Microsoft Word - Ots&Paal_23_1.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Ots&Paal_23_1.doc"

Väljavõte

1 Hirundo 23: 3-20 (2010) LINNUHARULDUSED EESTIS 2009 Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 8 Margus Ots & Uku Paal Eesti Ornitoloogiaühing, pk. 227, Tartu margus.ots@gmail.com Kokkuvõte. Käesolev aruanne on Eesti linnuharulduste komisjoni kaheksas kokkuvõte meil harva ja juhuslikult esinevate lindude kohtamisteadetest. Lõplik hinnang anti 113 teatele, neist 102 pärinevad aastast. Teadetest kinnitati 103 (91%) ja lükati tagasi 10. Eesti lindude nimekirja lisandus 4 uut liiki. Eesti lindude nimekirjas on seisuga kokku 370 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud liiki ning 5 teadmata päritoluga liiki. Alljärgnevaga jätkab Eesti linnuharulduste komisjon (edaspidi HK) kokkuvõtete avaldamist meil harva kohatavate lindude kohta. Käesolev aruanne on järjekorras kaheksas ja käsitleb aastat. Täiendavalt on aruandes ära toodud ka seni avaldamata teated varasemal ajal kohatud haruldustest, mille kohta varem otsus puudus või millised alles nüüd hilinemisega HK le läbivaatamiseks esitati. Komisjoni koosseis ja töökord HK koosseisu kuulus avaldatavate teadete läbivaatamisel viis põhiliiget ja neli varuliiget, kes asendasid vajadusel põhiliikmeid. Komisjoni liikmed vaatasid teated igaüks eraldi läbi ja andsid neile sõltumatu hinnangu. Kui kogunes vähemalt neli heakskiitvat otsust ja viies otsus ei olnud tagasilükkav, loeti teade vastuvõetuks ning kui vähemalt kolm liiget otsustas teadet mitte tunnustada, loeti see tagasilükatuks. Muudel puhkudel arutati teadet komisjoni koosolekul ning vajadusel tehti lõplik otsus hääletamise teel. Aruandes avaldatavate teadete käsitlemise ajal oli HK koosseis järgmine: Margus Ots (esimees ja sekretär), Aivo Klein, Vilju Lilleleht, Uku Paal, Ranno Puumets, Margus Ellermaa (varuliige), Mati Kose (varuliige), Eerik Leibak (varuliige) ja Aivar Veide (varuliige).

2 4 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis 2009 Vaatlusankeetide täitmisest HK s käsitlemisele kuuluva liigi või alamliigi isendi kohtamisel tuleb täita vaatlusankeet. Nii käsitletavate liikide nimekiri kui vaatlusankeet on kättesaadav Eesti Ornitoloogiaühingu veebilehelt kuid ornitoloogiaühingust võib ankeedi saada ka paberil. Vaatlusankeet tuleb täita võimalikult kiiresti, enne kui üksikasjad ununevad. Suur abi on teadetele lisatud fotodest. Foto lisamisel aga ei tohi muutuda hooletuks ning ankeet tuleb ikkagi võimalikult detailselt ja täpselt täita. Sageli on kohatud isendit kirjeldatud nii pinnapealselt, et liiki või alamliiki ei ole võimalik üheselt määrata. Vahel pole välistatud, et tegemist võib olla meil tavalisema või vastupidi veelgi haruldasema liigiga, kellega vaatleja arvestada ei osanud. Just ebapiisav kirjeldamine on peamiseks põhjuseks, miks vaatlusi ei tunnustata. Kui mõni liik jaotatakse kaheks, ei saa HK teate uuel käsitlemisel vaadeldud linnu liigilist kuuluvust enam pahatihti tuvastada, sest kirjeldus polnud piisavalt põhjalik. Iga linnurõngastaja vastutab selle eest, et tema märgistatud harulduse kohta täidetaks HK ankeet. Püütud linnu kirjeldamisel peab olema iseäranis hoolikas. Lisaks sulestiku detailsele kirjeldamisele tuleb ka linnu mõõdud põhjalikult kirja panna. Selline põhjalik kirjeldamine on sageli ainukeseks võimaluseks linnu alamliigilise kuuluvuse määramiseks. Linnu rõngastamisel tuleb ankeedis ka linnule pandud rõnga number ära märkida. Lisaks linnu kirjeldamisele tuleb ankeeti kirja panna vaatluse täpne aeg ja koht ning kõigi vaatlejate täielikud nimed. Kui peale Teie vaatlesid sama lindu veel teisedki vaatlejad, siis ärge jääge lootma nende peale. Kui ei olnud kokkulepet teate esitamise kohta, siis esitage see igaks juhuks ise. HK le teeb jätkuvalt muret, et mitmed harulduste kohtajad ei ole siiani esitanud teateid läbivaatamiseks. Vaatlejad peavad arvestama sellega, et kõik HK poolt tunnustamata linnuharulduste kohtamisteated jäävad välja harulduste andmebaasist, neid ei avaldata ja nendega ei arvestata vastava ala linnustiku ülevaadete koostamisel. Ka Eesti haudelindude levikuatlase andmebaasi võetakse vaid need haruldasemate liikide leiud, mida HK on tunnustanud. Palume vaatlejatel oma teated alati ära saata jooksva aasta lõpuks. Ka vanade teadete esitamisega pole kunagi hilja.

3 Hirundo 23(1), Läbivaadatud teadete hulk Kokku vaadati läbi ja anti lõplik hinnang 113 teatele, millest 102 olid aastal ja 11 enne aastat tehtud vaatluste kohta. Teadetest 103 (91%) kinnitati ja 10 (9%) lükati tagasi. Et mitme teate kohta pole veel lõplikku otsust tehtud ja mõnda on käsitletud korduvalt, siis on HK poolt läbi vaadatud vaatluste tegelik hulk suurem. Tagasi lükatud vaatluste hulk on viimastel aastatel vähenenud, sest järjest enamate vaatluste kohta on olemas tõestusmaterjale (foto, video või helisalvestis). Kõigi HK poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud (heaks kiidetud) vaatlused on esitatud Eesti Ornitoloogiaühingu veebilehel ( Muutused Eesti lindude nimekirjas Loodusliku päritoluga liikidest (kategooria A) lisandusid Eesti lindude nimekirja aastal lannuvart (Aythya collaris), kõrbetüll (Charadrius leschenaultii), tundra neppvigle (Limnodromus scolopaceus) ja mägikiur (Anthus spinoletta). Uue alamliigina lisandus Eesti lindude nimekirja aastal ida mustvaeras (Melanitta nigra americana). Seisuga on Eesti lindude nimekirjas loodusliku päritoluga või meil (või naabermaades) püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud liike (kategooriad A C) 370 ja teadmata päritoluga (kategooria D) 5 liiki. Mitteametlikus vangistusest pääsenud (kategooria E) liikide nimekirjas on 10 liiki 1. Uueks tõestatud haudelinnuks Eestis on hõbehaigur (Casmerodius albus). Käesolevas aruandes toodud lindude teaduslikud nimetused ja järjestus põhinevad Euroopa Harulduskomisjonide Liidu Taksonoomiakomisjoni (Taxonomic Advisory Committee of the Association of European Records and Rarities Committees; AERC TAC) soovitustel (AERC TAC 2003). 1 E kategooria nimekirja on kantud vaid need vangistusest pääsenud liigid, kes Eesti tingimustes vastu pidada suudavad.

4 6 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis 2009 Teated Järgnevalt on esitatud varasemates HK aruannetes avaldamata teated Eestis kohatud haruldaste linnuliikide kohta kuni aastani Kõik need teated on HK poolt läbi vaadatud ja nende kohta tehtud heakskiitev või tagasilükkav otsus. Praegu veel käsitluses olevaid vaatlusi ei avaldata. Liigi nimetuse järel on sulgudes esitatud neli arvu. Esimene arvupaar märgib vastavalt linnuleidude ( vaatluste) ja isendite hulka kuni aastani 2008 (kaasa arvatud), teine paar linnuleidude ja isendite hulka aastal. Arvude asemel on X, kui teateid või linde pole olnud võimalik täielikult loendada (pesitsemine, andmete puudulikkus, samad isendid erinevates kohtades või samas kohas erinevatel aegadel jne.). Kui teates on isendite, paaride vms. arv märkimata, on mõeldud üht lindu, paari vms. Kui vaatluse kohta on olemas tõestusmaterjale (foto, video või helisalvestis), siis on see märgitud konkreetse teate järele. Kuna Eesti administratiivne jaotus on viimastel aegadel pidevalt muutunud ja haldusreformiga ei ole endiselt kuigi kaugele jõutud, siis andmete võrreldavuse huvides kasutab HK kohanimede esitamisel põhiliste haldusüksustena jätkuvalt ajaloolisi kihelkondi. Kihelkonnad on ornitoloogiliselt aktiivsest perioodist ( ) poole kestel käibinud ka ametlike haldusüksustena, neid kasutatakse ka näiteks keele, rahva jms. teadustes. Praegune vallasüsteem põhineb Nõukogude Liidu kolhooside territooriume järgivail külanõukogude piiridel, s.t. on ebaloomulik ning ei jää pikemalt püsima. Kasutatud lühendid. is. = isend, khk. = kihelkond, mk. = maakond (2009. a. jaotuse järgi, kui erineb põlisest), s. = saar, läh. = lähedal, 1a = samal kalendriaastal sündinud, 2a = eelmisel kalendriaastal sündinud jne., ad. = adultne, vanalind, subad. = subadultne, juv. = noorlind, pull. = pesapoeg (poeg enne lennuvõimestumist), = isaslind, = emaslind, = paar. Tunnustatud teated. Kategooriad A, B ja C Accepted records. Categories A, B and C Lääne mustlagle Branta bernicla hrota (10/16 5/6) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Pekka Komi) (Foto) Põõsaspea neem 2 ad. (Juho Könönen) (Foto) Põõsaspea neem ad. (Juho Könönen) (Foto).

5 Hirundo 23(1), Põõsaspea neem ad. (Timo Pettay) Põõsaspea neem ad. (Juho Könönen, Margus Ellermaa, Timo Pettay) Põõsaspea neem ad. (Margus Ellermaa). Mustlagle läänepoolne alamliik, kes pesitseb Gröönimaal ja Teravmägedel ning talvitab Loode Euroopas. Meil suhteliselt haruldane külaline. Kirde mustlagle Branta bernicla nigricans (1/1 1/1) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Juho Könönen, Margus Ellermaa). Eesti 2. vaatlus. See mustlagle alamliik pesitseb Ida Siberi ja Põhja Ameerika tundras, Euroopasse satub ta harva. Osa autoreid peab mustlagle alamliike eraldi liikideks ja tulevikus võidakse lääne ja kirde mustlagle ka meil omaette liikidena nimekirja lisada. Mustlagle alamliikide vahel on ka segapesitsemist täheldatud ja hübriidide eristamine puhastest isenditest võib vahel olla lausa võimatu. Sini rägapart Anas discors (2/1 1/1) Sääre, Kihnu s., Tõstamaa khk., Pärnumaa ad. (Aivo Klein). Eesti 2. vaatlus. Põhja Ameerika liik, kes Euroopasse satub väga harva. Ka aasta mais kohati Kihnu saarel isast sini rägaparti. Ei saa välistada, et tegemist on sama isendiga, sest nii haruldase eksikülalise puhul on vähe tõenäoline, et kaks eri isendit satuvad peaaegu täpselt samasse kohta. Punanokk vart Netta rufina (30/33 3/3) Sangla polder, Rannu khk., Tartumaa ad. (Uku Paal, Jan Nordblad jt.) (Foto) Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa ad. (Juha Saari) (Foto) Orjaku, Käina khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Jan Nordblad jt.) (Foto). Punanokk vart on levinud Lääne ja Kesk Euroopast ida suunas Mongooliani. Vaatluste arv on meil sagenenud. Võimalik, et osa kohatud linde pärineb Euroopa linnuaedadest. Käina lahel on sügiseti emaslindu vaadeldud neli aastat järjest ( ) ja ei saa välistada, et kõigil aastatel on tegemist olnud sama linnuga. Lannuvart Aythya collaris (0/0 1/1) Saunja laht, Lääne Nigula khk., Läänemaa ad. (Uku Paal jt.) (Foto). Esmasleid. Põhja Ameerika liik, kes Euroopasse satub suhteliselt sageli, näiteks Briti saartel kohatakse igal aastal mitmeid isendeid. Kuna tihti leitakse hübriide, siis tuleb haruldaste vartide määramisel olla eriti tähelepanelik ja hübriidi võimalus välistada.

6 8 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis 2009 Ida mustvaeras Melanitta nigra americana (0/0 5/5) Veere, Kihelkonna khk., Saaremaa ad. (Adrian Michael White, John Kneeshaw, John Dennis) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Timo Pettay, Sampsa Cairenius) Põõsaspea neem ad. (Juho Könönen) Põõsaspea neem ad. (Margus Ellermaa, Juho Könönen) Põõsaspea neem ad. (Margus Ellermaa). Eesti esimesed 5 leidu. See mustvaera alamliik pesitseb Põhja ja Kirde Aasia ning Põhja Ameerika arktilistel aladel. Kuna osa autoreid peab idamustvaerast eraldi liigiks, siis võivad antud vaatlused tulevikus osutuda meil lausa uue liigi esimesteks leidudeks. Mustvaera (ja ka tõmmuvaera) alamliikide eristamine on keeruline ja seda eelkõige seetõttu, et vaeraid nähakse enamasti vaid möödalennul rändevaatluskohtades ning linde ei saa detailselt vaadelda. Alamliikide vahelisest hübridiseerumisest on hetkel veel vähe infot. Hetketeadmiste põhjal on noka värvus ja kuju ning ka üldhaabitus olulised tunnused, millele tuleb määramisel erilist tähelepanu pöörata. Emaslindude määramine alamliigini on väga keeruline ja teadmised ses osas veel puudulikud. Prillvaeras Melanitta perspicillata (3/4 1/1) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Timo Pettay, Sampsa Cairenius). Põhja Ameerika liik, kes Euroopasse satub suhteliselt harva, kuid Briti saartel kohatakse igal aastal. Möödalendavate emaslindude määramine on alati raske ja ka selle vaatluse hindamine oli HK le keeruline ülesanne. Tundrakaur Gavia adamsii (41/52 1/1) Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Uku Paal, Jan Nordblad, Jukka Hauru, Tom Nordblad, Jussi Vakkala, Jyrki Lausamo) (Foto). Tundrakaur pesitseb Aasia ja Põhja Ameerika arktilistel aladel, talvitab Norra rannikul. Läänemerele satub tundrakaur läbirändel nii kevadel kui ka sügisel, aga teda võib kohata ka talvel. Suula Morus bassanus (8/9 1/1) Virtsu, Hanila khk., Läänemaa ad. (Timo Pettay, Mati Martinson, Kim Aaen, Johnny Kahlert, Jyrki Pynnönen) (Foto). Põhja Atlandi haudelind, kes Läänemerele satub harva.

7 Hirundo 23(1), Hõbehaigur Casmerodius albus pesitsemine (kõik vaatlused kuni 2004) lõpp Ilmatsalu, Tartu Maarja khk., Tartumaa, pesa, 3 pull. (Reimo Rander, Jan Siimson jt.) (Foto). Selle lõunapoolse levilaga liigi vaatlused on viimasel kümnendil meil järjest sagenenud ja HK otsustas alates aastast hõbehaigru vaatlusi enam mitte käsitleda. Kõik varasemad teated kuuluvad aga endiselt HK poolt kinnitamisele. Kuna hõbehaigrut kohatakse meil järjest arvukamalt kevadest sügiseni, siis oli vaid aja küsimus, millal liik meil pesitseda üritab. Juba aastal vaadeldi Ilmatsalu hallhaigrukoloonias pesal tegutsevaid hõbehaigruid, aga kuna siis jäi kindel pesitsemine tõestamata, kinnitas HK teate pesitsuskatsena aastal pesitsusperioodi lõpus pesa kontrollides leiti sellest 3 peaaegu lennuvõimelist poega. Seega on antud juhul tegemist hõbehaigru esimese kindla pesitsusjuhtumiga Eestis. Luitsnokk iibis Platalea leucorodia (5/5 1/1) Häädemeeste, Häädemeeste khk., Pärnumaa 1a (Aivo Klein jpt.) (Foto). Pesitseb Lõuna ja Kesk Euroopas ning Aasias. Põhja Euroopasse satub ta harva. Antud lindu võidi Häädemeestes kohata juba 7. detsembril, aga siis määrati põgusa vaatluse käigus nähtud valge lind hõbehaigruks. Hilissügisel hõbehaigrut Häädemeeste ümbruses rohkem ei nähtud, küll aga leiti täpselt samas kohas mõni päev hiljem luitsnokk iibis, kes püsis paigal kuni lumetormide tulekuni. Kaeluskotkas Gyps fulvus (5/5 1/1) Uniküla, Sangaste khk., Tartumaa = Valga mk. subad. (Jaak Lääts) (Foto, leitud surnult). Vahemeremaades levinud paigalind, kes Põhja Euroopasse eksib harva. Antud isend leiti värskelt surnuna. Madukotkas Circaetus gallicus * (x/x 3/3) Kirbla khk., Läänemaa (Svante Joelsson, Anu Joelsson, Mattias Joelsson) (Foto) Iisaku khk., Virumaa = Ida Viru mk. (Margus Pensa, Tiina Elvisto, Alis Langmets) Harju Risti khk., Harjumaa = Lääne mk. (Uku Paal, Kuido Kõiv). * kaitsekaalutlustel ei avaldata täpseid vaatluskohti

8 10 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis 2009 Madukotka vaatlused kuuluvad HK s käsitlemisele, kuna liigi määramisel eksitakse sageli. Ehkki madukotkaid kohatakse Lääne Eestis suhteliselt sageli, ei ole viimastel aastakümnetel liigi pesitsemist õnnestunud tuvastada. Stepi loorkull Circus macrourus (45/>49 2/2) Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Gustaf Nordenswan, Jarmo Ahveninen, Heikki Holmström, Jyrki Pynnönen jt.) Peratsaare, Saarde khk., Pärnumaa 3a (Uku Paal, Margus Ots). Stepi loorkull pesitseb Ukrainast ja Lõuna Venemaalt ida suunas Mongooliani. Eestis on ta suhteliselt sage eksikülaline. Emaslindude ja noorlindude määramine on väga keeruline. Eriti hoolikalt tuleb kirjeldada tiiva alapoole ja pea mustrit. Soomes on tõestatud ka stepi loorkulli segapesitsemine nii soo kui ka välja loorkulliga. Hübriidide võimalust tuleb stepi loorkulli määramisel kindlasti arvesse võtta. Väikehuik Porzana parva ( ) (x/x 6/>14) Pikla, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Mati Kose, Tarvo Valker jt.)(foto) Saareperä, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. 2 3 is., sh. 2 ad. (Margus Ots, Uku Paal, Jan Nordblad) (Foto) Tõhela järv, Tõstamaa khk., Pärnumaa (Jaanus Jürison, Heikki Luhamaa) Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu Maarja khk., Tartumaa 6 is. (2,4 ) (Uku Paal, Margus Ots, Riho Marja) Pikasilla läh., Helme khk., Viljandimaa = Valga mk. (Uku Paal, Margus Ots) Haaslava, Kambja khk., Tartumaa (Margus Ots). Väikehuik on meil tavalisem lind kui arvatakse, sest linnuvaatlejad käivad liigile sobivates elupaikades öösiti harva. Kuna väikehuigu vaatluste arv on meil kasvanud ning ta on suhteliselt kergesti määratav liik, siis otsustas HK alates aastast väikehuigu vaatlusi enam mitte käsitleda. Kõik varasemad teated on aga endiselt oodatud. Kõrbetüll Charadrius leschenaultii (0/0 1/1) Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Aivar Veide jpt.) (Foto). Esmasleid. Aasia liik, kelle pesitsusalad ulatuvad Türgist Mongooliani. Kõrbetüll talvitab Aafrika idarannikul, Aasia lõunarannikul ning Okeaania ja Austraalia rannikualadel. Lääne ja Põhja Euroopasse eksib ta harva.

9 Hirundo 23(1), Roosterind tüll Charadrius morinellus (28/ca 168 3/14) Mõrdu, Kullamaa khk., Läänemaa 8 is. (Trinus Haitjema) (Foto) Kiia, Keila khk., Harjumaa 4 ad. ja 1 1a (Uku Paal, Kuido Kõiv) (Foto) Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Jukka Hauru). Roosterind tülli peamised pesitsusalad Euroopas on Suurbritannias ja Põhja Fennoskandias, Aasias on ta levinud Põhja Siberis ning Uuralites ja Lõuna Siberi mäestikes. Eestis väiksearvuline hajus läbirändaja, kes on ilmselt tavalisem, kui väheste leidude põhjal arvata võib. Roosterind tüll peatub rändeperioodil (eelkõige mais ja septembris) küntud põldudel, kus linde on väga raske märgata. Tundra neppvigle Limnodromus scolopaceus (0/0 1/1) Põgari, Ridala khk., Läänemaa 1a (Uku Paal, Jan Nordblad, Jukka Hauru, Esko Railo jt.) (Foto). Esmasleid. Liik, kelle pesitsusalad asuvad Kirde Aasias ja Põhja Ameerika looderannikul. Euroopasse satub ta harva, aga siiski kohatakse teda Lääne Euroopas regulaarselt. Lammitilder Tringa stagnatilis pesitsemine Raigla, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. kuni 5 is., tõenäoline pesitsemine (Risto Lammin Soila, Uku Paal, Jan Nordblad, Riho Kinks jt.) Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu Maarja khk., Tartumaa kuni 6 is., tõenäoline pesitsemine (Margus Ots, Uku Paal, Ranno Puumets, Riho Marja jt.). Idapoolse levilaga liik, keda kohatakse meil viimasel kümnendil suhteliselt sageli. Alates aastast käsitleb HK vaid liigi pesitsusteateid. Hallkibu e. kibutilder Xenus cinereus (18/32 2/1) Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa 1a (Margus Ots, Aivar Veide, Marko Valker jt.) (Foto). Tõenäoliselt sama isend ka Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Antero Lindholm, Annika Forsten, Timo Pettay). Idapoolne liik, kelle lähimad pesitsusalad ei jää Peipsi taga eriti kaugele, aga kes Eestis on üllatavalt harv eksikülaline. Pikksaba änn Stercorarius longicaudus (alates 2005) (1/1 3/4) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 2 ad. (Juho Könönen, Timo Pettay) Põõsaspea neem ad. (Timo Pettay) Küdema laht, Mustjala khk., Saaremaa 1a (Raul Melsas) (Foto).

10 12 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis 2009 Pikksaba änn pesitseb tundras, ka Fennoskandias. Rändeteena kasutab liik aga Norra merd ja Põhjamerd ning meil on ta väga haruldane läbirändaja. Kuna ännide määramine ei ole lihtne, otsustas HK alates aastast võtta pikksabaänni HK poolt käsitletavate liikide nimekirja. Huvitava asjaoluna tuleb märkida, et ka aasta septembris vaadeldi ja pildistati noort pikksaba änni Küdema lahel peaaegu samas kohas, kus aasta septembris. Suuränn Stercorarius skua (2/2 1/1) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Johan Moberg, Mattias Gerdin, Mark Hollingworth, Mike Buckland, Uku Paal, Jan Nordblad jt.). Põhja Atlandi saarte haudelind, keda Lääne Euroopa rannikul kohatakse läbirändel. Läänemerel on suuränn haruldane eksikülaline, kelle vaatlused on aga sagenemas. Karbuskajakas Larus melanocephalus (16/x 1/1) Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa 1a (Mati Martinson) (Foto). Lääne, Lõuna ja Kesk Euroopa ning Väike Aasia liik, kelle levila on viimase paarikümne aasta jooksul laienenud. Lähimad püsivad pesitsusalad paiknevad Valgevenes, Poolas, Hollandis ja Saksamaal. Eestis on karbuskajakas harv külaline, kes on meil 1960 ndatel aastatel isegi pesitsenud. Antud lind tuvastati alles vaatluspäeva õhtul päeva jooksul tehtud fotosid uurides. Harksaba kajakas Larus sabini (2/2 1/1) Harilaid, Kihelkonna khk., Saaremaa 1a (Andrus Jair, Uku Paal, Jan Nordblad, Tom Nordblad, Tarvo Valker, Sander Sirelbu, Taivo Leesment jt.) (Foto). Põhja Ameerika ja Siberi tundraalade haudelind, kes sügistormidega (väga harva ka muudel aastaaegadel) satub vahel ka Lääne ja Põhja Euroopasse. Koldjalg hõbekajakas Larus cachinnans (8/8 3/3) Jõelähtme prügila, Jõelähtme khk., Harjumaa 2a (Sampsa Cairenius) (Foto) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa 2a (Juho Könönen, Margus Ellermaa, Timo Pettay) (Foto) Põõsaspea neem 2a (Juho Könönen, Margus Ellermaa) (Foto). Kagu Euroopa ja Lääne Aasia liik, keda varem peeti hõbekajaka alamliigiks. Koldjalg hõbekajaka määramine on väga keeruline ja HK võtab vaatlused käsitlusele vaid tõestusmaterjalide olemasolul.

11 Hirundo 23(1), Habeviires Chlidonias hybrida (8/17 1/3) Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu Maarja khk., Tartumaa 3 ad. (Uku Paal, Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä, Madis Karu, Kuido Kõiv, Kalle Muru jt.) (Foto). Lõunapoolse levilaga liik, kelle vaatlused on viimastel aastatel sagenenud. Lätis on habeviires korduvalt isegi pesitsenud. Valgetiib viires Chlidonias leucopterus (x/x 10/>105) Järvere, Urvaste khk., Võrumaa 3 ad. (Margus Muts, Jaanus Tanilsoo) Haeska, Martna khk., Läänemaa (Trinus Haitjema, Miranda Klaij) (Foto) Räpina polder, Räpina khk., Võrumaa = Põlva mk. kuni 39 is., tõenäoline pesitsemine (vähemalt 1 ) (Uku Paal, Jan Nordblad, Riho Kinks, Margus Ellermaa jt.) Aardla polder, Kambja/Nõo/Tartu Maarja khk., Tartumaa kuni 38 is., pesitsemine (vähemalt 1 ) (Uku Paal, Jan Nordblad, Margus Ots, Aarne Pruks jt.)(foto) Palupõhja, Puhja khk., Tartumaa >10 is. (Arne Ader, Margit Mõttus) (Foto) Sutlepa meri, Noarootsi khk., Läänemaa 3 is. (Aivar Veide, Tarvo Valker), tõenäoliselt neist 2 is. samas ka (Tarvo Valker) Võhandu jõe suue, Räpina khk., Võrumaa/Petserimaa = Põlva mk. 4 is. (Riho Kinks) Kärevere sild, Äksi/Tartu Maarja khk., Tartumaa 6 is. (Indrek Ots, Peeter Hõrak)(Foto) Paljassaare, Tallinn, Harjumaa (Ranno Puumets) Kalli jõgi, Võnnu khk., Tartumaa 2 ad., tõenäoline pesitsemine (Tarmo Teppe) Ilmatsalu, Tartu Maarja khk., Tartumaa (Reimo Rander) (Foto). Lõuna ja kagupoolse levilaga liik, kelle kohtamised on meil oluliselt sagenenud ja kes on Ida Eestis muutunud ebaregulaarseks haudelinnuks aastal kohati neid meil rekordiliselt palju ja kuna tegemist on kergesti määratava liigiga, siis otsustas HK alates aastast käsitleda vaid valgetiibviire pesitsusteateid. Habekakk Strix nebulosa * (x/x 3/>7) Lüganuse khk., Virumaa = Ida Viru mk. 1 (2?) is. (Margus Ots, Uku Paal, Riho Marja jt.) (Foto) Haljala/Kadrina Ilumäe khk., Virumaa = Lääne Viru mk. (Tiina Jamsja, Margus Jamsja, Laura Jamsja, Gerda Jamsja, Indrek Tammekänd jt.)(foto). * kaitsekaalutlustel ei avaldata täpseid vaatluskohti

12 14 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis Iisaku khk., Virumaa = Ida Viru mk., pesa ja 3 pull. (Riho Männik, Tarmo Evestus, Gunnar Sein, Georg Artma jt.) (Foto, pojad rõngastati). Ida ja põhjapoolse levilaga liik, keda kohatakse peamiselt Kirde ja Ida Eestis. Habekaku vaatlused on meil viimase tosina aasta jooksul sagenenud ja võis oletada, et see liik meil ka pesitseb aastal leitigi lõpuks kolme pojaga pesa, mis on esimene kindel habekaku pesitsusjuhtum Eestis pärast aastat. Mesilasenäpp Merops apiaster (12/25 1/1) Skamja, Virumaa = Kingisepa raj. (Eedi Lelov). Lõunapoolse levilaga liik, kelle lähimad püsivad pesitsusalad on Poolas, Ukrainas ja Lõuna Venemaal. Meil kohatakse mesilasenäppe üllatavalt harva. Antud lindu vaadeldi Narva jõe vasakkaldalt Vasknarvast, lind ise tegutses jõe idakaldal. Tuttlõoke Galerida cristata (alates 1991) (x/x 1/1) Puise, Ridala khk., Läänemaa (Pertti Uusivuori, Aivar Veide, Tarvo Valker jt.) (Foto). Lõunapoolse levilaga liik, kes on Eestis palju haruldasem kui arvatakse. Tuttlõokest on välimuse järgi põldlõokesest väga raske eristada tuti olemasolu ei ole sugugi diagnostiline tunnus. Põhjalikult tuleb kirjeldada tiiva alapoole ja tagaserva värvust, saba pikkust, noka kuju ja häälitsusi. Niidukiur e. stepi niidukiur Anthus richardi (15/15 2/2) Haversi, Noarootsi khk., Läänemaa (Hannu Jännes) (Helilint) Paljassaare, Tallinn, Harjumaa (Ranno Puumets jpt.) (Foto). Siberi lind, kes Euroopasse satub peamiselt sügisrändel. Raskesti vaadeldav liik, keda esineb meil ilmselt sagedamini kui harvade vaatluste põhjal oletada võib. Üldjuhul kohatakse Eestis vaid ülelendavaid linde, mistõttu oli suureks üllatuseks, kui aasta oktoobris püsis üks isend Paljassaares üle nädala paigal. Mägikiur Anthus spinoletta (0/0 1/1) Kopli, Tallinn, Harjumaa alamliik spinoletta (Ranno Puumets, Andrus Jair jpt.) (Foto, helilint). Esmasleid. Lõunapoolsete mägede liik, kelle levila ulatub Püreneedest Kaukasuseni. Põhja Euroopasse satub ta väga harva. Antud lind oli suhteliselt pelglik ja ei lasknud ennast hästi vaadelda, mistõttu ei suudetud teda kohe määrata. Õnneks püsis isend samas kohas pikemat aega paigal ja teda käis vaatamas suurem hulk bongareid. Õnnestus teha mitmeid fotosid ja häälitsusi salvestada ning lõpuks liik üheselt määrata.

13 Hirundo 23(1), Mustpea hänilane Motacilla flava feldegg (1/1 1/1) Laoküla, Harju Madise khk., Harjumaa ad., pesitsemine, segapaar lambahänilasega (Motacilla flava flava) (Ranno Puumets, Uku Paal, Riho Marja) (Foto, video). Eesti 2. vaatlus. See hänilase alamliik on levinud Balkanil ja Musta mere ümbruses, Põhja Euroopasse satub ta harva. Hänilase alamliikide sisene variatsioon on suur ning hübridiseerumine sage, seetõttu peab alamliikide määramisse suhtuma ülima kriitilisusega. HK soovib mustpea hänilase vaatluste korral alati saada foto või videodokumentatsiooni. Jõgivästrik Motacilla cinerea (43/52 6/8) Vabamatsi, Halliste khk., Viljandimaa ad. (Riho Männik) (Foto) Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Jukka Hauru) Ristna, Reigi khk., Läänemaa = Hiiu mk. ad. (Uku Paal, Jan Nordblad, Jukka Hauru, Jyrki Lausamo, Jussi Vakkala, Tom Nordblad) (Foto) Nõmmeveski, Kuusalu khk., Harjumaa, pesitsemine (Riho Männik, Ranno Puumets) (Foto) Möldri, Vastseliina khk., Võrumaa (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä, Uku Paal, Andres Kalamees jt.) (Foto) Sõrve säär ad. (Mati Martinson) (Foto). Meil kohatakse jõgivästrikke peamiselt Põhja Eesti kiirevoolulistel jõgedel ja rändeajal ka Lääne Eesti rannikul. Jõgivästrik on meil suhteliselt sage külaline ja harv pesitseja. Kuna vaatluste arv on meil viimasel ajal sagenenud ja tegemist on suhteliselt lihtsasti määratava liigiga, siis otsustas HK alates aastast käsitleda vaid jõgivästriku pesitsusteateid. Väike käosulane Hippolais caligata (x/x 6/12) Sõmerpalu, Urvaste khk., Võrumaa (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) (Foto) Ermakova, Petserimaa = Võru mk. (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) (Foto) Veretinä, Petserimaa = Võru mk. (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) Uusvada, Petserimaa = Võru mk. (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) (Foto) Väiko Serga, Petserimaa = Võru mk. + (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä) (Foto). 11. ja Polovina, Petserimaa = Võru mk. (Hannu Huhtinen, Ville Kirstilä, Uku Paal) (Foto).

14 16 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis 2009 Idapoolse levilaga liik, kes on Ida Eestis sel sajandil muutunud regulaarseks haudelinnuks. Veretinäs on väike käosulane pesitsenud samas piirkonnas alates aastast. Pesitsusbiotoobiks on meil söötis heinapõllud, millele võsa peale kasvamas. Lindude määramine välimuse järgi on keerukas, kuid laul on väga iseloomulik ja kogenud linnuvaatlejal lihtne selgeks õppida. Tõmmu lehelind Phylloscopus fuscatus (7/7 1/1) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa (Margus Ellermaa). Siberi liik, kes Euroopas on eksikülaline (peamiselt püütakse sügiseti linnurõngastusjaamades). Mustlauk õgija Lanius minor (28/>30 1/1) Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa ad. (Margus Ellermaa) (Foto). Lõunapoolne liik, kelle levila ulatus sajand tagasi Petserimaani. Nüüd satuvad Eestisse üksikisendid peamiselt suvel ja varasügisel. Mustvares Corvus corone corone (2/2 2/2) Sõrve säär, Jämaja khk., Saaremaa (Robert Pekkarinen) (Foto) Põõsaspea neem, Noarootsi khk., Läänemaa ad. (Mikko Virta jt.) (Foto). Varese Lääne Euroopa alamliik, keda osa autoreid peab eraldi liigiks. Mustvarese eristamine noorest künnivaresest on väga raske. Lisaks tuleb määramisel arvestada hallvarese ja mustvarese hübriidi võimalusega. Roosa kuldnokk Sturnus roseus (19/19 1/1) Rumpo, Vormsi khk., Läänemaa ad. (Per Karlsson Linderum). Aasia ja Kagu Euroopa steppide liik, kes mõnel aastal satub arvukalt ka mujale Euroopasse. Kui vanalindude määramine on lihtne, siis noorlindude ülesleidmine kuldnokaparvest on raske. Ilmselt on roosa kuldnokk invasiooniaastail meil sagedasem külaline kui arvatakse. Urvalind Carduelis flammea pesitsemine Hanikatsi laid, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk., tõenäoline pesitsemine (Aivar Leito). Urvalind on meil arvukas läbirändaja ja talvitaja, pesitsusalad jäävad Soome lahest põhja poole. Eestis kohatakse territoriaalseid pesitsemisele viitavaid paare harva ja kindel pesitsemine on tõestatud vaid ühel korral aastal Saaremaal Loodes (Ots 2009).

15 Hirundo 23(1), Männileevike Pinicola enucleator pesitsemine ja vaatlused 15.V 31.VII Suvi 1977 Vändra ümbrus, Vändra khk., Pärnumaa, 1 (Henno Selmet) (Lastud, topis erakogus). Põhjapoolse levilaga liik, kes Eestis on suhteliselt harv talikülaline. Männileevike on teadaolevalt meil vaid korra pesitsenud aastal Virumaal Laukasoos. Esimese Eesti haudelindude levikuatlase ( ) andmebaasi ülevaatamisel leitud täiendavate andmete põhjal kinnitas HK veel ühe vana suvise teate, mis on ühtlasi kõige viimane suvine männileevikese leid Eestis pärast aastat pole seda liiki suvel meil kohatud. Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica (36/x 1/1) Kabli, Häädemeeste khk., Pärnumaa (Margus Ellermaa). Põhja ja idapoolse levilaga liik, keda Eestis kohatakse peamiselt läbirändel, aga kes on meil varem ka pesitsenud. Tunnustatud teated. Ebaselge päritoluga liigid (kategoora D) Accepted records. Species of unclear origin (category D) Lumehani Anser caerulescens (32/34 0/0) Hellamaa, Pühalepa khk., Läänemaa = Hiiu mk. 2 ad. (hele ja tume vorm) (Aivar Leito). Lumehane pesitsusalad on Kirde Siberis ja Põhja Ameerikas. Meile sattunud lumehaned on tõenäoliselt pärit linnuaedadest või osaliselt metsistunud asurkondadest Lääne ja Põhja Euroopas, kuid on tõestatud liigi sattumine Euroopasse ka looduslikelt asualadelt. Tunnustatud teated. Vangistusest lahtipääsenud linnud (kategooria E) Accepted records. Escapees from captivity (category E) Vööthani Anser indicus (17/15 8/7) Aardla polder, Tartu Maarja khk., Tartumaa (Margus Ots) (Foto) Virtsu, Hanila khk., Läänemaa 3 is. (Timo Pettay, Johnny Kahlert, Mati Martinson, Kim Aaen) (Foto). 10. ja Haeska, Martna khk., Läänemaa (Hannes Pehlak, Trinus Haitjema) (Foto).

16 18 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis Alumine Vaigas, Kihelkonna khk., Saaremaa (Markus Vetemaa) Matsalu, Karuse khk., Läänemaa (Trinus Haitjema, Miranda Klaij), sama isend ka 16., 27. ja Haeska (Trinus Haitjema, Miranda Klaij, Aivar Veide) (Foto), Keemu, Karuse khk., Läänemaa (Uku Paal, Margus Ots) (Foto) ja Põgari, Ridala khk., Läänemaa (Ranno Puumets). Seda Sise Aasiast pärinevat liiki peetakse paljudes Euroopa linnuaedades. Põgenikke kohatakse meie aladel järjest sagedamini ja näiteks Soomes vööthani alates aastast juba pesitseb. Lammitilder Tringa stagnatilis Täiendused ja parandused Corrections and changes Tahu laht, Noarootsi khk., Läänemaa 1 ad., tõenäoline pesitsemine (Tarvo Valker, Marju Erit) (Foto). HK eelmises aruandes oli ekslikult leiuajaks märgitud (Ots 2009). Tunnustamata teated Records not accepted Väikehüüp Ixobrychus minutus 1977, 1978, 1980 Võrtsjärve põhjakalda ruut, 1978 Sangla ruut, 1980 Palamuse ruut. Eesti esimese haudelindude levikuatlase ( ) andmebaasi üle vaadates selgus, et linnuatlases on väikehüübi esinemist märgitud mitmesse ruutu (Renno 1993). Tegemist on ilmselgete määramisvigade ja eksitustega ning HK otsustas need teated tagasi lükata. Raipekotkas Neophron percnopetrus Elistvere, juv. Põgus vaatlus ja napp kirjeldus ei võimaldanud liiki üheselt määrata.

17 Hirundo 23(1), Puna veetallaja Phalaropus fulicarius Põõsaspea neem 1a. Halbade vaatlusolude tõttu ei õnnestunud kõiki tunnuseid näha ning liiki ei saanud kindlalt määrata. Jõgivästrik Motacilla cinerea Hirmuste 2 is. Põgusa vaatluse tõttu ei õnnestunud linde piisavalt hästi kirjeldada ning liigi kindel määramine ei olnud võimalik. Männileevike Pinicola enucleator 1977 Paeküla ümbrus, pesitsemine. Eesti esimese haudelindude levikuatlase ( ) andmebaasi kohaselt leiti aastal männileevikese pesa, kuhu küll ei munetud. HK ei pidanud esitatud andmeid pesitsuskatse tõendamiseks piisavaks ja lükkas teate tagasi. Viinamäe tsiitsitaja Emberiza cirlus Nõmba. Nii suure harulduse puhul on teate kinnitamiseks kindlasti vaja väga põhjalikku kirjeldust soovitavalt koos tõestusmaterjaliga. Tänuavaldused. HK tänab kõiki linnuvaatlejaid, kes harulduste kohtamisteated on HK le esitanud. HK tänab ekspertarvamuste ja abi eest järgmisi välismaiseid linnuspetsialiste: Visa Rauste, Antero Lindholm, Hannu Koskinen, Markku Kangasniemi, Per Alström. Kirjandus. AERC TAC 2003: AERC TAC s Taxonomic Recommendations. Online version: Ots, M. 2009: Linnuharuldused Eestis Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 7. Hirundo 22: Renno, O. (koostaja) 1993: Eesti linnuatlas. Tallinn, Valgus, 256 lk.

18 20 Ots ja Paal: Linnuharuldused Eestis 2009 Rarities in Estonia 2009: Report of the Estonian Rarities Committee This eighth report of the Estonian Rarities Committee covers year 2009, but some earlier records have also been included. Altogether 113 records were definitely assessed, and 103 (91%) of these were accepted. The records are listed in systematic order and presented chronologically. Records of birds of unclear origin, escapees from captivity, corrections and changes, records not accepted are listed separately from the main list of accepted records. The four numbers in brackets after species name (a/b c/d) indicate (a) the total number of records before 2009, (b) the number of individuals (if possible to judge) before 2009; (c) the number of records in 2009, (d) the number of individuals in X instead of a number means unknown number of records or individuals. Details included for each record are: date(s), locality, parish (khk.), district, number of individuals (is., isend), pairs (paar), nests (pesa) etc. if more than one, sex and age (if known; a = calendar year) and name(s) of observer(s). The meaning of some Estonian terms and expressions: ja = and, s. = island, laht = bay, (tõenäoliselt) sama isend = (probably) the same individual, pesitsemine = breeding. In 2009, 4 new species in an apparently wild state (AERC category A): Aythya collaris, Charadrius leschenaultii, Limnodromus scolopaceus, Anthus spinoletta and 1 new subspecies Melanitta nigra americana were added to Estonian list. In 2009 breeding of Casmerodius albus in Estonia was confirmed. Altogether, 370 species of apparently wild state or released species which have established self supporting breeding populations in Estonia or in neighbouring countries (i.e. categories A C) and 5 species of unclear origin (category D) have been recorded in Estonia by

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aastatel 2009 2013 toimunud Rarileidja võistluse kokkuvõte Rarileidja 2009-2013 Rarileidja oli võistlus, mille eesmärgiks oli aasta jooksul leida võimalikult palju haruldasi linde ja muuta seega linnuvaatlemine

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc

Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc Krassgrundi mereala inventeerimine: linnustik Lõpparuanne Krassi saar. Ivar Jüssi foto 2.06.09. Andres Kuresoo & Leho Luigujõe Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut Tartu SISUKORD Sissejuhatus...3

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Hirundo 2018 31 (1) 32-48 Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Riho Marja*,1,2, Andrus Kuus 1, Andres Kalamees 1

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 5. Linnud [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 5. Linnud [Compatibility Mode] JAHILINNUD Ujupardid Sinikael-part, Anas latyrhynchos Suhteliselt massiivse kerega lind, varesest suurem. Kaal kuni 1,5 kg. Eesti suurim ja arvukaim ujupart. Sinikael-part moodustab suurima osa meil kütitud

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Kuresoo et al. 2013

Kuresoo et al. 2013 Hirundo 26: 1-25 (2013) KIRJUHAHA (POLYSTICTA STELLERI) ASURKONNA SEISUNDIST JA VÕIMALIKEST KAITSEMEETMETEST EESTIS Andres Kuresoo, Leho Luigujõe & Kalev Rattiste Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1, 51014

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg

A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg Whooper Swan A Rabahani Anser fabalis Ans fab Bean

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

aegcau

aegcau Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 2015. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 2015 1 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 2014. aastal Keskkonnaameti

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

EMVJKR2008.xls

EMVJKR2008.xls EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES JUUNIORIDELE kg 8 kg DMITRI GORJUŠKO (SK MARGUS UMDA (MK RISTO TEESAAR (MK NELSON) MARTTI LAUBE (TARTU K) JURI HANENKO (SK RAKVERE) ELAR VAHTER (SAAREMAA

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

KASPAR MÖLDER

KASPAR MÖLDER KASPAR MÖLDER SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 9. KLASS KORMORANI VAENAMISEST SAAREMAAL JUHENDAJAD INGE VAHTER, MART MÖLDER JA MATI MARTINSON SISSEJUHATUS Kormorani vaenamine tähendab kormorani vastu tehtud vaenutegevust.

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK ARUANNE TELLIJA: TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET TÄITJA: MTÜ TALLINNA LINNUKLUBI Tallinn 2006 Sisukord 1. Materjal ja metoodika...4 2. Tallinna rohealade linnustiku kirjeldus...6

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015 Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025 Keskkonnaamet 2015 Vastavalt looduskaitseseaduse 25. on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks: Kaitsekorralduskava

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 12.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/14 Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2019 2028 Keskkonnaamet 2018 1 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 6 1.1. Ala iseloomustus...

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Tiirutaja_22_5.indd

Tiirutaja_22_5.indd TIIRUTAJA L I N N U H U V I L I S E T E A B E L E H T N R 2 2 J U U N I 2 0 1 3 Edusammud metsise kaitse korraldamisel 2010. aasta Tiirutajas nr 10 kirjutasime sellest, et metsis võetakse luubi alla, kuna

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

EMV_kaitsevagi_2010.xls

EMV_kaitsevagi_2010.xls EESTI KAITSEVÄE MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES Üld Ajat. Üld Ajat. 6 kg 8 kg 1 1 Kalle Roosiorg (Merevägi) 1 1 Riho Remmelgas (Suurtükiväepataljon) Oleg Rubašvili (Suurtükiväepataljon) Tauno

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem