Microsoft Word - GL Tekst.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - GL Tekst.docx"

Väljavõte

1 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P. Ilves Töötäitja: J.Mussatova TALLINN juuli 2015 Reaalprojekt OÜ Tallinna 45, 71008, Viljandi tel / faks Pärnu mnt 463, 10916, Tallinn tel / faks Reg nr reaalprojekt@reaalprojekt.ee

2 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Halinga vald SISUKORD Lehekülje nr. Tekst 1. Üldosa... 3 Lisad 1. Pinnasevee tasemed seirepuuraukudes. Tabel 1 2. Analüüsitulemuste võrdlus. Tabel Labori analüüside tulemused. Lisa Joonised 1. Üldskeem. Joonis Seirepuuraukude asukohtade skeem. Joonis GL Tekst.docx 2

3 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Halinga vald 1. ÜLDOSA Objekti iseloomustus ja uuringute maht a. võttis OÜ Reaalprojekt esindaja, atesteeritud proovivõtja Jevgenia Mussatova kordusproovid Pärnu-Jaagupi (Halinga), Vahenurme ja Libatse prügilate pinnase ja põhjavee seirepuuraukudest. Sel ajal (2 nädala jooksul) oli ilm valdavalt päikesepaisteline, peamiselt kuiv. Õhutemperatuur oli 6 23 C, keskmiselt 11 C. Eesti Geoloogiakeskuse laboris tehti võetud veeproovidest üldanalüüsid üldreostusnäitajate määramiseks. Käesolevaga väljastame vee analüüside tulemused koos võrdlusega aastal võetud veeproovide analüüsitulemuste suhtes (tabel ). Eesti Geoloogiakeskuse laboris tehtud vee üldanalüüsi tulemused on esitatud lisadena Pinnasevee seisundi hindamisel on lähtutud sotsiaalministri 2 jaanuar a. määruses nr. 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded esitatud I kvaliteediklassi joogiveeallikana kasutatava põhjavee keemiliste komponentide piirsisaldusest. Laboratoorsete tulemuste analüüsimisel on kasutatud ka sotsiaalministri 31 juuli a. määruses nr. 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid kvaliteedinäitajate ja indikaatorite piirväärtusi. Kõikides veeproovides on kõrgendatud üldraua sisaldus, mis on iseloomulik lubjakivis esinevale pinnaseveele. Käesoleva aruandele on lisatud ka seirepuurkaevude asukohtasid illustreerivad skeemid, mis on võetud varasematest AS Geotehnika Inseneribüroo aruannetest: Libatse prügila töö nr. 1432A-2, Vahenurme prügila töö nr. 1432B-2 ja Halinga prügila töö nr. 1432C. Libatse prügila: Kuivenduskraavid kaetud prügila ümber olid proovide võtmise kuupäeval ( a) kuivad. Prügila kirdepoolses servas, pinnasetee kõrval on kate kahjustatud kaevamisega (vt. lisatud pilt). Kaevik ei ole sügav ega ulatu prügini, kuid vähendab kattekihi vettpidavust. Lisaks sellele ummistab ümbertõstetud pinnas kuivenduskraavi. Kaevik tuleb likvideerida ning taastada katet. Ülejäänud prügila kate on visuaalsel hinnangul terve, suuri lõhesid ja auke pole täheldatud. Pilt 1. Prügila katte kahjustus GL Tekst.docx 3

4 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Halinga vald Puuraugust PA1 võetud veeproovi analüüsitulemused näitavad, et pinnasevee reostuskomponentide sisaldused on piirnormist väiksemad. Puuraugust PA2 võetud veeproovi analüüsitulemused näitavad, et pinnasevee reostuskomponentide sisaldused muutsid võrreldes 2014.a tulemustega vähe. Praktiliselt kõik näitajad on piirnormist väiksemad. Tunduvalt kahanes ja on piirnormist väiksem ammooniumioonide NH4 - ja nitraatide NO3 - sisaldus. Permanganaatse hapnikutarbe PHT näitaja püsib piirsisaldusest ca kolm korda kõrgemal tasemel. Naftaproduktide sisaldus pinnasevees on piirsisaldusest väiksem. Teiste ohtlike ainete (Cd, Hg, Pb ja Zn) sisaldus oli eelmistel aastatel tühine ning selle aasta uuringute käigus ei määratud. Vahenurme prügila: Kuivenduskraavid veevaatlus puuraukude PA1 ja PA2 juures olid kuivad. Veevaatluspuurkaev PA2 oli hävitatud ning looduses leidmatu. Visuaalsel hinnangul on prügila kate terve, suuri lõhesid ja auke ei täheldatud. Veevaatluspuuraugust PA1 võetud veeproovi reostuskomponentide sisaldused püsivad jätkuvalt madalal tasemel ning on valdavalt piirnormist väiksemad. Võrreldes 2014.a analüüside tulemustega kasvas nitraatide NO3 - sisaldus ning ületab piirnormi. Permanganaatse hapnikutarbe PHT näitaja on vastupidi vähenenud ning on nüüd piirnormist ca 2 korda väiksem. Kahanenud nitritide NO2 - sisaldus on endiselt piirnormist suurem. Naftaproduktide sisaldus pinnasevees on tühine, piirnormist väiksem. Raskemetallide sisaldust ei määratud, kuna varasemate uuringutega määratud suurus oli piirsisaldusest oluliselt väiksem. Pärnu-Jaagupi (Halinga) prügila: Välitööde käigus võeti puuraukudest PA1, PA2, PA3 ja PA4 üldanalüüsiks neli veeproovi. Visuaalsel hinnangul on prügila kate terve, suuri lõhesid ja auke ei täheldatud. Kuivenduskraavid olid veega täidetud. PA1 ja PA2 juures oli kraav veega täidetud ca 5 cm ulatuses ning PA3 ja PA4 juures oli vett tunduvalt rohkem kraav oli täidetud ca 20 cm ulatuses. Aastal 2015 võetud veeproovides reostuskomponentide sisaldused jäävad võrreldes 2014.a tulemustega üldjuhul samale tasemele ning on valdavalt piirväärtusest madalamad. Kõige rohkem on muutusi 2015.a võetud veeproovides veevaatluskaevust PA1, kus reostuskomponentide näitajad on tunduvalt suurenenud. Veevaatluskaevus PA1 jõudsid üle piirnormi Cl -, Na + ja nitritide NO2 - sisaldused. Permanganaatne hapendumus (PHT) ja ammooniumioonide NH4 - sisaldus püsivad samuti piirnormist kõrgemal tasemel. Teised reostusekomponendid on piirsisaldusest väiksemad. Vee kvaliteet on halvenenud võrreldes aastatega 2013 ja Puuraugus PA2 on üldreoainete sisaldused võrreldes aastaga püsinud üldjoontes samana. Permanganaatse hapendumus (PHT) vähenes ning on piirnormist väiksem. GL Tekst.docx 4

5 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Halinga vald Üldanalüüside tulemused näitavad, et puuraugus PA3 püsivad NH4 -, Cl -, ja Na + sisaldused ja permanganaatne hapnikutarbe (PHT) jätkuvalt piirnormist kõrgemal tasemel. Sulfatide SO4 - sisaldus on võrreldes aastaga vähenenud ja piirnormist veidi väiksem a võetud proovis ületab nitritide NO2 - sisaldus piirnormi. Puuraugus PA4 jäi praktiliselt kõikide komponentide sisaldus samale, piirnormist väiksemale tasemele. PHT näitaja püsib piirsisaldusest kõrgemal tasemel. Ammooniumioonide NH4 - sisaldus vähenes piirnormist allapoole. Naftaproduktide sisaldus pinnasevees on tühine, piirnormist väiksem. Teiste ohtlike ainete (Cd, Hg, Pb ja Zn) sisaldus oli eelmistel aastatel tühine ning selle aasta uuringute käigus ei määratud. GL Tekst.docx 5

6 Libatse Libatse Prügila Vahenurme Vahenurme Pärnu-Jaagupi (Halinga) Pärnu-Jaagupi (Halinga) Pärnu-Jaagupi (Halinga) Pärnu-Jaagupi (Halinga) Sügavus plast toru otsast Absoluutk õrgus Sügavus plast toru otsast Absoluutk õrgus Sügavus plast toru otsast Absoluutk õrgus Sügavus plast toru otsast Absoluutk õrgus Sügavus plast toru otsast Absoluutk õrgus Sügavus plast toru otsast Absoluutk õrgus Puurauk Plasttoru absoluutk õrgus otsast nr m m m m m m m m m m m m m m PA >3,97 >3, >3, vett pole vett pole 6.82 PA2 PA1 PA2 PA1 PA2 PA3 PA leidmata > vett pole > kaev hävinud > kaev hävinud Sügavus plast toru Absoluu tkõrgus > kaev hävinud Halinga valla prügilate pinnasevee seire Tabel 1

7 Libatse prügila põhjavee seire PA 1 Komponent Ühik Proovi võtmise kuupäev Piirsisaldused Põhjavesi (I kvaliteediklass) NH 4 mg/l <0, <0, Cl mg/l SO 4 mg/l NO 3 mg/l <0, NO 2 mg/l <0, Üldkaredus mg-ekv/dm ph ,5-9,5 PHT mg/l Kuivjääk mg/l Na mg/l Fe üld mg/l <0,06 <0, < Cd mg/l <0,0002 <0, Hg mg/l <0,001 <0, Pb mg/l <0, Zn mg/l ,0* Fluoriid mg/l ,2-1,5 Naftaproduktid mg/l <0, <0,17 0,6* Kaev oli kuiv Kaev oli kuiv Kaev oli kuiv PA 2 Komponent Ühik Proovi võtmise kuupäev Piirsisaldused Põhjavesi (I kvaliteediklass) NH 4 mg/l <0, Cl mg/l SO 4 mg/l NO 3 mg/l <0,4 <0,4 <0, NO 2 mg/l Üldkaredus mg-ekv/dm ph ,5-9,5 PHT mg/l Kuivjääk mg/l Na mg/l Fe üld mg/l <0, <0, < Cd mg/l <0,0002 <0, Hg mg/l <0,001 <0, Pb mg/l <0,002 <0, Zn mg/l ,0* Fluoriid mg/l ,2-1,5 Naftaproduktid mg/l <0,17 0,6* * Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused (Keskkonnaministri määrus nr ) Tabel 2.1

8 Vahenurme prügila põhjavee seire PA 1 Komponent Ühik Proovi võtmise kuupäev Piirsisaldused Põhjavesi (I kvaliteediklass) NH 4 mg/l Cl mg/l SO 4 mg/l NO 3 mg/l NO 2 mg/l Üldkaredus mg-ekv/dm ph ,5-9,5 PHT mg/l Kuivjääk mg/l Na mg/l Fe üld mg/l <0, <0,06 <0, Cd mg/l <0,0002 <0, Hg mg/l <0,001 <0, Pb mg/l <0, Zn mg/l ,0* Fluoriid mg/l ,2-1,5 Naftaproduktid mg/l 0.08 <0, <0,17 0,6* PA 2 Komponent Ühik Proovi võtmise kuupäev Piirsisaldused Põhjavesi (I kvaliteediklass) NH 4 mg/l Cl mg/l SO 4 mg/l NO 3 mg/l NO 2 mg/l Üldkaredus mg-ekv/dm ph ,5-9,5 PHT mg/l Kuivjääk mg/l Na mg/l Fe üld mg/l <0, <0,06 <0, Cd mg/l <0,0002 <0, Hg mg/l <0,001 <0, Pb mg/l <0, Zn mg/l ,0* Fluoriid mg/l ,2-1,5 Naftaproduktid mg/l <0, ,6* Kaev oli kuiv Kaev on hävinud Kaev on hävinud Kaev on hävinud * Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused (Keskkonnaministri määrus nr ) Tabel 2.2

9 Pärnu-Jaagupi (Halinga) prügila põhjavee seire PA 1 Komponent Ühik Proovi võtmise kuupäev Piirsisaldused Põhjavesi (I kvaliteediklass) NH 4 mg/l <0, <0, Cl mg/l SO 4 mg/l NO 3 mg/l <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0, < NO 2 mg/l <0, <0, <0, Üldkaredus mg-ekv/dm ph ,5-9,5 PHT mg/l Kuivjääk mg/l Na mg/l Fe üld mg/l <0,06 <0,06 <0,06 <0, Cd mg/l <0,0002 <0, Hg mg/l <0,001 <0, Pb mg/l <0,002 <0, Zn mg/l ,0* Fluoriid mg/l ,2-1,5 Naftaproduktid mg/l <0, <0,17 0,6* PA 2 Komponent Ühik Proovi võtmise kuupäev Piirsisaldused Põhjavesi (I kvaliteediklass) NH 4 mg/l <0, <0,07 <0, <0, Cl mg/l SO 4 mg/l NO 3 mg/l <0,4 <0,4 <0,4 1.2 <0,4 <0,4 <0, <0,4 50 NO 2 mg/l <0, <0, <0, <0, Üldkaredus mg-ekv/dm ph ,5-9,5 PHT mg/l Kuivjääk mg/l Na mg/l Fe üld mg/l <0, <0,06 <0, Cd mg/l <0,0002 <0, Hg mg/l <0,001 <0, Pb mg/l <0,002 <0, Zn mg/l ,0* Fluoriid mg/l ,2-1,5 Naftaproduktid mg/l <0, <0, <0,17 0,6* * Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused (Keskkonnaministri määrus nr ) Tabel 2.3

10 Pärnu-Jaagupi (Halinga) prügila põhjavee seire PA 3 Komponent Ühik Proovi võtmise kuupäev Piirsisaldused Põhjavesi (I kvaliteediklass) NH 4 mg/l <0, <0, Cl mg/l SO 4 mg/l Kaev looduses leidmata Kaev looduses leidmata NO 3 mg/l <0, <0, < NO 2 mg/l <0,004 <0, Üldkaredus mg-ekv/dm ph ,5-9,5 PHT mg/l Kuivjääk mg/l Na mg/l Fe üld mg/l Cd mg/l <0,0002 <0, Hg mg/l <0,001 <0, Pb mg/l <0,002 <0, Zn mg/l ,0* Fluoriid mg/l ,2-1,5 Naftaproduktid mg/l <0,17 0,6* PA 4 Komponent Ühik Proovi võtmise kuupäev Piirsisaldused Põhjavesi (I kvaliteediklass) NH 4 mg/l <0, <0, Cl mg/l SO 4 mg/l NO 3 mg/l <0,4 <0,4 <0,4 - <0,4 <0,4 <0,4 2.0 < NO 2 mg/l <0, <0, Üldkaredus mg-ekv/dm ph ,5-9,5 PHT mg/l Kuivjääk mg/l Na mg/l Fe üld mg/l Cd mg/l <0,0002 <0, Hg mg/l <0,001 <0, Pb mg/l <0,002 <0, Zn mg/l ,0* Fluoriid mg/l ,2-1,5 Naftaproduktid mg/l <0,17 0,6* * Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused (Keskkonnaministri määrus nr ) Tabel 2.4

11 EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR Kadaka tee 82, 12618, Tallinn EAK poolt akrediteeritud katselabor Tel , registreerimisnumbriga L093 m.kalkun@egk.ee VEE ANALÜÜSI TULEMUSED TELLIJA: Reaalprojekt OÜ Objekt: Libatse prügila Tellimus: V Kuupäev: lk1/4 Määratud PA 1 PA 2 Meetod Standard komponent mg/l mg-ekv mg/l mg-ekv NH4 + < fotokolorim. GOST 4192 Na leek-fotom. ISO K Ca tiitrimine ISO 6058 Mg STV-25 Fe üld spektrofotom GOST Katioonide summa arvestuslik Cl tiitrimine ISO 9297 SO kaalanal. GOST NO spektrofotom. ISO NO ISO 6777 CO3 -- <6.0 <6.0 tiitrimine ISO HCO Anioonide summa arvestuslik Üldkaredus tiitrimine ISO 6059 Karb.karedus ISO Mittekarb.karedus arvestuslik ph elektromeet. EVS-EN ISO10523 SiO spektrofotom. STV-1 *Vaba CO tiitrimine PHT mg/l O EVS-EN ISO 8467 Kuivjääk kaalanal. GOST Värvus kraadides visuaalne EVS-EN ISO 7887 *Läbipaistvus cm <4 10 *Sade pruun sade pruun sade Naftaproduktid <0.17 <0.17 kaalanalüüs STV-9 * tähistatud määrangud ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse. Proovid võetud: Proovid laborisse: Analüüsitud: Analüütik: N. Balabina Mare Kalkun M. Saaremäe Labori juhataja

12 EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR Kadaka tee 82, 12618, Tallinn EAK poolt akrediteeritud katselabor Tel , registreerimisnumbriga L093 m.kalkun@egk.ee VEE ANALÜÜSI TULEMUSED TELLIJA: Reaalprojekt OÜ Objekt: Vahenurme prügila Tellimus: V Kuupäev: lk.2/4 Määratud PA 1 Meetod Standard Komponent mg/l mg-ekv NH fotokolorim. GOST 4192 Na leek-fotomeetria ISO K Ca tiitrimine ISO 6058 Mg 2+ <0.6 STV-25 Fe üld 0.67 spektrofotom. GOST Katioonide summ arvestuslik Cl tiitrimine ISO 9297 SO kaalanalüüs GOST NO spektrofotomeetria ISO NO ISO 6777 CO3 2- <6.0 tiitrimine ISO HCO Anioonide summa arvestuslik Üldkaredus tiitrimine ISO 6059 Karbonaatne karedus ISO Mittekarb.karedus 2.28 arvestuslik ph 7.3 elektromeetria EVS-EN ISO10523 SiO2 7.4 spektrofotomeetria STV-1 *Vaba CO tiitrimine PHT mg/l O2 3.1 EVS-EN ISO 8467 Kuivjääk kaalanalüüs GOST Värvus kraadides 70 visuaalne EVS-EN ISO7887 *Läbipaistvus cm <4 *Sade pruun sade Naftaproduktid <0.17 kaalanalüüs STV-9 * tähistatud määrang ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse. Proov võetud: Proov laborisse: Analüüsitud: Analüütik: N. Balabina Mare Kalkun M. Saaremäe Labori juhataja

13 EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR Kadaka tee 82, 12618, Tallinn EAK poolt akrediteeritud katselabor Tel , registreerimisnumbriga L093 m.kalkun@egk.ee VEE ANALÜÜSI TULEMUSED TELLIJA: Reaalprojekt OÜ Objekt: Pärnu-Jaagupi prügila Tellimus: V Kuupäev: lk.3/4 Määratud PA 1 PA 2 Meetod Standard Komponent mg/l mg-ekv mg/l mg-ekv NH fotokolorim. GOST 4192 Na leek-fotomeetria ISO K Ca tiitrimine ISO 6058 Mg STV-25 Fe üld spektrofotom. GOST Katioonide summ arvestuslik Cl tiitrimine ISO 9297 SO kaalanalüüs GOST NO <0.4 spektrofotom. ISO NO ISO 6777 CO3 2- <6.0 <6.0 tiitrimine ISO HCO Anioonide summa arvestuslik Üldkaredus tiitrimine ISO 6059 Karbonaatne karedus ISO Mittekarb.karedus arvestuslik ph elektromeetria EVS-EN ISO10523 SiO spektrofotom. STV-1 *Vaba CO tiitrimine PHT mg/l O EVS-EN ISO 8467 Kuivjääk kaalanalüüs GOST Värvus kraadides 20 5 visuaalne EVS-EN ISO7887 *Läbipaistvus cm 24 <4 *Sade pruun sade hall sade Naftaproduktid <0.17 <0.17 kaalanalüüs STV-9 * tähistatud määrang ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse. Proovid võetud: Proovid laborisse: Analüüsitud: Analüütik: N. Balabina Mare Kalkun M. Saaremäe Labori juhataja

14 EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR Kadaka tee 82, 12618, Tallinn EAK poolt akrediteeritud katselabor Tel , registreerimisnumbriga L093 m.kalkun@egk.ee VEE ANALÜÜSI TULEMUSED TELLIJA: Reaalprojekt OÜ Objekt: Pärnu-Jaagupi prügila Tellimus: V Kuupäev: lk.3/4 Määratud PA 3 PA 4 Meetod Standard Komponent mg/l mg-ekv mg/l mg-ekv NH fotokolorim. GOST 4192 Na leek-fotomeetria ISO K Ca tiitrimine ISO 6058 Mg STV-25 Fe üld spektrofotom. GOST Katioonide summ arvestuslik Cl tiitrimine ISO 9297 SO kaalanalüüs GOST NO spektrofotom. ISO NO ISO 6777 CO3 2- <6.0 <6.0 tiitrimine ISO HCO Anioonide summa arvestuslik Üldkaredus tiitrimine ISO 6059 Karbonaatne karedus ISO Mittekarb.karedus arvestuslik ph elektromeetria EVS-EN ISO10523 SiO spektrofotom. STV-1 *Vaba CO tiitrimine PHT mg/l O EVS-EN ISO 8467 Kuivjääk kaalanalüüs GOST Värvus kraadides visuaalne EVS-EN ISO7887 *Läbipaistvus cm <4 20 *Sade pruun sade pruun sade Naftaproduktid <0.17 <0.17 kaalanalüüs STV-9 * tähistatud määrang ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse. Proovid võetud: Proovid laborisse: Analüüsitud: Analüütik: N. Balabina Mare Kalkun M. Saaremäe Labori juhataja

15 Tallinn Pärnu LITSENTSID: J.MUSSATOVA JUULI 2015 EG TELLIJA PROJEKT OBJEKT /0498 KONTR. J.MUSSATOVA JUULI MA HALINGA VALD HÜDROGEOLOOGILINE UURING PÄRNU-JAAGUPI, VAHENURME JA LIBATSE PRÜGILATE SEIRE P. ILVES JOONISE NIMI MÕÕTKAVA ÜLDSKEEM JOONISE NR. TÖÖ NR. JUULI 2015 N/A 1 0 REV

16 LITSENTSID: J.MUSSATOVA JUULI 2015 EG TELLIJA PROJEKT OBJEKT /0498 KONTR. J.MUSSATOVA JUULI MA HALINGA VALD HÜDROGEOLOOGILINE UURING PÄRNU-JAAGUPI, VAHENURME JA LIBATSE PRÜGILATE SEIRE P. ILVES JOONISE NIMI LIBATSE PRÜGILA SEIREPUURAUGUD MÕÕTKAVA JOONISE NR. TÖÖ NR. JUULI 2015 N/A REV

17 LITSENTSID: J.MUSSATOVA JUULI 2015 EG TELLIJA PROJEKT OBJEKT /0498 KONTR. J.MUSSATOVA JUULI MA HALINGA VALD HÜDROGEOLOOGILINE UURING PÄRNU-JAAGUPI, VAHENURME JA LIBATSE PRÜGILATE SEIRE P. ILVES JOONISE NIMI VAHENURME PRÜGILA SEIREPUURAUGUD MÕÕTKAVA JOONISE NR. TÖÖ NR. JUULI 2015 N/A REV

18 LITSENTSID: J.MUSSATOVA JUULI 2015 EG TELLIJA PROJEKT OBJEKT /0498 KONTR. J.MUSSATOVA JUULI MA HALINGA VALD HÜDROGEOLOOGILINE UURING PÄRNU-JAAGUPI, VAHENURME JA LIBATSE PRÜGILATE SEIRE P. ILVES JOONISE NIMI P.-JAAGUPI PRÜGILA SEIREPUURAUGUD MÕÕTKAVA JOONISE NR. TÖÖ NR. JUULI 2015 N/A REV

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

EMMASTE VALD

EMMASTE VALD Kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25. september 2014 määrusega nr 8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA aastateks 2014-2026 Emmaste 2014 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 4 1.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental Research Centre Llc 1. Akrediteerimisulatus on: Accreditation

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

I etapp

I etapp Töö tellija: Keskkonnaministeerium Põhjaveekogumite seisundi hindamine I etapp 18.08.2014 Töö on koostatud tellimiskirja 5-2.1/14/5434-2 alusel Töö koostaja: OÜ Hartal Projekt Rohu 12 93811 Kuressaare

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Sademete keemia aruanne

Sademete keemia aruanne Riikliku keskkonnaseire alamprogramm Sademete keemia uuringud Tallinn 2004 Lepingu nr: Raamleping 1-5/250 Lisa 3 raamlepingule M-13-1-2003/104 Tööde algus: 01.01.2003 Tööde lõpp: 31.12.2003 Enn Otsa Juhatuse

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

EESTI GEOLOOGIAKESKUS

EESTI  GEOLOOGIAKESKUS Eesti põhjaveeuuringute ajaloost Rein Perens Eesti Geoloogiakeskus Esimesed andmed Eesti hüdrogeoloogiast jäävad 19. sajandi II poolde, mil tekkis vajadus põhjaveelise veevarustuse järele. Nendeks on katkendlikud

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Seletuskiri_Peipsi_

Seletuskiri_Peipsi_ Peipsi uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus Seletuskiri 1 2 Geoloogilise uuringu eesmärk Käesoleva uuringu luba taotletakse üleriigilise tähtsusega Peipsi uuringuväljal (Keskkonnaregistri maardlate

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsio

Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsio Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine aastateks 2010 2022 Vastu

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend 15.04.2016 1. Juhendi reguleerimisala Juhendis käsitletakse nõudeid sellisele toidu käitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti Tõlge saksa keelest Austria Majanduskoja kivi- ja keraamikatööstuse erialaliidu töörühm Looduslikud ehitusmaterjalid puit Wiedner Hauptstraße 63 1045 Viin Erialaliit Kivid keraamika 16. nov. 2005 Kaust:

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse,

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Halinga-YP-seletuskiri

Halinga-YP-seletuskiri OÜ Arhitektuuribüroo Novel Äriregistri kood 11253230 +372 521 1133 aadu@niidas.eu Tartu mnt 84a Tallinn Halinga valla üldplaneering Vastuvõetud: Halinga Vallavolikogu 27.06.2012 otsus nr 11 Kehtestatud:

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Halinga valla arengukava aastani

Halinga valla arengukava aastani Halinga Vallavolikogu määruse Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine HALINGA VALLA ARENGUKAVA AASTANI 2018 1. EESSÕNA... 4 2. ÜLDISELOOMUSTUS... 5 2.1. AJALOOLINE KUJUNEMINE... 5 2.2 ASUKOHT

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Veevarud arvutustest Eestis

Veevarud arvutustest Eestis VEEVARUD ARVUTUSTEST EESTIS INDREK TAMM, AS MAVES PÕHJAVEEVARU PÕHJAVEEVARU ARVUTUSLIK PÕHJAVEE HULK, MIDA ON VÕIMALIK KASUTADA NII, ET OLEKS TAGATUD PÕHJAVEE HEA SEISUNDI SÄILIMINE. VEESEADUSE EELNÕU

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Microsoft Word - Operatiivseire 2011.doc

Microsoft Word - Operatiivseire 2011.doc TÜ Eesti Mereinstituut RANNIKUMERE OPERATIIVSEIRE 2011 ARUANNE Leping: 4-1.1/123 Lepingu lõpptähtaeg: 1.02.2012 Tellija: EV Keskkonnaministeerium G. Martin Lepingu vastutav täitja TALLINN 2012 SISUKORD

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

soeluuring_210x297+3.indd

soeluuring_210x297+3.indd ARUANNE VEEKESKKONNALE OHTLIKE AINETE SÕELUURINGU TULEMUSTEST EESTIS Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances Project LIFE07 ENV/EE/000122 BaltActHaz

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 faks 730 0315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-211 Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est 97) X 6584390 EP10171636-0001 Y 674970 MP0010-00 ROODU

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem