Microsoft Word - 119QSG_CEL_est3.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - 119QSG_CEL_est3.doc"

Väljavõte

1 Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprindi funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise kohta. Täpsemat infot ettevaatusabinõude kohta kasutamisel ning detailsed juhised leiad teistest kaamera kasutusjuhenditest. (lk. 2) Enne kaamera ühendamist arvutiga pead installeerima Canon Digital Camera Solution Disk CD-l oleva tarkvara. Kui sul tekib tarkvara installeerimise või piltide allalaadimisega probleeme, siis vt. Tarkvara stardijuhendi lõiku "Veaotsing".

2 Sisukord Lisainfot leiad allpool loetletud juhenditest. Kaamera ettevalmistus... 3 Pildistamine... 4 Pildi taasesitus... 5 Menüüde ja määrangute valimine... 6 Menüümäärangute loetelu... 7 Kaamera kasutusjuhend Piltide printimiseks kaamera otse printeriga ühendamine Printeri kasutusjuhend (Canoni printeriga kaasas) Piltide allalaadimine arvutisse (Windows)...18 Piltide allalaadimine arvutisse (Macintosh)...25 Tarkvara stardijuhend

3 Kaamera ettevalmistus Lükka akupesa kaant noolega näidatud suunas. Vajuta aku BP-511 sisestamisel aku lukustusriivile ja sule patareipesa. Liidesed Aku lukustusriiv Vooluvõrku Lae aku. Kui pildinäidiku juures olev oranž indikaator lakkab vilkumast ja jääb põlema, siis on aku umbes 90% ulatuses laetud (sobib kasutamiseks). Pärast laadimist eemalda alalisvooluliidese pistik kaa mera küljest. Indikaator Kompaktne toiteadapter CA-560 Lükka kaardipesa kaant noolega näidatud suunas ja ava see. Sisesta CF-mälukaart ja sule kaardipesa kaas. Sisesta CF-mälukaart ja sule kaardipesa kaas. CF-mälukaardi väljastusnupp

4 Pildistamine Eemalda objektiivikaitse ja lülita toide sisse. Ava vedelkristallerkaan ja keera režiimilüliti (pildistamise) asendisse, samal ajal hoia all vabastusnuppu. Keera režiimilüliti asendisse. Salvesta kuupäev ja kellaaeg. (Kaamera esmakordsel sisselülitamisel). Vedelkristallekraanile ilmub kuupäeva/kellaaja määramise menüü. Vali soovitud määrangud multikontrolleri või klahviga ning määrangute väärtused multikontrolleri või klahvidega. Määrangute aktiveeri miseks vajuta klahvile. Teravusta kaader. Suuna kaamera võtteobjektile ja vajuta päästikunupp poolenisti alla. Kui teravuspunkt on automaatselt määratud, kostub kaks helisignaali.

5 Soorita võte. Vajuta päästikunupp lõpuni alla. Kui võte on sooritatud, siis kuuled katiku heli. Salvestatud pilt ilmub umbes kaheks sekundiks vedelkristallekraanile. Pildi taasesitus Salvestatud pilte saab vedelkristallekraanilt vaadata. Ava LCD-ekraan. Saad avada LCD-ekraani ja liigutada selle erinevatesse asenditesse. Keera režiimilüliti asendisse. Kaamera lülitub sisse ja taasesituse režiim käivitub. Toite/režiimi signaaltuli süttib roheliselt. Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt. Kasuta piltide vahel liikumiseks multikontrolleri ja klahve. Ekraaniloleva pildi viivitamatult kustutamiseks 1. Kui pilt on ekraanil, siis vajuta nupule 2. Kontrolli, et valitud oleks [Erase] ning vajuta nupule.

6 Menüüde ja määrangute valimine Vajuta nupule. Salvestamise režiimis ilmub ekraanile [ (Rec.)] menüü. Taasesituse režiimis ilmub ekraanile taasesituse menü [ (Replay)]. Kasuta menüü vahekaartide vahel liikumiseks multikontrolleri ja klahve. Kasuta menüü funktsioonide vahel liikumiseks multikontrolleri ja klahve. Kasuta funktsioonide määrangute vahel liikumiseks multikontrolleri ja klahve. Sulgudes (...) oleva määrangu valimiseks vajuta nupule ja tee siis määrang. Määrangu kinnitamiseks vajuta uuesti nupule. Menüü sulgemiseks vajuta nupule.

7 Menüümäärangute loetelu Salvestusmenüü (Rec.Menu) Osades võtterežiimides ei pruugi teatud määranguid saada valida. *Algmäärang Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Välgu Saad valida, millal sünkroniseerimine välklamp käivitub. 1st-curtain* (säriaja alguses) 2nd-curtain (säriaja lõpus) Aeglane sünkroniseerimine Määrab aeglase sünkroniseerimise kasutusele On (jah) Off* (ei) Välgu reguleerimine Saad valida, kas välgu reguleerimine toimub automaatselt Auto* (automaatne) Manual (käsitsi) Punasilma vähendus Saad valida, kas punasilma vähenduse funktsioon töötab või ei. On* (jah) Off (ei) Sarivõte Saad teha sarivõtte määrangu (Standard)* (tavaline) (High speed) (kiire) Iseavaja Saad määrata iseavaja viiteaja pärast päästikunupule vajutamist. 2 seconds (2 sekundit) 10 seconds* (10 sekundit)

8 *Algmäärang Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Kaugjuhtimispuldi Saad määrata iseavaja viiteaja viide pärast kaugjuhti mispuldi päästikunupule vajutamist. 0 seconds (0 sekundit) 2 seconds* (2 sekundit) 10 seconds (10 sekundit) Punktautomaatsäri ND filter Säripunkti automaatselt keskele määramine (säri mõõdetakse vastavalt kaadri keskel olevale punktile) või vastavalt iseteravustamispunktile (automaatsäripunkt vastab iseteravustamispunktile). Center* (keskelt) AF Point (vastavalt teravustamispunktile) Saad valida neutraalse tiheduse (ND) filtri kasutusele või lülitada välja. On (jah) Off* (ei) Käsitsiteravustamisel punkti zoomimine Saad valida, kas teravustamispunkti suurendatakse käsitsiteravustamisel. On* (jah) Off (ei) Automaatteravustamise režiim Iseteravustamise lisavalgusti Saad määrata automaatteravustamise aktiveerimise sageduse. Kui vedelkristallekraan on lülitatud välja siis lülitub see funktsioon ühekordsele režiimile. Continuous* (pidev) Single (ühekordne) Saad valida iseteravustamise lisavalgusti kasutusele või lülitada välja. On* (jah) Off (ei)

9 Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Digitaalne zoom Saad valida, kas kasutada koos optilise zoomiga ka digitaalset zoomi. On (jah) Off* (ei) Pildi kontrollimine Määrab aja, mille jooksul kuvatakse pilti ekraanil pärast võtte tegemist. Off (ei) 2 s.* kuni 10 s. Intervalli määramine Kaamera pildistab automaatselt kindlate vaheaegadega. Määrangute salvestamine Pildi kontrollimine Salvestamise menüüs ja funktsioonimenüüs valitud määrangute salvestamine võtterežiimi või režiimi alla. Taasesituse menüü Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Piltide kaits mine Lülitab pildikaits mise funktsiooni sisse ja välja. Pööramine Pöörab pilte ekraanil 90 või 270.

10 *Algmäärang Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Kustuta kõik Selle määranguga saad kustutada kõik (pildid CF-mälukaardilt (välja arvatud kaitstud pildid). Automaatne taasesitus Selle määranguga kuvatakse kõik pildid järjest kaamera ekraanil. Prindijärjekord Saad määrata pildid, mida DPOFühilduva printeriga või fotolaboris, prinditakse eksemplaride arvu ja muud määrangud. Siirdamise järjekord Selle funktsiooniga saad valida pildid, mis siirdatakse arvutisse. Seadistusmenüü (Set up) Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Helisignaal Vedelkristallekraani heledustase Saad määrata, kas kaa mera annab helisignaali päästikunupule vajutamisel või menüütoimingu tegemisel. On* (jah) Off (ei) (Helisignaal kostub alati kaamera vea korral või väljalülita misel.) Saad määrata vedelkristallekraani heledustaseme. (Normal)* (tavaline) (Bright) (hele)

11 *Algmäärang Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Auto Power Down Saad määrata, kas kaamera lülitab ennast välja, kui nuppudele ei vajutata teatud aja möödudes. On* (jah) Off (ei) Kuuüäev / kellaaeg Saad määrata kuupäeva, kellaaja ja kuupäeva formaadi. Vormindamine Vormindab CF-mälukaardi. Katiku helitugevus Saad reguleerida helisignaali tugevust, mis kostub, kui päästikunupp lõpuni alla vajutatakse. Filmimise režiimis katiku helisignaali ei kostu. (välja lülitatud) Taasesituse helitugevus (taasesitusel) Saad reguleerida heliteadete ja filmilõikude taasesitamise helitugevust. (välja lülitatud)

12 *Algmäärang Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Alustamisel Helitugevus kaamera sisselülitamisel. helitugevus (välja lülitatud) Toimingute helitugevus Toimingute ajal kostuvate helisignaalide tugevus. (välja lülitatud) Iseavaja helitugevus Iseavaja kasutamisel kostuvate helisignaalide tugevus. (välja lülitatud) Failinumbrite nullimine Saad määrata, kuidas kaamera nimetab uuele kaardile salvestatavaid pilte. On (jah) Off* (ei) Automaatne pööramine Saad määrata, kas kaamera pöörab automaatselt püstasendis pildistatud pildid ekraanil. On* (jah) Off (ei) Kaugusühikud Vali mõõtühikud, mis automaatteravustamise näidikule ilmuvad. m / cm* ft / in (jalg/toll)

13 Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Keele valik Saad määrata menüüdes ja ekraaniteadetes kasutatava keele. Menüü võib mõndades piirkondades erinev olla. Saad muuta ekraaniteadete keelt pildi taasesituse ajal kui hoiad nuppu all ja vajutad nupule. (Välja arvatud juhul, kui kaamera on printeriga ühendatud.) Videosüsteem Saad määrata videosüsteemi (videoväljundi standardi). NTSC PAL Sidemäärangud Saad teha kaamera ja arvuti sidemäärangud. Normal* (tavaline) PTP Minu kaameramenüü Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Teema Saad valida "minu kaamera menüü" valikutele ühise teema. (välja lülitatud) Avapilt Saad valida pildi, mis ilmub kaamera sisselülitamisel ekraanile. (välja lülitatud)

14 *Algmäärang Funktsioon Menüü ekraanil Määrangud Avaheli Saad valida avaheli, mis kostub kaamera sisselülitamise.l (välja lülitatud) Toimingute helisignaalid Saad valida helisignaalid, mis kostuvad multikontrolleri või peale päästikunupu teiste nuppude kasutamisel. (välja lülitatud) Iseavaja helisignaal Saad valida helisignaali, mis kostub, kui päästiku vabastamiseni on jäänud 2 sekundit. (välja lülitatud) Katiku heli Saad määrata katiku heli, mis kostub päästikunupule vajutamisel. Filmilõigu salvestamise ajal katiku helisignaali ei kostu. (välja lülitatud)

15 Piltide printimiseks kaamera otse printeriga ühendamine Ühilduva printeriga otseprindi režiimis printimine Kui ühendad kaamera ühilduva otseprindifunktsiooni toetava printeriga (lisavarustus), saad pilte hõlpsasti välja printida. Sisesta printerisse tindikassett ja paberikassett. Ühenda toitejuhe printeriga ja siis kaamera printeriga. Ava kaamera LCD-erkaan. Kui kasutad CP-10 printerit, siis lülitub toide automaatselt sisse. Paberikassett Tindikassett Lülita printer ON/OFF-klahvist sisse. Kaamera vedelkristallekraanile ilmub < >, ja toite/režiimi signaaltuli süttib roheliselt. Kui kaamera toiteadapterit ei saa kasutada, siis kasuta täislaetud akut. Otseprindi funktsiooni toetav Canoni kaamera DIGITAL-pessa Kaamera toiteadapter Vooluvõrku Vooluvõrku Otseliidesekaabel DIF-100

16 Vali multikontrolleri või klahviga soovitud pilt ning vajuta nupule. Vali multikontrolleri,, või nuppudega [Print] ja vajuta seejärel nupule. Pildi printimine algab ning kui see on lõppenud, ilmub ekraanile uuesti taasesituse tavarežiimi menüü. Ühilduva printeriga otseprindi režiimis printimine Kui ühendad kaamera ühilduva otseprindifunktsiooni toetava printeriga (lisavarustus), saad pilte hõlpsasti välja printida. Valmista printer ette. Täpsemad juhised leiad printeriga kaasasolevast Kiirjuhendist. Lülita printer sisse. Toitenupp Ühenda kaamera printeriga. Ava kaamera LCD-erkaan. Ühenda printeriga kaasasoleva kaabli abil kaa mera printeriga.

17 Kaamera lülitub sisse ning printeri juhtpaneelile ilmub ikoon. Kaamera ikoon Kaamera vedelkristallekraanile ilmub ja toite/režiimi signaaltuli süttib roheliselt. Vali multikontrolleri või klahviga soovitud pilt ning vajuta nupule. Vali multikontrolleri,, või nuppudega [Print] ja vajuta seejärel nupule. Pildi printimine algab ning kui see on lõppenud, ilmub ekraanile uuesti taasesituse tavarežiimi menüü. Kaamera toiteallikaks soovitame kasutada kompaktset toiteadapterit CA-560. Kui printer on ühendatud kaameraga, siis ei saa piltide printimiseks kasutada printeri juhtpaneeli. Printeri ja kaamera küljest kaabli lahtiühendamiseks järgi alltoodud juhiseid. 1. Ühenda kaabel printeri küljest lahti. 2. Lülita kaamera välja. 3. Ühenda kaabel kaamera küljest lahti.

18 Piltide allalaadimine arvutisse (Windows) Nõuded süsteemile Arvuti Operatsioonisüsteem IBM PC/AT ühilduv Windows 98 (First või Second Edition) Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 Windows XP Protsessor Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 : Pentium 150MHz või kiirem Windows XP: Pentium 300MHz või kiirem RAM Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 : 64MB või rohkem Windows XP : 128MB või rohkem Liides USB: Ainult eelinstalleeritud Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP USB 2.0 ühilduva liidesega ei ole toimingud garanteeritud. Tarkvara installeerimine Ära ühenda kaamerat arvutiga enne, kui tarkvara on installeeritud. USB-draiveri installeerimine käivitub pärast kaamera ühendamist arvutiga. Windows 2000 ja Windows XP Professional kasutajad peavad programmide installeerimiseks kõigepealt arvutisüsteemi administraatorina sisse logima. Sule kõik käi masolevad programmid. Iev Aseta Canon Digital Camera Solution Disk CD arvuti CDkettasedmesse. Ekraanile ilmub automaatselt installeerimismenüü.

19 Kui installeerimismenüüd automaatselt ei ilmu, siis kasuta selle ekraaniletoomiseks alljärgnevaid juhiseid. Windows XP: 1. Kliki [Start] menüüs [My Computer] peal. 2. Kliki parempoolse hiireklahviga CD-ROM ikoonile ja vali [Open]. 3. Kliki kaks korda [SETUP.exe] ikooni peal. 1. Topelt-kliki töölaual [My Computer] peal. 2. Kliki parempoolse hiireklahviga CD-ROM ikoonile ja vali [Open]. 3. Kliki kaks korda [SETUP.exe] ikooni peal. Kui "exe" laiendit ei ole näha, siis leiad failinimede laiendite kuvamiseks juhised arvuti kasutusjuhendist. Kliki [Software Installation] ja seejärel kasuta ekraanijuhiste vahel edasi liikumiseks [Next] või [Yes] klahve. Installeerimismenüü Järgmiste punktidega vali installeerimise sihtpunkt, installeeritav tarkvara ning kaa mera mudeli nimi. Vaata installeerimismäärangud üle ja kliki [Next] peal. Siinkohal kuvatud menüüvalikud võivad sõltuvalt installeeritud tarkvarast erineda.

20 Installeerimine algab. Kui installeerisid WIA- või TWAIN-draiveri, ilmub ekraanile pärast installeerimise lõppu järgmine teade. Kliki [OK] peal. Kui installeerimine on lõppenud, vali alljärgnevast menüüst [Yes, I want to restart my computer now.] ja kliki [Finish] peal. Pärast installeerimise lõppemist ja enne kaamera ühendamist arvutiga eemalda Canon Digital Camera Solution Disk CD, et arvuti installeeriks õige draiveri. Kaamera ühendamine arvutiga Ühenda USB-kaabli üks ots arvuti USB-pessa. USB-pesa USB-kaabel

21 Ühenda USB-kaabel kaamera digitaalpessa. Ava pesa kaas ja ühenda kaabel. 1. Pesa kaas 2. USB-kaabel Lükka pistik sisse, kuni kostub klõpsatus. Draiveri installeerimine Installeeri draiver. Paari hetke möödudes ilmub ekraani parempoolsesse alanurka järgmine dialoogaken ning WIA draiver installeeritakse automaatselt. Pärast installeerimist ilmub ekraanile sündmuste dialoogaken, kust saad valida käivitatava rakendusprogrammi. Vali rakendusprogramm. Vali [Canon ZoomBrowser EX] ja kliki [OK] peal. Windows XP puhul ei ilmu pärast arvuti taaskäivitust ja esmakordset kaamera ühendamist arvutiga sündmuste dialoogaken ekraanile. Sellisel juhul vt. Piltide siirdamine ja salvestamine kaamerast, 22.

22 Installeeri draiver. Paari hetke möödudes ilmub ekraanile Add New Hardware Wizard, mis installeerib TW AIN-draiveri (Windows 98 ja Windows 2000 puhul) või WIA draiveri (Windows Me puhul) automaatselt. Pärast installeerimist ilmub ekraanile sündmuste dialoogaken, kust saad valida käivitatava rakendusprogrammi. Vali rakendusprogramm. Vali [Canon ZoomBrowser EX] ja kliki [OK] peal. ZoomBrowser EX käivitub; Camera aken avaneb ning kaamerasse salvestatud pildid ilmuvad ekraanile pisipiltidena. Piltide siirdamine ja salvestamine kaamerast Käivita ZoomBrowser EX. Topelt-kliki töölaual [ZoomBrowser EX] ikoonil. Kliki [Camera & Memory Card] ja [Browser & Download Images].

23 Ekraanile ilmub Camera aken. Mälukaardile salvestatud pildid ilmuvad Ca mera aknasse pisipiltidena. Vali Camera aknast pildid, mida soovid arvutisse laadida ja kliki [Download image] peal. RAW-pildid on tähistatud kirjaga RAW. Pisipilt Video-pisipildid on tähistatud video-ikooniga. Ekraanile ilmub allalaadimismäärangute dialoogiaken, kust saad valida, millisesse kataloogi pildid salvestada.

24 Kontrolli, et määrangud on järgmistega sarnased ning kliki [OK] peal. Selles punktis kaamera aken sulgub ning põhiaken avaneb. Põhiaknasse ilmuvad arvutisse laetud pildid.

25 Piltide allalaadimine arvutisse (Macintosh) Nõuded süsteemile Arvuti Power Macintosh, PowerBook, imac, ibook Operatsioonisüsteem Mac OS , Mac OS X (versioon 10.1) Protsessor PowerPC RAM Mac OS : 20 MB või rohkem vaba programmimälu Mac OS X (versioon 10.1): 128 MB või rohkem vaba RAM-i Liides USB: ainult Apple sisseehitatud USB-originaalliidesega süsteemid USB 2.0 ühilduva liidesega ei ole toimingud garanteeritud. Tarkvara installeerimine Sule kõik käi masolevad programmid. Aseta Canon Digital Camera Solution Disk CD arvuti CD-kettasedmesse. Topelt-kliki CD-ROM ikooni ning seejärel [Mac OS 8/9] ja [Canon Digital Camera Installer] ikoonide peal. Topelt-kliki CD-ROM ikooni ning seejärel [Mac OS X] ja [Canon Digital Camera Installer] ikoonide peal.

26 Kliki [Digital Camera Software Installation] peal. Installeerimismenüü Vali programmid, mida soovid installeerida ja järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kaamera kasutamiseks vajaminev tarkvara installeeritakse. Kui pärast installeerimist ilmub ekraanile installeerimismenüü, siis kliki [Quit] peal. Eemalda CD-ROM-kettaseadmest Canon Digital Camera Solution Disk CD. Kaamera ühendamine arvutiga Ühenda USB-kaabli üks ots arvuti USB-pessa. USB-pesa USB-kaabel

27 Ühenda USB-kaabel kaamera digitaalpessa. Ava pesa kaas ja ühenda kaabel. 1. Pesa kaas 2. USB-kaabel Lükka pistik sisse, kuni kostub klõpsatus. ImageBrowser käivitub ning avab ImageBrowser Automation Wizard dialoogiakna. Kontrolli, et [Display Images] oleks valitud ja kliki [OK] nupul. Topelt-kliki töölaual [Canon ImageBrowser] ikoonil. Kui ImageBrowser on käivitunud, siis kliki Explorer View menüüs [Canon Camera] peal. Salvesta sidemäärangud (ainult esimest korda ühendamise puhul) Siia ilmub kaamera mudeli nimi. Näidatud Mac OS ekraanipilt. Kontrolli, et [USB Port] ja õige kaameramudel oleks valitud ning kliki seejärel [Set] nupul. Kaamera aken avaneb ning sinna ilmuvad kaamerapildid.

28 Failide salvestamiseks kataloogi loomine Vali Explorer View menüüst [Macintosh HD]. Vali stardikettalt kasutajakataloogide seast oma nimega alamkataloog. "Explorer View" ala. "Explorer View" ala 1. Loo kaamera piltide salvestamiseks uus kataloog. Ava [File] menüü ja vali [New Folder]. Arvuti loob kataloogi "Untitled". Soovi korral kliki kataloogil ja muuda selle nimi. 2. Kliki Explorer View menüüs uue kataloogi peal.

29 Piltide siirdamine ja salvestamine kaamerast Pisipilt RAW-pildid on tähistatud kirjaga RAW. Video-pisipildid on tähistatud video-ikooniga. Vali kaamera aknast pildid ja kliki [Download] nupul. Allalaetud pildid salvestatakse arvuti kõvakettale ja ilmuvad piltide kuvamise alale.

30 MÄRKUS

31 31

32

QSG_G5_EE.p65

QSG_G5_EE.p65 EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid

Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid Montaažifunktsioonid Palun tutvu ka järgmise kasutusjuhendiga

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Robin.book

Robin.book hp photosmart 320 sarja digitaalkaamera kasutusjuhend Kaubamärgi- ja autorikaitse alane teave Autoriõigus 2002, Hewlett-Packard Company Kõik õigused on reserveeritud. Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasutamist, et tagada selle optimaalne töövõime ja pikem

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 430 seeria digitaal kaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Kõik õigused on

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege

DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 630 seeria digitaalkaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Selle

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SP-100EE Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lug

DIGITAALKAAMERA SP-100EE Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lug DIGITAALKAAMERA SP-100EE Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne kaamera kasutamist hoolikalt neid juhiseid.

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne

DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid instruktsioone.

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege

DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt neid instruktsioone.

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord

DIGITAALKAAMERA   Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord DIGITAALKAAMERA http://www.olympus.com/ Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord lk 24 Asukoht: Kaubatarned: Postiaadress: Wendenstrasse

Rohkem

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc Õnnitlus 1 Õnnitleme! Täname Teid, et ostsite Creative ZEN V! Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada. Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-l (Installation and

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord

DIGITAALKAAMERA   Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord DIGITAALKAAMERA http://www.olympus.com/ Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord lk 24 Asukoht: Kaubatarned: Postiaadress: Wendenstrasse

Rohkem

Kasutusjuhen

Kasutusjuhen HP Photosmart M22/M23 Digitaalne Kaamera HP Instant Share tarkvaraga Kasutusjuhend Juriidiline info ja teavitusinfo Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Siin sisalduvat teavet võidakse

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-860 Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugeg

DIGITAALKAAMERA TG-860 Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugeg DIGITAALKAAMERA TG-860 Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne uue kaamera kasutamist hoolikalt siinseid juhtnööre.

Rohkem

FINEPIX S2900 Series

FINEPIX S2900 Series BL01246-900 ET DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-seeria Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite antud toote. Käesolev juhend kirjeldab, kuidas kasutada FUJIFILM FinePix S2900-seeria digikaamerat ja kaasasolevat

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Q7-OPM-ET

Q7-OPM-ET Sissejuhatus 1 Digitaalkaamera PENTAX Q7 Kasutusjuhend Alustamine Pildistamine Taasesitus Seadistused Lisad 2 3 4 5 6 Parimate tulemuste tagamiseks lugege palun kasutusjuhendit enne kaamera kasutamist.

Rohkem

MarvelUG.book

MarvelUG.book hp photosmart 850 digitaalkaamera kasutusjuhend Kaubamärgi- ja autorikaitse alane teave Autoriõigus 2002, Hewlett-Packard Company Kõik õigused on reserveeritud. Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi paljundada,

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem