untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia viis Kihnu mustrid Kanadasse Räimeretk avas turismihooaja Uued taksobussi ja praamigraafikud Kih nu kan gõd ning kõe gõ kan gõ mad 18. mail toi mu sid meil kuuen dad Kih nu kõe gõ kan gõ mad. Päe va alus ta si me hoog sa soo jen du se ga Tõn ni Ma rit-ma ria juh ti mi sel, ni melt te gi me koos Kan goo Jump si. Kui soo jen dus teh tud, läks hoog saks jõukat su mi seks. 60 tub lit har ras tuss port last võist le sid seits mes va nu se rüh mas ja aladeks olid lü hi ke se ja pi ka maa jooks, sangpomm, kuu li tõu ge, kau gus hü pe, pal li- ja sääri ku vi se. Pea le ta sa vä gist võist le mist kos ti tas Pärna mäe He li meid maits va su pi ga. Tõ nu Rando te gi võist le ja te le veel joo gat, et tei sel päe val kon did ülea ru kan ged ei oleks. Spordi päe va lõ pe ta si me sa da mas, kus Ra ja Martin sõi du tas soo vi jaid me rel ba naa ni ja tuubi ga. Õh tul and si me kõi gi le võist le ja te le väl jatee ni tud dip lo mid. Ka ri kad said pih ku selle aas ta kõe gõ kan gõ mad, kel leks olid Mihkel Umb, Karl Na za rov, Rai mond Lil les, Käth lin Pa lu, Jan ne Na za rov, Lau ri Ve sik ja Klaid Ha vik. Kü la lis test olid kõi ge tub limad Lau ra Kal las ja Kui do Kil ling. Tant su kee ru ta ti Par ve pois te pil li de jär gi. Pal ju õn ne Kih nu kõe gõ kan gõ ma tõ lõ ja ka kõi gi le teis te le võist le ja te le tub li de saa vutus te ja en da proo vi le pa ne ku eest! Suu red tä nu sõ nad, pea koh tu nik Õie Killing, sek re tär Trii nu Vo hu, koh tu ni kud Val di Kil ling, Ma ri Mets, Ve ro ni ka Tšet šin ja Maie Oad ning kõik abi li sed, et ai ta si te meil se da päe va edu kalt kor ral da da! Lää ne Vee ra

2 Räi me pas ta ka mee ne lu gu Viien dat kor da pee tud et tevõt lus päe val sel gu sid Kih nu mee ne kon kur si võit jad, esitle ti Kih nu rei si juh ti ning mo tivee ri ti koo li tu sel mo ti vat siooni leid ma mai 2019 / nr. 5 (215) 2 Mee ne kon kur si saak Abi val la va nem Tai vi Ve sik rõõ mus tas, et kon kur si le esita tud mee ne te saak oli mul jeta val dav esi ta ti 30 tööd 11 pak ku jalt, nen de hul gas oli ka mand rilt saa de tud su venii re. Võit ja te väl ja va li mi sel oli olu li ne mee ne prak ti li ne väär tus, aga loo mu li kult ka vi suaal ne ilu, teos tus ja Kihnu-pä ra sus. Olu li ne, et nad seok sid meie kü la li si to re da te elamus te ga ning oleks meel dejää vaks kin giks ja mee nu tuseks aa re te saa rest, üt les Tai vi. Esin dus mee ne ka te goo rias olid võit jad Kih nu Puu koi OÜ kell Kih nu aeg ja Eve Lao se koo tud kin ke pa kend pu de li le. Tu ris ti mee ne ka te goo rias võit sid Eve Lao se võt mehoid jad Troi vest, Puõl sukad ja Ka põ tad, Käth lin Pa lu Kih nu siä re pae last võt me hoid ja ja Kih nu Puukoi kuu maa lus Roo li ra tas. Erip ree mia pa ri ma loo ga tu ris ti mee ne eest sai An to Siim son töö ga Räi me pas takas. Rah va hää le tu se tu le mu sena va li ti pa ri maks esin dusmee neks Puu koi tu le torn ja su ve nii riks Si re li Eve võt mehoid ja Kih nu troi vest. Mõ le ma ka te goo ria võitja ja rah va lem mik mee ne au tor Si re li Eve üt les, et võidud tu lid tal le suu re ül la tuse na. Kui ta et te võt mi sest kuu lis, är gi tas ta hoo pis teisi kih nu nai si osa võt ma, kartes, et äk ki ei lae ku gi kon kursi le mi da gi. Vii ma sel het kel ik ka mõt le sin, et peaks ka ise mi da gi te ge ma Te gin gi. Eve rää kis, et koo tud võtme hoid jad ei ole mui dugi uus idee, aga te ma ku dus Kih nu pool su kad, ka põ tad ja troi ves ti võt me hoid ja kau nistu seks. Need mee nu ta vad An to Siim son Ühel ilu sal ja mee leo lu kal ap ril li kuu päe val, aas tal 2019, ja lu ta des Kih nu saa re kau nis loo du ses, il mus mul pä he üks laul. Üks täies ti uus laul. Mi da en ne ei ole üld se ole mas ol nud. Suur rõõm täi tis mi nu hin ge ja il ma pi ke ma mõt lemi se ta ot sus ta sin head mõt te read kirja pan na. Täius li kust õn nest jäi puu du vaid ük sai nus, ja vä ga mai ne asi pas takas. Mul liht salt ei ol nud se da. Üld se ei ol nud. Möö da Ees tit rän na tes an tak se igalt pil li män gult kaa sa pas ta kas, aga kui se da tõ si selt va ja on, se da loo muli kult ei ole. Õn ne pu hang asen dus seoses eel mai nit` as jao lu ga suh te li selt lü hike se aja dis tan si jä rel st res si ga. Ja sel le ta ga jär jel tek kis mul suur näl ja tun ne. Kuuen dat aas ta rin gi Kih nus ela des ja sel le aja jook sul pä ris tub li ko gu se kihnlas te poolt val mis ta tud vä ga head räi me maits ta saa nud, tu li mul suur isu mõista gi just räi me jä re le. Aga pa ra ku seondu valt mi nu põlv ne mi se ga sü ga valt mand ri maalt ei os ka ma ise ka la püü da ja vä ga tub li ja to re da hak ka ja me he na ot sus ta sin ise räi me te ha! Na gu öel dak se, et ei ole head hal va ta ja halba hea ta möö du nud ööl oli küll Kih nut laas ta nud järje kord ne tor mi hoog, aga selle ta ga jär jel oli pal ju puuok si met sas ma ha kuk ku nud. Võt sin esi me se männi no ti, mil le ot sa ko mis ta sin ja te gin sellest räi me. Ku na söö gi hä da oli nii suur, et sil me ees hak kas ju ba ime lik ke as ju toi mu ma, ham mus ta sin val mis saa nud räi mest au kar tust ära ta valt mär ki misväär se osa. Aga nüüd Ham mus tu se lõ puo sas ta jus mi nu mait se meel mi da gi en neo le ma tut, kuid see ei ol nud teps mit te elu pa rim maitsee la mus... Mõ nin ga se ana lüü si tu lemu se na jõud sin üs na kind la jä rel du seni, et räim (kui ta veel elus oli) oli suutnud al la nee la ta -... PAS TA KA! Kõ lab küll pä ris veid ralt, aga het ke ga oli mi nu st res si pu hang asen dunud suu re õn ne ja rõõmu ga, sest elus ko gend me he na sain ma ju aru, et pas ta ka ga saab uue tek ki nud lau lu pa be ri le kan da!!! Te või te ilm selt eel da da, et lu gu lõp pes õn ne li kult, aga pa ra ku oli Saa tu sel mulle va ruks veel üks hoop. Ni melt mul ei ol nud ühes ki aju sa ga ras enam üh tegi sõ na ega vii si ju pi kest ki en ne pöörde li si sünd mu si tek ki nud uuest lau lust. Ka järg mis te öö de une näod ei taht nud tuua neid mi nu juur de ta ga si. Tä na seks päe vaks olen ma õn neks tä nu toe ta va le pe re le ja sõp ra de le as jast üle saa nud ja lep pi nud as jao lu ga, et üks vä ga elu muu tev laul on jää da valt Kih nu ve tes se vett ve da ma läi nud, aga kõik ju ei ole ju veel ka du nud! Mi nus leidub siis ki us ku ja loo tust, et räi me pasta kat ehk lä heb PÄ RIS lau lu sep pa del gi va ja! Või mi si ga nes sep pa del. Maalt ja me relt.

3 3 (215) nr. 5 / 2019 mai oli uh ke oma ni ku le ala ti Kih nut, kui ta oma los si või au to võt meid ka su tab, üt les Eve. Ühel õh tul hak kas ta nu puta ma, kui das saaks ku du da tun nus lau set Kih nu aa re te saar, võt tis pas ta ka ja ruudu li se pa be ri ja hak kas mustrit joo nis ta ma, ise veel mõtles, et oleks pi da nud ha ri li ku pliiat si võt ma, et saaks kustu ta da. Se da pol nud ki va ja, sest plaa ni tud sil ma de arv ja gus ko he esi me sel kor ral ja Eve ku dus ümb ri se pu de li le. Se da saab veel ko hen da da, ku du da va na moo di must riga, ka su ta da eri ne vaid värvi too ne, muu ta suu rust, aga esi me ne sai sel li ne, lau sus ta. Ümb ri se sis se ma hub väiksem pu del, ko ti kest saab ka su ta da ka lõh naümb ri sena. Üks ki kott ja karp ei jää ju ku na gi tüh jaks, hil jem saab se da ka su ta da mo bii liümbri se või ko ti ke se na. Ko he on aru saa da ka, et see on Kihnust pä rit, hin dab Eve eseme prak ti list väär tust. Eve nae ris, et üks asi oli mee neid väl ja mõel da ja üks val mis te ha, aga nüüd esitab val la va lit sus tel li mu se ja ta peab neid hak ka ma suu remas ko gu ses ku du ma. Teis test töö dest meel dis Eve le eh te kunst ni kuks õp piva Roo Maar ja hül gep ross ja Puu koi kell, mis on pil kupüü dev ja prak ti li ne ning hea idee na hin das ta pa ken di täite ma ter ja li na pil li roo ka su tamist. Et te võt lus päe val Kih nu Puu koid esin da nud Pär na Rai go üt les, et ideed sün nivad pe reet te võt te mi ni kooso le kul, kus ühi selt aru tatak se, mil li ne ese ol la võiks ja al les siis ha ka tak se se da te ge ma. Meie kell näi tab, et Kih nus käib aeg teist moodi, rää kis Rai go. Pui dust kella kesk sel ko hal on Roos laiu kom pass ja saa re süm bo lid ma ja kas ja nai ne moo tor rattal, an kur, pur je kas. Rai go sõ nul näi tab kell te geli kult ik ka õi get ae ga ja küll sel le oma nik õpib se da vaata ma. Pil li roo ga täi de tud pa kend on loo dus lik ja kih nulik, kell po le pa ki tud ki le kotti, mui gas Rai go. Tai vi sõ nul on sel list esindus mee net kü la lis te le hea kin ki da, mis on lõ pu ni lä bimõel dud ja kau nis pa ken dis ning juu res on oma lu gu. Rai go le jäi esi ta tud töö de hul gast sil ma kih nu saia stardi pakk, mis on lõ bus idee. Il mu nud on Kih nu rei si juht Et te võt lus päe val esit le ti hil ju ti trü kist il mu nud Kihnu rei si juh ti. Sel le teks ti de au tor on Anu Saa re, fo tod on Sil via Soi delt ja Hel dy Põl lustelt. Teks ti kir ju ta mi sel olid pea mi sed in foal li kad Noo di Maie, Pär na Trii nu, Ala metsa Ar vo, aga ka Lää ne Vee ra, Orisselja Reet, Ju ha ni Mai re, Ran na met sa Val do. Trü kis val mis pro jek ti EST- LAT tu rism raa mes, väl jaandja on Kih nu val la va lit sus, Kihnu-pool ne pro jek ti juht Pihla ka Tai vi, ku jun da ja Eve lin Urm. Trü kis on tõl gi tud ka ing li se, sak sa ja lä ti keel de. Raa ma tus on pea tü kid ajaloost ja kul tuu rist, loo du sest, ak tiiv sest tu ris mist, kul tuu risünd mus test, Kih nu ini me se elu laa dist, toi dust ja ka lendri pü ha dest. Trü ki ses on saare kaart, väi ke kih nu-ees ti sõ nas tik ja tu ris ti le ka su lik ku in for mat sioo ni. Et te võt lus päe va kü la li se na rää kis nais te rol list ühis konnas Eu roo pa Nõu ko gu Par lamen taar se As samb lee Eesti de le gat sioo ni juht Ma rianne Mik ko, kes tõi pal ju näiteid Aaf ri ka rii gist Rwan dast. Pä rast se da, kui seal 25 aastat ta ga si toi mu nud rii gi sise ses ge not sii dis ta pe ti miljon ini mest, pää se sid mees te vä he su se tõt tu rii gi va lit se mise juur de nai sed. Hil ju ti Rwan das käi nud Mikko tõ des, et see nais te ju hitud Aaf ri ka riik on puh tam ja ki le ko ti va bam kui mis ta hes koht maail mas. Koo li tust No aga mo ti veeri mind siis kui da gi viis lä bi rah vus va he li selt te gutsev koo li ta ja Kat ri De li moget. Kuu la jaid kaa sa vas vestlus rin gis läks tõ si seks aru teluks ning osa le jad nen ti sid, et ini me ne on mo ti vee ri tud, kui ta teeb en da le meel di vat tööd so bi vas kesk kon nas. Et te võt lus päe va kü la lis tele pak kus lõu naks ka la sup pi, kih nu lei ba, saia moo si ga AS Kih nu rand. Anu Saa re

4 Kih nu Ea ka te Ko du es kiisp ro jekt sai kaan te va he le mai 2019 / nr. 5 (215) 4 Kih nu val la aren gu ka vas on sä tes ta tud aren guees mär gi na ka hoo lekan dea su tu se ra ja mi ne ea ka te le, mis pa kub päe va kes ku se ning või ma lu sel ka taas tus ra vi tee nu seid. Ole me kaar dis ta nud või mali kud pa ku ta vad tee nu sed, mi da saak si me hoo ne val mimi sel pak ku da: Öö päe va ring set hool dus tee nust Ma ju tus tee nust isi ku te le, kes iga päe vae lu toi min gu tes saa vad ise seis valt hak ka ma In ter vall hool dust Päe va hoiu tee nust Õen du sa bi Li sa tee nus te na: Ret sep ti ra vi mi te soe ta mist Teh ni lis te abi va hen di te soe ta mist Erit rasns por di tee nust Ol me tee nust Eriars ti de vas tu võt tu Juuk su ri- ja ma ssöö ri - tee nust Ehi tu se pla nee ri mi ne ja pro jek tee ri mi ne on pikk protsess, sest osa poo li on pal ju ja tööd kee ru kad ning mit meta hu li sed. Kih nu Ea ka te Ko du projek ti alu seks sai võe tud Kihnu Koo li pro jekt, mis val mis aas tal FE Ar hi tek ti de OÜ poolt. Osu tus või ma likuks hoo ne üm ber p ro jek teeri da ja mah tu sid vä hen da da. Te ge mist on li gi nul le nergia ma ja ga, sest Eu roo pa Liidu ener gia tõ hu su se di rek tiivi jär gi pea vad aas tast ole ma kõik uued ava li kud hoo ned li gi nul le ner gia ma jad ning ala tes aas tast kehtib sa ma nõue ka teis te le uu te le hoo ne te le. Pla nee ri ta val hoo nel on mi tu funkt sioo ni. Esi me sel kor ru sel on toad öö päe varing set hool dust va ja va te le, ühe-ja ka he ko ha li sed toad, kok ku 20 koh ta, ars tia bi ruumid nii pe rears ti, pe reõe, era kor ra li se me dit sii ni kui ap tee gi tar vis. Sa mu ti söökla, söö gi saal, au la, pe su ma ja ja abi ruu mid. Söök la on mõel dud toit lusta ma li saks ma ja ela ni ke le ja per so na li le ka las teaia- ja koo li pe ret ja on ava tud kõiki de le kü las ta ja te le. Hoo net ühen dab koo li ma ja ga ga lerii, söö ma mi ne kuks puu dub va ja dus pan na sel ga üle riideid. Tä na se koo li söök la ar velt saab kool hoo ne val mi des pla nee ri da en da le va ja lik ke li sa ruu me, mis sa ge li problee mi na on ka tõs ta ta tud. Ka pe su ma ja on mõel dud ka su ta mi seks kõi ki de le soovi ja te le, ilm selt on sel lel teenu sel su ve kuu del tar bi jaid just ma ju tus tee nust pak kuva te et te võt ja te seas. Li saks jää vad hoo ne esi mese le kor ru se le va ja li kud abiruu mid. Tei se le kor rus le on et te näh tud 10 koh ta öö päe varing set hool dust va ja va te le, ühe- ja ka he ko ha li sed kor terid iga päe vae lu toi min gu tes ise seis valt hak ka ma saa jate le, osad kor te rid on köö ginur ga ja van ni toa ga. Li saks asu vad tei sel kor rusel sot siaal kor te rid, ham bara vi ja teis te eriars ti de vastu võ tu ka bi ne tid, taas tus - ra vi, ruum mas söö ri, juuk suri jm tee nus te pak ku mi seks, per so na li- ja abi ruu mid ning saun. Hoo nes on lift. Hoo ne asu koht jääb koo lima ja ta ha, kah te ma ja ühendab ga le rii. Järg mi sed te ge vu sed projek tis on ehi tu see lar ve telli mi ne, sel le le järg neb hoone teos ta ta vus- ja ta su vu s- a na lüü si koos ta mi ne ja see järel hoo ne ehi tusp ro jekt. Ehi tusp ro jek ti koost a miseks ole me ar ves ta nud aasta se aja ku lu ga. Te ge mist on vä ga ma hu ka in ves tee rin gu ga, tee me tööd sel les suu nas, et lei da toe tusva hen deid eri ne va test st ruktuu ri fon di dest. Es kiisp ro jek ti koos tas FE Ar hi tek tid OÜ, mak su museks ku ju nes 4125 eu rot il ma käi be mak su ta ja pro jek ti ra has ta ti val la oma va hen dite ar velt. Tai vi Ve sik abi val la va nem KIHNU VALLAVALITSUSES Re serv fon dist eral da ti eu rot rii gi el lu kut su tud pro jek ti 500 ko du kor da, mil le ees mär giks on toi me tu le ku - ras kus tes leib kon da de krii ti li sed tu leo hu tu sa la sed problee mid la hen da da, raa mes et te nä ge ma tu töö tel li mi seks; El vi Tapp ile väl jas ta ti pro jek tee ri mis tin gi mu sed Võ su (Sää re kü la) lam mu ta mi seks ja sa ma le ko ha le uue 1,5 korru se li se hoo ne pro jek tee ri mi seks; Moo dus ta ti in ven tuu ri ko mis jon koos sei sus Ing var Saare: ko mis jo ni esi mees ning liik med Ene Lai ne ja Maar ja Kobin. Nõus tu ti Kih nu kruu sa maard la Kih nu kar jää ri lõuna la hus tü ki mäee ral di se kat tu vu se ga Sui gu Aba ja tee nr tee kait se vöön di ga, Val la liik meõi gus te teos ta jaks Mit te tu lun du sü hin gus Ees ti Ava tud Noor te kes kus te Ühen dus ni me ta ti noor sootöö ta ja Ja na Ruu bel, An ti lu ba sul ge da las teaed töö ta ja te kol lek tiiv puh ku se ajaks 01. juu list 11. au gus ti ni, Kih nu sa da ma ta lu pii re te ja tras si de ehi ta mi se osas (tuu le pii re mõ le ma le poo le sa da ma tur gu) tun nis ta ti pari maks Kih nu Ma jan du se OÜ pak ku mus mak su mu se ga eu rot (käi be mak su ta), Sua ru sa da ma re konst ruee ri mi se oma ni ku jä re le val ve tee nu se osu ta mi se pa ri maks pak ku jaks tun nis ta ti Tre ge ron OÜ pak ku mus mak su mu se ga 1939 eu rot (käi be mak su ta), Sua ru sa da ma tu ru hoo ne toit lus tus tee nu se pak ku mi se kon kurss tun nis ta ti nur ju nuks, ku na pa ri ma pak ku mi se teinud Yaos kond OÜ loo bus le pin gu sõl mi mi sest, SA le Kih nu Kul tuu ri ruum väl jas ta ti ka su tus lu ba Met samaa pä ri mus kul tuu ri õp pe kes kus-ela mu na ka su ta mi seks, Kuu lu ta ti väl ja rii gi han ge Sua ru sa da ma as fal tee ri mine, Kuu lu ta ti väl ja rii gi han ge Sua ru sa da ma ujuv kaid, Sua ru sa da ma tu ru hoo ne an ti su ve pe rioo diks, , toit lus tus tee nu se osu ta mi seks ka su tus se OÜle Vurr, Ha jaa sus tu se prog ram mi a taot lus te hin da mi seks moo dus ta ti kuue liik me li ne ko mis jon koos sei sus: Tai vi Vesik: ko mis jo ni esi mees ja liik med: Käth lin Pa lu, El me Männi, Ja na Ruu bel, Ene Lai ne, Ma ri Mets.

5 5 (215) nr. 5 / 2019 mai Kih nu Ke re täüs kos ti tab kü la li si Kihnu - Munalaid ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE LAUPÄEV PÜHAPÄEV Väljumine Kihnust 07:00 10:00 16:15 07:00 10:00 16:15 07:00 16:15 07:00 10:00 16:15 19:00 07:00 10:00 16:15 19:00 07:00 10:00 16:15 19:00 10:00 16:15 19:00 Väljumine Munalaiust 08:30 14:30 17:45 08:30 14:30 17:45 08:30 17:45 08:30 11:30 17:45 20:15 08:30 13:30 17:45 20:15 08:30 11:30 17:45 20:15 13:30 17:45 20:15 Teist aas tat toi mu va tel Kih nu koh vi ku te päeva del juu nil avavad uk sed 18 koh vi kut saa re nel jas kü las. Koh vi ku te me nüüd, pa ku tavad te ge vu sed ja kul tuu riprog ram mid on su vi selt kirjud! Kõ hu täi teks pa ku tak se saare le oma selt pal ju ka la nii su pi, prae kui ka suu pis te tena, aga ka eri ne vaid li ha rooga sid ja mõ nu said ma gu said amp se. Head kraa mi saab kaa sa os ta, pal jud ta lud müüvad kä si tööd. Kõi ki des koh vi ku tes on mõel dud las te pea le, lap sed saa vad lus ti da män gu nurka des- ja plat si del, män gi da män ge, joo nis ta da ja te ha muud põ ne vat. Lo hu su ve koh vi kus toi mub kih nu kee le õpi tu ba Riägi me kih nu kielt, Lu mis tel män gi tak se selts kon na mängu Kunn, Ra ja ta lus on las tele üles pan dud mi li taar telk, näi da tak se sõ du ri va rus tust, koh vik Muia tõs Vas ta pa kub ka VAI MU TOI TU raa ma tuid va he tu seks, lae nu tu seks ja müü giks. Koh vi ku tes kos tab pil li män gu, saab tans tu lüüa, män gi da õn ne loo si ja pal ju muud vah vat. Koh vi ku te päe va de ava mine toi mub hom mi kul sa damas pä rast Kih nu Vir ve saabu mist, orien tee ru valt kell 9.45 pa su na koo ri Õnn Tu li Õue le saa tel. Pa su na koor tuu ri tab päe va jook sul saa re peal rin gi, sa da mast suun dutak se Kih nu esi me se disc golfi ra ja ava mi se le, mis toi mub orien tee ru valt kom baini kuu ri juu res. Õh tu ne pi du saab hoo sis se kell Met sa maal. Pi du li si tant si tab Vä li harf, esi ne vad Kih nu nais rühm Pit sid Paistvad ja Nõm me rah va tant surühm Känd ja Kä bid. Tä na tak se koh vi ku te meeskon di ja an tak se üle koh vi kute loo si män gu või ta ja te le välja pan dud au hin nad. Koh vi kuid tut vus tav trükis ja koh vi ku te goog le maps kaart asub vi sit kih nu.ee le hel. Pa ber kand jal trü kist saab Kih nu Vir ve pealt. Ole kur sis värs ke te pos ti tus te ga Ke re tä ve FB le hel! Kõik kohvi kud on tä his ta tud üht ses stii lis sil ti de ga, kus peal ta lu ni mi ja koh vi tass. Koh vi ku te päe vi toe tab Leader pro jekt. Seüä suab egält puõlt, aga ke re tä ve ae nult Kih nus! Ole te oo da tud nau ti ma häid mait seid, osa saa ma vah vatest te ge vus test, mõ nu sast su vi sest mee leo lust ja to redast selts kon nast! Pih la ka Tai vi Reisiparvlaeva Kihnu Virve väljumised kuni : liinil KIHNU-MUNALAID Foto: Silvia Soide liinil KIHNU-PÄRNU Väljumine Väljumine Kihnu - Pärnu Kihnust Pärnust KOLMAPÄEV 09:45 12:45 liinil MUNALAID - MANILAID Munalaid - Manilaid Väljumine Väljumine Munalaiust Manilaiust ESMASPÄEV 11:30 12:30 REEDE 11:15 12:50 PÜHAPÄEV 11:10 13:00 AS Kihnu Veeteed Klienditeenindus tööpäeviti 9:00-17:00 Telefon: Mobiiltelefon: E-post: new.veeteed.com

6 mai 2019 / nr. 5 (215) 6 Tuu le roos esi nes suu re pä ra selt Akor dio nis ti de trio TUU LE ROOS koos sei sus: Noo di Mir jam, Kol dõ En gel, Uiõ ma ja Ma dis, nen de õpe ta ja on Uiõ ma ja Hil ma. Fo to: Ako Le he mets Ko gu Kih nu Koo li 6. klass ehk Mir jam, En gel ja Ma dis män gi vad koos akor dio nis tide trios Tuu le roos ja esi nesid üle riik li kul kon kur sil suure pä ra selt. Akor dio nis ti de trio Tuu leroos osa les noor te pä ri musbän di de kon kur sil ning pääses fi naa li. Fi naal kont sert toi mus mai al gu ses Vil jan di Pä ri musmuu si ka Ai das, ku hu oli eelvoo ru dest kut su tud 10 bändi. Tuu le roos esi tas kaks lu gu: Jaan Pih ti pol ka ning Kih nu Sõr mõ loo. Au hin du ja gus kõi ki de le fi na lis ti dele, Kih nu an sam bel sai kut se esi ne da ühes Ees ti pä ri musmuu si ka kes ku se pe sas toimu val üri tu sel. An samb li ju hen da ja Hil ma rää kis, et kui ta se ni on Kih nu las te esi ne mi se ajal suut nud vap ralt pi sa raid ta ga si hoida, siis see kord sai lii gu tus te mas või tu ja En ge li, Ma dise ja Mir ja mi esi ne mi se ajal tal pi sa rad ai na voo la sid ja ta oli või me tu mi da gi muud te ge ma. Ma vaa ta sin ja mõtle sin, et need on meie, Kih nu lap sed ja nad on nii-nii head, üt les ta Tuu le roos pää ses ka su vi se juu be li lau lu peo rah va muu sika peo le. Mil li sed on las te en di muljed ja mõt ted? Mir jam, En gel ja Ma dis: Kõik fi naa lis män gi nud bän did olid hu vi ta vad, põ nevad ja eriil me li sed. Mei le oli au võis tel da ja inspi ree riv män gi da nii hea ta seme ga selts kon nas. Meel de jäi veel ja lu tus käik los si mä ge des ja ripp sil lal ning Jaa ni ki ri ku kel la de kontsert. Tä nu val la va nem Ing va ri le ning Ja na le, kes meid õh tuks tur va li selt ko ju sõi du ta sid. Kihnu Leht Taksobussi tellimisvõimaluste graafik VÄLJUMINE PÄRNUST jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets ESMASPÄEV 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 TEISIPÄEV 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 KOLMAPÄEV : NELJAPÄEV :30 19:30 19: REEDE 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 12:30 19:30 12:30 19:30 12:30 19:30 13:30 13:30 13:30 13:30 LAUPÄEV :30 19:30 19: PÜHAPÄEV 09:15 10:30 09:15 10:30 09:15 10:30 13:30 12:30 19:30 12:30 19:30 12:30 19:30 12:30 19:30 13:30 19:30 09:15 10:30 09:15 10:30 09:15 10:30 Kuidas taksobussi tellida? Mandri poole sõites peab soovist taksobussi kasutada teada andma Kihnu Virve piletimüüjale Pärnust Munalaidu sõita soovijad peavad helistama Pärnu takso numbril 1222

7 7 (215) nr. 5 / 2019 mai Kih nu Elu Must rid Ka na das Ap ril li lõ pus ja mais oli mul to re või malus fo to näi tu se ga Kihnu Elu Must rid Ka na das käia ning vä li seest las te ga su helda. Ko ge mus oli vä ga ins piree riv ja avas uk se uu te le võima lus te le mi nu elus. Kui gi olen Ka na das ela nud ja hil jem gi käi nud, oli see esime ne kord seal töö pä rast käia. Reis al gas To ron tos, kus koos Kas ta ni In ge ri ja Mee lis Mu hu ga tut vus ta si me Kih nu kul tuu ri ning elu. In ge ri tu luõh tu le teh tud söö gid olid maits vad ja kõik kiit sid te da soo jalt. Mee lis näi tas fil me Kih nu kos jad ning Kih nu pul mad ja vaata jad said pal ju naer da. Mi na rää ki sin oma fo to dest ning ko ge mu stest Kih nus ela mi sest. Nii et meil oli häs ti to re nä dal To ron tos. In ger ning Mee lis sõit sid Ees tis se ta ga si, aga mi na lenda sin eda si ko du lin na Vancou ve ris se, et ka seal oma fo to sid näi da ta. Van cou veri Ees ti ma jas toi mus Kihnu õh tu, kus rää ki sin oma tööst ja elust Kih nus, õpe tasin kui das sü da me pae la te ha ja tant si si me Kih nu tant se. Õh tu oli to re ja eri ti täh tis oli mul le, et sain lõ puks oma pe re ja sõp ra de ga ko dus ja ga da se da, mi da olen viimas e küm ne aas ta jook sul tei nud. Soo vik sin tä na da Kih nu muu seu mi, Pi ret Noor ha ni koos VE MU ga, ja Van cou ve ri Ees ti Selt si sel le võim sa ko gemu se eest. Nur me Sil via Polit sei hoia tab pet tu ri eest Ree su rat ta ob jek ti d said ruut koo di d Po lit sei sai mai kes kel teate Pär nu maal ela valt va nahär ralt, kes an dis tea da võima li kust pet tu rist. Va na härra juur de oli tul nud nai ne, kes te gi te ma ga es malt nii sama jut tu, kuid uu ris ju tu käigus muu hul gas väl ja te ma elu ko ha. See jä rel il mus nai ne mit mel päe val va na här ra ko duõuele, et eri ne va tel tee ma del jut tu pu hu da, ku ni ühel hetkel kü sis suurt sum mat laenu. Õn neks sai va na här ra aru, et te ge mist võib ol la ebaau sa ini me se ga ja ta võib sel moel oma ra hast hoo pis il ma jää da. Pa lu me ol la tä he le pa ne likud ega mit te ku na gi an da võõ ra le ini me se le lae nu ega te ha muid te hin guid il ma lä he das te ja as ja tund ja te ga kon sul tee ri ma ta. Ka noor tel ta sub oma ea ka te lä he das tega rää ki da, et nood olek sid sel lis test oh tu dest tead li kud ega lan geks kel mi de ohv riks. Kõi gil, kes on tao li se olukor ra ga Pär nu kan dis kokku puu tu nud, pa lu me sest tea da an da te le fo nil või aad res sil pi lit sei.ee. Politsei- ja Piirivalveamet Val dav osa Kih nu Ree surat ta ob jek ti dest said ruutkoo di de ga tahv lid, mis võimal da vad hu vi lis tel hu vipak ku va te ob jek ti de kohta nu ti te le fo ni abil li sain fot saa da. Koo did vii vad ot se vas tava ob jek ti alam le he le www. vi sit kih nu.ee või tis.ee vee bi kesk konnas. Sil did ruut koo di de ga on pai gal da tud vä lis sei nale või vä li se le in fo tahv li le või pos ti le. Kõik ini me sed, kes on va rus ta tud kas nu tite le fo ni või tah ve lar vu tiga, saa vad koo di abil tea da ob jek ti loo või le gen di koh ta ja muud hu vi ta vat li sain fot. Tahv lid ku jun das Eve lin Urm et te võt test Hur mart. Pro jekt Est-Lat Unes co tu rism. Tai vi Ve sik, abi val la va nem

8 mai 2019 / nr. 5 (215) 8 Räi me retk avas jär je kord se tu ris mi hooa ja Räimeretk Pärnamõisa majutuses. Fotod: Laura Jõe, Egon Vohu, Kihnu Selts Le he kuu esi me sel nä da la va he tu sel seila sid ar vu kad kü lali sed mand rilt kül la meie saa re le, et lä bi da retk, mis on pü hen da tud rah vuska la räi me le. Räimeretk Pärdi-Jaagul. Võib öel da küll, et sel lest on ju ba saa nud tra dit sioon, sest 4. mail toi mus Räi me retk neljan dat kor da, kuid see kord oli osa võt va te pai ka de ni meki ri vei di teist su gu ne. Hom mi kul kell 9 kuu lu ta ti retk ava tuks ning ta lud oo tasid kü la li si. Nii na gu ik ka, an dis ret ke li se pass või malu se osa le da õpi tu ba des ning maits ta igas ko has lei ba, räime rul li, suit su räi me ja joo ki. Pär na mõi sas tut vus ta ti suitsuah ju ole must, Met sa maal küt tis kir gi üles moo tor rat ta õpi tu ba. Tu le tor nis tut vusta ti kih nu troid ning muu seumis rää gi ti räime püü gist Kihnus. Pär di-jaagu pe re nai ne ja gas kü la lis te le nip pe, kuidas val mis ta da kih nu lei ba, saia ning räi me rul le. Kindlas ti jäi iga le ret ke li se le kül ge mi da gi uut, sest nii pal ju oli hu vi ta vat. Ta lud olid kü la lis te le avatud kel la kol me ni ning pä rast se da olid kõik oo da tud rahva maj ja, et võt ta päev kokku. Osa le ja te va hel kor ral dati loos, mil le peaau hind, Skame ti suit sua hi, ei pi da nud uut lae va rei si et te võt ma gi, sest õnn nae ra tas pi si ke se le Kih nu tüd ru ku le. Pal ju õn ne! Ret ke päev lõp pe nud, toimus pi du rah va ma jas koos an samb li ga Väi kes te Lõõtspil li de Ühing. Peo al gu ses kuu lu ta ti väl ja ka rah va lemmi kud. Pa ri ma joo gi tiit li nap sas en da le Pär di-jaa gu, kõi ge meel di va malt olid suit su tatud tu le tor ni räi med, pa rimat lei ba pa ku ti Met sa maal ning just Pär na mõi sa hoo vist sai maits vai mat räi me rul li. An sam bel tant su tas rah vast mi tu head tun di ning kelle past la tal lad veel pii sa valt ku lu nud pol nud, sai sam mud Ku ra se le sea da, et seal veel räi me ret ke af ter par tyst osa võt ta. See ga jät kus te ge vust hom mi kust hom mi ku ni. Kii tus ja tä nu kõi ki de le, kes and sid oma pa nu se Räi meret ke toi mu mi se le! Rõõm on väl ja hõi ga ta viien da räi meret ke kuu päev - 2. mai Koh tu mi se ni! Pär di-jaa gu Lau ra Räimerulli õpituba Pärdi-Jaagul. Suitsuahju õpituba Pärnamõisas.

9 9 (215) nr. 5 / 2019 mai Käi si me Ber lii ni avas ta mas! Rei si mi sel on mi nu elus vä ga olu li ne koht, tu leb haa ra ta eri ne vatest või ma lus test, mi da elu pa kub. Rei si ko ge mus Berlii nist on vä ga po si tiiv ne. Rõõm sad ini me sed ja ilus ilm te gid meie rei si vä ga eri li seks ning meel de jää vaks. Meie rei si selts kond os kas nau ti da iga het ke ning olen siia ni vä ga po si tiiv selt meeles ta tud, et sain sel lel rei sil osa le da. Hin dan se da võima lust ning loo dan, et olin ka teis te le hea rei si kaas la ne, ai täh kut su mast! Sak sa maa reis an dis hea või ma lu se taas meel de tu leta da keelt õp pi sin sak sa keelt kesk koo lis ning to re oli nüüd se da seal ses keskkon nas ka ka su ta da. Ber liinis ol dud nel ja päe va jooksul kes ken du si me suu re osa ajast eri ne va te le vaa ta misväär sus te le. Mi nu le kõi ge meel de jää vamaks sai või du sam mas, ku na kar dan kõr gust, siis oli sin na mi nek suur ene seü le tus. Võidu sam bast ava nes lin na le ime li ne vaa de. Tei seks vä ga meel de jää vaks ko haks sai Ber lii ni müür, mis on kae tud vä ga eri ne va te hu vi ta va te kuns ti teos te ga. Soo vin ka he le tub li le sel le aas ta Kih nu Koo li lõ pe ta jale, Joan na le ja Ti mu ri le, palju edu eda si seks! Teis te le reisi kaas las te le ja lu ge ja te le ilusat su ve ja ol ge po si tiiv sed! Järg mis te rei si seik lus te ni! Ma ri ly Kih nu Koo li vi list la ne Kih nu Muu seum tä his tas muuseu miööd 10. kor da. See kord kan dis muu seu miöö üle ko gu Ees ti peal kir ja Öös on must reid. Et Kih nu til lu ke kul tuu riok sa ke on Ees ti kul tuu riha ru kül jes ja see oma kor da suu re Soo me-ug ri kul tuu ri puu kül jes, siis ava si me muu seu miööl Ud mur di kunst ni ku Sta nis lav An ti po vi maa li de näi tuse Soo me-ug ri rah vas te elu het ked, mis jääb Kih nu Muu seu mis ava tuks ku ni 20. juu ni ni. Tul ge vaa da ke pil ti delt kiir ga vat eri list hel gust ja sü ga vust! Ku ju ta tud ini me sed on si se mi selt kind lad, ta sa kaa lu kad, õn ne li kud - ilm selt nen de kul tuu ri li sed juu red an navad us ku en das se sel les muu tuvas maail mas. Er sa-mok ša an sam bel Ka se ke lau lis, tant sis ja de monst ree ris oma rah va rõi vaid. Pen sa ob las tis ela va te er sa de rah va rii de komplek ti kuu lub ka tä na päe val mei le tun tud kal lis selt si rä tik, ka su tu sel on kait se maa gi li ne ka hek sa kand ja ma ja mär gid on ära va he ta mi seni sar na sed.

10 Ke va di sel koo li va hea jal kut su sid Sua rõ Nuõrõd ka tei sed 4H klu bid saa re le, et vee ta koos kolm te gu sat päe va. mai 2019 / nr. 5 (215) 10 4Hkad tut vu sid taas kord Kih nu ga Meie laa ger al gas ju ba kolma päe va õh tul, mil kör ti des neiud oo ta sid sa da mas kü lali si. Praa mi ga tu lid ko ha le klu bi Di xie Lõ pelt, klu bi Po sitiiv ne Tõs ta maalt ning klu bi Smi le Koon gast. Kõik mah tu sid ke nas ti Tol li kas tiau tos se ja sõit lä bi päikse li se män ni met sa viis 4Hkad rah va ma ja ni, kus oo ta sid ka tei sed klu bi Sua rõ Nuõ rõd liik med. Laag rit alus ta si me tra ditsioo ni de ko ha selt 4H lau luga, pa ni me pai ka reeg lid ja and si me üle vaa te laag ris toimu vast. Nii na gu ka he aasta ta gu ses laag ris, mu retses ka nüüd noor te täis kõ hu eest Uus ta lu Tal vi koos Jär ve El me ga. Toi du nau ti mi ne ko he pä rast ava mist al gas ki. Kindlas ti oli mand ri noor tel hu vitav vei di möö da saart ringi luu si da ja vaa da ta, mi da hu vi ta vat on Kih nul pak kuda, kuid en ne se da koh tus laag ri lis te ga Ur ga El ly. Tragi nai ne rää kis oma elust ja te ge mis test ning kõik noo red val mi sta sid El ly õpe tu se järgi huu le või de. Ilm selt ku lus see nii mõ nel gi ema de päe val mar jaks ära. Tei ne päev al gas töö kalt, sest pä rast hom mi ku söö ki tõm ba sid kõik töö rii ded selga ning kin dad kät te ja sammud sea ti Va na rah va ma ja plat si le. Kõik and sid koos oma pa nu se, et spor di- ja jaa ni tulep lats kor da saaks. Rii su ti, kor ja ti ok si, prü gi ning teh ti jaa ni tu le eelp roov. Pä rast oli ik ka hea tun ne küll, kui plats ke nas ti kor da sai. Pä rast ko su ta vat lõu na sööki sõi tis rah va ma ja uk se et te Puu koi buss, mis oli täis jalgrat taid, et laag ri li sed saak sid sport li kult ma ja kas se jõu da. Kih nu noo red näi ta sid teed ning tei sed vu ra sid jä re le. Õn neks ilm soo sis meid ja sai me ma ja ka juu res, ni na vas tu päi kest, oo da ta, mil Uiõ- Ma tu Ma re jõu dis. Te gus nai ne rää kis mei le ma ja ka aja loost, oma mõ tetest ja nä ge mu sest ning muidu gi said kõik soo vi jad ma jaka ti pus ava ne vat vaa det nau ti da. Ma ja ka ga tut vu tud, ja gu nesid noo red grup pi des se, sest kui Puu koi rat ta rent nii lahkes ti rat taid ka su ta da lu bas, siis tu li või ma lust ära ka su tada. Kõik gru pid lii ku sid kaardi jär gi möö da saart rin gi ja la hen da sid üle san deid. Päe va le and sid lõ pu Ku raga to re dad ini me sed. An to ja Ma ri and sid hoog sa kont serdi rah va ma ja fua jees. Esi ne mist il mes ta sid ka nen de kaks last ning rah va hul gast esi ne ma kut su tud hea sõb ran na Tii na mai Keskpaik. Hea oli vaa da ta, kui das kih nu tüd ru ku te kör did tantsu hoos keer le sid. Ku na sa mal ajal oli saarel ka üks rah vus va he li ne selts kond laag rit pi da mas, siis uu ri ti, mis teok sil on ja kas saaks ühest kul tuur sest õh tust osa võt ta. Nii oli gi rahvast roh kem ning tant suõ pi-

11 11 (215) nr. 5 / 2019 mai Sal mid Jõlm Kih nus Tä nä paes tab kol nõ päe, va ra ke väd ond nüüd käe. Pil vest al la vih ma saab, lap sõd õuõst tu ba aab. Au to rid: Ma ria, Ja ne te, Lo vii se, Kai sa S, Eleano ra, Ja ne la, Keit lin, Kai sa M, Ja ne, Ma rie. Ke väd Õuõs paes tab pa la päe, ke väd ond nüüd tõest vist käe. Õm buai dõs õits vad puud, Kih nu las tõl nae rul suud. Tu ris miooaeg lä häb käü mä, kör did sel gä, tant su lüe mä. Pää vä käü me rõõ mu ret kel, õh ta tie me üles lõk kõ. Au to rid: Ma ri-jaa na, Ar do, Ke vin, Jents, Kürn, Ri ta, Mir jam. Kih nu Naa jõ lus ond ua ta, kui sa da ma jõ vad. Nied ki vid ning me ri ning pua did ning kõik. Kih nu Vir ve see säb siäl obo lõug ond õla piäl. Kih nu kört ond sel ges tä mäl, koo uõ tab aa vä räv. Au to rid: An ni, Ker tu, He ven li, Tuu li, Alek sandra, Trii nu, Lau ra, Kert tu. toast võt tis pal ju ini me si osa. Sel lest oli vaid rõõm. Vii ma se päe va hom mik oli uni ne, na gu ala ti nen de laagri te pu hul ki pub ole ma, kuid sel lest sõl tu ma ta oo tas Järve El me 4Hkaid las teae da, et rää ki da kih nu kee le ole musest. Eri pun ti des val mi sid ka kih nu keel sed luu le tu sed. Pä rast kee le tun di as tu ti üle õue muu seu mis se, kus Noodi Maie rää kis saa re aja loost. Laa ger lõp pes loo si ja tä nusõ na de ga. Sel le eest, et noored jäl le rah va ma jast ke nasti lae va le jõuak sid, mu retses Nii ne ta lu kas tiau to koos to re da ju hi ga. 4H Sua rõ Nuõ rõd tä nab sü da mest kõi ki toe ta jaid, kes ai ta sid laag ril edu kalt toi muda. Suur ai täh, Puh ka Kih nus, Kih nu Puu koi, Kih nu Küek, Tol li tu ris mi ta lu, Kih nu Kultuu ri ruum, Kih nu Muu seum, Kih nu Val la va lit sus, Kih nu rah va ma ja, Ur ga El ly, Niine ko du ma ju tus, Lo hu kä sitöö ta lu, Uiõ-Ma tu Ma re ning Ku ra ga ja Pär na mäe head inime sed. Tä nu sõ nad lä he vad ka noor soo töö ta ja Ja na le, kes nõu ja jõu ga kaa sa ai tas. Rõõm ai na kas vab, sest ko hali kud ini me sed on nõus noorteü hin gu te ge mis te le igal sam mul kaa sa ai ta ma. 25. mai on meie sün ni päev, mil sai me 3-aas ta seks. Kolm aas tat on pa ra jalt te ge vust täis ol nud ning lä he me ik ka vä he malt sa ma ak tiiv selt ka eda si. Nüüd val mis tu me 1. juu nil toi mu vaks Kih nu koh vi kute päe vaks, sest ka sel kor ral võ ta me osa ning meid leiab üles Met sa maalt ja se da nii päe val kui ka õh tul. Soo vi me tei le kõi gi le ilu sat ning te gu sat su ve! Lau ra Jõe, Sua rõ Nuõ rõd ju hen da ja 4H laa gõr Lap sõd jõud sid sa da ma, kie gid ei ta hass ma ga da. Sis se kas tiau tul iä led, kõi kõl ot sõ rõem sad mie led. Ki ma si mõ rah va ma ja. Saal lõi täü de las tõ ka ja. Ot sõ sae mõ seüä kua. Tal vi te gi maits vad road. Laag riss pae lu te gi me, sua rõ ää nä gi me. Kü läs käüs kua Ur ga El ly, Ma ri, An to, pis sik sed sel lid. Ma re riä kis mei tel pua gist, Kih nu elust, ka la sua gist. El me õpõ tas meil kielt, sä rä sil mes, rõe mus miel. Muu siu mi näü täs Noo di Maie, uu si as ju tiä dä sae mõ. Viel Kih nu lau la laul si mõ, ning tant sud ää tant si mõ. Kam põs ku lus kii rest aeg, nüüd viel ae nult paek mis vae. Kih nust ää ei ta ha min nä, üsä elä mä jäeks sjõn na.

12 mai 2019 / nr. 5 (215) 12 Kil lu ke Kih nut Tal lin nas 6. veeb rua ril avas Tal lin nas asuv Tant su peo muu seum näi tus te sar ja Tant su- ja lau lu peo auks - rän nak pi du rõi va kirs tu. Fo tod: Silvia Soide Tant su peo muu seu mis oli või ma lik lä he malt tut vu da Li hu la, Mu hu, Kih nu ja Se to kä si töö meist ri te töö de ga, saa da in for mat sioo ni selle paik kon na rah va rõi vas te ai nu laad su se, de tai li roh kuse ja kand mis vii si koh ta ning oman da da os ku si õpi tu bades. Näi tus te sar ja avas Li hu la Lill ti kan di Selt si näi tus Li hula lill ti kan di rän nak, märt sis oli mu hu las te näi tus,,mu hu must rid mand ril. 12. ap ril lil ava si me pi du likult näi tu se,,kih nu kir jad, kus olid Kih nu Muu seu mi, Lo hu An ne li, Pär na mäe He li ja Kih nu Puu koi kä si tööd ning Nur me Sil via pil did. Näitu se üles pa ni ja teks olid Noodi Maie, Sil via ja mi na. Ava mi sel ai ta sid mee leolu luua veel Ku ra ga Hel ga, Lao se Ree ne ja Iris ning Saare An ne ly. Rah vast oli uu dista ma tul nud oma ja gu, nende hul gas ka proua Ing rid Rüü tel, kes as tus üles näi tuse lõ pe ta mi sel 19. mail, muuseu miööl et te kan de ga Kihnust ja kihn las test. 21. mail ava ti näi tus,,se to rõi va ilo. Suur tä nu Kih nu näi tu se üles pa ni ja te le, osa le ja te le, kü las ta ja te le, vas tu võt ja tele ja Lää ne Koi du le, kes näitu sek raa mi Tal lin nas se toime tas! Tä nu tei le on tut vusta tud Kih nut pea lin nas, ku hu ka su vel meie nais rah va tantsu rühm Pit sid Paist vad tantsu peo le lä he vad. Lää ne Vee ra

13 13 (215) nr. 5 / 2019 mai Ära jää hil jaks, sest va ra kult avas ta tud rin na vähk on ra vi tav! Mai kuu oli rah vus va he li ne rin na vä hi en ne tu se kuu. Rin na vä hi kuul pöö ra me tä he le pa nu ini mes te tead likku se tõst mi se le ja tu le ta me meel de, et va ra ja ses staa diumis avas ta tud rin na vähk on ra vi tav. See on põh jus, miks tu leb end re gu laar selt kontrol li da ja ala ti sõe luu rin gus osa le da. Mis on sõe luu ring? Sõe luu ring on ter vi seuuring, mis on mõel dud eel kõige ter ve te le, il ma kae bus te ja sümp to mi te ta nais te le emaka kae la- ja rin na vä hi va raseks avas ta mi seks. Sõe luu rin gu le mi ne mist ei ta su kind las ti kar ta, ega seetõt tu ka mi ne kut eda si lü kata. Ees tis kut su tak se rin na vähi sõe luu rin gu le ra vi kind lusta tud nai si va nu ses eluaas tat iga ka he aas ta jä rel aas tal kut su tak se rinna vä hi sõe luu rin gu le nai si sün niaas ta te ga 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja Kok ku on sel lel aas tal sõe luu rin gu le oo da tud naist. Kõi gi ra vi kindlus ta tud nais te sõe luu rin gu eest ta sub Ees ti Hai ge kas sa. MAMMOGRAAFIABUSS PÄRNUMAAL: november 2019 Port Ar tur 2 ees, Lai 11 Registreerimine telefonil Miks on va ja lik osa le da rin na vä hi sõe luu rin gus? Sõe luu rin gus osa le mi ne on vä ga olu li ne vä hi va ra ja sel avas ta mi sel. Ka het sus väär selt pal ju on neid, kes ei käi uu rin gutel mit te ku na gi või jõua vad ars ti juur de siis, kui ter vi semu re mär ku an nab. Siis võib aga hil ja ol la, sest rin na vähk kul geb vä ga kaua kae bus teta ehk nai ne ei pruu gi mi dagi tun da, üt leb hai ge kas sa es ma ta san di osa kon na peaspet sia list Ma de Bam bus. Sel leks, et en ne ta da ni meta tud sümp to mi te te ket ning kas va ja le vi mist or ga nis mis, tu leks käia re gu laar selt kontrol lis. Se da enam, et rin na vähi pu hul on te gu hai gu se ga, mi da on või ma lik va ra kult avas ta da. Va ra kult avas ta tud rin navähk on pa re mi ni ra vi tav, või mal da des va ja du sel ka suta da rin da sääst vaid ra vi- ja ope rat sioo ni mee to deid. Mis uu rin gul ees oo tab? Sõe luu rin gu käi gus ka su tatak se rin na näär me ra dio loogi list uu rin gut ehk mam mograa fiat. Mam mog raa fiauu ring tä hen dab, et rin da dest te hakse rönt ge nü les võt ted aas tal kut su tak se rin na vä hi sõe luu rin gu le nai si sün niaas ta te ga 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja Uu rin gul osa le ja ju ha tatak se apa raa di juur de, kus uu rin gut lä bi viiv ra dio loog ase tab rin nad kor da möö da ka he la me da plaa di va he le ja teeb pil did kum mast ki rinnast. Uu ring võib küll vei di ebamu gav tun du da, kuid ei to hiks ol la va lus. Kui see aga siis ki va lus on, tu leb sel lest õe le või ars ti le tea da an da. Üles võt te te ge mi se ajal on äär mi selt olu li ne pü si da paigal, see ta gab pil di pa re ma kva li tee di. Teh tud rönt ge nüles võt teid hin da vad kaks erine vat ra dio loo gi, et veen duda tu le mus tes ja ta ga da sõeluu rin gu kva li teet. Väi ke se kiir gus doo si ga mam mog raafia on ter vi se le ohu tu. Uu rin gu päe val soo vi tame va li tud ra via su tus se veidi va rem ko ha le min na. Kaasa tu leb võt ta isi kut tõen dav do ku ment. Uu rin gul tu leb end vöö ni lah ti riie ta da, seega va li ge rõi vas tus, mis on mu gav. Sel päe val ei ole hea ka suta da deo do ran ti, ke ha puudrit ega ke hak ree mi, sest need või vad mõ ju ta da rönt ge nipil di kva li tee ti. Nai sed, kel le menst ruaalt sük kel muu dab rin nad tund li kuks, võik sid min na uu rin gu le tsük li päe val, sest siis on rin nad vä hem hel lad. Ku hu uu rin gus osa le miseks pöör du da? Nais te le, kel le sün niaas ta on käe so le val aas tal sõe luurin gu le kut su ta va te seas, saadab vä hi sõe luu rin gu te re gister ni me li se kut se. Ku na kut se saa de tak se rah vas ti ku re gist ris mär gitud aad res si le, siis ei pruu gi need ini me sed, kel le te ge lik elu koht ei üh ti rah vas ti ku regist ris ole va pos tiaad res si ga, kut set kät te saa da. See tõt tu on äär mi selt olu li ne aeg-ajalt kont rol li da oma and meid riigi por taa lis ti.ee. Li saks pa ber kut se le saa detak se ka elekt roo ni li ne kut se pat sien di por taa li ( gilu gu.ee) saa te kir ja de laht risse. Kut se saa mi se jä rel tu leks lei da kut se le mär gi tud ra viasu tus te hul gast en da le so bivaim ning re gist ree ri da end uu rin gu le. Rin na vä hi sõe luu rin gul on või ma lik osa le da ka möö da Ees tit lii ku va tes mam mograa fia bus si des, mil le lii kumisg raa fi kud on sa mu ti kutsel väl ja too dud. Ära jää kut set oo ta ma! Uu rin gul osa le mi seks ei pea kut set oo ta ma jää ma. Kui Si nu sün niaas ta on tä na vuste kut se saa ja te ni me kir jas, tu leb liht salt he lis ta da en dale kõi ge so bi va mas se ter vishoiua su tus se. Re gist ree ru mi sel kont rolli tak se Si nu sün niaas tat ja ra vi kind lus tu se keh ti vust. Uu rin gu le min nes tu leks kind las ti kaa sa võt ta isi kut tõen dav do ku ment! Ave Jü riöö, ava li ke su he te ja ter vi se eden du se spet sia list

14 mai 2019 / nr. 5 (215) 14 KUHU MINNA JUUNI Laupäeval, 1. juunil KIHNU KERETÄÜS - kohvikute päev Metsamaa pärimustalus Kohvikute päeva SIMMAN Kihnu rahvamajas KOORIDE KONTSERT Pühapäeval, 2. juunil KIHNU KERETÄÜS - kohvikute päev Pühapäeval, 9. juunil Kihnu rahvamajas Kihnlaste TANTSUPEO TULE VIIMINE Reedel, 14. juunil Kihnu rahvamajas Abja EHH Teatri etendus PAPA Laupäeval, 15. juunil Kihnu rahvamajas Abja EHH Teatri etendus SÕDALANE juuni Eesti Jalgpalli Liidu ja Rimi suvelaager Pühapäeval, 23. juunil Vanarahvamaja platsil JAANIÕHTU SIMMAN kaluritõpääväle pühendet vestival

15 15 (215) nr. 5 / 2019 mai

16 KIHNU JÄÄTMEJAAM JA TAARAPUNKT on avatud ESMASPÄEV TEISIPÄEV suletud KOLMAPÄEV suletud NELJAPÄEV REEDE LAUPÄEV PÜHAPÄEV suletud Lahkunud RIIGIPÜHADEL suletud Samas müüa gaas! MARIA VESIK Kihnu Majanduse Osaühing TELEFON registrikood Linaküla küla, Kihnu vald Jäätmeluba: L.JÄ/324374

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

untitled

untitled Nr. 5 (196) / juuli 2013 Suveteatri tegemised lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Vallavolikogu istungil lk 2 Seliste külapäev lk 3 Mis ime loom see töövõimetus on? lk 4-5 Lõuka-Ermistu 4. külapäev lk 6 Maria talu peremehe

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

untitled

untitled Nr. 4 (213) / juuni 2015 Villalaager la laa Sutirannas nas lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Ei saa ma tar gaks üleöö... lk 3 Lasteaed lennutas teele klassitäie lapsi lk 4 Mudilaskoor käis Pärnumaa laulupeol lk 4 Noortevolikogu

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

untitled

untitled Nr 7 (250) / august 2019 Foto: Ta nel Tuul mees Mälestuskivi Liisule Tä na vu sed osa val la päevad on saa nud aja looks. Oli palju näitusi, töötubasid, seikluslikke atraktsioone lastele jne. See me lu

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Postimees A valdat ud kell 00:00 Raeküla linnuvaatlustorn reostati õliga (2) Anu Villmann anu.villmann(at)parnupost imees.ee Selle

Postimees A valdat ud kell 00:00 Raeküla linnuvaatlustorn reostati õliga (2) Anu Villmann anu.villmann(at)parnupost imees.ee Selle A valdat ud 29.08.2015 kell 00:00 Raeküla linnuvaatlustorn reostati õliga (2) Anu Villmann anu.villmann(at)parnupost imees.ee Selle nädala keskel avastas keskkonnaameti töötaja Pärnus Hirve tänava lõppu

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem