210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm"

Väljavõte

1 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm

2 52 mm A mm 51 mm 49 mm 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56 mm R = 11,5 mm 49 mm R = 11,5 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm 6 mm B 75 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 52 mm 483 mm 77 mm 742 mm 51 mm +1 3 mm Min. 5 mm 49 mm 513 mm 773 mm 75 mm R = 11,5 mm 49 mm R = 11,5 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm 6 mm C 52 mm 325 mm 77 mm 742 mm 35 mm +1 3 mm 33 mm 75 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 4

3 Min. 1 cm Min. 3 cm Max. 6 cm Min. 5 mm Min. 5 mm 1 2 X 4 3 5

4 EESTI Paigaldamine Lehekülg 4 Kasutusjuhised Lehekülg Need juhised on saadaval ka veebilehel TÄHTSAD OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE! Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja alati järgida. See on ohutusega seotud spetsiifilise ohu sümbol, mis hoiatab kasutajaid ja teisi potentsiaalsete ohtude suhtes. Kõikidele ohutusega seotud sõnumitele eelneb ohu sümbol ja järgmised sõnad: OHTLIK! HOIATUS! Viitab ohtlikule olukorrale, mis tähelepanuta jätmise korral võib põhjustada tõsise kehavigastuse. Viitab ohtlikule olukorrale, mis tähelepanuta jätmise korral võib põhjustada tõsise kehavigastuse. Kõik ohutusega seotud sõnumid toovad välja nende poolt viidatud potentsiaalse ohu ning näitavad, kuidas vähendada seadme ebaõigest kasutamisest põhjustatud elektrilöögi ohtu. Pidage kinni järgmistest punktidest. - Kandke kõikide lahtipakkimis- ja paigaldamistoimingute ajal kaitsekindaid. - Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahutada. - Seadet võib paigaldada ja hooldada kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja kohalikele ohutuseeskirjadele. Ärge parandage ega asendage mõnda seadme osa, kui seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata! - Seade peab olema maandatud. - Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see ulatuks kappi paigaldatud seadmest seinakontaktini. - Paigaldamisel lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; vajalik on kõiki poolusi lahtiühendav lahklüliti kontaktide vahega mitte alla 3 mm. - Ärge kasutage mitmik-pistikupesi ega pikendusjuhtmeid! - Ärge tõmmake seadme toitejuhet! - Elektriosad peavad jääma kasutajale ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist. - Antud seade on mõeldud ainult kodustes tingimustes toidu valmistamiseks. Muud kasutusviisid (nt ruumide kütmine) pole lubatud. Tootja keeldub igasugusest vastutusest juhtelementide vale kasutamise või ebaõige seadmise eest. - Seade ja selle juurdepääsetavad osad muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige küttekehade puudutamist! Väga väikesed ( 3 aastat) ja väikesed lapsed (3 8 aastat) tuleb eemal hoida, kui neid pidevalt ei jälgita. - Lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lastel pole lubatud seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. - Ärge puudutage seadme kuumutuselemente kasutamise ajal ja peale kasutamist. Ärge laske seadmel kokku puutuda riiete või muude süttivate materjalidega enne, kui seade on täielikult maha jahtunud. - Ärge paigutage kergestisüttivaid materjale seadme peale või selle vahetusse lähedusse. ET126

5 - Ülekuumenenud õlid ja rasvad süttivad kergesti. Olge rasva- ja õlirikaste toiduainete küpsetamisel tähelepanelik. - Seadme all asuvasse sektsiooni tuleb paigaldada eralduspaneel (ei kuulu komplekti). - Kui klaaspinnaga seadme pind on mõranenud, siis lülitage seade elektrilöögi vältimiseks välja. - Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga. - Ilma järelvalveta rasva või õliga toiduvalmistamine pliidil võib olla ohtlik ning põhjustada süttimist. ÄRGE proovige kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ning katke seejärel leek katte, näiteks kaane või tulekustutustekiga. Süttimisoht: ärge hoidke toiduvalmistamispindadel esemeid. - Ärge kasutage aurpuhastusseadmeid. - Pliidi pinnale ei tohi asetada metallist esemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ja kaasi, kuna need võivad muutuda kuumaks. - Induktsioonseadmel lülitage keedualaelement peale kasutamist juhtelemendist välja ning ärge lootke ainult pannidetektorile. KESKKONNAKAITSE Pakendi hävitamine Pakkematerjal on 1% ringlussevõetav ja märgistatud taaskasutussümboliga. Erinevaid pakendi osi ei tohi visata loodusesse, vaid need tuleb käidelda vastavalt kohalikele eeskirjadele. Utiliseerimine Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 212/19/EÜ. Seadme õige utiliseerimise tagamisega saab kasutaja aidata vältida potentsiaalselt kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Seadmel või kaasas oleval dokumentatsioonil olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käsitleda majapidamisjäätmena ja see tuleb viia vastavasse elektroonikaromude kogumiskeskusesse. Nõuandeid energia säästmiseks Optimaalsete tulemuste saavutamiseks pidage silmas alljärgnevat. Kasutage potte ja panne, mille põhja läbimõõt on võrdne keedualaga. Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne. Võimalusel valmistage toitu kaane all. Kiirkeedupoti abil säästate veel rohkem aega ja energiat. Asetage pott pliidiplaadile märgitud keeduala keskele. VASTAVUSDEKLARATSIOON - See seade on töötatud välja, toodetud ja turustatud kooskõlas järgmiste õigusaktidega: madalpingedirektiivi 26/95/EÜ (mis vahetas välja direktiivi 73/23/EMÜ ja selle hilisemad muudatused) ohutusnõuetega ja EMÜ direktiivi 24/18/EÜ kaitsenõuetega. - Seade täidab Euroopa määruse nr 66/214 säästliku disaini nõuded vastavuses Euroopa standardile EL ENNE KASUTAMIST TÄHTIS! Keedualad ei lülitu sisse, kui potid pole õige suurusega. Kasutage ainult potte, millel on sümbol INDUKTSIOONSÜSTEEM (kõrval olev joonis). Asetage pott enne pliidiplaadi sisselülitamist vajalikule keedualale. ET127

6 OLEMASOLEVAD POTID JA PANNID OK EI Kasutage magnetit, et teha kindlaks, kas pott on induktsioonpliidi jaoks sobiv: magnetile mittereageerivad potid ja pannid pole sobivad. - Veenduge, et pottidel on sile põhi, vastasel juhul võivad nad kraapida pliidi pinda. Kontrollige toidunõusid. - Ärge asetage kuumi potte või panne pliidiplaadi juhtpaneelile. See võib tekitada kahjustusi. SOOVITUSLIKUD POTI PÕHJA LÄBIMÕÕDUD XL 28 cm min 17 cm max 28 cm M 18 cm min 12 cm max 18 cm L 21 cm min 15 cm max 21 cm S 14.5 cm min 1 cm max 14,5 cm Flexi cook 23 cm Max. 39 cm Min. 12 cm PAIGALDAMINE Lahtipakkimise järel kontrollige, kas toode on transportimise käigus kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või garantiiremondiesindusega. Integreerimismõõtmete ja paigaldusjuhiste osas vt lk 2 toodud pilte. KAPI ETTEVALMISTAMINE PAIGALDAMISEKS HOIATUS! - Paigaldage pliidiplaadi alla eralduspaneel. - Toote alumisele osale ei tohi pärast paigaldamist olla juurdepääsu. - Ärge paigaldage eralduspaneeli, kui paigaldatud on pliidiplaadi alune ahi. Seadme alumise külje ja eralduspaneeli vaheline kaugus peab vastama joonisel toodud mõõtmetele. Toote õige töötamise tagamiseks ärge tõkestage pliidiplaadi ja seadme vahelist minimaalselt nõutud vahemaad (vähemalt 5 mm). Kui paigaldatud on pliidiplaadi alune ahi, veenduge, et ahi oleks varustatud jahutussüsteemiga. Ärge paigaldage pliidiplaati nõude- või tavalise pesumasina kohale, siis ei puutu vooluring kokku auru ja niiskusega, mis seda kahjustada võiks. Süvispaigalduse korral pöörduge garantiiremonditeeninduse ja küsige koostekruvide komplekti Pliidiplaadi eemaldamiseks kangutage kruvikeerajaga (pole kaasas) lahti pliidiplaadi all asuvad ääreklambrid. ELEKTRIÜHENDUS - Võtke pistik seinakontaktist välja! HOIATUS! - Paigalduse peavad teostama kvalifitseeritud töötajad, kes on kursis kehtivate ohutus- ja paigalduseeskirjadega. - Tootja loobub igasugusest vastutusest inimestele või loomadele tekitatud vigastuste või varalise kahju eest, mis tulenevad käesolevas peatükis mainitud kasutusjuhiste eiramisest. - Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et võimaldada pliidiplaati tööpinnast eemaldada. - Veenduge, et seadme põhjal oleval andmeplaadil märgitud pinge vastab teie koduse vooluringi vooluvarustuse pingele. min 5 mm min 2 mm min 5 mm ET128

7 Klemmiplokiga ühendamine Elektriühenduse tegemisel kasutage H5RR-F või H5V2V2-F kaablit, nagu allpool tabelis näidatud. Juhtmed Arv x suurus V ~ + 3 x 4 mm V 3 ~ + 4 x 1,5 mm V 3N ~ + 5 x 1,5 mm V 2N ~ + 4 x 1,5 mm V 3N ~ V ~ V ~ (AU ja UK) 23 V 23 V 23 V 23 V 23 V 23 V 23 V 23 V 23 V 23 V 23 V A B C V 2N ~ V 3 ~ (ainult Belgia) V 2N ~ (ainult Holland) Tähtis! - Kaabeldusskeemile vastavalt (vt joonist) kas siis säilitage või eemaldage klemmiplokkide kruvide L1-L2 ja N1-N2 vahel olevad metallsillad. - Kui komplekti kuulub kaabel, vt kaabliga kaasas olevaid ühendusjuhiseid. - Veenduge, et klemmiploki kuus kruvi oleksid kaablite ühendamise järel kinni keeratud. Näide olemasolevast (vasak) ja eemaldatud (parem) sillast. Vt täpsemaid andmeid kaabeldusskeemilt (sillad võivad olla L1-L2 ja N1-N2 vahel). Ühendage kollane/roheline maandusjuhe klemmiga, millel on tähis. See juhe peab olema pikem, kui teised juhtmed. 1. Eemaldage klemmiploki kate (A), kruvides selleks lahti kruvi ja sisestades katte klemmiploki hinge (B) vahele. 2. Pange toitekaabel kaabliklambrisse ja ühendage juhtmed klemmiplokiga vastavalt selle lähedal asuvale ühendusskeemile. 3. Kinnitage toitekaabel kaabliklambriga. 4. Sulgege kate (C) ja kruvige see eelnevalt eemaldatud kruviga klemmiplokile. Iga kord, kui toide ühendatakse, teeb pliidiplaat mõne sekundi jooksul automaatse kontrollimise. Kui pliidiplaadil juba on toitekaabel, järgige kaabliga kaasas olevaid juhiseid. Ühendage seade vooluvõrku kõiki faase katkestava lülitiga, mille kontaktide vahe on mitte alla 3 mm. KASUTAMISJUHISED Juhtpaneeli kirjeldus Juhtpaneel Võimsusjuhtimise samm 1 Sisse/välja Taimer Juhtpaneeli lukustus / erifunktsioon / võimsusjuhtimise samm 2 ja 4 Võimsusjuhtimise samm 1 Keedualade juhtseaded ja vastavad näidikud ET129

8 Võimsusjuhtimise samm 1 Sisse/välja Taimer Juhtpaneeli lukustus / erifunktsioon / võimsusjuhtimise samm 2 ja 4 Võimsusjuhtimise samm 1 Pliidiplaadi SISSE/VÄLJA lülitamine Vajutage pliidiplaadi sisselülitamiseks nuppu umbes kaks sekundit, kuni süttib keeduala näidik. Väljalülitamiseks vajutage samale nupule kuni näidik lülitub välja. Kõik keedualad on inaktiveeritud. Kui pliidiplaat on olnud kasutuses, jääb jääkkuumuse näidik H põlema, kuni kõik keedualad on maha jahtunud. Kui 1 sekundi jooksul peale sisselülitamist ei valita ühtegi funktsiooni, lülitub pliidiplaat automaatselt välja. Keedualade sisselülitamine ja reguleerimine Võimsusnäidik Valitud keeduala näidik Keedualade juhtseaded ja vastavad näidikud Keeduala asukoht Pange pott keedualale. Pliidiplaadi sisselülitamise järel aktiveerige soovitud keeduala, vajutades selleks vastavale + nupule. Näidikule ilmub. Valida saab soovitud võimsustaseme alates min kuni max 9, või siis kiirendi P, kui see on olemas. Võimsusastme suurendamiseks vajutage nuppu +. Võimsusastme vähendamiseks vajutage nuppu -. Keedualade väljalülitamine Keedualade väljalülitamiseks vajutage vähemalt kolm sekundit vastavatele + ja - nuppudele. Keeduala lülitub välja ning kui ala on veel kuum, kuvatakse keeduala näidikule täht H. Juhtpaneeli lukustus See funktsioon lukustab juhtseadmed, et vältida pliidiplaadi juhuslikku sisselülitamist. Juhtpaneeli lukustuse aktiveerimiseks lülitage pliidiplaat sisse ja vajutage kolm sekundit taimeri nuppu. Aktiveerumisest annab märku helisignaal ja märgutule süttimine lukusümboli lähedal. Juhtpaneel on lukustatud; ainsana toimib väljalülitamise funktsioon. Juhtluku inaktiveerimiseks korrake aktiveerimistoimingut. Helendav punkt kustub ja pliidiplaat on uuesti aktiivne. Vee olemasolul, pottidest pliidile sattunud vedelik või sümboli all olevale nupule toetuvad esemed võivad juhtpaneeli luku juhuslikult kas sisse või välja lülitada. Taimer Taimerit saab kasutada toiduvalmistamisaja määramiseks maksimaalselt 99 minutiks (1 tund ja 39 minutit) kõikidele keedualadele. Valige keeduala, millega koos soovite taimerit kasutada, vajutage taimerile ning kostuv piiks annab märku taimeri sisselülitumisest (vt joonist). Näidikule kuvatakse ning süttib LED lamp. Taimeri väärtust saab nii suurendada kui vähendada, puudutades selleks liuguri nuppe + ja -. Kui määratud aeg on möödunud, kõlab helisignaal ning keeduala lülitub automaatselt välja. Taimeri inaktiveerimiseks hoidke taimeri nuppu vähemalt kolm sekundit. Taimeri seadistamiseks mõnele teisele keedualale korrake ülaltoodud samme. Taimeri näidik näitab valitud keeduala või lühima ajaga taimeri aega. Taimeri muutmiseks või inaktiveerimiseks vajutage vastava taimeri keeduala valimise nuppu. Juhtpaneeli hoiatused. Erifunktsioonid (kui on olemas) Mõnel mudelil on ka erifunktsioonid. Automaatfunktsioon See funktsioon määrab automaatselt võimsustaseme madalal temperatuuril keetmiseks. Aktiveerige see funktsioon pärast toidu keemaminekut, vajutades kõigepealt vastava keeduala nuppu ja seejärel nuppu. ET13

9 Hautamine (kui on olemas) Pärast toidu keemaminekut vajutage nuppu ja pliit määrab automaatselt sobiva võimsustaseme, et poti sisu keeks tasaselt. Näidikule ilmub A, süttib märgutuli. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu. Sulatamine (kui on olemas) See funktsioon hoiab kuumutusalas püsivalt madalat temperatuuri. Pärast poti/kööginõu asetamist valitud keedualale lülitage pliit sisse ja valige keeduala. Vajutage nuppu. Näidikule ilmub A ja süttib märgutuli. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu. Soojashoidmine (kui on olemas) See funktsioon valib automaatselt võimsustaseme, mis hoiab vast küpsetatud toidu ja serveerimisnõud soojana (induktsiooniga sobiva tarvikuga). Vajutage nuppu : Displeile ilmub A ja süttib indikaatorlamp. Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage lihtsalt nuppu. Jääkkuumuse näidik. Pliidiplaat on varustatud iga keeduala jääkkuumuse näidikutega. Need näidikud hoiatavad kasutajad veel kõrge temperatuuriga keedualadest. Kui näidik näitab, siis on keeduala jätkuvalt kuum. Kui vastava keeduala jääkkuumuse näidik põleb, saab seda keeduala kasutada näiteks toidu soojana hoidmiseks või sulatamiseks. Kui keeduala jahtub maha, näidik kustub. Vale või puuduva poti näidik. Kui kasutate sobimatut potti, see ei ole õiges asendis või selle mõõtmed ei sobi induktsioonpliidiga, ilmub näidikule teade no pot (vt kõrvalasuvat joonist). Kui 6 sekundi jooksul potti ei tuvastata, lülitub pliidiplaat välja. Kiirkeedu funktsioon (kiirendi) See ainult mõnel keedualal olev funktsioon muudab võimalikuks pliidiplaadi maksimaalse võimsuse kasutamise (näiteks vee väga kiirelt keema ajamiseks). Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu + kuni näidikule ilmub P. Kiirendifunktsiooni 1-minutilise kasutamise järel lülitub seadme keeduala automaatselt võimsustasemele 9. Võimsusjuhtimise funktsioon (kui on olemas) Võimsusjuhtimise funktsiooniga saab kasutaja määrata vastavalt vajadusele pliidi suurima lubatud võimsuse. Seda saab määrata igal ajal ja valitud väärtus jääb kehtima järgmise muutmiseni. Soovitud võimsuspiirangu määramisel kohandab pliit automaatselt keedualade voolujaotust, tagades, et piirangut ei ületata. Nii saab kõiki keedualasid korraga kasutada, ilma et tekiks ülekoormus. Saadaval on neli võimsuspiirangu taset, mida näidatakse ka näidikul: 2,5 4, 6, 7,2 kw (7,2 kw on pliidi max võimsus) Vaikimisi on pliit max võimsuse tasemel Võimsustaseme saab valida esimese 6 sekundi jooksul pärast seadme ühendamist vooluvõrku, toimides järgmiselt. Samm Juhtpaneel Ekraan 1 Vajutage umbes kolm sekundit mõlemat võimsusjuhtimise nuppu (samm 1) 2 Vajutage võimsusjuhtimise nuppu (samm 2) eelmise sammu kinnitamiseks 3 Vajutage soovitud taseme valimiseks saadaolevate variantide seast 4 Vajutage võimsusjuhtimise nuppu (samm 4) eelmise sammu kinnitamiseks Ekraanil kuvatakse Süttib valgustus koos keedualade kasutustuledega Näidikule ilmub määratud tase, mis vilgub umbes kaks sekundit. Pärast seda kõlab pliidi helisignaal ja pliit lülitub välja. Nüüd on see kasutamiseks valmis Kui võimsuse määramisel tekib tõrge, siis ilmub näidiku keskele sümbol ja kõlab umbes viie sekundi pikkune helisignaal. Sellisel juhul korrake konfigureerimistoimingut otsast peale. Kui tõrge kordub, siis pöörduge teenindusse. Kui kasutaja püüab tavakasutuse korral võimsust suurendada, ent max võimsustase on juba saavutatud, siis vilgub kasutatava ala tase kaks korda ja kõlab helisignaal. Selles alas suurema võimsuse saavutamiseks tuleb ühe või mitme teise aktiivse keeduala võimsustaset käsitsi vähendada. ET131

10 Helisignaali sisselülitamine/väljalülitamine Hoidke pärast pliidi sisselülitamist vähemalt viis sekundit korraga all esimese keeduala nuppu - ja parempoolset äärmist nuppu (nagu on all näidatud).. Viis sekundit Flexi cook Mudelitel, kus see funktsioon on olemas, võimaldab see kasutada keeduala kas kahe eraldi alana või ühe eriti suure alana. See on eriti sobiv ovaalsete, ristkülikukujuliste või pikerguse kujuga pannide puhul (maksimaalsed aluse mõõtmed 38x23 cm) või korraga enam kui ühe standardpanni kasutamisel. Flexicook funktsiooni aktiveerimiseks lülitage pliidiplaat sisse ja vajutage korraga kahele keedualade valimisnupule, nagu alloleval pildil on näidatud: kaks keeduala näidikut näitavad taset. Mõlemad täpid tasemenumbri kõrval põlevad, näidates, et funktsioon Flexicook on aktiveeritud. Võimsustaseme muutmiseks (vahemikus 1 kuni 9 või P) vajutage nuppe -/+. Funktsiooni Flexi cook inaktiveerimiseks vajutage korraga kahele keedualade valimisnupule. Keedualade koheseks väljalülitamiseks vajutage keeduala valimise nuppu vähemalt kolm sekundit. i Keeduala näidikul, mis pole suuteline potte tuvastama, kuvatakse tekst no pot (pott puudub). Poti mittetuvastamise põhjuseks võib olla puuduv, valesti asetatud või induktsioonpliidi jaoks mitte sobiv pott. Selline sõnum jääb aktiivseks 6 sekundiks: selle aja jooksul saate lisada või liigutada potte Flexi cook piirkonnas nii, nagu soovite. Kui 6 sekundi möödudes pole keedualale asetatud ühtegi potti ega panni, lõpetab süsteem sellel keedualal pottide otsimise. Sümbol jääb põlema, näidates sellega, et keeduala on inaktiveeritud. Funktsiooni Flexi cook uuesti aktiveerimiseks vajutage ühele kahest vastavast nupust Funktsioon Flexi cook suudab ka teha kindlaks, kas potti on liigutatud Flexi cooki piirkonnas ühelt keedualalt teisele, säilitades uuel alal sama võimsustaseme, mis oli valitud esialgsel keedualal (vt näidet all toodud jooniselt: kui pott viiakse eesmiselt keedualalt tagumisele keedualale, näidatakse võimsustaset poti asukoha keedualale vastaval näidikul). Samuti on Flexi cooki piirkonda võimalik kasutada kahe sõltumatu keedualana, kasutades selleks üksiku keeduala vastavat nuppu. Asetage pott üksiku keeduala keskele ning reguleerige puuteliuguriga võimsustaset. i Tähtis: asetage pann kindlasti keeduala keskele nii, et see kataks ära üksiku keeduala keskkoha. Suure poti, ovaalse, ristkülikukujulise või pikendatud kujuga pannide puhul asetage pannid keeduala keskele. Pottide õige ja vale asetamise näited: ET132

11 PUHASTAMINE HOIATUS! - Ärge kasutage aurpuhastusseadmeid! - Veenduge enne puhastamist, et keedualad on välja lülitatud ja jääkkuumuse näidikut ( H ) ei kuvata. Kui klaasil on ixelium TM logo, siis on teie pliidiplaat ixelium TM töötlusega. ixelium TM on eksklusiivne Whirlpooli pinnaviimistlus, mis tagab suurepärase puhtuse ja kauakestva sära. Seega kui teil on IXELIUMi pliidiplaat, järgige järgmisi puhastussoovitusi. Kasutage pehmet lappi (mikrokiud on parim) koos vee või tavalise klaasipuhastusvahendiga. Kui soovite põhjalikumalt puhastada, siis jätke niiske lapp paariks minutiks klaasi peale. TÄHTIS! Ärge kasutage abrasiivseid švamme või küürimispatju. Nende kasutamine kahjustab lõppkokkuvõttes pöördumatult klaasi. Puhastage pliidiplaat pärast iga kasutamist (kui pliidiplaat on jahe), et eemaldada kõik toidujäägid ja -plekid. Suhkur ja kõrge suhkrusisaldusega tooted kahjustavad pliidiplaati ning need tuleb kohe eemaldada. Sool, suhkur ja liiv võivad kriimustada klaasipinda. Kasutage pehmet lappi, imavat köögipaberit või spetsiaalset pliidiplaadi puhastajat (järgige tootja juhiseid). Keedualale valgunud vedelik võib panna keedunõu vibreerima või liikuma Kuivatage pliidiplaat pärast selle puhastamist põhjalikult. RIKKEOTSING Lugege läbi ja järgige jaotises Kasutamisjuhised toodud juhiseid. Kontrollige, et ei oleks voolukatkestust. Kuivatage pliidiplaat pärast selle puhastamist põhjalikult. Kui pliidiplaadi sisselülitamisel ilmuvad näidikule tärkkoodid (tähed ja numbrid), vaadake juhiseid järgnevast tabelist. Kui pliidiplaati ei ole pärast kasutamist võimalik välja lülitada, lahutage seade vooluvõrgust. VEAKOOD KIRJELDUS VÕIMALIKUD PÕHJUSED VEA KÕRVALDAMINE C81, C82 Juhtpaneel lülitub liigkõrgete temperatuuride tõttu välja Elektroonikaosade sisetemperatuur on liiga kõrge Laske pliidiplaadil maha jahtuda, enne kui seda uuesti kasutama asute. F42 või F43 Ühenduspinge on vale Sensor on tuvastanud seadmele ettenähtud toitepinge ja vooluvarustuse toitepinge erinevuse Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust ning kontrollige elektriühendust F12, F21, F25, F36, F37, F4, F47, F56, F58, F6 Pöörduge garantiiremonditeenindusse ja öelge konkreetne veakood PLIIDIPLAADI TEKITATAVAD HELID Induktsioonpliidiplaadid võivad tavapärase kasutamise käigus tuua esile vilisevaid või krõpsuvaid helisid, mis tegelikult lähtuvad pottidest ja pannidest seoses nende põhjade tehniliste omadustega (näiteks on põhjad valmistatud mitmest materjalikihist või on ebatasased). Sellised helid erinevad sõltuvalt kasutatavatest pottidest ja pannidest ning neis sisalduvast toidukogusest ega kujuta endast mingeid defekte. Lisaks on induktsioonpliidil sisemine jahutussüsteem elektroonikadetailide temperatuuri kontrollimiseks. Seetõttu on pliidi töötamise ajal ja veel mitu minutit pärast selle väljalülitamist kuulda jahutusventilaatori müra. Tegemist on täiesti normaalse nähtusega ning see on vajalik seadme asjakohaseks toimimiseks. GARANTIIREMONDITEENINDUS Enne garantiiremonditeenindusse pöördumist: 1. Vaadake, kas suudate probleemi ise tõrkeotsingu juhiste abil lahendada. 2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on lahenenud. Kui pärast ülaltoodud kontrollimisi viga püsib, pöörduge lähimasse garantiiremonditeenindusse. Alati täpsustage: tõrke lühike kirjeldus; toote tüüp ja täpne mudel; teenindusnumber (andmesildil sõna Service järel), mis asub seadme all (metallist plaadil). teie täielik aadress; teie telefoninumber. Kui midagi on vaja seadme juures parandada, siis võtke ühendust ametliku garantiiremonditeenindusega (et tagada originaalvaruosade kasutamine ja nõuetekohased remonttööd). Varuosad on saadaval 1 aastat. ET133

12 VÕIMSUSTASEMETE TABEL Võimsustase Toiduvalmistamise tüüp Taseme kasutamine (tähistab toiduvalmistamise kogemust ja harjumusi) Max. võimsus Suur võimsus Keskmine võimsus Väike võimsus OFF (VÄLJAS) Kiirendi Kiirkuumutus 8-9 Praadimine - keetmine Pruunistamine - rasvas praadimine - keetmine - grillimine Pruunistamine - keetmine - hautamine - rasvas praadimine - grillimine Keetmine - hautamine - rasvas praadimine - grillimine 3-4 Keetmine - rahulikult keetmine - paksendamine kreemjaks muutmine 1-2 Sulatamine - soojana hoidmine - kreemjaks segamine 1 Nullvõim sus Aluspind Sobib suurepäraselt toidu temperatuuri kiireks tõstmiseks, näiteks vee kiireks keemaajamiseks või toiduvalmistamisvedelike kiireks kuumutamiseks Suurepärane pruunistamiseks, toiduvalmistamise alustamiseks, sügavkülmutatud toiduainete praadimiseks, kiirkeetmiseks Suurepärane pruunistamiseks, aktiivse keetmise säilitamiseks, küpsetamiseks ja grillimiseks (lühikese aja vältel, 5 1 minutit) Suurepärane rasvas praadimiseks, kerge keetmise säilitamiseks, küpsetamiseks ja grillimiseks (keskmise aja vältel, 1 2 minutit), tarvikute eelkuumutamiseks Suurepärane hautamiseks, kerge keetmise säilitamiseks (pika aja vältel). Pasta valmistamine Suurepärane pika valmistamisajaga toitudele (riis, kastmed, praed, kala), mille valmistamiseks kasutatakse vedelikku (näiteks vesi, veinid, puljong, piim) ja pasta valmistamiseks Suurepärane pika valmistamisajaga toitudele (mille kogus on vähem kui liiter: riis, kastmed, praed, kala), mille valmistamiseks kasutatakse vedelikku (nt vett, veini, puljongit, piima) Suurepärane või pehmendamiseks, šokolaadi ettevaatlikuks sulatamiseks, väikeste toodete sulatamiseks või äsja valminud toidu lihtsalt soojana hoidmiseks (näiteks kastmed, supid, minestrone (itaalia köögiviljasupp) Suurepärane just valminud toidu soojana hoidmiseks, risotode kreemjaks muutmiseks, serveerimisnõude kuumana hoidmiseks (induktsiooniga sobiva tarvikuga) Pliidiplaat on oote- või väljalülitatud režiimis (toiduvalmistamise lõpus on võimalik jääkkuumus, millest annab märku täht H ) MÄRKUS Suurepärast kuumusjaotust (näiteks pannkoogid) vajavate kiirelt valmivate toitude valmistamisel 28 cm topeltkeedualal (kui on olemas) kasutage panne, mille läbimõõt ei ole suurem kui 24 cm. Ettevaatliku toiduvalmistamise puhul (näiteks šokolaadi ja või sulatamine) kasutage väiksema läbimõõduga üksikuid keedualasid. ET134

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Ցուցումներ օգտագործման համար Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para

Rohkem

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt   indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt http://docs. indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

PORTATIIVNE_kasutusjuhend_EST.pdf

PORTATIIVNE_kasutusjuhend_EST.pdf KASUTUSJUHEND Sümbolite tähendused OHT! Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine lõppeb surma või tõsise vigastusega. PORTATIIVNE ÕHUKONDITSIONEER Mudelid CH-M09K6S - jahutamine NSP19-12A3 CH-M10K7B

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida. See on ohutusega seotud spetsiifilise

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

hooldusjuhend_11_08_web

hooldusjuhend_11_08_web KÖÖKIDE HOOLDUSJUHEND Mööblimasinast tellitud kõrgekvaliteetsed köögid on küll kergesti hooldatavad, kuid sellegipoolest on soovitav köögi pindu regulaarselt ja hoolikalt puhastada. Regulaarse hooldusega

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem