Title

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Title"

Väljavõte

1 EOB43450OX ET Ahi Kasutusjuhend 2

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO OHUTUSJUHISED TOOTE KIRJELDUS ENNE ESIMEST KASUTAMIST IGAPÄEVANE KASUTAMINE KELLA FUNKTSIOONID TARVIKUTE KASUTAMINE LISAFUNKTSIOONID VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS VEAOTSING PAIGALDAMINE ENERGIATÕHUSUS SULLE MÕELDES Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi. Külastage meie veebisaiti: KLIENDITEENINDUS Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo: Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks: Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Andmed leiate andmesildilt. Hoiatus / oluline ohutusinfo Üldine informatsioon ja nõuanded Keskkonnateave Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO EESTI 3 Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on kuumad. Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse lülitada. Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme lähedusse lubada. 1.2 Üldine ohutus Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on täiskasvanu pideva järelvalve all.

4 4 Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid. Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust. Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda. Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt. Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras. 2. OHUTUSJUHISED 2.1 Paigaldamine Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik! Eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid. Ärge kunagi tõmmake seadet käepidemest. Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest. Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale. Seadme küljed peavad jääma vastu teiste sama kõrgusega seadmete külgi. Seade on varustatud elektrilise jahutussüsteemiga. Seda tuleb kasutada elektritoitega. 2.2 Elektriühendus Tulekahju- ja elektrilöögioht! Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. Seade peab olema maandatud. Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa. Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid. Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse.

5 Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu seadme ust, eriti siis, kui uks on kuum. Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta. Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule. Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange. Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust. Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid. Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm. See seade vastab EÜ direktiividele. 2.3 Kasutamine Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht! See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Lülitage seade välja pärast igakordset kasutamist. Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist õhku. Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega. Äge suruge avatud uksele. Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana. Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi sisaldavate komponentide EESTI 5 kasutamise tagajärjel võib alkohol õhuga seguneda. Kui avate ukse, vältige seadme läheduses sädemeid või lahtist leeki. Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale. Seadme vigastamise või kahjustamise oht! Et ära hoida i kahjustumist või värvi muutumist: ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid vahetult seadme põhjale. ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme põhjale. ärge pange vett vahetult kuuma seadmesse. ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu seadmes pärast toiduvalmistamise lõppu. olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik. i värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd. Niiskemaid koostisaineid sisaldavate kookide puhul kasutage sügavat panni. Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke. See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi. Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati suletud. Kui seade paigaldatakse köögimööbli paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et seadme kasutamise ajal oleks uks alati lahti. Vastasel korral võib kinnise mööblipaneeli taha kogunev niiskus kahjustada nii seadet, mööblit kui ka põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust, enne kui seade pole kasutusjärgselt täielikult maha jahtunud. 2.4 Puhastus ja hooldus Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht!

6 6 Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda. Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. Olge ukse seadme küljest eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske! Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist. Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid. Katalüütilise i (kui see on olemas) puhastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid. 2.5 Sisevalgusti Selles seadmes kasutatav valgustipirn või halogeenlamp on mõeldud 3. TOOTE KIRJELDUS 3.1 Ülevaade kasutamiseks ainult kodumasinates. Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks. Elektrilöögi oht! Enne lambi asendamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kasutage ainult ühesuguste tehniliste näitajatega lampe. 2.6 Jäätmekäitlus Lämbumis- või vigastusoht! Eemaldage seade vooluvõrgust. Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära. Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist. 2.7 Hooldus Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi. 1 Juhtpaneel 2 Ahju funktsioonide nupp 3 Toitelamp / sümbol 4 Elektronprogrammeerija 5 Temperatuuri nupp 6 Temperatuuri indikaator / sümbol 7 Kütteelement 8 Valgusti 9 Ventilaator 10 Ahjuriiuli tugi, eemaldatav 11 Ahjuriiuli tasandid Tarvikud Traatrest Keedunõudele, koogivormidele, praadidele. Küpsetusplaat

7 Kookidele ja küpsistele. Sügav pann Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogumiseks. Teleskoopsiinid Restidele ja plaatidele. EESTI 7 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 4.2 Eelkuumutus Eelsoojendage tühja seadet, et põletada ära allesjäänud rasv. Kellaaja valimiseks vt jaotist "Kella funktsioonid". 4.1 Esmane puhastamine Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad ahjuriiuli toed. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". Puhastage seadet ja tarvikuid enne esimest kasutamist. Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad ahjuresti toed oma kohale tagasi. 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE 1. Valige funktsioon ja maksimaalne temperatuur. 2. Laske seadmel tund aega töötada. 3. Valige funktsioon ja määrake maksimaalne temperatuur. 4. Laske seadmel 15 minutit töötada. 5. Valige funktsioon ja määrake maksimaalne temperatuur. 6. Laske seadmel 15 minutit töötada. Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks minna. Seade võib väljastada lõhna ja tossu. Tegu pole veaga. Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda. Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 5.1 Sisselükatavad nupud Seadme kasutamiseks vajutage nuppu. Nupp tõuseb esile. 1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake ahjufunktsioonide nuppu. 2. Temperatuuri valimiseks keerake temperatuuri nuppu. 3. Seadme väljalülitamiseks keerake ahjufunktsioonide ja temperatuuri nupud väljas-asendisse. 5.2 Seadme sisse- ja väljalülitamine Olenevalt mudelist on seadmel tuled, nupusümbolid või indikaatorid Tuli süttib, kui seade töötab. Sümbol näitab, kas nupuga juhitakse ahjufunktsioone või temperatuuri. Indikaator süttib, kui ahi kuumeneb.

8 Ahju funktsioonid Ahju funktsioon Väljas-asend Rakendus Seade on välja lülitatud. Sisevalgustus Lambi sisselülitamiseks ilma küpsetusfunktsioonita. Ülemine/alumine kuumutus Ülemine Kuumutus Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks. Leiva, kookide ja küpsetiste pruunistamiseks. Kasutamiseks küpsetamise lõppfaasis. Alumine Kuumutus Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidistamiseks. Grill Kiirgrill Turbogrill Pöördõhk / Sulatamine Pitsarežiim Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimiseks. Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja röstimiseks. Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimiseks ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruunistamiseks. Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu kuivatamiseks.seadke temperatuur C madalamaks kui funktsiooniga Ülemine/alumine kuumutus. Seda funktsiooni kasutatakse külmutatud toitude sulatamiseks (juurviljad ja puuviljad). Sulatusaeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust. Ühel ahjutasandil toitude küpsetamiseks, mis vajavad intensiivsemat pruunistamist ja krõbedat põhja. Seadke temperatuur C madalamaks kui Ülemise / alumise kuumutuse puhul. 5.4 Ekraan A B C A. Funktsiooni indikaatorid B. Kellaaja ekraan C. Funktsiooni indikaator

9 5.5 Nupud EESTI 9 Nupp Funktsioon Kirjeldus MIINUS KELL PLUSS Kellaaja valimiseks. Kella funktsiooni määramiseks. Kellaaja valimiseks. 6. KELLA FUNKTSIOONID 6.1 Kellafunktsioonide tabel Kellafunktsioon KELLAAEG KESTUS LÕPP Rakendus Kellaaja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks. Seadme tööaja kestuse määramiseks. Seadme väljalülitusaja määramiseks. EDASILÜKKAMI KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombineerimiseks. NE MINUTILUGEJA Pöördloendusaja valimiseks. See funktsioon ei mõjuta seadme tööd. 6.2 valimine ja ajamuutmine Enne ahju kasutamist peate määrama kellaaja. vilgub, kui ühendate seadme elektrivõrku, kui on olnud elektrikatkestus või kui taimer pole seadistatud. Õige aja valimiseks vajutage nuppe või. Umbes viie sekundi pärast vilkumine lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud kellaaeg. Kellaaja muutmiseks vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 6.3 KESTUSE määramine 1. Määrake ahju funktsioon ja temperatuur. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Vajutage või KESTUSE aja valimiseks. Ekraanil kuvatakse. 4. Kui aeg saab täis, vilgub ja kostab helisignaal. Seade lülitub automaatselt välja. 5. Vajutage suvalist nuppu, et helisignaal välja lülitada. 6. Keerake ahjufunktsioonide ja temperatuuri nupud väljas-asendisse. 6.4 LÕPU määramine 1. Määrake ahju funktsioon ja temperatuur. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Puudutage või, et valida aeg. Ekraanil kuvatakse. 4. Kui aeg saab täis, vilgub ja kostab helisignaal. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 5. Keerake ahjufunktsioonide ja temperatuuri nupud väljas-asendisse. 6. Seade lülitub automaatselt välja.

10 EDASILÜKKAMISE valimine 1. Määrake ahju funktsioon ja temperatuur. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Vajutage või, et valida KESTUSE aeg. 4. Vajutage. 5. Vajutage või, et valida LÕPU aeg. 6. Kinnitamiseks vajutage. Seade lülitub hiljem automaatselt sisse, töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab töö valitud LÕPU ajal. Kui valitud aeg saab täis, kostab helisignaal. 7. Keerake ahjufunktsioonide ja temperatuuri nupud väljas-asendisse. 8. Seade lülitub automaatselt välja. 2. Vajutage või vajaliku aja valimiseks. Minutilugeja hakkab automaatselt tööle 5 sekundi pärast. 3. Kui valitud aeg saab täis, kostab helisignaal. Vajutage suvalist nuppu, et helisignaal välja lülitada. 4. Keerake ahjufunktsioonide nupp väljas-asendisse. 6.7 Kellafunktsioonide tühistamine 1. Vajutage järjest, kuni soovitud funktsiooni indikaator hakkab vilkuma. 2. Vajutage ja hoidke. Kellafunktsioon lülitub mõne sekundi pärast välja. 6.6 MINUTILUGEJA määramine 1. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 7. TARVIKUTE KASUTAMINE Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Lükake sügav pann ahjuresti tugede vahele. 7.1 Tarvikute sisestamine Traatrest: Lükake rest ahjuresti tugedele ja jälgige, et kumerused oleksid allpool. Traatrest koos sügava panniga: Lükake sügav pann restitugede juhikutesse ja traatrest selle kohal olevatesse juhikutesse ja jälgige, et selle jalad asetseksid allapoole. Sügav pann:

11 EESTI 11 C Väike ülaosas asuv sälk suurendab turvalisust. Need sälgud aitavad ära hoida ka kaldumist. Kõrged servad aitavad ära hoida ahjunõude restilt mahalibisemist. 7.2 Teleskoopsiinid Teleskoopsiinide paigaldusjuhised hoidke tuleviku tarbeks alles. Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid mugavamalt sisse lükata ja välja võtta. ETTEVAATUST! Ärge peske teleskoopsiine nõudepesumasinas. Ärge teleskoopsiine õlitage. 1. Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid välja. 8. LISAFUNKTSIOONID 8.1 Jahutusventilaator Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad jahedana. Kui lülitate seadme välja, jääb jahutusventilaator tööle, kuni seade on maha jahtunud. 8.2 Ohutustermostaat Seadme vale kasutamine või katkised osad võivad põhjustada ohtlikku 2. Asetage traatrest teleskoopsiinidele ja lükake siinid ettevaatlikult sisse. C Enne ahju ukse sulgemist peavad teleskoopsiinid olema täielikult seadmesse sisse lükatud. ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on ahjul olemas ohutustermostaat, mis katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub uuesti automaatselt sisse, kui temperatuur on langenud.

12 VIHJEID JA NÄPUNÄITEID Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Täpsemalt sõltuvad need retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogustest. 9.1 Üldine teave Seadmes on viis riiulitasandit. Alustage tasandite arvestamist alati seadme põhjast. Seadmes on õhuringlust ja pidevat aururinglust tekitav erisüsteem. See võimaldab toitu valmistada aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest pehme ja pealt krõbedana. Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu küpsemist ja vähendab energiatarvet miinimumini. Niiskus võib kondenseeruda seadmesse või selle klaaspaneelidele. See on normaalne. Kui avate ahju ukse toidu valmistamise ajal, hoiduge alati tahapoole. Kondenseerumise vähendamiseks laske ahjul enne küpsetamise alustamist 10 minutit töötada. Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast seadme kasutamist. Küpsetades ärge pange nõusid otse ahju põhjale ega katke ahju osi 9.5 Küpsetamise ja röstimise tabel Koogid fooliumiga kinni. See võib muuta küpsetamise tulemusi ja kahjustada ahju i. 9.2 Kookide küpsetamine Ärge avage ahjuust enne kui ¾ küpsetusajast on möödunud. Kui kasutate samaaegselt kahte küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv ahjutasand tühi. 9.3 Liha ja kala küpsetamine Väga rasvaste toitude küpsetamisel kasutage sügavat panni, et vältida ahju püsivate plekkide tekkimist. Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael enne lahtilõikamist umbes 15 minutit seista. Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni veidi vett. Suitsu kondenseerumise vältimiseks lisage vett kohe, kui see on ära auranud. 9.4 Toiduvalmistamise ajad Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu tüübist, konsistentsist ja mahust. Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme tööd. Leidke selle seadme kasutamisel parimad seaded (soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne) oma keedunõudele, retseptidele ja kogustele. Toit Vahustatud road Ülemine/alumine kuumutus Tempera Ahju tatuur sand Pöördõhk Temperatuur Aeg (min.) Märkusi (2 ja 4) Koogivormis

13 EESTI 13 Toit Muretainas Peti-juustukook Õunakook (õunapirukas) 1) Ülemine/alumine kuumutus Tempera Ahju tatuur sand Pöördõhk Temperatuur Aeg (min.) Märkusi (2 ja 4) Koogivormis cm koogivormis (vasak ja parem) Kahes 20 cm koogivormis traatrestil Struudel Küpsetusplaadil Keedisekook (vasak ja parem) cm koogivormis Keeks cm koogivormis Jõulu cm kookook / rik givormis kaliku puuviljatäidisega kook 1) Ploomikook 1) Leivavormis Väikesed Küpsetuskoogid - plaadil ühel tasandil Väikesed ja Küpsetuskoogid - plaadil kahel tasandil Väikesed , 3 ja Küpsetuskoogid - plaadil kolmel tasandil Küpsised/ Küpsetussoolapul plaadil gad - ühel tasandil

14 14 Toit Ülemine/alumine Pöördõhk Aeg Märkusi kuumutus (min.) Tempera Ahju ta Tempera Ahju tatuur sand tuur sand Küpsised/ ja Küpsetussoolapul plaadil gad - kahel tasandil Küpsised/ , 3 ja Küpsetussoolapul plaadil gad - kolmel tasandil Beseed - ühel tasandil Beseed - kahel tasandil 1) Küpsetusplaadil ja Küpsetusplaadil Kuklid 1) Küpsetusplaadil Ekleerid - ühel tasandil Ekleerid - kahel tasandil Plaadikoogid Küpsetusplaadil ja Küpsetusplaadil cm koogivormis Rikkaliku cm koopuuvilja givormis täidisega kook Victoria kook (vasak ja parem) 1) Eelsoojendage ahju 10 minutit cm koogivormis

15 Leib ja pitsa Toit Ülemine/alumine kuumutus Tempera Ahju tatuur sand Pöördõhk Temperatuur Aeg (min.) EESTI 15 Märkusi Sai 1) tk, 500 g/tk Rukkileib Leivavormis Kuklid, saiakesed 1) (2 ja 4) saia küpsetusplaadil Pitsa 1) Küpsetusplaadil või sügaval pannil Kuklid 1) Küpsetusplaadil 1) Eelsoojendage ahju 10 minutit. Tarretised Toit Ülemine/alumine kuumutus Tempera Ahju tatuur sand Pöördõhk Temperatuur Aeg (min.) Märkusi Pastavorm Vormis Juurviljavorm Vormis Quiche 1) Vormis Lasanje 1) Vormis Cannello Vormis ni 1) 1) Eelsoojendage ahju 10 minutit. Liha Toit Ülemine/alumine kuumutus Tempera Ahju tatuur sand Pöördõhk Temperatuur Aeg (min.) Märkusi Veiseliha Traatrestil

16 16 Toit Ülemine/alumine kuumutus Tempera Ahju tatuur sand Pöördõhk Temperatuur Aeg (min.) Märkusi Sealiha Traatrestil Vasikaliha Traatrestil Inglise rostbiif, väheküps Inglise rostbiif, poolküps Inglise rostbiif, täisküps Sea abatükk Sea sääretükk Traatrestil Traatrestil Traatrestil Kamaraga tükki Lambaliha Kints Kana Terve Kalkun Terve Part Terve Hani Terve Küülikuliha Tükkideks lõigatuna Jänes Tükkideks lõigatuna Faasan Terve Kala Toit Forell/ merilatikas Tuunikala/ lõhe Ülemine/alumine kuumutus Tempera Ahju tatuur sand Pöördõhk Temperatuur Aeg (min.) Märkusi kala fileed

17 9.6 Grill Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 3 minutit. EESTI 17 Toit Kogus Tükki (g) Temperatuur Aeg (min.) 1. külg 2. külg Sisefilee maks Biifsteek maks Vorstid 8 - maks Seakarbonaad Kana (pooleks lõigatuna) maks maks Kebabid 4 - maks Kanarind maks Hamburger maks Kalafilee maks Röstitud sändvitšid Röstleib/- sai 9.7 Turbogrill Veiseliha maks maks Toit Kogus Temperatuur Rostbiif või filee, väheküps 1) Rostbiif või filee, poolküps 1) Rostbiif või filee, täisküps 1) 1) Eelsoojendage ahi. paksuse cm kohta paksuse cm kohta paksuse cm kohta Aeg (min.) või või või 2

18 18 Sealiha Toit Kogus (kg) Temperatuur Abatükk, kael, kints Karbonaad, ribipraad Aeg (min.) või või 2 Pikkpoiss või 2 Seakoot (eelvalmistatud) Vasikaliha või 2 Toit Kogus (kg) Temperatuur Aeg (min.) Vasikapraad või 2 Vasikakoot või 2 Lambaliha Toit Kogus (kg) Temperatuur Lambakoot, lambapraad Lambaliha, tagatükk Linnuliha Aeg (min.) või või 2 Toit Kogus (kg) Temperatuur Linnuliha portsjonitükid Aeg (min.) 0,2-0,25 tükid või 2 Pool kana 0,4-0,5 tükid või 2 Kana, broiler või 2 Part või 2 Hani või 2 Kalkun või 2 Kalkun või 2 Kala (aurutatud) Toit Kogus (kg) Temperatuur Aeg (min.) Terve kala või 2

19 9.8 Sulatamine EESTI 19 Toit Kogus Sulatamise (g) aeg (min.) Täiendav sulatamisaeg (min) Märkusi Kana Asetage kana suurele taldrikule kummulikeeratud alustassi peale. Pöörake poole aja möödudes. Liha Pöörake poole aja möödudes. Liha Pöörake poole aja möödudes. Forell Maasikad Või Koor 2 x Rõõska koort saab vahustada ka siis, kui selles on külmunud tükke. Kreemikook Kuivatamine - Pöördõhk Katke ahjuplaadid pärgamendi või küpsetuspaberiga. Paremate tulemuste saamiseks lülitage ahi poole kuivatamise peal välja, tehke uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma. Juurvili Toit Temperatuur Aeg (h) 1. tasand 2. tasand Oad / 4 Piprad / 4 Köögivili hapendamiseks / 4 Seened / 4 Ürdid / 4 Puuviljad Toit Temperatuur Aeg (h) 1. tasand 2. tasand Ploomid / 4

20 20 Toit Temperatuur Aeg (h) 1. tasand 2. tasand Aprikoosid / 4 Õunaviilud / 4 Pirnid / PUHASTUS JA HOOLDUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke Juhised puhastamiseks Puhastage seadme esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pesuvahendiga. Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet. Puhastage seadme sisemust pärast igakordset kasutamist. Rasva või muude toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem. Eemaldage tugev mustus spetsiaalset ahjupuhastit kasutades. Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis ärge puhastage neid intensiivsete puhastusainetega või teravaservaliste esemetega ega nõudepesumasinas. See võib teflonpinda kahjustada Roostevabast terasest või alumiiniumist seadmed Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või käsnaga. Kuivatage pehme lapiga. Ärge kasutage terasvilla, happeid ega abrasiivseid materjale, kuna need võivad ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju juhtpaneeli, järgides samu ettevaatusabinõusid Uksetihendi puhastamine Kontrollige uksetihendit korrapäraselt. Uksetihend asub ahjuõõne raami ümber. Ärge kasutage seadet, kui uksetihend on kahjustatud. Võtke ühendust hoolduskeksusega. Teavet uksetihendi puhastamise kohta lugege puhastamise üldteabe osast Ahjuresti tugede Ahju puhastamiseks eemaldage ahjuresti toed. 1. Tõmmake ahjuresti toe esiosa külgseina küljest lahti. 2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa külgseina küljest lahti ja eemaldage tugi. 1 Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras. 2 Teleskoopsiinide tõkked peavad olema suunatud ettepoole.

21 10.5 Ukse eemaldamine ja paigaldamine Ahjuuksel on kaks klaaspaneeli. Puhastamiseks saate ahjuukse ja sisemise klaaspaneeli eemaldada. Kui te üritate klaaspaneele eemaldada ajal, mil ust pole eest ära võetud, võib see sulguda. EESTI Leidke üles ukse vasakul poolel asuv hing. ETTEVAATUST! Ärge kasutage ahju ilma sisemise klaaspaneelita. 1. Avage uks täielikult ja leidke üles ukse paremal poolel asuv hing. 2. Vajutage kinnitusdetaili, kuni see välja tõmbub. 5. Tõstke vasaku hinge hoob üles ja keerake seda. 3. Hoidke detaili ühe käega kinni. Võtke teise kätte kruvikeeraja, et tõsta ning keerata parempoolse uksehinge hooba. 6. Sulgege ahjuuks poole peale esimesse avamisasendisse. Seejärel tõmmake ust ettepoole ja tõstke välja.

22 Asetage uks tasasele pehme riidega kaetud pinnale. 8. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B) ülemistest servadest kinni ja suruge sissepoole, et vabastada kinnitusnaga. veenduge, et klaaspaneeli raami pind ei oleks kirja piirkonnas puudutades kare. Veenduge, et paigaldate sisemise klaaspaneeli oma kohale õigesti. 9. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole. 10. Võtke kinni ukse klaaspaneeli ülemisest servast ja tõmmake see ettevaatlikult välja. Jälgige, et klaas libiseks hoidikutest täielikult välja Lambi asendamine Asetage seadme põhjale riidest lapp. See hoiab ära lambi klaasist katte ja ahjuõõne purunemise. Surmava elektrilöögi oht! Enne lambi asendamist ühendage kaitse lahti. Ahjuvalgusti ja selle klaasist kate võivad olla kuumad. ETTEVAATUST! Hoidke halogeenlampi alati riidelapiga, et lambile ei sattuks rasvajääke. 11. Puhastage klaaspaneeli nõudepesuvahendi ja veega. Kuivatage klaaspaneel hoolikalt. Pärast puhastamist paigutage klaaspaneel ja ahjuuks tagasi kohale. Korrake ülaltoodud samme vastupidises järjestuses. Trükitud pind peab jääma ukse sisemisele poolele. Pärast paigaldamist 11. VEAOTSING 1. Lülitage seade välja. 2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või lülitage kaitselüliti välja. Tagumine valgusti 1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks keerake seda vastupäeva. 2. Puhastage klaaskate. 3. Asendage lamp sobiva 300 C taluva kuumakindla lambiga. 4. Paigaldage klaaskate. Vt ohutust käsitlevaid peatükke Mida teha, kui... Probleem Võimalik põhjus Lahendus Ahi ei kuumene. Ahi on välja lülitatud. Lülitage ahi sisse.

23 EESTI 23 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Ahi ei kuumene. Kella pole seadistatud. Seadistage kell. Ahi ei kuumene. Vajalikud seaded pole määratud. Veenduge, et seadistused on õiged. Ahi ei kuumene. Kaitse on vallandunud. Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga. Valgusti ei põle. Lamp on rikkis. Asendage valgusti uue vastu. Toidule ja ahjuõõnde koguneb auru ja kondensvett. Toit on jäänud liiga kauaks ahju. Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust vähemalt minuti pärast välja võtta. Ekraanil on näit "12.00". On olnud elektrikatkestus. Seadistage kell uuesti Hooldusteave Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega. Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. See andmesilt asub ees ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti seadme küljest eemaldage. Soovitame märkida siia järgmised andmed: Mudel (MOD.)... Tootenumber (PNC)... Seerianumber (S.N.) PAIGALDAMINE Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

24 Paigutamine mööblisse min min min. 550 min Seadme kinnitamine köögimööblisse Elektriühendus Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui te ei järgi ohutust käsitlevas jaotises toodud ettevaatusabinõusid. Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik Kaabel Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks või asendamiseks: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt koguvõimsust (andmesildilt). Võite vaadata ka tabelit: Koguvõimsus (W) Kaabli ristlõige (mm²) maksimaalne x 0.75 maksimaalne x 1 maksimaalne x 1.5 Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel) peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).

25 13. ENERGIATÕHUSUS EESTI Tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL 65-66/2014 Tarnija nimi Mudeli tunnus Electrolux Energiatõhususe indeks Energiatõhususe klass Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis Sisekambrite arv 1 Kuumuseallikas Maht Ahju tüüp Mass EOB43450OX A 0.93 kwh/tsüklis 0.88 kwh/tsüklis Elekter 72 l Sisseehitatud ahi 29.9 kg EN Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. Toimivuse mõõtemeetodid Energiasääst Seadmel on omadused, mis aitavad säästa energiat igapäevasel toiduvalmistamisel. Üldised nõuanded Veenduge, et seadme uks on töötamise ajal suletud ja avage seda küpsetamise ajal võimalikult vähe. Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage metallnõusid. 14. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut ahju eelkuumutage. Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti, vähendage sõltuvalt küpsetusajast vähemalt 3-10 minutit enne küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata. Muude toitude soojendamiseks kasutage jääkkuumust. Küpsetamine pöördõhuga Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime. Toidu soojashoidmine Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur. sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

26

Title

Title EOC45651OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8 5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST... 8 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Title

Title EOB5454AAX EOB5454AOX ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 32 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. JUHTPANEEL... 7 5. ENNE

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida. See on ohutusega seotud spetsiifilise

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt   indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt http://docs. indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc Kamado väliahi ja -grill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Ahi ET KASUTUSJUHEND

Ahi ET KASUTUSJUHEND Ahi KASUTUSJUHEND 1/ SEADME KIRJELDUS AHJU TUTVUSTUS Programmija Ooterežiimist väljumise nupp Lamp Traadist riiulitoed Grillvarda ava 2 1/ SEADME KIRJELDUS PROGRAMMIJA TUTVUSTUS Klaviatuuri lukustuse sümbol

Rohkem

hooldusjuhend_11_08_web

hooldusjuhend_11_08_web KÖÖKIDE HOOLDUSJUHEND Mööblimasinast tellitud kõrgekvaliteetsed köögid on küll kergesti hooldatavad, kuid sellegipoolest on soovitav köögi pindu regulaarselt ja hoolikalt puhastada. Regulaarse hooldusega

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm 52 mm A 58 65 7 mm 51 mm 49 mm 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

WNF9 XXX X X ET Eesti keel Kasutusjuhend KOMBINEERITUD KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK Sisukord Kasutusjuhend, 1 Kasutajatugi, 2 Seadme kirjeldus, 3 Seadme kirjeld

WNF9 XXX X X ET Eesti keel Kasutusjuhend KOMBINEERITUD KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK Sisukord Kasutusjuhend, 1 Kasutajatugi, 2 Seadme kirjeldus, 3 Seadme kirjeld WNF9 XXX X X Eesti keel Kasutusjuhend KOMBINEERITUD KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK Sisukord Kasutusjuhend, 1 Kasutajatugi, 2 Seadme kirjeldus, 3 Seadme kirjeldus, 4 Paigaldamine, 5 Sisselülitamine ja kasutamine, 5

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Ցուցումներ օգտագործման համար Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Electrolux keedukatlad

Electrolux keedukatlad Electrolux katlad on eriti nõudlikule tarbijale mõeldud katelde sari, pakkudes kasutajale suurt võimsust, kõrget tootlikkust, muudetava kiirusega põhjasegajat, elektrilist kallutust, mugavat elektroonilist

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem