Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn"

Väljavõte

1 Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

2 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Marja 4D Tallinn, Tel Fax Töö valmimisaeg:

3 Sisukord 1. Sissejuhatus Materjal ja metoodika Mõõtmiste tulemused Tallinna sademevee kvaliteedi võrdlus normidega Tallinna sademevee kvaliteedis aja jooksul toimunud muutused Mustoja vee kvaliteediklass Mikrobioloogilised näitajad Tallinna sademevee poolt merre kantud saasteainete hulgad Kokkuvõte

4 1. Sissejuhatus Tallinna sademevesi juhitakse ära mitmes suunas, peamiselt merre, aga ka linna läbivatesse jõgedesse ja Pääsküla rappa. Sademevee väljalasud kuuluvad Tallinna Vesi AS-le, järelevalvet nende üle teostavad Keskkonnaameti Põhja regioon ja Tallinna Keskkonnaamet aasta aprillis sõlmis Tallinna Keskkonnaamet tellijana Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-ga käsunduslepingu Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire korraldamine aastal. Selles kohustus töövõtja seirama sademevee kvaliteeti kuues punktis ning mõõtma reostuskoormusi. Töö eesmärgiks oli saada jooksvat informatsiooni sademevee omaduste kohta, mis peaks võimaldama hoida supelrandade vee puhtana ja tervisele ohutuna. Kokkuleppe kohaselt tuli mõõtmised läbi viia Mustojas Paldiski maantee lävendis ja viie sademeveekollektori (Saare tee, Lasnamäe, Sõjamäe, Rocca al Mare ja Kauge-Kraavi) suudmetes. Mõõta ja proove võtta tuli viiel korral erinevatel ilmastikuperioodidel. Töö käigus tuli välja selgitada kõige reostunuma veega väljalasud, anda hinnang sademevee kvaliteedis aja jooksul toimuvatele muutustele, võrrelda sademevee kvaliteeti keskkonda juhitavale veele seadusandlusega kehtestatud nõuetega, määrata Mustjõe oja vee kvaliteediklass ja mõõta sademeveega merre kantud reoainete kogused. 4

5 2. Materjal ja metoodika Lähteülesande kohaselt tuli aastal sademevee mõõtmisi läbi viia järgmistes punktides: Mustjõe oja Paldiski mnt. lävendis, Rocca al Mare väljalask, Saare tee väljalask, Lauluväljaku väljalask, Russalka väljalask ja Kauge ning Kraavi tänavate ristmikul asuv väljalask. Paraku jäi Russalka väljalask Reidi tee ehituse territooriumile ja ligipääs sellele suleti. Seetõttu sai sealt proove võtta vaid kolmel esimesel korral. Edasi asendas Tellija (Tallinna Keskkonnaamet) selle Kadrioru sademevee väljalasuga. Mustoja valgala asub täielikult Tallinna territooriumil haarates enda alla osa Mustamäe, Järve ja Lilleküla piirkondadest. Oja kaudu juhitakse Kopli lahte nende alade sademevesi. Naftasaadusi tarvitavate ettevõtete sademevett puhastatakse mõnel pool mehhaaniliselt, ülejäänud vesi jõuab ojja ilma puhastamata. Rocca al Mare väljalasu kaudu juhitakse Kopli lahte Õismäe ja osaliselt Mustamäe sademeveed. Reostus satub vette asfaltpindadelt, tehastest ja katlamajadest. Kütteperioodil on merre juhitav sademevesi teinekord kaetud õli laikudega. Valdav osa veest jõuab kollektorisse Harku pumpla kaudu. Allpool lisandub sellele Rannamõisa teel asuva endise Vasara tsehhi ja loomaaia sademevesi. Kollektor suubub merre Rocca al Mare kaubanduskeskuse lähikonnas. Saare tee sademevee väljalasku kogutakse Iru, Kloostrimetsa, Kose, Läänemere tänava ja Maarjamäe piirkonna sademe- ja drenaažveed ning Varsaallika oja. Osa veest jõuab kollektorisse isevoolselt, teine osa Pirita pumpla kaudu. Kollektor suubub Tallinna lahte Saare tee ja Pirita tee ristmiku lähedal. Lauluväljaku väljalasu kaudu juhitakse merre suurem osa Lasnamäe sademeveest. Kollektori suue asub Lauluväljaku läheduses meres kaldast paarkümmend meetrit eemal. Russalka väljalasku kogutakse sademe- ja drenaažveed Suur-Sôjamäe tööstusrajoonist ja Tartu mnt. piirkonnast (lennuväli, Mõigu). Lisaks sellele juhitakse kollektorisse ka Ülemiste järve ülevool ning kuivendusvesi Ülemiste poldrilt. Vesi suunatakse Tallinna lahte Russalka mälestusmärgi läheduses. Kauge-Kraavi väljalasu kaudu juhitakse Männiku piirkonna sademevesi Männiku rappa. Välitööde käigus mõõdeti kokkulepitud kohtades vee vooluhulki ja võeti proove. Vooluhulgad mõõdeti kiirus-ristlõikepindala meetodil firma Marsh-McBirney seadme Flo-Mate abil vastavalt kinnitatud metoodikale järgides ISO standardis nr 748 Measurement of liquid flow in open channels Velocity-area methods esitatud nõudeid. Vee proove võeti igal pool alati punktproovidena. Proovivõtul järgiti keskkonnaministri 6. mai aasta määrusega nr 30 Proovivõtumeetodid kehtestatud nõudeid. Välitöid viisid läbi atesteeritud proovivõtjad (tunnistused nr 1397/16, 1523/18 ja 1524/18). Kõigi mikrobioloogiliste näitajate ISO-meetodid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ISO järgi. Proovide võtmise nõud valmistati ette vastavalt EVS-EN ISO 19458:2006 Water 5

6 quality Sampling for microbiological analysis nõuetele. Proovide filtreerimine ja pesade loendamine teostati ISO 8199:2005 Water quality General guide to the enumeration of microorganisms by culture järgi. Mikroorganismide arvukuse ühikuks on silmaga nähtavad pesad pesa moodustavates ühikutes (PMÜ). Vee keemilised analüüsid tehti Keskkonnauuringute Keskuse laboris rahvusvahelist tunnustust leidnud meetodite abil. Ebapüsivad näitajad määrati kohapeal kaasaskantavate mõõduriistade abil. Välitingimustes ja laboris kasutatud analüüsimeetodeid on iseloomustatud tabelis 1. Tabel 1. Vee analüüsil kasutatud meetodid Näitaja Katsemeetod Metoodika lühikirjeldus Vee temperatuur ISO Temperatuurianduriga välitingimustes Lahustunud O 2 EVS-EN Membraanelektroodiga välitingimustes Elektrijuhtivus EVS-EN Välitingimustes 25 C suhtes ph ISO Potentsiomeetriline määramine klaaselektroodiga välitingimustes Hõljuvained EVS-EN 872 Filtreerimine ja kuivatamine BHT 7 ISO Filtreerimata proovi hapnikutarvidus elektrokeemilise O 2 määramisega Üldlämmastik SFS 5505 Kjeldahli meetod filtreerimata proovist Üldfosfor EVS-EN ISO 6878 Spektrofotomeetriline määramine filtreerimata proovist Naftasaadused EVS-EN ISO Ekstraheerimine heksaaniga. Lõppmääramine gaasikromatograafiliselt. E. coli arvukus EVS-EN ISO Coli- laadsete bakterite, termotolerantsete colilaadsete bakterite ja tõenäolise Escherichia coli määramine ja loendamine membraanfiltratsiooni meetodil. Enterokokid EVS EN ISO Fekaalse streptokoki avastamine ja loendamine membraanfiltratsiooni meetodil Nii analüüsi kui ka vooluhulga mõõtmise ja proovivõtu meetodite osas on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (akrediteerimisulatus L008). Uurimistööde ajal saadud andmete paremaks töötlemiseks lisati kõik käesoleva töö käigus kogutud vee analüüside ja mõõtmiste tulemused Keskkonnauuringute Keskuses asuvasse Tallinna sademevee andmebaasi. Baas kujutab endast DBF-faili. 1. novembri aasta seisuga sisaldas baas linna ja ettevõtete kuuekümne viies punktis võetud 2284 vee proovi analüüsi tulemusi. Neis oli kokku määratud sademevee kvaliteeti ja kvantiteeti iseloomustavat näitajat. Käesolevas töös kajastatud mõõtmispunktid olid baasis esindatud 1336 prooviga, milles oli kokku määratud näitajat. Sealhulgas oli Rocca al Mare väljalask 355 proovi ja 3086 näitajaga, Mustoja Paldiski mnt 6

7 Mõõtmise tulemus lävendis 302 proovi ja 2744 näitajat, Russalka väljalask suudmes vastavalt 221 ja 2046, Saare tee väljalask 232 ja 2079, Lasnamäe kollektori suue 193 ja 1448, Kauge-Kraavi väljalask 32 ja 379 ning Kadrioru väljalask 1 analüüsi ja 10 näitajaga. Andmete võrdlemiseks kasutati aritmeetilisi keskmisi. Nende arvutamisel on välja jäetud üksikud ülejäänutest järsult erinevad analüüsitulemused. Allapoole analüüsimeetodi määramispiiri jäänud tulemused on loetud nulliks. Keskväärtuste omavahelise erinevuse olulisust on hinnatud matemaatilise statistika vahenditega. Enam levinud on neist Studenti t-test. Selle käigus eeldatakse, et kaks valimit (andmekogu) esindavad samasugust vee kvaliteeti. Seda eeldust nimetatakse nullhüpoteesiks. Seejärel hinnatakse eelduse paikapidavuse tõenäosust t-jaotuse abil. Tavaliselt loetakse nullhüpotees valeks (vee kvaliteet erinevaks) kui see tõenäosus jääb alla 5 %. Suurema tõenäosuse korral võib aritmeetiliste keskmiste erinevus olla puhtjuhuslik, ilma et vee keskmine kvaliteet tegelikult erinema oleks pidanud. Joonis 1. Studenti t-testi kasutamine keskväärtuste hindamisel 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Valim A Valim B Valim C Valim D 0, Proovi number Joonisel 1 on näitena t-testi kasutamisest esitatud 4 valimit A, B, C ja D. Valimite A ja C keskmised on ühesugused ja võrdsed 0,38-ga (kujutatud sinise joonega). Valimite B ja D aritmeetilised keskmised 7

8 on samuti ühesuurused ja võrdsed 0,43-ga (kujutatud punase joonega). Seega on valimite A ja B keskmiste vahe 0,05 ja valimitel C ja D samuti 0,05. Kui võrrelda omavahel suure hajuvusega valimeid A ja B, siis annab Studenti test tõenäosuseks, et need iseloomustavad sama objekti, 40 %, s.t. nullhüpotees jääb ümber lükkamata. Väikese hajuvusega valimite C ja D omavaheline võrdlus annab tõenäosuseks 0,01 %. S. t. test tunnistab valimid erinevat vee kvaliteeti esindavateks. Eelnevast selgub, et Studenti t-test arvestab kahe näitajaga keskmiste vahega ja lähteandmete hajutatusega. Kui keskmiste vahe on lähteandmete hajutatusega võrreldes oluline, siis tunnistab test valimid erinevat nähtust kirjeldavateks, kui vahe on hajutatusega võrreldes tühine, siis võib erinevus olla tingitud puhtjuhuslikest faktoritest. Uute analüüsitulemuste lisandudes võivad keskmised kergesti võrdsustuda või lausa vastupidisteks muutuda. Studenti t-testi saab rakendada juhul kui valimid vastavad teatud nõuetele. Mittevastavuse korral tuleb pöörduda teiste võrdlusmeetodite poole. Käesolevas töös on taolistel juhtudel kasutatud mediaanitestide hulka kuuluvat U-testi. Selle meetodi puhul reastatakse kõik andmed suuruse järjekorras ja antakse neile järjekorranumbrid. Kõige väiksem on number üks, suuruselt järgmine kaks jne kuni suurimani välja. Eraldi eeskiri kehtib ühesuuruste andmete esinemise korral. Seejärel testitakse järjekorranumbritest moodustatud kogumeid. Kui ühte valimisse on teisega võrreldes koondunud oluliselt rohkem väikeseid (väikese järjekorranumbriga) või siis suuri (suure järjekorranumbriga) andmeid, siis loetakse valimid erinevat vee kvaliteeti kirjeldavateks, kui mitte, siis jääb nullhüpotees ümber lükkamata. Kui võrreldavaid valimeid on enam kui 2, siis tuleb võrdlustes rakendada dispersioonanalüüse. Võrdsete dispersioonidega ja enam-vähem normaaljaotusega valimite korral on kasutatud 1. tüüpi ANOVA nimelist meetodit, muudel juhtudel Kruskal-Wallise dispersioonanalüüsi. Esimene neist sarnaneb olemuselt t-testile, teine U-testile. Mõnikord võib ette tulla olukordi, kus veejuhtme kahest punktist võetakse proove alati samal päeval. Valimid on suure hajutatusega nagu A ja B joonisel 1, kuid pea-aegu alati annab samal päeval võetud proovidest näiteks B suurema tulemuse. Taolistel juhtudel ei kajasta eespool kirjeldatud seosteta valimite testid piisavalt hästi valimite vahelist erinevust ja kasutada tuleb seostega valimite teste. Kui andmed vastavad t-testi nõuetele, siis on käesolevas töös rakendatud paariliste valimite t-testi, kui mitte, siis paariliste valimite märgitesti. Viimasel juhul pannakse väärtusele + märk kui ta on suurem teise valimi vastavast väärtusest ja märk, kui on sellest väiksem. Kui ühesugused märgid on tugevas ülekaalus, siis esindavad valimid erinevat vee kvaliteeti, kui plusse-miinuseid on enam-vähem ühepalju, siis mitte. Kolme ja enama valimi võrdlemisel on taolistel juhtudel kasutatud 3. tüüpi ANOVA-t või Friedmani dispersioonanalüüsi. 8

9 3. Mõõtmiste tulemused Tallinna sademevee seire esimene mõõtmiste ring tehti 24. aprillil aastal. Mõõtmiste ajal oli valdavalt pilves ilm. Lühiajaliselt sadas vähest vihma. Õhu temperatuur oli mõõtmiste ajal kuni +12 C. Vee analüüsil ja kohapeal tehtud mõõtmistel saadud tulemused on esitatud tabelis 2. Tabel aprillil a. tehtud mõõtmiste tulemused Näitaja Ühik Kauge- Kraavi Mustoja Rocca al Mare Russalka Saare tee Temperatuur C Lahust. O2 mg/l 8,1 9,8 10,0 9,5 10,6 11,1 ph - 7,3 7,3 7,2 7,3 7,5 7,3 Elektrijuhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mgo2/l <3 <3 <3 <3 3,1 <3 NH4 mgn/l - - 0,28 0, N üld mgn/l 2,0 4,6 3,4 3,3 1,9 3,2 P üld mgp/l 0,15 0,13 0,10 0,20 0,11 0,16 Naftasaadused mg/l - - <0,02 0, E. Coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Vooluhulk m3/d Teine sademevee mõõtmiste ring toimus 16. mail Ilm oli selge ja sademeteta. Õhu temperatuur oli +23 C. Mõõtmiste tulemused on esitatud tabelis 3. Tabel mail a. tehtud mõõtmiste tulemused Näitaja Ühik Lauluväljak Kauge- Kraavi Lauluväljak Mustoja Rocca al Mare Russalka Saare tee Temperatuur C Lahust. O2 mg/l 9,0 9,5 9,5 8,5 9,6 8,8 ph - 7,8 7,9 7,8 7,6 7,8 7,8 Elektrijuhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l 4 2 9, BHT7 mg O2/l <3 <3 <3 3,5 <3 <3 NH4 mg N/l - - 0,29 0, Nüld mg N/l 2,1 5,0 3,6 2,3 2,6 2,7 Püld mg P/l 0,15 0,17 0,07 0,29 0,10 0,33 Naftasaadused mg/l - - 0,02 0, E. Coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Vooluhulk m3/d 59,

10 Kolmas mõõtmiste ring tehti 11. juulil Ilm oli muutliku pilvisusega, aga sademeteta. Õhu temperatuur oli C. Mõõtmiste tulemused on esitatud tabelis 4. Tabel juulil a. tehtud mõõtmiste tulemused Näitaja Ühik Kauge- Kraavi Mustoja Rocca al Mare Russalka Saare tee Temperatuur C Lahust. O2 mg/l 7,7 7,1 4,6 1,5 9,1 9,3 ph - 8,0 8,0 7,8 7,5 7,8 7,9 Elektrijuhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l < <3 <3 NH4 mg N/l - - 5,9 4,9 - - Nüld mg N/l 1,4 10,0 8,9 6,8 2,8 2,3 Püld mg P/l 0,12 0,61 0,66 1,30 0,12 0,25 Naftasaadused mg/l - - <0,02 0, E. Coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Vooluhulk m3/d Neljas mõõtmiste ring tehti 5. septembril Taevas oli pilves, hooti sadas vähest vihma. Õhu temperatuur oli C. Reidi tee ehituse tõttu oli ligipääs Russalka sademevee väljalasule suletud. Ülejäänud mõõtmispunktides saadud tulemused on esitatud tabelis 5. Tabel septembril a. tehtud mõõtmiste tulemused Näitaja Ühik Lauluväljak Kauge- Kraavi Lauluväljak Mustoja Rocca al Mare Saare tee Temperatuur C Lahust. O2 mg/l 8,1 7,9 3,3 6,4 7,2 ph - 7,6 7,3 7,5 7,5 7,6 Elektrijuhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l <3 < ,7 NH4 mg N/l ,1 - N üld mg N/l 1,5 4,5 12 3,6 1,4 P üld mg P/l 0,13 0,25 1,50 0,49 0,24 Naftasaadused mg/l - - <0,02 0,085 - E. Coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Vooluhulk m3/d Viies mõõtmiste ring tehti 16. oktoobril Öösel oli vihma sadanud, proovivõtu ajal oli sademeteta. Õhu temperatuur oli kuni +17 C. Reidi tee ehituse tõttu suletud ligipääsuga Russalka sademevee väljalasu oli Tallinna Keskkonnaamet asendanud Kadrioru sademevee kanaliga. Paraku ei 10

11 leidnud mõõtmisi teostanud isikud seda üles. Ülejäänud mõõtmispunktides saadud tulemused on esitatud tabelis 6. Tabel oktoobril a. tehtud mõõtmiste tulemused Näitaja Ühik Kauge- Kraavi Lauluväljak Mustoja Rocca al Mare Saare tee Temperatuur C Lahust. O2 mg/l 9,1 9,5 9,5 3,4 9,0 ph - 7,8 7,9 7,8 7,5 7,9 Elektrijuhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l <2 < <2 BHT7 mg O2/l <3 <3 <3 31 <3 NH4 mg N/l - - 0,37 2,9 - N üld mg N/l <1 4,9 3,6 4,6 2,7 P üld mg P/l 0,13 0,16 0,17 1,00 0,19 Naftasaadused mg/l - - <0,02 0,08 - E. Coli PMÜ/100ml Enterokokid PMÜ/100ml Vooluhulk m3/d 95, oktoobril mindi AS Tallinna Vesi poolt antud koordinaatide alusel Kadrioru sademevee kanali äärde ja võeti kanalist vee proovid. Analüüside tulemused on esitatud tabelis 7. Tabel oktoobril a. Kadrioru sademevee kanalist võetud veeproovi analüüsi tulemused Näitaja Ühik Kadriorg Temperatuur C 10 Lahust. O2 mg/l 10,8 ph - 8,2 Elektrijuhtivus μs/cm 663 Hõljuvaine mg/l <2 BHT7 mg O2/l <3 N üld mg N/l 2,2 P üld mg P/l 0,07 E. Coli PMÜ/100ml 37 Enterokokid PMÜ/100ml Tallinna sademevee kvaliteedi võrdlus normidega. Vabariigi Valitsuse 29. novembri aasta määrusega nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed on looduskeskkonda juhitava sademevee jaoks kehtestatud normid järgmistele üldnäitajatele: hõljuvaineid tohib olla maksimaalselt 40 mg/l, naftasaaduseid 5 mg/l, üldfosforit 1 mg/l, üldlämmastikku 45 mg/l, BHT 7 kuni 11

12 15 mg/l ja KHT kuni 125. Sademevee ph peab jääma vahemikku 6,0-9,0. Lisaks on limiteeritud ka paljude ohtlike ainete kontsentratsioonid, millistest Tallinna sademevees on aegade jooksul määratud tsinki (lubatud kuni 50 μg/l), vaske (kuni 15 μg/l), pliid (kuni 14 μg/l), kaadmiumi (kuni 5 μg/l) ja elavhõbedat (kuni 1 μg/l). Tabelis 8 on esitatud viimase kuue aasta keskmised saasteainete sisaldused Tallinna sademevees. Tabeli esimeses reas on nimetuse Proove all toodud antud perioodil võetud veeproovide arv. Tõsi küll, proovides ei ole mõnikord analüüsitud kõiki tabelis esitatud näitajaid. Siiski annab proovide arv enamlevinud näitajate korral mingi ülevaate keskmiste arvutamisel kasutada olnud analüüside hulgast. Tabel 8. Tallinna sademevee keskmine koostis aastal Näitaja Ühik Kauge- Kraavi Lauluväljak Mustoja Rocca al Mare Russalka Saare tee Norm Proove tk Temperatuur C 10,5 11,3 10,6 12,3 10,5 10,1 - Lahust. O2 mg/l 8,4 7,9 8,2 6,4 9,8 8,9 - ph - 7,78 7,80 7,67 7,52 7,89 7, Elektrijuhtivus μs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l 7,7 5,0 7,2 14,3 11,3 11,7 15 NH4 mg N/l - - 1,16 2, N üld mg N/l 1,57 5,01 3,44 3,80 2,13 4,65 45 P üld mg P/l 0,251 0,344 0,278 0,539 0,165 0,520 1 Naftasaadused mg/l - - 0,220 0, Vooluhulk m3/d Valitsuse määrus nr 99 kehtib sademevee väljalaskude kohta. Seda ei saa rakendada Mustoja suhtes (kuigi viimase vee keskmine kvaliteet vastab määruse nõuetele). Võrreldes määruse nõuetega väljalaskude vee kuue aasta keskmist hõljumisisaldust selgub, et Rocca al Mare kollektoris ületab see normi 7 mg/l ja Kauge-Kraavi kollektoris 6 mg/l võrra. Andmebaas sisaldab kokku viimase kuue aasta jooksul Rocca al Mare veest tehtud 35 hõljuvainete määrangut ja neist 15 ehk 45% ületasid lubatud piiri. Sealhulgas aasta viiest proovist ületati lubatud hõljumisisaldus ühes. Ülejäänud mõõtmispunktides aastal normi ületamisi ei esinenud. Kauge-Kraavi kollektorist viimase 6 aasta jooksul võetud 23-st proovist oli hõljumisisaldus lubatust suurem neljas (17%). Üksikanalüüside tasemel on normide ületamisi ette tulnud ka neil kollektoritel, mille keskmine hõljumisisaldus jäi nõuete piiridesse. Russalka sademeveest on kuue aasta jooksul tehtud 33 hõljumi 12

13 Hõljuvained mg/l analüüsi ja 4 neist e. 12% oli üle normi. Saare tee ja Lasnamäe kollektoritest on kummastki võetud 35 proovi ja mõlemas oli hõljumisisaldus üle normi neljal korral (11%). Joonisel 2 on graafiliselt esitatud viimase kuue aasta jooksul tehtud sademevee hõljumisisalduse üksikanalüüside tulemused. Lilla punktiiriga on kujutatud lubatud piirväärtus 40 mg/l. Suurim tulemus saadi Saare tee kollektorist 8. juunil aastal, 700 mg/l. Samal päeval saavutati maksimumtulemus ka Russalka (390 mg/l), Lauluväljaku (360 mg/l) ja Rocca al Mare (240 mg/l) kollektorite vees. Mustojas on suurim hõljumisisaldus määratud 3. märtsil aastal (460 mg/l) ja Kauge-Kraavi tänavate ristmikul asuva kollektori suurimad hõljumisisaldused saadi samuti 3. märtsil (390 mg/l) ning 12. juulil a. (350 mg/l). Kõik eelpoolmainitud proovid võeti Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (edaspidi ELLE) töötajate poolt ja analüüsid tehti kas Terviseameti või Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre laboris Joonis 2. Tallinna sademevee hõljumianalüüside tulemused aastatest Saare tee Lauluväljak Rocca al Mare Mustoja Russalka Kauge-Kraavi Norm Naftasaaduseid on sademevee seire raames viimase kuue aasta jooksul määratud ainult kahes punktis Mustojas ja Rocca al Mare kollektoris. Ülejäänud mõõtmispunktides lõpetati nende määramine aastal, sest analüüside tulemused olid väga väikesed jäädes normist keskmiselt 100 korda madalamaks. Ka Mustojas ja Rocca al Mare kollektoris ei ole viimase kuue aasta jooksul sademevee normide ületamisi avastatud. Nagu jooniselt 3 selgub, mõõdeti Mustojast 8. juunil 2016.aastal ELLE poolt võetud proovis naftasaadusi 2,0 mg/l ja Rocca al Mare kollektorist 30. juulil 13

14 Püld mgp/l aastal TTÜ ja AS Tallinna Vesi ühisprojekti käigus võetud proovis 3,1 mg/l. Muud suuremad analüüsitulemused jäävad 1 mg/l kanti. Joonis 3. Tallinna sademevee naftaproduktide sisalduse analüüside tulemused aastatest Saare tee Lauluväljak Rocca al Mare Mustoja Russalka Kauge-Kraavi Norm Raskemetalle määrati Tallinna sademevees viimati ELLE poolt 11. novembril 2016 võetud veeproovides. Analüüsiti Zn, Cd, Ni ja Cu sisaldust. Kõik analüüside tulemused jäid normide piiridesse. Varasemad analüüsid pärinevad aastast. Siis analüüsis EKUK lisaks eelmainitud neljale elemendile veel Hg, Pb ja Cr sisaldust. Tookord olid lubatud piirväärtused kõrgemad ja kõik analüüside tulemused jäid tolleaegsete normide piiridesse. Vee ph ei ole uuritud lävendites viimase kuue aasta jooksul lubatud piiridest väljunud. Kokku on selle aja jooksul tehtud 209 määrangut ja alati on ph jäänud vahemikku 6-9. Madalaim väärtus 6,98 - on mõõdetud 23. augustil 2018 ELLE poolt Mustojas Paldiski mnt lävendis ja kõrgeim 8,29 8. märtsil 2015 Kauge-Kraavi kollektori vees, samuti ELLE poolt. Uuritud mõõtmispunktides on viimase 6 aasta jooksul BHT 7 määranguid tehtud kokku 196 korda ja 21 korda on tulemus ületanud lubatud piiri 15 mgo2/l. Sealhulgas on Saare tee kollektori vees tehtud 35 määrangut ja 3 oli üle normi, Lauluväljaku kollektori vees 35 määrangut ja 1 üle normi, Russalka kollektori vees 33 määrangut ja 3 üle, Rocca al Mare vees vastavalt 35 ja 8, Kauge-Kraavi vees 23 ja 3 ning Mustoja vees 35 ja 3. Joonisel 4 on esitatud BHT 7 üksikanalüüside tulemused. Sellelt on näha, et suurimad olid BHT väärtused Saare tee ja Russalka kollektorites. 8. juunil 2016 andis ELLE analüüs 14

15 BHT7 mgo2/l BHT 7 tulemuseks Saare teel 210 ja Russalka kollektoris 138 mgo2/l, 3. märtsil 2015 Russalka juures 120 ja Saare teel 103 mg/l. Ülejäänud mõõtmispunktides saavutati maksimumid 8. juunil 2016: Mustoja 89 mgo2/l, Kauge-Kraavi väljalask 87 mg/l, Rocca al Mare väljalask 80 ja Lauluväljaku väljalask 66 mgo2/l aastal ületas sademevee BHT 7 lubatud piiri kolmel korral. Rocca al Mare kollektoris saadi 11. juulil tulemuseks 35 ja 16. oktoobril 31 mgo2/l ning Mustojas 5. septembril 26 mgo2/l Joonis 4. Tallinna sademevee BHT-analüüside tulemused aastatest Saare tee Lauluväljak Rocca al Mare Mustoja Russalka Kauge-Kraavi Norm Üldlämmastikku on seiratud punktides viimastel aastatel määratud kokku 209 korda ja norm 45 mg/l ületati ühes proovis (v.t. joonis 5). 29. septembril aastal TTÜ ja AS Tallinna Vesi ühise seire käigus võetud Saare tee sademevee proovis saadi tulemuseks 56,1 mg/l. Üldfosforit on nimetatud kuues punktis viimastel aastatel kokku määratud samuti 209 korda ja lubatud piiri 1 mg/l ületamisi on ette tulnud 11 korda. Saare teel on tehtud 35 mõõtmist ja üle normi oli 3 tulemust, Rocca al Mare väljalasus on tehtud 48 analüüsi ja üle normi oli 4 tulemust, Lauluväljaku kollektori sademevees samuti 35 analüüsi, millest üks oli üle normi, Russalka sademevees 33 analüüsi, millest 3 oli üle normi. Kauge-Kraavi sademevee kõik 23 analüüsi vastasid nõuetele. Mustoja on pinnaveekogu ja selle vee kvaliteeti hinnatakse teistsuguste kriteeriumite alusel. Kui aga siiski rakendada sademevee norme, siis ei vastaks 35-st analüüsist nõuetele kaks. 15

16 P üld mgp/l N üld mgn/l aastal kõigist punktidest võetud kokku 28-s veeproovis ületas fosforisisaldus normi kahes: 9. juulil oli Rocca al Mares fosforit 1,3 mg/l ja 5. septembril Mustojas 1,5 mg/l Joonis 5. Tallinna sademevee lämmastikuanalüüside tulemused aastatest Saare tee Lauluväljak Rocca al Mare Mustoja Russalka Kauge-Kraavi Norm Joonis 6. Tallinna sademevee fosforianalüüside tulemused aastatest Saare tee Lauluväljak Rocca al Mare Mustoja Russalka Kauge-Kraavi Norm

17 Kõige suuremad fosforisisaldused on kuue aasta jooksul määratud Saare tee väljalasus: 29. juulil aastal TTÜ ja AS Tallinna Vesi ühise seire käigus võetud proovis saadi tulemuseks 5,95 mg/l ja 8. juunil 2016 ELLE poolt võetud proovis 3,5 mg/l. Rocca al Mare sademevees oli suurim fosforisisaldus 11. novembril a. 1,91 mg/l, Lauluväljaku kollektoris 8. juunil ,72 mg/l, Mustojas 5. septembril ,5 mg/l ja Russalka kollektoris 8. juunil aastal 1,21 mg/l. Tabel 8 annab võimaluse võrrelda omavahel erinevate väljalaskude sademevee omadusi. Seejuures kerkib üles küsimus, kas tabelis toodud aritmeetiliste keskmiste erinevus peegeldab ka vee keskmise kvaliteedi tegelikku erinemist või võivad tabeli keskmised erineda puhtjuhuslikel põhjustel. Selle väljaselgitamiseks testiti väljalaskude andmeid (Mustoja jäeti välja) matemaatilise statistika meetoditega. 3. tüüpi ANOVA-t ei saanud rakendada, sest lähteandmete dispersioonid olid väga erinevad. Friedmani dispersioonanalüüs näitas, et praktiliselt kõigi tabelis toodud näitajate osas oli väljalaskudel selgeid erinevusi. Hõljuvainete sisalduse osas ületas teisi selgelt Rocca al Mare väljalask. Kauge-Kraavi väljalasus saavutati küll praktiliselt sama kõrge aritmeetiline keskmine, kuid see baseerus vaid kahel väga suurel analüüsi tulemusel (vt. joonis 2). Enamikul mõõtmispäevadest saadi Rocca al Mares märksa suurem tulemus ja seetõttu annab paaridevaheline võrdlus, et nimetatud kahe punkti hõljumisisaldused erinesid oluliselt. Ülejäänud kolme mõõtmispunkti (Saare tee, Lauluväljak ja Russalka) keskmiste omavahelised erinevused võisid olla puhtjuhuslikud. Ka BHT puhul (joonis 4) tunnistab Friedmani dispersioonanalüüs ülejäänutest selgelt erinevaks (suuremaks) Rocca al Mare sademevee. Ülejäänud väljalasud ei erine omavahel oluliselt. Üldlämmastikku sisaldub kõige rohkem Lauluväljaku ja Saare tee kollektorites ja kõige vähem Kauge- Kraavi väljalasus. Ülejäänud kaks (Rocca al Mare ja Russalka) jäävad nende vahele erinemata oluliselt mitte ühestki neist. Varasematel aastatel on suuri lämmastikusisaldusi avastatud ka Russalka kollektoris, seda just kevadeti lume sulamise perioodil. Need on olnud seotud jäätumisvastaste ainete kasutamisega lennujaamas. Viimase kuue aasta jooksul ei ole sellisele olukorrale peale juhtutud. Sademevees esinev fosfor on enamasti seotud hõljuvainetega ja selle sisaldus muutub enam-vähem hõljumi rütmis. Kõrgema fosforisisaldusega paistavad silma Saare tee ja Rocca al Mare väljalasud, madala fosforisisaldusega Russalka ja Kauge-Kraavi sademevesi. Elektrijuhtivuse keskmine väärtus on ülejäänutest kõrgem Lauluväljaku väljalaskmes, teistest madalam Kauge-Kraavi sademevees. Juhtivus iseloomustatab teatavasti soolade sisaldust vees. Suuremaid maksimume võib tavaliselt täheldada varakevadisel ajal kui tänavatel sulab soolatud lumi. 17

18 3.2. Tallinna sademevee kvaliteedis aja jooksul toimunud muutused. Veel kolmkümmend aastat tagasi juhiti Tallinna reovesi merre praktiliselt ilma puhastamata. Seetõttu ei pööratud pikka aega sademeveele kui teisejärgulisele probleemile mitte mingisugust tähelepanu. Sademevee andmebaasis on vee analüüsi tulemusi küll alates st aastast, kuid varasemad neist on harvad ja suurelt jaolt seotud kütuseavariidega aasta paiku hakati Tallinna reovett Paljassaares korralikult puhastama ja süvaveelise väljalasu kaudu kaldast kaugele eemale juhtima. Sellega vähenes reovee mõju rannalähedase vee kvaliteedi kujundajana ja tõusis sademevee osatähtsus. Siis hakati ka linna sademevett regulaarsemalt seirama. Valdav osa Keskkonnauuringute Keskuses asuva Tallinna sademevee andmebaasis sisalduvast infost pärinebki just eelmise sajandi viimasest kümnendist ja käesoleva sajandi algusest. Järgnevalt on iseloomustatud viie sademeveeväljalasu ja Mustoja vee kvaliteedis aja jooksul toimunud muutusi. Seejuures ei ole kasutatud neid vee analüüside tulemusi, mis teadaolevalt vastavad ebatüüpilistele oludele. Näiteks võib tuua Mustoja süvendamise aasta oktoobris ja reo- ning sademevett eraldavate laudvaheseinte purunemised Pirita pumplas ning Lauluväljaku kollektoris vastavalt ja aastal. Sellegipoolest jääb sademevesi koostiselt ebastabiilseks ja reostusnäitajate üksikud järsud kõrvalepõiked (vt. joonised 2-6) muudavad aastakeskmiste graafikud võrdlemisi hüplevateks. Pikaajaliste muutuste paremaks esiletoomiseks on seire käigus võetud proovid tabelite tegemisel jagatud neljaks suuremaks grupiks. Nendeks on aastad , , ja Esimene periood iseloomustab (väikese ajalise nihkega, mis on vajalik muutuste esiletulekuks) nõukogudeaegset raiskavat majandust, teine sellele järgnenud majandusdepressiooni ja kaks viimast perioodi uut majandustõusu aasta algusest hakkas kehtima Vabariigi Valitsuse 29. novembri aasta määrus nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed. Sellega karmistati looduskeskkonda juhitava sademevee kvaliteedile varem kehtinud nõudeid ja lisati juurde uusi täiendavaid norme mitmetele seni limiteerimata näitajatele. Seega võib öelda, et eeltoodud klassifitseerimisega püütakse välja selgitada, kas majanduselus ja keskkonnakaitses toimunud muutustel on olnud mingi mõju ka sademevee omadustele. Saare tee kollektori sademevee keskmist koostist on iseloomustatud tabelis 9. Tabel 9. Saare tee väljalasu sademevee keskmine koostis erinevatel perioodidel Näitaja Ühik Proove tk Temperatuur C - - 9,0 10,1 Lahust. O2 mg/l 11,1-9,4 8,9 ph - 7,75 7,55 7,66 7,70 18

19 Elektrijuhtivus µs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l 16,9 5,0 5,3 11,7 KHT mg O/l 42,0 39,3 40,3 - N üld mg N/l 4,71 3,86 4,47 4,65 P üld mg P/l 0,589 0,687 0,535 0,520 Naftasaadused mg/l 0,165 0,0716 0, Zn µg/l Cu µg/l Pb µg/l Ni µg/l Cd µg/l 0,91 0, Hg µg/l 0,02 0 0,02 - Vooluhulk m3/d Statistika testid näitavad, et vee omadused erinesid tabelis toodud perioodidel oluliselt pea-aegu kõigi näitajate osas. Aja jooksul on märgatavalt vähenenud Saare tee sademevee vooluhulk. Raskemetallidest on enam-vähem muutumatuna püsinud elavhõbeda sisaldus. Kõigi ülejäänute sisaldused on aja jooksul vähenenud. Kui enne aastat tuli mõnes proovis ette praegu kehtivate piirväärtuste ületamist, siis hiljem ei ole seda enam juhtunud. Selgelt on vähenenud ka naftasaaduste sisaldus (v.t. joonis 8). Maksimaalse tulemuse said TTÜ teadlased 23. mail aastal 0,55 mg/l. Lubatud piirväärtust 5 mg/l ei ole mitte kunagi ületatud. Reostuse üldnäitajate (hõljuvained, BHT, N üld, P üld) osas on peale aastat valitsenud pigem kerge vähenemise tendents, kuid viimase perioodi keskmised ei näita seda enam. Põhjuseks on kaks äärmiselt räpast veeproovi. 29. juulil 2014 võeti TTÜ ja AS Tallinna Vesi ühise seire käigus proov, mille hõljumisisaldus oli 136 mg/l, BHT 7 103, N üld 56,1 ja P üld 5,95 mg/l. 8. juunil 2016 võttis ELLE proovi, mille hõljumisisaldus oli 700, BHT 7 210, N üld 16,1 ja P üld 3,5 mg/l. Need proovid avaldasid olulist mõju vastavatele aastakeskmistele kontsentratsioonidele (v.t. joonised 7, 9, 10, 11) ja kogu viimase perioodi aastakeskmistele. Vee ph ei ole mitte üheski proovis väljunud lubatud piiridest. Teise perioodi veidi madalam keskmine võib olla seotud asjaoluga, et mingil ajal võttis Tallinna Vesi AS kollektori suudme asemel proove Pirita sademeveepumplast. Pumpla ja suudme vahel lisanduv Varsaallika oja võib mõjutada vee ph väärtust. Saare tee sademevee KHT-d on määratud kolme esimese perioodi vältel kokku 17 korral. Testid perioodide vahel olulist erinevust ei näe. Lubatud piirväärtust (125 mg/l) ei ületatud mitte üheski proovis. Tabeli 8 andmed näitavad nagu oleks aastatel olnud Saare tee kollektori vees lahustunud hapnikku rohkem kui viimasel perioodil. Tegelikult on kõik varasemad O 2 mõõtmised tehtud TTÜ poolt aasta aprillis-mais. Ülejäänud kuudel hapnikku ei mõõdetud. Ka praegusel ajal on Saare tee sademevee hapnikusisaldus kevadeti keskmisest kõrgem ja täiesti võrreldav aastal saadud tulemustega. 19

20 Naftaproduktid mg/l Hõljuvained mg/l Joonis 7. Hõljuvainete aastakeskmised kontsentratsioonid Tallinna sademevees Saare tee Lauluväljak Russalka Kauge-Kraavi Rocca al Mare Mustoja Norm Aasta Joonis 8. Naftaproduktide aastakeskmised kontsentratsioonid Tallinna sademevees 2,5 2 1,5 1 Saare tee Lauluväljak Russalka Kauge-Kraavi Rocca al Mare Mustoja 0, Aasta 20

21 Üldlämmastik mg N/l BHT7 mg/l Joonis 9. Tallinna sademevee aastakeskmised BHT-d Saare tee Lauluväljak Russalka Kauge_Kraavi Rocca al Mare Mustoja Norm Aasta Joonis 10. Tallinna sademevee aastakeskmised üldlämmastiku kontsentratsioonid Saare tee Lauluväljak Russalka Kauge-Kraavi Rocca al Mare Mustoja Aasta 21

22 Üldfosfor mg P/l Joonis 11. Tallinna sademevee aastakeskmised üldfosfori sisaldused 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Saare tee Lauluväljak Russalka Kauge-Kraavi Rocca al Mare Mustoja Norm 0,4 0,2 0, Aasta Lasnamäe kollektori suudmepiirkonnast võetud veeproovide analüüsitulemuste aritmeetilised keskmised on esitatud tabelis 10. Aastaringselt on sealt proove võetud II, III ja IV perioodil. Esimest perioodi esindavad 8 tehnikaülikooli poolt aasta aprilli ja mai kuus võetud proovi. Seetõttu on statistiliselt testitud ainult kolme viimast perioodi. Tabel 10. Lauluväljaku väljalasu sademevee keskmine koostis erinevatel perioodidel Näitaja Ühik Proove tk Temperatuur C ,6 11,3 Lahust. O2 mg/l 8,3-8,8 7,9 ph - 7,18 7,62 7,75 7,80 Elektrijuhtivus µs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l 9,0 6,6 4,4 5,0 KHT mg O/l - 22,0 28,0 - N üld mg N/l 5,36 4,52 5,02 5,01 P üld mg P/l 0,620 0,307 0,288 0,344 Naftasaadused mg/l 0,0959-0, Vooluhulk m3/d Testid avastatavad kolme perioodi vahel olulisi erinevusi vaid ph ja BHT väärtustes. Vee ph oli aastatel väiksem ja BHT suurem kui järgnevatel perioodidel. Ülejäänud komponentide 22

23 aritmeetilised keskmised võivad erineda puhtjuhuslikel põhjustel, ilma et vee keskmine kvaliteet tegelikult muutunud oleks. Kahe perioodiga piirduvatest näitajatest (temperatuur, lahustunud O 2, elektrijuhtivus ja vooluhulk) erinesid oluliselt vaid hapnikusisaldus ja juhtivus. KHT analüüse oli vaid kaks, kumbki erineval perioodil. Tabel 11. Russalka väljalasu sademevee keskmine koostis erinevatel perioodidel Näitaja Ühik Proove tk Temperatuur C - - 9,9 10,5 Lahust. O2 mg/l 8,0-10,6 9,8 ph - 7,91 7,61 7,80 7,89 Elektrijuhtivus µs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l 14,3 5,9 6,2 11,3 KHT mg O/l 21,0 43,6 34,3 - N üld mg N/l 8,72 5,40 7,66 2,13 P üld mg P/l 0,214 0,198 0,160 0,165 Naftasaadused mg/l 0,167 0,0877 0, Zn µg/l Cu µg/l Pb µg/l Cd µg/l 0,70 0, Hg µg/l 0,01 0,03 0,01 - Vooluhulk m3/d Russalka sademeveeväljalasul (tabel 11) on vee keskmine kvaliteet aja jooksul kindlasti muutunud järgmiste näitajate osas: ph, elektrijuhtivus, hõljuvained, BHT 7, N üld, P üld, naftasaadused, Zn, Cu, Cd ja vooluhulk. Ülejäänud tabelis esitatud näitajate puhul võisid aritmeetilised keskmised erineda ka juhuse tõttu. Eriti järsk muutus on aja jooksul toimunud Russalka kollektori vooluhulkades. See on olnud ka silmaga märgatav. Üheksakümnendate aastate alguses juhiti sealne sademevesi merre kahe toru kaudu. Hiljem, kui vooluhulk vähenes, lükkas meri tormide ja rüsijää abiga ühe torudest pinnasega kinni. Sellele vaatamata vähenes ka ainsa alles jäänud toru kaudu merre suunatud vee hulk. Üle paljude aastate töötasid kaks toru jälle üheaegselt 18. oktoobril 2004, 16. novembril 2005 ja 19. jaanuaril 2011 tehtud mõõtmiste ajal. Tõenäoliselt olid suured vooluhulgad siis seotud Ülemiste järve veetaseme langetamisega ülevoolu kaudu. Russalka sademevee BHT 7 keskmiste väärtuste kujunemisel mängivad olulist rolli üksikud väga kõrged analüüside tulemused. Näiteks võib tuua ELLE poolt määratud 120 ja määratud 138 mg/l. Neil päevadel olid ka hõljuvainete sisaldused suured, vastavalt 76 ja 390 mg/l

24 saadi hõljumisisalduseks 170 mg/l. Selle tagajärjel ilmuvad aastakeskmiste graafikutele kõrged piigid ja mõjutada saavad ka pikemate perioodide keskmised. Naftasaaduseid on Russalka väljalasus alati vähe olnud ja aja jooksul on nende sisaldus veelgi vähenenud. Seevastu lämmastikku on tavaliselt rohkem kui teistes väljalaskudes (joonis 11). Nagu eespool märgitud, pärineb see lennuväljalt, kus kasutatakse lämmastikku sisaldavaid kemikaale külmumise vastu. Suurimad kontsentratsioonid (ja ka koormused kilodes ööpäevas) mõõdetakse reeglina lume sulamise perioodidel. Viimastel aastatel ei ole sellisel ajal proove võetud (joonis 10). Seetõttu on viimase perioodi lämmastikusisaldus tabelis 11 ülejäänutest palju madalam. Fosforit on Russalka kollektori vees olnud vähem kui muudes väljalaskudes. Aja jooksul on see veelgi langenud. Raskemetallidest on vähenenud tsingi-, vase- ja kaadmiumisisaldus. Kauge ja Kraavi tänavate ristmikul asuva sademevee kvaliteedi kohta on Keskkonnauuringute Keskuses asuvas andmebaasis teavet kahe perioodi kohta aastast, mil koos Tallinna Vesi AS-ga seirati sademevett, pärineb 9 Tallinna Vee laboris tehtud analüüsi. Viimast perioodi esindavad ELLE poolt aastatel 2015 kuni 2017 võetud 18 ja EKUK poolt aastal võetud 5 proovi analüüsid. Tabel 12. Kauge-Kraavi väljalasu sademevee keskmine koostis erinevatel perioodidel Näitaja Ühik Analüüse tk Temperatuur C - 10,5 Lahust. O2 mg/l - 8,4 ph - 7,43 7,78 Elektrijuhtivus µs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l 4,6 7,7 N üld mg N/l 2,18 1,57 P üld mg P/l 0,971 0,251 Naftasaadused mg/l 0,978 - Vooluhulk m3/d Studenti t-testi kasutamine näitab, et aja jooksul on suurenenud Kauge-Kraavi sademevee ph ja U- test näitab fosforisisalduse olulist vähenemist. Hõljuvainete, BHT ja üldlämmastiku osas võivad tabelites toodud erinevused olla puhtjuhuslikud. Tabel 13. Rocca al Mare väljalasu sademevee keskmine koostis erinevatel perioodidel Näitaja Ühik Proove tk Temperatuur C 12,4-10,3 12,3 Lahust. O2 mg/l 12,7-8,0 6,4 ph - 7,33 7,25 7,40 7,52 Elektrijuhtivus µs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l 12,2 15,5 11,8 14,3 24

25 KHT mg O/l 72,1 56,4 43,8 - NH4 mg N/l 2,25 2,00 0,87 2,06 N üld mg N/l 4,54 3,99 3,87 3,80 P üld mg P/l 0,569 0,529 0,497 0,539 Naftasaadused mg/l 0,475 0,930 0,127 0,180 Zn µg/l Cu µg/l Pb µg/l Ni µg/l Cd µg/l 0,80 0,24 0,06 - Hg µg/l 0,03 0 0,03 - Vooluhulk m3/d Rocca al Mare sademevett iseloomustab mõõtmistulemuste märkimisväärne ebastabiilsus. Kõrvuti üsna madalate väärtustega saadakse analüüsil üsna tihti ootamatult suuri tulemusi. Vaatamata lähteandmete suurele hajutatusele suudavad statistika testid siiski välja selgitada olulisi erinevusi mitmete näitajate keskväärtustes. Nendeks on lahustunud hapnik, elektrijuhtivus, ph, KHT(Cr), BHT 7, üldfosfor, naftasaadused, Zn, Cd ja vooluhulk. Keskmise vooluhulga vähenemise põhjuseks võivad olla (nagu teistegi väljalaskude puhul) mitmed sademetevaesed aastad. Kindlasti on mõju avaldanud ka seire alguse nihkumine, mistõttu viimasel perioodil on seoses riigihanke venimisega enamasti lume sulamise periood seirest välja jäänud. Joonistelt 9 ja 10 selgub, et BHT ja naftasaaduste osas oli Rocca al Mares maksimum üheksakümnendate aastate keskel. Hiljem on naftasisaldus olnud suhteliselt madal, kuid BHT määrangud on peale aastat andnud üsna heitlikke tulemusi. Viimati võttis kaks väga räpast proovi ELLE ja aastal. See tõstis järsult nii joonisel kujutatud aastakeskmisi kui ka kogu viimase perioodi BHT väärtust. Hõljuvainete (joonis 8) ja üldlämmastiku (joonis 11) sisaldus on Rocca al Mare sademevees ulatuslikult üles-alla hüpelnud, aga pikemas perioodis vaadatuna ei avasta andmete statistiline töötlus olulisi ajalisi trende. Üldfosfori analüüsid andsid aastal pisut paremaid tulemusi, kuid viimasel perioodil on jälle saadud üsna suuri tulemusi. Lahustunud hapniku keskmiste kontsentratsioonide erinevuse üks põhjustest on sama, mis Saare tee väljalasuski. Nimelt on kõik esimese perioodi hapnikusisalduse mõõtmised tehtud aasta märtsi kuus, kolmanda ja neljanda perioodi mõõtmised jaotuvad aastaringi enam-vähem ühtlaselt. Üldiselt saavutab hapnikusisaldus keskmisest kõrgemaid väärtusi just varakevadel ja hilissügisel. Erinevalt Saare teest aga ei küüni Rocca al Mare sademevee praegused hapnikusisaldused ka kevadeti sellisele tasemele, nagu aasta märtsis mõõdeti. Lähem vaatlus näitab, et kui uskuda paralleelselt tehtud 25

26 temperatuuri mõõtmisi, siis pidi lahustunud hapniku sisaldus aasta märtsis sageli märkimisväärselt ületama 100-protsendilise küllastuspiiri. See ei ole aga usutav, sest isegi siis, kui tookord oleks märtsi kuus sademevees vetikad vohanud, poleks nad pimedas kollektoris suutnud fotosünteesi läbi viia ja sellega hapniku küllastusastet tõsta. Arvatavasti tehti hapniku määramistel tookord lihtsalt mingi viga. Samas näitab test, et ka viimase kahe mõõtmisperioodi hapnikusisaldused erinevad teineteisest oluliselt. Arvatavasti on viimasel ajal Rocca al Mare sademevees siiski hapnikku pisut väemaks jäänud. Statistika testid näitavad, et Rocca al Mare sademevee ph oli aastatel pisut madalam kui ülejäänud perioodidel. Sellest ajast pärinevad ka kaks mõõtmistulemust, kus ph väljus lubatud piiridest. Nimelt määras Tallinna Vesi 7. aprillil 1998 Rocca al Mare sademevees ph väärtuseks 2,4 ja 21. juunil ,6. Mustoja vee kvaliteeti erinevatel perioodidel kirjeldab tabel 14. Tabel 14. Mustoja vee keskmine kvaliteet eri perioodidel Näitaja Ühik Proove tk Temperatuur C ,3 10,6 Lahust. O2 mg/l - - 9,3 8,2 ph - 7,67 7,48 7,60 7,67 Elektriuhtivus µs/cm Hõljuvaine mg/l BHT7 mg O2/l 8,0 5,9 7,1 7,2 KHT mg O2/l 45,2 34,4 40,8 - NH4 mg N/l 1,67 0,98 1,29 1,16 N üld mg N/l 4,85 3,94 4,52 3,44 P üld mg P/l 0,380 0,257 0,333 0,278 Naftasaadused mg/l 0,526 0,0695 0,102 0,220 Zn µg/l Cu µg/l Pb µg/l Ni µg/l Cd µg/l 0,31 0,10 0,08 - Hg µg/l Vooluhulk m3/d Andmete testimine 1. tüüpi ANOVA ja Kruskal-Wallise dispersioonanalüüsi abil näitab, et kindlaid erinevusi esines järgmiste komponentide osas: ph, BHT 7, N üld, P üld, naftasaadused, Zn, Cu, Cd ja vooluhulk. Vaid hõljuvainete, bikromaatse hapnikutarviduse, plii ja elavhõbeda puhul jäi keskmiste erinevus lähteandmete hajutatusega võrreldes sedavõrd väikeseks, et võis olla tingitud juhuslikest faktoritest. Lahustnud hapnikku, temperatuuri ja elektrijuhtivust on määratud ainult viimase kahe 26

27 perioodi vältel. Lahustunud hapnikku on Mustojas vähemaks jäänud, ülejäänud kahe näitaja osas ei ole olulist muutust märgata. Kõige paremini iseloomustab Mustojas aja jooksul toimunud protsesse vee fosforisisalduse dünaamika (joonis 12). Sellest võib välja lugeda mitu etappi oja vee kvaliteedi arengus. Kuni üheksakümnendate aastate alguseni kanaliseeriti ojja reovett nii tööstusest kui ka elamutest. Reostamise maksimum saavutati aastal. Sellele järgnes aastatel saastamise järsk vähenemine. Paljud endised nõukogude ettevõtted lõpetasid tegevuse, olukord elamute kanaliseerimisel paranes. Aastatel reostasid oja vett juba uue tehnoloogiaga tootmistsehhid, millest suurim oli Maseko kalatööstus. AS Tallinna Vesi nõudmisel sulges Maseko väljalasu ojja ja langes oja keskmine fosforisisaldus. Edasised ajutised hüppelised tõusud on seotud üksikute väga kõrge reostusastmega proovidega. Näiteks määrati võtud proovis EKUK laboris fosforisisalduseks 1,5 mg/l, BHT 7 oli 26 ja N üld 12 mg/l. Proovivõtu juures viibinud AS Tallinna Vesi töötajad arvasid vee värvuse ja haisu järgi, et ojja võis reovett sattuda. Üsna sarnaselt fosforisisalduse graafikuga on muutunud ka hõljuvainete kontsentratsioon (joonis 8) ja BHT (joonis 10). Üks maksimum on täheldatav naftasaaduste sisalduse aastakeskmiste graafikul (joonis 9) ja see langeb ligikaudselt kokku aasta paiku aset leidnud esimese hõljumi maksimumiga. Hilisemad aastakeskmised kontsentratsioonid on jäänud madalamaks. Ilmselt on naftasaaduste järsk hinnatõus kaasa toonud nende ainete kokkuhoiu. Käesoleval ajal ei satu neid enam raiskamise tagajärjel sellistes kogustes vette. Mustoja lämmastikusisalduse kohta on eelkirjeldatud komponentidega võrreldes vähem andmeid. Joonisel 11 ja tabelist 14 võib üheksakümnendate aastate keskpaigas eristada ajavahemiku, mil lämmastikuühendite sisaldus vees oli pisut madalam kui muudel perioodidel. Samasugused olid ka viimase perioodi algusaastad. ph mõõtmised andsid madalamaid tulemusi teisel perioodil Mustoja vee kvaliteediklass. Keskkonnaministri määruse nr 77 Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekiri 6 kohaselt on naftasaaduste sisalduse piirväärtuseks 0,1 mg/l. Määrus on kehtestatud Veeseaduse 26 5 lõike 10 alusel. Keskkonnaministri määruse nr 44 Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord 12 kohaselt on pinnaveekogumi keemiline seisundiklass halb kui pinnavee 27

28 kvaliteedinäitajad ületavad Veeseaduse 26 5 lõike 10 alusel kehtestatud ohtlike ainete piirväärtusi. Tabelist 14 selgub, et viimase kuue aasta keskmine naftasaaduste sisaldus oli Mustojas 0,22 mg/l. Keskkonnaministri määruse nr 77 järgi on Mustoja keemiline seisund halb. Suurema osa oma pikkusest voolab Mustoja torustikus. Seega tuleb Mustoja lugeda tugevasti muudetud veekogumiks. Keskkonnaministri määruse nr annab tabeli tugevasti muudetud veekogumite lõpliku seisundiklassi määramiseks erinevate ökoloogiliste ja keemiliste seisundiklasside korral. Tabelist selgub, et kui keemiline seisundiklass on halb, siis on lõplik seisundiklass sõltumata ökoloogilisest seisundiklassist igal juhul halb. Seega tuleb Mustoja lugeda halvas seisundis olevaks tugevasti muudetud veekogumiks Mikrobioloogilised näitajad. Mikrobioloogilistest näitajatest määrati vees fekaalse reostuse indikaatornäitajad Escherichia Coli (E.Coli) ja soolestiku enterokokid. E. coli ja enterokokid on fekaalse saastuse indikaatorbakterid vees - neid kasutatakse vee fekaalse reostuse tuvastamiseks ja hindamiseks. Nende bakterite leidumine vees näitab olemasolevat ohtu tervisele. Neid baktereid kasutatakse indikaatorliikidena, kuna nad esinevad koos üldise fekaalse reostusega. E. coli esineb peamiselt inimese ja soojavereliste loomade soolestikus ning ta on indikaatorliik, kelle leidumine vees viitab otseselt hiljutisele fekaalsele reostusele. Soolestiku enterokokid elutsevad inimese ja soojavereliste loomade väljaheidetes. Enterokokid taluvad hästi kuiva, kuuma, külma ja kõrget soola kontsentratsiooni, mistõttu säilivad väliskeskkonnas kauem kui E. coli. Veeuuringutes saab soolestiku enterokokke lugeda fekaalse saastuse indikaatoriks. Pinna- ja sademevees nimetatud näitajad normeeritud ei ole a tulemused on esitatud tabelis 15 28

29 Tabel 15 Mikrobioloogiliste näitajate tulemused Proovivõtukoht kuupaev E. coli Enterokokid Ühik Kadriorg PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml Kauge-Kraavi PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml Russalka PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml Saare tee PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml Lauluväljak PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml Mustoja PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml Rocca al Mare PMÜ/100ml PMÜ/100ml PMÜ/100ml Joonistel on esitatud aastatel mikrobioloogiliste näitajate tulemid proovivõtukohtade lõikes graafiliselt. 29

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut Uuringu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

soeluuring_210x297+3.indd

soeluuring_210x297+3.indd ARUANNE VEEKESKKONNALE OHTLIKE AINETE SÕELUURINGU TULEMUSTEST EESTIS Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances Project LIFE07 ENV/EE/000122 BaltActHaz

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Sademete keemia aruanne

Sademete keemia aruanne Riikliku keskkonnaseire alamprogramm Sademete keemia uuringud Tallinn 2004 Lepingu nr: Raamleping 1-5/250 Lisa 3 raamlepingule M-13-1-2003/104 Tööde algus: 01.01.2003 Tööde lõpp: 31.12.2003 Enn Otsa Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc) PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts 2011. a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental Research Centre Llc 1. Akrediteerimisulatus on: Accreditation

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend 15.04.2016 1. Juhendi reguleerimisala Juhendis käsitletakse nõudeid sellisele toidu käitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Estonian Environmental Research Centre

Estonian Environmental Research Centre Eesti Keskkonnauuringute Keskus Eesti õhukvaliteet võrrelduna Euroopa ja muu maailmaga Marek Maasikmets Õhusaaste ajaloost Valdavalt on levinud arusaam, et enne tööstusrevolutsiooni oli meie planeedi atmosfäär

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem