EMMASTE VALD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EMMASTE VALD"

Väljavõte

1 Kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25. september 2014 määrusega nr 8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA aastateks Emmaste 2014

2 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS EMMASTE VALLA ÜLDINE ISELOOMUSTUS ASEND JA LOODUSLIKUD TINGIMUSED Hüdrograafia Põhjavesi ASUSTUS JA RAHVASTIK Elanikkonna üldiseloomustus Asustussüsteemi üldine iseloomustus Elanike ruumiline jaotus Elanike sesoonne ümberpaiknemine Elanike ränne ASUTUSED, TEENINDUS- JA TÖÖSTUSETTEVÕTTED ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI PIIRKONNAD ÜLDIST EMMASTE KÜLA JAUSA KÜLA MÕISA KÜLA HINDU KÜLA PÄRNA KÜLA TEHNILINE INFRASTRUKTUUR VEEVARUSTUS ÜLDIST EMMASTE KÜLA MÕISA KÜLA HINDU KÜLA PÄRNA KÜLA JAUSA KÜLA PROBLEEMID KOKKUVÕTLIKULT KANALISATSIOON ÜLDIST EMMASTE KÜLA MÕISA KÜLA JAUSA KÜLA HINDU KÜLA PROBLEEMID KOKKUVÕTLIKULT TULETÕRJEVEE VARUSTUS ARENGUPERSPEKTIIVSKEEM ÜLDIST EMMASTE KÜLA MÕISA KÜLA JAUSA KÜLA HINDU KÜLA TULEMID KOKKUVÕTLIKULT MAKSUMUS JA INVESTEERINGUVAJADUS FINANTSEERIMINE FINANTSEERIMISMUDEL FINANTSEERIMISE KAVA KOKKUVÕTE

3 KASUTATUD ALLIKAD LISAD

4 SISSEJUHATUS Käesolev kava on koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 4, valla arengukava ja valla üldplaneeringu alusel. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogus kinnitatud pikaajalise arengukava alusel. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ülesandeks on anda ülevaade valla ühisveemajanduse ja kanalisatsiooni praegusest olukorrast, määratleda probleemid ning koostada ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise perspektiivskeem. Skeemile toetudes on veeettevõtjal ja omavalitsusel lihtsam veevarustuse ja kanalisatsiooni arengut planeerida ning vastavaid otsuseid vastu võtta. Emmaste vallas ei ole süsteemselt, enamasti finantseerimisvõimaluste puudumisest tingituna, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme arendatud, on tegeletud põhiliselt kiireloomuliste probleemide lahendamisega seotud töödega. 4

5 1. EMMASTE VALLA ÜLDINE ISELOOMUSTUS 1.1. ASEND JA LOODUSLIKUD TINGIMUSED Emmaste vald asub Hiiumaa lõuna - ja edelaosas. Peamiselt piirneb Emmaste vald merega. Maapiiri on Emmaste vallal Käina ja Hiiu vallaga. Valla piir kulgeb enamasti mööda looduslikke piire (jõed, kõlvikupiirid) ja inimese poolt kujundatud piire magistraalkraavid jne. Emmaste valla asukoha skeem Eestis on kujutatud joonisel 1. Maapiiri on Emmaste vallal peamiselt Käina vallaga 20,5 km. Hiiu ja Emmaste valla ühine piir on 10,5 km pikkune. Emmaste vallal ja Hiiu maakonnal langeb kokku rohkem kui 50 km pikkune rannajoon. Joon. 1 Emmaste valla paiknemine Valla teedevõrk on võrdlemisi tihe, seda läbib mitu riigi teed. Juurdepääs valla territooriumi üksikutele osadele on hea. Valla keskuses, Emmastes, asub ka maanteede sõlmpunkt, kust maakonna keskusesse Kärdlasse, on 40 km, Kaugus Eesti Vabariigi pealinnast on 178 km. Emmaste valla üldpindala on 19699,79 hektarit ja on Hiiumaal Hiiu ja Pühalepa valla järel suuruselt kolmas, edestades pindalalt Käina valda. Emmaste vald moodustab ristikujulisest saarest alumise ehk lõunapoolse osa. Valla ulatus põhjast lõunasse on ligikaudu 22 km ja läänest itta 16 km, mõõdetuna laiemast kohast. Valla ringpiiri pikkus on ligikaudu 99 km.vallas on kaks üle 100 elanikuga küla: Jausa ja Emmaste. Suuremad külad on veel Valgu, Harju ja Lassi, kus elab üle 50 inimese. Emmaste vald on tasase reljeefiga, ulatudes vaid mõne meetri üle merepinna. Valla erinevad osad kerkisid merest umbes 2000 kuni 4000 aastat tagasi. Tänu jätkuvale aeglasele kerkimisele (ligikaudu 2,5 mm aastas) rand laieneb ja muutub kuivemaks. Emmaste valla kõrgeim koht on Õngu raba m üle merepinna. Maapind tõuseb mere äärest aeglaselt saare keskosa suunas. Mandrijäätekkelised vallseljakud ning väike jääsulamisdelta asub Emmastes. Hiiumaa lõunaosas suundub Emmastest kaarjalt välja fluvioglatsiaalne vallseljak e. oos, mis on jälgitav kuni Männamaani. Merelised akumulatsiooni- abrasioonitasandikud esinevad Emmaste - Nurste vahelisel alal. Need on nõrgalt lainja reljeefiga, moodustades 5

6 lamedaid kühmi ja väikesi nõgusid. Tasandikel leidub ka üksikuid madalaid rannavalle. Mererand on väga vahelduv; üksteisega vahelduvad moreen-, klibu-, liiva- ja kamardunud rand. Üldjuhul on domineerivaks lauskrand. Sootasandikul asuv Õngu raba külgneb rannamoodustistega, vaatamata sellele on raba väga tasane - ilma älvesteta ja laugasteta. (Sepp, 1974) Hüdrograafia. Emmaste valla vooluvete võrk on nõrgalt arenenud, tasase reljeefi tõttu on vete äravool aeglane, tihti kannatavad suvel kõik veekogud veevaesuse all. Jõed Enamik vooluvetest moodustavad ojad, mis saavad alguse saare keskosast. Suuremaid ojasid nimetatakse jõgedeks - suurim Emmaste valla jõgi on Jausa - napilt üle 10 km pikk, mis on siiski lühike, kitsas ja madal. Seoses melioratsioonitöödega on Jausa jõe veetaset tunduvalt alandatud. Palju endisi kraave on süvendatud ja muudetud magistraalkraavideks. Suvise madalvee ajal on laiuseks maksimaalselt 5 meetrit, sügavuseks mõnikümmend sentimeetrit. Vallas voolavate jõgede kaldad on madalad, erandiks on Õngu, mille säng on läbi luitealade ning voolab kohati 6 m sügavuses orus. Järved. Vaatamata vee puudulikule äravoolule on Emmaste vallas ja kogu Hiiumaal vähe järvi. Võrreldes 1934 aastat 1964 aastaga on järvede hulk vähenenud 30 -lt 14-ni. Emmaste vallas moodustab järvede osatähtsus 0,2% pindalast. Järvede vähesus on tingitud tasasest reljeefist ja pinnakatte ülemiste kihtide sõmeratest mereliivadest ja kruusadest. Järvede pindala väheneb põuastel suvedel märgatavalt, enamus kuivavad täielikult, sest põhiliselt toituvad nad sademetest ja pinnaveest. Märgatavalt on alandatud Prassi järve veepinda seoses maaparandustöödega (Sepp, 1974) Emmaste valla hüdrograafiaskeem on kujutatud joonisel 2, sellelt on näha jõed ja suuremad kraavid. 6

7 Joonis 2. Emmaste valla hüdrograafiaskeem Põhjavesi Emmaste vallas nagu ka kogu Hiiumaa omapäraks on survelise põhjavee laialdane levik. Põhjavesi on enamasti lubja- ja rauarikas, tavaliselt on vesi sügavamal karedam. Nurste kandis on vesi sulfaadirikkam kui mujal, seal võib sügavamates kihtides kohati esineda looduslikke masuudilaike. Nurstest Harjuni on põhjavesi kaitsmata (karstiala), mistõttu on sealne piirkond reostuse suhtes eriti tundlik. Rannaäärsetel aladel on põhjavesi osades kihtides soolane. Üldiselt võib öelda, et põhjavesi Emmaste vallas vastab enamusele joogivee kvaliteedi nõuetele. Lisas on toodud Emmaste valla passiga puurkaevude nimekiri Hiiumaa Keskkonnateenistuse veespetsialisti andmetel. Paljud puurkaevud on ilma passita, nende arv ei ole täpselt teada, kuid kõik kasutusel olevad puurkaevud peaksid lähiajal passi saama. 7

8 1.2 ASUSTUS JA RAHVASTIK Elanikkonna üldiseloomustus. Emmaste vallas oli seisuga kokku 1361 elanikku ja 485 majapidamist. Sellele aga lisandub suveperioodil hinnanguliselt veel kuni pool nimetatud arvust. Inimeste arvu suvine suurenemine oleneb seejuures ilmast ja paljudest muudest teguritest, millest tuleb juttu rahvastiku sesoonse ümberpaiknemise punktis. Vallas püsivalt elavate elanike tihedus on 6,3 in/km 2, mis jääb alla nii Eesti keskmisele kui ka Hiiumaal Kõrgessaare vallale. Seda võrdlust illustreerib joonis 3. Joon. 3. Elanike tiheduse võrdlus Eesti ja Hiiumaa keskmise ning naabervaldadega (Eesti Statistikaamet, 2010) Elanikkonna vanuseline struktuur on Hiiu maakonnas ja Emmaste vallas väga lähedased - nii lapsi kui pensionäre on ca 20 %, ning ülejäänud on tööealised elanikud Asustussüsteemi üldine iseloomustus. Emmaste vallas on 43 küla, suured tiheasustusega alad puuduvad. Esineb erinevaid külatüüpe sumbküla, ahelküla, ridaküla, hajaküla. Enimesinenud tüüpideks on sumb- ja hajaküla. Vallas on väga erineva suurusega külasid ja looduses jäävad nende piirid tihti keeruliselt mõistetavateks. Emmaste vallas on suurim elanike arv omavalitsuskeskuses Emmastes, kus elab 255 (moodustades küll ainult 19% kogu valla rahvastikust). Suuruselt teises külas Jausas elab 130 inimest (moodustades10% elanikkonnast), Harjul elab 73 inimest, Valgul 53 inimest,hindu külas 50 inimest, teistes külades on elanike arv alla Elanike ruumiline jaotus. Elanikkond on valla territooriumil ruumiliselt jaotunud väga ebaühtlaselt. Suurem on elanike 8

9 tihedus Emmaste, Nurste, Külaküla ja Jausa külades ning samas on elanike tihedus, väga väike Kaderna ja Haldreka. Tohvri külas ei ole ühtegi püsielanikku. Leidub ka külasid, kus on väga vähe püsielanikke, seevastu aga käib seal suvel rohkesti suvitajaid Elanike sesoonne ümberpaiknemine Eesti saartel on olnud läbi aastakümnete suhteliselt palju suvemaju, kus elatakse vastavalt võimalustele aprillist septembri lõpuni. Emmaste vallas käivad rohelist perioodi veetmas peamiselt inimesed, kes on siit pärit või kelle sugulased elavad seniajani siin. Samuti on suvitajate hulgas ka mitmeid endisi ja praeguseid kultuuritegelasi. Palju on ka noori pensionäre, kes talvisel ajal elavad linnas (enamasti Tallinnas), aga suve veedavad Hiiumaal, kasvatades omale ka talvevarud (juur- ja puuviljad). Emmaste vallas suvel elavate elanike koguarv ei ole täpselt teada see oleneb paljudest teguritest, näiteks nii ilmast kui ka praamipileti hinnast. Hinnanguliselt suureneb rahvaarv suvel ühe viiendiku kuni poole võrra Elanike ränne Hiiumaa kuulub ka Eesti piirkonda, mida nimetatakse tihti ääremaaks. Emmaste valla elanikest on suur osa perekondi elanud samas paigas juba mitmeid põlvkondi. Siiski on tavaline, et minnakse linna (kuhugi mandrile) kooli, hiljem leitakse sealt elukaaslane, ja vanematekodu hakatakse järjest harvemini külastama. Loomulik iive on viimased aastad olnud negatiivne, v.a 2008 kui iive oli +5. Rändesaldo on olnud samuti negatiivne, v.a 2006 aasta. See ei ole niivõrd konkreetsel aastal lahkunud inimeste arv, vaid paljud juba ammu lahkunud ja mujal elanud inimesed on korrastanud oma elukohaandmeid tänu riigi teavituskampaaniatele ja saamaks teenuseid ning toetusi oma tegelikus elukohas. Vähesel hulgal kolivad inimesed vallast ära ja tuleb uusi elanikke juurde. Vanu inimesi sureb rohkem kui lapsi juurde sünnib loomulik iive on piirkonnas ikkagi negatiivne. Tabelis 1 on näha Hiiu maakonna viimaste aastate elanike ränne kohalike omavalitsuste lõikes. Tabel 1 Elanike ränne Emmaste vald Hiiumaa kokku Emmaste valla rändesaldos on arvestatud ka valdadevahelist liikumist, Hiiumaa saldos ainult Hiiumaalt lahkunuid. 9

10 1.3. ASUTUSED, TEENINDUS- JA TÖÖSTUSETTEVÕTTED Valla arengus on väga tähtsal kohal ettevõtlus Emmaste valla olulisemate ettevõtete loetelu on toodud tabelis 2.5. Tähtsal kohal valla ettevõtluses on plasttoodete valmistamine ja nende montaazh. Tabel 2.. Emmaste valla ettevõtted Ettevõtte nimi Asukoht Tegevusala AS Dale LD Leisu Plastdetailide tootmine AS Puimet Nurste Puit- ja metallkonstruktsioonide valmistamine OÜ Liisbet Tukat Nurste Valgustite jms elektridetailide montaaž AS Rupak Emmaste Puusärkide valmistamine OÜ HiiuLink Jausa Visiitkaardihoidikute jms plastdetailide montaaž OÜ Pharma Meditsiiniliste hingamisfiltrite ja Systems Eesti Emmaste muude tarvikute tootmine OÜ Ellas Audit Emmaste Raamatupidamise- ja audiitori teenus OÜ Emmastemees Emmaste Põllumajandusettevõte OÜ Õngu Noorkalakasvandus Õngu Kalakasvatus OÜ Saarmund Sõru Kaubandus AS Katres Emmaste Toitlustus, kaubandus OÜ Päevasaare (majutus) Sõru Majutusteenus Lille Puhkemaja Õngu Majutusteenus OÜ Viirisepa Viiri Majutusteenus Põhilised vee - ja kanalisatsiooniteenuse tarbijad on kool, hooldekodu ja lasteaed. Kokku moodustavad ettevõtted ja asutused ca 60% kohalikust vee- ja kanalisatsioonitarbimisest 10

11 2. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI PIIRKONNAD 2.1. ÜLDIST Ühisveevärk ja - kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub erinevate kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist ning heitvee juhtimine suublasse. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon võib olla avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis. Kavas kuuluvad käsitlemisele Emmaste valla piirkonnad, kus on olemas ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni võrk, see on otseselt seotud üldise ja avaliku huviga ning omab arenguperspektiivi. Arengukava ei näe ette uute ÜVK piirkondade lisandumist, küll aga olemasolevate piirkondade laienemist. Emmaste vallal puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, vee-ettevõtjate tegevuspiirkonnad ja heitvee kogumisalad on kehtestamata. Vee-ettevõttena tegutseb vallale kuuluv Munitsipaalasutus EMKO. ÜVK piirkonnad asuvad Emmaste, Hindu, Jausa ja Mõisa külades. Lisaks eeltoodutele on valla territooriumil mitmeid eraisikutele kuuluvaid puurkaeve, kust antakse vett ka teistele isikutele. Need kavas käsitlemist ei leia, sest ei laiene ÜVK mõiste alla EMMASTE KÜLA Emmaste külas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 4 korruselamut kokku 48 korteriga, 10 eramut, vallamaja, lasteaed, ambulatoorium, rahvamaja, sotsiaalmaja, kauplus, baar, raamatukogu. Veevõrguga pole nendest ühendatud 5 eramut, ühiskanalisatsiooniga on ühendamata kõik eramajad. Ühisveevärgi teenust kasutavad 171 inimest 201st ehk 85 % ja ühiskanalisatsiooniteenust 160 inimest ehk 80 %. Aastas müüakse tarbijatele vett 4770 m 3. Ühisveevõrku liitmata eratarbijate veevajadused on praegu kaetud puurkaevudega. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse. Soovi korral on võimalik nad lülitada ühtsesse vee ja -kanalisatsioonivõrku JAUSA KÜLA Jausa külas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 1 korruselamu kokku 16 korteriga ja 12 eramut. Ühisvee ja -kanalisatsiooniga on ühinenud korruselamu ja 3 eramut. Jausa küla 142 elanikust kasutab ühisveevõrgu ja -kanalisatsiooniteenust 25 ehk 17,6 %. Aastas müüakse elanikele vett 300 m 3. Ühisveevõrku liitmata eratarbijate veevajadused on kaetud puur-ja salvkaevudega, milledest paljud on veevaesed ning annavad madalakvaliteedilist vett. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse. Soovi korral on võimalik nad lülitada ühtsesse vee ja -kanalisatsioonivõrku. 2.4.MÕISA KÜLA Mõisa külas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 1 korterelamu, kool, spordikompleks ja 6 eramut. Ühisvee-varustusega on ühinenud 3 eramut, Mõisa küla 30 elanikust kasutab ühisveevõrguteenust 25 ehk 83 % aastatel on piirkondapaigaldatud uued kanalisatsiooni survetrassid, uus biopuhasti MIT 50 ja uued plastikust veetrassid. Vee tarbimine aastas on ca 1500 m 3 Ühisveevõrku liitmata eratarbijate veevajadused on 11

12 kaetud puur-ja salvkaevudega. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse. Soovi korral on võimalik nad lülitada ühtsesse veevõrku. 2.5.HINDU KÜLA Hindu külas jääb vee-ettevõtja tegevuspiirkonda SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus ja 3 eramut. Ühisvee-varustusega on ühinenud 2 eramut, Hindu küla 50 elanikust kasutab ühisveevõrguteenust 23 ehk 46%. Trassid on rekonstrueeritud 2011 aastal ja on täies ulatuses plastikust. Kasutusel Anacomb 125 reovee kompaktpuhasti, vee tarbimine aastas on ca 2400 m 3. Joogivee töötlemiseks paigaldati aastal pöördosmoos-seadmed. Ühisveevõrku liitmata eratarbijate veevajadused on kaetud puur-ja salvkaevudega. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse. Soovi korral on võimalik nad lülitada ühtsesse vee ja - kanalisatsioonivõrku PÄRNA KÜLA Pärna külas hõlmab ühisveevärk Sõru sadama piirkonda kus toimub ühisveevarustus AS Saarte Liinid omandisse kuuluva puurkaevu ( Sõru sadama puurkaev 2, passi nr 400 ) kaudu. Veevarustusega on liitunud Sõru Merekeskus, Sõru muuseum, Sõru sadamahoone, Kordoni kinnistu, Sõru sadama terminalihoone. Ühiskanalisatsioonisüsteem sadamapiirkonnas puudub. Reovesi kogutakse lokaalsetesse kogumiskaevudesse. 12

13 3. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 3.1. VEEVARUSTUS ÜLDIST Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustab MA EMKO käibest umbes 39%. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste käive aastal 2009 oli ligikaudu kr. Munitsipaalasutuse majanduslikku olukorda võib hinnata rahuldavaks. Ühisveevärgisüsteem on olemas neljas külas. Emmaste, Hindu ja Jausa veetorustikud on rajatud ndatel aastatel, Mõisa trassid on uued aastal rekonstrueeriti Hindu küla veevärk, 2013 aastal rekonstrueeriti Emmaste küla veevvärk. Ühisveevärgiga varustatuse tase ulatub 90%-ni, varustatud on kõik korruselamud ja enamus eramuid ning ühiskondlikke hooneid. Veevarustuse torustike üldpikkus on ca 4500 m. Torustikud on inventariseerimata, puuduvad korralikud alusplaanid, seetõttu puudub ka ülevaade torustike täpse jaotuse osas nii materjali, läbimõõdu kui ka rajamise aegade üle. Põhiliseks materjaliks on survemalm ja teras, kohati ka tsingitud teras, hilisemal ajal on üksikuid metalltorustike lõike asendatud plasttorudega. Vanadel torustikel jätab soovida ehituskvaliteet. Torustike läbimõõdud on mm. Paljudel juhtudel on torustikud üledimensioneeritud. MA EMKOle on väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/321273, mis lubab põhjavee võtu alljärgnevatest kaevudest: Emmaste puurkaev nr.1 (Tärkma) (passi nr.2215) 7,2 tuhat m 3 /a; Emmaste kooli puurkaev (passi nr 3950) 3,6 tuhat m 3 /a; Tohvri Hooldekodu puurkaev (pass nr A-1006M) 4,32 tuhat m 3 /a; Võitööstuse puurkaev ( passi nr. 2847) 7,592 tuhat m 3 /a; MA EMKO kasutuses olevad puurkaevud, millele ei kohaldu vee-erikasutusluba, 1. Jausa Aiandi puurkaev, passi nr. 2631, katastri nr Leisu Algkooli puurkaev, passi nr Krossiraja puurkaev, passi nr Vallamaja puurkaev, passi nr. 258, katastri nr (kasutuseta, puurkaev likvideerida) 5. Ambulatooriumi puurkaev, passi nr 223(K-77), katastri nr Mänspäe kalmistu puurkaev, passi nr Emmaste Lasteaia puurkaev, passi nr. 271, katastri nr Ollima puurkaev, passi nr. 3876,katastri nr veetarbimine neis jääb alla 5 m 3 ööpäevas ja seega vee-erikastusluba nende kaevude puhul ei ole vajalik. Teiste külade elanikud saavad vee oma kaevudest. Valla territooriumil asuvate puurkaevude täpse arvu kohta andmed puuduvad. Vallal on andmed 127 puurkaevu olemasolu kohta, nendest ca pooled on registreeritud puurkaevude riiklikus andmebaasis. Emmaste Vallavalitsus planeerib inventariseerida valla territooriumil asuvad puurkaevud aasta jooksul. 13

14 Veetarbimine Tärkma, Lasteaia, Emmaste kooli, Jausa, Tohvri HK, Ollima ja Leisu Kooli puurkaev-pumplates on veearvestid, seega on väljapumbatavad veekogused mõõdetud ja ülevaate väljapumbatud mahtudest annavad vee erikasutustasu arvestuse aruanded aastal on väljapumbatud põhjaveekogused järgmised: Emmaste küla: puurkaev nr m 3 /kv ehk keskmiselt 10,5 m 3 /d; Võitsehhi puurkaev 952 m 3 /kv ehk keskmiselt 10,4 m 3 /d, Jausa küla: puurkaev 89 m 3 /kv ehk keskmiselt 0,97 m 3 /d; Mõisa külas Emmaste Põhikoolis 250 m 3 /kv ehk keskmiselt 2,71 m 3 /d; Tohvri külas Hooldekodu puurkaev 580 m 3 /kv ehk keskmiselt 6,3 m 3 /d; Leisu külas kooli puurkaev 30 m 3 /kv ehk keskmiselt 0,33 m 3 /d; See teeb keskmiseks kvartalis väljapumbatavaks veekoguseks päevas 28 m 3 Emmaste valla veetarbimise andmestik ja prognoos on esitatud tabelis 1. aastal 2009 on Emmaste, Mõisa, Jausa, Tohvri ja Leisu külades veetarbijate arvuks 345 elanikku, lisaks asutused (kool, lasteaed, hooldekodu, raamatukogu ). Vee summaarsed realisatsioonid a.viimase kolme kvartali lõikes järgmised: a I kv 2812 m 3 ; a II kv 2400 m 3 ; a III kv 2524 m 3. Perspektiivse veetarbe määramisel on arvestatud üldiseks veetarbeks 100 l/d*in ja liitunud inimeste arvuks 345 inimest, aastaseks veetarbeks saadakse m 3 /a e keskmiselt 54,5 m3/d ja väljapumbatavaks põhjavee koguseks m 3 /d e keskmiselt 64,5 m 3 /d. Vee toodang ja kasutus Emmaste valla Emmaste, Mõisa, Hindu, Leisu ja Jausa külades Tabel Pers- Ühik I kv II kv III kv pektiiv Vee toodang (väljapumpamine) m 3 /d 31,2 26, ,5 Elanikkonna vee tarbimine (realisatsioon) m 3 /d 13,1 12,2 12,4 34,5 Juriidiliste isikute vee tarbimine (koolid, m 3 /d 18,1 14,4 15,6 20,0 lasteaed, hooldekodu, päästeteenistus) Vee tarbimine (realisatsioon) kokku m 3 /d 31,2 26, ,5 Veetarve inimese kohta (koos asutustega): l/d*in 90,4 77, Arvestamata vesi m 3 /d 10 Arvestamata vesi % 18,3 Arvestamata vee all on mõistetud kadusid veevõrgus (lekked), omatarve seoses kasutuselevõetava veetöötlusseadme hooldusega, varjatud tarbimine. Kahjuks arvestamata vesi ei kajastu MA EMKO veekasutuse ja realisatsiooni aruannetes: väljapumbatava vee kogus on võrdne realisatsiooniga. 14

15 EMMASTE KÜLA Puurkaevud ja pumplad Emmaste küla veehaare koosneb kolmest kambro-ordoviitsiumi puurkaevust ja kolmest hüdrofooriga pumplast. Puurkaev nr 1 (passi nr 2215) on puuritud 1968 aastal, sügavus 53 m, deebit 50,97 m³/h, pump 4, installeeritud 1999 aastal. Puurkaev asub puurkaev-pumpla hoones, hoone põrand ca 20 cm allpool maapinda, puuraugu suue maapinna kõrgusel, suue hermetiseeritud. Vee erikasutusloas L.VV/ on Tärkma puurkaevust (passi nr 2215) lubatud veevõtt 7200 m 3 /a ehk 1800 m 3 /kv ehk keskmiselt 20 m 3 /d. Faktiline veevõtt a II kvartalis oli 971 m 3 /kv ehk keskmiselt 10,6 m 3 /d. Veetaseme mõõtmise võimalus puudub. Puurkaev-pumpla omab nõuetekohast 50 m sanitaarkaitsetsooni, kuid puudub piire. Puurkaev nr 2 (passi nr 2847) on puuritud 1970 aastal, sügavus 55 m, deebit 5,4 m³/h, pump 4, installeeritud 2013 aastal. Puurkaev asub puurkaev-pumpla hoones, hoone põrand ca 30 cm allpool maapinda, puuraugu suue maapinna kõrgusel, suue hermetiseeritud Veevõtt vee erikasutusloa järgi: 7592 m 3 /a ehk 1898 m 3 /kv ehk keskmiselt 20,8 m 3 /d. Faktiline veevõtt a IV kvartalis oli 952 m 3 /kv ehk keskmiselt 10,3 m 3 /d. Puurkaev omab nõuetekohast sanitaarkaitsetsooni, piire puudub. Ambulatooriumi puurkaev (nr 3)[passi nr 223 (k-17)] on puuritud 1990 aastal, sügavus 60 m, deebit 16,7 l/s. Puurkaev asub puurkaev-pumpla hoones, hoone põrand ca 20 cm allpool maapinda, puuraugu suue maapinna kõrgusel, suue hermetiseeritud. Veevõtt vee erikasutusloa järgi: a 280 m 3 /a ehk 70 m 3 /kv ehk keskmiselt 0,8 m 3 /d. Faktiline veevõtt 2009.a III kvartalis oli 33 m 3 /kv ehk keskmiselt 0,4 m 3 /d. Vee kvaliteet puurkaevus Süstemaatiline kontroll puurkaevu vee kvaliteedi kohta toimub vastavalt vee erikasutusloas esitatud nõudele MA EMKO halduses olevatel puurkaevudel teostada vähemalt üks kord aastas puurkaevude vee täiskeemiline analüüs. Veeproov puurkaevu vee analüüsiks on võetud a. a ja analüüsitud Tervisekaitse-inspektsiooni keemia kesklaboris. 15

16 Vee kvaliteet Emmaste puurkaevudes Tabel 4 Regulation No 82 of July 31, 2001; No Parameeter Ühik 98/83/EC*. Puurkaev Puurkaev nr 1 nr Lõhn pall Tarbijale vastuvõetav 2 Maitse pall Tarbijale vastuvõetav 3 Värvus kraad Tarbijale vastuvõetav Hägusus NHÜ Tarbijale vastuvõetav 4,2 7,8 5 ph mg/l 6,5 ph 9,5 7,71 7,73 6 Ammoonium mg/l 0,50 0, Nitritid mg/l 0,50 0,021 0,025 8 Nitraadid mg/l 50 0,45 9 Üldkaredus mg-ekv/l - 10 Kloriidid mg/l Sulfaadid mg/l Raud mg/l 0, Oksüdeeritavus mg/l O 2 5,0 14 Fluoriidid mg/l 1,5 0,55 0,6 15 Naatrium Na mg/l - 141,1 150,8 16 Boor B mg/l - 0,22 0,25 17 Mangaan mg/l 0,05 18 H 2 S mg/l - 19 Kuivjääk mg/l - 20 Leelisus mg-ekv/l - 21 Elektrijuhtivus µs/cm -1, 20 C 2500 * Piirsisaldused El Joogivee direktiivis ja Sotsiaalministri 31. juuli a määruses nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, mis jõustus on samad. Määratud komponentide osas vastab vee kvaliteet joogiveele esitatud nõuetele, va rauasisaldus mõlemas puurkaevus ja ammooniumisisaldus puurkaevus nr 2.Emmaste puurkaevus nr.1 paigaldatud rauaärastusseade, mis ei ole andnud soovitud tulemusi, seade vajab töörežiimi optimeerimist või väljavahetamist kaasaegsama tehnoloogiaga seadmete vastu. Võimaluse korral vahetada praegune kaaliumpermanganaadi toimel töötav seade keemiavabade veepuhastusseadmete vastu( Eura air), mis tagaks ka parema joogivee kvaliteedi(lõhn,maitse) aastal rekonstrueeriti Emmaste Võitsehhi puurkaev kuhu paigaldati veetöötlemisseadmed mille tulemusel saadi vee kvaliteet vastavaks joogiveele esitatavatele nõuetele ja Emmaste küla veevärk toimib selle kaevu baasil. Ambulatooriumi puurkaevu paigaldada rauaärastus ja vee kvaliteeti parandavad seadmed Torustikud Emmaste veevarustuse torustike kogupikkus on kuni m aastal rekonstrueeriti Emmaste veetorustikud ja paigaldati plasttorustik, läbimõõdud mm. 16

17 Vee kvaliteet tarbija juures Emmaste asula veevõrgust on võetud süstemaatiliselt mikrobioloogilisi ja keemilisi analüüse. Rauasisalduse osas on vesi vastav joogivee normidele (Piirnorm 200 µg/l, katseprotokoll nr.hl2014/v0171 tulemus 98 µg/l ) Mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad ühisveevärgi, mahutite ja tsisternide kaudu edastatavas joogivees on järgmised (Sotsiaalministri 31. juuli a määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid ): Tabel 5 Näitaja Ühik Piirsisaldus Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Clostridium perfringens (koos eostega) 1 PMÜ/100 ml 0 Kolooniate arv 22 C PMÜ/1 ml 100 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 17

18 MÕISA KÜLA Puurkaevud ja pumplad Mõisa küla puurkaev (passi nr 3950) on puuritud 1974 aastal, sügavus 44 meetrit, deebit 5,15 m 3 /h, pump 4, installeeritud 1999aastal. Vee erikasutusloas HI on Mõisa asula puurkaevust lubatud veevõtt järgmine: a 3400 m 3 /a ehk 850 m 3 /kv ehk keskmiselt 9,4 m 3 /d;. Faktiline veevõtt a III kvartalis 250 m 3 ehk keskmiselt 2,8 m 3 /d. Suudme kõrgus põrandapinnast 8 cm, veetaseme kõrguse mõõtmise võimalus puudub. Puurkaev ei oma nõuetekohast sanitaarkaitsetsooni 50 m. Kasutusesoleva Mõisa küla puurkaevu toodang on piisav olemasolevate ja perspektiivsete liitujate veevajaduse rahuldamiseks. Puuraugu suue on hermetiseerimata, katteluuk on mittelukustatav. Puurkaevu survetorul enne hüdrofoori on veearvesti ja proovivõtukraan. Vee kvaliteet puurkaevus Tabel 6. Veeproov puurkaevu vee analüüsiks on võetud a. ja analüüsitud Tervisekaitseinspektsiooni kesklaboris. Regulation No 82 of Mõisa puurkaev No Parameeter Ühik July 31, 2004; /83/EC*. 1 Lõhn pall Tarbijale vastuvõetav 2 Maitse pall Tarbijale vastuvõetav 3 Värvus kraad Tarbijale vastuvõetav 76 4 Hägusus mg/l (NTU) Tarbijale vastuvõetav 3,5 5 ph mg/l 6,5 ph 9,5 7,89 6 Ammoonium mg/l 0,50 0,3 7 Nitritid mg/l 0,50 0,024 8 Nitraadid mg/l 50 0,45 9 Üldkaredus mg-ekv/l - 10 Naatrium Na mg/l ,0 11 Sulfaadid mg/l Raud mg/l 0, Oksüdeeritavus mg/l O 2 5,0 14 Fluoriidid mg/l 1,5 1,5 15 Kaltsium mg/l - 16 Magneesium mg/l - 17 Mangaan mg/l 0,05 18

19 18 H 2 S mg/l - 19 Kuivjääk mg/l - 20 Leelisus mg-ekv/l - 21 Elektrijuhtivus µs/cm -1, 20 C 2500 * Piirsisaldused El Joogivee direktiivis ja Sotsiaalministri 31. juuli a määruses nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, mis jõustus on samad. Määratud komponentide osas vastab vee kvaliteet joogiveele esitatud nõuetele, va rauasisalduse väärtus ületab piirkonsentratsiooni aastal paigaldatud rauaärastusseade ja tulemused on paranenud, 2010 aasta 2. kvartali proov näitab 0,3 mg/l. Võimaluse korral vahetada praegune kaaliumpermanganaadi toimel töötav seade keemiavabade veepuhastusseadmete vastu( Eura air), mis tagaks ka parema joogivee kvaliteedi(lõhn,maitse). Uute seadmete paigaldamisega tuleb saavutada vee kvaliteedinõuetele vastavavus, vajadusel paigaldada veepehmendaja Torustikud Ühisveevärgiga varustatuse tase ulatub 90%-ni, varustatud on enamus elamuid. Veevarustuse torustike üldpikkus on kuni 300 m, materjaliks plastik.. Torustikud rajatud1998-ndal aastal, torustikud on heas seisukorras. 19

20 HINDU KÜLA Puurkaevud ja pumplad Tohvri küla puurkaev (passi nr A-1006M) on puuritud 1963 aastal, sügavus 50 meetrit, deebit 12,5 m 3 /h, pump 4, installeeritud aastal. Vee erikasutusloas L.VV/ on Tohvri asula puurkaevust lubatud veevõtt järgmine: a 4320 m 3 /a ehk 1080 m 3 /kv ehk keskmiselt 12 m 3 /d;. Faktiline veevõtt a II kvartalis 580 m 3 ehk keskmiselt 6,3 m 3 /d. Suudme kõrgus põrandapinnast 25 cm, veetaseme kõrguse mõõtmise võimalus puudub. Puurkaev ei oma nõuetekohast sanitaarkaitsetsooni 50 m. Tohvri küla puurkaevu toodang on piisav olemasolevate ja perspektiivsete liitujate veevajaduse rahuldamiseks. Puuraugu suue on hermetiseerimata, katteluuk on mittelukustatav. Puurkaevu survetorul enne hüdrofoori on veearvesti ja proovivõtukraan. Vee kvaliteet puurkaevus Tabel 7. Veeproov puurkaevu vee analüüsiks on võetud a. ja analüüsitud Tervisekaitseinspektsiooni kesklaboris. Regulation No 82 of Tohvri puurkaev No Parameeter Ühik July 31, 2004; /83/EC*. 1 Lõhn pall Tarbijale vastuvõetav 2 Maitse pall Tarbijale vastuvõetav 3 Värvus kraad Tarbijale vastuvõetav 9 4 Hägusus mg/l (NTU) Tarbijale vastuvõetav 3,5 5 ph mg/l 6,5 ph 9,5 7,79 6 Ammoonium mg/l 0,50 0,59 7 Nitritid mg/l 0,50 0,006 8 Nitraadid mg/l 50 9 Üldkaredus mg-ekv/l - 10 Naatrium Na mg/l ,5 11 Sulfaadid mg/l Raud mg/l 0, Oksüdeeritavus mg/l O 2 5,0 14 Fluoriidid mg/l 1,5 1,2 15 Kaltsium mg/l - 16 Magneesium mg/l - 17 Mangaan mg/l 0,05 18 H 2 S mg/l - 19 Kuivjääk mg/l - 20 Leelisus mg-ekv/l - 21 Elektrijuhtivus µs/cm -1, 20 C * Piirsisaldused El Joogivee direktiivis ja Sotsiaalministri 31. juuli a määruses nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, mis jõustus on samad. 20

21 Määratud komponentide osas vastab vee kvaliteet joogiveele esitatud nõuetele va. Kloriidid ja ammoniumisisalduse väärtus ületab piirkonsentratsiooni. Kloriidide sisalduse vähendamiseks tuleb puurkaevule paigaldada pöördosmoosiseade, seadme tootja peab tagama vajaliku soolade koguse peale veetöölusseaded. Üks võimalusi peamisi lahendusi joogiveetöötluses on demineraliseeritud- ja mineraalide rikka vee proportsionaalne segamine vastavates mahutites enne tarbijale suunamist. Vee kvaliteedi parandamiseks paigaldati pöördosmoosseadmed, mille tulemusel vastab vesi joogiveele kehtestatud normidele Torustikud Trassid rekonstrueeriti aastal. Materjaliks plastiktorud PÄRNA KÜLA Puurkaev ja pumpla Sõru sadama puurkaev on puuritud aastal (passi nr 400), puurkaevu sügavus on 420 m, deebit 12,31 m3/h. Vee kvaliteet puurkaevus Veeproov puurkaevu vee analüüsiks on võetud a. ja analüüsitud Tervisekaitseinspektsiooni kesklaboris. Sõru sadama puurkaev Regulation No 82 of No Parameeter Ühik July 31, 2004; /83/EC*. 1 Lõhn pall Tarbijale vastuvõetav 1 2 Maitse pall Tarbijale vastuvõetav 3 Värvus kraad Tarbijale vastuvõetav 4 Hägusus mg/l (NTU) Tarbijale vastuvõetav 1,0 5 ph mg/l 6,5 ph 9,5 8,4 6 Ammoonium mg/l 0,50 0,07 7 Nitritid mg/l 0,50 8 Nitraadid mg/l 50 9 Üldkaredus mg-ekv/l - 10 Naatrium Na mg/l ,7 11 Sulfaadid mg/l Raud μg/l Oksüdeeritavus mg/l O 2 5,0 0,96 14 Fluoriidid mg/l 1,5 3,8 15 Boor mg/l 1,0 1,7 16 Magneesium mg/l - 17 Mangaan mg/l 0,05 21

22 18 H 2 S mg/l - 19 Kuivjääk mg/l - 20 Leelisus mg-ekv/l - 21 Elektrijuhtivus µs/cm -1, 20 C * Piirsisaldused El Joogivee direktiivis ja Sotsiaalministri 31. juuli a määruses nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, mis jõustus on samad. Määratud komponentide osas vastab vee kvaliteet joogiveele esitatud nõuetele, va fluoriidi ja boori väärtused, mis ületavad piirkonsentratsiooni. Samuti on esinenud raua väärtuse ületamist piirnormist ( μg/l, μg/l). Uute seadmete paigaldamisega tuleb saavutada vee kvaliteedinõuetele vastavavus Torustikud Torustikud on heas seisukorras, rajatud aastal, materjaliks plast JAUSA KÜLA Puurkaev ja pumpla Jausa aiandi puurkaev on puuritud aastal, sügavus 50 m, passi nr Faktiline veevõtt aastal oli 306 m3 ehk keskmiselt 0,8 m3/d. Vee kvaliteet puurkaevus Veeproovid puurkaevu vee analüüsiks on võetud ja a.ning analüüsitud Terviseameti Kärdla laboris ja kesklaboris. Jausa aiandi puurkaev Regulation No 82 of No Parameeter Ühik July 31, 2004; /83/EC*. 1 Lõhn pall Tarbijale vastuvõetav 2 Maitse pall Tarbijale vastuvõetav 3 Värvus kraad Tarbijale vastuvõetav 4 Hägusus mg/l (NTU) Tarbijale vastuvõetav 5 ph mg/l 6,5 ph 9,5 7,30 6 Ammoonium mg/l 0,50 0,27 7 Nitritid mg/l 0,50 0,005 8 Nitraadid mg/l 50 0,33 9 Üldkaredus mg-ekv/l - 10 Naatrium Na mg/l ,3 11 Sulfaadid mg/l 250 6,9 12 Raud μg/l Oksüdeeritavus mg/l O 2 5,0 3,2 14 Fluoriidid mg/l 1,5 1,2 15 Kaltsium mg/l - 22

23 16 Magneesium mg/l - 17 Mangaan μg/l H 2 S mg/l - 19 Kuivjääk mg/l - 20 Leelisus mg-ekv/l - 21 Elektrijuhtivus µs/cm -1, 20 C Näitaja Ühik Piirsisaldus Tulemus Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 Kolooniate arv 22 C PMÜ/1 ml Määratud komponentide osas vastab vee kvaliteet joogiveele esitatud nõuetele, va raua ja mangaani sisalduse väärtus, millised ületavad piirkonsentratsiooni. Vajalik on paigaldada pumplasse veetöötlemisseadmed vee vastavusse viimiseks joogivee kvaliteedi nõuetele Torustikud Veevarustuse torustike üldpikkus on kuni 2000 m, materjaliks teras ja osaliselt plastik. Torustikud on rajatud 1970-ndatel aastatel. Raudtorustikud on amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist PROBLEEMID KOKKUVÕTLIKULT 1. Leisu puurkaev asub kaitsmata põhjaveega alal, mistõttu on suur oht põhjavee reostumiseks pinnasesse imbuvate reoainetega. 2. Külade puurkaevude suudmed on hermetiseerimata. Vajalikud on veeepehmendus, rauaärastus- või pöördosmoosi seadmed. 3. Veevõrk on osaliselt üledimensioneeritud. 4. Vajalik on teostada veevõrkude hüdrauliline modelleerimine, mille alusel valitakse renoveeritavate torustike läbimõõdud renoveerimistööde läbiviimiseks 5. Veevõrgu metalltorustikud on amortiseerunud (Jausa küla, Leisu koolimaja), mis põhjustab vee kvaliteedi halvenemist veevõrgus korrosiooniproduktidega. 6. Ühisveevärgiga liitumise tase on kõrge, perspektiivseid täiendavaid liitujaid kuni 30 inimest kolme asula kohta kokku. 7. Mõisa, Leisu ja Ambulatooriumi puurkaevudest veevõrku antaval veel toimib veetöötlus mitterahuldavalt. Rauasisaldus on kõrgem lubatust kõigis puurkaevudes, vajalik kaasaegse keemiavaba rauaärastuse rakendamine. 8. Sõru sadama ja Jausa aiandi puurkaevudel puudub vee töötlemine kvaliteedi nõuetele vastavusse viimiseks. 23

24 3.2. KANALISATSIOON ÜLDIST Ühiskanalisatsiooniteenusega on kaetud Emmaste, Hindu, Mõisa ja Jausa külad. Ühiskanalisatsiooni kogutud reovesi puhastatakse Emmaste, Hindu (Tohvri), Mõisa ja Jausa külade bioloogilistes puhastusseadmeis. Hindu heitveesuublaks on Soela väin (suubla kood 33, koefitsient 1,5), mis kuulub reostustundlike suublate nimekirja. Jausa puhasti suublaks on Jausa jõgi (suubla kood 11613, koefitsient 1,0)Tärkma puhasti suubla on kraav(suubla kood , koefitsent 1,0), Mõisa puhasti suublaks on pinnas, suubla kood 5, koefitsent 1,0. Teistes külades on reoveekogumiseks settekaevud või kogumismahutid. MA EMKOl on Hiiumaa Keskkonnateenistuse poolt a välja antud vee erikasutusloas L.VV/321273, kehtivusega kuni a. on lubatud veeheiteks Emmastes 7200 m 3 /a, Tohvril 4720 m 3 /a, Mõisas 3600 m 3 /a ja Jausas 1000 m 3 /a. Saasteainete lubatud sisaldused suublatesse juhitavas heitvees on järgmised: Tabel 8 Emmaste Hindu(Tohvri) (Tärkma) Mõisa Jausa Reostus komponent suubla kraav suubla pinnas Suubla Jausa jõgi Suubla Soela väin BHT7 65,0 65,0 25,0 25,0 mg/l Helju 50,0 50,0 35,0 35,0 m mg/l PTOT Pole vee erikasutusloaga normeeritud mg/l NTOT Pole vee erikasutusloas normeeritud mg/l Puhastitele juhitud vooluhulka ei mõõdeta, reovee arvestus toimub vastavalt veetarbe arvestusele. Suublasse juhitavad reovee vooluhulgad kajastuvad külade lõikes koostatud saastetasu arvutuse aruannetes. 24

25 EMMASTE KÜLA Ühiskanalisatsiooni kasutajaid koos perspektiivsete liitujatega aastaks on 200 inimest. Perspektiivi arvestamisel on lähtutud asjaolust, et keskmine reovee realisatsioon inimese kohta ööpäevas on ca 170 l/d (kokku elanikkond ja asutused) ja infiltratsiooni tase jääb 20% piiresse. Perspektiivne reovee vooluhulga vähenemine saavutatakse vee säästva tarbimise ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimise tulemusel infiltratsioonivee (pinnase ja sademevee) vähendamise arvelt Torustikud Torustike materjaliks on põhiliselt plastik, läbimõõdud mm,osaliselt alles ka asbotsemendist torustikku läbimõõduga- 200mm, kaevud on plastikust malmluukidega Emmaste küla isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on m Puhasti Reoveepuhastiks on 2003.aastal paigaldatud EKOL-12. Puhastile eelneb reoveepumpla. Järelpuhastus puudub. Puhastile juhitavat reoveekogust otseselt ei mõõdeta. EKOL-12A on biorootortüüpi puhasti, nimivõimsusega 12 m3 reovett ööpäevas. Puhasti talub kuni 30% ülekoormust, mis on Emmaste asula reovee puhastamiseks piisav Tehnilised näitajad: Vooluhulk (m3/d) 12,0 Reostuskoormus (kgbht7/d) 5,52 Vee sügavus (m) 2,0 Pikkus (m) 5,0 Laius (m) 2,16 Kõrgus (m) 3,0 Eelsegisti maht (m3) 12,0 Biopuhastussektsiooni maht (m3) 4,5 Järelsegisti maht (m3) 2,7 Rootori pöörlemissagedus (p/min) 5,2 Mootori võimsus (kw) 0,18 Kaal (T) 1,9 Puhasti sisendi kohta reovee analüüsid puuduvad. Emmaste puhastil on teostatud väljuva heitvee analüüse perioodiliselt saastetasu määramiseks. Kõik proovid on ühekordsed juhuproovid. Kõiki heitvee proove on analüüsitud Eesti Keskkonna-uuringute Keskuse (KUK) ja KUK i Pärnu Filiaali laboreis ja Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklaboris. Emmaste puhastusseadmele juhitava reovee vooluhulka otseselt ei mõõdeta, arvestus toimub vee tarbimise ja pumplate elektrienergia kulu alusel. Tulemused tabelis 9. 25

26 Emmaste puhasti väljundi analüüside tulemused kvartalite lõikes Tabel 9 Keskmine Reostuskomponendid arvutuslik Proovivõtu aeg BHT 7 Heljum PTOT * NTOT vooluhulk * m 3 /kv mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d Vee erikasutusloaga lubatud a I kv , a II kv , a III kv ,3 13 2, a IV kv ,4 39 3,2 Märkus: * N tot ja P TOT - ei reguleerita kehtiva vee erikasutusloaga nr HI 12 Rasvases kirjas on näitajad, millised ületavad vee erikasutusloaga lubatud väärtusi. Tabeli 9 näitajatest selgub, et puhasti ei taga nõuetekohaseid kontsentratsioone BHT 7 ja heljumi osas, seega tuleb puhasti töö lugeda mitterahuldavaks. 26

27 MÕISA KÜLA Perspektiivi arvestamisel on lähtutud asjaolust, et keskmine reovee realisatsioon elaniku kohta ööpäevas on ca 125 l/d ja 15 l/d kooliõpilase kohta. ning infiltratsiooni tase jääb 20% piiresse. Perspektiivne reovee vooluhulga suurenemine toimub täiendavate liitujate ja realistlikuma lisavee osakaalu arvestamise tulemusel Torustikud Mõisa küla surve kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ca 300 m, enamus plastikust survetorustikke on rajatud ndate teisel poolel. Nii koolimaja kui ka õpetajate maja juures on kogumiskaevud kuhu reovesi tuleb isevooluga, edasi pumbatakse survetrassi. Trasside olukord on hea Puhasti Mõisa külas on paigaldatud aastal puhastusseade MIT 50. Seadme võimsus on 10 m3 reovett ööpäevas, reostuskoormus 4 kg BHT7/ööpäevas. Klaasplastist korpusega seadme pikkus on 1,2 m ja kõrgus 3,3 m. Puhasti heitveesuublaks on pinnas. Puhasti väljundi veeproovide tulemused a I - IV kvartal on esitatud tabelis 9. Andmed reovee vooluhulkade kohta proovivõtupäevadel puuduvad, proovid on võetud ühekordsete juhuproovidena. Mõisa puhasti väljundi analüüside tulemused 2009.a. kvartalite lõikes Tabel 10 Keskmine Reostuskomponendid arvutuslik Proovivõtu aeg BHT 7 Heljum PTOT * NTOT vooluhulk * m 3 /kv mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d Vee erikasutusloaga lubatud a I kv 192 3,5 10,2 2, a II kv 266 7,6 4 10,2 23, a III kv , a IV kv ,64 3,1 Tabeli näitude alusel tuleb puhasti töö lugeda heaks. 27

28 JAUSA KÜLA Torustikud Korterelamut ja endist algkool-lasteaeda ühendab biopuhastiga ca 500 m malmtorudest trass, millest 350 m on survetrassi ja 150 isevoolset trassi. Rajatud on torustik 1970-ndate teisel poolel Puhasti Jausa küla puhastiks on aastal paigaldatud BIO 25, võimsusega 25 m3 reovett ööpäevas. Seade on amortiseerunud ja töötab alakoormusega, puhasti tuleks asendada väiksema võimsusega kaasaegse puhastusseadmega. Puhasti heitveesuublaks on Jausa jõgi (kood 11613) Puhasti väljundi veeproovide tulemused a I - IV kvartal on esitatud tabelis 11. Andmed reovee vooluhulkade kohta proovivõtupäevadel puuduvad, proovid on võetud ühekordsete juhuproovidena Jausa puhasti väljundi analüüside tulemused kvartalite lõikes Tabel 11 Keskmine Reostuskomponendid arvutuslik Proovivõtu aeg BHT 7 Heljum PTOT * NTOT vooluhulk * m 3 /kv mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d Vee erikasutusloaga lubatud a I kv ,4 60 8,1 26, a II kv 59 5, , a III kv , a IV kv ,7 24 6,2 32,4 28

29 3.2.5 HINDU KÜLA Torustikud Hooldekodu ja 3 eramut ühendab ANACOMB 125 tüüpi puhastiga ca 850m trass, millest 350m on survetrass ja 500 m isevoolne. Rajatud on torustik erinevatel aegadel, alates 1960ndatest, hiljem lisandunud eramute trassid on plastikust aastal trassid rekonstrueeriti Puhasti Hindu küla puhasti on 2011 aastal paigaldatud ANACOMB 125 tüüpi reoveepuhasti, võimsusega 15 m3 reovett ööpäevas. Puhasti heitveesuublaks on Soela väin (kood ), mis kuulub reostustundlike suublate nimekirja. Puhasti väljundi veeproovide tulemused a I - IV kvartal on esitatud tabelis 12. Andmed reovee vooluhulkade kohta proovivõtupäevadel puuduvad, proovid on võetud ühekordsete juhuproovidena. Tabel 12. Keskmine Reostuskomponendid arvutuslik Proovivõtu aeg BHT 7 Heljum PTOT * NTOT vooluhulk * m 3 /kv mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d Vee erikasutusloaga lubatud a I kv 652 7,5 22 1, a II kv 580 3,5 8 3, a III kv 553 7, a IV kv 552 8,1 8 0, PROBLEEMID KOKKUVÕTLIKULT Tuleb arvestada, et vald paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, mis tingib asulate kanalisatsioonisüsteemide (torustikud ja kontrollkaevud) hea veepidavuse. Amortiseerunud asbotsemendist torustikud (rajatud 1970-ndail aastail) ja vett mittepidavad betoonrõngastest kontrollkaevud tuleb asendada plastiktorustike ja kaevudega. 1. Puhastusseadmed ei taga pidevat nõuetekohast reostuskomponentide kontsentratsiooni. 2. Emmaste puhasti vajab töörežiimi optimeerimist või uue kaasaegse puhasti rajamist. 3. Emmaste ja Mõisa külade kanaliseerituse tase on kõrge, seetõttu täiendavatelt liitujatelt tulenev hüdraulilise- ja reostuskoormuse osakaalud on väikesed. 4. Jausa küla tuleb kanaliseerida ja rajada nõuetekohase efektiivsusega puhastusseade ja trassid. 5. Ehitada välja kohalik purgimissõlm. 29

30 3.3. TULETÕRJEVEE VARUSTUS Valla perspektiivse veevarustusskeemi väljatöötamisel lähtuti põhieesmärgist, s.o. elanikkonna varustamisest majandus- joogiveega. Kuna olemasolev veevarustussüsteem ei võimalda saada vett tuletõrje vajaduseks veevõrgust, ei seatud ka omaette eesmärgiks arendada tuletõrjeveevarustus tulevikus välja hüdrantide baasil. Tuletõrjevee saamiseks hüdrantidest oleks vajalik tagada vooluhulk 10 l/s kolme tunni jooksul, mis eeldab vastava veereservi olemasolu ning nimetatud vooluhulga järgi dimensioneeritud jaotustorustikku (üldjuhul DN 100mm). Arvestades suhteliselt väikese majandus-joogivee tarbimise järgi dimensioneeritavat perspektiivset jaotustorustikku, oleks võimalik hüdrante paigaldada vaid vähestesse piirkondadesse, mistõttu jääks ka tulevikus alles vajadus veevõtukohtade järele. Tuletõrjevee saamise eelduseks veevõrgust on olemasoleva üheastmelise veevarustussüsteemi muutmine kaheastmeliseks. Kaheastmelise süsteemi rajamine on ilmselgelt suuremaid investeeringuid nõudev (tuleks ehitada II-astme pumpla ja 2-sektsiooniline reservuaar) kui olemasoleva süsteemi korrastamine aastal tuleb teha kõigi teadaolevate tuletõrje veevõtukohade inventariseerimine. Hinnata tuleb veevõtukohtade mahtu, seisukorda, tähistust, juurdepääsu, veega täidetust ja kasutusperioodi aastas. Koostada veevõtukohtade korrastamiseks vajalike tööde loetelu. Osad veevõtukohad on otstarbekas sulgeda, osad vajavad korrastamist ja tähistamist, milleks on vaja valla eelarves iga-aastaselt ette näha vahendeid. 30

31 4. ARENGUPERSPEKTIIVSKEEM 4.1. ÜLDIST Nõuded joogiveele tulenevad Sotsiaalministri 31. juuli a määrusest nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsi meetodid, mis on vastavuses EÜ Joogivee Direktiiviga 98/83 ja nõuded kanalisatsioonile Vabariigi Valitsuse 31. juuli a määrusest nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord, mis on vastavuses EÜ Nõukogu direktiiv 92/271 «Asulate reovee puhastamine» ja tehnilistest, keskkonnakaitselistest ja majanduslikest aspektidest. Tehnilised aspektid: Emmaste, Mõisa ja Jausaa külade kõrge varustatuse tase ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenustega (vesi kuni 90%, kanalisatsioon kuni 80% küla elanikkonnast); puurkaevude vee kvaliteet ei vasta kehtivatele nõuetele, kõrgenenud rauasisaldus (üldraud >200 µg/l), vajalik veetöötlusseadmete (rauaärastusseadmete) paigaldamine ja ammooniumi probleemi lahendamine; veevõrgu torustikud on amortiseerunud (teras- ja malmtorustikud) vajavad renoveerimist, sagedased avariid; metalltorustike korrosiooniproduktide tõttu halveneb vesi veevõrgus, üldraua sisaldus tõuseb veelgi, sellest tingitult muutuvad ka vee organoleptilised omadused (värvus, maitse, lõhn) halvemuse suunas; pole olnud võimalik hinnata puurkaevude vee tehnoloogilisi näitajaid, kuid analoogiate põhjal võib eeldada, et vesi on agressiivne ja põhjustab metalltorustikes korrosiooni, mis halvendab vee kvaliteeti veevõrgus; joogivee kvaliteet tarbijatel peab vastama kehtivatele nõuetele; kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ja vajavad renoveerimist; Jausa küla a rajatud reovee puhastusseadme - BIO-25 - tööefektiivsus on madal, puhasti Emmaste vajadusel on amortiseerunud, a rajatud vajab reoveepuhasti väljavahetamist. EKOL 12 töörežiim vajab väljavahetamist. optimeerimist, puhastusseadmetest väljuv heitvesi peab vastama kehtivatele nõuetele. Keskkonnakaitselised aspektid: tarbijani jõudev joogivesi va Emmaste ja Hindu külades ei vasta esitatud nõuetele rauasisalduse osas; Emmaste vald paikneb osaliselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, seetõttu on suur põhjavee saastumisoht lekkivatest kanalisatsioontorustikest ja kontrollkaevudest; amortiseerunud kanalisatsioonitorustike renoveerimisega väheneb põhjavee saastumise oht; ebaefektiivselt töötavaist puhastusseadmeist väljuv vesi tõstab koormust suublale ja on ohuks keskkonnale. Majanduslikud aspektid: veevõrgu ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine on kulukas; puhastusseadmed töötavad väheefektiivselt ja ebaökonoomselt. Arengukavas esitatud tegevused on suunatud Emmaste valla nelja küla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamisele lähtuvalt eelesitatud eesmärkidest, eeldustest ja nõuetest. 31

32 4.2. EMMASTE KÜLA 1. Puurkaev nr. 1 jäetakse reservi. Taotleda sanitaarkaitseala vähendamist, kohandada tuletõrje veevõtukohaks. 2. Paigaldatakse 550 m uut isevoolset kanalisatsioonitorustikku täiendavate objektide liitmiseks. 3. Abmulatooriumi puurkaevu pumplasse paigaldatakse kaasaegne veetöötlusseade rauaärastuseks. 4. Optimeeritakse Emmaste reoveepumpla rezhiim, reoveepuhasti ebaefektiivse töö jätkumise korral ehitatakse uus nõuetele vastav reoveepuhasti. 5. Ehitatakse välja purgimissõlm. 6. Renoveeritakse sademevee kanalisatsioonisüsteem MÕISA KÜLA 1. Paigaldatakse keemiavaba kaasaegne rauaärastusseade.taotleda sanitaarkaitseala vähendamist. 2. Rajatakse 500 m uut surve kanalisatsioonitorustikku. 3. Optimeeritakse puhastusseadme töö, vajadusel asendatakse 4.4. JAUSA KÜLA 1. Renoveeritakse puurkaev-pumpla, paigaldatakse kaasaegne keemiavaba rauaärastusseade. 2. Ühisveevarustussüsteemi renoveerimisel asendatakse olemasolevad metalltorustikud plasttorustikega ( 2000 m). 3. Rajatakse kanalisatsioonisüsteem, mis koosneb m isevoolsest torustikust, plastikkorpusega ühe sukelpumbaga reoveepumplast, ca 100 m survetorustikust ja kaasaegsest bioloogilisest väikepuhastist (BIOCLERE või analoogne tüüp või filterväljak) HINDU KÜLA 1. Rekonstrueerida reoveepuhastist väljuv torustik suublani (ca 200 m). 32

33 4.6. TULEMID KOKKUVÕTLIKULT - Paigaldatakse 4 veetöötlusseadet raua ärastuseks ja vee stabiliseerimiseks, - renoveeritakse m veetorustikku ja rajatakse 500 m uut; - renoveeritakse 984 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku - rajatakse 550 m uut isevoolset kanalisatsioonitorustikku; - rajatakse kolm reovee kompaktpumplat koos survetorustikuga; - renoveeritakse 500 m survetorustikku; - rajatakse purgimissõlm; - tarbijad asulate elanikud ja ettevõtted (sh koolid, lasteaed) kindlustatakse kvaliteetse joogiveega; - väheneb nõrgaltkaitstud põhjaveega piirkonna põhjavee saastumisoht; - rajatavad puhastusseadmed tagavad eeldatavalt nõuetekohase reovee puhastuse; - väheneb reostuskoormus suublale - oluliselt paraneb asulate sanitaarne olukord ja keskkonnaseisund. 33

34 5. MAKSUMUS JA INVESTEERINGUVAJADUS Investeeringuvajadus on 25% suurem ehitus- ja rekonstrueerimistööde maksumusest. 25% moodustub järgmistest kuludest: 1. 10% uuringute ja projekteerimise maksumus; 2. 10% ettenägematud kulud; 3. 5% projektijuhtimise ja järelevalve kulud. puurkaevud-pumbajaamad Rekonstrueerimine Emmaste küla Tegevus Ühik Kogus Maksumus tuh veetöötlusseadmed Rekonstrueerimine tk 1 10,0 Veetrass Rajamine km 0,200 20,0 isevoolne kanalisatsiooni Rekonstrueerimine km torustik Rajamine km 0,550 50,0 reovee puhastusseadmed Rekonstrueerimine tk Rajamine tk puhastusseadmele Rajamine tk 1 80 purgimissõlm sademevee kanalisatsioon Rekonstrueerimine km 1, ,0 Rajamine km Kogumaksumus % kogumaksumusest 130,0 tk Kogu investeering 650,0 Kokku Emmaste küla investeeringud 650,0 tuh käibemaksuga 780,0 tuh Mõisa küla veetöötlusseadmed Survetorustikud Tegevus Ühik Kogus Maksumus tuh Rekonstrueerimine 1tk 40,0 Rajamine 500m 45,0 Kogumaksumus 85,0 25% kogumaksumusest 21,25 Kokku Mõisa küla investeeringud 106,25 tuh ; käibemaksuga 127,5 tuh 34

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsio

Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsio Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine aastateks 2010 2022 Vastu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks Keskkonnaministeerium Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks KIK veemajanduse programmi joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammi toetuse taotluse kohustusliku lisana SISUKORD Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

1

1 MAARDU LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2016-2027 Tellija: Maardu Linnavalitsus Projektijuht: Indrek Tamberg Tallinn, detsember 2016 JOONISED... 4 1. SISUKOKKUVÕTE... 5 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend 15.04.2016 1. Juhendi reguleerimisala Juhendis käsitletakse nõudeid sellisele toidu käitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb

Rohkem

Keila linna ÜVK arendamise kava korrigeeritud

Keila linna ÜVK arendamise kava korrigeeritud KEILA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2015 2026 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 5 1 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED... 6 1.1 Veemajanduskava... 6 1.2 Omavalitsuse

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus TOILA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA - KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2019-2031 Tellija: Toila Vallavalitsus Töö nr: 2-13/29 Tallinn 2019 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS... 6 1.1 ÜLDIST... 6 1.2 ÜVKA KOOSTAJA... 8 1.3

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Page 1 of 8 Väljaandja: Vormsi Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.08.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - PaikuseVVK_ _m10_terviktekst_LISA.rtf

Microsoft Word - PaikuseVVK_ _m10_terviktekst_LISA.rtf Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri 1. Üldosa 1.1. Eeskirja ülesanne 1.1.1. Käesolev eeskiri sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise

Rohkem

Pauastvere puurkaev-pumpla tehnoloogia

Pauastvere puurkaev-pumpla tehnoloogia MTR nr. EO10165908-0001, EH10165908-0001, EJ10165908-0001, EP10165908-0001, EK10165908-0001, TEL001189, KJK000453, KHK000646 Tellija: Töö nr: Viimsi Keevitus AS Versioon: VS1, 22.08.2014 Projektijuht:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

(Microsoft Word - Uhisveevargi- ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise\205)

(Microsoft Word - Uhisveevargi- ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise\205) ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE JA NENDE KASUTAMISE EESKIRI SISUKORD 1. Üldosa 3 1.1. Eeskirja ülesanne 3 1.2. Mõisted 3 1.3. Üldnõuded 4 1.4. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni piiritlemine

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

I etapp

I etapp Töö tellija: Keskkonnaministeerium Põhjaveekogumite seisundi hindamine I etapp 18.08.2014 Töö on koostatud tellimiskirja 5-2.1/14/5434-2 alusel Töö koostaja: OÜ Hartal Projekt Rohu 12 93811 Kuressaare

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem