sel le as tan gu all ol nud veel kolm põl ve ta ga si vä ga peh me ja po ri ne. Nüüd seks must kat te saanud ja ae ga de jook sul sinna mae tud kruu sa koor mad on sel le tee tõu su Nop li (end. Blun di) ko hal ai nult vei di mär ga ta vaks jät nud. Sa mas, kui tee tõu seb, teeb ta ka kääna ku. Just seal kää na ku peal ol nud väi ke saun ja se da kutsu tud Küü ra-kää ra sau naks ja se da maan tee tõu su ni meta tud Kä put si kää ruks. Ma ria Laur ( ) kir jel das nii ela valt sealt kä pu kil ülesro ni mist. Tõ he la jär ve ida kal dal leidu vat sa vi on ka su ta tud Laagit sa tel li se tön gis (sa vi võ tuaugud on veel näh ta vad), sa vist on ehi ta tud Sa vi toa elu ma ja (1933) ja Tõ he la en di se meierei poo le lii ku des on Tön giaia põld. Ni mi an nab vih je sa vivõ tu ko hast või on seal sest savist ko ha peal gi veel mi da gi teh tud. Alu kü las, Põl de ta lu hoone te ko hal, ra ba ser vas ol nud Kal me te põld. See on ot se ne Kõr ge mäe vaes te ma ja ki vi. märk ra ba ser vast ku na gi se asus tu se jäl ge de ot si mi seks. Rah va ju tu jär gi on Võl la rabast lae va riis meid lei tud. Võl la ra ba ser va pi di põhja poo le lii ku des Häi das te ja Teos te poo le, kus kaa si kut kutsu tud Ve si kaa si kuks. Sealt on künd mi sel väl ja tul nud müü rijup pe ja tea tak se li sa da, et kuna gi oli Mus ta jõel (Paad re ma jõe li sa jõ gi) ol nud ve si ves ki. Ümb rus kon nas tea tak se rää ki da sel lest, kui das Põh jasõ ja ajal põ ge ne nud nai sed ja lap sed Võl la rap pa. Põ gene jaid ae tud ta ga rat sa hobus te ga. Jää ol nud lau gas tel nõrk ja rat sa me hed up pu nud sel lest tä na se ni Tä ku lau gaste ni me tus ja nais te põ ge nemis pai ka kut su tak se Nais tepuu met saks. Ada Kütt (sünd. 1926) teab li sa da oma esi vane ma telt kuul dust, et ra bast on lei tud kiut kör di tük ke. Põh ja sõ ja jut te lii gub mitmeid Ki ras te kan ti jää nud ma ha üks sõ da la ne, ta tul nud juh tu mi si Hend re ku Mar di le ja kui ta so pu ta nud oma riideid re heah ju pais tel, vi sa nud

9 detsember taat ah ju pealt kir ve ga, mis ta bas pead ning oh ver su ri, te ma ho bu ne jää nud sin na per re. See sõ da la ne ol nud hoo pis nais te rah vas! Nüüd, veel mä le ta ta val ajal, ta lus ehi tus töid tei nud me hed leidsid vun da men diau gu kae vami sel nais te rah va ske le ti. Ju oli jutt õi ge. Kõr ge mäe vaes te ma ja ki vi (en di ses Häi das te kü las) po le suur. On roo sa kas pu na ne graniit rahn ku na gi se vaes te ma ja tee ää res. Rah nu ühel kül jel on jäl gi tav käe pi de me ga mõõga ku ju tis. Rah va ju tu jär gi on ki vi al la mae tud kul da ja ki vi kõr valt läi nud möö da muistne root siaeg ne sõ ja tee. Rah vapä ri mu se tõt tu on ki vi kan tud Ees ti ürg loo du se raa ma tus se. Alu mäe ku na gi se asus tu se jäl jed on kind lalt tea da Männi kus te kü la Köös sa Jü ri ta lu ko hal. Uu ri mist va ja vad Alu mäe sel jal Oja mar di ta lust põh ja pool Vaht ra ümb ru ses ku nagi se võ sa põl lun du se jäl jed. Loo du sest võib võt ta lõp mata pal ju ko ha ni me sid. Vaa ta me sel le väik se lu mise ai da pil di ta ga kül je le, sinna olen kir ju ta nud: Po ri ait 1982 jõu lu de ajal. Po ri oli kar ja maa va hi koht Ki ras te külas, mis an ti tsaa ri sõ ja väes 24 aas tat tee ni nud sol da ti le. See oli vä ga ilus väi ke re hie la mu (kau ni ah ju ga). Hu vi tav on li sa da, et re hetu ba ma ja kes kel oli palk seinte ga, lau dao sa ki vi sein te ga ja 1912 ehi ta tud kamb riots jäl le ki vi sein te ga. Nüüd seks on ka du nud kõik! Jää nud on Po ri ni mi. Sel le pak kus loodus, peh me ning po ri ne al lika li ne ümb rus. Kaev gi oli alli kal. Maa pa ran dus te gi oma töö, kuid ke va de ti on Po ri kohal veel gi vee vä li koos lui kede ga. Po ri on kir jas kõi ki del vana del kaar ti del (ka Pa ri na), küll va lel ko hal ja hoo pis teisel pool maan teed. En di selt üt le me, et Ka na mar di met sa kee ra Po ri juu rest (Sõe ru jääb teis poo le teed). Jõu lu de aeg viib mõt ted läi nud ae ga de ja ini mes te juur de. Kau nist jõu luae ga! Vai ke Hang, koduloouurija Laine küttis südameid Jõu lu pi du de aja ju ha tas sis se lau päe val toi munud ea ka te jõu lu pi du. Tra dit sioo ni li selt sõi du tas val la buss kõik peo li sed rahva maj ja. Bus si juht An do ei jõudnud ära imes ta da, et see kord Mu na laiust ka Ma nija ini mesi pi du maj ja sõi du ta da sai. Saa lis oo ta sid kü la li si kaetud lauad ja hea tu ju. Kui gi ena mas ti on ol nud ke set saali kau nilt sä ti tud root si laud siis hin da sid peo li sed seekord just se da, et iga laud oli ke nas ti kae tud ja ei pi danud kus ki le söö gi jär gi mine ma. Kui nüüd natukene viriseda, siis võiks saali kaunistamisega veidi rohkem vaeva näha. Ühest kuusest on natuke vähe, et nii suur saal jõuluhõnguliseks muutuks. Samas võiks need kutid, kes pärast ansambliproovi ei viitsi oma kola kokku panna, saali kaunistamisel kaasa lüüa. Eri ti kiit sid pi du li sed kelmi kat ja sä ra vat an samb lit Lai ne. Ja lau lud ki olid ena miku noo ru sa jast pä rit. Pol nud mi da gi imes ta da kui sel li se to re da lau lu saa tel tant si tas Ran na Hei no pea poo li saa li nai si ja nõu dis eri loo na "Katjuus hat". Tant si da said kõik, kes vä he gi taht sid. Pi du li sed ei jät nud kiit mata val la va li sust, et jäl le to redast peost o sa said. TT

10 detsember MÄ LU MÄNG Algas uus mälumänguhooaeg Tei se ko ha saa vu ta nud võist kond MM. Tõs ta maa mä lu män gu sar ja uus hooaeg al gas 20. no vembril. Män gu juht Joel Ku ke kü si mus te le tea dis see kord kõi ge pa re mi ni vas tu seid võist kond Tõ he la koos sei sus Kaa rin Reinson, Ai di Lell saar, Kirs ti Ta lu ja Jaak Tork. Tei se ko ha saavu tas võist kond MM (An ne li Võ so, En no Ka se, Ka lev Martson) ja kol man da ko ha võist kond Okas (Leo Salk, Õn ne Salk, Kul da ju li sa võist lu se kaks pa re mat Jaak Tork ja Õn ne Salk. Ma rek Salk, Ind rek Me ras). Järg ne sid võist kon nad Üks teist, Vas ka, Poot si, Nul li ring, Eins tei nid, Lõ vi sü da, Op ti mis tid ja See seal. Li sa võist lu se nn. ko ha li ku kul da ju tiit li le või tis Jaak Tork. Spor dik lu bi Üks ai nus meie ema, üks ai nus ja hea, nüüd kur vas lei nas meil langetatud pea TÄNU Rahvamajas asuvas jõusaalis võib igaüks soovi korral natuke kangi näppida. Ole me kao ta nud oma kal li ema Sil vi. Ei enam pais ta koduakendest tuld- ko dus on tüh jus. Ma ha jäi ko du, mil le eest ema nii vä ga hoolitses ja mida hoidis. Täname häid inimesi ja sõpru kes ümbritsesid,lohutasid ja külastasid meie ema haiguse ajal. Meie südamlikud tänusõnad ja head soovid edaspidiseks kuuluvad Tõstamaa perearst Madisele- Teie abivalmidus ja head mõtted andsid jõudu edasiminekuks. Südamlik tänu Taimile ja naabri Mariale, kes olid emale suureks toeks ja sõb raks, ke da ema iga päev oo tas. Suur tä nu Lii de le, Õiele, Helmele, Vilmale, Aarele, Mesikesele, Katrinile ja Mairele toe tu se ja abi eest. Aitäh Elli Terasele, kes nii südamlike järellausetega meie ema viimasele teele saatis. Vokirattale aitäh ilusate laulude eest. Aitäh Raimo õele Annile ja vend Ilmarile, kelle truba ja klarneti mäng liigutas kõigi meeli ja südameid. Täname kõiki sugulasi, sõpru, klassikaaslasi, töökaaslasi, kes meie ema Silvi Selge mälestust kalliks pidasid ja kalmukünka lillekimpude ja pärgadega kaunistasid. Kõige suurem tä nu meie maail ma parimale tädile Liiale ja tema abikaasale Raimole- nende tugi ja abistav käsi jääb meile alati. Hele-Ly ja Toomas

11 detsember Tänavu on alevi vahel jõulutulesid rohkem, kui kunagi varem. Tule Tõstamaa rahvamajja JÕULUPEOLE laupäeval 22.detsembril kell 20 Meeleoluks tore JÕULUKONTSERT Õhtu jätkub koos ansambliga VANAVIISI Jõuluvana tuleb ka, õpi salm pähe! JUMALATEENISTUSED TÕSTAMAA VALLAS Esmaspäev, 24. det sem ber kell 12 Tõ he la rah va ma jas JU MA LA TEE NIS TUS kell 16 Tõs ta maa Maar ja ki ri kus JÕU LUÕH TU JU MA LA TEE NIS TUS Teisipäev, 25. det sem ber kell 11 Poot si-kõ pu Pü ha Kol mai nu ki ri kus KRIS TU SE SÜN DI MI SE PÜ HA LI TUR GIA kell 14 Se lis te Pü ha Vass si lu se ki ri kus JU MA LA TEE NIS TUS kell 16 Kast na Ar see niu se ki ri kus JU MA LA TEE NIS TUS Esmaspäeval, 31. det semb ril kell 14 Tõs ta maa Maar ja ki ri ku ko gu du se toas VA NA-AAS TA ÕH TU JU MA LA TEE NIS TUS AR MU LAUA GA Teisipäev, 1. jaa nua ril 2008 kell 11 Se lis te Pü ha Vas si liu se ki ri kus JU MA LIK LI TUR GIA JA TEMP LI PÜ HA Tantsuõhtu pilet eelmüügis Tõstamaa raamatukogus 50 kr. Pilet samal õhtul 100 kr. KUHU MINNA aasta esimesel ööl kell kutsub Tõstamaa rahvamaja TANTSIMA UUDE AASTASSE, muusikat teevad ansamblid Tule Taevas Appi, Traffic 69 ja Alibi Pilet 30.- krooni Marju Marjakul ja Ma rek Linnul sündis 26. novembril tü tar Leeke! Neljapäev, 20. detsember kell Tõs ta maa rah va ma jas DOO NO RI PÄEV Igale doonorile väike jõulupakk!

12 detsember Detsembrikuu juu bi la rid HER MANN ANS PAL 94 Pä ra kü la kü la LEI DA PEE NO JA 78 Poot si kü la VIL MA KÕR VE MAA 77 Tõ he la kü la LEI LI KA RU 76 Lõu ka kü la NI KO LAI KÖS TER 75 Ma ni ja kü la LAI NE ÜLEM 74 Tõs ta maa ale vik AI NO LAPP 73 Tõs ta maa ale vik EE RI RA HU MÄE 73 Ka va ru kü la EL NOR-HEI KI RAND 73 Män ni kus te kü la VAI KE AB RAM 73 Er mis tu kü la VIL MA HA VIK 71 Ma ni ja kü la HEN NO MIKK 71 Ka va ru kü la EI LI OKS 70 Tõs ta maa ale vik TAI MI MET SA MÄ GI 65 Tõs ta maa ale vik VIL JA RÄ BUS 60 Tõs ta maa ale vik HEL JU KA LAM 60 Tõs ta maa ale vik EL VI NE HAN NUS NEO NIL LA RII DA METS ÜL LE EL LES TE JAAN KÜTT SIL VI SEL GE IDA VINK LER EI NO SAID LA

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

untitled

untitled Nr. 5 (196) / juuli 2013 Suveteatri tegemised lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Vallavolikogu istungil lk 2 Seliste külapäev lk 3 Mis ime loom see töövõimetus on? lk 4-5 Lõuka-Ermistu 4. külapäev lk 6 Maria talu peremehe

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

untitled

untitled Nr. 4 (213) / juuni 2015 Villalaager la laa Sutirannas nas lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Ei saa ma tar gaks üleöö... lk 3 Lasteaed lennutas teele klassitäie lapsi lk 4 Mudilaskoor käis Pärnumaa laulupeol lk 4 Noortevolikogu

Rohkem

untitled

untitled Nr 7 (250) / august 2019 Foto: Ta nel Tuul mees Mälestuskivi Liisule Tä na vu sed osa val la päevad on saa nud aja looks. Oli palju näitusi, töötubasid, seikluslikke atraktsioone lastele jne. See me lu

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või KOOLSÕT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a 11 1 1 õistleja Hanna-Ly Aavik Kristina Gladysheva* Tallinna RK Susanna Kukke* Miriam Tamm Marleen Adama* Kätlin Nõgu* Johanna Randmann* Anne-Marie Luik* Laura Tälli*

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Taaler Antiik & Vanavara

Taaler Antiik & Vanavara Taaler Antiik & Vanavara Taaler Antiik & Vanavara Mà à BEL Nimi Hind Pisipilt Kirjeldus 2 VANA LITOGRAAFIAT REVAL JA NARVA 2309 325.00 Mõõtudelt 20X40cm Art.nr. ART DECO Sà à GILAUD JA Nà UDEKAPP 409

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem