kVARTALIKIRI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "kVARTALIKIRI"

Väljavõte

1 ELUKVALITEET TALLINNAS JA TEISTES EUROOPA LIIDU RIIKIDE PEALINNADES Marika Kivilaid, Mihkel Servinski Statistikaamet Artikkel annab ülevaate projekti Urban Audit käigus tehtud Euroopa Liidu riikide pealinnade elanike rahuloluküsitluse tulemustest. Neist on näha, et tallinlased on oma linnaga rahul, kuid paljudes Euroopa Liidu riikide pealinnades on rahulolu oma linnaga suurem kui Tallinnas. Tallinlased on kõige rohkem rahul kaupluste kättesaadavuse ja kultuurirajatistega. Tööd ja sobiva hinnaga head elamispinda on siin aga keeruline leida. Linna probleemsemate valdkondadena toovad elanikud esile teid ning tervishoiuteenuseid. Projekt Urban Audit Urban Auditi eesmärk on koguda ja levitada usaldusväärseid ning võrreldavaid andmeid Euroopa linnade elukvaliteedi kohta. Aastatel korraldas Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat Urban Auditi katseprojekti, mille käigus koguti andmeid 58 Euroopa suurema linna kohta (450 näitajat) aastal käivitus Euroopa Liidu (EL-15) liikmesriikides Urban Auditi jätkuprojekt. Selle esimesel andmekogumisperioodil koguti andmeid 189 tollases Euroopa Liidu linnas, 69 kandidaatriigi linnas ning peale selle veel Bulgaaria ja Rumeenia linnades (andmeid koguti põhiliselt aasta kohta). Eesti linnad Tallinn ja Tartu osalevadki projektis alates esimesest andmekogumisperioodist aastal. Teisel andmekogumisperioodil (andmeid koguti põhiliselt aasta kohta) osales projektis 321 linna 27 Euroopa Liidu riigist, peale selle veel 36 linna Norrast, Šveitsist ja Türgist. Kolmas andmekogumisperiood oli aastail (andmed põhiliselt aasta kohta) ja neljas on ajavahemikus (andmed peamiselt aasta kohta). Kolmandal andmekogumisperioodil liitus projektiga ka viis linna Horvaatiast, kes on Euroopa Liidu liikmesriik 1. juulist Peale selle osaleb projektis üle 230 suurema linna, mille kohta kogutakse vähem näitajaid. Eurostat soovib, et projektis osaleksid kõik üle elanikuga linnad ning seepärast on alates neljandast andmekogumisperioodist projekti kaasatud ka Narva linn Eestist. Projekti käigus kogutakse andmeid rahvastiku, sotsiaalelu (tervishoid, leibkondade elujärg, tööturg, haridus, kultuur ja vaba aeg), majanduse (ettevõtlus, turism) ja keskkonna kohta. Seda tehakse kolmel piirkondlikul tasandil. Linn Linna mõjupiirkond (larger urban zone, lüh LUZ). Eestis vaadeldakse sel tasandil maakondi. Ei Harju ega Tartu maakond pole täpselt need alad, mida mõistetakse LUZ-ina, aga maakonnad on kompromiss soovide ja tegelike võimaluste vahel ning maakondade kohta on võimalik andmeid saada. Ida-Viru maakond pole isegi kompromissile minnes Narva mõjupiirkonnana vaadeldav ja seepärast Narva puhul LUZ-i andmeid ei koguta. Linnaosad. Eestis kogutakse linnaosade kohta andmeid vaid Tallinnas. Andmeid kogutakse periooditi. Praegu kogutakse neid iga kolme aasta tagant, kusjuures ühe aasta kohta kolmest kogutakse rohkem näitajaid. Kui vaadata Eurostati andmebaasis näiteks perioodi , siis valdavalt on tegemist aasta andmetega. Andmekogumisperioodil kogutavate näitajate hulk on aja jooksul muutunud: alustati enam kui 300-ga, neljandal perioodil kogutakse ligikaudu 180 näitajat. Kõige rohkem näitajaid kogutakse linna tasandil, vähem linna mõjupiirkonna ja linnaosade kohta. Suurem osa andmeid saadakse Statistikaameti kogutavatest andmetest, väiksem osa linnavalitsustelt. Osa näitajaid kogub Eurostat tsentraalselt. 70 EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

2 Igal kogumisperioodil korraldatakse suuremates linnades telefoniküsitluse teel ka uuring selle kohta, kuidas linnaelanikud ise tunnetavad elukvaliteeti oma linnas. Eestist osaleb uuringus Tallinn, küsitletakse 500 inimest. Küsitluse metoodika sarnaneb Eurobaromeetri uuringu metoodikaga. Viimane küsitlus toimus 15. novembrist kuni 7. detsembrini 2012 ja selles osales 79 linna Euroopa Liidust ning Horvaatiast, Islandilt, Norrast, Šveitsist ja Türgist. Olenevalt riigi suurusest osales igast neist 1 7 linna, pealinnade hulgas ei toimunud küsitlust vaid Šveitsi pealinnas Bernis. Kokku intervjueeriti inimest erinevatest sotsiaaldemograafilistest rühmadest, küsitleti vastajate emakeeles. Küsitluse käigus paluti linnaelanikel avaldada arvamust linnaelu erinevate tahkude kohta. Esitati järgmised küsimused. 1. Üldiselt võttes, kas olete väga rahul, üsna rahul, pigem rahul või üldse mitte rahul järgmiste oma linna eluvaldkondadega: 1. ühistransport, näiteks buss, tramm, metroo 2. tervishoiuteenused, arstid ja haiglad 3. spordirajatised, nagu spordiväljakud ja spordisaalid 4. kultuurirajatised, nagu kontserdisaalid, teatrid, muuseumid ja raamatukogud 5. tänavate ja hoonete seisukord oma naabruskonnas 6. avalik linnaruum, nagu turud, väljakud, jalakäijate alad 7. rohealad, nagu pargid ja aiad 8. kaupluste kättesaadavus 9. koolid ja teised haridusasutused 10. õhu kvaliteet 11. müratase 12. puhtus 2. Loen Teile ette mõned väited. Öelge palun, kas olete täiesti nõus, pigem nõus, pigem ei ole nõus või ei ole üldse nõus järgmiste väidetega: 1. olen rahul, et elan [linnas] 2. [linnas] on lihtne tööd leida 3. välismaalaste kohalolek on [linnale] hea 4. välismaalased, kes elavad [linnas], on hästi lõimunud 5. [linnas] leiab kergesti sobiva hinnaga hea eluaseme 6. [linna] valitsemisorganid pakuvad elanikele tõhusaid teenuseid 7. tunnen end [linnas] turvaliselt 8. tunnen end oma naabruskonnas turvaliselt 9. [linn] võitleb kliimamuutuste vastu (nt energiatõhusus, roheline transport) 10. üldiselt võib enamikku [linna]elanikke usaldada 11. üldiselt võib enamikku minu naabruskonna elanikke usaldada 12. üldiselt võib [linna] valitsemisorganeid usaldada 3. Üldiselt võttes, kas olete väga rahul, üsna rahul, mitte väga rahul või üldse mitte rahul oma töise olukorraga 2. oma leibkonna rahalise olukorraga 3. oma eluga 4. oma elukohaga EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA 71

3 4. Millised kolm järgmistest valdkondadest on Teie arvates [linnas] kõige probleemsemad? (Kõige rohkem kolm vastust.) Turvalisus; õhu saaste; müra; ühistransport; tervishoiuteenused; sotsiaalteenused; haridus ja koolitus; töötus; eluase; teede infrastruktuur; ei tea või vastus puudub. Artikkel annab ülevaate sellest, millised olid tallinlaste vastused küsimustele, missuguseid hinnanguid need sisaldasid ning kuidas need hinnangud paigutuvad Euroopa Liidu riikide pealinnade küsitlustulemuste konteksti. Projekti Urban Audit käigus kogutavast statistikast ilmuvad ülevaated veel ka järgmistes kvartalikirjades. Inimeste rahulolu oma linnaga Üldine rahulolu Üldise rahulolu näitajaks on vastus küsimusele, kuidas on inimesed rahul eluga oma kodulinnas (küsimus 2.1). Tallinnas andis sellele küsimusele positiivse vastuse (täiesti rahul või pigem rahul) 89 küsitletutest. See on hea tulemus, kuigi Euroopa Liidu riikide pealinnadest neljateistkümnes oli vastav protsent veelgi suurem. Sellega, et elatakse just oma kodulinnas, oldi rahul kõikides Euroopa Liidu riikide pealinnades. Teiste seast eristus selgelt vaid Kreeka pealinn Ateena, kus küsimusele andis positiivse vastuse ainult veidi üle poole elanikkonnast. Ülejäänud pealinnades oli positiivsete vastuste osatähtsus üle 80 (joonis 1). Joonis 1. Vastused väitele Olen rahul, et elan [linnas] Euroopa Liidu riikide pealinnades, 2012 Figure 1. Answers to the statement I am satisfied to live in [city name] in EU capitals, 2012 Kopenhaagen Copenhagen Stockholm Stockholm Amsterdam Amsterdam Viin Vienna Luksemburg Luxembourg Vilnius Vilnius Berliin Berlin Zagreb Zagreb Lissabon Lisbon Helsingi Helsinki Ljubljana Ljubljana Varssavi Warsaw Dublin Dublin Praha Prague Tallinn Tallinn Valletta Valletta Pariis Paris London London Bratislava Bratislava Nikosia Nicosia Madrid Madrid Riia Riga Budapest Budapest Sofia Sofia Brüssel Brussels Bukarest Bucharest Rooma Rome Ateena Athens Täiesti nõus Strongly agree Pigem nõus Somewhat agree Pigem ei ole nõus Somewhat disagree Ei ole üldse nõus Strongly disagree Ei tea või vastus puudub Don t know or no answer Vaadates tallinlaste antud vastuseid lähemalt, selgub, et võrreldes teiste linnadega on nende seas suhteliselt suur osatähtsus vastustel, kus olukorda hinnati pigem positiivseks: täiesti kindlalt olid väitega olen rahul, et elan Tallinnas nõus 51 vastanutest, 38 vastanutest ütles, et on väitega pigem nõus. Kui reastada vaadeldavad linnad täiesti kindla positiivse vastuse andnud 72 EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

4 vastajate osatähtsuse järgi, siis asuks Tallinn 17. kohal, mis ei ole halb tulemus. Kuid kui üldise positiivse hinnangu osatähtsuselt ollakse parimast tulemusest (Taani pealinn Kopenhaagen) maas seitsme protsendipunkti võrra, siis täiesti kindla positiivse vastuse osatähtsuse puhul ollakse parimast tulemusest (Rootsi pealinn Stockholm) maas tervelt 30 protsendipunkti. Rahulolu linna infrastruktuuri ja rajatistega Linlaste rahulolu oma linna infrastruktuuri ja rajatistega on vaadeldav kaheksas jaos: ühistransport (küsimus 1.1), tervishoiuteenused (küsimus 1.2), spordirajatised (küsimus 1.3), kultuurirajatised (küsimus 1.4), tänavate ja hoonete seisukord naabruskonnas (küsimus 1.5), avalik linnaruum (küsimus 1.6), kaupluste kättesaadavus (küsimus 1.8) ning koolid ja haridusasutused (küsimus 1.9). Kõigi nende valdkondade puhul andis positiivse vastuse üle poole küsimustele vastanud tallinlastest (joonis 2). Pole üllatav, et väga rahul olijaid oli tunduvalt vähem kui üsna rahul olijaid, aga kui üldine rahulolu valdkonnaga on suur, siis on selles rahulolus ka väga rahul olevate inimeste osatähtsus suurem. Kõnealustest valdkondadest olid tallinlased kõige enam rahul kaupluste kättesaadavusega ja kultuurirajatistega. Vähem rahul oldi tänavate ja hoonete seisukorra ning tervishoiuteenustega. Kõige vähem oli tervishoiuteenustega väga rahul olevaid tallinlasi (10 vastanutest). Euroopa Liidu riikide pealinnade elanike rahulolu oma linna infrastruktuuri ja rajatistega oli väga erinev: positiivse hinnangu andnute suurima ja väikseima osatähtsuse vahe oli suur. Kõige ühtlasemalt oldi rahul kaupluste kättesaadavusega. Tallinlaste hinnang sellele oli kõige lähedasem kõrgeimale positiivsele hinnangule. Kõige lähemal madalaimale positiivsele hinnangule oli tallinlaste hinnang haridusasutustele. Joonis 2. Tallinlaste rahulolu linna infrastruktuuri ja rajatistega, 2012 Figure 2. Residents satisfaction with the infrastructure and facilities in Tallinn, 2012 Kaupluste kättesaadavus Availability of retail shops Kultuurirajatised Cultural facilities Avalik linnaruum Public spaces Ühistransport Public transport Haridusasutused Educational facilities Spordirajatised Sports facilities Tervishoiuteenused Health care services Tänavad ja hooned Streets andbuildings Väga rahul Very satisfied Üsna rahul Fairly satisfied EL-28 max EU-28 max. EL-28 min EU-28 min ja aasta uuringu tulemusi saab omavahel võrrelda kuues valdkonnas (joonis 3). Kahe valdkonna kohta (kaupluste kättesaadavus ja haridusasutused) aasta andmed puuduvad. Kuuest valdkonnast kolme kohta (kultuurirajatised, avalik linnaruum, tervishoiuteenused) pole tallinlaste hinnang muutunud ja kolme suhtes (ühistransport, spordirajatised, tänavad ja hooned) on see läinud mõnevõrra halvemaks. Hinnangud ei ole halvenenud väga palju, kuid tõenäoliselt siiski rohkem kui statistilise vea ulatuses (veahinnanguid pole uuringu aruandes toodud). Kuid miks pole tallinlaste arvamus ühegi valdkonna kohta paranenud? Vaadates, kuidas on hinnangud muutunud lähinaabrite pealinnades, on näha, et hinnangute halvenemises pole midagi erakordset, kuid nii Helsingis, Riias, Stockholmis kui ka Vilniuses on EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA 73

5 hinnang mõne valdkonna kohta paranenud. Riias on selliseid valdkondi neli: ühistransport, spordirajatised, kultuurirajatised ja avalik linnaruum; Vilniuses kolm: tervishoiuteenused, kultuurirajatised ja avalik linnaruum; Helsingis kaks: tänavad ja hooned ning avalik linnaruum; Stockholmis üks spordirajatised. Siin võiks Tallinnal olla mõningast mõtteainet. Joonis 3. Tallinlaste rahulolu linna infrastruktuuri ja rajatistega, 2009ª, 2012 Figure 3. Residents satisfaction with the infrastructure and facilities in Tallinn, 2009ª, 2012 Kaupluste kättesaadavus Availability of retail shops Kultuurirajatised Cultural facilities Avalik linnaruum Public spaces Ühistransport Public transport Haridusasutused Educational facilities Spordirajatised Sports facilities Tervishoiuteenused Health care services Tänavad ja hooned Streets and buildings ª Kaupluste kättesaadavuse ja haridusasutuste kohta aasta andmed puuduvad. ª Data on availability of retail shops and educational facilities are not available for Inimeste nägemus oma linnast Seda teemat käsitlevad küsimused, mis paluvad hinnangut tööturu (küsimus 2.2), elamumajanduse (küsimus 2.5), välismaalaste lõimumise (küsimused 2.3 ja 2.4), turvalisuse ja elanike usaldamise (küsimused 2.7 ja 2.8 ning 2.10 ja 2.11) ning linna valitsemisorganite tegevuse ja usaldamise (küsimused 2.6 ja 2.12) kohta. Turvalisus Euroopa Liidu pealinnade hulgas on tallinlaste hinnang oma kodulinna turvalisusele üsna keskmine, hoides vastavates pingeridades kohta. Tallinlased tunnevad end oma linnas pigem turvaliselt ja pigem usaldavad oma kaaslinlasi. Üldhinnang oma naabruskonna turvalisusele ja naabruskonna inimeste usaldatavusele on parem kui vastavad hinnangud kogu linna kohta (joonis 4). See on loomulik ja nii on see kõikides Euroopa Liidu riikide pealinnades. Linnad erinevad aga väga palju selle poolest, kui suur on vahe hinnangutes naabruskonnale ja linnale tervikuna: turvalisuse puhul on erinevus 23 ja usalduslikkuse puhul 29 protsendipunkti. Tallinnas on vastavate hinnangute vahe 11 ja 19 protsendipunkti, mis on teiste pealinnadega võrreldes üsna keskmine tulemus. Äratab siiski tähelepanu, et kui linna turvalisuse kohta antud hinnangutega paigutub Tallinn lähinaabritega võrdluses keskele paremad on hinnangud Helsingis ja Stockholmis ning halvemad Riias ja Vilniuses, siis hinnangud lähiümbruse ja kogu linna turvalisuse kohta erinevad Tallinnas teineteisest rohkem kui naaberriikide pealinnades. Olemasolev andmestik ei võimalda seda põhjendada. Võib vaid näiteks oletada, et erinevus linna eri piirkondade turvalisuse vahel on Tallinnas suurem kui naaberriikide pealinnades. Kuidas on olukord muutunud eelmise küsitluse ajaga võrreldes? Turvalisuse puhul saab seda hinnata kolmele küsimusele antud vastuste põhjal: kas tuntakse end turvalisana linnas ja oma naabruskonnas, kas usaldatakse enamikku linnaelanikke. 74 EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

6 Tallinlaste turvatunne kodulinna ja oma lähinaabruse suhtes oli veidi vähenenud. Varasemast veidi rohkem usaldati oma kaaslinlasi. Sellised trendid on Euroopa Liidu riikide pealinnadele tüüpilised ja tallinlaste hinnang on võrreldes teiste vaadeldavate pealinnade elanike hinnangutega pigem paremana püsinud. Joonis 4. Tallinlaste hinnang turvalisusele, 2012 Figure 4. Perceptions of safety in Tallinn, 2012 Üldiselt võib enamikku minu naabruskonna elanikke usaldada Generally speaking, most people in my neighbourhood can be trusted Üldiselt võib enamikku Tallinna elanikke usaldada Generally speaking, most people in Tallinn can be trusted Tunnen end oma naabruskonnas turvaliselt I feel safe in my neighbourhood Täiesti nõus Strongly agree Pigem nõus Somewhat agree EL-28 max EU-28 max. EL-28 min EU-28 min. Tunnen end Tallinnas turvaliselt I feel safe in Tallinn Välismaalaste lõimumine Tallinlased pidasid välismaalaste kohalolekut linnale heaks nii leidis 81 vastanutest, mis on väga hea tulemus: veel kõrgemalt hindasid välismaalaste kohalolekut vaid kaheksa linna, sealhulgas lähipealinnade Helsingi, Stockholmi ja Vilniuse elanikud. Samas leidis vaid 41 vastanutest, et Tallinnas elavad võõramaalased on hästi lõimunud. Kahe näitaja erinevus oli 40 protsendipunkti ja see vahe oli suurem vaid kolmes linnas: Helsingis, Berliinis ja Stockholmis. Tallinn võib rõõmustada, et ollakse Põhjamaade pealinnadega sarnane. Kui võrrelda aasta olukorda eelmise küsitluse aegse olukorraga, siis Tallinnas märkimisväärseid muutusi toimunud ei olnud. Linna valitsemisorganid Linna valitsemisorganite tegevust hinnatakse kahe küsimuse kaudu. Üks neist küsib hinnangut linna pakutavate teenuste tõhususele ja teine valitsemisorganite usaldusväärsusele. 33 vastanutest oli täiesti nõus või pigem nõus, et Tallinna pakutavad teenused on tõhusad. 39 hindajatest leidis, et Tallinna valitsemisorganeid võib usaldada või pigem usaldada. Mõlemad hinnangud on võrreldes teistes Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnades antud hinnangutega üsna kesised. Hindajate arvamuse põhjal pakuti tõhusaid teenuseid Tallinnaga võrreldes vähem vaid neljas linnas, nende hulgas Vilniuses. Valitsemisorganite usaldusväärsuse edetabelis oli Tallinn 21. kohal ja tagapool oma lähinaabritest Helsingist, Stockholmist, Riiast ja Vilniusest. Samas võrreldes teiste pealinnadega oli Tallinnas suurem hulk neid, kes oma hinnangut ei andnud: Tallinna valitsusorganite töö tõhususele jättis hinnangu andmata koguni 31 ning usaldusväärsusele 11 vastajatest. See näitab, et mustvalgel skaalal Tallinna olukorda hinnata ei saa. Kui näiteks vaadelda positiivsete ja negatiivsete hinnangute vahet, siis tõuseks Tallinn teenuste osutamise tõhususe poolest keskmike hulka. Kui tõlgendada vastamata jätmist positiivsena ei osata vastata, sest valitsemisorganid teevad tööd nii hästi, et see ei torka silma siis tõuseks Tallinn Euroopa Liidu pealinnade paremiku hulka. Nii ei ole aga korrektne vastamata jätmist tõlgendada. Saab aga öelda, et hinnangud linna valitsemisorganite töö tõhususele ja usaldusväärsusele on seotud tugeva positiivse korrelatsiooniga (r = 0,898) (vt joonis 5). EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA 75

7 Joonis 5. Euroopa Liidu riikide pealinnade elanike hinnang linnade valitsemisorganite töö tõhususele ja usaldusväärsusele, 2012 Figure 5. Residents perception of the efficiency of administrative services and trustworthiness of public administration in EU capitals, Tõhusus, Efficiency, Usaldusväärsus, 0 Trustworthiness, Amsterdam Amsterdam 11 Lissabon Lisbon 21 Sofia Sofia 2 Ateena Athens 12 Ljubljana Ljubljana 22 Stockholm Stockholm 3 Berliin Berlin 13 London London 23 Zagreb Zagreb 4 Bratislava Bratislava 14 Luksemburg Luxembourg 24 Tallinn Tallinn 5 Brüssel Brussels 15 Madrid Madrid 25 Valletta Valletta 6 Budapest Budapest 16 Nikosia Nicosia 26 Varssavi Warsaw 7 Bukarest Bucharest 17 Pariis Paris 27 Viin Vienna 8 Dublin Dublin 18 Praha Prague 28 Vilnius Vilnius 9 Helsingi Helsinki 19 Riia Riga 10 Kopenhaagen Copenhagen 20 Rooma Rome ja aasta hinnanguid otseselt võrrelda ei saa, sest usaldusväärsuse kohta aastal ei küsitud ja tõhususe küsimus oli esitatud veidi teisiti aastal küsiti: Kui Te pöördute Tallinna linna poole, siis saate (ametnikelt) tõhusat abi. Kas olete selle väitega nõus? Väitega oli nõus 32, väitega ei olnud nõus 27 vastanutest, ülejäänud vastajad ei andnud hinnangut. Hinnangu andmata jätnute suurt hulka võiks seletada sellega, et neil polnud olnud põhjust Tallinna linna valitsemisorganite poole pöörduda. Töö leidmise võimalus Küsitlusele vastanutest 37 leidis, et Tallinnas on lihtne tööd leida (joonis 6). Selle tulemusega on Tallinn keskmine Euroopa Liidu riigi pealinn. Euroopa Liidus on vaid neli pealinna (Praha, Helsingi, Stockholm ja Bratislava), kus üle poole elanikest arvas, et tööd leida on lihtne. Võrreldes Lissaboni ja Ateenaga neis linnades vastas alla 10 küsitletutest, et tööd leida on lihtne on Tallinna olukord muidugi ülihea, kuid kindlasti tuleb ka Tallinnas töökohtade probleemiga tegeleda. Väärib tähelepanu, et väidet Tallinnas on lihtne tööd leida, eitas 43 vastanutest ja 20 vastanutest ei arvanud selle kohta midagi või jättis küsimusele vastamata. Kuidas nii suurt vaadeldavate pealinnade seas oli vastamata jätnute osatähtsus suurem vaid Malta pealinna Valletta elanike seas vastamata jätnute hulka seletada? Ehk on põhjus selles, et töö leidmise keerukusest ollakse kuulnud, kuid isiklik kogemus puudub. Riia ja Vilniuse elanike arvamus selle kohta, kas oma linnas on lihtne tööd leida, on sarnane Tallinna elanike arvamusega: 36 Vilniuse elanikest leidis, et tööd leida on lihtne ja samal arvamusel oli 35 riialastest. Vastamata jätnute hulk oli aga Riias ja Vilniuses oluliselt väiksem kui Tallinnas: Riias 5 ja Vilniuses 11 küsitletutest. 76 EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

8 Kuidas on olukord pärast aastat muutunud, ei ole võimalik hinnata, sest küsimus oli mõnevõrra muutunud. Varem esitati küsimus Kas on õige väide, et Tallinnas on kerge leida head tööd? Sellega oli nõus või pigem nõus 13 vastanud tallinlastest. Arvestades, et siis andsid tallinlastest madalama või võrdse hinnangu vaid kolme linna (Vilnius, Rooma, Riia) elanikud, on Tallinna olukord suhteliselt paranenud. Joonis 6. Vastused väitele [linnas] on lihtne tööd leida Euroopa Liidu riikide pealinnades, 2012 Figure 6. Answers to the statement It is easy to find a job in [city name] in EU capitals, 2012 Praha Prague Stockholm Stockholm Helsingi Helsinki Bratislava Bratislava Varssavi Warsaw Viin Vienna Luksemburg Luxembourg Pariis Paris Amsterdam Amsterdam Bukarest Bucharest Sofia Sofia Tallinn Tallinn Kopenhaagen Copenhagen Vilnius Vilnius Riia Riga London London Brüssel Brussels Berliin Berlin Ljubljana Ljubljana Budapest Budapest Dublin Dublin Nikosia Nicosia Zagreb Zagreb Valletta Valletta Madrid Madrid Rooma Rome Lissabon Lisbon Ateena Athens Täiesti nõus Strongly agree Pigem nõus Somewhat agree Pigem ei ole nõus Somewhat disagree Ei ole üldse nõus Strongly disagree Ei tea või vastus puudub Don t know or no answer Elamispinna leidmise võimalus Vaid 18 tallinlasi leidis, et sobiva hinnaga head elamispinda on Tallinnas kerge või pigem kerge leida (joonis 7). Vaatamata väikesele protsendile on Tallinn sellega üsna keskmine Euroopa Liidu riigi pealinn. Edetabel selle kohta, kui lihtsaks peavad pealinnade elanikud sobiva hinnaga elamispinna leidmist, on võrreldes küsitluse teiste edetabelitega teistpidi pööratud. Enamikus edetabelites on viimane või selle lähedal Ateena, kuid tervelt 61 ateenlasi arvas, et elamispinda on seal kerge leida. Ateena on ainus pealinn Euroopa Liidus, mille elanikest enam kui pooled arvasid, et head ja sobiva hinnaga elamispinda on kerge leida. Paljudes küsitlusega seotud tabelites on esikohtadel Helsingi ja Stockholm, aga head ja sobiva hinnaga elamispinda leida on neis linnades väga keeruline. Euroopa Liidu riikide pealinnadest on see keerulisem vaid Amsterdamis ja Pariisis. Vilniuses ja Riias on sobiva hinnaga head elamispinda leida mõnevõrra lihtsam kui Tallinnas ehk siis ka selle küsimuse puhul paikneb Tallinn Helsingi ja Stockholmi ning Riia ja Vilniuse vahel. Võrreldes aastaga on sobiva hinnaga hea elamispinna leidmine Tallinnas muutunud tallinlaste hinnangul palju raskemaks aastal leidis 40 tallinlasi, et Tallinnas on lihtne leida sobiva hinnaga head elamispinda. Kui võrrelda hinnangu muutumist teistes Euroopa Liidu riikide pealinnades, siis pooltes nendest on olukord läinud keerulisemaks. Selle tabeli eesotsas on Berliin 35 protsendipunktilise muutusega, järgnevad Tallinn, Vilnius, Riia, Stockholm ja Helsingi EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA 77

9 ehk siis on moodustunud riikide piirkond, mille pealinnades pole sobiva hinnaga head elamispinda leida enam nii lihtne kui varem. Joonis 7. Väitele [linnas] leiab kergesti sobiva hinnaga hea eluaseme antud vastused Euroopa Liidu riikide pealinnades, 2012 Figure 7. Answers to the statement It is easy to find good housing at a reasonable price in [city name] in EU capitals, 2012 Ateena Athens Budapest Budapest Bukarest Bucharest Sofia Sofia Valletta Valletta Dublin Dublin Nikosia Nicosia Zagreb Zagreb Madrid Madrid Riia Riga Vilnius Vilnius Praha Prague Varssavi Warsaw Lissabon Lisbon Viin Vienna Rooma Rome Tallinn Tallinn Brüssel Brussels Berliin Berlin Ljubljana Ljubljana Luksemburg Luxembourg Kopenhaagen Copenhagen Bratislava Bratislava London London Stockholm Stockholm Amsterdam Amsterdam Helsingi Helsinki Pariis Paris Täiesti nõus Strongly agree Pigem nõus Somewhat agree Pigem ei ole nõus Somewhat disagree Ei ole üldse nõus Strongly disagree Ei tea või vastus puudub Don t know or no answer Keskkond Keskkonna kohta on linnaelanikud avaldanud arvamust, vastates viiele küsimusele, mis puudutavad õhu kvaliteeti (küsimus 1.10), mürataset (küsimus 1.11), puhtust (küsimus 1.12), rohealasid (küsimus 1.7) ja kliimamuutuste vastu võitlemist (küsimus 2.9). Viiest keskkonna valdkonda puudutavast küsimusest andsid tallinlased positiivse hinnangu neljal juhul. Kõige parem oli nende arvates olukord rohealadega, kus positiivse vastuse andis 81 vastajatest. Õhu kvaliteedi, puhtuse ja müratasemega oli rahul ligikaudu 60 tallinlastest. Alla poole vastajatest hindas positiivselt võitlust kliimamuutustega (joonis 8). Kõigi keskkonnateemade puhul paigutus Tallinn teiste Euroopa Liidu riikide pealinnade seas keskele: koht vastavates pingeridades asus teise kümne keskel vahemikus Võrreldes naaberriikide pealinnadega jäi Tallinn kõikide teemade puhul alla Helsingile ja Stockholmile. Tallinlaste hinnang õhu puhtusele ja rohealade seisukorrale oli parem kui seda oli Vilniuse elanike vastav hinnang Vilniuses. Tallinlaste hinnang kliimamuutustega tegelemisele oli parem kui riialaste arvamus Riia linnas selles vallas tehtava kohta. Ka eelmise küsitluse käigus uuriti rahulolu õhu kvaliteedi, mürataseme, puhtuse ja rohealade seisukorra suhtes. Linlaste arvamust õhu kvaliteedi ja mürataseme kohta uuriti siis küsimusega, mis ei võimalda tulemusi viimase uuringuga võrrelda. Ka puhtuse teemal küsimused erinesid mõnevõrra kahes uuringus. Võib siiski öelda, et tallinlaste arvamus Tallinna puhtusest pole paranenud. Pigem on hinnang veidi halvenenud. Hinnang rohealade olukorrale ei ole muutunud. 78 EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

10 Joonis 8. Tallinlaste hinnang linna keskkonnaseisundile, 2012 Figure 8. Residents satisfaction with the state of the environment in Tallinn, 2012 Rohealad Green spaces Õhu kvaliteet Thequalityof theair Müratase The noise level Puhtus Cleanliness Kliimamuutus Climate change Väga rahul Very satisfied Üsna rahul Fairly satisfied EL-28 max EU-28 max. EL-28 min EU-28 min Inimeste isiklik heaolu Hinnang isiklikule heaolule antakse vastustega neljale küsimusele, milles tahetakse teada, kas inimesed on rahul oma eluga (küsimus 3.3), oma elukohaga (küsimus 3.4), oma leibkonna rahalise olukorraga (küsimus 3.2) ja töise olukorraga (küsimus 3.1). Kõigi isikliku heaolu hindamise küsimuste puhul oli tallinlaste seas positiivse hinnangu andjaid rohkem kui negatiivse hinnangu andjaid. Rohkem ollakse rahul Tallinna kui elupaigaga ja eluga üldiselt, rahulolu on väiksem leibkonna rahalise olukorra ja töise olukorraga (joonis 9). Selline tulemus on ootuspärane. Kuid kui üle 40 tallinlastest pole rahul oma leibkonna rahalise olukorra ja oma töise olukorraga, siis kas ja mida võtavad nad ette selle parandamiseks ning kas see ettevõtmine võib tähendada Tallinnast väljarändamist ehk kui kaua rahulolu elukohaga kompenseerib rahulolematust sissetulekuga? Hinnangutes isiklikule heaolule paiknevad tallinlased teiste Euroopa Liidu riikide pealinnade elanike antud hinnangute pingereas teise kümne tagumises pooles. Oma töist olukorda hindavad tallinlastest halvemini vaid kuue pealinna elanikud. Võrreldes tallinlaste hinnanguid lähiriikide pealinnade elanike hinnangutega, selgub, et neljast küsimusest kolme puhul on Helsingi ja Stockholmi elanike hinnangud paremad ning Riia ja Vilniuse elanike hinnangud halvemad kui tallinlastel. Töist olukorda näevad tallinlased naaberriikidega võrreldes kõige halvemana. Joonisel 9 on näha Euroopa Liidu riikide elanike kõige kõrgemad ja madalamad positiivsed hinnangud. Nende taustal näeb Tallinn välja üle keskmise. Kui jätta arvestamata Kreeka pealinna Ateena elanike hinnangud ateenlased olid isikliku heaolu hindamisel kõigis küsimustes kõige rahulolematumad siis oleks pilt halvem. Kuid mida teha, et hinnang oma heaolule paraneks? Üks võimalus kajastub joonisel 10, kust nähtub, et kui suureneb rahulolu töise olukorraga, kasvab ka üldine rahulolu. EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA 79

11 Joonis 9. Tallinlaste hinnang oma isiklikule heaolule, 2012 Figure 9. Residents satisfaction with their personal situation in Tallinn, 2012 Oma elukohaga The place where they live Oma eluga The life they lead Oma leibkonna rahalise olukorraga The financial situation of their household Oma töise olukorraga Their personal job situation Väga rahul Very satisfied Üsna rahul Fairly satisfied EL-28 max EU-28 max. EL-28 min EU-28 min. Joonis 10. Üldine eluga rahulolu ja rahulolu töise olukorraga Euroopa Liidu riikide pealinnades, 2012 Figure 10. Overall life satisfaction and satisfaction with one s personal job situation in EU capitals, Üldine rahulolu, Overall satisfaction, Rahulolu töise olukorraga, Satisfaction with one s personal job situation, 1 Amsterdam Amsterdam 11 Lissabon Lisbon 21 Sofia Sofia 2 Ateena Athens 12 Ljubljana Ljubljana 22 Stockholm Stockholm 3 Berliin Berlin 13 London London 23 Zagreb Zagreb 4 Bratislava Bratislava 14 Luksemburg Luxembourg 24 Tallinn Tallinn 5 Brüssel Brussels 15 Madrid Madrid 25 Valletta Valletta 6 Budapest Budapest 16 Nikosia Nicosia 26 Varssavi Warsaw 7 Bukarest Bucharest 17 Pariis Paris 27 Viin Vienna 8 Dublin Dublin 18 Praha Prague 28 Vilnius Vilnius 9 Helsingi Helsinki 19 Riia Riga 10 Kopenhaagen Copenhagen 20 Rooma Rome Probleemsemad valdkonnad linnas Küsitluses sai vastaja ette antud kümnest valdkonnast (turvalisus, õhu saaste, müra, ühistransport, tervishoiuteenused, sotsiaalteenused, haridus ja koolitus, töötus, eluase, teede 80 EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

12 infrastruktuur) valida kolm tema arvates probleemsemat (küsimus 4). Tallinlaste arvates olid linna kolmeks kõige olulisemaks probleemiks teede infrastruktuur, tervishoiuteenused ja tööpuudus. Valikust kõige tähtsusetumad olid tallinlaste arvates probleemid eluaseme ja müraga (joonis 11). Tallinlaste kolmest kõige olulisemast probleemist kaks olid ka teiste Euroopa Liidu riikide pealinnade elanike arvates kolme kõige tähtsama probleemi seas: tervishoiuteenuseid nimetasid sellena 28-st Euroopa Liidu riigi pealinnast 24 elanikud (sealhulgas suurima probleemina 14 pealinna elanikud) ja tööpuudust 15 pealinna elanikud. Tallinlaste suurimat probleemi teede infrastruktuuri nägid kolme olulisema probleemi seas kuue pealinna elanikud, kuid ühegi vaadeldava linna elanikud ei näinud seda nii tähtsa probleemina kui tallinlased. Euroopa mastaabis oli tähtsuselt kolmandaks probleemseks valdkonnaks haridus ja koolitus, mida nägi probleemina veidi üle viiendiku tallinlastest ja mis oli tallinlaste probleemide pingereas seitsmendal kohal. Etteantud kümnest valdkonnast kahte sotsiaalteenuseid ja müra ei näinud ühegi Euroopa Liidu riigi pealinna elanikud kolme probleemsema seas, mis ei tähenda, et need teemad linnade elanikele üldse tähtsad ei oleks. Nii nägi sotsiaalteenustes probleemi 33 Riia ja 29 Tallinna elanikest. Kuna sotsiaalteenused olid probleemiks ka 24-le Vilniuse elanikest, siis võib püstitada hüpoteesi, et Baltikum on sotsiaalteenuste osas nende riikide pealinnade elanike arvamuse kohaselt Euroopa Liidu probleemseimaid piirkondi. Joonis 11. Tallinna probleemsed valdkonnad olulisuse järgi, 2012 Figure 11. Problematic issues in Tallinn by importance, 2012 Teede infrastruktuur Road infrastructure Tervishoiuteenused Health services Töötus Unemployment Sotsiaalteenused Social services Turvalisus Safety Ühistransport Public transport Haridus ja koolitus Education and training Õhusaaste Air pollution Müra Noise Eluase Housing Ei tea või vastus puudub Don t know or no answer Tallinn EL-28 max EU-28 max. EL-28 min EU-28 min. Tallinlaste esile toodud linna probleemsemad valdkonnad on loogiliselt seotud vastustega rahulolu näitavatele küsimustele: valdkonnad, millega tallinlased olid rahulolematud, olid tänavad ja hooned ning tervishoid. Huvitav on tähele panna, et erinevate linnade puhul on elanike rahulolu ja probleemne valdkond erinevas seoses. Näiteks on Helsingi elanikud tervishoiuteenusega palju rohkem rahul kui tallinlased, kuid nende jaoks on tervishoid siiski suurem probleem kui see on tallinlaste puhul. Korrelatiivne seos tervishoiuteenuse ja valdkonna probleemsusega on olemas (r = 0,59), kuid see pole väga tugev (joonis 12). EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA 81

13 Joonis 12. Euroopa Liidu riikide pealinnad tervishoiuteenustega rahulolu ja valdkonda probleemseks hindamise järgi, 2012 Figure 12. EU capitals by satisfaction with health services and share of residents who considered it an important issue, Valdkonna probleemsus, Considered an important issue, Rahulolu tervishoiuteenustega, Satisfaction with health care services, 1 Amsterdam Amsterdam 11 Lissabon Lisbon 21 Sofia Sofia 2 Ateena Athens 12 Ljubljana Ljubljana 22 Stockholm Stockholm 3 Berliin Berlin 13 London London 23 Zagreb Zagreb 4 Bratislava Bratislava 14 Luksemburg Luxembourg 24 Tallinn Tallinn 5 Brüssel Brussels 15 Madrid Madrid 25 Valletta Valletta 6 Budapest Budapest 16 Nikosia Nicosia 26 Varssavi Warsaw 7 Bukarest Bucharest 17 Pariis Paris 27 Viin Vienna 8 Dublin Dublin 18 Praha Prague 28 Vilnius Vilnius 9 Helsingi Helsinki 19 Riia Riga 10 Kopenhaagen Copenhagen 20 Rooma Rome Üht või teist valdkonda peavad Euroopa Liidu riikide pealinnade elanikud probleemseks või mitte väga erinevalt: kõrgeima ja madalaima hinnangu vahe on suur. Tallinlased on oma hinnangutes pigem tagasihoidlikud, v.a hinnang teedele ja sotsiaalteenuste olukorrale. See näitab, et tallinlased peavad probleemseks üsna erinevaid valdkondi, sest vastused hajuvad erinevate võimaluste vahel (joonis 11). Kokkuvõte Artikli eesmärgiks oli tutvustada projekti Urban Audit käigus Euroopa Liidu riikide pealinnade elanike seas tehtud rahuloluküsitluse tulemusi. Uuring on küll mahukas, kuid selleks liialt üldine, et hüpoteeside püstitamise kõrval neid ka kontrollida ja probleemidele lahendusi leida. Samas ei tehta just palju uuringuid, mille käigus kogutakse võrreldavaid andmeid nii suure hulga Euroopa Liidu riikide linnade kohta. Seetõttu on uuring kindlasti tähelepanu väärt. Linnade elanike arvamusküsitlus näitab Tallinna kuulumist Euroopa Liidu riikide pealinnade keskmike hulka: küsitlustulemuste järgi pealinnu reastades on Tallinn paljudes valdkondades keskmise lähedal. Võrreldes Eesti lähiriikide pealinnadega jääb Tallinn Helsingist ja Stockholmist selgelt maha, aga Vilniusest ja Riiast on meie pealinn sageli paremal positsioonil. Tallinlaste jaoks probleemsed valdkonnad kattuvad paljuski teiste pealinnade omadega. Linna infrastruktuuri hinnatakse positiivselt või pigem positiivselt. Kõige enam ollakse rahul kaupluste kättesaadavusega ja kultuurirajatistega. Vähem pälvivad rahulolu tänavad ja hooned ja tervishoiurajatisted, kuid ka neid hinnatakse positiivselt või pigem positiivselt. 82 EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

14 Tallinlased hindavad oma turvalisust kõrgelt, kuid Euroopa tippu jõudmiseni on pikk tee. Välismaalaste lõimumisega tuleb edaspidi kindlasti rohkem tegeleda. Linna valitsemisorganite töö tõhusus ja usaldusväärsus vajavad tähelepanu. Sobivat tööd ja elamispinda pole Tallinnas kerge leida. Murekohad on needki. Probleemsemate valdkondadena (etteantud valikust) toodi aga esile teede infrastruktuur ja tervishoiuteenused. Optimistlikuks lõpetuseks sobib tõsiasi, et ligikaudu 90 vastanutest olid oma elukohaga rahul. Edaspidiseks on andmetest kaasa võtta teadmine, et kui suureneb rahulolu tööga, kasvab ka rahulolu eluga üldse. See pole uudis, kuid kordamine on tarkuse ema. Allikad Sources Kivilaid, M., Servinski, M. (2012). Eesti ja tema naaberriikide haridusstatistika projektis Urban Audit. / Eesti piirkondlik areng Regional development of Estonia. Tallinn: Statistikaamet, lk Perception survey on quality of life in European cities. (2010). Analytical report. Flash Eurobarometer 277. European Commission. Eurobarometer. Projekt Urban Audit. (2013). [www] ( ). Quality of life in cities. Annexes. (2009). Flash Eurobarometer 277. European Commission, Directorate-General for Regional Policy. Quality of life in cities. Annexes. (2013). Flash Eurobarometer 366. European Commission, Directorate-General for Regional Policy. Quality of life in cities. (2013). Perception survey in 79 European cities. Flash Eurobarometer 366. Publications Office of the European Union. EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 4/13. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA 83

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

Tallinn Arvudes 2005.indd

Tallinn Arvudes 2005.indd TALLINNA LINNAVALITSUS TALLINN CITY GOVERNMENT TALLINN ARVUDES 2004 SOME STATISTICS ABOUT TALLINN 2004 1. Üldosa... 7 2. Ilmastik ja keskkond..... 17 3. Rahvastik... 27 4. Tööturg. 37 5. Ettevõtted.

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate CFDdega kauplemise hinnad ja tingimused... 5 Aktsiatega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Kvartalikiri 3/2012

Kvartalikiri 3/2012 SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD ARENEVAD SUUREMA LÕIMITAVUSE SUUNAS Kaia Oras Statistikaamet Küsimuse kui palju, miks ja kuidas inimkond planeedi ökoloogilist tasakaalu ohustab ja mida selles osas võiks ette võtta,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Town Centre Futures 2 Steve Kemp.ppt [\334hilduvusre\376iim])

(Microsoft PowerPoint - Town Centre Futures 2 Steve Kemp.ppt [\334hilduvusre\376iim]) What is the future for our town centres? Steve Kemp, Director, Globe Consultants International Ltd Mis on meie linnakeskuste tulevik? Steve Kemp, juhataja, Globe Consultants International Ltd Town centres:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem