Title

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Title"

Väljavõte

1 EOC45651OX ET Ahi Kasutusjuhend

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO OHUTUSJUHISED TOOTE KIRJELDUS JUHTPANEEL ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST IGAPÄEVANE KASUTAMINE KELLA FUNKTSIOONID TARVIKUTE KASUTAMINE LISAFUNKTSIOONID VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS VEAOTSING ENERGIATÕHUSUS SULLE MÕELDES Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi. Külastage meie veebisaiti: KLIENDITEENINDUS Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo: Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks: Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Andmed leiate andmesildilt. Hoiatus / oluline ohutusinfo Üldine informatsioon ja nõuanded Keskkonnateave Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida. Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib. Ärge lubage lastel mängida seadmega. Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on kuumad. Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada. Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. 1.2 Üldine ohutus EESTI 3 Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik! HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.

4 4 Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid. Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti. Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt. Väljavalgunud liigne vedelik tuleb enne pürolüütilist puhastamist eemaldada. Eemaldage ahjust kõik osad. Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras. Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit). 2. OHUTUSJUHISED 2.1 Paigaldamine HOIATUS! Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik. Eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid. Ärge tõmmake seadet käepidemest. Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest. Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale. Seadme küljed peavad jääma vastu teiste sama kõrgusega seadmete külgi. Seade on varustatud elektrilise jahutussüsteemiga. Seda tuleb kasutada elektritoitega. 2.2 Elektriühendus HOIATUS! Tulekahju- ja elektrilöögioht! Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. Seade peab olema maandatud.

5 EESTI 5 Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa. Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid. Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse. Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu seadme ust, eriti siis, kui uks on kuum. Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta. Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule. Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange. Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust. Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid. Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm. See seade vastab EÜ direktiividele. 2.3 Kasutamine HOIATUS! Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht! See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud. Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. Lülitage seade välja pärast igakordset kasutamist. Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist õhku. Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega. Äge suruge avatud uksele. Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana. Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi sisaldavate komponentide kasutamise tagajärjel võib alkohol õhuga seguneda. Kui avate ukse, vältige seadme läheduses sädemeid või lahtist leeki. Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale. HOIATUS! Seadme vigastamise või kahjustamise oht! Et ära hoida i kahjustumist või värvi muutumist: ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid vahetult seadme põhjale. ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme sisemuse põhjale. ärge pange tulist vett vahetult kuuma seadmesse. Ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pärast toiduvalmistamise lõppu. olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik. i või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi. Vedelikke sisaldavate kookide puhul kasutage sügavat panni. Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke. See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi. Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati suletud. Kui seade paigaldatakse köögimööbli paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et seadme kasutamise ajal oleks uks alati lahti. Vastasel korral võib kinnise mööblipaneeli taha kogunev niiskus

6 6 kahjustada nii seadet, mööblit kui ka põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust, enne kui seade pole kasutusjärgselt täielikult maha jahtunud. 2.4 Puhastus ja hooldus HOIATUS! Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht! Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda. Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. Olge ukse seadme küljest eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske! Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist. Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid. Katalüütilise i (kui see on olemas) puhastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid. 2.5 Pürolüütiline puhastamine HOIATUS! Pürolüütilise režiimiga kaasneb vigastusoht / tuleoht / keemiliste heitmete (aurud) eraldumine. Enne pürolüütilise isepuhastus- või esimese kasutamise läbiviimist eemaldage ahjuõõnsusest: kõik toidujäätmed, õli ja rasvapritsmed või -jäägid. kõik lahtivõetavad osad (sealhulgas ahjurestid, külgsiinid jm ahju juurde kuuluvad esemed), eriti aga teflonpannid, potid, plaadid, söögiriistad jne. Lugege hoolikalt pürolüütilise puhastamise kohta käivaid juhiseid. Hoidke lapsed pürolüütilise puhastamise ajal seadmest eemal. Seade läheb väga kuumaks ja kuum õhk väljub eesmistest jahutusavadest. Pürolüütiline puhastus on kõrge temperatuuri juures läbiviidav toiming, mille puhul võivad küpsetusjääkidest ja ahju materjalidest eralduda aurud. Seetõttu on soovitatav teha järgmist: pürolüütilise puhastamise ajal ja pärast seda tuulutage ruumi hoolikalt. esmakordsel maksimaalse temperatuuri kasutamisel ja pärast seda tuleb ruumi korralikult tuulutada. Erinevalt inimestest võivad mõned linnud ja roomajad pürolüütilise puhastuse ajal ahjust eralduvate aurude suhtes väga tundlikud olla. Viige kõik lemmikloomad (eriti linnud) pürolüütilise puhastamise ajaks ning esmakordse maksimumtemperatuuriga kasutamise ajal ja pärast seda seadme lähedusest eemale hästi tuulutatud kohta. Ka väikesed lemmikloomad võivad pürolüütilise puhastuse ajal ahjude läheduses tekkivate temperatuurikõikumiste suhtes üsna tundlikud olla. Teflonkattega potid, pannid, küpsetusplaadid või muud köögiriistad võivad pürolüütilise puhastuse ajal kasutatava kõrge temperatuuri tõttu kahjustuda; samuti võib neist selle käigus eralduda kahjulikke aure. Ülal kirjeldatud aurud, mis pürolüütilistest ahjudest või küpsetusjääkidest eralduvad, ei ole inimestele, sealhulgas väikestele lastele ega haigusi põdevatele inimestele ohtlikud. 2.6 Sisevalgustus HOIATUS! Elektrilöögi oht! Selles seadmes kasutatav valgustipirn või halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult kodumasinates.

7 Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks. Enne lambi asendamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kasutage ainult samasuguste tehniliste näitajatega lampe. 2.7 Hooldus Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi. 3. TOOTE KIRJELDUS 3.1 Ülevaade Jäätmekäitlus HOIATUS! Lämbumis- või vigastusoht! EESTI 7 Eemaldage seade vooluvõrgust. Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära. Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist. 1 Juhtpaneel 2 Ahju funktsioonide nupp 3 Toitetuli/-sümbol 4 Ekraan 5 Temperatuuri nupp 6 Temperatuuri indikaator / sümbol 7 Toidutermomeetri pesa 8 Kütteelement 9 Valgusti 10 Ventilaator 11 Restitugi, eemaldatav 12 Ahjuriiuli tasandid 3.2 Tarvikud Küpsetusplaat Traatriiul Kookidele ja küpsistele. Küpsetusnõudele, koogivormidele, praadidele. Grill/küpsetuspann

8 8 Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogumiseks. Toidutermomeeter Teleskoopsiinid Restidele ja plaatidele. Toidu sisetemperatuuri mõõtmiseks. 4. JUHTPANEEL 4.1 Nupud Sensorväli / nupp Funktsioon Kirjeldus KELL MIINUS MINUTILUGE JA PLUSS TEMPERA TUUR Kella funktsiooni määramiseks. Kellaaja valimiseks. MINUTILUGEJA valimiseks. Ahjuvalgusti sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu vähemalt 3 sekundit. Kellaaja valimiseks. Ahju temperatuuri või toidutermomeetri (kui see on olemas) temperatuuri kontrollimiseks. Kasutage ainult töötava ahjufunktsiooni puhul. 4.2 Ekraan G F A E D B C A. Taimer / temperatuur B. Kuumutus- ja jääkkuumuse indikaator C. Toidutermomeeter (ainult mõnel mudelil) D. Ukselukk (ainult mõnel mudelil) E. Tunnid/minutid F. Demorežiim (ainult mõnel mudelil) G. Kella funktsioonid 5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Kellaaja valimiseks vt jaotist "Kella funktsioonid".

9 5.1 Esmane puhastamine Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoed. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE EESTI 9 Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest kasutamist. Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad ahjuresti toed oma kohale tagasi. HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 6.1 Sisselükatavad nupud Seadme kasutamiseks vajutage nuppu. Nupp tõuseb esile. 6.2 Küpsetusrežiimid Ahju funktsioon Väljas-asend Sisevalgustus Kiirkuumutus Pöördõhk Pitsarežiim Rakendus Ahi on väljas. Valgusti sisselülitamiseks ilma küpsetusfunktsioonita. Kuumutusaja lühendamiseks. Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu kuivatamiseks.seadke ahju temperatuur C madalamaks kui funktsiooniga Ülemine + alumine kuumutus. Ühel ahjutasandil toitude küpsetamiseks, mis vajavad intensiivsemat pruunistamist ja krõbedat põhja. Seadke ahju temperatuur C madalamaks kui funktsiooniga Ülemine + alumine kuumutus. Ahju funktsioon Tavaline küpsetamine (Ülemine/ Alumine Kuumutus) Alumine Kuumutus Sulatamine Rakendus Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks. Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidistamiseks. Seda funktsiooni kasutatakse külmutatud toitude sulatamiseks (juurviljad ja puuviljad). Sulatusaeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust.

10 10 Ahju funktsioon Niiske Pöördõhk Grill Kiirgrill Turbogrill Rakendus Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks. Lisateavet vt jaotisest "Nõuanded ja näpunäited"; Küpsetamine niiske pöördõhuga. Ahjuuks peaks küpsetamise ajal olema suletud, et kasutatavat funktsiooni mitte katkestada ning tagada, et ahi töötaks võimalikult suure energiatõhususega. Selle funktsiooni kasutamisel võib ahju sisemine temperatuur erineda valitud temperatuurist. Tänu jääkkuumuse kasutamisele saab kuumutusvõimsust vähendada. Üldiste energiasäästunõuannetega tutvumiseks vt: jaotis "Energiatõhusus", Energia säästmine.vastavalt standardile EN kasutati seda funktsiooni energiaklassi määratlemiseks. Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimiseks. Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja röstimiseks. Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimiseks ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruunistamiseks. Ahju funktsioon Pürolüüs Rakendus Ahju automaatse pürolüütilise puhastamise aktiveerimiseks. Selle funktsiooni abil saab ära põletada ahju jäänud mustuse. Mõne ahjufunktsiooniga võib lamp alla 60 C temperatuuri puhul automaatselt välja lülituda. 6.3 Ahju sisse- ja väljalülitamine 1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake ahjufunktsioonide nuppu. 2. Temperatuuri valimiseks keerake temperatuuri nuppu. 3. Ahju väljalülitamiseks keerake ahjufunktsioonide ja -temperatuuri nupud väljas-asendisse. Tuli süttib, kui ahi töötab. 6.4 Kiirkuumutus Kiirkuumutus lühendab kuumutusaega. Ärge pange toitu ahju ajal, mil kiirkuumutuse funktsioon töötab. 1. Kiirkuumutuse valimiseks keerake ahjufunktsioonide nuppu. 2. Temperatuuri valimiseks keerake temperatuurinuppu. Helisignaal kõlab, kui ahi saavutab valitud temperatuuri. 3. Valige ahju funktsioon. 6.5 Kuumutusindikaator Ahju funktsiooni töötamise ajal ilmuvad ekraanile üksteise järel tulbad, kui temperatuur ahjus tõuseb; tulbad kaovad, kui temperatuur langeb.

11 7. KELLA FUNKTSIOONID 7.1 Kellafunktsioonide tabel KELLAAEG KESTUS LÕPP Kellafunktsioon EDASILÜK KAMINE KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombinatsioon. MINUTILU GEJA 00:00 LOENDUS TAIMER Rakendus Kellaaja kuvamiseks või selle muutmiseks. Te saate kellaaega muuta ainult siis, kui ahi on välja lülitatud. Ahju tööaja kestuse määramiseks. Kasutage siis, kui ahjufunktsioon on valitud. Ahju väljalülitamisaja valimiseks. Kasutage siis, kui ahjufunktsioon on valitud. Kasutage seda pöördloendusaja seadistamiseks. See funktsioon ei mõjuta ahju tööd. MI NUTILUGEJA saab määrata igal ajal, ka siis, kui seade on välja lülitatud. Kui te ühtegi muud kellafunktsiooni ei vali, jälgib LOENDUSTAIMER automaatselt, kui kaua ahi töötab. See hakkab tööle niipea, kui ahi hakkab soojenema. Loendustaimerit ei saa kasutada koos funktsioonidega: KESTUS, LÕPP, toidutermomeeter. 7.2 valimine ja ajamuutmine Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel oodake, kuni ekraanile ilmub "12:00". "12" vilgub. ja 1. Vajutage või tundide valimiseks. 2. Kinnitamiseks vajutage ja lülituge minutite valimisele. Ekraanil kuvatakse tunninäit. "00" vilgub. ja seadistatud 3. Vajutage või käesoleva minutinäidu määramiseks. 4. Kinnitamiseks vajutage, vastasel juhul salvestub valitud minutinäit 5 sekundi pärast automaatselt. Ekraanil kuvatakse uus kellaaeg. Kellaaja muutmiseks vajutage järjest, kuni ekraanil hakkab vilkuma kellaaja indikaator. 7.3 KESTUSE 1. Valige ahju funktsioon. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Vajutage või, et määrata minutid ja seejärel tunnid. Kinnitamiseks vajutage. Kui Kestuse aeg saab täis, kostab 2 minutit helisignaal. Ekraanil vilguvad sümbol ja ajaseade. Ahi lülitub automaatselt välja. 4. Helisignaali seiskamiseks vajutage mis tahes nuppu või avage ahjuuks. 5. Keerake ahjufunktsioonide nupp väljas-asendisse. 7.4 LÕPU 1. Valige ahju funktsioon. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Vajutage või, et määrata tunnid ja seejärel minutid. EESTI 11 Kinnitamiseks vajutage. Kui Lõpu aeg saab täis, kostab 2 minutit helisignaal. ja ajanäit vilguvad ekraanil. Ahi lülitub automaatselt välja. 4. Helisignaali seiskamiseks vajutage mis tahes nuppu või avage ahjuuks. 5. Keerake ahjufunktsioonide nupp väljas-asendisse.

12 EDASILÜKKAMISE funktsiooni määramine 1. Valige ahju funktsioon. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Vajutage või, et määrata KESTUSE jaoks minutid ja seejärel tunnid. Kinnitamiseks vajutage. Ekraanil kuvatakse vilkuv. 4. Vajutage või, et määrata LÕPU jaoks minutid ja seejärel tunnid. Kinnitamiseks vajutage. Ahi lülitub hiljem automaatselt sisse, töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab töö valitud LÕPU ajal. Kui LÕPU aeg saab täis, kostab 2 minutit helisignaal. ja ajanäit vilguvad ekraanil. Ahi lülitub välja. 5. Helisignaali seiskamiseks vajutage mis tahes nuppu või avage ahjuuks. 6. Keerake ahjufunktsioonide nupp väljas-asendisse. 7.6 MINUTILUGEJA valimine Minutilugeja saate valida nii sisse- kui ka väljalülitatud ahjuga. 8. TARVIKUTE KASUTAMINE HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 8.1 Toidutermomeeter Toidutermomeeter mõõdab täpselt toidu sisemist temperatuuri. Kui toit saavutab valitud temperatuuri, lülitub ahi välja. Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri: ahju temperatuuri (minimaalselt 120 C), toidu sisetemperatuuri. ETTEVAATUST! Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toidutermomeetrit ja originaalvaruosi. Parima tulemuse saamiseks: 1. Vajutage. ja "00" vilguvad ekraanil. 2. Vajutage või, et valida sekundid ja minutid. Kui määrate ajaks üle 60 minuti, vilgub ekraanil. 3. Valige tunnid. 4. MINUTILUGEJA hakkab automaatselt tööle 5 sekundi pärast. Pärast 90% valitud aja möödumisest kõlab helisignaal. 5. Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit helisignaal. "00:00" ja vilguvad ekraanil. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 7.7 LOENDUSTAIMER Loendustaimeri lähtestamiseks vajutage ja hoidke ja. Taimeri aeg hakkab jälle jooksma. Toiduained peaksid olema toatemperatuuril. Toidutermomeetrit ei saa kasutada vedelate toitudega. Küpsemise ajal peab toidutermomeeter olema toidu sees ja selle teine ots vastavas pesas. Kasutage soovitatavaid sisetemperatuuri seadeid. Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid". Iga kord, kui te toidutermomeetri otsa pesasse panete, tuleb teil uuesti valida toidutermomeetri aeg. Te ei saa valida kestust ja lõpuaega. Ahi arvutab ligikaudse küpsetusaja, mis võib muutuda.

13 EESTI 13 Toidukategooriad: liha, linnuliha ja kala 1. Määrake ahju funktsioon ja temperatuur. 2. Suruge toidutermomeetri ots liha või kala keskele, kõige paksemasse ossa. Jälgige, et toidutermomeeter oleks vähemalt 3/4 ulatuses toidu sees. 3. Pistke toidutermomeetri pistik seadme esiseinal olevasse spetsiaalsesse pessa. Kui toit saavutab määratud sisetemperatuuri, hakkavad sisetemperatuuri vaikenäit ja vilkuma. Helisignaal kostab 2 minutit. 5. Helisignaali seiskamiseks vajutage mis tahes nuppu või avage ahjuuks. 6. Eemaldage sisetemperatuuri termomeetri pistik pesast ja tõstke toit seadmest välja. HOIATUS! Põletusoht: toidutermomeeter võib olla väga tuline. Olge ettevaatlik, kui te selle välja tõmbate ja toidu seest eemaldate. Toidu kategooria: vormiroog 1. Määrake ahju funktsioon ja temperatuur. 2. Pange pool koostisainetest küpsetusvormi. 3. Suruge toidutermomeetri ots täpselt vormiroa keskele. Toidutermomeeter peaks kogu küpsemise aja olema stabiilselt paigal. Kasutage selleks mõnda tahkemat koostisainet. Toidutermomeetri silikoonist käepide peaks toetuma küpsetusnõu servale. Toidutermomeetri ots ei tohiks jääda vastu küpsetusvormi põhja. Ekraanil kuvatakse toidutermomeetri sümbol. Toidutermomeetri esmakordsel kasutamisel on vaikimisi valitud sisetemperatuuriks 60 C. Kui vilgub, võite temperatuurinupu abil sisetemperatuuri muuta. Ekraanile ilmub toidutermomeetri sümbol ja vaikesisetemperatuur. 4. Uue sisetemperatuuri salvestamiseks vajutage või oodake 10 sekundit, kuni seade salvestatakse automaatselt. Uus sisetemperatuur kuvatakse ekraanil järgmisel toidutermomeetri kasutamisel. 4. Toidutermomeeter peaks olema kaetud ülejäänud koostisainetega. 5. Pistke toidutermomeetri pistik seadme esiseinal olevasse spetsiaalsesse pessa.

14 14 ahjutemperatuurile iga 10 sekundi järel. kolm korda ekraanil kuvatakse valitud ahjutemperatuur. 2. Temperatuuri muutmiseks keerake temperatuurinuppu. 8.2 Tarvikute sisestamine Traatrest: Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja jälgige, et kumerused oleksid allpool. Ekraanil kuvatakse toidutermomeetri sümbol. 6. Uue sisetemperatuuri salvestamiseks vajutage või oodake 10 sekundit, kuni seade salvestatakse automaatselt. Uus sisetemperatuur kuvatakse ekraanil järgmisel toidutermomeetri kasutamisel. Kui toit saavutab määratud sisetemperatuuri, hakkavad sisetemperatuuri vaikenäit ja vilkuma. Helisignaal kostab 2 minutit. 7. Helisignaali seiskamiseks vajutage mis tahes nuppu või avage ahjuuks. 8. Eemaldage sisetemperatuuri termomeetri pistik pesast ja tõstke toit seadmest välja. HOIATUS! Põletusoht: toidutermomeeter võib olla väga tuline. Olge ettevaatlik, kui te selle välja tõmbate ja toidu seest eemaldate. Küpsetusplaat/ sügav pann: Lükake küpsetusplaat /sügav pann ahjuriiuli tugede juhikute vahele. Temperatuuri muutmine küpsetusprotsessi ajal Küpsetamise ajal võite te temperatuuri alati muuta: 1. Vajutage : üks kord ekraanil kuvatakse valitud sisetemperatuur, mis muutub vastavalt olemasolevale sisetemperatuurile iga 10 sekundi järel. kaks korda ekraanil kuvatakse olemasolev ahju temperatuur, mis muutub vastavalt valitud Traatrest ja küpsetusplaat /sügav pannkoos: Lükake küpsetusplaat /sügav pann ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle kohal olevatesse juhikutesse.

15 EESTI 15 Väike ülaosas asuv sälk suurendab turvalisust. Need sälgud aitavad ära hoida ka kaldumist. Kõrged servad aitavad ära hoida ahjunõude restilt mahalibisemist. 8.3 Teleskoopsiinid tarvikute sisestamine Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid mugavamalt sisse lükata ja välja võtta. ETTEVAATUST! Ärge peske teleskoopsiine nõudepesumasinas. Ärge teleskoopsiine õlitage. Sügav pann: Asetage sügav pann teleskoopsiinidele. Traatrest koos sügava panniga: Pange traatrest ja sügav pann koos teleskoopsiinidele. Traatrest: ETTEVAATUST! Enne ukse sulgemist peavad teleskoopsiinid olema täielikult ahju sisse lükatud. Paigutage traatrest teleskoopsiinidele nii, et selle jalad jäävad allapoole. Kõrge serv traatresti ümber takistab ahjunõude mahalibisemist. 9. LISAFUNKTSIOONID 9.1 Lapseluku kasutamine Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa ahju kogemata sisse lülitada. 1. Jälgige, et ahjufunktsioonide nupp oleks väljas-asendis. 2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit korraga ja. Kõlab signaal. Ekraanile ilmuvad SAFE ja. Sümbolid ilmuvad ekraanile ka pürolüüsfunktsiooni kasutamise ajal. Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2. sammu.

16 Nuppude lukustuse kasutamine Nuppude lukustust saab sisse lülitada ainult ahju töötamise ajal. Nuppude lukustuse kasutamise ajal ei saa töötava ahju temperatuuri- ja ajaseadeid kogemata muuta. 1. Valige ahju funktsioon ja reguleerige seda vastavalt soovile. 2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit samaaegselt all nuppu ja. Kõlab signaal. Ekraanile ilmub 5 sekundiks Loc. Kui keerate nuppude lukustuse funktsiooni kasutades temperatuurinuppu või vajutate mõnda muud nuppu, süttib ekraanil sümbol Loc. Kui keerate ahjufunktsioonide nuppu, lülitub ahi välja. Kui lülitate ahju välja ajal, mil nuppude lukustus on sees, lülitub nuppude lukustuse funktsioon automaatselt lapselukufunktsioonile. Vt "Lapseluku kasutamine". Pürolüüsifunktsiooni töö ajal on ahju uks lukustatud ja ekraanile ilmub. Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2. sammu. 9.4 Automaatne väljalülitus Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja pärast automaatselt välja, kui küpsetusrežiim töötab ja te ahju temperatuuri ei muuda. Temperatuur maksimaalne 1.5 Väljalülituse aeg (h) Pärast automaatset väljalülitust vajutage mis tahes nuppu ahju uuesti kasutamiseks. Automaatne väljalülitus ei tööta funktsioonidega: toidutermomeeter, Sisevalgustus, Kestus, Lõpp. 9.5 Jahutusventilaator Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja, siis jätkab jahutusventilaator töötamist kuni seadme mahajahtumiseni. 9.3 Jääkkuumuse indikaator Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil jääkkuumuse indikaator, kui temperatuur seadmes on üle 40 C. 10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Täpsemalt sõltuvad need retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogustest.

17 10.1 Soovitused küpsetamiseks Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui teie varasem seade. Alltoodud tabelitest leiate temperatuuri, küpsetusaja ja riiulitasandite standardseaded. Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid seadeid, kasutage sarnaste toitude omi Ukse sisekülg Ukse siseküljelt leiate järgmised andmed: ahjutasandite numbrid. andmed ahju funktsioonide kohta ning toitude soovitatavad ahjutasandid ja temperatuurid Nõuandeid küpsetamiseks 10.3 Küpsetamine EESTI 17 Esimesel korral kasutage madalamat temperatuuri. Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel ahjutasandil, võib küpsetusaega minuti võrra pikendada. Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja küpsetised ei pruunistu alati võrdselt. Ebaühtlase pruunistamise puhul pole vaja temperatuuriseadistust muuta. Küpsetamise käigus erinevused võrdsustuvad. Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle maha jahtuvad, taastub esialgne kuju. Küpsetustulemused Võimalik põhjus Lahendus Koogi põhi ei ole piisavalt pruunistunud. Kook vajub kokku ja muutub vesiseks, klimbiliseks, triibuliseks. Kook on liiga kuiv. Kook ei pruunistu ühtlaselt. Kook ei saa antud küpsetusajaga valmis. Vale ahjutasand. Ahju temperatuur on liiga kõrge. Küpsetusaeg on liiga lühike. Taignas on liiga palju vedelikku. Ahju temperatuur on liiga madal. Küpsetusaeg on liiga pikk. Ahju temperatuur on liiga kõrge ja küpsetusaeg liiga lühike. Taigen pole ühtlaselt jaotatud. Ahju temperatuur on liiga madal. Pange kook madalamale ahjutasandile. Järgmisel küpsetamisel valige veidi madalam ahju temperatuur. Määrake pikem küpsetusaeg. Kõrgema temperatuuri valimisel ei saa küpsetusaega lühendada. Kasutage vähem vedelikku. Pöörake tähelepanu segamisaegadele, eriti siis, kui kasutate taignasegajat. Järgmisel küpsetamisel valige kõrgem ahju temperatuur. Järgmisel küpsetamisel valige lühem küpsetusaeg. Valige madalam ahju temperatuur ja pikem küpsetusaeg. Laotage taigen ühtlaselt küpsetusplaadile. Järgmisel küpsetamisel valige veidi kõrgem ahju temperatuur.

18 Küpsetamine ühel ahjutasandil: Küpsetamine vormides Toit Funktsioon Temperatuur Gugelhupf / nupsusai Madeira kook / puuviljakoogid Koogipõhi muretaignast Koogipõhi biskviittaignast Juustukook Aeg (min.) Pöördõhk Pöördõhk Pöördõhk ) Pöördõhk Ülemine/Alumine Kuumutus ) Eelsoojendage ahi. Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil Toit Funktsioon Temperatuur Pärmitaignast kringel / pärg Jõulukook Leib (rukkileib): 1. Küpsetamise esimene pool. 2. Küpsetamise teine pool. Tuuletaskud/ekleerid Rullbiskviit Ülemine/Alumine Kuumutus Ülemine/Alumine Kuumutus Ülemine/Alumine Kuumutus Ülemine/Alumine Kuumutus Ülemine/Alumine Kuumutus Aeg (min.) ) ) ) ) Kuiv purukook Pöördõhk Mandlikook/suhkrukoogid Ülemine/Alumine Kuumutus ) Puuviljakoogid (pärmitaignast/biskviittaignast) Pöördõhk ) Puuviljakoogid (pärmitaignast/biskviittaignast) 2) Ülemine/Alumine Kuumutus Muretaignast puuviljakoogid Pöördõhk

19 EESTI 19 Toit Funktsioon Temperatuur 1) Eelsoojendage ahi. 2) Kasutage sügavat panni. Küpsised Ülemine/Alumine Kuumutus Toit Funktsioon Temperatuur Muretaignast küpsised Biskviittaignast küpsised Munavalgest küpsetised / besee Aeg (min.) ) Aeg (min.) Pöördõhk Pöördõhk Pöördõhk Makroonid Pöördõhk Pärmitaignast küpsised Pöördõhk Pöördõhk ) Saiakesed Pöördõhk 1601) Saiakesed Õrna kattega (nt kohupiim, koor, keedukreem) pärmitaignaküpsetised Lehttaignaküpsetised Ülemine/Alumine Kuumutus ) ) Eelsoojendage ahi Vormiroad ja gratäänid Toit Funktsioon Temperatuur Aeg (min.) Pastavorm Lasanje Ülemine / alumine kuumutus Ülemine / alumine kuumutus Aedviljagratään Turbogrill ) Juustukattega baguette'id Pöördõhk

20 20 Toit Funktsioon Temperatuur Aeg (min.) Magusad vormiroad Kalavormid Täidetud köögiviljad Ülemine / alumine kuumutus Ülemine / alumine kuumutus Pöördõhk ) Eelsoojendage ahi Niiske Pöördõhk Parimate tulemuste saamiseks järgige alltoodud tabelis olevaid küpsetusaegu. Toit Toidu tüüp Temperatuur Aeg (min.) Pastavorm Lasanje Kartuligratään Magustoidud Rõngaskook või nupsusai Pärmitaignast kringel / pärg Kuiv purukook Pärmitaignast küpsised Küpsetamine mitmel tasandil Kasutage funktsiooni:pöördõhk. Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil Toit Tuuletaskud/ ekleerid Temperatuur Aeg (min.) 2. tasand 3. tasand ) / 4 - Kuiv purukook / 4-1) Eelsoojendage ahi.

21 Küpsised/väikesed koogid/küpsetised/saiakesed Toit Muretaignast küpsised Biskviittaignast küpsised Temperatuur Aeg (min.) 2. tasand 3. tasand / 4 1 / 3 / / / 4 - Makroonid / 4 - Pärmitaignast küpsised Munavalgest küpsetised, beseed Lehttaignaküpsetised / ) / 4 - Saiakesed / 4-1) Eelsoojendage ahi Pitsarežiim Toit Temperatuur Aeg (min.) Pitsa (õhuke põhi) )2) EESTI 21 Pitsa (rohke kattega) Korvikesed Spinatipirukas Quiche Lorraine Šveitsi juustupirukas Juustukook Õunakook, kattega Köögiviljapirukas Hapendamata leib ) Lehttaignaküpsetis ) Flammekuchen (pitsataoline Elsassi roog) )

22 22 Toit Temperatuur Aeg (min.) Vene pirukad (calzoned vene moodi) ) ) Eelsoojendage ahi. 2) Kasutage sügavat panni Röstimine Kasutage kuumakindlaid ahjunõusid. Küpsetage suuri lihatükke otse ahjuplaadil või ahjuplaadile asetatud traatrestil. Kallake ahjuplaadile veidi vett, et tilkunud lihamahlad kõrbema ei läheks. Kamaraga praetükke võib küpsetusplaadil küpsetada ilma kaaneta. Pöörake praadi, kui 1/2 2/3 küpsetusajast on möödunud Küpsetustabelid Veiseliha Toit Kogus Funktsioon Temperatuur Pajapraad 1-1,5 kg Ülemine/ Alumine Kuumutus Rostbiif või filee: väheküps Rostbiif või filee: poolküps Rostbiif või filee: täisküps 1) Eelsoojendage ahi. Sealiha paksuse cm kohta paksuse cm kohta paksuse cm kohta Et hoida liha mahlasena: taise liha küpsetamisel kasutage kaanega küpsetusvorme või -kotte. küpsetatavad liha- või kalatükid peaks kaaluma vähemalt 1 kg. kastke suuri praade ja linnuliha praeleemega mitu korda küpsetamise jooksul. Aeg (min.) Turbogrill ) Turbogrill ) Turbogrill ) Toit Kogus (kg) Funktsioon Temperatuur Abatükk / kael / sink, seljatükk Karbonaad / searibi Aeg (min.) Turbogrill Turbogrill Pikkpoiss Turbogrill

23 EESTI 23 Toit Kogus (kg) Funktsioon Temperatuur Seakoot (küpsetatud) Vasikaliha Aeg (min.) Turbogrill Toit Kogus (kg) Funktsioon Temperatuur Röstitud vasikaliha Aeg (min.) 1 Turbogrill Vasikakoot Turbogrill Lambaliha Toit Kogus (kg) Funktsioon Temperatuur Lambakoot / röstitud lambaliha Lambaliha, tagatükk Uluk Aeg (min.) Turbogrill Turbogrill Toit Kogus (kg) Funktsioon Temperatuur Jänese seljatükk / jänese koot Hirve seljatükk kuni 1 Ülemine/ Alumine Kuumutus Ülemine/ Alumine Kuumutus Tagatükk Ülemine/ Alumine Kuumutus 1) Eelsoojendage ahi. Linnuliha Toit Kogus (kg) Funktsioon Temperatuur Linnuliha portsjonitükid Pool kana 0,2-0,25 g tükid 0,4-0,5 g tükid Aeg (min.) 2301) Aeg (min.) Turbogrill Turbogrill

24 24 Toit Kogus (kg) Funktsioon Temperatuur Aeg (min.) Kana, broiler Turbogrill Part Turbogrill Hani Turbogrill Kalkun Turbogrill Kalkun 4-6 Turbogrill Kala (aurutatud) Toit Kogus (kg) Funktsioon Temperatuur Kala, terve Ülemine/ Alumine Kuumutus Aeg (min.) Grill Kasutage grillimisel alati kõrgeimat temperatuuriseadet. Paigutage rest grillimistabelis soovitatud tasandile. Kõige alumisele tasandile asetage alati pann rasva kogumiseks. Grillige üksnes lamedamaid liha- või kalatükke. Enne grillimist soojendage tühja ahju alati eelnevalt 5 minutit. ETTEVAATUST! Grillimisel peab ahju uks olema alati suletud. Grill Toit Temperatuur Aeg (min.) 1. külg 2. külg Rostbiif Veisefilee Sea seljatükk Vasika seljatükk Lamba seljatükk Terve kala, g / 4

25 EESTI 25 Kiirgrill Toit Aeg (min.) 1. külg 2. külg Burgers / burgerid Seafilee Vorstid Filee/vasikasteik Toast/ röstleib/sai Kattega röstleib/sai Külmutatud Toiduained Funktsiooni Pöördõhk kasutamine. Toit Temperatuur Aeg (min.) Pitsa, külmutatud Pannipitsa, külmutatud Pitsa, jahutatud Pitsasuupisted, külmutatud Friikartulid, õhukesed Friikartulid, paksud Viilud/Kroketid Kartulipannkoogid Lasanje/cannelloni, värske Lasanje/cannelloni, külmut. Ahjus küpsetatud juust Kanatiivad Sulatamine Eemaldage pakend ning asetage toit taldrikule. Kasutage kõige alumist ahjutasandit. Ärge katke toitu kausi või taldrikuga, kuna see pikendab sulatusaega. Suuremate portsjonite valmistamisel asetage ahju põhjale ümberpööratud taldrik. Pange toit sügavamasse nõusse ja asetage nõu ahju põhjal olevale taldrikule. Vajadusel eemaldage riiulitoed.

26 26 Toit Kogus (kg) Sulatamise aeg (min.) Täiendav sulatamisaeg (min) Märkusi Liha Pöörake poole aja möödudes. Forell Või Koor 2 x 0, Koort võib vahustama hakata ka siis, kui selles on veel külmunud tükikesi. Kana Asetage kana suurele taldrikule kummulikeeratud alustassi peale. Pöörake poole aja möödudes. Maasikad Kreemikook Hoidistamine - Alumine kuumutus Kasutage ainult ühesuguse suurusega hoidisepurke. Ärge kasutage keeratava (keere või bajonett) kaanega purke ega metallpurke. Selle funktsiooni puhul kasutage altpoolt esimest riiulitasandit. Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui kuus üheliitrist purki. Täitke purgid võrdselt ning sulgege klambriga. Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda. Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset. Kui purkide sisu hakkab mullitama (1- liitriste purkide puhul umbes minuti pärast), lülitage ahi välja või alandage temperatuuri kuni 100 C-ni ( vt tabelit). Pehmed puuviljad Toit Temperatuur Aeg mullikeste tekkimiseni (min) Maasikad / mustikad / vaarikad / küpsed tikrid Luuviljalised Toit Temperatuur Aeg mullikeste tekkimiseni (min) Pirnid/küdooniad/ ploomid Jätkake kuumutamist 100 C juures (min.) Jätkake kuumutamist 100 C juures (min.)

27 Juurvili Toit Temperatuur Aeg mullikeste tekkimiseni (min) Porgandid1) Kurgid Segaköögivili Nuikapsas/herned/ spargel 1) Jätke pärast väljalülitumist ahju seisma EESTI 27 Jätkake kuumutamist 100 C juures (min.) Kuivatamine - Pöördõhk Katke ahjuplaadid pärgamendi või küpsetuspaberiga. Paremate tulemuste saamiseks lülitage ahi poole kuivatamise peal välja, tehke uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma. Juurvili Toit Temperatuur Aeg (h) 1. tasand 2. tasand Oad / 4 Piprad / 4 Köögivili hapendamiseks / 4 Seened / 4 Ürdid / 4 Puuviljad Toit Temperatuur Aeg (h) 1. tasand 2. tasand Ploomid / 4 Aprikoosid / 4 Õunaviilud / 4 Pirnid / 4

28 Toidutermomeeter tabel Veiseliha Toidu sisetemperatuur Väheküps Poolküps Täisküps Rostbiif Sirloin Veiseliha Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Pikkpoiss Sealiha Sink, Praad Karbonaad (seljatükk), Sea suitsu-seljatükk, Suitsuseljatükk, pošeeritud Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Vasikaliha Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Röstitud vasikaliha Vasikakoot Lambaliha Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Lambakoot Lamba seljatükk Lambakoot, Röstitud lambaliha Uluk Jänese seljatükk, Hirve seljatükk Jänese koot, Jänes, terve, Uluki koot Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem

29 EESTI 29 Linnuliha Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Kana (terve / pool / rinnatükk) Part (terve / pool), Kalkun (terve / rinnatükk) Part (rinnatükk) Kala (lõhe, forell, koha) Kala (terve / suur / aurutatud), Kala (terve / suur / röstitud), Vormiroad Eelküpsetatud juurvili Suvikõrvitsavorm, Brokolivorm, Apteegitillivorm Vormiroad Vürtsikad Cannelloni, Lasanje, Pastavorm Vormiroad Magusad Saiavorm puuviljadega / puuviljadeta, Riisipuder puuviljadega / puuviljadeta, Magus nuudlivorm Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Toidu sisetemperatuur Vähem Poolküps Rohkem Teave testimisasutustele Testid vastavalt standarditele EN :2013 ja IEC :2011. Küpsetamine ühel tasandil. Küpsetamine vormides Toit Funktsioon Temperatuur Aeg (min.) Rasvavaba keeks Pöördõhk

30 30 Toit Funktsioon Temperatuur Rasvavaba keeks Õunakook (2 vormi, Ø 20 cm, diagonaalselt) Ülemine/Alumine Kuumutus Aeg (min.) Pöördõhk Ülemine/Alumine Kuumutus Küpsetamine ühel tasandil. Küpsised Kasutage kolmandat riiulitasandit Toit Funktsioon Temperatuur Aeg (min.) Õunakook (2 vormi, Ø 20 cm, diagonaalselt) Liivaküpsised/soolapulgad Liivaküpsised/soolapulgad Väikesed koogid (20 tk küpsetusplaadil) Väikesed koogid (20 tk küpsetusplaadil) Pöördõhk Ülemine/Alumine Kuumutus 1601) Pöördõhk 1501) Ülemine/Alumine Kuumutus 1701) ) Eelsoojendage ahi. Küpsetamine mitmel tasandil. Küpsised Toit Funktsioon Temperatuur 3. tasand Liivaküpsised/soolapulgad Väikesed koogid (20 tk küpsetusplaadil) 1) Eelsoojendage ahi. Grill Eelkuumutage tühja ahju 5 minutit. Grill maksimaalse temperatuuriseadega. Aeg (min.) 2. tasand Pöördõhk / 4 1 / 3 / 5 Pöördõhk 1501) / 4 - Toit Funktsioon Aeg (min.) Röstleib Grill 1-3 5

31 EESTI 31 Toit Funktsioon Aeg (min.) Biifsteek Grill ) 4 1) Pöörake poole aja möödudes. Kiirgrill Eelkuumutage tühja ahju 3 minutit. Grill maksimaalse temperatuuriseadega. Kasutage neljandat riiulitasandit. Toit Aeg (min.) 1. külg 2. külg Burgerid Röstleib PUHASTUS JA HOOLDUS HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke Juhised puhastamiseks Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga. Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet. Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Rasva või muude toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem. Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Eemaldage tugev mustus spetsiaalset ahjupuhastit kasutades. Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis ärge puhastage neid intensiivsete puhastusainetega või teravaservaliste esemetega ega nõudepesumasinas. See võib teflonpinda kahjustada. Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast seadme kasutamist Restitugede Ahju puhastamiseks eemaldage restitoed. ETTEVAATUST! Olge restitugede eemaldamisel ettevaatlik. 1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa külgseina küljest lahti. 2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa külgseina küljest lahti ja eemaldage tugi. 1 Paigaldage väljavõetud tagasi vastupidises järjekorras. 2

32 32 Teleskoopsiinide tõkked peavad olema suunatud ettepoole Pürolüüs ETTEVAATUST! Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoed. Ärge käivitage pürolüütilist puhastust, kui ahjuuks pole korralikult suletud. Mõne mudeli puhul kuvatakse selle vea puhul ekraanil "C3". HOIATUS! Ahi läheb väga kuumaks. Põletusoht! ETTEVAATUST! Kui samasse kapiossa on paigaldatud ka teisi seadmeid, ärge kasutage neid ajal, kui pürolüüsi funktsioon töötab. See võib seadet kahjustada. 1. Pühkige ahju sisemus pehme niiske lapiga puhtaks. 2. Puhastage ukse sisekülge sooja veega, et küpsetusjäägid kuuma õhu toimel pinna külge kinni ei kõrbeks. 3. Valige funktsioon Pürolüüs. Vt peatükki "Igapäevane kasutamine", "Ahju funktsioonid". 4. Kui vilgub, vajutage või, et valida pürolüüsi pikkus: Valik P1 P2 Kirjeldus Kerge puhastamine. Kestus: 1 h 30 min. Tavaline puhastamine. Kestus: 3 h. Pürolüüspuhastuse ajal on valgusti välja lülitatud. 5. Pürolüüsi vaikimisi valitud pikkuse muutmiseks (P1 või P2) vajutage, et valida, seejärel vajutage või. 6. Kui ahi saavutab valitud temperatuuri, siis uks lukustub. Ekraanil kuvatakse ning soojusindikaatori tulbad, kuni ukselukk avaneb. 7. Kui pürolüüspuhastus on lõppenud, kuvatakse ekraanil kellaaeg. Ahjuuks jääb lukku. 8. Kui ahi on maha jahtunud, vabaneb ukselukk Puhastamise meeldetuletus Pürolüüspuhastuse meeldetuletuseks vilgub PYR ekraanil 10 sekundit pärast igakordset ahju sisse- või väljalülitamist. Puhastamise meeldetuletuse sümbol kustub: kui pürolüüspuhastus on lõppenud. kui vajutate samaaegselt nuppe ja, kui ekraanil vilgub PYR Ukse eemaldamine ja paigaldamine Puhastamiseks saate ukse ja seesmised klaaspaneelid eemaldada. Erinevate mudelite puhul on klaaspaneelide arv erinev. HOIATUS! Uks on raske. 1. Tehke uks täiesti lahti. 2. Lükake täielikult sisse kinnitushoovad (A), mis paiknevad kahel uksehingel. Pürolüüs käivitatakse 2 sekundi pärast. Puhastamise viitkäivitusega alustamiseks võite kasutada LÕPU funktsiooni.

33 EESTI 33 A 3. Sulgege ahjuuks esimesse avamise asendisse (umbes 70 nurga alla). 4. Hoidke ust kahe käega mõlemalt küljelt ja tõmmake ülespoole suunatud nurga all ahjust eemale. 5. Pange uks, väliskülg allpool, pehmele ja tasasele pinnale. 6. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B) ülemistest servadest kinni ja suruge sissepoole, et vabastada kinnitusnaga. 2 A HOIATUS! Vaadake, et tagasipaigutatavad klaasid oleksid õigetpidi, vastasel korral võib uksepind üle kuumeneda. Veenduge, et asetate klaaspaneelid tagasi õiges järjekorras (C, B ja A). Kõigepealt asetage kohale paneel C, mille vasakule küljele on trükitud ruut ja paremale küljele kolmnurk. Samasugused sümbolid leiate ukseraami vastavatelt külgedelt. Klaasil olev kolmnurga sümbol peab jääma kohakuti ukseraamil oleva kolmnurgaga ja ruut ukseraamil oleva ruuduga. Seejärel asetage kohale kaks ülejäänud klaaspaneeli. A B C B 7. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole. 8. Hoidke ukse klaaspaneele ülaservast ühekaupa kinni ja tõmmake need, suunaga üles, juhikust välja Lambi asendamine 9. Puhastage klaaspaneeli seebiveega. Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt. Pärast puhastamist sooritage ülalkirjeldatud toiming vastupidises järjekorras. Pange esmalt kohale väiksem paneel, seejärel suurem ja siis uks. HOIATUS! Elektrilöögi oht! Lamp võib olla kuum. 1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi on jahtunud. 2. Eemaldage ahi vooluvõrgust. 3. Pange ahju põhjale riie. Ülemine valgusti 1. Keerake valgusti klaaskatet selle eemaldamiseks.

34 Puhastage klaaskate. 3. Asendage lamp sobiva 300 C taluva kuumakindla lambiga. 4. Paigaldage klaaskate. 12. VEAOTSING HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke Mida teha, kui... Probleem Võimalik põhjus Lahendus Ahju ei saa käivitada või kasutada. Ahi ei ole elektrivõrku ühendatud või ei ole ühendus korralik. Kontrollige, kas ahi on elektrivõrku ühendatud õigesti (vt ühendusjoonist). Ahi ei kuumene. Ahi on välja lülitatud. Lülitage ahi sisse. Ahi ei kuumene. Kell pole seadistatud. Seadistage kell. Ahi ei kuumene. Ahi ei kuumene. Ahi ei kuumene. Vajalikud seadistused on tegemata. Automaatne väljalülitus on sees. Lapselukk on sisse lülitatud. Veenduge, et seaded oleksid õiged. Vt jaotist "Automaatne väljalülitus". Vt jaotist "Lapseluku kasutamine". Ahi ei kuumene. Kaitse on vallandunud. Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga. Ahjuvalgusti ei põle. Ahjuvalgusti on rikkis. Asendage valgusti uue vastu. Toidutermomeeter ei tööta. Toidu valmimiseks kulub liiga palju aega või toit valmib liiga kiiresti. Toidutermomeetri pistik ei ole korralikult pesasse sisestatud. Temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Suruge toidutermomeetri pistik võimalikult sügavale pessa. Reguleerige vajaduse korral temperatuuri. Järgige juhendis toodud nõuandeid.

35 EESTI 35 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Toidule ja ahjuõõnde koguneb auru ja kondensvett. Ekraanil kuvatakse "C2". Ekraanil kuvatakse "C2". Ekraanil kuvatakse "C3". Toit on jäänud liiga kauaks ahju. Soovite käivitada Pürolüüsi või Sulatamise funktsiooni, kuid ei eemaldanud toidutermomeetri pistikut pesast. Soovite käivitada Pürolüüsi, Sulatamise või Soojashoidmise funktsiooni, kuid ei eemaldanud toidutermomeetri pistikut pesast. Puhastusfunktsioon ei tööta. Te ei sulgenud ahjuust korralikult või on elektrooniline ukselukustus rikkis. Ekraanil kuvatakse "F102". Te ei sulgenud ahjuust korralikult. Elektrooniline ukselukustus on rikkis. Ekraanil kuvatakse veakood, mida tabelis ei leidu. Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust vähemalt minuti pärast välja võtta. Eemaldage toidutermomeetri pistik pesast. Eemaldage toidutermomeetri pistik pesast. Sulgege uks täielikult. Sulgege uks täielikult. Lülitage ahi välja ja taas sisse, kasutades elektrikilbis olevat peakaitset või -lülitit. Kui ekraanil kuvatakse uuesti "F102", võtke ühendust klienditeenindusega. Elektritõrge. Lülitage ahi välja ja taas sisse, kasutades elektrikilbis olevat peakaitset või -lülitit. Kui ekraanil kuvatakse uuesti veateade, pöörduge klienditeenindusse Hooldusteave Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskusega. Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju küljest eemaldage. Soovitame märkida siia järgmised andmed: Mudel (MOD.)... Tootenumber (PNC)...

36 36 Soovitame märkida siia järgmised andmed: Seerianumber (S.N.) ENERGIATÕHUSUS 13.1 Tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL 65-66/2014 Tarnija nimi Mudeli tunnus Electrolux Energiatõhususe indeks Energiatõhususe klass Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis Sisekambrite arv 1 Kuumuseallikas Mahutavus Ahju tüüp Mass EOC45651OX A 0.99 kwh/tsüklis 0.88 kwh/tsüklis Elekter 71 l Sisseehitatud ahi 36.0 kg EN Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid jõudluse mõõtemeetodid Energia kokkuhoid Ahjul on omadused, mis aitavad säästa energiat igapäevasel toiduvalmistamisel. Üldised nõuanded Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal. Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage metallnõusid. Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut ahju eelkuumutage. Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti, vähendage sõltuvalt küpsetusajast vähemalt 3-10 minutit enne küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata. Muude toitude soojendamiseks kasutage jääkkuumust. Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega. Küpsetamine pöördõhuga Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime. Jääkkuumus Kui on valitud programm koos valikuga Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei ületa 30 minutit, lülituvad kuumutuselemendid mõne ahjufunktsiooni puhul automaatselt varem välja.

Title

Title EOB43450OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO.... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS.... 6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 7 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.... 7 6. KELLA

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida. See on ohutusega seotud spetsiifilise

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Title

Title EOB5454AAX EOB5454AOX ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 32 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. JUHTPANEEL... 7 5. ENNE

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt   indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt http://docs. indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc Kamado väliahi ja -grill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need

Rohkem

Ahi ET KASUTUSJUHEND

Ahi ET KASUTUSJUHEND Ahi KASUTUSJUHEND 1/ SEADME KIRJELDUS AHJU TUTVUSTUS Programmija Ooterežiimist väljumise nupp Lamp Traadist riiulitoed Grillvarda ava 2 1/ SEADME KIRJELDUS PROGRAMMIJA TUTVUSTUS Klaviatuuri lukustuse sümbol

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm 52 mm A 58 65 7 mm 51 mm 49 mm 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Ցուցումներ օգտագործման համար Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Electrolux keedukatlad

Electrolux keedukatlad Electrolux katlad on eriti nõudlikule tarbijale mõeldud katelde sari, pakkudes kasutajale suurt võimsust, kõrget tootlikkust, muudetava kiirusega põhjasegajat, elektrilist kallutust, mugavat elektroonilist

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem