J? If, v# c

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "J? If, v# c"

Väljavõte

1 J? If, v# c

2 i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu

3 A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe: abdeghijtlm noprsstuwz. Sure kirja - tähhe: A B D E G H I K L M N D P R S T UMZ. Halega tähhe: tr tt ^ tr aelouaöou AEIDUÄÖOU. $&kta tähhe: bpdtjgkhlmnrswz.

4 Tähte kokkosaädmimle. ba be bi bo bu bä bö bu da de di do du dä dö du aa ge gi ao gu qä gõ gü la je ji jo ju ja jo ha he hi Ho hu hcl hö $ ka ke ki ko ku kä kö ku la le li lo lu lä lo lü ma me mi mo mu ma mo mü na ne ni no nu nä nö nü pa pe Pi po pu pä Põ pu ra re ri ro ru rä rü ni sa. se si so su sii so sii ta te ti to tu lii to tu wa we wi wo wu wü wü wü za ze zi zo zu z«ab eb ib ob ub äb öb üb ad ed id od ud äd öd üd ag eg ig og ug. <ig ög üg ah eh ih oh uh äh öh uh ak ek ik ok uk äk ök ük al el il ol ul al öl ül al el il ol ul al öl Ül*») Koi, l )älega t äbhc.al särast pi lnktikest t li<p i 'ülla hälega luggeda. i lõiv iv is. sääl

5 am em im om an en in on ap ep ip op ar er ir or as es is os at et it ot aw ew iw ow atš ets- its ots 3 - um äm öm üm un an ön ün up äp öp üp ur ar ör ür us äs ös üs ut ät öt üt uw aw öw üw uts atš öts üts Ha hal halw Hi hir hirm Hö hol hõlm Ja jal jalg Ka kas kask Ke kel kelp Ko kon köns Kä kär kärn Kü kül külm Le leh lehm Mu mus must Mü müt müts Ri nir nirk Pa pal palk Ps pör põrm Ri ris rist Su sul sulg Si sil silm Hu Ju Ja Ka Ki hel hul jus jär kas helm hulk just järg kast kirk kir Ku kur kurk Kö kör kõrk La lat lats Lu lüs lust Mu mul muld Nö nör nõrk Nu Pa Rä Sö Sa Si nur nurm pal palk räs räst söl Mg sal sälg sil sild 1*

6 4 Sü sul sült To tol tolm Tu tul tulp To top tops Wa wau wang Wa wan wang Wa wat watfk Wi wir wirk Wö wör wörk Wü wür würst Wo wor worst Zi zir zirk Zi zir zirp Za zal zalk Jo zol zolk Zi zil ' zilk A ar arm Ar ars arst A al alt E en ent E el els E ees eest J il ilm J ik iks J ih ihk D ot ots O or ors O or org U ur urb U um umb U us usk A äh ähn Õ õn öns U üt üts ai ei oi ui öi aü au eu õu iu aa ee ii oo uu sai sait rai raisk lai laisk. lei leib wei wett weits wõi wõis hoi hoid kui kuis kaü kaus jõi jöit lau laud rau raud nou nõud liu liud täü taüs lat laat kas kaas kel keel rist riist kot koot rut ruut fut suud win wiin tuld tuult hul huul kum kuum kuld kuuld rum ruum mok möhk möök rop roop pat paat sök söök tos toos tol tool.

7 5 Nüüd mur-rap min-no su Weel a e i o u Kül pe-a op-pi ma Nink lo-e ni kui sa. Arm ar-mas hirm hir-mus mäng mäng-ja rent rent-nik ö ö-fe hä 'has-te kot to Üti laul lau-lu mäs mas-ma nör nör-ga palk pal-gi palk pal-ga raas ra-fu saak sa-gi waat wa-di loom lo-mu sool fo-la huul hu-le sai sai-ja wak wak-ka zirk zir-gu. Ium-mal tai-was op-püs rah-ho süd-da lo-ja roh-hi töb-bi ter-wus him-mo wõi-mus lug-gu wih-ha käg-go ub-bin ad-der em-mis kiw-wi koh-hus kü-nal. ab-bi-kaas ar-mas-tus rah-ho-lik es-si-tus el-la-jas hob-bo-ne kuh-hi-lik jah-wa-tus lug-ge-ja män-go-mees õn-ne-tus huk-ka-tus pil-li-roog tal-lo-poig löp-pe-tus. rah.ho-lik-kult in-ne-mm-ne el-la-min-ne möt-fa-lin-ne ku-lu-ta-ma kul-lu-ta-ma hai«na-rit-sik nag-ge-ma-ta tal-lo-rah-was wal-la-lin-ne ab-bi-el-lo süd-da-me-lik. rö-mus-ta-min-ne õn-nis-teg-gi-ja wal-miö-ta-ma-ta täh-he-le-pand-ja sis-sest-p:d-di-nc är-ra-lõp-ma-ta lun-nas-ta-min-ne tal-li«ta-min-ne was. ta-wöt-min-ne kin-ni-ta-mill-nc.

8 An Hans Jaak Loe Peep Rein Rut Saul Set Toots., A-dam A-bel A-has E-li Es-ra E-nok E-wa E-fau I-saak Ia-kob Io-el Kris-tus Kot-lip Mar-kus No-a Pau-lus Pe-ter Si-rak Ta-wid. E-fai-jas Is-ra-el Kaab-ri-el Klau-di-us Kle-o-was Par-ra-bas Par-na-bas Re-bek-ka Sa-lo-mon Wlo-n-an Wrü-gi-a. A-na-ni-as A-lek-san-der E-li-sa-bet E-ma-nu-el Ie-re-mi-as Ig-na-zi-us Na-ta-na-el Ni-ko-demus Po-li-kar-puö Ti-mo-tems Za-ka-ri-as Ka-pa-do-zi-a Ma-ke-do-ni-a. Kir-ko tor-nin om kel Min-no suun om keel Siin om kirk kik-kas kirg Uubi-de umbere om aid Taus wibja om ait Armas ena-jas om kas An-nmma pääl om kaas.reh-he pesesa om mul koot Santcl om kot hai-ge om kot Kas^sil nink pemnil om kap Kubja kaen om kep Öl-le le pan-tas sep Käbte mös-ke om mul seep Wachin om öl^lo LühDicken ne om mei-je el-lo Ze^a lihchast tet-tas sült Iöe pääl om sild

9 7 Kuus jal-ga om süld Wa-di kül-len om haan Meh-he nim-mi om Ham Ni-du pääl kas-sup Hain Ial-la al om mul tal Hob-bes-te tar-wis om tal Mur-ro pääl kar-gap wars Piit-sa tag-gan om warö Piits-ka tun-ne ma war-reft Püs-si-ga las-tas war-rest Ai-ta kif-sub war-raö Suk-kasis-senom war-ras Ai-dan om min-no war-ra >He wwge hom-mun-gul war-ra War-res-sel om pes-sa War-raö saap pes-sa Nõid pet-tap neid, Ke ndu-wo nöud-wa nöi-ja käest Hai-ge om min-no kurk Suur lind om kurg Sul-la-fe-le mas-se-tas palk Möt-sast tuw-was palk Wo-na-ken-ne om wag-ga Wil-ja pan-tas wak-ka Nur-me pääl kas-wap wil-li Ial-la tal-la al om-ma täl wil-li Siin om^ lam-ba laut Kat-ta mul-le laud Ilm om tu-li-ne Wih-ha om tul-li-ne Kö-gin om tuld

10 ö Wäl-jan om tuult ZnUU lõhn om $auaxo tu4e hõng om jah-he Ei las-ta mo fin-na, kun sin-na ol-let Min-na tah-has min-na, kun sös-sar Mina ow Mul-le an-tas, mes mu-le keel-tas Min-no kar-ris-te-das min-no sü per-rast Sin-no sön-na mõis-tap fin-no huk-ka Küt-sä mul-le sai-ja Min-na lah-hä sa-ja Pen-ni kaf-si wäl-ja Mes sa kas-si put-tut Kes püh-ha es-fi, se ei wõi es-si.

11 9 Lut-te-Vus-se wäi-ken-ne ka-te-kis-mus ehk lrist-lil-lo op-pus-se wiis pii-tiil-li. Ed-di-män-ne pä-tük. Fum-ma-la Ummt kas-ku. Ed-di-män-ne käsk. Min-na ol-le Is-sand, sin-no Iummal; sin-nul ei pe-a mit-te muid jumma-lid ol-le-ma Min-no een. Mes se om? Mei^je pe^a<me Iumima^lat ülle ki^ge aö^ja pel ga<ma, ar.mas^ta-nla nink (usk-ma ehk) Tem^ma p<l-le loot-ma. Töi-ne käsk. Sin-na ei pe-a mit-te Is-san-da, omma Ium-ma-la nim-me kur-jas^te pruukma; sest Ium-mal ei tah-ha sed-da mit-te nuht-le-ma-ta jätta, ke Tem-ma nimme kurjas te pru-gip. Mes se om? Mei^je pe<a?me Ium^malat pel^ga^ma nink ar-ma^ta-ma, et mei^je em;ma nim-me. man ei wamnu, ei nea, ei nöi-ja, ei wöbsi, ei ka petita, en-ge pe-a-me sed-da ki-ge häd-da sis<sen ap?pi höicka-ma, palkma, kibma nink tewna-ma.

12 10 Kol-mas käsk. ^Zj Sinna pe-at püh-ha-päi-wapüh-hen da-ma. Mes se om? Mei^je pe-a^me Ium-mallat pel<ga;ma nink armas-ta-ma, et meüje jutlust nink Ium-ma-Ia sönna är-ra ei pöl-le, emge pe-a?me sed-da pühchas pid-da-ma, hääl me-lel kuulma nink op-ma. Neljas käsk. Cin-na pe-at om-ma es-sa ninkom-ma em-ma aw-wus-ta-ma, etsin-nokäs-si häste käüp nink fin-na kaw-wa el lat ma paal- Mes se om? Mei-je pe^a-me IumMa-lat pel-ga-ma nink a mas-ta-ma, et mei-je om-me wanmem-bid nink ejv san-did är-ra ei põlle, ei ka wih-has-ta, en-ge pe-ame neid aw-wusta-ma, neid or-ja-ma, nei-de fön-na wöt-ma nink neid arm-sas nink au-sas pid-da-ma. Wi-jes käsk. Sin-na ei pe-a mit-te är-ra-tap-m Mes se om? Mei-je pe-a-me Ium-ma-lat pel-ga-ma nink a mas-ta-ma, et mei-je om-ma läh-hem-ba ih-hwle ütte-ke kah-jo ehk wik-ka ei te; en-ge pe-a<me ted-da aw-wi-ta-ma nink ed-de-si saat-ma ki ge ih-ho-lik-ko häd-da sis-sen. Kuw-weö käsk. Sin na ei pe-a mit-te ab-bi-el lo rik ma Meõ se om? Mei-je pe-a-me Ium-ma^lat pel-ga-ma nink a maö-tama, et mei-je puhckaö-te nink au-sas-te ri4 me sön-nu nink teg-gu<desis-sen,nink et eg-ga-üls om ma ab-bi-ka-sa pe-ab ar-mas-ta-ma nink aw-wus-ta-ma.

13 SäitS- mes käsk. Sin-na ei pe-a mitte war-ras-ta-ma. Mes se om? Mei-je pe?a,'meium-ma-lat pel-ga<ma nink ar-masta?ma, et mei-je om^ma lähchem.cha rah?ha ehk hääd ei wöt-ta, ehk kaw-wa^la kau?ba ehk ost-misise-ga hen-ne tät-ae ei sa^da; ewge pe-a-me tettia aw^wi-ta^ma, tem? ma hääd nink pä-toi dust kas-wa-ta.da nink hoi-ta. Kat-te-fas käsk. Sin-na ei pe-a mit-te kaw-wa-lat tun> nis-tust and-ma om ma läh-hem-ba was-ta. Mes se om? Mei?je pe^nie Iumlma^lat pel^gatwa nink ar? ma&ta<ma, et mei-ie vm-ma läh-hcm-ba pä-le kaw? wa-lal kom-bel ei wöl-si, tedcha ei petita, keelt teni* ma pätu ei pesesa, ehk kur-ja kõnnet ei tös?ta; en-ge mei-je pe?a-me ted-da wab-ban-da-ma, hääd tem-mast kön-ne-le-ma nink kiik as-ju hä po-le käänd-ma. Üt-te-sas käsk. Sin-na ei pe-a mit-te him-mus-ta-ma om-ma läh-hem-ba mai ja. Mes se om? Mei-je pe-ä-me Ium-ma-lat pel-ga-ma nink armaö-ta-ma, et mei-je kaw-wa-1uö-se-ga om-ma lähhem-ba per-ran-dust ehk mai-ja hen-ne-le ei püw-wa, ei ka üt-te-ke öi-gus-se täh-he al hen-ne kät-te ei sada; en-ge pe-a-me ted-da aw-wi-ta-ma, et tem-ma sed-da wõis pid-da-da nink se man-nu jä-da. Küm-nes käsk. Sin-na ei pe-a mit-te him-mus-ta-ma omma läh-hem-ba naist, sul-last, näüt-si kut, tõbrast, ehk kiik, mis tem-ma per-ralt om.

14 12 Mes se om? Mei-je pe-a-me Ium-ma-lat pel-ga-ma nink armas-ta-ma, et mei-je om-ma läh-hem-ba naist, perret ehk töb-rast hen-ne po-le ei kis-su ehk tem-mast ärra ei sa-da; en-ge pe-a-me neid man-nit-se-ma, et nem-ma jä-wa, nink te-wa, mes nei-le sün-nis. Mes üt.lep nüüd Ium,mal li-gist neist-sin-nat-sist käs.lest? Tem-lna üt-lep ni-da: Min-na, Is-fand sin-no Jummal, ol-le wäg-gew, wih-ha-ne Jummal, ke nei-de pä-le, ke-a Min-no wih ka-wa, wannem bi-de pat-tu kod-do ot sip las-te pä-le, kot man-da nink nel jan-da pöl-we sis-se; ent nei-le, ke-a Min-no ar-mas'ta-wa nink Min-no kas ke pid-da-wa, te Min-na hääd am-mak tuh-han-da pöl-we sis-fe. Mes se om?. Ium-mal äh-war-dap nuh-hel-da ki-ki, ke-a nei-desin-nas-te käs-su-de ül-le ast-wa; se-per-rast pe-a-me Tem-ma wih-ha pel-ga-ma nink ei pe-a mit-te nisug-guö-te käs-su-de was-ta teg-ge-ma; ent Tem-ma tö-wo-tap ar-mo nink kiik hääd ki-gi-le, ke-a Tem-ma käs-ke pid-da-wa. Se-per-rast pe-a-me Ted-da ka ar^ mas-ta-ma, Tem-ma pä-le loot-ma nink hääl me-lel Tem-ma käs-su-de per-ra teg-ge-ma. Töi-ne pä tük. P ü hha r i s t i - u s k Ed-di-man-ne tük. Lo,mis-seft. Min-naus-suJummala, segs-sa, kige-wäg-ge-wa itätoa nink ma Lo-ja sis-se.

15 Mes se om? Min-na us-su, et Ium-mal min-no ki-ge lo-duas-ju-ga om lo-nu, niul-le and-nu ih-ho nink hen-ge, sll-mi, kör-wu nink kiik lu-liik-mis-si, meelt nink möis-tust, nink weel ül-les-pe-ap; pä-le se, röi-wid nink kän-gi, sö-ki nink jo-ki, mai-ja nink kot-ta, nilist nink last, pöl-du, töp-rid nink kiik hääd, ki-ge ih-ho nink el-lo tar-wi-dus-se nink pä-toi-dutz-se-ga rik-ka-lik-kult nink eg-ga-päi-wa ön-nis-tap, ki-ge häd-da eest kait-sap, nink ki-ge kur-ja eest hoi-jap nink pai-men-dap. Nink sed-da kiik teep Tem-ma sel-gest es-sa-lik-kust nink jum-ma-lik-kust ar-must nink hel-dus-sest, il-ma nlin-no är-ra-te-ni-mis-se nink tö-ta. Se ki-ge eest ol-le min-na jäl-le wöl-go, Ted-da ten-na-da nink kit-ta, or-ja-da nink kuul-da. Se om töt-te-lik-kult töi-si. Töi-ne tük. Ar-ra-lun-nas-ta-misisest. Nink min-na us-su Ie-sus-se Kris tus-fe, Ium-ma-la ai-no-fün-di-nu Po-ja, mei-je Is-san da sis-se, ke om sa-du Puhhast Waimust, sündi-nu neitsist Maar jast, kan na-ta-nu Pon zi-us se Pila tusse al, rls-ti pä-le podu, är-rakool-nu, mckh-ha-mat-te-tu, al-la-lännu pör-go hau-da, kol-man-dal päi-wal ul, les-tös-nu kool-nuist, ül-les-län nu taiwa-te, is-tup Ium-ma-la, se ki ge-wägge-wa Es-sa, hääl käel.. Säält saap Tem-ma tul-le-ma, koh-hut möist-ma ella-wi-de nink kool nui-de pale. Mes se om? Min-na us-su, ct Ie-sus Kris-tuö töi-si-ne Iummat, Es-sast ig-ga-west sün-di-nu, nink ka töi-si-ne

16 14 in-ni-min-ne, neit-sist Ma-ri-ast sün-di-nu, om minno Iö-fand, ke min-no är-ra-kad-do-nu nink är-rasutt-ni-tu in-ni-mist om lun-nas-ta-nu, är-ra-ost-nu nink är-ra-päst-nu kl-gist pat-tust, sur-mast nink kurra-di wäest; ei mit-te kul-la ehk höb-be-ga, en-ge om-ma püh-ha kal-li wer-re-ga nink om-ma sü-ta kan-na-ta-mis-se nink sur-ma-ga, et min-na Tem-ma omma olles nink Tem-ma ri-gin Tem-ma al el-las nink Ted?da or-jas igga-wet-stn õigus sen, waggausiftn nink ön-sus sen, ot-se nida kui Tem-ma om iil les tös-nu surmast, el lap nink wablit sep ig ga-wes. Se om tbtu-lilmt töi-si. Kol-mas tük. Pühchewda-mififeft. Mm-na uf-fu Püh-ha Wai-mo sis se, üt-te püh-ha krist-lik-ko kir-ri-kut, pühhi-de kog-go-dust, pat-tu an-dis and mist, lih-ha ül-les tös-se-mist, nink ig-ga-west ello. A-men. Mes se om? Minna us-su, et minna ei wõi mitte om-mast me lest ehk wäest Ie-susse Kris:tus-se, om-ma Issanda sisse us-ku, ehk Tem-ma manmu tul-la; en ge Püh ha Waim om min-no ar-mo?op püs se lab-bi kutsnu, om me andi-de-ga walgus-ta-nu, oi gen uf-sun püh-hen-da nu nink ül les-pid^damu: öt-se nida kui Tem-ma koggoma kristliko kog<go-dust ma pääl kut sup, kog-gup, wai guö^tap, püh-hen-dap nink Jesus se Kris-tus-se man peap öi-gen ai-nun ussun; sen kristlik-kun kogigo-dus^sen amnap Temma mulle nink ki-gile ust-jile eg-ga-päi,wa kiik pat-tu rik»ka-lik-kult an-dis nink saap wiim-sel päiwal min-no nink kiik kool-nuid ül-les^är-ra-ta ma nink mul-le ki-ge ust-ji-de-ga Kris-tus-se sis-sen ig-ga-west el-lo and-ma. Se om töt-telikckult töi-si.

17 Kolmas pii-tük. Puh-ha Es-sa-mei-je pal-wus. Mei-je Es-sa, ke Sin-na ol-let tai-wm Püh-hen-de-dus fa-go Sin-no nim-mi. Sin-no riik tul-go. Sin-no taht-min-ne sünd-ko, kui tai-wan ni-da ka ma pääl. Mei-je päi-wa-lik-ko lei-ba an-na mei-le täam-ba. Nink an-na meile an-dis mei-je sü-da, ni-da kui mei-je an-dis an-na-me om-mi-le süüd-la-si-le. Nink ar-ra sa-da meid mit-te kiu-sa-tus-se sis-se en-ge päs-ta meid är-ra kur-jast.. Sest Sin-no per-ralt om riik nink wäg-gi nink aw-wustus ig-ga-wet-fes a-jas. A-men. Al-luö-tuö-se sön-na. Mei-je Es-sa, ke sin-na ol-let tai-wan. Mes se om? Ium-mal tahchap meid ft5ga hä-litlse?da, et meilje peente ust ma, Ted-da meije öi-get Es^sa ol^le-wat, nink meid Tem ma ox-cjid lat«si; et mei je jul ges-te nink kige lo^tuö'se.ga Ted^da pe^a«me pableima, ni kui arm-fa lat se om-ma arm-sat Es-sa pal-wwa. Edidi-män?ne pal?we. Püh-hen-de-tus fa-go Sin-no nim-mi. Mes se om? Ium-ma-la nim-mi om kül essi hemne-seft puhha; ent meije pal-le.me sen sinnat-sen pal-wen, et temma ka mei?je man pühchas saas. Kuis se sün-nip? Kui Ium^ma^la sön-na sel^ge.de nink puh^tas^te oppe-te-tas. nink meije ka pühcha^lik-kult ni kui Ium?ma-la lat.st st per-ra ema-me. Sed^da aw-

18 16 witta meid, ar,mas Es>sa tai-wan! Ent ke töi^si-te oplpe-tap nink el lap, kui IuMilna:la sõnana op-petäp, se ei püh^hen^da mitte mevje fe-an Ium,ma-la nimime. Se eest hoidja meid, ar-mas tai-wa-ne Es sa. Töi-ne pal-we. Sin-no riik tul-go. Mes se om? Ium-ma la riik tul-lep kül il-ma mei-je pal-we^t esist hen ne-sest. Ent mei-je pable-me sen-sinmat-sen pal'wen, et se ka mei-je mamnu tulles. Kuis se sün-nip? Kui tal-wa«ne Es'sa meiule om-ma Pühcha Waimo an-nap, et mei-je Tem-ma pühcha sönma, Temma ar,mo läb-bi ussume nink jum-mallikckult ella* me siin a-ja-lik-kult nink sääl ig-ga-wes. Kol-mas pal-we. Sin-no tatzt-mm-ne sünd-ko km tai-wa ni-da ka ma pääl. Mes fe om? Ium-marla hä, ar-molinne tahtminne sün-nip kül il-ma mei-je pal-we-ta; ent mei-je pallle-me sensln-nat-sen pal,wen, et tem-ma ka mei-je man sünnis. Kuis se sün-nip? Kui Ium-mal kiik kur-ja nöw-wo nink taht-mist är-rahä-e-tap nink wlap ärra sed-da, mes meid ei tah halas keium-ma-lanim mepüh-hen-da-daninktemma ri-ki tulla: ni kui om kur-radi, se il-ma nink mevje lih-ha taht-min^ne, en-ge kin-ni-tap nink pe-ap meid kange-de om-man sön-nan nink ussun mei-je ot-sa-ni. Se om Tem-ma ar-mv?linme nink hä taht.min-ne. Nel-jas pal-we. Mei-je päi-wa-lik-ko lei-ba an-na mei-le tääm-ba.

19 17 M.s' sc om? Ium-mal an.-nap pailwamko lei-ba ka kül il-ma met je palweda kiwile ftrnjime mme-mis^i-le; ent mei-jc pal leme sen sin-natscn pal^wen, et Tem-ma meid sedda las-ses tutta nink ten-no-ga mevje päi? walik ko lei-ba was-ta-wöt ta. Mes o>n pal wa«llk leib? Kilk, mes ihho toidus-se le nink ül-les^pid daulitse lc tar wib om, ni kui oln: söök, jook, röi-wa, kängitse, Ho ne nink raävjaj põld, töp^ra, rahha, ha, wag-ga abbigaas, waa lat-se, wag<ga pcr^re, waa nink uö-su^a^wa üllem ba, hä wal-lidsus, hä. ilm, rahho, terwus, kar^ri^tus,-auw, hä söb-ra, nssu-tawa küllalisise nink mui-do ni-sug-gust. W i-,e 8 p al - w e. An-na mei-le an-dis mei-je sü-da, ni-da kui' mei-je an-dis an-na-me om-mi-le süüd-la-fi-le.- Meo sc om? Meije pul leme semsinnatsen pal-wcn, et Eö sic tai-wan es tah-has mit-te ind je pat-tu pä^le ra^da,. ei kä nei-de pcr rast mei-je palale mist mei-lc keel-da; sest meije ei olle se wäärt, mes meije pal leme, ci" l le ka mit te std-da är-ra-te-ni-nu; en-ge Tem-ma tah-has meile kiik stlgcst ar-must anda; sest mei-je ^e-me egga?päi-wa paljo pattu nink tc-ni-me selget uht-lust. Sis tah^a-me meije ka kül jäl-le süda-mest andis an-da nink hääl me-lcl hääd tettta eile, ke a mei-je was-ta pat-wa. Kuwlwes pal^wc. Nink är-ra sa-da meid mit-tc kiu-sa-tus-sc is-sc. Mes se om? Ium mal ei kiu sa kül keddacke; ent mei-je pale mc sen-sin-nat-sen pal wen, et meid Immmal tah- 2

20 18 h'as hoita ninf ul les.pld da da. er meid kur rat, ilm mvk me^je lih^ha sr,ra ci petita, ci ka hukko.-ta umb-ussu, katte möt-tc lnnk mu sure häü nink pal lu sisse; uink ehk meid, se^ga peas kiu sa-.ta-ma.- et mci je sis ki wöl-me ar rg-wäär da ttink wpi must sa da. S ä i t ö i viit pal? w e. (3n-ge päs-ta meid är-ra kur-jast. Mis se om? Mei^je pal le-me scmsin uat sen pal^wen, otse kui üt-tc puh-huga, et meid Es sa tai-wan kige^ fiig qut sest ih ho< nink hen ge, war ra nink aw-wokah iust tahchas är-ra päs-ta nink wi-ma te, kui mei^je tuumi fenn? tullep, meile ön.sat otsa anda, nink meid ar-mo^ga sest-iln:nat,sest häd da ora'ust hen ne man nu tai wa-te wöt ta. L ö p ' p e >,r u 6 * s e sõnn a. Sest Sin-no per-ralt om riik nink wäg-g nink aw-wus-tus ig-ga-wct-ses a-jas. A-men. IV c 3 se om? (St ui in-na pe,<a kiud ma ol-le ma, et ni sug«gut se 3?al we oiimiia Es sale tai-wan wa^ta-wötllkko nink kuul tu; sest Tem ma es sl 0!ll meid käst nu ni da de pal ld da, nink tõ wo ta-nu meid kuul da. A men, ansey, se om: Ja, ja, nida pe-ap sündima. Nel-jas pä-tük. Püh-ha rist-mis-ft saak-ra-ment. Rist mill ltt ei õlle mit r: paljas wessi, rngt onl wessi. Jumena la kassun sae tu lnnk Iumn:'a!a sön na ga uh hen de lu.

21 49 - Mä-ra-nes se Ium«ma-!a sõnana om? Kui mcüje Iö sand Ie-sus Kris-tus üt-lep Wau leusse ra mattun wi^mat^scn pä-tükckin: Min-ge nink tek-ke lüng-ris kiik pag-ga-nid, neid ris-ten Es-fa, Po-ja nink Plih-ha Wai-mo nim-mel. Mes an-n^p ehf s^-dap rist-min.ne? Temma sa-dap pattu an dis-and^nist, päöttap äivra sur mast nink kur radist uink an<nap iglga< west önsust kilgile, ke a sed^da ustawa, mes Ium ma-la fön-na nink tö-wo tus üt lep. Mä'ra«neö om sc-sc,m-ma Ilim-ma.la fetviu nink <ö'wo»lus? Kui mei^je Is-sand Jeesus Kristas üt-lep Mar kus se ra-:na tun wi-mat sen pattu? fin: Kes us-sup nink ris-ti-tas, se saap ön-sas; ent kes ei us-su, se saap är-ra-sun-ni-tus. Kol'M.'n<dalt: kuis roeüjt ni sll.ri a^iu wöip ttmal Wes-si ei te sedda töt tc-likckult mitte, en^ge Jum matta sõnna, mes wee ga nink wee man vm, nink ust, mes sed^da Jumena la sõnna ween ussup. Sest il ma Ium^ma la sõnana ta om we^si pal ja5 wessi nink ei olle mittte rist min ne, ent Ium ma la sön-na ga om tem ma ristrnirn ne, se om : ellowestt' täüö ar mo, nink wastase sün di-mistse möst^nin-ne Juhhan Wai-mun, ni^da kui püh-ha Paulus ütlep Ti tusse ra^mattun kolmamdan pattükttin : Ium mal (5'ssa teep meid om-ma hal-icstuö-sc ver^ra õndsas jalle<sünldi<mis'se möstimisst nink Püh-ha Wai-mo wast-seö-teg^ge-misse läb-bi, ked-da Tem-ma rik^ka lik-kult \x\cv\c vä le om wäl ja-kal la-nu Jeesus se Kristtus se, rneirje Dn-nistteg gi ja, läbbi, et mei^je Tem»ma ar-must õiges tetttu ig-.qawct-se el lo perran-da-jis saas se lo tus se per-ra. Se om töttte lit sön na.

22 - W Mes lah-ben.dav rlst-miu.nc? TeMlMa täh-hen dap, et wanna A dam mei-je sis-ftn pe^ap eg ga.<päi wat se kah.hit se-misse nink pat.-tust-käänd-mis se läb-bi är ra up-po^te tämä nink ärra kool ma küge pat-tu nink lur-ja him-mo ga, nink pe-ap eg glvpäuwa jälle ette-tul-wma nink ül-les tõusma wajt.ne in-nümin-ne, le öi guö sen nink puhtus sen Ium ma-la ecn ig ga-wes el.lap. Kon-nes se fir*j'o*fct om? Pühcha Paulus Ro.malis-tc ra^ma tun kmrwcn-dan petlik kin üt lep: Mei-je ol-le-me Kristus-se-ga mah-ha-mat-te-tu rist-mis-se läb-bi surma sis-se, et öt-se kui Kris-tus om ül-les-ar-rate-du kool-nuist Es-sa aw-wus-tus-sc läb-bi^ ni-da pe-a-me ka mei-je wast-sen el-lun kaü-ma. Wi-jes pä-tük. ^)üh-ha al-ta-ri faük-ra-ment. Mes om autasvi faak-ra-mcin? Se om mei-je Is-san.da Ie-sus-se Kristus se tödte-lik töi sime ihho nink werri, lei-wa nink wima al meile ris^ti rabwa le süw-lva nink juw-wa Kris.tus<sest es-st säe-lu. Kõnnes se kir<l'o tet om? Ni da kir jo-talwa piih-da e«wange?lis-timat te-us, Mar.kus, Luckas nink püh,ha a-pos.-tel Pau-lus: Mei-je Is-sand Ie-sus Kris-tus sel ööl, kui Ted-da är-ra-an-ti, wöt Tem-ma lei-wa, ten-nas nink murs nink and om-mi-le jüng> ri-le nink üt-tel: Wöt-ke, sö-ge, se om Minno ih-ho, mes tei-je eest an-tas. Sed-da tek-ke Min-no mäl-le-tus-ses.

23 - 21 Selsammal kombel wöt Tem-ma ka kar ri-ka per-rast öd-dan-go-sööm-ai-ga, ten-nas nink and nei-le nink üt-tel: Wöt-ke nink jo-ge kiik se sis-sest; se-sin-na-ne kar-rik om wast-ne lep-ping Min-no wer-ren, mes tei-je nink pal-ju-de eest ar-ra-wal-le-tas pat-tu andis-and-mis-ses. Sed-da tek-ke, ni sag-ge-de kui teije sed-da jo te, Minno mälle-tus-ses. Mes aw-wl',tüp' ni-sug-gll'ne sö-min-ne nink josniüwic? Sed-da näüt^wa mei-le ne-sinmat se sonina: "tei-je eest ar-ra-an-tu nink är-ra-walle-tu pat-tu an-dis-and-mis-ses;«se om: cl meile saak ra men-tin pat tu an dis^andmlst, ello nink õisust newoe sõn^nu lab bi an tas; sest fon pat-tu andis^and^mincne om, sääl om ka ello nink õn sus. Kuis wõip ih>h»»llk sö<min«nc ntnf jo-min-ue ni su»ri as«ju tel, la? Sö-minme nink jo min-ne ei te sed-da töt telik-kult mitte, eu^ge ne sömna, mes ni^da käü^wa : "Tei-je eest är-ra-an-tu nink ar-ra-wqlle-tu pat-tw an-dis-and-mis-ses." Ne sön«na otrnnia ih ho«lik>ko si-misse nink jo^misst man pä^as-si pühchan saak ra men^tin; nink ke neid-sam-^ mu souani ussup, sel om, mes nemma üt-le-wa nink to-wo-ta wa, se om : pat tu an-diö and^min-ne. K«j fft piil) ha al-ta-ri sacik^a^mrn-ti tul,lu«!l's-kult was«ta wõlaad? Paast-ma nink ih^holikkult hen da wal^nns^ta-ma om kül kannis wiil jas-vid dine wal mis ta miwne; ent se om oi>ge?de au-sa nmk wal nns te-du, ke neid

24 00 femnu ns-sup: "Tei-je eest är-ra-an-tu nink ar-ra-wal-le-tu pat-tu an-dis-and-misses." Ent ke neid förnnu ci uftsu, chk sest kat' fi te mötlep, se om umb-ustlik nink ei ei le mil te Ki-ge.de. Wl lnis»te»du. Sest se fön mi: >-Tei-je eest «püw,wap selgid ust lik kuid sö a mid. Hommnngo - palwus. Onnistago ninno Iummõl?*fc, Poig nink fübbci iövjun. ilmeu. «Dlinna tenna sinno, armas taiwane Essa Iesusse Kriöiubse, sinno armsa Poja lstbbi et Sinna minno sel ösel Üge hadda nink kahjo eest ollet hoitnu; minna palle Sinno, hoija minno ta sel päiwal pattu nilik kige turja eest, et kiik minno teggo nink eüo> Sinno mele perrast fym olla; sest minna anna hcnda, omma ihho ja henge, nink kiik meü mul om, Sinno jummalikko hoolde. Sinno pühha Engel olgo minno saatja, et kurn lramlane ütteke woimust minno ülle ei sa. Amen. Hommnngo- laul. Wiis: Iummal ma nink taiiva (oja. ^Summal, minna tenna sinno. Et sa nüüd sel ösel ka Ollet heldest boitnu minno. Et ma jaije kahjola, Nink et henge wainlane Kurja mulle siin es te. Lasse iiult ka m oda-min na Nüüd se kurn $att tuö! Mulle, Zesuo, te ikö sinna Omme hawu wal< lale; Saal ma lkkes nõuwo sa, Dmme pattu kiotuta. Sinno engel abdis tulgo, Kurradit mult ajama; Hädda minnul ärra olgo. Sa mo esst paimenda; Wötta minno wimate Henne mannu taiwate.

25 23 H5a!wns enne söömaiga. Slifc silma lootwa sinno vale. Issand, nink Sinna annat neile neioc soki ommal ajal. Sinna awwat omma rohket kät, nink teet sõnus kiik, mes ellap, hä melega. Auw olgo Jummalale, (5'ösale, Pojale nink Pühlia Waimule. Amen. Mcije (5ssa, ke Sinna ollet taiwan n. t. s. Issand Jummal taiwane Ersa, önnivta meid nink neidsinnatsid andid, mes meije Sinno rohkest armust wasta wöttaine,. Iesusse KriötuSse. nnno armsa Po^a. maje Issanda läbbi. Amen. Laul enne söönzaifta. Wiis: "üüd Jummalale awwustust. ^a annat Issand heldeste Meil ello tarwidusi. Me söme sis, nink palleme ka sinno õnnistust. 2. Oh anna et me mölstlikknlt Iks toidust wöttasse, Rink pallaken me lawwa p>^alt ka waisel künisse. Latwus perran sbbmai^a. <5ennage Issandat, stst Temma cm helde nink Temma heldns püfflp iggawes; ke kigele lil'.hale toidust annap, ka toprilc nink norilc kaarnilc, kea tedda appi döikawa. Issandal ei olle mitte rõmo hobbese jbwwust, ei ka hääd meelt innimiste jallust. Issandal om hä meel neist, kea Tedda pelgawa nink Temma hddusse pale lootma.

26 - 24 Auw olgo Jummalale, Eösale, Pojale nink Spittyba Waimule. Amen. Meijc Essa, ke Sinna ollet n. t. s. Meije tenname Sinno Issand Jummal tai^ Ivane izssa, Iesuöse Kriötuose, meije Ibsanda läbbi, kige sinno ande nink häteggemisse eest, ke Sinna euat nink wallitset iggawetses ajaö. Amen. Jummal olgo kittetu nink tennatu sinusse nink jomisse eest; Temma andko meile ka eddespäidi meije päiwalikko leiba, nink önnistago meid ihho \a lienge polest Iesusse Kriötusse meije Issanda läbbi. Amen. Laul perran söömaiga. Wiis: Mo südda waima jälle. 1. Siinid andkem Issandale Suurt ttnno, et ta jälle Hoold meije eest om kandnu. Nink meile toidust andnu. 2. s )ii kui sa ar:!0 näitnu Nink mcijc ihho toitnu, ni anna IZsand, Loja ka, «ues om hengel waja. Vddango palwus. äjlinna tenna sinno, ar»nas taiwane Essa. Iesusse Kustusse, sinno armsa Poja läbbi, et Sinna minno sel päiwal ni armolikknlt ollet hoitnu. Vinna palle Sinno, anna mulle andis kiik minno pattu, minkga minna Sinno olle wihhastanu nink wõtta minno ka sel ösel armolikknlt hoita. Sinno lätte an:;a minna esn henda, omma ihho ja henge nink klik, mes mul om. Sinno pühha Engel olgo Minno kaitsja, et kurri wainlane ütteke wõimust minno ülle ei sa. Amen.

27 Wiis: 25 Vddango laul. So heng, o Iesu, tekko mo. i. 3!üüd lamme minna wotele, Mo wõtta omma holele. Oh kallis Õnnisteggija, Sis wõi ma rchhun maggada. 2. Oh kaitsa ka mo om matsid. Nink hoija minno wannambid. Ja tassu neile armoga. Mes hääd na mulle tennuwa. 3. Kui om se ö mul wiimne tääl. Mes minna magga ilma pääl. Sis wõtta minno hengeke. So mannu. Issand, talwate. Meije Essa, ke Sinna ollet taiwan> n. t. s. Pühha kirja tunuistuhse. Jesus üttel: Laske latsil minno mannu tulla, yink ärge keelge neid mittu; sest nisugguti^de perralt o>n Jummala riik. Mark. 10, 14. Õnsa onuna ne, kea Jummala sõnna kuulwa nink fcfrfe* hoilwa. Luk. 11, 28. Sinno sõnna om mo jallale künal nink walgus mo teraa pääl. Taw. l. 119, 105. Mes se awwitas innenüst, kui temma kiik ilma wõitas, nink kahtas omma henge? Ehk mes tahhap inncüiinnc anda omma henge lunnastamiffes? Matt. 16, 26. Rida om Jummal inna armastauu, et temma omma ainosündinu Poiga om andnu, et kiik, kea temma sisse ustwa, hukka ei sa, enge iggawest ello sawa. Jan. ew. 3, 16. Minna olle kigewäggewane Jummal, käü minno cen nink olle wagga. 1 Mos. 17, 1. Kes kõrwa om istutanu, kas se es peas kuul-

28 26 ma? kes silma, om lennu, kao se es peas näggema? Taw. I. 91, 9. Jehowa, sinna kiusat minno läbbi, nink tunnet minno. Sinna tijat mo maggamist ja mo üllesa Wfietölfl; sinna wõistal mo mõttid kawwcst ärra. Sinna pirat ümbre mo kaümist ja mo maanollenlzft, nink nael kiik mo leed. Taw. l. 159, 1 5. Ibstnd, sinno heldus sünnip ammak taiwani nink sinno tõisidus ammak pllwini. Sinna awwi, lal innemissi ja ellajid, Taw. l. 56, 6. Kas ei osteta kats warblast teuga eest, nink flefi ei salla ütski neist ma päle ilirci telje (issala. (5nl nünd om wa ka teije jausse pä pääl kiik ärra loetu. Seperrast ärge peljake, teije ollete parremba, kui paljo warblast. Matt. 10, 29~3, Latsefesse, keake ärra eeshsgo teid. Ke pattu nev, se om kurradist, sest kurral pattap algmissest. 1 Jau. r. 5, Kes om me ülleastuiissi kinnikattap, sel ei sa se mitte kõrdo minnema; ent kes neid tunnistap nink mahhajättap, selle päle haueotedas. 3p. sinna "lj, 15. Jummal olle mulle armolinne om ma "Held usse perrä st, kisluta minno nlleastmisst omma sure hal' lestuose perrast! l'o minno sisse puhhast söand nink omma Pühha Waimo ärra wölta minnust ärra. Taw. l. 5f; Se om töttelik simna, nink lige waütawõtmisse wäärt, et Kristus Jesus om tulnu ilma sisse, pal; talsid önsas teggema. 1 Tim. 1, 15. Nätse, se om Jummalal woon, ke ilma pattu kannap. Jan. ett); l, i:9. Minna olle ljä karjus: hä karjus jätap omma ello lammaste eest. «n. ew. 10, 12.

29 27 Kes minno mannu lullep, ftdda ei sa minna mitte wälja tõukama. Jan. ew. 6, 57. Mes teije eale ossast säte palluma minno muume l, ftdda saap temma teile andma. Ian.cro.16,25. Hõika minno appi hädda aial, sis tahha minna sinno ärrapästa, nink sinna peat minno kiitma. Taw. l. 60, 15. fmi\c omma te cd Issanda hoolde ja hla tern* ma pale, kül temma kiik häste teep. Taw. l. 37, 5. Kitta Issandat mo hcng, nink ärra unneta nutte, mes temma sulle hääd om tennu. Taw. l. '103, 2. Kui teije nüüd sötc chk jote,. ehk mes teije eale tete, sis lekke kuk jummala anwus. l Kor. 10, II. Issand õppeta minno teggema sinno rä mele perrä! sest sinna ollet minno Jummal; sinno hä Waim saalko minno tassatse tee pale! <m> ,10. Arwo-tähhe ehk numre: U i fi iz

30 L i l f i ! i * *

31 29 Numride üllcsarwaminne. 2 lats 20 lci telli mm end 22 tatslümmcnd kats 200 tatt sadda 202 kats sadda kats 220 kats sadda lateküm'.neud 2002 kat? tuhhat kats 2«00 kats tuhhat kats sadda 2W2 kats tuhhat kats sadda la<s 2220 kats tuhhat kats sadda kats kümmend 222 kats sadda katslüm. lats 2222 kats tuhhat kats sadda 2000 la?s tuhhat lats lümmcnd kats. JO r*.l a "S"'»gv 2"! «4. Ä 1^ K ; <3 J-. a "= I.C a '=5 =3 la ' 2 4, il 5 6 0, 7 0 0, 6 2 1, i 6 4, 5 3 8, , 9,9 9 9, o j i 0 6 Ojl Numride üllesarwaminnc. kattes sa. kolm kümmeud kuus. säille sadda wiiskümmend kats. nelli tuhhat kats sadda üts. säitse kümmend luus tuhhat wiis füm> mend üttessa. wiis sadda kuus kümmend tubhat kolm sadda kuus kümmend kats. kats miljoni säitse sadda tuhhat kolm sadda säitse kümmend nelli, nelli miljoni luus sadda katskümmend üts tuhhat säitse sayda kolmkümmend ütteesa. kuuskümmend nelli tuhhat wiis. wiis sadda kolmkümmend kattessa tuh Hat lats sadda üts. kuus sadda tuhhat kuus. wiis kümmend tuhhat kuus kümmend. üttessa miljoni üttessa sadda üttessa kümmend üttessa tuhhat üttessa sadda üttessa lümmend üttessa.

32 üts kord ü t b. i kord 1 om 1 jj ti kord 1 on ii 1 8 kord 1 OIU X O 10 8 X 2 zz 16 2 X 3 6!«>c X 3 zz 24 2 X 4 ll» X x 4 zz 32 a n x 5 M 8 X 5 m 40 2 x 6 12 j»l X 6?0 8 x 6 zz 48 Ä X 7 14 B 3 X X 7 zz 56 2 X zz 61 i * x 2 X 9 18» X zz 72 x 9 X 10 tio J 3 X X 10 zz 80 * 5 fi>v5 1 om 3 * <» lord 1 0'll 0 9kõ,d 1. om 9 3 X O (i U l 6 X 12 9 X 18 3 X X 3 zz 27 Ä X X s 56 5 X 5 15 tl X o 30 9 X 45 3 X 6 18 i <* x 6 56 j 9 X X X X 7 (^ 3 X 8 24 i (J x X 8 = 72 3 X j 9 X 9 = 81 5 X X « lord * om 4 j 7 kord 1 om 7 10 fört 1 om 10 4 X X \* 2 zz 20 4 X 3 12! 7 X X 3 zz 30 4 ;; X )/ 4 zz X V 5 zz 50 4 X X li X 6 tio 4 X X X 7 zz 70 4 X li 32 7 X 8 56! 10 X 8 zz 80 4 X X 9 63 j 10 X 9 zz 90 4 X X i 10 X 10 zz 100 Wegen den Druck cincr neuen Aufl^ge dicfcs vcrbcsserten '.'( M D Bulbe ist nach norgängiqer Durcksichc von Seiren des llivl. Eu.-lush (ionsistoriums nichts cinzuwenden. Riga Schloh, den 22. Juni I8B3. W. v. Stryk, Präslv. L. A. Bu'ch (Nr. 673.) Nocair. (Nr. 69,) Von der Eensur gestattet. Torpit, den 17, Ju i I8ti:{.

33 % 2v :s> ^ ^ ^ i C3 ^ 1 *-* Si ^ a & I ri A I s H

34 * k :\ *S > I

35 lä A

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

A rlicv^ 241

A rlicv^ 241 A rlicv^ 241 w A B D nink weikenne luggemisse ramat Tarto ma rahwa tullus Keiscrlikko Tarto sure koli, ramato kohto lubbaga. Halega tähhe «t t a e i o u ao Häleta tähhe bpdtjgkhlmnrswz Ramato kirja weikesse

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

< ' ; /.

< ' ; /. < ' ; /. Ä '*? A^4 / %/ A B nink iikenne luggemisse ramat o taxto ma ral>wa tullus Keiferlikko Tarto sure k ramato kohto lubbaga. Halcga tähhe a e i o u ab Häleta tähhe vpdtjgkhlmnrswz Ramato kirja wäikesse

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

Ч -

Ч - Ч - UBD eht lugema opmise raamat..3 3 -Я Neljas trükk. Jurjewi lima«1904. Trükitu Ed. Mäesepp'a raanmtukaupluse kuluga. Къ папечатанію этой кнпгп со стороны Лифл. Ев. Лютер, консисторіи препятствій не

Rohkem

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^ weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^''' A A t(: Heäleta tahhed. bpdtjahklmnrssw Ramato

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

VA

VA VA 9 / * * &. Uus ABD-Ramat. (Wändra öppetaja kirjotud.) D!>!i!!'??'!!!i!?l!l!!!!!!!!!!!M!V Pernus, 1833. Trükkitud >a müa W. Pormi jurea. Der Druck dieser Schrift wird unrcr der Bedingung gestaicet,

Rohkem

b Лг

b Лг b Лг J/F't. ^» ** ABD - Ramat. Tallinnas. 4837 Aastal. Trükkitud Lind worse kirjadega. ^ oprssstlllw> AB DEG H IKL MNOPHSTUW. A. a, aa, a, aa, ae, ai, ae, ay au C. e, ee, ca, ca, ei J. i, ii, ia, iu. >.

Rohkem

~vf B/ :-. h^7\< : \

~vf B/ :-. h^7\< : \ ~vf B/ :-. h^7\< : \ Rm-ite^u kink lyjw ABD- W i» HiViife luggemisse vamat. mmmmmmmmm mmm!: iül Peenus, 1S65. Trüttitud ja müa W. Pormi jures. ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu igi 55" abdeg

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

' m. F ^ «

' m. F ^ « ' m. F ^ « 01 AVD ehl esfimeme luggemisfe!«lirjotamisfe varnal. «bdeghijllmn ABDEGHIKLMN» p r s f st t u w. O P R S T U W. A a aa ä ää äe äi ae ai au E e ee ea eä ei J i ii ia iu O o oo ö öö oö oe oi öi

Rohkem

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV

Rohkem

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud. 1867. Ühheksas jaggo. Tallinnas. Trükkitud J. H. Gresseli kirjadega.

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І 1. Л Л С Tallinnas, 1871. Triittitnt» J. H. Gresseli

Rohkem

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. #

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Hea külwada ning istutada. Hea lapsi woörutada. x Sedda,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

untitled

untitled Nr. 5 (196) / juuli 2013 Suveteatri tegemised lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Vallavolikogu istungil lk 2 Seliste külapäev lk 3 Mis ime loom see töövõimetus on? lk 4-5 Lõuka-Ermistu 4. külapäev lk 6 Maria talu peremehe

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler.

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie >^> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Nende Märkide ftlletammm Pärrast ma ilmalomist Pärrast wee upputamni

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

J7U.

J7U. J7U. Ecsti-Ma Rahwa alender, eht cht- 174 inat Aast«peäle pärrast lnele Islanda IEstlSfe IlristuSse Sündimist. ^?> «^> «*?> ''S* W5^

Rohkem

Ö2

Ö2 Ö2 TrüMtub Undworsft Kirjadega. Msi Eesti-Ma Rahwa Kale n d e r, >t> ii: (p 1782 Utöta peäle, pärrast meie WOMl ZWW WWW Sundimlsi. K7S Pärrast sidda lallist IEsusse Kristusst ^Andimist,on tannawo fe *782*

Rohkem

//?/.

//?/. //?/. M s Eesel«Ma Rahw«Kalender Tght-Ramat Aasta peäle, pärrast mek *f Sundimist. Trükkitud Undworsse Kirjadega. kallist Mmsie Kr:stnS< Pärrast ma-ilma lomisi 573 ' Parrast Lutterusse oige Usso ülleswõtmist

Rohkem

/y?8.

/y?8. /y?8. MiMa Rahwa e Ht WülMt l?48. 9Ja&a peäle pärrast mele Issanda IEfusst Kristusfe ÜnbiMist. *&* *T> uff\ *6*>

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf Eesti-Ma Rahwa ? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf sekrisku *' se 1745.

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

yv//

yv// yv// M5.6 $$tuwlä Rahwa Kalender ehk. ; Trükkitud, iindforöse Kirjadega. 17 8 9* v ^ ^ Aasta peäle, pärrast meie Issanda 3C Sündimist. Pärrast sedda ÜiMst 9 fu$fc ÜWÄitfft sündimlll, «m tännawo se 178*

Rohkem

am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет

am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет U»du ejfe, tempefitvi nun urn rollere de conveniens

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

V/3>>& ^ / * >

V/3>>& ^ / * > V/3>>& ^ / * > J&s 3ssti-Ma Rahwa ^al end eht Taht 1796. Wsta peäle, pärrast mtfc^ - Zsülnda IEfusfe Kr istusse. Sündimist. *Š-rtM trükkitud Lindworsse Kirjadega. Parrast sedda sündlmizl, on ta«aasta.

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallinnas Trükkis Joan Köler. mistawa ITfusst Kr Pärrast

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

/ /

/ / / / MS Eesti-^MaRahwa ehk v i 1799. Aasta peäle, parrast mcie sanda IEstt Sündimist. -istu'< minna*., ^.rükkitud Lindworsfe Kirjadega. Päwast sedda kallist Parrast ma-ilma lomist - - 5748 Pärrast Luterusse

Rohkem

Dok reg

Dok reg 2017-2018 Regist. Kuidas saabus, Juurdepääsu Dok. liik Dok. number Kellelt, kellele Lühikokkuvõte väljastati meetod kuupäev 01.09.2017 kiri 2-7/1 Võru Vallavalitsus e-post taotlus 04.09.2017 ettepanek

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

*v

*v *v / M a^ ,A B D E G H^ze^ M'!N O P R S T U W. [&. aa, ä, ää, äe, äi, ae, ai, au. E. ee, ea, ea, ei. I.n,m. 0* oo, ö, öö, oo, öe, oi, oi, w: Utt ü üü ui ^lbdeohiklmnoprvtuw. Ab, eb, ib, ob, ub. da, be,

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Taaler Antiik & Vanavara

Taaler Antiik & Vanavara Taaler Antiik & Vanavara Taaler Antiik & Vanavara Mà à BEL Nimi Hind Pisipilt Kirjeldus 2 VANA LITOGRAAFIAT REVAL JA NARVA 2309 325.00 Mõõtudelt 20X40cm Art.nr. ART DECO Sà à GILAUD JA Nà UDEKAPP 409

Rohkem

DescendantReport

DescendantReport Descendants of Jaan Kuusmann Generation 1 1. JAAN 1 KUUSMANN was born on 15 May 1791 in Kurna. He died in 1845. He married WÄLJA TOOMA TÜTAR TIIU on 03 Dec 1811, daughter of Wälja Toomas and Madle. She

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem