Kuresoo et al. 2013

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kuresoo et al. 2013"

Väljavõte

1 Hirundo 26: 1-25 (2013) KIRJUHAHA (POLYSTICTA STELLERI) ASURKONNA SEISUNDIST JA VÕIMALIKEST KAITSEMEETMETEST EESTIS Andres Kuresoo, Leho Luigujõe & Kalev Rattiste Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1, Tartu e-post: Kokkuvõte. Kirjuhaha maailmaasurkonna suuruseks hinnatakse kuni 125 tuhat isendit, kellest 80% pesitseb Taimõri poolsaarest idas asuvatel tundraaladel ja talvitab Beringi mere piirkonnas ning 20% pesitseb lääne pool kuni Novaja Zemljani ja talvitab Euroopas. Alaska vetes talvitavate kirjuhahkade asurkond on 20 aasta jooksul vähenenud enam kui 63 tuhande isendi võrra, kuid on nüüdseks stabiliseerumas. Euroopas talvitava kirjuhaha asurkond on aastail kahanenud isendilt isendile, küll aga on sel perioodil toimunud talvitajate oluline ümberpaiknemine Koola poolsaare rannikule ning Läänemerel talvitavate lindude hulk on samal ajal vähenenud ligikaudu 7 korda. Usutavasti on sellise ümberpaiknemise põhjuseks soojema Atlandi ookeani vee sissetung Barentsi merre ning sealsete jääolude oluline leevenemine. Kuni aastate keskpaigani võis kirjuhaha sigimise edukuses täheldada lemmingute arvukusest tingitud tsüklilisust, lemmingute kõrgarvukuse aastatel oli kirjuhaha pesitsemise edukus kõrge (üle nelja lennuvõimestunud poja pesitsuspaari kohta) ning mõõna-aastatel suurenenud röövluse tõttu väga madal. Pärast lemmingute arvukuse tsüklilisuse kadumist on kirjuhaha pesitsemise edukus olnud püsivalt madal, küündides vaid üksikutel aastatel kuni ühe lennuvõimelise pojani paari kohta. Loode-Saaremaa talvitamisaladele jõuab liik massilisemalt detsembri teisel poolel, viimased suuremad seltsingud lahkuvad mai alguses. Toitumiskäitumise eripära tõttu (koondumine suurtesse tihedatesse parvedesse, pidev asukohavahetus toitumise ajal, sage sukeldumine, toitumine madalas vees ja valdavalt pimedal ajal) võivad kirjuhahad kergesti sattuda kalavõrkudesse. Harukordne seltsingulisus võib õlireostuse korral kaasa tuua suure ohvrite arvu. Kirjuhaha kaitse korraldamiseks oleks kindlasti vaja jätkata teabe kogumist talvitava asurkonna seisundi ja bioloogia kohta (kesktalvine ja kevadine arvukuse seire, sigimise edukuse hindamine, elupaigakasutuse täpsustamine, aastaringse leviku selgitamine satelliitjälgmise teel jne).

2 2 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund Sissejuhatus Kirjuhahk Polysticta stelleri on alates aastast Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) kriteeriumide alusel ohualdis liik, kuigi lühiajaliselt ( ) hinnati tema seisundit ohuväliseks (Birdlife International 2013). Kehtiva Eesti Punase raamatu järgi on kirjuhahk tugevasti ohustatud ja ta kuulub Eesti kaitsealuste loomaliikide II kaitsekategooriasse (Eesti Vabariigi Valitsuse määrus nr. 195, ). Nende otsuste põhjuseks oli asjaolu, et kirjuhaha maailmaasurkond on viimase poolsajandi jooksul kahanenud mitmekordselt. Kui aastatel hinnati selle suuruseks üle 400 tuhande isendi ja aastate alguses kuni 220 tuhat isendit (Žydelis et al. 2006), siis praegu arvatakse kirjuhaha arvukuseks olevat vaid tuhat isendit (Birdlife International 2013). Samas viitavad täpsed loendused kirjuhaha Euroopa talvitamisaladel siiski sellele, et viimane ametlik hinnang liigi seisundile võib olla ekslik ning vähemalt Euroopa talvitamisaladel on kirjuhahk seniarvatust märksa arvukam (Aarvak et al. 2013). Kirjuhaha kaitseks on koostatud rahvusvahelised tegevuskavad (Pihl 2001, U.S. Fish and Wildlife Service 2002) ning lähiajal valmib liigi kaitsekorralduskava ka Eestis. Kirjuhaha (nagu teistegi liikide) kaitse korraldamine eeldab, et mõistetakse asurkondade varasema allakäigu põhjuseid ning liigi püsimajäämist ähvardavaid ohte praegusel hetkel. Kirjuhaha rahvusvahelist kaitsmist raskendab teabe vähesus, kuna ta pesitseb hajusalt laiadel tundraaladel. Väljaspool pesitsusaega moodustab ta suuri seltsinguid merel, millest paremini on teada talvitamispaigad, vähem sulgimis- ja rändepeatusalad. Seoses arktilise kliima märkimisväärse muutumisega on liik vahetanud talvitamispaiku. Eestis on kirjuhaha talvitamist jälgitud korrapäraselt, eelkõige tänu Eesti Ornitoloogiaühingu eestvõttel alates aastast toimuvale kesktalvisele veelindude loendusele. Kirjuhahk ilmus arvukamalt Lääne- Saaremaale 1974/1975 aasta talvel, moodustas siin suuri talvitamiskogumeid aastate keskel ja hakkas uuesti taanduma sama kümnendi lõpus. Käesoleva artikli eesmärgiks on esitada uuemaid andmeid kirjuhaha leviku ja arvukuse muutustest nii Eestis kui ka levilas

3 Hirundo 26(1), tervikuna, kusjuures põhjalikumalt käsitletakse liigi talvitamist. Eraldi tuuakse välja liigi seisundit ohustavad tegurid ja võimalikud kaitsemeetmed Eestis. Kirjuhaha pesitsusaegne levik Kirjuhaha Euraasia asurkonna pesitsusaegne levila piirneb arktilise tundraga, ulatudes Novaja Zemlja saarest läänes Tšukotka poolsaareni idas. Viimasel kahekümnel aastal pole kirjuhahkasid Venemaa Barentsi mere tundraaladel enam pesitsemas kohatud, küll aga on uuemaid teateid võimaliku pesitsemise kohta Novaja Zemljal (Petersen et al. 2006). Tähtsaks piirjooneks peetakse praegu Hatanga jõge Taimõri poolsaarest idas. Arvatakse, et valdav osa sellest piirist lääne pool pesitsevatest kirjuhahkadest talvitab Euroopas (joonis 1) ja sellest ida poole jäävad haudeseltsingud (arvukamad Leena ja Indigirka jõe deltas ning Uus-Siberi saartel) kasutavad talvitamisalana Beringi mere rannikut ja saari. Alaska asurkond pesitseb arktilisel rannikuplatool, väiksem alamasurkond on teada ka Yukoni-Kuskokwimi jõgede deltaalalt (U.S. Fish & Wildlife Service 2002). Tüüpilise arktilise faunaelemendi esindajana pesitseb kirjuhahk tundravööndis polaarjoonest põhja pool. Pesapaigad asuvad rannikust eemal asuvatel märgaladel (Alaskal kuni 90 km kaugusel). Taimõri poolsaarel eelistavad kirjuhahad pesitseda madalate (0,5 0,8 meetri sügavuste) tundrajärvede alal, nn polügonaalses tundras (Solovieva 2000). Arvukushinnangud talvitamisaladel Kuna kirjuhahk pesitseb hajutatult hiiglaslikul territooriumil, on nende arvukust võimalik usaldusväärselt hinnata vaid talvitamisaladel ning rändepeatuspaikades, kus nad on koondunud tihedatesse kogumitesse suhteliselt piiratud alal. Kõige täpsemalt on teada Alaska vetes talvitavate kirjuhahkade varakevadise arvukuse muutused aastail , mil linde loendati regulaarselt lennukilt. Kogu selle perioodi jooksul on kirjuhaha arvukus

4 4 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund langenud keskmiselt 2,3% aastas (vähenedes isendilt ligi isendini). Siiski on alates aastast kirjuhaha arvukus langenud keskmiselt vaid 0,7% aastas ning asurkond on välja tulnud vahepealsest sügavast mõõnast ( isendit) aastail ja on praegu suhteliselt stabiilne. Enamik neist lindudest ületab Beringi väina ja suundub Siberi pesitsusaladele, vaid väiksem osa siirdub edasi põhja poole Alaska pesitsusaladele (Larned 2012). Venemaale kuuluvate Komandori ja Kuriili saarte vetes talvitajate arvukuseks hinnatakse kuni 15 tuhat isendit (Birdlife International 2013). Joonis 1. Euroopas talvitava kirjuhaha asurkonna pesitsus- (tähistatud mustaga) ja talvitamisalad (tähistatud halliga). [Birdlife International 2013, täiendatud]. Figure 1. Breeding (in black) and wintering (in grey) areas of Steller s eider population wintering in Europe. [Birdlife International 2013, updated]. Euroopas talvitavaid kirjuhahkasid on järjepidevalt loendatud Norras Barentsi mere rannikul Varangerfjordis. Selles Norra peamises kirjuhaha talvitamispaigas talvitas aastal koguni isendit,

5 Hirundo 26(1), teistes Norra piirkondades oli talvitajate arv väike (Nygård et al. 1995a). Alates aastast on Norra vetes talvitajate arvukus langenud keskmiselt 8% võrra aastas (Žydelis et al. 2006). Ilmselt moodustavad Barentsi merel talvitajad ühtse talvitamisasurkonna, mille põhituumik võib vaatamata suhteliselt suurele talvitamispaigatruudusele jääda sõltuvalt talve iseloomust (jääoludest) talvitama kas pesitsuspaikadele lähemas Barentsi mere Venemaa osas (Koola poolsaare rannikul) ja Valgel merel või liikuda kaugemale läände Norrasse, kus Põhja-Atlandi hoovus hoiab rannikualad jäävabana. Kahjuks on täpsed loendused Venemaa põhjaaladel raskendatud paljude juurdepääsupiirangute tõttu ning seetõttu on sealsed talvitajad jäänud enamasti loendamata või loendatud osaliselt (paljud talvitamisalad on teadmata). Vaid kahel korral on Norra-Vene ühisuuringute käigus loendatud talvitavaid kirjuhahkasid kogu Barentsi ja Valge mere ulatuses aasta märtsis suudeti katta enamus Barentsi mere Venemaa poolse osa jäävabast alast. Lennuloendustega tehti siis kindlaks enam kui talvitajat, koos loendamata jäänud aladel talvitajatega hinnati selles regioonis kirjuhahkade hulgaks umbes isendit. Samal talvel loendati Norras 6400 talvitavat kirjuhahka (Nygård et al. 1995b). Järgnevatel aastatel toimunud osaliste loenduste põhjal tuvastati Koola poolsaare rannikul samasugune talvitavate kirjuhahkade arvukuse langus nagu Läänemerel ja Norras ning eeldati Euroopas talvitava asurkonna üleüldist allakäiku (Žydelis et al. 2006). Teise ühisloenduse ajal aasta märtsis kohati Norras vaid 2700 kirjuhahka, kuid Barentsi mere Venemaa poolses osas talvitas koguni üle isendi. Võrreldes eelmise loendusega oli Norras talvitajate arv langenud 58% võrra ning Venemaal tõusnud 48% võrra. Seega, vastupidiselt eeldatule, ei olnud toimunud talvitajate arvu suurt kahanemist, vaid aset oli leidnud talvitavate kirjuhahkade ümberpaiknemine seni loendustega katmata aladele. Kui varem talvitas Venemaal 30-50% Euroopas talvitavatest kirjuhahkadest, siis nüüd talvitas seal 85% (Aarvak et al. 2013). Kirjuhaha talvitamisest Läänemerel on vihjeid juba 19. sajandi algusest. Näiteks on kirjuhahka siis vähearvuliselt kütitud mitmel pool Rootsi ja Soome rannikul ja linde on pakutud müügiks turul (Hario 1997a, Nilsson 1997). Kahekümnenda sajandi alguseks olid talvitavad

6 6 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund kirjuhahad muutunud Rootsis haruldaseks. Nii näiteks kohati aastail seda liiki vaid viiel korral, kuid alates aastate keskpaigast hakkas nende arvukus jällegi tõusma aastate lõpus hinnati talvitavate kirjuhahkade arvukuseks Rootsi vetes isendit. Pärast seda on kirjuhahkade kohtamiste arv hakanud jälle langema (Nilsson 1997). Viimastel aastatel on Rootsis talvitanud kuni 80 isendit (erandina aastal 156 lindu), peamiselt Ölandi ja Gotlandi saare vetes (Žydelis et al. 2006) aastal hinnati talvitajate arvuks vaid 20 isendit (Aarvak et al. 2013). Soomes talvitab kirjuhahk püsivalt vaid Ahvenamaa saarestikus Lågskär saare lähedal, kus talvitavate lindude arvukus tõusis kuni aastate keskpaigani ning on seejärel sõltuvalt jääoludest kõikunud enamasti 70 ja 300 isendi vahel. Eriti raskete jääoludega talvedel (näiteks 2002/2003) on talvitajaid olnud veelgi vähem (Hario 1997a, Žydelis et al. 2006) aastal oli Soomes talvitajaid hinnanguliselt 40 isendit (Aarvak et al. 2013). Eesti vetes hakkas kirjuhahk regulaarselt talvitama alates 1975/1976 talvest, kuid plahvatuslik arvukuse tõus algas kümme aastat hiljem soojade talvede perioodil (joonis 2) aastatel ulatus talvitajate arvukus Eestis 3 5 tuhande piiridesse, kuid hiljem on hakanud kahanema. Viimasel kahel kesktalvisel veelinnuloendusel kohati Eestis vaid ligi 500 kirjuhahka. Kirjuhaha suure liikuvuse tõttu on tema esinemisalade täpsem piiritlemine praktiliselt võimatu. Üsna sageli koondub kogu Loode-Saaremaa talvine asurkond valdavalt 4 5 kogumisse (joonis 3). Regulaarsemalt ja arvukamalt esineb neid Uudepanga lahes, Vilsandi akvatooriumis (Vilsandi koos Loonalaiu ja Salava saarega), Küdema lahes (koos Ninase ja Panga pangaga) ja Tagalahes (koos Suuriku pangaga). Lisaks on talviti liiki regulaarsemalt kohatud veel Kaleste lahes Hiiumaal (arvukamalt aastal; 140 is.), vähesel arvul Põõsaspeal (< 20 is.) ja Tahkuna ninal (1995. aastal; 27 is.), juhuslikumalt üksikuid linde Soome lahes (Muuga, Käsmu ja Paljassaare lahes ning Turbuneemel) ja kogu Lääne-Saaremaal kuni Sõrve tipuni. Kirjuhaha talvine koondumine üksikutesse väga tihedatesse kogumitesse muudab nende loendamise väga raskeks, vaid ühe kogumi märkamata jäämine kas suure kauguse või mõne saare varju jäämise tõttu võib oluliselt muuta maapealsete loenduste tulemusi. Ka ei olnud nõukogude ajal võimalik ilma erilubadeta

7 Hirundo 26(1), rannikualadel liikuda. Talvitavate veelindude lennuloendusi (loendajateks Leho Luigujõe, Aivat Leito ja Andres Kuresoo) on meil tehtud aastail 1993 (jaanuar, rannikualad), 2007 (veebruar, rannikualad ja avameri) ning 2008 (aprill, rannikualad ja avameri). Kõigil neil kordadel õnnestus tuvastada rohkem kirjuhahkasid kui jaanuaris toimunud kesktalvistel veelinnuloendustel (vastavalt +555, +392 ja isendit). Seega võib väita, et ainuüksi maapealsete loenduste teel hinnatakse kirjuhahkade arvukust alla, sest osa lindudest on kaugemal avamerel. Samuti selgus, et kevadtalvine kirjuhaha kogumite paiknemine on mõnevõrra erinev kesktalvisest paiknemisest (joonis 3) ning selleks ajaks on meie vetes viibivate lindude arv kasvanud tõenäoliselt Leedu talvitamisaladelt pärit isendite arvel. Selline rändeeelne koondumine on iseloomulik ka Beringi meres talvitavatele kirjuhahkadele (Larned 2012) Isendite arv Number of individuals Aasta Year Joonis 2. Talvitavate kirjuhahkade arvukus Eestis (mustad tulbad) ja Leedus (valged tulbad) kesktalviste veelinnuloenduste alusel aastail Figure 2. The number of wintering Steller s eiders in Estonia (black columns) and Lithuania (white columns) according to mid-winter waterfowl census in

8 8 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund Joonis 3. Kirjuhaha talvine (veebruar 2007) ja varakevadine (aprill 2008) levik ja arvukus Loode-Saaremaal lennuloenduste alusel [Kalamees et al. 2009]. Viirutatud alad tähistavad hoiu- ja kaitsealasid. Figure 3. Distribution of Steller s eider in winter (February 2007) and early spring (April 2008) in northwestern Saaremaa (Ösel) according to aerial surveys [Kalamees et al. 2009]. Striped plots indicate protected areas. Valdavalt Palanga rannikul paikneva Leedu talvitamiskogumi areng sarnanes üldjoontes Eesti omaga, kuigi maksimumarvukuseni jõuti seal mõni aasta hiljem (Petraitis 1991, Švažas 1997, Žydelis et al. 2006; joonis 2). Sellest kujunes Läänemere talvise asurkonna tähtsuselt teine talvitamisala, kus aastate keskel talvitas kuni kaks tuhat isendit. Nüüdseks on Leedu talvitamispaigana oma tähtsuse minetanud ning aastal hinnati talvitajate arvuks seal vaid 50 isendit (Aarvak et al. 2013). Kuni paarsada talvitavat kirjuhahka on varasematel aastatel loendatud veel Poola rannikualadel, vähem Taani ja Läti vetes (Nygård

9 Hirundo 26(1), et al. 1995a). 2008/2009 talvel talvitas Lätis hinnanguliselt 10 kirjuhahka (Aarvak et al. 2013). Kokkuvõtvalt, kui aasta kevadtalvel loendati kogu Euroopas talvitavat kirjuhahka (Nygård et al. 1995b), siis aastal oli talvitajaid umbes (Aarvak et al. 2013). Need arvukushinnangud on otseselt võrreldavad ja annavad ettekujutuse sigiva asurkonna suurusest, sest mõlemal loendusaastal oli noorlindude osakaal talvitajate hulgas väga väike (vastavalt 3 ja 0 protsenti). Seega, Euroopas talvitava kirjuhaha asurkond on 15 aasta jooksul kahanenud märksa vähem kui vahepeal arvati. Ilmselt veedab suur osa Läänemerel varem talvitanud lindudest jääolude leevenemise järel talve nüüd Barentsi merel. Valdava osa (umbes 80%) kirjuhaha maailmaasurkonnast (kuni 125 tuhat isendit) moodustavad siiski Taimõri poolsaarest ida pool pesitsevad linnud, kes talvitavad Aleuudi, Komandori ja Kuriili saarte piirkonnas. Taimõri poolsaarest lääne pool pesitsejad (Euroopas talvitavad kirjuhahad) moodustavad vaid 20% kogu asurkonnast. Kirjuhaha talvise leviku muutuse põhjused Talvitavate kirjuhahkade levimist Barentsi merele ja Läänemerele on ilmselt mõjutanud arktilise jäämassi vähenemine viimase 30 aasta jooksul, mis on olnud eriti ulatuslik Barentsi mere piirkonnas. Nii näiteks on Barentsi merel talvise (novembrist aprillini) jäätumise piir 30 aasta jooksul ( ) nihkunud 240 km ida poole ja soojadel talvedel on Novaja Zemlja edelarannik jäävaba. Seda nähtust on hakatud nimetama atlatifitseerumiseks (atlantification), sest mere ökosüsteemis tekkinud oluliste muutuste põhjuseks on soojema Atlandi ookeani vee sissetung Barentsi merre (Årthun et al. 2012). Jääolude leevenemine tõi endaga kaasa ka muutused kirjuhaha sigiva asurkonna rändestrateegias. Vene uurijad (Koryakin & Kondratyev 1983) väidavad, et Taimõril pesitsevad linnud hakkasid sügisrändel suunduma nüüd läände, ehkki traditsiooniliselt lendasid nad ida suunas (Vaikse Ookeani rannikule). Püsivate talvitamiskogumite tekkele Läänemerel võisid kaasa aidata mitmed ajaliselt suhteliselt kokkulangevad tegurid: (i) Läänemere

10 10 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund reostumine saavutas haripunkti aastatel, soodustades mõnede kirjuhaha toiduobjektide (näiteks söödava rannakarbi) vohamist mõõdukalt saastunud akvatooriumi osades; (ii) erakordselt pehmete talvede perioodil aastal olid Läänemere rannad jäävabad; (iii) perioodil oli kirjuhahal mitmeid erakordselt heade pesitsustulemustega aastaid (Hario 1997b, Solovieva 1995). Kuna aastail vähenes suvise (juuni juuli) jääkatte ulatus Barentsi merel veelgi 218 tuhande ruutkilomeetri võrra ehk ligi 50 % (Årthun et al. 2012), võis jäävabade alade märgatav laienemine (uute potentsiaalsete talvitamispaikade tekkimine) kirjuhaha rändetungi kahandada. Selle tõestuseks võib olla kirjuhaha arvukuse kiire kahanemine Läänemerel ja Barentsi mere lääneosas (Norra rannikul) ning talvise asurkonna koondumine Koola poolsaare rannikule (Aarvak et al. 2013). Sigimise edukus Kirjuhaha kurnas on kolm kuni kaheksa muna, enamasti kuus. Munemine algab alates juuni keskpaigast (Taimõri ps.), haudumine vältab 25 päeva ja pojad lennuvõimestuvad pärast koorumist 40 päeva jooksul (Solovieva 2000, U.S. Fish and Wildlife Service 2002). Kirjuhaha Euroopas talvitava asurkonna sigimise edukusest on otseseid andmeid napilt. Leena jõe deltaalal pesitseva kirjuhaha haudeasurkonna uuringud on aga näidanud, et kuigi linnud üritavad pesitseda igal kevadel, õnnestub see neil vaid iga kolme nelja aasta tagant (Solovieva 1995, 2000). Edukalt väljahautud pojad on pigem erandiks kui reegliks. Näiteks koorusid Leena delta uurimisalal aastal pojad vaid igas viiendas pesas, kahel järgneval suvel ei leitud aga ühtegi edukalt koorunud pesakonda. Nii Soomes, Eestis kui ka Leedus tehtud vaatlused kinnitavad eelpool öeldut kirjuhaha edukas pesitsemine on aastate keskpaigast alates pigem erandiks kui reegliks. Nimelt on pesitsusedukust võimalik kaudselt hinnata noorlindude osakaalu järgi talvitavate isendite hulgas, sest kirju sulestikuga isaslinnud on kergesti eristatavad pruuni sulestikuga emas- ja noorlindudest. Teades

11 Hirundo 26(1), isaslindude osakaalu talvitajate või läbirändajate hulgas ning eeldades 50:50 sugude suhet täiskasvanud isendite seas, saame välja arvutada noorlindude osakaalu. See näitaja iseloomustab pesitsemise edukust eelmisel kalendriaastal, sest loendused on tehtud järgmise kalendriaasta jaanuaris ja varakevadel. Sellised noorlindude osakaalu andmed on olemas Loode-Saaremaal (andmebaas Eesti Maaülikoolis) ja Leedus talvitavate ning Soome lahe rannikul kevadrändel kohatud kirjuhahkade kohta (Pettay 1996, Hario 1997b, Žydelis et al. 2006). Aastaid hõlmavas andmereas on selgelt nähtav sigimise edukuse 3-aastane tsüklilisus kuni aastate keskpaigani (joonis 4). Kui näiteks aastail 1985, 1988 ja 1991 oli noorlindude osakaal vastavalt 65%, 62% ja 68% (ehk teisisõnu, vähemalt 3,7, 3,3 ja 4,3 noorlindu pesitsuspaari kohta, sest mitte kõik täiskasvanu sulestikus linnud ei sigi), siis järgnenud aastatel (1986, 1989 ja 1992) oli noorlinde arvestuslikult vaid 1% loendatud lindudest. Soome linnuökoloogide analüüsi põhjal (Hario et al. 2009) olid sellise tsüklilisuse põhjuseks Taimõri poolsaarel elutsevate lemmingute (Lemmus sibirica ja Dicrostonyx torquatus) 3-aastase sammuga arvukuse muutused (Kokorev & Kuksov, 2002). Lemmingute arvukuse kõrgaastail toituvad röövloomad (polaarrebane, ännid, röövlinnud) peaasjalikult lemmingutest, kuid arvukuse mõõna-aastatel lülitutakse ümber teistele saakobjektidele nagu veelindude munad ja järelkasv. Analüüs näitas, et kuni aastani järgis aulide ja kirjuhahkade sigimise edukus (noorlindude osakaal) lemmingute arvukuse tsükleid, kuid pärast korrapäraste arvukuse muutuste kadumist lemmingutel kadus tsüklilisus ka aulide ja kirjuhahkade sigimise edukuses (Hario et al. 2009). Alates aastate keskpaigast on lemmingute arvukus olnud püsivalt madalseisus ning vaid üksikutel aastatel on täheldatud nende massilist esinemist. See on endaga kaasa toonud pea iga-aastase suurenenud pesade rüüstamise ja pesakondade hukkumise paljudel veelindudel (aulid, mustvaerad, kirjuhahad, kahlajad). Nii näiteks on aastail kirjuhaha noorlindude osakaal Eestis ja Leedus talvitajate seas olnud vaid 2 30% ehk 0,04 0,9 noorlindu pesitsuspaari kohta (joonis 4). Ka Soome rändevaatlusjaamades on aastail tuvastatud mitmete arktiliste veelindude (aulid, mustvaerad,

12 12 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund kirjuhahad) rändesalkades noorlindude osakaalu drastilist kahanemist. Nii näiteks on vaid kahel aastal kolmeteistkümnest kirjuhaha noorlindude osakaal küündinud 30 protsendini (Hario et al. 2009) Arvestuslik noorte osakaal Imputed percentage of young Soome/Finland Eesti/Estonia Leedu/Lithuania Pesitsusaasta Breeding season Joonis 4. Kirjuhaha noorlindude arvestuslik osakaal Eesti ja Leedu talvitamisaladel ning Soomes kevadisel läbirändel. Tulbad tähistavad pesitsusaastat (eelmist kalendriaastat). [Žydelis et al. 2006]. Figure 4. Imputed percentage of young Steller s eiders in Estonian and Lithuanian wintering grounds and in Finland during sping migration. Columns indicate breeding season (previous calendar year). [Žydelis et al. 2006]. Kokkuvõtvalt, kuni aastate keskpaigani võis kirjuhaha sigimise edukuses täheldada lemmingute arvukusest tingitud tsüklilisust, lemmingute kõrgarvukuse aastatel oli kirjuhaha pesitsemise edukus kõrge (üle nelja lennuvõimestunud poja pesitsuspaari kohta) ning mõõna-aastatel suurenenud röövluse tõttu väga madal. Pärast lemmingute arvukuse tsüklilisuse kadumist on kirjuhaha pesitsemise edukus olnud püsivalt madal, küündides vaid üksikutel aastatel kuni ühe lennuvõimelise pojani paari kohta.

13 Hirundo 26(1), Kirjuhaha ränne Läänemerel Eestis on andmestik kirjuhaha rände ja rändefenoloogia kohta üsna napp. Otsest sisserännet on jälgitud Soome lahe lõunarannikul Põõsaspea neemel ja kevadist ärarännet Hiiumaal Ristna neemel. Vilsandi Rahvuspargis on hilissügisel liiki kõige varem kohatud 23. oktoobril 1990, massilisemalt nähakse teda aga detsembri teisel poolel (Kullapere & Aumees 1997). Sügisrändel on üksikuid linde nähtud alates septembri lõpust, kuid massrännet on registreeritud detsembri I poolel detsembril 1996 vaadeldi Põõsaspea neemel kokku 530 isendi läbirännet (Pettay 1998). Kirjuhaha jõudmisest Saaremaa rannikule saadi suhteliselt hea ülevaade aasta hilissügisel. Arvukamat läbirännet täheldati kõigepealt Soome lahe põhjarannikul 10. detsembril, mil registreeriti ligikaudu 400 isendi läbiränne (Ohtonen 2001). Rein Nellise vaatlustega 16. detsembril Loode-Saaremaal (Ninasest Uudepanga laheni) tuvastati enam kui 400 isendi lisandumine võrreldes eelmise regulaarse loendusega kuus päeva varem (Kuresoo et al. 2001). Tõenäoliselt oli tegu samade Soomes nähtud lindudega. Rändevaatlusi tehti sel perioodil ka Põõsaspea neemel. 26. novembrist kuni 26. detsembrini (kokku 8 päeva jooksul) registreeris Ivar Ojaste 22 salgas kokku 155 kirjuhahka, neist 144 isendit vaadeldi 20. detsembril kell Kevadel vaadeldakse Vilsandi rahvuspargis viimaseid suuremaid kirjuhaha seltsinguid mai alguses, kuid väiksemaid parvi kohatakse veel juuni esimese dekaadi lõpus. Otsestel rändevaatlustel Ristnas on registreeritud kirjuhaha ärarännet alates aprilli viimastest päevadest kuni juuni keskpaigani. Soome lahe põhjarannikul on kirjuhaha kevadrännet registreeritud Helsingist lääne pool Porkkalas (alates aastast) ja Hankos (al. 1979) ning Helsingist ida pool Kummelskäris (al. 1978) ja Söderskäris (al. 1980) (Hario 1997b, Pettay 1996, Lehikoinen et al. 2008). Nende pikaajaliste vaatluste tulemuste põhjal oli tuvastatav ka kirjuhaha kevadrände nihkumine varasemaks kui oli läbirände mediaan (aeg, millal on vaatluspunkti läbinud pool kõigist registreeritud lindudest) 16. mail, siis aastatel oli mediaan 7. mail (Hario 1997b). Soome rändejaamadest pärineb ka suur osa talvitajate

14 14 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund vanuselise koosseisu andmestikust, sest rändeparves on linde sulestiku värvuse järgi lihtsam eristada kui väga tihedates talvitamiskogumites. Nimelt koosneb Kummelskäri vaatluste põhjal kirjuhaha rändesalk keskmiselt 15 isendist, ulatudes mõnikord siiski kuni 300 isendini (Hario 1997b). Rändevaatlused on osutunud ka sobivaks meetodiks kirjuhaha talvise asurkonna arvukuse muutuste jälgimisel Läänemerel, sest arvukuse muutused Eesti ja Leedu talvitamisaladel ja Soome rändevaatluspunktides (Hankos, Kummelskäris) on samasuunalised. Kui aastate keskel nähti nendes rändevaatluspunktides kokku kuni 1000 rändavat isendit, siis aastail juba isendit (Hario 1997b, Lehikoinen et al. 2008). Eestis ja tõenäoliselt ka Leedu rannikul talvitavad kirjuhahad kasutavad kevadel rändeteena Soome lahe põhjarannikut Hankost Viiburi laheni (Venemaa). Viiburi lahelt suunduvad kirjuhahad üle Karjala Valgele merele ja edasi pesitsusaladele. Kirjuhahkade liikumist Barentsi mere rannikult pesitsusaladele Siberis ning pesitsusjärgselt sulgimis- ja rändepeatuspaikadesse on selgitatud Norras talvitavate lindude satelliitjälgimise teel (Petersen et al. 2006). Kirjuhaha toitumine Arktilise veelinnuna toitub kirjuhahk tõusu-mõõna vööndis. Intensiivne toitumine toimub mõõnaperioodil, mil ta valdava osa toidust hangib küünitades nokaga veekogu põhja. Tõusuperioodil linnud tavaliselt puhkavad ning juhul kui siiski toitutakse, sukeldutakse veekogu põhja (Solovieva 2000). Seoses massilise talvitama asumisega Läänemerel on liigil tulnud kiiresti kohaneda olukorraga, kus tõusu-mõõna nähtused praktiliselt puuduvad. Leedus Palanga rannikul toitub kirjuhahk küllaltki piiratud alal ( meetrit rannast), sukeldudes 2 6, maksimaalselt 8 meetri sügavuseni. Seal tehtud uuringud näitasid, et kirjuhahad kasutavad toitumisel nn. grupisukeldumise strateegiat, kus kuni 70 isendist koosnev salk sukeldub samaaegselt kuni 78 korda järjest. Iga sukeldumine kestab keskmiselt 25 sekundit ning sukeldumistevaheline paus on sekundit (Žydelis 1997). Ka

15 Hirundo 26(1), Vilsandi saare rannikul kasutavad linnud toitumiseks suhteliselt madalat rannikuala, sukeldudes 2 6 meetri sügavusele ning viibivad vee all keskmiselt 23 sekundit. Tähelepanuväärne on sukeldumise üheaegsus - vee alla minekuks kulub kogu salgal keskmiselt 4.8 sekundit ja vee peale tulekuks 7.5 sekundit. Teisi toiduhankimise viise peale sukeldumise Vilsandi lindudel ei täheldatud (Kuresoo jt. 1998). Kuigi Vilsandi rahvuspargi piirkonnas talvitavate kirjuhahkade toiduanalüüse pole tehtud, on õnnestunud suhteliselt täpselt piiritleda nende toitumisala. Neil aladel leidub ohtralt kirpvähilisi ja limuseid (Mya arenaria, Macoma baltica, Mytilus edulis). Kevadkuudel on täheldatud kirjuhaha üha sagedasemat siirdumist madalasse rannavööndisse, kus ta lisaks rannakarpidele toitub vähilaadsetest, hulkharjasussidest ja ka veetaimedest (Kuresoo jt 1998). Palanga rannikul kasutavad kirjuhahad talvel (jaanuar märts) ja varakevadel erinevaid toitumispaiku. Kui talvel on kirjuhahad hajutatud ühtlaselt suhteliselt suurele alale, siis aprillis koonduvad linnud räimekoelmutele, milleks on punavetikate (peamiselt agarik) kasvukohad. Kirjuhahkade toitumist kalamarjast kinnitab ka kolmekümne kalavõrkudesse uppunud linnu maoanalüüs. Kui talvel olid toiduobjektina ülekaalus kirpvähilised (58% massist) ja söödavad rannakarbid (38%), siis aprillis moodustas kalamari 35%, söödav rannakarp 31% ja kirpvähilised 18% toidust. Teistest toiduobjektidest palju kõrgema toiteväärtusega kalamarja tarbimine võimaldab lindudel lühendada toitumisele kuluvat aega (Žydelis & Esler 2005). Kirjuhaha toidusedeli määrab suures osas tema kohastumine toitumiseks suhteliselt madalas, kuni 10 meetri sügavuses vees. Nii näiteks ei toitu kirjuhahad (küll aga aulid) Norra vetes moiva marjast, sest see asub liiga sügaval (Bustnes & Systad 2001b). Käitumisvaatlustega Vilsandi saare rannikul aasta aprillis saadi esmane ülevaade kirjuhaha päevasest aktiivsusest (Kuresoo jt. 1998) (joonis 5). Linnud kulutasid toitumisele keskmiselt 7.1 tundi ehk 29,6% kogu ööpäevast. Lende vaadeldi harva ja need olid valdavalt seotud toitumisalade vahetamisega, harvem oli põhjuseks peletamine suurte kajakate poolt. Analoogsetel vaatlustel märtsi alguses Palangas kulutasid linnud kogu valgest ajast (päiksetõusust loojanguni) toitumisele koguni 56% (Žydelis 1997). Kirjuhaha käitumist vaadeldi ka

16 16 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund aasta mai alguses Uudepanga lahel. Selgus, et kirjuhaha salgad toitusid valdavalt pimedal ajal (hommikul kuni kella kümneni ja õhtul alates kella neljast) ning päeval magati (Kuresoo et al. 2001). Puhkus Resting 16% Valvamine Alert 12% Hooldus Preening 6% Ujumine Swimming 2% Toitumine Foraging 30% Muu Other 4% Lendamine Flying 1% Magamine Sleeping 32% Paarisuhe Courtship 1% Joonis 5. Kirjuhaha päevase aktiivsuse jaotus Vilsandi saare rannavetes aprillis Figure 5. Activity budget of Steller s eider in coastal area of Vilsandi island in April Ohutegurid ja tegevuskava Kirjuhaha asurkonda mõjutavad ohud võib üldjoontes jagada kaheks vanalindude ellujäämust ning järelkasvu suurust mõjutavad tegurid. Pika elueaga linnuliigina on kirjuhahale eelkõige ohtlikud just vanalindude suuremat suremust põhjustavad mõjurid, sest väheneb sigijate (asurkonna taastootjate) hulk. Vanalindude massiline hukkumine mõjutab otsekohe asurkonna taastootmise potentsiaali. Sigimise edukust mõjutavad nähtused ei ole iseenesest nii kriitilised, sest asurkonna püsimajäämiseks on vaja, et iga isend jätaks kogu elu jooksul

17 Hirundo 26(1), keskmiselt kaks suguküpset järglast (ühe enda ja teise oma partneri eest). Üks või mitu ebaõnnestunud pesitsusaastat ei too veel kaasa asurkonna allakäiku, piisab vaid paarist edukast pesitsusaastast, et püsiks tasakaal sigimist alustavate (esmaspesitsejate) ja sigivast asurkonnast lahkuvate isendite (surnud vanalindude) arvu vahel. Kui sigimise edukus on aga pidevalt väiksem asurkonna taastootmiseks vajalikust tasemest, hakkab ka sündimuse vähenemine tuntavalt mõjutama asurkonna seisundit. Kirjuhaha puhul ongi tegemist olukorraga, kus asurkondade allakäigu peamiseks põhjuseks on püsivalt madal sündimus alates aastate keskpaigast. Selle on põhjustanud arvatavalt kliimamuutustest tingitud lemmingute arvukuse tsüklilisuse kadumine kirjuhaha pesitsusaladel, mis on kaasa toonud oluliselt suurenenud röövlussurve, sest lemmingutest toituvad röövloomad on sunnitud ümber lülituma teistele saakobjektidele, sh. lindude munad ja pojad (vt. sigimise edukus eespool). Kehva sigimisedukuse üheks põhjuseks on kindlasti ka tundraalade jätkuv hõlvamine, seda eriti Alaskas, sest inimasulate lähedusse sigineb rohkesti röövloomi ja inimtegevusega häiritakse lindude pesitsemist. Vanalindude ellujäämust mõjutavatest ohuteguritest on kindlasti esikohal õlireostus, seda eriti talvitamispaikades. Seni on naftalekke tagajärjel hukkunud linde registreeritud Norras ja Leedus. Koola poolsaarel, kus talvitab enamus Euroopa kirjuhaha talvisest asurkonnast, on Norra uurijate andmeil sadamalinnade akvatoorium sageli tugevalt naftaga reostatud. Läänemerel talvitavad linnud pole õlikatku eest kaitstud kasvava laevaliikluse ja naftatransiidi tõttu. Ohtu suurendab liigi harukordne seltsingulisus - näiteks on Lääne-Saaremaal nähtud sageli enam kui tuhandest isendist koosnevaid kogumeid. Lokaalselt võib kirjuhahka ohustatada ka rannakalapüügiga kaasnev lindude uppumine kalavõrkudes, nn. kaaspüük. Kalapüünistes uppunud kirjuhahkasid on leidnud nii eesti, leedu kui ka norra kalurid. Näiteks aasta talvel leiti Vilsandi rahvuspargi akvatooriumis kalavõrkudest uppununa 40 lindu (Kullapere & Aumees 1997).

18 18 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund Kirjuhaha kaaspüügi suur oht tuleneb selle liigi toitumisbioloogia eripäradest: (i) väga suur seltsingulisus; (ii) aktiivne asukoha vahetamine toitumisel (parv liigub ühe toitumistsükli vältel 2 3 km); (iii) sage sukeldumine (keskmine intervall sekundit); (iv) toitumine madalas vees (sukeldub enamasti 2 4 meetri, harvem 6 8 meetri sügavusele), kus asuvad rannakalurite püünised; (v) öine toitumine, mil nähtavus vees on halb või puudub (Kuresoo et al. 2001). Lindude sattumist kalavõrkudesse on selgitatud viimasel ajal mitmel pool Läänemerel (Žydelis & Skeiveris 1999; Dagys & Žydelis 2002, Žydelis et al. 2009). Näiteks selgus, et kuigi mm võrgusilmaga nakkevõrkudest leiti ligikaudu 50% uppunud lindudest, olid lindudele kõige ohtlikumad enam kui 60 mm silmaga nakkevõrgud ning kirjuhahad olid ohvrite seas aulide ja kauride järel kolmandal kohal (7% Palanga lähistel uppunutest; Dagys & Žydelis 2002). Olulise riskitegurina tuleb kindlasti arvestada ka lindudele peetavat illegaalset jahti Siberis, kuid selle ulatuse kohta puuduvad usaldusväärsed andmed. Kokkuvõtvalt võib öelda, et viimaste uuringute põhjal tuleb kirjuhaha tõhusaks kaitseks luubi alla võtta eelkõige see, kuidas liik saab hakkama Barentsi ja Kara merel ning Venemaa tundraaladel. Lindudele mõjuvate ohutegurite kõige levinum skaala Euroopas põhineb asurkonna seisundi prognoosil 20 aastaks ning on järgmine: 1) kriitiline võib viia liigi või asurkonna hävimisele; 2) suur võib viia asurkonna kahanemisele enam kui 20% võrra; 3) keskmine võib viia asurkonna kahanemisele olulisel osal levilast vähem kui 20% võrra; 4) väike võib kaasa tuua asurkonna lokaalse kahanemise (vähem kui 20% võrra); 5) teadmata tõenäoline oht, kuid mõju ulatus vajab selgitamist (Heredia et al. 1996, Tucker & Evans 1997). Sama skaalat kasutatakse ka käesolevas töös. Praeguste teadmiste põhjal võib välja tuua kuus kirjuhaha asurkonna seisundit mõjutavat või potentsiaalselt mõjutavat riskitegurit: jahipidamine, elupaikade kadumine, röövlus, viirushaigused, kaaspüük ja õlireostus (tabel 1).

19 Hirundo 26(1), a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b Tabel 1. Kirjuhaha ohutegurite olulisus Eestis ja kogu levila piires. Table 1. Importance of threat factors to the Steller s eider in Estonia and whole distribution range. Oht Threat Jaht pesitsusaladel Hunting on the breeding grounds Jaht talvitamisaladel ja rändel Hunting in the winter quarters and during migration Tähtsus Importance Levila Eesti Estonia Distribution range Puudub No threat Suur High / RUS Väike Low / NOR Keskm. Medium / RUS Pliimürgistus Lead poisoning Teadmata Unknown Teadmata Unknown Elupaikade kadumine pesitsusaladel Habitat loss on the breeding grounds Elupaikade kadumine talvitamisaladel ja rändepeatuspaikades (reostus, häirimine) Habitat loss on the wintering and staging grounds (pollution, disturbance) Elupaikade hävimine taristu rajamisel (sadamad, naftaplatvormid, tuulepargid jm) Habitat loss and physical development (harbours, oil platforms, wind parks etc). Röövlus pesitsusaladel Predation on the breeding grounds Röövlus talvitamissaladel Predation on the wintering grounds Väike / Teadmata Low / Unknown Potentsiaalselt suur Potentially high Väike Low Potentsiaalselt suur Potentially high / RUS, US Keskmine Medium / LIT, RUS Keskmine, pot. suur Medium, pot. high / LIT, US, RUS Kriitiline Critical / RUS Suur High / US Väike Low / NOR 4 Viirushaigused (Adenoviridae) Viral diseases. (Adenoviridae) Teadmata Unknown Väike? Low? / US 5 Kaaspüük talvitamisaladel Bycatch on the wintering grounds 6 Õlireostus Oil pollution Väike/pot.suur Low/pot. high Väike / pot. kriitiline Low / pot. critical Kohati suur Locally high / LIT, NOR Väike /pot. kriitiline Low/pot. critical

20 20 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund Eesti kirjuhaha kaitse tegevuskava koostamisel on võetud aluseks selle liigi Euroopa kaitsekava (Pihl 2001), mille koostamiseks kogunes 17 liigieksperti kaheksast riigist novembril aastal Kuressaares. Kirjuhaha lühiajalise kaitse eesmärgiks aastail on Eestis talvitava asurkonna käekäiku mõjutada võivate ohtude kõrvaldamine või leevendamine. Liigikaitse pikaajaliseks eesmärgiks (30 aasta perspektiivis) on tagada Eestis talvitavatele kirjuhahkadele püsivalt soodsad elupaigatingimused. Asurkonna soodsa seisundi kriteeriumina on tegevuskavas määratletud vähemalt 500 isendi talvitamine viies püsivas talvitamispaigas. Asurkonna väiksust (ligikaudu 500 lindu) silmas pidades tuleb suure ohuna käsitleda olukorda, kus hukkub üle 2% talvitajatest ning seetõttu hinnatakse asurkonna seisund ebasoodsaks juhul kui talve jooksul hukkub õlireostuse või kaaspüügi tagajärjel enam kui kümme isendit. Kirjuhaha Eesti asurkonna säilimiseks vajalikke ökoloogilisi tingimusi, milleta ei ole tagatud liigi soodne seisund või pikaajaline säilimine, saab praeguste teadmiste alusel käsitleda vaid põgusalt. Ilmselt on talvitavatele kirjuhahkadele võtmetähtsusega kogu Läänemere ulatuses unikaalsete karide laiaulatuslik levik Lääne- Saaremaa vetes (ligikaudu 70 ruutkilomeetrit), aga ka mere-elupaikade mitmekesisus ja ökosüsteemi sobivus tervikuna (toiduobjektide suur produktiivsus ja mitmekesisus, vähene reostuskoormus). Positiivse aspektina kirjuhaha kaitses saab esile tuua loodushoiu seadusandliku ja administratiivse valdkonna märkimisväärse arengu Eestis viimase kümne aasta jooksul. Rahvusvahelises kirjuhaha kaitsekavas soovitatud seadusandlikest sammudest on Eestis nüüdseks enamik täidetud (Bonni ja AEWA lepete ratifitseerimine, Vilsandi rahvuspargi määratlemine Ramsari alana, rahvusvaheliselt tähtsatele linnualadele (IBA) kaitsestaatuse sätestamine, liigi kaitseks uute hoiualade moodustamine, kirjuhaha lisamine Eesti Punasesse Raamatusse) või täitmisel (koostatav kirjuhaha kaitsekava, Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava uuendamine koos ala võimaliku laiendamisega). Liigi kaitset lihtsustab asjaolu, et üle 90% kirjuhaha Eesti asurkonnast talvitab Vilsandi rahvuspargi akvatooriumis (seda

21 Hirundo 26(1), kindlasti juhul, kui kiidetakse heaks rahvuspargi uus kaitsekorralduskava koos akvatooriumi laienemisega). Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava peaks sätestama kirjuhahkadele turvalisemate olude tagamiseks võrgupüügi täieliku keelustamise rahvuspargis ajavahemikul 1. detsembrist kuni 15. maini vältimaks kirjuhaha püünistes uppumist. Samuti peavad rahvuspargi taristu (sadamad, lautrid jm) kavad läbima rangeima keskkonnamõju strateegilise hindamise. Täiendavalt kavandatakse kalapüügipiirangute kehtestamist ka teistele Natura 2000 võrgustikku kuuluvatele linnu- ja loodusaladele: Tagamõisa poolsaar (EE ), Küdema laht (EE ), Koorunõmme (EE ). Kalapüügi piirangud peaksid nendel aladel olema sesoonsed ja alapõhised (võtmealad ja regulaarsed talvitamispaigad) ning olulise leevendusmeetmena tuleks kehtestada 50 mm väiksem võrgusilma suuruse piirmäär (Dagys et al. 2009). Õlireostuse vältimiseks kirjuhaha koondumispaikades kavandatakse tegevusi, mis on suunatud reostuse ennetamisele (teavitustöö) ja konkreetsete päästetööde tõhusamale korraldamisele Lääne-Saaremaa akvatooriumis. Kirjuhaha kaitseks kavandatavatest tegevustest Eestis on olulise tähtsusega teabe kogumine liigi bioloogia kohta. Oluline on jätkata kesktalvist arvukuse ja vanuselise koosseisu seiret rannikult ja seda täiendada kevadiste (märts aprill) vaatlustega rannikult ja/või lennukiga. Liigi säilimiseks vajalike ökoloogiliste tingimuste selgitamiseks tuleks täpsustada liigi elupaigakasutust, eelkõige sesoonseid muutusi toitumisalade kasutuses. Kuna Läänemeres talvitava kirjuhaha asurkonna arengulugu on tõenäoliselt seotud suurte muutustega nii arktilises kui ka globaalses kliimas, nähakse kava raamides ette ka rahvusvahelisi koostööprojekte (näiteks Eestis talvitavate kirjuhahkade satelliitjälgimist selgitamaks meil talvitavate lindude aastaringset levikut ja seotust teiste talvitamispaikadega). Tänusõnad. Töö valmimine sai võimalikuks tänu paljude inimeste entusiastlikule abile nii kesktalvistel veelinnuloendustel, rändevaatlustel kui ka spetsiaalselt ette võetud vaatluskäikudel. Viimasel paarikümnel aastal on kirjuhaha vaatlejate ring oluliselt laienenud, sügav kummardus kõigile töödes

22 22 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund osalenud Eesti Ornitoloogiaühingu ja Viron Lintuseura liikmetele. Talvel ja varakevadel toimunud lennuloenduste kasutegur oleks olnud hulga väiksem vilunud lendurite innuka koostööta. Meie erilised tänud kuuluvad Vilsandi rahvuspargi töötajatele Arvo ja Kadri Kullaperele, Andrus ja Maarika Aumehele, Saaremaa linnuklubi liikmetele Veljo Volkele ning Rein Nellisele, kelle avaldatud ja avaldamata andmeid ka käesolevas töös on kasutatud. Kirjuhaha kaitse tegevuskava on tellitud Keskkonnaameti poolt aastal. Population status of the Steller s Eider (Polysticta stelleri) and protection proposals in Estonia Steller s eider world population is estimated at 125 thousand individuals. Eighty per cent of birds are breeding on tundra areas east of Taimyr Peninsula and are wintering on the Bering Sea. Twenty per cent of the world population is breeding on arctic region from Taimyr Peninsula to Novaja Zemlja Island and is wintering in Europe on coasts of the Barents, White and Baltic Sea. Wintering population on sea off Alaska has been decreased by more than 63 thousand individuals, but is stabilizing at present. Number of wintering Steller s eiders in Europe has been declined in from to individuals, with crucial shift of the substantial part of wintering population to the coast of Kola Peninsula and decline of the Baltic wintering population about seven times. The shift of wintering range is likely caused by the reduction of sea ice area by 50 per cent due to the increased Atlantic inflow to the Barents Sea. Until the mid-nineties the breeding success of the Steller s eider was largely determined by the population cycles of lemmings. In peak years of lemming abundance Steller s eiders produced more than four fledglings per breeding pair, while in bottom years the breeding success was extremely low due to the increased predation rate. Breeding success has been steadily low after collapse of the regular lemming population cycles, reaching up to one fledged young per breeding pair only in few years. The peak arrival time of the Steller s eider to the wintering area in northwest Saaremaa Island is on the second half of December. The majority of wintering birds leave Estonia in the beginning of May. Because of the specific

23 Hirundo 26(1), behavioural features of species in the non-breeding period (aggregating into large dense flocks, continuous relocation during foraging, frequent diving of foraging birds, feeding in shallow water and nocturnal feeding) birds may be entangled in fishing nets and drown. Such a highly gregarious behaviour makes the species extremely vulnerable also in case of oil pollution incidents. It is proposed to ban gill net fishing in Vilsandi National Park, the main wintering ground of Steller s eider in the Baltic Sea, from the 1 st of December until the 15 th of May. In other key wintering areas of the species gill net fishing should be restricted and the mesh size of gill nets reduced to less than 50 mm as a primary mitigation measure. There is a need to continue studies on biology and population status of the wintering population of the Steller s eider, including midwinter and spring monitoring of numbers, assessment of breeding success, detailed study on habitat use and investigation of distribution range during whole annual cycle of species using satellite telemetry. Kirjandus. Aarvak, T., Øien, I.J., Krasnov, Y.V., Gavrilo, M.V., Shavykin, A.A The European wintering population of Steller's Eider Polysticta stelleri reassessed. Bird Conservation International 23: Årthun, M., Eldevik, T., Smedsrud, L.H., Skagseth, Ø., Ingvaldsen, R.B Quantifying the influence of Atlantic heat on Barents Sea ice variability and retreat. Journal of Climate 25: BirdLife International Species factsheet: Polysticta stelleri. Downloaded from on Bustnes, J.O., Systad, G.H. 2001a. Habitat use by wintering Steller's Eiders Polysticta stelleri in northern Norway. Ardea 89 (2): Bustnes, J.O., Systad, G.H. 2001b. Comparative feeding ecology of Steller's eiders and Long-tailed ducks in winter. Waterbirds 24: Dagys, M., Žydelis, R Bird bycatch in fishing nets in Lithuanian coastal waters in wintering season Acta Zoologica Lituanica 12 (3): Dagys, M., Ložys, L., Zydelis, R., Stipniece, A., Minde, A., Vetemaa, M Action C1 Assessing and reducing impact of fishery by-catch on species of community interest, Final Report, Action Leader P13, Institute of Ecology of Vilnius University. LIFE Nature project Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea Reference number: LIFE 05 NAT/LV/ Eesti Vabariigi Valitsuse määrus nr. 195, I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu. Riigi Teataja I 2004, 44: 313. Hario, M. 1997a. Status of the Steller s Eider in Finland. - Wetlands Inter-

24 24 Kuresoo et al.: Kirjuhaha asurkonna seisund national Seaduck Specialist Bulletin 7: Hario, M. 1997b. Migration of the Steller s Eider in Finland. - Wetlands International Seaduck Specialist Bulletin 7: Hario, M., Rintala, J., G. Nordenswan Allin aallonpohjat Itämerellä taustalla öljyvahingot, sopulisyklit vai metsästys? Suomen Riista 55: Heredia, B., Rose, L., Painter, M. (eds.) Globally threatened birds in Europe. Council of Europe Publishing. Birdlife International. Kalamees, A., Kuus, A., Kuresoo, A., Luigujoe, L Waterbird inventory results in LIFE project sites in Estonia. LIFE Nature project Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea Reference number: LIFE 05 NAT/LV/ Kokorev, Y. I., Kuksov, V. A Population dynamics of lemmings, Lemmus sibirica and Dicrostonyx torquatus, and Arctic Fox Alopex lagopus on the Taimyr peninsula, Siberia, Ornis Svecica 12: Koryakin, A.S., Kondratyev, A.V Wintering of the Common Eider in the area of Velikovo Island (Kandalaksha Bay of the White Sea). Proc. of the 3rd All-Union meeting on Eiders, Matsalu State Nature Reserve. Aug Tallinn (in Russian) Kullapere, K., Aumees, M Kirjuhaha ränne Vilsandi Rahvuspargis ja Loode- Saaremaal. Linnurada 1: Kuresoo, A., Kullapere, K., Luigujõe, L., Solovieva, D Kirjuhaha kui globaalselt ohustatud linnuliigi kaitsestrateegia Eestis. EOÜ aruanne Eesti Keskkonnaministeeriumile. Tartu. 15 lk. Kuresoo, A., Luigujõe, L., Volke, V., Nellis, R., Aumees, M., Ojaste, I Filling the gaps in knowledge on the Steller s Eider Polysticta stelleri in the Baltic states with special stress on bycatch mortality Estonia. EOS report to BirdLife International. 17 p. Larned, W. W Steller's Eider Spring Migration Surveys. Southwest Alaska, U.S. Fish and Wildlife Service. 23 p. Lehikoinen, A., Ekroos, J., Jaatinen, K., Lehikoinen, P., Linden, A., Piha, M., Vattulainen, A., Vahatalo, A Lintukantojen kehitys Hangon lintuaseman aineistojen mukaan Tringa 35: Nilsson, L The occurrence of Steller s Eider Polysticta stelleri in Sweden. Wetlands International Seaduck Specialist Group Bulletin 7: Nygård, T., Frantzen, B., Švažas S. 1995a. Steller s Eiders Polysticta stelleri wintering in Europe: numbers, distribution and origin. Wildfowl 46: Nygård, T., Jordhøy, P., Kondakov, A., Krasnov. Y. 1995b. A survey of waterfowl and seal on the coast of the southern Barents Sea in March NINA Oppdragsmelding 361: (In Norwegian with English summary). Ohtonen, M Loppusyksyn ja sydäntalven havaintoja Linnut 36 (1): (In Finnish.) Petersen, M.R., Bustnes, J.O., Systad, G.H Breeding and moulting locations and migration patterns of the Atlantic population of Steller's eiders Polysticta stelleri as determined from satellite telemetry. Journal of Avian Biology 37: Petraitis, A Steller s Eider Polysticta stelleri at the

25 Hirundo 26(1), Lithuanian Baltic coast in 1969 to Acta Ornithologica Lituanica 4: Pihl, S European Species Action Plan for Steller s Eiders (Polysticta stelleri). pp In: N. Schäffer & U. Gallo-Orsi (eds). European Union action plans for eight priority bird species. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Community. Pettay, T Kevätarktika. Ympäristönsuojelulautakunta tidottaa 29/96, Porvon maalaiskunta. 82 pp. (In Finnish). Pettay, T. (ed.) Lintuhavaintoja Virossa Viron lintuseura Estonian Birding Society r.y., Helsinki. 62 pp.(in Finnish) Solovieva, D.V Timing, habitat use and breeding biology of Steller s Eider in the Lena Delta, Russia. Wetlands International Seaduck Specialist Bulletin 7: Solovieva, D.V Biology and energetics of Steller s Eider (Polysticta stelleri). Summary of PhD thesis. Sankt-Peterburg, 20 p. Švažas, S Steller s Eider wintering in Lithuania: numbers, distribution and behaviour. Wetlands International Seaduck Specialist Group Bulletin 7: Tucker, G.M., Evans, M.I Habitats for birds in Europe: a conservation strategy for the wider environment. BirdLife Conservation Series no. 6. BirdLife, Cambridge. U.S. Fish and Wildlife Service Steller s Eider Recovery Plan. Fairbanks, Alaska. Žydelis, R Preliminary study of Steller s Eider Polysticta stelleri ecology at Palanga coast, Eastern Baltic. Acta Zoologica Lithuanica 6: Žydelis, R., Skeiveris, R Increasing conflict between gill-net fishery and Steller s eiders wintering along the Lithuanian coast. Wetlands International Seaduck Specialist Group Bulletin 8: Žydelis, R., Esler, D Response of wintering Steller s eiders to herring spawn. Waterbirds 28 (3): Žydelis, R., Lorentsen, S.-H., Fox, A. D., Kuresoo, A., Krasnov, Y., Goryaev, Y., Bustnes, J.O.,; Hario, M., Nilsson, L., Stipniece, A Recent changes in the status of Steller s Eider Polysticta stelleri wintering in Europe: a decline or redistribution? Bird Conservation International 16: Žydelis, R., Bellebaum, J,, Österblom, H., Vetemaa, M., Schirmeister, B., Stipniece, A., Dagys, M., van Eerden, M., Garthe, S Bycatch in gillnet fisheries an overlooked threat to waterbird populations. Biological Conservation 142:

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

iba_2000

iba_2000 Tähtsad linnualad Eestis Important Bird Areas in Estonia Tähtsad linnualad Eestis Important Bird Areas in Estonia Koostanud / Compiled by Andres Kalamees Toetanud / Supported by Taani Keskkonnakoostöö

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc

Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc Krassgrundi mereala inventeerimine: linnustik Lõpparuanne Krassi saar. Ivar Jüssi foto 2.06.09. Andres Kuresoo & Leho Luigujõe Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut Tartu SISUKORD Sissejuhatus...3

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Hirundo 2018 31 (1) 32-48 Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Riho Marja*,1,2, Andrus Kuus 1, Andres Kalamees 1

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

KASPAR MÖLDER

KASPAR MÖLDER KASPAR MÖLDER SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 9. KLASS KORMORANI VAENAMISEST SAAREMAAL JUHENDAJAD INGE VAHTER, MART MÖLDER JA MATI MARTINSON SISSEJUHATUS Kormorani vaenamine tähendab kormorani vastu tehtud vaenutegevust.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltisaksa «maffia» Vene polaaruurimises Erki Tammiksaar Tartu ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond Eesti maaülikool teadusloo uurimise keskus Üldist Vene impeeriumi uurimine

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - 08.doc

Microsoft Word - 08.doc EESTI VÕIMALIK RAHVAARV JA VANUSKOOSSEIS AASTANI 2050 Aasa Maamägi Rahvastikustatistika talituse juhtivstatistik 2000. aasta rahva- ja eluruumide loenduse alusel Statistikaametis koostatud vaadeldava ajaperioodi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Rail Balticu 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine / The strategic environmental assessment of the Rail Baltic 1435 mm railway route county plans

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu,

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 7. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 7 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 7. aastal Keskkonnaameti tellimisel

Rohkem

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015 Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025 Keskkonnaamet 2015 Vastavalt looduskaitseseaduse 25. on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks: Kaitsekorralduskava

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 12.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/14 Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2019 2028 Keskkonnaamet 2018 1 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 6 1.1. Ala iseloomustus...

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc MAK keskkonnaga seotud toetuste bioloogilise mitmekesisuse hindamise raames 2010.- 2015. a teostatud põllulindude seire kokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem