untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad puhtaks! Tule talgutele!

2 Jõu jaam- Sa da ma tee re mon dist Jõu jaam-sa da ma tee sai üles võe tud üle-eel mi sel aas tal, kui pai gal da si me vee- ja ka na li sat sioo ni - to rus tik ke tee maa al la. See oli töö de I etapp. Vas ta valt Sua ru sa dama de tailp la nee rin gu le on li saks ka vas ehi ta da väl ja sa da mas se tä na valgus tus, pai gu ta da õhuliin maa kaab lis se, ehi tada väl ja kerg liik lus tee ja re konst ruee ri da sõi du tee. Sõl tu valt töö de hin nast, kas as fal tee ri me või pinda me. Need tööd saa vad valmis sel aas tal ja po si tiivse st se naa riu mi kor ral on jaa ni päe vaks tee kor ras. Loo mu li kult ei saa vä lis tada, et kõik ei lä he nii le pase ree ga, kuid üks suur ta kis tus on teelt siis ki pü hi tud. Si se mi nis tee riu mi Väike saar te prog ram mist on töö deks eral da tud eu rot ja Va ba riigi Va lit sus on eral da nud täien da valt eu rot. Nii et Jõu jaam-sa da ma tee saab sel aas tal kindlas ti kor da. Ing var Saa re, Val la va nem/pro jek ti juht MÜÜB Tehnokeskuses tankla kuivaks! Lau päe val, 2. mail müüa ben sii ni 95 alates kella Kok ku 1000 liit rit. Hind 95 sen ti lii ter koos käibemaksuga. Infot telefonil , Paal. Ing lis maal elav Kih nu neiu Kris tel Klein või tis Ing lis maal Fit ness Model li ka ri ka ja kir jel dab, mil lest ta pi di ees mär gi ni mel loo bu ma. aprill Ras ke tee kond ka ri ka ni Spor di ga olen te ge le nud ju ba väi ke sest pea le ja proovi nud eri ne vaid ala sid suusa ta mi sest ker ge jõus ti ku ni. Kesk koo li ajal käi sin pä rast tun de veel spor dit ren ni des ja võist le sin Rae kü la koo li ja Al tiu se spor dik lu bi eest. Kesk kool lõ pe ta tud, ot susta sin üli koo li as tu mi se asemel Ing lis maa le ing li se keelt õp pi ma min na ja sel le le li saks te gin ära veel erat reene ri pa be rid. Eel mi se aas ta ke va del andsin par ki des hu vi lis te le trenne, mis oli vä ga to re, aga selleks, et saa da veel roh kem klien te ja ol la Lon do nis silma pais tev tree ner, on ka sulik ini mes te le näi da ta ka en da saa vu tu si. Sü gi sel lõi mul le pä he mõ te ha ka ta te ge le ma kul tu ris miga, ku na olin nii kui nii sportli ku vä li mu se ga ja ar va sin, et see ei saa mi nu jaoks vä ga ras ke ol la. Tead sin, et saaksin pil ti de abil oma le kor rali ku tree ne ri port foo lio koosta da ja mui du gi saak sin juurde roh kelt ko ge mu si har jutus te ja toi tu mi se alal. En ne pi da sin veel nõu ema ga, ku na tead sin, et see on spor dia la, mis ei pruu gi ol la kõi gi le mee le jär gi, aga sa mas tun dus ole vat to re mõ te tuua Kih nu ka üks kultu rist. Nii sai gi asi ot sus ta tud ja re gist ree ri sin end sep temb ri lõ pus sel ke va del Ing lis maal toi mu nud kul tu ris mi võistlus tele. Võist lus tel on mit meid erine vaid ka te goo riaid ja need veel oma kor da va nu sek las sideks ja ga tud: Bi ki ni Fit ness, Fit ness Mo del, Bo dy buil ding, Fi gu re jne. Mi na va li sin Fitness mo del li ka te goo ria, mis eel dab suh te li selt li ha ses ke ha, kuid mit te lii ga üle pingu ta tud sport lik ku vä li must. Esial gu tun dus asi vä ga lihtne, kuid aja möö du des sain aru, et ke ha ei muu tu gi nii rut tu, kui ma ar va sin ja et ke ha ras va lan ge ta mi ne ei ole üld se gi ker ge. Vii ma se poo le aas ta jooksul tu li pal just ki loo bu da, na gu sõp ra de ga res to ra nis söö mi ne, peod, rämps toit ja ise gi Ees ti kü las tu sed, ku na tead sin, et seal ei oleks treeni mis või ma lu sed sa mad ja ri kuk sin toi tu mi se ko he, kui näek sin va ne ma te maits vaid ko du seid toi te. Mu ta va pä ra ne elus tiil muus tus täie li kult. Veet sin kuus õh tut nä da las jõu saalis ja sõin ai nult ter vis lik ku toi tu. Mi da lä he ma le võist lused jõud sid, se da ran ge maks läks ka dieet ja trenn. Mul oli siht tu ge valt sil me ees ja iga ke ha rakk töö tas ees mär gi ni jõud mi seks. Kii re mi ni kui ma ar va ta gi os ka sin, jõu dis ki kät te uus aas ta ja mul tu li lä bi käia li saks ta vat ren ni de le veel mit med kur su sed, kui das la val kõn di da ja po see ri da, et koh tu ni ke pil ke püü da. Kõik, kes kul tu ris mis võist levad, on töö ta nud sa ma eesmär gi ni mel, veet nud loen dama tud tun nid jõu saa lis, keela nud en da le kõik maits vad toi dud, mi da ini me sed en dale va hel lu ba da saa vad. Kõik ta ha vad või ta ja kohtu ni ke tä he le pa nu või ti mi ne ei ole ker ge. Mul olid ka hed võist lu sed jär jest: Mia mi Pro ja Pu re Elite. Esi mes tel sain tun nusta tud pa ri ma te sek ka, kuid ka ri kad läk sid siis ki va na dele te gi ja te le. Olin ra hul en da tu le mu sega, kuid mi da gi jäi siis ki kripel da ma ja vii ma sed viis päe va en ne järg mi si võist lusi jook sin kui orav rat tas, et tu le mu si pa ran da da. Tei sel kor ral tu li mulle en da le gi suu reks ül la tuseks mi nu ka te goo ria 20 neiu seast esi ko ht ja Fit ness Mo del li ka ri kas. Li saks sain veel ka ri ka Best Fe ma le Legs. Kui esi mes tel võist lus tel oli kõik minu jaoks al les uus ja hir muä ra tav, siis tei sel korral olid minu bi kii nid Eesti li pu vär vi des, õe teah tud kõr va rõn gad. Ma kõn di sin la val uh kelt kui ka la vees - ju se da mär ka sid ka koh tu nikud ja nii need ka ri kad tu lid. Tu le vi kup laa nid on het kel veel lah ti sed. Ku na mu treener ar vab, et po tent siaa li ja gub, siis ma ei vä lis ta veel tu le vi kus ki uues ti la va le minemist. Prae gu aga la sen ke hal pu ha ta, söön kõi ke, mil lest pi kalt ee ma le pi din hoid ma, ja hak kan jäl le tei si tree ni ma. Kris tel Klein aprill Kih nu ter vi se päev tulekul VALLAVALITSUSES To re daks ja mei le kõigi le äär mi selt ka su likuks tra dit sioo niks on saa nud iga ke va di ne tervi se päev, kus Pär nu haig la eriars tid võ ta vad vas tu patsien te Kih nu ter vi se kes kuses. Ter vi se päev on mõel dud eel kõi ge nei le, kes ise mandri le ars ti juur de ei pää se. Vasta valt või ma lu se le pää se vad vas tu võ tu le ka need, kel lel mand ri le mi ne ku ga prob leeme ei ole. Sel lel aas tal toi mub ter visepäev 12. mail. Vas tu võ tud al ga vad kell ja kes tavad kel la 14.00ni. Re gist reeru mi ne on hä da va ja lik hilje malt 5. maiks ars ti punk ti te le fo nil ! Vas tu võtu le re gist ree ru nud võik sid ko ha le tul la mit te roh kem kui mi nu tit en ne vas tuvõ tuae ga is tu mis koh ti on meil kah juks vä he või tu. Pe rears ti sel päe val ruu mipuu du se tõt tu ei ole, küll aga on ava tud ap teek ja pe reõ de ai tab kõi gi kor ral dus li ke kü si mus te ga. Lap si oo tab vas tu võ tu le las tearst-neu ro loog Maia Siitan. Lap se va ne mad või kisd kõik oma al la 4-aas ta sed lapsed (sh ter ved lap sed) dr Siita ni vas tu võ tu le re gist reeri da, aga ka va ne maid lap si võib jul gelt näi ta ma min na, eri ti kui on kaht lus min gi le ter vi sep rob lee mi le. Nak kus hai gus te, sh puukbor re lioo si kü si mus te ga, on või ma lik re gist ree ru da dr Kris ta Jaa go vas tu võ tu le. Sa mu ti võiks dr Jaa go ga nõu pi da da, kui soo le pa ra sii did tih ti kim bu ta vad. Sil maars ti dr Elo Ala se vas tu võ tu le re gist ree ru des võiks sil mas pi da da, et silmaarst kont rol lib ja ra vib ik ka sil ma hai gu si. Liht salt nä ge mi se kont rol liks ja pril lide saa mi seks on va ja näi teks Pär nust mõ nest pril li poest abi ot si da. Kui nä ge mi ne on kii resti lan ge nud, hä gus tu nud, esi neb ka he li nä ge mist, kae on am mu kont rol li ma ta või kim bu tab suhk ru hai gus ja mand ri le mi nek kee ru li ne, siis on õi ge aeg ju hust ka suta da ja las ta oma sil ma de/ sil ma põh ja de sei su kord üle kont rol li da. Sa mu ti on võima lik kont rol li da sil ma si serõh ku. En dok ri no loog Me ri ke Jõ gis te ju tu le pää seb diabee di, kilp näär me hai gus te ja muu de en dok ri no loo gi liste prob lee mi de ga. Dia beedi õde ai tab suhk ru hai gu se kor ral üle vaa da ta toi du sede li ja nõus tab ve re suhk ru te jäl gi mi se osas, tu le tab meelde lei vaü hi ku te ar vu ta mi se. Toi du päe vik oleks dia bee di õe vas tu võ tu le min nes hea kaa sa võt ta. Oma dia bee dipäe vik peab nii en dok ri noloo gi vas tu võ tu le kui ka diabee diõe vas tu võ tu le min nes kind las ti kaa sas ole ma. Ja laka bi ne ti õde kont rol lib suhkru hai ge te jal ga de sei sun dit ning nõus tab eda si se hooldu se osas. Kõr va-ni na-kur guarst Epp Pirs ko oo tab oma vas tu võ tule nii äge da te kui ka kroo nilis te kõr va- ja kur gu hai gus te käes vaev le jaid. Sa mu ti neid, kel lel on pü siv ni na hin ga mise ta kis tus, suu red prob leemid öi se nors ka mi se ga, pearing lus või kuul mis lan gus. Ka kõik need, kel lel mand lite ga kor du vaid prob lee me Kin ni ta ti pro jek tee ri mi se tin gi mused Ka se ela mu (Sää re kü la) laien dami seks; Õpi las ko ha te ge vus ku lu ar ves tus likuks mak su mu seks Kih nu Koo lis kinni ta ti 70 eu rot ka lend ri kuus ja Kih nu Koo li las teaia ma jan da mis ku lu de, perso na li töö ta su ja sot siaal mak su ning õp pe va hen di te ku lu ar ves tus li kuks mak su mu seks ühe lap se koh ta 219 eu rot ka lend ri kuus. Lõu na mii ni mum hin naks ala tes 01. maist 2015 keh tes ta ti 2.65 eu rot; Ru no Ruu be li sau na le väl jas ta ti kasu tus lu ba, ko ha-aad ress: Män ni, Li nakü la; Kih nu Ma jan du se OÜ le eral da ti 938 eu rot val la le kuu lu va te sead me te (taa raau to maa di le mä lu kii bi li sa mi ne ja pres si te ra de va he ta mi ne) pa ren dami seks; Kin ni ta ti Eda Ten so ni poolt esi ta tud ha jaa sus tu se prog ram mi a. taotlus voo ru aruan ne pro jek ti le Ka na lisat sioo ni süs tee mi ehi ta mi ne Are ta lus Kih nus ; Elekt ri le vi OÜ ka suks sea ti täh taja tu sund val dus Re ba se (Li na kü la) ja Män ni ku (Li na kü la) elekt ri lii tu mi s- e hi ti se ra ja mi seks ning kin ni ta ti elekt ri lii tu mi se hi ti se pro jek tee ri mistin gi mu sed; Nõus tu ti maa os tuee sõi gu se ga erasta mi se ga Lei da Oa di le (Kal mu, Li na - kü la) vas ta valt val la vo li ko gu poolt kin ni ta tud Kal mu maa kor ral dus ka va le ning kin ni ta ti eras ta ta va maa mak susta mis hind; Kin ni ta ti Rai ner Ve si ku poolt esi tatud ha jaa sus tu se prog ram mi a. taot lus voo ru aruan ne pro jek ti le Pihla ka ma ja pi da mi se ka na li sat sioo ni süstee mi ra ja mi ne ; Kih nu Koo li söök la ren di ta suks kinni ta ti 100 eu rot päev (hind si sal dab ruu mi de, sead me te ja in ven ta ri ka suta mist) ja söök lat saab ren ti da vaid koos koo li di rek to ri poolt mää ra tud vas tu ta va isi ku ga; on ol nud, võik sid vas tu võ tule re gist ree ru da. Es ma kord selt on või ma lik kõi gil, kel lel on pai gal da tud kar dios ti mu laa tor, tul la kardio loog dr Kaa rel Puu se pa juur de kont rol li siin Kih nus. Si searst-kar dio loog dr Metsla on sa mu ti ko hal, võt tes vas tu nii sü da me hai gus tega kui ka si se hai gus te ga patsien te. Na gu heaks ta vaks saanud, on ka sel aas tal EKG-de ja ve rea na lüü si de võt miste ga ame tis meie hea koostöö part ner ja ala ti abi val mis Pär nu haig la sü da me ka bi neti õde Eha Vel lend. Usun, et meie ühi se kan natli ku mee le ga su jub ter vi sepäev ke nas ti ja hulk ter vi sep rob lee me saab taas la henda tud. Kat rin Sih ver Sua ru sa da ma elekt ri- ja val gus tustööd ; Jõu jaam- Sa da ma tee re konst ruee rimi ne ; Sua ru sa da ma elekt ri- ja val gus tustöö de ja Jõu jaam- Sa da ma tee re konstruee ri mi se oma ni ku jä re le val ve tee nuse osu ta mi ne ; Mo biil se te re serv ge ne raa to ri te süstee mi väl jae hi ta mi ne Kih nu Val la va litsu se lii tu mis punk ti de le ; Kih nu rah va ma ja ka tu se re konst rueeri mi ne. VO LI KO GUS KIHNU TERVISPÄEV teisipäeval, 12. mail. Vastuvõtud algavad kell ja kes ta vad kella 14.00ni. Pär nu maa kon na ga piir ne va me rea la maa kon nap la nee rin gu mit te kooskõ las ta mi ne.

3 Kel le le kuu lub ka la püü giõi gus? Vii mas tel aas ta tel on enim tu li seid aru te lusid ja vaid lu si te ki tanud räi me püü gi kor ral dus. Pär nu la he ka lu rid (s.h Kihnu ja Ma ni ja) püüd sid üht set kvoo ti olüm pia püü gi for maadis ku ni aas ta ni. Igal aas tal vä he nev kvoot ning räi me lii ku mis tee de et teai ma ma tus te ki ta sid olu korra, kus Kih nu ja Ma ni ja ka luri tel õn nes tus aas tal püü da ta va li se ton ni ase mel kõi gest 491 ton ni! Miks? Sel le pä rast, et mand ri ka lu ri tel oli kok kuvõt tes roh kem õn ne ja kvoot püü ti nen de poolt väl ja en ne, kui väi ke saar te ela ni kud püüd ma said ha ka ta. Tu lis tes aru te lu des õn nestus aas taks saa da kokku le pe, et nn UNES CO kvoot on fik see ri tud 12,15% Pär numaa kvoo dist, mis ku ju nes ton niar ves tu ses 727 ton niks. UNES CO kvoot ava ti veel eral di üheks päe vaks ning kok ku jäi aas ta püü gitu le mu seks ca 750 ton ni aas taks õn nes tus UNES CO piir kon na le kok ku 2015 lep pi da kvoot 15% Pär numaa kvoo dist, mis tõi kaasa ju ba suu re mad numb rid. Kih nu ja Ma ni ja me hed said püü da nüüd en da olüm piat 901 ton ni ula tu ses, mil lest väl ja püü ti 810 ton ni. Re servi jäi 90 ton ni aas ta kvoo di tõstmi ne an dis ju ba või ma lu se (koos eel mi se aas ta re servi ga) püü da 1239 ton ni räime! Ku na ot sus ta ti püü da olüm pia püü gi kor ras, siis oli Ke nä ko do 2015 oo tab 31. mai ni et te pa ne kuid Hea kor ra kon kur si Ke nä ko do ees mär giks on pro pa gee ri da ko du- ja ko du kau nis ta mi se ideed, ai da tes see lä bi kaa sa val la ül di se hea kor ras ta tu se pa ran da mi se le. Hin na tak se kin nis tu te hea kor da ja et te pa nekuid on või ma lik te ha ka hes ka te goo rias: elu hoo ned ja et te võt ted/ asu tu sed. Kin nis tut, mil le le on kon kur si võit ja tii tel omis ta tud, ei saa uues ti esi ta da en ne kol me aas ta möö du mist. Et te pa ne kud pa lu me esi ta da val la va lit su se le. mees tel tead mi ne, et püütak se või du oma mees te ga. Nii gi te ki tas kõhk lu si või malik ma dal ki lo hind, kuid selle le li san dus oo ta ma tult veel üks kurb nüanss osad kihnla sed on en da ka kua mi kas ti püü giõi gu se and nud ka su tada mand ri le. See ga püüa vad Kih nu ja Ma ni ja ka lu ri te jaoks kokku le pi tud püü gik voo ti ka mõ ned kihn las te ga pa re mi ni lä bi saa vad (pa re mi ni maksvad?) mand ri me hed. Ja võivad sel le kvoo di sar na selt aas ta le meie mees te eest väl ja püü da! Vot sel li ne kul mi nat sioon meie eri su se saa gas. Kui mand ril on püü giõi gus ala tes aas tast ja ga tud ühe kast mõr ra pea le ära - ühe loa ga võid väl ja püü da ca 44 ton ni räi me siis UNES- CO li mii di võid väl ja püü da ka ühe ka kua mi ga, sest meie ka lu rid ot sus ta sid olüm piapüü gi ka suks. Ja ju ba on ka kos tu nud mand rilt kõ la kad, et loo mu li kult en ne an na me väi ke saar te kvoo di täis, küll pä rast on ae ga en da 44 ton ni püü da. See on tä na ne reaalsus. Kih nu ja Ma ni ja elu alus tege vu seks on ka la püük ja selle säi li mi se üheks alu seks on väi ke saar tel olev püü giõigus. Sel lest põ hi mõt test lähtu des on ka riik mei le 15% eri su se et te näi nud. aprill Ol les vä ga lä he dalt pealt näi nud, kui das meie kvoo die ri sus tek kis, on kurb vaada ta, et on tek ki nud sel li ne seis, kus oma va hel ei suude ta kok ku lep pi da ja kas te ära ja ga da/ren ti da kul tuuri ruu mi si se selt. Veel enam, kul tuu ri ruu mi egii di al la välja või del dud eri sust ka su tatak se mõt le ma tult oma saare mees te olu kor ra pin ges tami seks. Kas on õi gus ta tud, et väike saar te kvoot püü tak se välja mand ri mees te poolt Lin di ja Liu sa da ma te all ja Kih nu/ Ma ni ja bri gaa di del, kes ta havad ise me re peal käia, jääb üle se da ai nult pealt vaa data? Kas eral di väi ke saar te püü giõi gu se eest tu leb edaspi di seis ta ja mis ku jul? Või on ka la püü gis kät te jõudnud ki aeg, kus iga mees seisku oma eest (püü giõi gus on ju sea du se sil mis ühe me he omand) ja nö bri gaa di põ hised püü gi load on aja lu gu ning järg mi ne aas ta lä heb kul tuu ri ruum üle in di viduaalk voo di le? Need on tõ si sed kü si mused ja va ja vad aru te lu ning vas tust, kui se da mi nis teeriu mist kü si tak se. 26. ap ril li sei su ga on püü tud 217 tonni, so 17,5% kvoo dist. Vars ti on aeg(a) neid kü si mu si ühe laua ta ga aru ta da. Ing var Saa re 15% räi mek voo di üks eest kõ ne le ja test aprill Kih nu lap sed lä bi sid uju mi se al gõp pe edu kalt! Kih nu koo li lap sed lä bisid edu kalt klas side le mõel dud uju mi se al gõ pe tu se. Kol man dal vee ran dil käisi me las te ga uju mist õp pimas Ra ba uju las. Kui gi Kihnu õpi las tel po le või ma lik täis ma hus uju mi se al gõ pet lä bi da, siis peab kiit ma lapsi, kes suut sid edu kalt soori ta da uju mi se ek sa mi vaid 10 õpi tud tun ni ga. Kuus last ka hek sast said ek sa mi hin deks viie. Kaks õpi last olid kah juks haiged, kui ek sa mit soo ri ta ti, Moodne kaseke tas te ga lil le sea de - ül la tu seks ema le! aga võin öel da, et ka ne mad oleks suut nud sel le edu kalt ära te ha. Li saks soo ri ta sid lap sed Pääs tea me ti kor ral da tud kat se, kus tu li uju da tea tud dis tants ja pü si da vee peal jär jest kaks mi nu tit, il ma et ja lad põh ja puu du tak sid. Tub li mad olid En gel ja Ras mus, kes suut sid uju da jär jest 200 m ehk 8 bas sei nipik kust il ma puh kust te gema ta. Tei sed lap sed uju sid vä hem, aga kõik uju sid vä he malt 25 meet rit ja said oma le vas ta vad mär gid, kui 3. juu nil tu len taas Kihnu ja ga ma oma teadmi si, mis laias il mas oman da tud. Sel kor ral õpe tan laua seadet, mil le ga oleks ilus ül lata da oma ema, va nae ma või tut ta vaid. Lil le sea de jaoks olen ot se Hol lan dist tel li nud kva li teetse lil le, mil le iga peaks ole ma paar nä da lat ja va hest vei di kauem gi. Kaa saeg ses, tren di kas lille sea des on üha roh kem pal ju kee gi ära ujus. Peale sel le suut sid kõik lap sed pü si da vee peal 2 mi nu ti, mis on sa mu ti vä ga tub li saa vu tus. Käi sin kõik kor rad las tega kaa sas ning olen veen dunud, et uju mi se al gõ pe tus on kind las ti vä ga va ja lik. Kui gi me kao ta me sel lega ter ve koo li päe va, siis on uju ma õp pi mi ne se da väärt ja se da tu leks kind las ti järgmis tel õp peaas ta tel jät ka ta. Kiit sus las te le, oli te vä ga tub lid! Rag nar An ni ko se gu ne nud liht sad ma ter jalid ko ha li kust loo du sest ja suur su gu sed ek soo ti li sed lil led laiast maail mast. Cumbi dium orc hids, mi da oma töö des ka su ta me, on pä rit Aa siast, free sia aga Aaf ri kast. Alus ta me tööd sel le ga, et aja me ka se ket tad traa di ot sa, ka se ke tas te va he le pulka de kül ge kin ni ta tud veekaps li tes se aga pis ta me lilled. Õpe ta ta va lil le sea de idee on pä rit Sak sa maalt, kus käin end igal aas tal täien da mas. Sport lik jü ri päev 23. ap ril lil toi mu sid Kihnus Va na rah va ma ja plat sil Jü riöö jooks ja muud spor di - võist lu sed. Kok ku oli tul nud suu rem osa koo li las test ja ka täis kas va nuid oli, aga neid oleks või nud ik ka tundu valt roh kem ol la! Alus ta si me mu di las te jooksu de ga, mil le le järg ne sid 1 km jook sud eri ne va tes va nu sek las si des klas si ar vestu ses olid või du kad Tai mar, En gel ja Hettel, klas sist olid pa ri mad Ti mur, Rai mond ja Kai der ja 7.-8.klas sist jooksid kõi ge kii re mi ni San der, Ke vin ja Rai mo. Klas si de va he li ses tea tevõist lu ses, kus joos ti tõr viku ga ja an ti se da eda si na gu tea te pul ka, või tis 9. klass 8. ja 7. ees. Kü la de va he li sel tea te võistlu sel või dut ses Root si kü la, koos sei sus Rai mo, Ti mur, Keit lin, Kai der. Li saks män gi sid lap sed jalg pal li ja suu re mad lap sed ja täis kas va nud män gi sid võrk pal li. Kok ku võt tes oli to re sportlik jü ri päev, kus ja ga ti kõi gile osa le ja te le dip lo meid ja pa ri ma te le au hin du ega puudu nud grill vorst sa la ti ga ja igaü he le ja gus ka ma gu sat kom mi ning küp sist. Ja kõik en nast vor mi ajama, sest vars ti on tu le mas spor di võist lu sed KIH NU KÕI GE KAN GEM! Rag nar An ni ko Mi nu õpe ta jat Gre gor Lersc hi tun tak se laias maailmas kui lil le sea de grand old man`i. Te ma kur sus tel on koos mi nu ga õpi la si Jaa panist, Amee ri kast, Sin ga purist ja ka pal ju dest eri ne vatest Eu roo pa rii ki dest. Kõik me vii me te ma õpe tust eda si oma ko du koh ta. Mul on hea meel, et saan Bad Neuen ha ris rah vus vahe lis tel lil le sea de kur sus tel oman da tud os ku si ja ga da ka Kih nu saa rel. Flo rist Jaak Tom son

4 Mai kuu rahvamajas 3. mail kell 19 LIL LE SEA DE KOO LI TUS 9. mail Va na Bas ki ni teat ri eten dus,,tu LE TA GA SI, GAB RIEL 10. mail kell 16 EMA DE PÄE VA- KONT SERT 23. mail KIH NU KÕE GÕ KAN GÕ MAD 30. mail Võrk pal li võist lus Kih nu-ees ti Post Ap ril li vii ma sel nä da la va he tu sel sai Kih nu Muu seu mis Margus Re ba se (pil dil va sa kul) õpe tu se all pu nu mi se os ku si aren da da. Li saks kä teo sa vu se imet le mi se le sai me ai mu te ma sü ga vast aus tu sest met si ku loo du se ja kõi ge na turaal se vas tu. Tä nu li kud kur sus la sed vaa ta vad met sa all ja kraa vi per ve del kas va vat too min ga- ja pa ju võ sa nüüd hoo pis tei se pil gu ga. aprill aprill 1. sep temb riks korst nad puh taks Kir ja tü ki peal ki ri võib lu ge ja te le küll ime lik tun du da, et hak ka me va ra ke va del sep temb ri kuust rää ki ma, aga kui loe te ar tikli lä bi, saa te ai mu, miks me se da tee me ja just nüüd. Ni melt, sel le aas ta esi mene sep tem ber ei ole olu li ne päev mit te ai nult koo li las tele, vaid ka kõi gi le nei le, kes ela vad era ma ja des ning toas on küt te kol le. Küt te sead meid tu leb pu has ta da igal aas tal. Korter- või ri dae la mus peab se da ilm tin gi ma ta igal aastal te ge ma kut se tun nis tu sega korst na püh ki ja. Era maja oma nik saab küll hool dada küt te sead meid ise, kuid iga viie aas ta ta gant peab ka te ma kut su ma pro fes sio naali, kes ah jud, plii did pu hastaks ning nen de kor ra so leku üle vaa taks. See tead mi ne on kah juks veel üs na vä hetun tud, kuid tead ma tus ei va bas ta vas tu tu sest. See ga, ala tes aas ta sep temb rist peab ole ma igas era ma jas (ka su vi las, su veko dus jne) pääs tea me ti inspek to ri nõud mi sel et te näida ta korst na püh ki mi se akt. Korst na püh ki ja kut su mist ei ta su lü ka ta vii ma se le het kele, ku na siis või vad korst napüh ki jad ol la töö ga üle koorma tud ja jär je kor rad vä ga pi kad. Soo vi ta me küt te seadmeid pu has ta ma ha ka ta ju ba lä hia jal, siis kui küt te pe riood on lä bi ja korst na püh ki ja tel veel ae ga laie malt. Kel le le gi ilm selt ei ole uu dis, et sü gisel en ne uue küt te pe rioo di al gust ve ni vad jär je kor rad vä ga pi kaks. Korst na püh ki jat tel li des tu leb mee les pi da da, et igal õi gel korst na püh ki jal on ole mas kut se tun nis tus. Selle keh ti vust saab ja tu leb en ne töö tel li mist kind las ti kont rol li da kut se ko ja ko dule hel se koda.ee/et/in dex. Lä hi ma kvali fit see ri tud korst na püh ki ja koh ta saab in fot, he lis ta des pääs tea la in fo te le fo ni le1524. Omalt poolt pea te ta ga ma korst na le juur de pää su. Püh ki ma ta korst na test ning hoo le tu sest ah ju ka su ta misel saab aas tas al gu se keskmi selt 200 tu le kah ju. Siinjuu res ta ha me mur da suh tumist, mi da koh ta me iga päev. Õn ne tu sed ei juh tu ai nult meist kus kil häs ti kau gel ja mei le võõ ras te ini mes te ga. Piltlikult olukorda selgitades näevad teie valikud välja järgmised: Korst na püh ki ja tee nus Korst na püh ki ja kut su ma ta jätmise eest ettekirjutus + sunniraha hoiatus al gu se saa nud tu le kah ju või oht sellele al gu se saa nud tu le kah ju tagajärjel hävib vara al gu se saa nud tu le kah ju ta ga jär jel kee gi huk kub Va na rah vas oli tark ja üt les, et õn ne tus ei hüüa tul les. Ja nii on gi! Mis juh tub, kui jä ta te kutse li se korst na püh ki ja kut suma ta ning teie küt te sead med jää vad spet sia lis ti poolt üle vaa ta ma ta? Heal ju hul oo tab teid tu leo hu tus jä rel val ve ins pek to ri et te kir ju tus koos sun ni ra ha hoia tu se ga, mis võib et te kir ju tu se mit te täitmi se kor ral muu tu da nõudeks. Kui lä heb hal ve mi ni ja te põh jus ta te oma pu has tama ta sead me te ga tu le kah ju eu rot ole ne valt piir kon nast ku ni 3200 eu rot (kui et te kir jutu sest kin ni ei pee ta) + korstna püh ki ja tee nus eu rot um bes 1200 eu rot Kahju võib olla hindamatu, ole ma so lev kind lus tus ei pruu gi kah ju hü vi ta da jne Kahju on hindamatu! või sel le ohu, siis kir ju ta takse tei le väl ja trah viot sus. Kui tu le kah ju ta ga jär jel huk kub kee gi, siis alus ta tak se teie suh tes kri mi naal me net lust, mil le ka ris tus süü di mõist va ot su se kor ral küün dib ra hat rah vist van gis tu se ni. Selle juu res ei ole vä hem täh tis sü da me va lu, mis jääb aas tateks. Õi ge ot su se teeb lõ puks meist igaüks siis ki ise! Tiiu Jür gen son, Lää ne pääs te kes ku se tu leo hu tuskont rol li bü roo va ne mins pek tor Kihnu Muusiumi eriprograemm algusõga kellä Viljandi Kultuuriakadeemia tudõngitõ Kihnu-teemalisõ näitusõ avamine Kihnlastõ tänävetalistõ njaputüede näitusõ avamine Küläs ond Virve pereansambõl ning teesed Kihnu pillinaesõd, -lapsõd ning -mehed. Ava tud ond Män ni Ja na koh vik.

5 Maikuu sünnipäevalapsed 1. mai Eino Täll (Rüssa) mai Rosaali Karjam (Mõnu) mai Melania Alas (Kaasiku) mai Maie Alas ( Jõe) mai Salme Sutt (Põllu) mai Joel Sang (Niidu) mai Anni Umb (Ranna) 76 Aivar Aas (Sadama) mai MihkelOad ( Lehe) mai Maria Allikvee( Koti) 89 Alma Täll (Põldeotsa) mail 2015 KOGUNEMINE 10:00 LEM SI KÜ LA Kal la se pood, piä lik Ruu du Ma ri LI NA KÜ LA Ter vi se kes kus, piä lik Kop li An ne ROOT SI KÜ LA Rootsiküla Puhkemaja, piä lik Se pa Vii ve SÄÄ RE KÜ LA Ku ra se pood, piälik Alametsa Arvo Kui külavaheline tiir tehtud, koguneme Vanarahvamaja platsile (ca 12:00). KAASA VÕTTA: nii pal ju sõp ru kui või ma lik, lust lik meel, vanarahvamaja platsi rii su mi seks re ha. PAKUME: võimalust ära teha; rõõmu koos tegutsemisest, põh just ko dont väl lä tul la, kosutavat kehakinnitust. Pühapäeval, 3. mail kell LILLESEADE KOOLITUS Kihnu Rahvamajas Valmistame lauaseadeid emadepäevaks. Seadetes kasutame värskeid orhideesid ja freesiaid, mis kestavad kaunitena lausa mitu nädalat. Kogu materjal on kursustel olemas. Kaasa võtta vaid tööriistad: haamer, väike terav nuga ja näpitsad, millega oleks mugav traati keerata (kellel on, ka liimipüstol)

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

untitled

untitled Nr. 5 (196) / juuli 2013 Suveteatri tegemised lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Vallavolikogu istungil lk 2 Seliste külapäev lk 3 Mis ime loom see töövõimetus on? lk 4-5 Lõuka-Ermistu 4. külapäev lk 6 Maria talu peremehe

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

untitled

untitled Nr. 4 (213) / juuni 2015 Villalaager la laa Sutirannas nas lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Ei saa ma tar gaks üleöö... lk 3 Lasteaed lennutas teele klassitäie lapsi lk 4 Mudilaskoor käis Pärnumaa laulupeol lk 4 Noortevolikogu

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

untitled

untitled Nr 7 (250) / august 2019 Foto: Ta nel Tuul mees Mälestuskivi Liisule Tä na vu sed osa val la päevad on saa nud aja looks. Oli palju näitusi, töötubasid, seikluslikke atraktsioone lastele jne. See me lu

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aastatel 2009 2013 toimunud Rarileidja võistluse kokkuvõte Rarileidja 2009-2013 Rarileidja oli võistlus, mille eesmärgiks oli aasta jooksul leida võimalikult palju haruldasi linde ja muuta seega linnuvaatlemine

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Dok reg

Dok reg 2017-2018 Regist. Kuidas saabus, Juurdepääsu Dok. liik Dok. number Kellelt, kellele Lühikokkuvõte väljastati meetod kuupäev 01.09.2017 kiri 2-7/1 Võru Vallavalitsus e-post taotlus 04.09.2017 ettepanek

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Side

Side SIDE (IRT 90) Loeng Signaalid sidekanalis Teema - signaalid Signaaliülekanne üüsilises kanalies Põhiriba signaal ja selle esius Kisaribalised ja laiaribalised signaalid vs kanalid Häirekindluse agamine

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem