Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc"

Väljavõte

1 Krassgrundi mereala inventeerimine: linnustik Lõpparuanne Krassi saar. Ivar Jüssi foto Andres Kuresoo & Leho Luigujõe Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut Tartu

2 SISUKORD Sissejuhatus Materjal ja metoodika Uurimisala lühiiseloomustus Krassi saare haudelinnustik Krassi madala mittepesitsusaegne linnustik Suviränne ja veelindude sulgimiskogumid Sügisrändel koonduvad veelinnud Talvitavad veelinnud Veelindude kevadrändekogumid Kokkuvõte ja järeldused Kirjandus...26 LISA

3 Sissejuhatus Käesolevaga antakse ülevaade Krassi (Krassgrundi) saare haudelinnustikust, samuti Krassi saarel ja madalal talvituvate, kevad- ja sügisrändel peatuvate ja sulgivate veelindude arvukusest ja levikumustrist. Avamere liikide vastu on Eestis suuremat tähelepanu hakatud pöörama alles käesoleval aastatuhandel seda eriti seoses Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga liitumisega ja sellest tulenevalt uute kohustuste tekkimisega ka avamere alade elustiku kaitsel. Täiendava tõuke merealade elustiku uurimiseks on andnud hoogne tuuleenergeetika ja eriti avamere tuuleparkide kavandamine Eestis. Projektiala tähtsus veelindudele tuleneb eelkõige tema geograafilisest paiknemisest jääb see ju vahetult Ida-Atlandi lindude rändeteele. Piirkonna olulisust veelindude rändel on tõestatud süstemaatiliste visuaalsete ja radarvaatlustega juba alates 190-ndatest aastate lõpust (Kumari 1980, Jõgi 1970, Jacoby & Jõgi 1972, Jacoby 1983, Kontkanen 199, Ellermaa & Pettay 06). 1. Materjal ja metoodika Süstemaatilisi haudelinnustiku loendusi on Krassi saarel viidud läbi paaril korral TA ZBI Soome lahe ekspeditsioonide raamides (Renno, 1976) ja viimase kümne aasta vältel mitmel korral seoses kormorani haudeasurkonna ja hallhülge riikliku seirega, seoses EOÜ linnuatlase välitöödega (T. Randla 07.a) ja 09.a. (käesoleva projekti raamides). Krassi saare haudelindest ülevaate saamiseks on vaatlejate poolt saart külastatud ja kõik linnupesad kokku loetud ( ), seoses suurte kajakakolooniate tekkega on lisaks pesade loendamisele püütud koloonia suurust ka täiendavalt hinnata (haudepaaride hindamine ärevate vanalindude arvukuse alusel -07,09). Digikaamerate kiire areng võimaldab uurijatel rakendada ka distantsmeetodit lindude loendamiseks. Taimkatteta avamersaarte (haude)lindude arvukuse määramine kõrgresolutsiooniga piltide alusel on piisavalt täpne ja taolise seire eeliseks on ka lindude minimaalne häirimine. Antud töös määrati täiendavalt 4 linnuliigi arvukust J. Jüssi poolt fotoaparaadi Canon EOS D Mark II-ga tehtud fotode (616x3744 pikslit) alusel. Linnupesade/paaride markeerimiseks kasutati MapInfo Professional.1 tarkvara. 3

4 Veelindude koondumispaikade süstemaatilise uurimisele Eestis pani aluse Eesti Ornitoloogiaühingu suurprojekt aastast 1967 veelindude kesktalvine loendus. Projektil oli Eestis algusest peale rahvusvaheline mõõde ja seda tuntakse tänapäeval kui Wetlands International i rahvusvahelist kesktalvist veelinnuloendust (IWC- International Waterfowl Census). Projektiala talipartide kohta teabe kogumist merelt takistas pikka aega nõukogudeaegne piirirežiim, kuid alates 1980-ndate lõpust on vastava teabe hulk piirkonnast kiiresti kasvanud. Olulisemateks andmeallikateks süstemaatiliste vaatluste osas Eesti Maaülikooli PKI (Kuresoo & Luigujõe 08, Kuresoo et al. 09) ja Keskkonnaameti uuringud (hülgeseire). Töös kasutatakse ka rahvusvaheliste ühisprojektide tulemusi (Tabel 1). Tabel. 1. Töös kasutatud lennuloenduste andmed ( ). Kuupäev Sesoon Loendajad** Lennuk Projekt Suvi AK, LL, AL Cessna 172 IBA Baltic Sea Sügis AK, LL, AL Cessna 172 IBA Baltic Sea :00-14: :0-1: :27-14: :1-1: :17-1: :07-14: :7-16: :08-14:4 Sügis Talv Talv Kevad Suvi Sügis Sügis Sügis AL* (J), AK (V) LL (P), Ivar Ojaste AL (J), AK (P) LL (V),Tarvo Valker AL (J), AK (V), LL (P) AL (J), AK (V) LL (P),Margus Muts AK (V), LL (P) Arne Ader AL (J), AK (V) LL (P) AL (J), AK (V) LL (P) AL (J), AK (V) LL (P) L-4 WOW 2 /Avameri KIK 3 L-4 WOW/Avameri KIK L-4 Avameri KIK/MPA/Life EOY 4 L-4 WOW/Avameri KIK L-4 WOW/Avameri KIK L-4 Avameri KIK/ MPA/Life EOÜ L-4 Avameri KIK/ MPA/Life EOÜ L-4 Avameri KIK/ MPA/Life EOÜ ** AL- Aivar Leito, AK- Andres Kuresoo, LL- Leho Luigujõe; J lennu juht/ lisavaatleja; V vasaku parda vaatleja; P- parema parda vaatleja. Veelindude rände- ja talvituskogumite kaardistamiseks on kasutusel terve rida meetodeid. Konkreetse meetodi kasutamine sõltub uurimise eesmärgist, uuritavast objektist ja akvatooriumi iseloomust (ranniku liigendatus, vee sügavus jne.). Levinud veelindude seire meetodiks on endiselt marsruut- ja punktloendused rannikult 1 Inventory of coastal and marine Important Bird Areas in the Baltic Sea (Skov et al. 00) 2 Haapsalu-Noarootsi projektiala ja Neugrundi madala mittepesitsusaegne linnustik/wings Over Wetlands/Maailmapank: (Kuresoo& Luigujõe 08) 3 Loode-ja Lääne-Eesti avameremadalate mittepesitsusaegne linnustiku uuring/sa KIK (Kuresoo et al. 09) 4 Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea/ EU LIFE Nature projekt/eesti Ornitoloogiaühing ( 4

5 (rannikuloendused), kusjuures vaatlejad kasutavad vaatlemisel binokleid ja vaatlustorusid. Avamerel peatuvate veelindude loendamiseks sobivad siiski vaid laeva- ja lennuloendused. Kuigi laevaloendusel võib olla mitmeid eeliseid lennuloenduste ees (n. on võimalik laeva pardalt koguda täiendavat teavet vaatluspunkti veekeskkonna, veekogu põhja iseloomu jne) kohta, takistab meetodi kasutamist tööjõu mahukus, koolitatud vaatlejate vähesus Eestis ja uuringute kõrge hind (tuleb rentida küllalt suuri laevu, sest väikeujuvvahendid on vaatlusteks ebasobivad). Süstemaatiliste ja üle-eestiliste uuringute puhul on Eestis enam kasutatud lennuloendusi. Lennuloendustega tehti algust 1970.a. alguses, ZBI ornitoloogide O. Renno ja A. Jõe poolt a. keskel liitusid uurimisgrupiga A. Leito, A. Kuresoo, ndatel aastatel Leho Luigujõe. Perioodil kasutati lennuloendustel Vene päritoluga An-2. Alates 1993.a. on lennuloendustel kasutatud valdavalt ühemootorilist Cessna-172. Nimetatu on üks sobivamaid väikelennukeid linnuloendustel. Lennuki eeliseks on ülatiivad, madal kiirus ja ökonoomsus. Cessna- 172 on eriti sobiv loendamiseks rannikul ja rannikumeres, kuid on kasutav ka nn sisemeredel (n. Väinamerel ja mereväinades). Avamere loenduste läbiviimisel on lennuohutusest lähtudes normiks kahemootoriliste lennukite, harvem helikopterite kasutamine. Sobivate lennumasinate valik Eestis on jätkuvalt väga piiratud. Käesoleva projekti lendudel oleme põhiliselt kasutanud Eesti Piirivalve Lennusalga Tšehhi päritoluga L-4 (Foto 1). Foto 1. Piirivalve Lennusalga lennuk L-4 Kärdla lennujaamas Täisvarustuses vaatlejad (paremalt) Leho Luigujõe, Aivar Leito (mõlemad EMÜ) ja Margus Muts (Keskkonnaamet). A. Kuresoo foto.

6 Kuigi L-4 pole kaugeltki ideaalne lennumasin, vastasid läbiviidud loendused enamvähem rahvusvaheliselt soovitatud standarditele (Komdeur et al. 1992, Camphuysen 04): Tegemist on kahemootorilise lennukiga, kus turvameetmed kõrgel tasemel; Lennuk on ülatiibadega, mis tagab takistusteta vaatlusvälja; Lennuki minimaalne kiirus on km/h (soovituslik 18 km/h); Lennuk L-4 saab lennata mitte madalamal kui 0 m (rahvusvaheliselt soovitatav lennukõrgus on 80 m; kommentaar: 0 m kõrgusel lendamine võib teha raskemaks nn. kriitiliste liikide (kaur) avastamise ja suureneb oht sarnaseid liike valesti määrata; lihtsalt määratavate liikide puhul pole suurem lennukõrgus takistuseks. Kasutatud loendusmeetod vastab rahvusvahelisele standardile: Kasutusel on transektloendus, mille puhul loendus toimub mõlemal pardal 1 km laiuselt, kusjuures on eristatud põhiloendusriba 0-00 m ja lisaloendusriba (00-00 m) (soovituslikult tuleb eristada 2-3 loendusriba); Põhiloendusriba laiuse püsivaks testimiseks on vaatlejail kasutada lihtsad nurgamõõtjad; Transektide vahekaugus on 3 km (soovituslikult 2- km); transektide küllaldane distants võimaldab vältida pagevate veelindude topeltloendamist; Püsivalt osaleb vaatlustel 3 treenitud vaatlejat (minimaalselt vaja 2 vaatlejat), lisavaatleja ülesandeks on pidev suhtlemine lennuoperaatori ja lenduritega ning vajadusel lennutrassi korrigeerimine, samuti võimalusel veelinnukogumite fotografeerimine. Lendudele on kaasatud vaatlejaid Eesti Keskkonnaametist (Tarvo Valker, Renno Nellis, Ivar Ojaste, Margus Muts); Loendustulemused kantakse sekundi täpsusega diktofonile (reaalne täpsusklass - sekundit); kuna kõigil vaatlejail on kasutada uue põlvkonna GPS seade Garmin GPSmap 60CSx, siis on kellade sünkroonsus püsivalt tagatud; GPS- i automaatne positsioneerimise intervall on sekundit (rahvusvaheliselt samuti sekundit). Täiendavalt on aruandes kasutatud materjale (aastatest ), kus lennuloendused viidi läbi Cessna-172 ja meetodina oli kasutusel üldloendus (total count). Lennutrass järgib rannikut ja/või loendusalade piire (vt järgmine peatükk - RAEV); Loendatakse kõik veelinnud mis trassile/loendusalasse jäävad; Loendustulemused kantakse diktofonile, RAEV vaatlusalade kaupa. 6

7 Andmete talletamine ja andmeanalüüs Mereelustiku, eelkõige ranna- ja merelinnustiku seire ja levikuandmete GIS-põhiseks talletamiseks on loodud Eesti Maaülikoolis ranniku- ja avamere elustiku vaatlusvõrgustik (RAEV). Alates 04.a. on RAEV ametlikult kasutusel keskkonnaregistri GIS-alusena, seda eriti veelindude osas. RAEV on leidnud põhilist rakendust veelindude lennuloenduste ja rannikuvaatluste läbiviimisel Eesti Maaülikooli ja Eesti Ornitoloogiaühingu poolt alates 1993.a. kuni käesoleva ajani. Vaatlusvõrgustik hõlmab reeglina Eesti mereakvatooriumi rannajoonest kuni 0 m sügavusjooneni meres. Ta koosneb kokku 338 vaatlusalast, kusjuures rannikumere akvatoorium oli jagatud 199 ja avamere akvatoorium 139 vaatlusalaks (Joonis 1). Joonis 1. Eesti looderanniku vaatlusvõrgustik (RAEV). RAEV-u konstrueerimisel järgiti ranniku geograafilist liigendatust, eristati biotoope (rannajärved, lahed, väinad, saarestikud, avameri jne.) ja arvestati ka kasutatud loendusmetoodikast tulenevate piirangutega (n. ei ole otstarbekas konstrueerida alasid, mille pindala on alla 2-3 km²). Käesoleva projekti puhul on RAEV GIS-alusena kasutusel eelkõige rannikuliikide (n sõtkas, luiged) ja pikaajaliste seireprojektide (veelindude kesktalvine loendus) tulemuste esitamisel. Avamereloenduste esialgsed tulemused esitatakse automaatse positsioneeringu (Garmin GPSmap 60CSx; sekundilise intervalliga standardpositsioneering) alusel. 7

8 2. Uurimisala lühiiseloomustus Krassi madalik paikneb Põhja-Eesti klindi Loode-Eesti klindilõigul, mis hõlmab Osmussaare ja Paldiski klindilahe (kuni Paldiski linnani) vahemiku u 0 km. Klindilõigule on iseloomulik saareline ehitus ja veealuste astangute valdamine, nii et üle veepinna kerkivad üksnes mõningate klindipoolsaarte (Osmussaare, Krässgrundi, Suur-Pakri ja Väike-Pakri) tipmised osad. Sellesse klindilõiku jääb ka Neugrundi meteoriidikraater klindisaar, mis on tekkinud u 3 mln aasta eest (varane Kambrium) meteoriidiplahvatusel ja kujutab endast -kilomeetrise läbimõõduga kraatri keskosas olevat,-kilomeetrise läbimõõduga ringikujulist paeplatood. Krässgrundi klindisaar (u 3 km 2 ) kerkib järsult kuni 0 m sügavusest merepõhjast, paeplatoo kohal on vett enamasti 1 m. Põhjakaarest ääristab klindisaart 1 m kõrgune astang. Klindisaare lael on väike (< 1 ha) paeklibust Krassi saar. Krassgrund ehk Krassi saar (nr., Loopman, 1996) asub Suur-Pakrist km läänes. Saar on pikliku kujuga NW-SE sihis, pindalaks 0,6-0,80 ha (sõltuvalt veetasemest). Saare lähistelt mööduvad olulised laevateed, mistõttu sellele on püstitatud meremärke (Fotod 2-3). Alates 08.a. on saarel uus automaatne 11 m kõrgune tulepaak, mis asendab varasemat tulemärgist (Foto 2). Seoses uue tulepaagi paigaldamisega Veeteede Ameti poolt, kuulub Krassi saar halduslikult alates 08.a. suvest Keila valla alla. Krassi madala madalveelisse ossa koos Krassi saarega on moodustatud Krassi loodusala 6 (EE0014), pindalaga 80 ha. Kaitse alla võtmise aluseks on Euroopa Liidu Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid - karid (1170) ja väikesaared ning laiud (16); II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse - hallhüljes (Halichoerus grypus). Krassi hallhülge püsielupaik moodustati Keskkonnaministri a määrusega nr 78, mis sätestab järgmised konkreetsed piirangud (väljavõte määrusest): () Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme. (6) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud jahipidamine. (7) Inimeste viibimine on keelatud 1. aprillist 1. juulini. (8) Püsielupaigas on lubatud kalapüük, välja arvatud selle määrusega sätestatud juhtudel, samuti on keelatud: 1) aastaringne kalapüük mõrraga; 2) kalapüük võrguga, mille silmasuurus ületab 0mm. 6 Algselt Krassgrundi loodusala, KKM a. määruse nr 78 (muudetud a määrusega nr 8) järgi Krassi loodusala. 8

9 Foto 2. Vana tulemärgis Krassi saarel ( Foto 3. Uus tulepaak Krassi saarel. Ivar Jüssi foto

10 3. Krassi saare haudelinnustik kuulub kindlate haudelindude koosseisu 9 liiki. Püsivalt pesitsevaid haudelinde on saarel siiski teada ainult 3 liigist hõbekajakas, merikajakas ja hahk (Tabel 2). Kormorani Phalacrocorax carbo pesitsemine on kindlaks tehtud üksnes 1999.a. (4 pesa; Veber 01). Võimalik on veel meriski Haematopus ostralegus (vaadeldud 07), kühmnokk-luige Cygnus olor (pesitsuskatse 09) ja algi Alca torda pesitsemine (09.a.). Algi puhul täheldati tüüpilist territoriaalset pesitsemisel viitavat käitumist paatide ümber süstemaatilist tiirutamist (3 isendit). Tabel 2. Krassi saare haudelinnustik ja 07, 09 (süstemaatilised vaatlused). Linnuliik O. Renno A. Mank T. Randla T. Randla I.Jüssi fotod Hahk Somateria mollissima <1 Tõmmukajakas Larus fuscus 7 Kalakajakas Larus canus <1 7 Hõbekajakas Larus argentatus Merikajakas Larus marinus Randtiir Sterna paradisea 9 Kivitäks Oenanthe oenanthe 1 Ronk Corvus corax corax a. viis haudelindude loenduse Krassi saarel läbi Tiit Randla. Mõned nädalad varem ( ) pildistas saart lennukilt Ivar Jüssi. Nende kahe erineva meetodiga saadud andmete kõrvutamine näitab üsna head tulemuste kokkulangevust (Tabel 2). Saart külastanud vaatleja on siiski merikajaka arvukuse hinnanud oluliselt suurema (30-4%) kui see fotode analüüsist tuleneb, samuti on vaatleja poolt märkamata jäänud karidel paiknev kalakajakakoloonia (kuni 1 haudepaari) (Joonis 2). Krassi saare haudelinnustik on tüüpiline avamerelaiule, kus puudub taimkate. Siin saavad kanda kinnitada vaid vähesed liigid, kes toituvad meres ja kes ei vaja spetsiifilisi varjepaiku (rohustut, põõsaid, puid, rändrahne jm.). Mitmed juhupesitsejad ronk, kivitäks ja kormoran (?) on oma pesa ehitanud tulemärgistele 8. Saare püsiasukate haha ja suurkajakate arvukuse dünaamika pikema perioodi vältel peegeldab haudelinnustiku muutusi kogu Läänemerel. Tüüpiliselt on nüüdseks 7 Kalakajakad pesitsevad saarest NE asuval karil (rändrahnudel). 8 Alates 08.a. on saarel uus automaatne 11 m kõrgune tulepaak, mis asendab varasemaid tulemärgiseid.

11 avamere laiud koloniseeritud hõbekajaka poolt (Krassil 37 aasta jooksul kuni 0 x arvukuse kasv), samas merikajaka arvukas pesitsemine pole Eesti vetes just väga tavaline. Arvestades saare väiksust on nii hõbekajaka kui merikajaka asustustihedus tähelepanuväärselt kõrge vastavalt kuni 30 ja 40 haudepaari/ha kohta. Mõlema kajakaliigi Krassi asurkond moodustab Eesti haudeasurkonnast vähemalt 1% (Elts et al. 09). Haha arvukus on tervikuna Eestis langenud alates aastate keskpaigast kuni tänaseni 2- korda, rohkem Lääne-Eesti saarestikus, vähem Soome lahe saartel. Arvestades haha ulatusliku taandumist Läänemerelt võiks kaaluda Krassi saare hahaasurkonna kunstlikku turgutamist, rajades saarele kividest ja puidust varjeid või poolvarjeid. Kaitsekorralduslikust olulistest linnuliikidest on huvipakkuv ohustatud tõmmukajaka pesitsemine 1973.a ja randtiiru pesitsemine 1972.a. Mõlemad liigid on arvatud EL Linnudirektiivi 9 I Lisasse. Paraku on tõmmukajakas muutunud kogu Läänemeres üsna haruldaseks, Eestis pesitseb praegu kokku hinnanguliselt 0-0 haudepaari (Elts et al. 09). Joonis 2. Kajakate pesade ja haudepaaride paiknemine Krassi saarel ja rahudel (pildil fragment saarest; haudepaaride kogusumma leidmisel analüüsiti veel teisi fotokaadreid). 9 EUROOPA NÕUKOGU DIREKTIIV 79/409/EMÜ, loodusliku linnustiku kaitse kohta 2. aprill

12 4. Krassi madala mittepesitsusaegne linnustik Projektiala tähtsus veelindudele tuleneb eelkõige tema geograafilisest paiknemisest see jääb vahetult Ida-Atlandi lindude rändeteele. Seda rändeteed (Soome lahel) kasutavatest arvukatest arktilistest merepartidest võib nimetada auli, mustvaerast ja tõmmuvaerast, vähemarvukatest liikidest punakurk-kauri, rohukosklat ja merivarti. Ala võiks potentsiaalset huvi pakkuda ka mitmtele parasvöötme ja lähisarktika liikidele, kes sama rändeteed kasutavad järvekaur, jääkoskel, sõtkas, hahk, ja kühmnokk-luik. Konkreetseid andmeid rändlindude kohta alalt on alates 1999.a., mil lisaks rannikuloendustele lennukilt on tehtud erinevate projektide raamides ka avamerelende (Tabel 1), täiendavalt on andmeid laekunud saart külastanud uurijatelt (nii ornitoloogidelt kui ka hülgeuurijatelt). Ivar Jüssi poolt Krassil infrapuna kaameraga tehtud videolõigu abil oli võimalik jälile saada merelindude ööpäevase tsükli vähetuntud aspektile mittepesitsevate lindude öisele koondumisele saarel. Järgnevas käsitluses vaadeldakse eraldi Krassi madala (vaatlussektor Da1) ja lähimadalate (-1) linnustiku ( Joonis 1). Lähimadalate linnustiku käsitlus annab merealast oluliselt süsteemsema pildi. Töös antakse ülevaade nii liikide arvukusest (loendustulemused ja hinnangud) kui ka levikumustrist. Tüüpiliselt katavad esitatud levikukaardid Krassi madalast oluliselt suurema akvatooriumi (joonised 3-). Krassi madalal (Da1) on tuvastatud mittepesitsusaegseid kogumeid kuni 1 veelinnuliigil. 8 sagedama liigi arvukus on isendit, sealhulgas kormoran (<3000 isendit); hahk, mustvaeras ja kalakajakas (<00); punapeavart (<0); tõmmuvaeras, aul ja hõbekajakas (<00) (Tabel 3). Arvukamalt koondub veelinde Krassi madalale suvel /kuud 06-08/ ja sügisel/kuud 09-11/. Selle põhjuseks võib siiski olla ka nimetatud sesoonide linnustiku põhjalikum uuritus (Tabel 1). Ilmselt on nii kevadine (1 lennuloendus) kui ka talvine linnustik (2 lennuloendust) tegelikkuses rikkalikum kui on praeguseks teada. Krassi madalal koos lähimadalatega (-1) on registreeritud 23 liiki mittepesitsevaid veelinde (Lisa 1). Siin on arvukamateks liikideks aul ja sõtkas (kuni 000 isendit), tuttvart (<8000), hahk (<000), kormoran ja kalakajakas (<3000), mustvaeras (<00), punapea-vart ja hõbekajakas (<0). 12

13 Tabel 3. Krassi madala (Da1) mittepesitsusaegne linnustik perioodil Linnuliik Isendite arv kevad suvi sügis talv hinnang Kühmnokk-luik Cygnus olor Sinikael-part Anas platyrynchos Punapea-vart Aythya ferina 1400 <0 Hahk Somateria mollissima 6 > Aul Clangula hyemalis Mustvaeras Melanitta nigra 30 + <00 Tõmmuvaeras M. fusca + <00 Sõtkas Bucephala clangula 0 > Rohukoskel M. serrator Jääkoskel M. merganser > Kormoran Phalacrocorax carbo <3000 Kalakajakas Larus canus Hõbekajakas L. argentatus Merikajakas L. marinus Alk Alca torda Suviränne ja veelindude sulgimiskogumid Suveperioodil on registreeritud Krassi madalal 7 (Tabel 3) ja Krassil koos lähimadalatega 11 liiki mittepesitsevaid veelinde (Lisa 1). Krassi madal on üsna oluline sulgivatele isahahkadele (Joonis 3-4). Hahkade sulgimisperiood kestab juuni algusest kuni augusti keskpaigani. Sulgimisele eelneb hahkade sulgimisränne, mis algab mai lõpus ja kestab juuni lõpuni. Lääne-Eesti saarestikus pesitsevad hahad koonduvad eelkõige Hari kurgu meremadalatele, kuid osa linde jätkab sealt rännet kirde suunas jõudes Osmussaare ümbrusse ja edasi kuni Pakri saarteni. Ränne toimub valgel ajal madalal mere kohal. Ka kühmnokk-luik võib sulgimisaladeks valida avameremadalad. Kasutades nii lennuloenduse andmeid (Joonis ) kui ka lennufotosid võib hinnata Krassi madalal sulgivate kühmnokkade arvukust kuni 300 isendile. Suveperioodil koondub Krassi madalale, eriti aga lähimadalatele arvukalt sulgivaid sõtkaid (Joonis 6). Sõtkaste sulgimine toimub nähtavasti järk-järgult, mistõttu linnud (võrreldes hahkadega) on kogu sulgimisperioodil lennuvõimelised. 13

14 Da1 0 0 Hahk (Somateria mollissima) Ca0 Joonis 3. Haha Somateria mollissima sulgimisseltsingud projektialal ja lähimadalatel lennuloenduse põhjal. Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga. Da19 Da Da1 Da Da08 Ca0 Hahk (Somateria mollissima) Joonis 4. Haha Somateria mollissima sulgimisseltsingud Loode-Eesti rannikmadalatel lennuloenduse põhjal. 14

15 Da0 Kühmnokk-luik (Cygnus olor) Da1 0 0 Da Da08 Joonis. Kühmnokk-luige Cygnus olor sulgimisseltsingud projektialal ja lähimadalatel lennuloenduse põhjal. Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga Da Da 0 Da08 Ca0 Sõtkas (Bucephala clangula) Joonis 6. Sõtka Bucephala clangula sulgimisseltsingud projektiala lähimadalatel lennuloenduse põhjal. 1

16 Must- ja tõmmuvaera suviränne toimub juulis ja augusti alguses, minnes sujuvalt üle sügisrändeks. Põhiosa projektiala suvirändest moodustavad mustvaerad. Primaarne rändesuund on SW, tegelik lennusuund varieerub vahemikus W SW S, sõltuvalt rannajoonest. Merel toimub päevane ränne valdavalt madalal vee kohal (1-0 m), maismaa kohal 0-00 m kõrgusel. Päevasel ajal vaerad üle maismaa praktiliselt ei lenda vaid rändavad meritsi, kopeerides rannajoont ning koondudes väljaulatuvate neemede juures. Hommikune arvukus on ligikaudu kaks korda suurem kui õhtune. Vaeraste suvist peatumist Krassi madalatel on korduvalt täheldatud, kuid täpsed loendusandmed puuduvad (T. Randla suuliste teadete alusel tuhanded mustvaerad). Süstemaatiliste vaatluste käigus on peatuvaid mustvaeraid registreeritud Pakri madalatel ja tõmmuvaeraid lisaks veel Keibu-Neugrundi akvatooriumis ( Joonis 7-8). Öise suvirände osas on arvestatavaid andmeid vaid vaeraste radarivaatluste näol a. Pärnu tollase sõjaväelennuvälja lennukite maandamisradariga (Jacoby & Jõgi 1972). Selle uuringu põhjal toimub meil vaeraste öine ränne SW suunas kolme rändevoona, neist kaks üle mandri ja üks üle Soome lahe suudme avamere kohal. Viimane neist voogudest (I) suundub üle Loode-Eesti (joonis 9). Sellel rändeteel jälgiti radariga vaeraste massrännet SW suunas kõrgusel m. Da19 Da1 0 0 Da Da0 Ca0 Mustvaeras (Melanitta nigra) Joonis 7. Mustvaera Melanitta nigra sulgimisrände peatuspaik Pakri madalal (lennuloendus ) 16

17 Da Da1 0 0 Da Da Tõmmuvaeras (Melanitta fusca) Ca0 Joonis 8. Tõmmuvaera Melanitta fusca sulgimisrände peatuspaigad Loode-Eesti rannikul (lennuloendus ). Joonis 9. Vaeraste öise suvirände jaotumine a. radarvaatluste alusel (Jacoby & Jõgi 1972 järgi). 17

18 4.2. Sügisrändel koonduvad veelinnud Sügisrändel on registreeritud Krassi madalal 6 ja Krassil koos lähimadalatega 13 liiki mittepesitsevaid veelinde. Sel perioodil väärib märkimist kala- ja hõbekajaka, samuti kormorani massiline ööbimine Krassi saarel (Tabel 3). Infrapuna kaameraga saadud videolõigu (28..09) ülevaatusel hindasime liitööbimisseltsingu kogusuuruseks isendit. Lennuloendused on samuti kinnitanud kala- ja hõbekajaka koondumist projektialale ja lähimadalatele (Joonis -11). Kajakate ränded Läänemerel eristuvad teiste merelindude rändesliikumisest selle poolest, et need on hoopis korrapäratumad, mistõttu on pigem tegemist hulguliikumisega. Mittepesitsus-perioodil koondutakse paikadesse, kus on rohkesti toitu ja vaba vett (eriti talvel). Sügisel on projektiala ja lähimadalad oluliseks koondumispaigaks tutt- ja punapea-vardile (Joonis 12), siia koonduvad väiksel arvul ka hahk ja aul (Joonised 13-14). Auli ja sõtka sügisesest massilisest koondumisest Loode-Eesti piirkonda tervikuna (eriti novembris) on teavet kahe lennu põhjal (Joonis 1-17). 0 Da0 0 Da1 0 0 Da Da08 Ca0 Kalakajakas (Larus canus) Joonis. Kalakajaka Larus canus sügisesed hulguseltsingud projektialal ja lähimadalatel a. lennuloenduse põhjal. Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga. 18

19 0 0 Da1 0 0 Da Da08 Hõbekajakas (Larus argentatus) Ca Joonis 11. Hõbekajaka Larus argentatus sügisesed hulguseltsingud projektialal ja lähimadalatel a. lennuloenduse põhjal. Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga. Punapea-vart (Aythya ferina) Tuttvart (Aythya fuligula) Da1 0 0 Da lennuloenduse transekt Da08 Joonis 12. Vartide (Aythya sp.) sügisrände koondumispaigad uurimisalal (Da1) ja lähi-madalatel a. lennuloenduse põhjal. 19

20 Da19 Da1 0 0 Da Hahk (Somateria mollissima) lennuloenduse transekt Ca0 Joonis 13. Haha Somateria mollissima sügisrände koondumispaigad uurimisalal (Da1) ja Loode-Eesti rannikul a. lennuloenduse põhjal. Ca22 Da19 0 Da0 0 Da1 0 0 Da Da08 Ca0 Aul (Clangula hyemalis) Joonis 14. Auli Clangula hyemalis sügisrände koondumispaigad uurimisalal (Da1) ja Loode-Eesti rannikul a. lennuloenduse põhjal. Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga.

21 Da19 Da Da1 0 0 Da Da08 Aul (Clangula hyemalis) Ca Joonis 1. Auli Clangula hyemalis sügisrände koondumispaigad Loode-Eesti rannikul a. lennuloenduse põhjal. Da19 Da1 0 0 Da Da08 Aul (Clangula hyemalis) Ca vaatlussektor Joonis 16. Auli Clangula hyemalis sügisrände koondumispaigad Loode-Eesti rannikul a. lennuloenduse põhjal. Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga. 21

22 0 Da0 Da1 0 0 Da 0 Da08 Sõtkas (Bucephala clangula) Ca Joonis 17. Sõtka Bucephala clangula sügisrände koondumispaigad Loode-Eesti rannikul a. lennuloenduse põhjal Talvitavad veelinnud Talvitajaid on registreeritud Krassi madalatel ühest (aul) ja koos lähimadalatega 17 liigist (Lisa 1). Krassi madala veelindude talvituskogumitest on vähe teada. Süstemaatilisemalt on teavet kogutud lähimadalate kohta rannikult, seda eriti rahvusvahelise kesktalvise veelindude loenduse raamides. Lähimadalatel on arvukamad talvitajad aul, sõtkas, kühmnokk-luik ja sinikael-part. Kaitsekorralduslikult olulistest liikidest (EL Linnudirektiivi I lisa liigid) talvitab vähearvuliselt laululuik Cygnus cygnus, väikekoskel Mergus albellus ja kirjuhahk Polysticta stelleri. Auli arvukus oli 08.a. talvel kogu Loode-Eesti ranniklul madal (joonis 18). Üha enam tõendeid on talvitavate aulide asurkonna kesise käekäigu kohta kogu Läänemerel. Paarikümne aasta vältel on auli asurkond kuni kahekordselt kahanenud ja selle esmasteks põhjuseks peetakse õlireostust (Larsson & Tyden 0) ja kaaspüüki (Žydelis et al. 09). 22

23 Da Da1 0 0 Da Da08 Aul (Clangual hyemalis) Aul (Clangula hyemalis) Ca Joonis 18. Auli Clangula hyemalis talvine levikumuster projektialal ja Loode-Eesti madalatel (2 lendu 02.08). Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga Veelindude kevadrändekogumid Kevadrändel on registreeritud Krassi madalal 4 (Tabel 3) ja Krassil koos lähimadalatega liiki mittepesitsevaid veelinde (Lisa 1). Teave on lünklik, kuna tugineb vaid ühe lennuloenduse tulemustele ( ). Levikumustrid on esitatud vaid kahe arvukama liigi - mustvaera ja haha (Foto 4) kohta (joonised 19-). 23

24 Da0 Da1 0 0 Da Da08 Ca0 Mustvaeras (Melanitta nigra) Joonis 19. Mustvaera Melanitta nigra kevadine levikumuster projektialal ja Loode-Eesti madalatel lennuloenduse põhjal. Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga. Da Da1 0 0 Da Da08 Hahk (Somateria mollissima) Ca Joonis. Haha Somateria mollissima kevadine levikumuster projektialal ja Loode-Eesti madalatel lennuloenduse põhjal. Lennumarsruudid tähistatud punktiiriga. 24

25 . Kokkuvõte ja järeldused Krassi saarel on kindlaks tehtud 9 linnuliigi pesitsemine. Hõbe- ja merikajaka Krassi asurkond moodustab Eesti haudeasurkonnast vähemalt 1% (Elts et al. 09). Kaitsekorralduslikust olulistest linnuliikidest on huvipakkuv ohustatud tõmmukajaka pesitsemine 1973.a ja randtiiru pesitsemine 1972.a. Arvestades haha ulatusliku taandumist Läänemerelt võiks kaaluda Krassi saare suhteliselt püsiva hahaasurkonna kunstlikku turgutamist, rajades saarele kividest ja puidust varjeid või poolvarjeid. Krassi madalal moodustavad mittepesitsusaegseid kogumeid vähemalt 1 liiki ja koos lähimadalatega (-1) on registreeritud 23 liiki mittepesitsevaid veelinde. Arvukamalt koondub veelinde Krassi madalale suvel ja sügisel. Selle põjuseks võib siiski olla ka nimetatud sesoonide linnustiku põhjalikum uuritus. Sügisrände perioodil väärib erilist märkimist kala- ja hõbekajaka, samuti kormorani massiline ööbimine Krassi saarel. Infrapuna kaameraga saadud videolõigu (28..09) ülevaatusel hindasime liitööbimisseltsingu kogusuuruseks isendit. Krassi ja lähimadalate mittepesitsuaegse linnustiku esialgsed uuringud ei anna alust akvatooriumi lülitamist eraldi merekaitsealade võrgustikku. Kui võrrelda nimetatud akvatooriumi teiste Loode-Eesti meremadalate grupiga (Osmussar- Neugrund, Pakri-Paldiski), siis on näiteks Loode-Eesti võtmeliigi auli arvukus rändel Krassi akvatooriumis kuni x (Pakri-Paldiski) ja kuni x (Osmussaar- Neugrund) madalam. Krassi meremadalad on siiski olulised Läänemere kontekstis järgmistele liikidele hahk, kormoran, sõtkas (osakaal rändetee asurkonnast 0,7-0,9 %) ja piirkondlikult aulile, punapea- ja tuttvardile. Viimased 2 liiki on valdavalt seotud Pakri madalate ja Paldiski lahtedega. Hetkel kujutab suurimat ohtu haudelindudele pesitsusaegne kontrollimatu saare külastamine inimeste poolt. Nii nagu kõikjal Eesti rannikumeres on suureks potentsiaalseks ohuks õlireostus, eriti kui silmas pidada Krassi madala paiknemist Paldiski sadamasse viiva laevatee lähistel. Üha rohkem räägitakse avamere tuuleparkide mõjust merelinnustikule. Nii nagu Neugrundi madal jääb ka Krassi arktiliste veelindude rändekoridori, mistõttu peaks avamere tuuleparkide rajamist sellele merealale tõsiselt kaaluma. Loode-Eesti akvatooriumis oleks vaja läbi viia täiendavaid linnustiku uuringuid (sh lindude rände radaruuringuid), eesmärgiga korrastada ja täpsustada olemasolevat hoiualade ja potentsiaalselt oluliste mereliste kaitsealade võrgustikku. merekaitsealade loomisel lähtutakse rahvusvahelistest kriteeriumidest alade kvalifitseerumise aluseks on enamasti kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide arvukas esinemine alal (kriteeriumiks on vähemalt 1% rändetee asurkonnast) või siis mitmete liikide massiline esinemine (stabiilselt peatub rändel > 000 isendi). 2

26 Foto 4. Hahkade kevadränne Loode-Eesti rannikul. A. Kuresoo foto. 6. Kirjandus Camphuysen, K., Fox, T, Leopold, M. & Petersen, I. (04). Towards standardised seabirds at sea census techniques in connection with environmental impact assessments for offshore wind farms in the U.K. Royal Netherlands Institute for Sea Research. 39 pp. Ellermaa, M. & Pettay, T. (06). Põõsaspean niemen arktinen muutto syksyllä 04. Linnut-vuosikirja 0: Elts, J., Kuresoo, A., Leibak, E., Leito, A., Leivits, A., Lilleleht, V., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, R., Nellis, R. & Ots, M. (09. Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus Hirundo 22 (1): Jacoby, V Radar and visual observations of spring mass migration of sea ducks on the western coast of Estonia. - Ornis Fennica, Suppl. 3: Jacoby, V. & Jõgi, A. (1972). The moult migration of the Common Scoter in the light of the radar and visual observations data (in Russian with English summary). - Comm. of the Baltic Comm. of for the Study of Bird Migration 7: Jõgi, A. (1970). Migration of waterfowl in Estonia. A contribution to the 1 th International Ornithological Congress, The Hague, August 1970:

27 Komdeur, J., Bertelsen, J. & Cracknell, G. (Eds.). (1992). Manual for Aeroplane and Ship Surveys of Waterfowl and Seabirds. IWRB Special Publication No. 1, Slimbridge, UK,37 p. Kontkanen, H. (199). Visual observations of the spring migration of arctic waterfowl along the western coast of Estonia in IWRB Seaduck Research Group Bulletin : Kumari, E. (1980). Moult and moult migration of waterfowl in the Baltic basin. Acta Ornithologica 17: Kuresoo, A. & Luigujõe, L. (08). Haapsalu-Noarootsi projektialal ja Neugrundi madalal talvituvate, sulgivate ning sügis- ja kevadrändel peatuvate veelindude arvukus ja levikumuster. Aruanne Silma LKA-le. 29 lk (käsikiri EMÜ PKI-s). Kuresoo, A., Luigujõe, L. & Leito, A. (09). Loode- ja Lääne-Eesti avameremadalate mittepesitsusaegne linnustik: a. lennuloenduste kokkuvõte. Aruanne SA KIK-le. 40 lk (käsikiri EMÜ PKI-s). Larsson, K., Tydén, L (0). Effects of oil spills on wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis at Hoburgs bank in central Baltic Sea between 1996/97 and 03/04. Ornis Svecica 1, Loopmann, A. (1996). Eesti meresaarte nimestik. EV Keskonnaministeerium. Info- ja tehnokeskus. Tallinn, 84 lk. Renno, O. (1976). Avifauna of the islands in the southern part of the Gulf of Finland. Ornis Fennica 3: Skov, H G. Vaitkus, K.N. Flensted, G. Grishanov, A. Kalamees, A. Kondratyev, M. Leivo, L. Luigujõe, C. Mayr, J.F. Rasmussen, L. Raudonikis, W. Scheller, P.O. Sidlo, A. Stipniece, B. Struwe-Juhl and B. Welander (00). Inventory of Coastal and Marine Important Bird Areas in the Baltic Sea, BirdLife International, Cambridge. Žydelis, R., Bellebaum, J., Osterblom, H., Vetemaa, M., Schirmeister, B., Stipniece, A., Dagys, M., van Eerden, M., and Garthe, S (09). Bycatch in gillnet fisheries - An overlooked threat to waterbird populations. Biological Conservation 142(7): Veber, T. (01). Kormoranide ja kalanduse vahelised interaktsioonid Eesti rannikumeres. Magistritöö. Tartu (käsikiri TÜ ZHI-s). 27

28 LISA. Krassi madala (Da 1) ja lähimadalate (Da D1) mittepesitsusaegsete veelindude arvukus ( ). loendatud hinnatud Oskaal rändetee kevad suvi sügis talv min max asurkonnast (%) Kühmnokk-luik, Cygnus olor ,1 Väikeluik, Cygnus columbianus * 4 0,1 Laululuik, Cygnus cygnus ,1 Sinikael-part, Anas platyrhynchos +** Punapea-vart, Aythya ferina (0,4)*** Tuttvart, Aythya fuligula (0,7)*** Hahk, Somateria mollissima ,7 Kirjuhahk, Polysticta stelleri 2 2 Aul, Clangula hyemalis , Mustvaeras, Melanitta nigra ,1 Tõmmuvaeras, Melanitta fusca ,1 Sõtkas, Bucephala clangula ,9 Väikekoskel, Mergus albellus 12 0,1 Rohukoskel, Mergus serrator Jääkoskel, Mergus merganser Tuttpütt, Podiceps cristatus Hallpõsk-pütt, Podiceps grisegena 1 1 Kormoran, Phalacrocorax carbo ,8 Naerukajakas Larus ridibundus + + Kalakajakas Larus canus ,2 Hõbekajakas Larus argentatus ,1 Merikajakas Larus marinus Alk, Alca torda 3 Kokku * EL Linnudirektiivi I Lisa liigid poolpaksus kirjas; ** + esinemine oletatav, konkreetsed vaatlused puuduvad; ***- vardid koonduvad reeglina Pakri madalatel ja Paldiski lahtedes. 28

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Hirundo 2018 31 (1) 32-48 Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Riho Marja*,1,2, Andrus Kuus 1, Andres Kalamees 1

Rohkem

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015 Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025 Keskkonnaamet 2015 Vastavalt looduskaitseseaduse 25. on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks: Kaitsekorralduskava

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Kuresoo et al. 2013

Kuresoo et al. 2013 Hirundo 26: 1-25 (2013) KIRJUHAHA (POLYSTICTA STELLERI) ASURKONNA SEISUNDIST JA VÕIMALIKEST KAITSEMEETMETEST EESTIS Andres Kuresoo, Leho Luigujõe & Kalev Rattiste Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1, 51014

Rohkem

aegcau

aegcau Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 2015. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 2015 1 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 2014. aastal Keskkonnaameti

Rohkem

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_ Tellija Estwind Energy OÜ Dokumendi tüüp KSH eelhinnang Kuupäev Jaanuar 2011 Lepingu nr 2010_0198 MUHU VALLAS VÕIKÜLA KÜLAS METSA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU EELHINNANG Versioon 02 Printimise

Rohkem

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu,

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 7. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 7 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 7. aastal Keskkonnaameti tellimisel

Rohkem

iba_2000

iba_2000 Tähtsad linnualad Eestis Important Bird Areas in Estonia Tähtsad linnualad Eestis Important Bird Areas in Estonia Koostanud / Compiled by Andres Kalamees Toetanud / Supported by Taani Keskkonnakoostöö

Rohkem

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 12.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/14 Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2019 2028 Keskkonnaamet 2018 1 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 6 1.1. Ala iseloomustus...

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aastatel 2009 2013 toimunud Rarileidja võistluse kokkuvõte Rarileidja 2009-2013 Rarileidja oli võistlus, mille eesmärgiks oli aasta jooksul leida võimalikult palju haruldasi linde ja muuta seega linnuvaatlemine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 5. Linnud [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 5. Linnud [Compatibility Mode] JAHILINNUD Ujupardid Sinikael-part, Anas latyrhynchos Suhteliselt massiivse kerega lind, varesest suurem. Kaal kuni 1,5 kg. Eesti suurim ja arvukaim ujupart. Sinikael-part moodustab suurima osa meil kütitud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc MAK keskkonnaga seotud toetuste bioloogilise mitmekesisuse hindamise raames 2010.- 2015. a teostatud põllulindude seire kokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Ots&Paal_23_1.doc

Microsoft Word - Ots&Paal_23_1.doc Hirundo 23: 3-20 (2010) LINNUHARULDUSED EESTIS 2009 Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 8 Margus Ots & Uku Paal Eesti Ornitoloogiaühing, pk. 227, 50002 Tartu margus.ots@gmail.com Kokkuvõte. Käesolev

Rohkem

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027 Keskkonnaamet 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...4 1.1. Ala iseloomustus...4 1.2. Maakasutus...4 1.3. Huvigrupid...5 1.4. Kaitsekord...5 1.5. Uuritus...6

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07

Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07 Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr 2014-0188 HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07.11.2016 Versioon 06 Printimise kuupäev Koostatud:

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski Hirundo 2019 32 (1) 63-80 Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil 1983 2018 Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu Kokkuvõte Käesolevas töös kirjeldatakse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

KASPAR MÖLDER

KASPAR MÖLDER KASPAR MÖLDER SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 9. KLASS KORMORANI VAENAMISEST SAAREMAAL JUHENDAJAD INGE VAHTER, MART MÖLDER JA MATI MARTINSON SISSEJUHATUS Kormorani vaenamine tähendab kormorani vastu tehtud vaenutegevust.

Rohkem

HÜDROGRAAFIA SINISE MAJANDUSE TUGISAMMAS ( HÜDROGRAAFIAPÄEV 21. JU

HÜDROGRAAFIA SINISE MAJANDUSE TUGISAMMAS (  HÜDROGRAAFIAPÄEV 21. JU (http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=380&itemid=296) HÜDROGRAAFIAPÄEV 21. JUUNI 2013 Iga aasta 21. juunil tähistab Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon (IHO) ülemaailmset

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Uulu-Võiste seletuskiri

Uulu-Võiste seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 1 Foto: R. Kalamees SISUKORD SISUKORD... 2 Lühendid... 4 1. Sissejuhatus... 6 1.1. Ala iseloomustus... 6 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid...

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

untitled

untitled EESTI LINDU EESTI LINDU EESTI LINDU Eve Mägi Tekst Eve Mägi, 2010 Fotod Autorid, 2010 Toimetaja Anu Sillaots Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2134-8 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Leping siirde7045 vahearuanne 3

Leping siirde7045 vahearuanne 3 SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRIGEERIMINE Lõpparuanne Teedeinstituut 3/-61/L MAANTEEAMET Tallinn 28 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TEEDEINSTITUUT Teadussuuna klass 2.8. SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem