Microsoft Word - Yygu_KKK_

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Yygu_KKK_"

Väljavõte

1 Üügu maastikukaitseala kaitsekorralduskava

2 2

3 SISUKORD SISSEJUHATUS ÜLDANDMED Kaitseala moodustamine ja eesmärk Asend Geoloogia ÜÜGU MAASTIKUKAITSEALAL ESINEVATE KOOSLUSTE KIRJELDUS JA LOODUSKAITSELISED VÄÄRTUSED Kadastikud (Natura kood 5130) Lubjarikkal mullal esinevad kuivad niidud (*olulised orhideede kasvualad) (Natura kood 6210) Lood (alvarid) (Natura kood 6280*) Rannaniidud (Natura kood 1630*) Allikasood (Natura kood 7160) Puiskarjamaad (Natura kood 9070) KULTUURIPÄRAND JA SOTSIAALMAJANDUSLIK KESKKOND Huvigrupid KAITSE-EESMÄRGID, NENDE SAAVUTAMIST MÕJUTAVAD TEGURID, TEGEVUSED JA TEGEVUSTE PRIORITISEERIMINE KEHTIVA KAITSE-EESKIRJA MUUTMINE VALITSEMINE, TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE, KAITSEKORRALDUSKAVA UUENDAMINE EELARVE KASUTATUD KIRJANDUS LISA 1 Üügu maastikukaitseala kaart LISA 2. Soontaimede liiginimekiri LISA 3. Fotod LISA 4. Kaart soovitavate piirimuudatustega LISA 5. Kaart lõkkeasemete ja piirimärgiste asukohtadega LISA 6. Majandamise prioriteedid Üügu maastikukaitsealal LISA 7. Üügu maastikukaitseala kehtiv kaitse-eeskiri

4 SISSEJUHATUS Üügu maastikukaitseala (MKA) kaitsekorralduskava eesmärk on ala loodusväärtuste ja seda mõjutavate ohtude kirjeldamine ning kaitse-eesmärgi kohaste tegevuste kavandamine aastateks , lisaks soovitatakse kaitsekorralduskavaga muuta Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja, mis vajab uuendamist ja täiendamist. Üügu MKA on loodud geoloogiliselt huvitavale rannajärsakule ja kogu MKA ulatuses on ajalooliselt levinud poollooduslikud e. pärandkooslused. Vastavalt Looduskaitseseadusele on kaitstava loodusobjekti poollooduslike koosluste esinemisaladel vajalik nende koosluste ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus (niitmine, karjatamine, puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine või raadamine). Selle tegevuse ulatus määratakse kaitsealadel ja hoiualadel kaitsekorralduskavaga. Poollooduslike koosluste esinemisaladele rajatud kaitsealade eesmärgiks on säilitada sajandite jooksul inimtegevuse kaasmõjul kujunenud liigirikkaid kooslusi ning vältida liigilise ja maastikulise mitmekesisuse hääbumist majandamise muutumise või puuduliku majandamise tõttu. Kuna mitmed kõne all olevad elupaigatüübid on Eesti talupojakultuuri ja loodushoidliku majandamise mälestised ning neil esineb erakordne liigirikkus, mis otseselt sõltub majandamise meetoditest, on äärmiselt oluline täpselt määratleda konkreetsed kaitsemeetmed poollooduslike kooslustega kaitsealadel. Arvestades viimase mõnekümne aasta jooksul toimunud maakasutuse muutusi (põllumajandusmaa kasutusest väljalangemist), vajab poollooduslike koosluste hooldus ja taastamine enam tähelepanu, et üleüldse säiliks Eestimaale omane kultuurmaastik a juulis sõlmis Riiklik Looduskaitsekeskus (LKK) lepingu MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühinguga Üügu MKA kaitsekorralduskava koostamiseks Kaitsekorralduskava koostasid Kaili Kattai ja Kadri Tali Pärandkoosluste Kaitse Ühingust (PKÜ), kava koostamisele aitasid kaasa kolleegid PKÜ st ja EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudist, keda siinkohal täname. Keskkonnaameti (Riikliku Looduskaitsekeskuse õigusjärglane) poolt koordineeris kava koostamist Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse planeerimise spetsialist Kadri Paomees. 1. ÜLDANDMED 1.1 Kaitseala moodustamine ja eesmärk Üügu MKA kaitse-eeskirja (KE) kinnitas Vabariigi Valitsus aastal määrusega nr. 78. Üügu maastikukaitseala moodustati maastiku üksikelemendina "Üügu pank" Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi a korraldusega nr 331-k (ENSV Teataja 1959, 29, 160). Kaitseala toonane põhieesmärk oli Üügu panga ja allikasoo kaitse. Lisaks kaitstakse Üügu MKA-l (ja tuleks lisada uuendatavasse kaitse-eeskirja): 1) II kategooria kaitsealuseid taimeliike soohiilakas (Liparis loeselii, ühtlasi Loodusdirektiivi II lisa liik), harilik muguljuur (Herminium monorchis), 4

5 mustpeasammal (Catascopium nigritum), müür- ja pruun raunjalg (Asplenium rutamuraria ja A. trichomanes), tõmmu käpp (Orchis ustulata) ja kärbesõis (Ophrys insectifera); III kategooria kaitsealuseid taimeliike harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), hall käpp (Orchis militaris), rohekas käokeel (Platanthera chlorantha), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) ja suur käopõll (Listera ovata), tui-tähtpea (Scabiosa columbaria), paas-kolmissõnajalg (Gymnocarpium robertianum), müürkevadik (Draba muralis),. 2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kohta nimetab I lisas. Nendeks on Läänemere kesk- ja põhjaosa rannaniidud (1630*), hariliku kadaka (Juniperus communis) kooslused nõmmedel või karbonaatse mullaga rohumaadel (5130), Festuco- Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel mullal (*olulised käpaliste kasvukohad) (6210), põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud (6280*), Fennoskandia mineraaliderikkad allikad ja allikasood (7160), Fennoskandia puiskarjamaad (9070). Sulgudes olev kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastab nimetatud direktiivi I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtis elupaigatüüp. Maastikukaitseala jääb kogu ulatuses Üügu piiraguvööndisse. Üügu maastikukaitseala kuulub ka rahvusvahelise tähtsusega Väinamere linnu- ja loodusala koosseisu. Maastikukaitsealal asub kolm seirejaama, kus teostatakse ohustatud soontaimede ja samblaliikide seiret (SJA , SJA , SJA ). 1.2 Asend Üügu maastikukaitseala asub Saare maakonnas Muhu vallas Kallaste külas. Üügu pank suurim ja kaunim Muhu pankadest - asetseb 2 km Nõmmkülast kagus. Pank jääb tänapäevasest rannajoonest mõnikümmend meetrit kaugemale ning rusukaldega kaetud pangajalam paikneb merepinnast umbes 5-6 meetrit kõrgemal. Piki panga serva asetsevad loopealsed ehk alvarid, maastikukaitsealasse on hõlmatud ka mõningal määral lookadastikke ning pangajärsaku all asetsev liigirikas allikasoo. MKA üldpindala on 9,6 ha. Käesolev kaitsekorralduskava hõlmab sisuliselt veidi suuremat ala, kuna seoses maakerkega on rannaniidu pindala suurenenud. 1.3 Geoloogia Pangajärsaku pikkus ulatub ligikaudu 300 meetrini. Aluspõhja moodustav jaagarahu lade paljandub siin keskmiselt 5 meetri ulatuses. Profiili ülemine osa koosneb 1-3 m paksuselt biohermsest dolomiidist. Järsakul paljandub kõrvuti mitu biohermi, mis hiljem liitudes on moodustanud nüüdse suure rahkja pae kõviku. Biohermse dolomiidi all leidub kuni 3 m paksuses väga ebakorrapäraselt lasuvaid plaatdolomiidi kihte. 5

6 Sügavamale jääv jaani lade on Üügu pangal maetud rusukalde alla. Jaagarahu ja jaani lademe piiril voolab välja mitmeid väikeseid allikaid. Kogu Üügu pank on tugevasti liigestatud väiksemate "pangalahtede" poolt, mis piiravad üksikuid bioherme. Biohermide all lamavates kihilistes dolomiitides leidub rohkesti litoriinamere aegseid murrutuskulpaid. Pangajärsaku keskjoonel asuvad ridamisi plaatja dolomiidi sisse Limneamere lainete mõjul aastat tagasi moodustunud murrutuskulpad. Koobaste laius ulatub 4 15, sügavus 3,5 7 ja kõrgus kuni 3 meetrini. Pangapealset on murrutöödega tugevasti lõhutud. Nimelt veeti sealt enne Esimest maailmasõda dolomiiti Peterburi metallurgiatehastele. Endiste dolomiidimurdude asemed on praegugi selgesti jälgitavad. Võimalik, et hävinud on ka mõned murrutuskulpad või karstikoopad, kuigi Andovälja talu ja paasi eksportiva äriühingu vahel 1880ndatel aastatel sõlmitud lepinguga on sätestatud, et paemurdmise käigus ei tohi panga ilmet muuta ja koopaid hävitada. Lisaks on panga idapoolses otsas maastikul nähtavad sõjaaegsed kaevikud. 2. ÜÜGU MAASTIKUKAITSEALAL ESINEVATE KOOSLUSTE KIRJELDUS JA LOODUSKAITSELISED VÄÄRTUSED Lisaks märkimisväärsele ja kaitset väärivale geoloogiale on Üügu maastikukaitsealal ka suur bioloogiline väärtus. Esineb vähemalt 17 liiki kaitsealuseid soontaimi ja samblaid (vt. lisa 2), panga peal pesitseb tõenäoliselt vähemalt kaks linnudirektiivi liiki kindlasti punaselg-õgija (Lanius collurio) ja arvatavasti vööt-põõsalind (Sylvia nisoria). Ala on viimased mõnituhat aastat olnud pideva inimtegevuse mõjusfääris ja sellel on välja kujunenud väärtuslikud poollooduslikud kooslused. Väärtuslikemaiks võib pidada tänapäeval pindalaliselt oluliselt vähenenud lagedaid alvareid ja panga all asuvat liigirikast allikasood. Kaitsealal leidub ka kadastikku ja vähesel määral rannaniitu ning puiskarjamaad. Järgnevalt käsitletakse MKA-l esinevate (Natura 2000) kasvukohatüüpide väärtusi pindalade alanevas järjekorras (kokkuvõte pindaladest väärtuskategooriate kaupa on toodud tabelis 2). Sulgudes on kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtis elupaigatüüp. Elupaigatüüpide paiknemine on toodud Lisas 1 oleval kaardil. 2.1 Kadastikud (Natura kood 5130) Kadastikena käsitletakse alasid, kus põõsarindes domineerib kadakas, eelkõige puhaskadastikud liituvusega üle 30%. Üügu MKA pindalast katavad kadastikud koos lubjarikkal mullal esinevate kuivade niitudega (olulised orhideede kasvualad) kuni 4,3 ha (Lisa 1 tumeroheline viirutus). Need kasvukohatüübid asetsevad peamiselt pangapealsel ja läänenõlval. Piir viimatinimetatud kasvukohatüübiga 6210 on sageli küllalt tinglik ning alade edasise majandamise kohta on vajalik otsused teha iga ala kohta eraldi. Ka kadastikes kui need ei ole kasvanud liiga tihedaks leidub sageli haruldasi ja ohustatud käpaliseliike. 2.2 Lubjarikkal mullal esinevad kuivad niidud (*olulised orhideede kasvualad) (Natura kood 6210) 6

7 Kuivad lubjarikkad pärisaruniidud ja sürjaniidud on soontaimederikkad. Looduskaitselistest väärtustest tuleks Üügu panga puhul eelkõige nimetada kaitsealuseid käpaliseliike harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), kärbesõis (Ophrys insectifera), hall käpp (Orchis militaris), tõmmu käpp (Orchis ustulata), rohekas käokeel (Platanthera chlorantha) ja suur käopõll (Listera ovata). 2.3 Lood (alvarid) (Natura kood 6280*) Lood e. alvarid on õhukesemullalised lubjarikkad niidud, milledel puud ja põõsad praktiliselt puuduvad. Mullakihi tüsedus võib ulatuda kahekümne sentimeetrini, kuid kohati võib see ka täielikult puududa ning taimkatet leidub sellistel juhtudel vaid kaljupragudes ja väiksemates lohkudes. Suveperioodil on iseloomulik aluspõhjani läbi kuivamine, samas kui kevaditi jääb paepealsele kauaks liigniiskus. Vaatamata ajutiselt väga ebasoodsatele kasvutingimustele on alvarite liigirikkus väga kõrge ja omapärane. Üügu pangal esineb liike, mis oma peamise levikuga kuuluvad Kagu-Euroopa stepialadele, nagu aas-hundihammas (Astragalus danicus), mägiristik (Trifolium montanum), harilik keelikurohi (Carlina vulgaris), värv-varjulill (Asperula tinctoria), metsülane (Anemone sylvestris). Samas on ka liike kaugelt põhjast alpiaasadelt nagu mägimaran (Potentilla crantzii). Paelõhedes kasvavad siin suurte kogumikena II kategooria kaitsealused sõnajalgtaimed müür- ja pruun raunjalg (Asplenium rutamuraria ja A. trichomanes). Alvarite levik on maailmas väga piiratud, neid leidub Läänemere saartel (Gotlandil ja Ölandil Rootsis, Saaremaal, Hiiumaal, Muhus ja väiksematel saartel Eestis) ning Lääne- ja Põhja-Eesti rannikualal. Väiksemate laikudena leidub alvareid veel Rootsi mandriosas Västergötalandis, Ahvenamaal ja Venemaal Peterburi piirkonnas. Kui 1930tel aastatel hinnati alvarite kogupindalaks Eestis üle ha, siis viiskümmend aastat hiljem oli järele jäänud ha, millest omakorda veerand oli peaaegu kinnikasvanud. Õnneks on lookooslus siiski visa ja püsib ka üsna kinnikasvanud aladel, seega on võimalik taastada ka poolenisti kinnikasvanud endisi alvareid, kui nad võsast puhastada ja taastada karjatamine. Üügu pangal on alvarikooslus levinud ca 1,7 hektaril. 2.4 Rannaniidud (Natura kood 1630*) Rannaniitudeks nimetatakse botaanilises mõttes mere kaldal suuremal või vähemal määral soolase merevee mõju all asuvaid niite (zooloogiliselt võib rannaniitude mõistet laiendada ka soolase merevee mõjust eemal olevatele niitudele). Vastavalt kõrgusele merepinnast ja sellest tulenevalt merevee mõju tugevusele jagatakse rannik subsaliinseks, saliinseks ja suprasaliinseks vööndiks. Subsaliinne vöönd on alaliselt või pikka aega üle ujutatud rannaala, kus taimede alumised osad on alaliselt vees; saliinne vöönd on merevee mõjupiirkonnas lainetuse või kõrgvee ajal; suprasaliinsele vööndile mere mõju tavaliselt enam ei ulatu. Lisaks mõjutavad rannikutaimestikku veel tuulte, lainete ja jää mehhaaniline toime. Sellest tulenevalt on mereranniku taimkattele reeglina iseloomulik vööndilisus. Traditsiooniliselt on neid niite kasutatud karjatamiseks, vähem niitmiseks, mis on takistanud roostumist ja hoidnud alad madalmurused, soontaimederikkad ning kurvitsalistele pesitsemiseks sobivad. Suuremad rannaniidud on ka eelistatud rändeaegseteks koondumispaikadeks paljudele hanelistele (valgepõsk-lagle (Branta 7

8 leucopsis) ja hallhani (Anser anser)). Üügu MKA piiresse jääval suhteliselt väikesel rannaniiduribal olulist linnustikulist väärtust ei ole. Ala maastikulist ja esteetilist väärtust tõstab oluliselt kujuneva roostikulaigu tõrjumine karjatamisega ja mereheite (adru) kogumine ning põlluväetiseks viimine. Viimatimainitud traditsioonilise tegevuse lakkamine on eriti soodustanud pangaaluse lõuka kinnikasvamist ja rannavallide kuhjumine muudab ka allikasoo veerežiimi. 2.5 Allikasood (Natura kood 7160) Natura 2000 mõistes on allikasood nõlvade jalamil või veekogude kaldaalal asuvad survelisest põhjaveest toituvad sood. Rohurinne on liigirikas, selles kasvab ohtralt haruldaste liikide taimi. Üügu panga aluse soo puhul on nendeks soohiilakas (Liparis loeselii), harilik muguljuur (Herminium monorchis), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) jt. Üügu panga serva all, jaagarahu ja jaani lademe piiril välja voolavad allikad on pangajärsaku ja mere vahele kujundanud suurepärase liigirikka allikasookoosluse, mis kahjuks viimastel aastakümnetel liigiliselt vaesestunud ja kinni kasvamas. Kuigi sookooslused ei ole tavapäraselt käsitletavad pärandkooslustena, on siiski panga alust riba sajandeid kasutatud karjamaana ja karjatamise lakkamine viimasel mõnekümnel aastal, mõnevõrra ilmselt ka adru kasutamise lakkamine väetisena põllumaadel, on oluliselt muutnud allikasoo ilmet ja vähendanud liigirikkust. 2.6 Puiskarjamaad (Natura kood 9070) Puiskarjamaad on regulaarselt karjatatavad hõreda puistuga alad, mis struktuurilt sarnanevad puisniitudele, kuid on väiksema liigirikkusega tänu loomade valikulisele rohttaimede söömisele ja tallamisele. Puiskarjamaad, mida lisaks karjamaadele ka aeg-ajalt üle niidetakse, on reeglina liigirikkamad kui ainult karjatamise abil majandatavad alad. Üügu MKA piires ei ole ajalooliselt puiskarjamaad olnud, küll aga on puiskarjamaa olnud MKA-ga idas piirnev vasikakoppel. Just idapoolne kaitseala osa, nimelt abajasopp võrdlemisi hästisäilinud rannaniidu ja allikasoo vahel, on soovitav kujundada puiskarjamaaks, kuna seal on osaliselt juba piisavalt vana puurinne, mis võiks loomadele varju pakkuda, kui allikasoo osal on võsa ja suuremad puud eemaldatud. 3. KULTUURIPÄRAND JA SOTSIAALMAJANDUSLIK KESKKOND Üügu pank on Muhu valla suurim ja ilusaimaks peetav pank ning oluline turismiobjekt. Ka oma valla inimeste hulgas on pank tuntud ja armastatud, traditsiooniliseks on kujunenud Liiva kooli õpilaste kevadised pangakoristustalgud ja piknikuga päevased väljasõidud. Panga serval on registreeritud juba ka üks abielu. Suvisel turismiperioodil liigub pangal pidevalt turiste (foto 5, lisa 3). Enamus Üügu panga territooriumist, just selle idapoolsem, atraktiivsem osa kuulub ühe kinnistuna Andovälja talu koosseisu. Idaosa rannaniit kuulub Kopli talu maadesse, MKA lääneosas on veel mitmeid väiksemaid eraisikutele kuuluvaid kinnistuid ning enamik pangaalusest allikasoost on jätkuvalt riigiomandis olev maa. Jätkuvalt riigiomandis olevat maad on maastikukaitsealal 1,6 ha ja eramaid 8 ha. 3.1 Huvigrupid 8

9 Tabel 1. Huvirühmad ning nende peamised huviobjektid. HUVIRÜHM HUVID Probleemid Maaomanikud Maaomanikud on eelkõige huvitatud oma vara võimalikult kasumlikust majandamisest. Ümbruskonna elanikud Muhu vald Kohalikud turismiettevõtjad, Muhu Turismi Assotsiatsioon Loodusteadlased Keskkonna- ja looduskaitseorganisatsioonid Jahimehed Kohalikud elanikud on huvitatud võimalikult laialdasest tegevus- ja liikumisvabadusest kaitseala maadel. Kohalik külakogukond soovib kasutada pangaalust riigimaa riba külakogunemiste kohana. Samas ei olda huvitatud kontrollimatu turistidevooluga kaasnevast lärmist ja prügistamisest. Huvitatud valla ühe tuntuima turismiobjekti paremast eksponeerimisest, samas võimalikult väikestest turismiga seotud kuludest (prügivedu jm). Peamiselt huvitatud võimalikult väikestest liikumispiirangutest, samuti heast juurdepääsetavusest, parkimisest ja korralike puhkekohtade olemasolust. Loopealsed ja puisniidud on juba ammu loodusteadlasi huvitanud oma erakordse liigirikkuse poolest. Huvitatud liigirikkuse ja maastikuliste väärtuste säilimisest. Ulukite arvukuse reguleerimine kaitseala territooriumil, ulukite seire. Suurimat rahalist tulu annab paraku maade müük ja ehitustegevus, mitte traditsiooniline põllumajandus. Äärmiselt oluline on teavitustöö ja korduv läbirääkimine külakogukonnaga. Soovitav on kaasata külainimesi ala majandamisse. Oluline on pidevalt kolmepoolselt läbi rääkida maaomaniku, valla kommunaalosakonna ja looduskaitsetöötajatega, et välistada vääritimõistmised ja ennetada valedest hooldusvõtetest põhjustatud kahju kooslustele. Loopealsetel võib probleeme tekitada tallamine ja parkimine, samuti prügiga risustamine. Soovitav on parandada info jagamist ka koosluste seisundi ja neis sobivate ja mittesobivate tegevuste kohta. Teadustegevus ja seire tuleb kooskõlastada kaitseala valitsejaga ja maaomanikuga. Rahastamise katkendlikkus või lakkamine, hooldustöötajate leidmine. Soovitav on maksimaalselt ära kasutada kohalike elanike huvi ja teadlikkust. Liigne metssigade rohkus võib põhjustada niidukooslustele suurt kahju. 4. KAITSE-EESMÄRGID, NENDE SAAVUTAMIST MÕJUTAVAD TEGURID, TEGEVUSED JA TEGEVUSTE PRIORITISEERIMINE Üügu maastikukaitsealal on kokku 10,5 ha poollooduslikke rohumaid, millede väärtused majandamata jätmisega pidevalt vähenevad. Lisaks mõjutab pangaserva taimestumine ka koobastiku ja plaatja pae seisundit. Seetõttu on kaitsekorralduskavas 9

10 käsitlevad tegevused suunatud kompleksselt nii loetletud koosluste ja liikide säilimise, unikaalse geoloogilise objekti võimalikult pikaajalise püsimise kui ka puhkemaastiku turistidele meelepärasena säilimise heaks. Poollooduslikel kooslustel ei tohi künda ega külvata kooslusesse mittekuuluvate taimede seemneid. Samuti on keelatud väetamine, põllumajanduskemikaalide ja kasvuregulaatorite kasutamine ning kuivendamine. Heina niitmine ei ole Üügu MKA piires oluline tegevus, enamiku territooriumil ei ole see võimalik, kohati peale võsaraiet, kui karjatamisest ei piisa, võib olla vajalik niita käsitsi noori võrseid. Roo niitmine ja tõrjumine pangaaluses lõukas nõuab eritehnikat. Niitmine on poollooduslikel niitudel lubatud peale lindude pesitsusaja lõppemist servast serva või keskelt lahku meetodil. Niitmise lõpptähtaega ei ole mõistlik sätestada (kui tegemist ei ole PRIA toetuse taotlejaga), sest see võib aastati varieeruda sõltuvalt ilmastikust, ka ei mõjuta hilisem niitmine millegagi koosluse väärtust. Karjatamine tuleb hoida suhteliselt madala intensiivsusega, soovitav on karjatada erinevaid koduloomi (hobused, lambad, veised) samal alal. Alade karjatamiskoormuse ja -vajaduse üle tuleks otsustada igal aastal uuesti, sõltuvalt ilmastikutingimustest. Loomade lisasöötmine alale transporditava heina, silo või viljaga on poollooduslikel kooslustel keelatud. Varem võsastunud või metsastunud aladel, samuti juhul kui karjatamisest ei piisa ala võsastumise ärahoidmiseks, tuleb tegeleda raie ja harvendamisega, kuid kinni tuleb pidada raierahust lindude pesitsemise ajal. Puiskarjamaa taastamisel tuleb võimalikult suurel määral järgida puisniitude klassikalist struktuuri ja koosseisu (jätta alles laialehised lehtpuud, säilitada vanad puud, eemaldada tuleks enamik saarepuid). Pangapealset ei ole kaasajal põhjust ega ilmselt ka võimalust hoida täiesti lagedana, nagu seda veel 40 aastat tagasi võis näha (Foto 1, lisa 3), kuid kindlasti tuleb säilitada piisavalt suuri lagedaid alasid, kus kaitsealuseid taimi ei ohusta lehe- ja männiokkavarisest põhjustatud pinnase happelisuse muutumine, samuti valgustingimuste halvenemine. Lisaks murendavad pangaserval ja selle all kasvama hakanud noored puud paeplaate ning võivad pikemas perspektiivis põhjustada ulatuslikke varinguid (Foto 3, lisa 3). Karjatamiskoormused ei pruugi sõltuda mitte niivõrd koosluse tüübist kui konkreetse koosluse viljakusest ja seisundist. Keskmine optimaalne karjatamiskoormus on toodud Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad määrusest ( Siiski tuleks sõltuvalt aasta sademete hulgast koormust igaaastaselt korrigeerida. Pangaalune riba tuleb kindlasti taas kasutusele võtta karjamaana (veis, hobune) ja idapoolset, tugevasti kinnikasvanud osa tuleks järkjärgult võsast ja suurematest puudest puhastada. Elupaigatüübid võib tinglikult jagada erinevatesse prioriteetsusklassidesse. Looduskaitseliselt kõige väärtuslikumateks võib lugeda elupaigatüüpe rannaniidud (1630*), looniidud e alvarid (6280*) ja puiskarjamaad (9070), teise prioriteetsusklassi võib Eesti tingimustes paigutada kadastikud (5130), mis on looduskaitseliselt väärtuslikud, kuid võivad säilida pikemat aega ka ilma inimese kaasabita, samuti Saare maakonna oludes lubjarikkal mullal esinevate kuivad niidud (*olulised 10

11 orhideede kasvualad ), millede majandamise lakates areneb sageli kadastik. Üleminek loo-aruniit kadastik on siin sageli raskesti määratletav. Kasvukohatüüpi 6210 tuleks võimalusel eelistatavalt majandada niitmise teel, erinevalt kahest teisest nimetatud kasvukohatüübist. Niitmisvõimaluse puudumisel on majandamissoovitused väga sarnased kadastiku omadele. Neid kahte elupaigatüüpi on Üügu MKA piires üsna raske ja ka mõttetu eristada, kuna siinsetel niidulaikudel niitmist korraldada on üsna ebatõenäoline. Iga nimetatud elupaigatüübi sees võib omakorda eraldada alad, kus hooldustegevus on kiiresti hädavajalik (prioriteetsusklass I) ja alad, kus majandamine on soovitav võimaluste avardumisel (prioriteetsusklass II). Majandamise prioriteedid on ära toodud Lisas 6 oleval kaardil. Käesoleval hetkel on võimalik koheselt taastamistegevusi planeerida reformimata riigimaal allikasoos, rannaniidul ja tulevasel puiskarjamaal, seda enam, et nimetatud aladele on olemas nii loomad kui huvitatud majandaja. Eelistada tuleks veiste, hobuste ja lammaste läbisegi karjatamist, karjatamise tulemusena peab vähemalt pool karjatatavast alast olema madalmurune. Pangaserval asuvad lookooslused suudavad veel mõnda aega rahuldavalt säilida ka olulisema sekkumiseta. Seal on oluline eelkõige piirata tugevalt kaskede pealetungi, et vähendada paelõhedesse koguneva lehevarise kogust ja raiuda noori mände, et vältida okkavarise mõjul pinnase happelisemaks muutumist. Väga oluline on maaomanikega saada kokkuleppele pangapealse ulatusliku lubjarikaste niitude ja kadastikega ala karjatamise osas, kuid see nõuab suuremahulisemaid investeeringuid nii aedade ehitusse kui loomade (lammaste) muretsemiseks. Pangapealse ulatusliku kadastiku karjatamist tuleb eelistatult planeerida koos piirneva hoiuala majandamisega. Loopealse hooldamisel tuleb karjatada (eelistatult lammastega) koormusega 0,2 1,0 lü/ha. Kadastike majandamisel on oluline silmas pidada, et kui puudub võimalus ala karjatada, siis on kadastike tervisele väga halvasti mõjuva lehtvõsa väljaraiumine keeruline ja vajalik on planeerida juurevõsude pidevat hävitamist mitmeks aastaks. Mullastiku ph-d mõjutavate mändide väljaraiumine kadastikest on märksa lihtsam ja tulemuslikum. Karjatamiskoormus kadastikus sõltub katvusest ja pinnase viljakusest (0,2 1,2 lü/ha), eelistatavalt karjatada lammastega. Hea oleks alustada karjatamist suve teisest poolest, kui käpalised on õitsemise lõpetanud. Alljärgnevates tabelites on tähtsusjärjekordade määramisel arvestatud nii looduskaitseliste vajaduste kui ka kohapealsete võimalustega. Silmas tuleb pidada, et kui suurel territooriumil lehtvõsa raiuda, siis peab olema tagatud hilisem karjatamine ja/või juurevõsude pidev niitmine. Vastasel korral ei ole tegevusest kasu, vaid pigem kahju. Puiskarjamaa karjatamiskoormus sõltub pinnase viljakusest ja niitmisintensiivsusest. Puiskarjamaa hooldamisel tuleb tagada puistu liituvus vähemalt 0,2, karjatada koormusega 0,3 1,0 lü/ha, vajadusel hõrendada puistut ja põõsastikku. 11

12 MKA lääneosas allikasoo ja rannaniiduriba vahel asuv tõstetud pinnasega ala (Lisa 1 must viirutus) ei oma hetkel koosluselist väärtust, kuid seal on alustatud võsaraiega (Foto 4, lisa 3) turistidele vaate avamise eesmärgiga ja seega tuleks seal tükil ka hooldust jätkata. Alal on potentsiaali pikemas perspektiivis kujuneda puiskarjamaatükiks. Allikasoo on õrn kooslus ja kuna tegemist ei ole tavapäraselt majandatava alaga ei ole sinna võimalik leida soovitusi karjatamiskoormuse määramiseks. Kuna ajalooliselt on Üügu panga alune allikasoo olnud karjatatav veistega (Foto 2, lisa 3), siis eeldame, et 0,4-1 lü hektari kohta noorloomi veised või hobuseid, kelle kabi veel laiem ei tohiks probleemiks kujuneda. Kindlasti on vaja aga sellele alale planeerida tavapärasest tihedam seire. Alljärgnevas tabelis prioritiseeritakse looduskaitselised tegevused kolme tähtsusklassi nii reaalsetest võimalustest kui hädavajadustest lähtuvalt. I tähtsusklassi tegevused teostatakse esmajärjekorras, siia kuuluvad tegevused, mis on poollooduslike koosluste säilimiseks hädavajalikud; II tähtsusklassi kuuluvad tegevused, mis aitavad kaasa poollooduslike koosluste säilimisele, III klassi tegevused on soovitavad läbi viia võimalusel. Tabel 2. Kaitsekorralduskavas käsitletavate alade pindalad elupaigatüüpide ja väärtuskategooriate kaupa (prioriteedid on toodud Lisas 6) Elupaigatüübi kood I (ha) II (ha) Kokku (ha) I kategooria kooslused ,62 1,58 2, ,68 1, ,67 1, ,81 0,43 1,24 I kat kokku 2,1 3,69 6,22 II kategooria kooslused ,31 4,31 Kõik kokku 2,1 8,0 10,53 NB! Hooldusvajadusega alade pindala ei pea kokku langema koosluste kogupindalaga 12

13 Tabel 3. Kaitsetegevused VÄÄRTUS (kaart Lisas 1) KAITSE-EESMÄRK PROBLEEMID TEGEVUSED HETKESEISUND OODATAV TULEMUS Rannaniit (1630) (Kaardil sinakasroheline viirutus) Osaliselt karjatatav, aga vajaks laiendamist, osaliselt roostunud. Puiskarjamaa (9070) (Kaardil pruun viirutus + hall viirutus, tõstetud pinnasega ala) Allikasoo (7160) (Kaardil sinakas viirutus) Rannaniitude taastamine ja säilitamine Lisas 1 kaardil märgitud ulatuses. Üügu MKA piires eelkõige maastikulise mitmekesisuse ja MKA esteetilise väärtuse tõstmine. Elupaiga ja maastiku säilimine Lisas 1 kaardil märgitud ulatuses, vaate avamine pangajärsakule merelt. Elupaiga ja ohustatud liikide säilimine Lisas 1 kaardil märgitud ulatuses, maastikulise mitmekesisuse säilimine, vaadete avamine. Roostumine, võsastumine, kõrgekasvuliste kõrrelistega kulustumine, ebasobivate (elupaika kahjustavate) majandamismeetodite kasutamine, prahistamine. Võsastumine, kinnikasvamine, roostumine. Võsastumine, roostumine. Läänepoolne eraldis on hästi säilinud ja majandamist esialgu ei vaja. Idapoolsete allikate ümbrus vajab tugevat võsatõrjet. Ka Karjaaedade rajamine I; Karjatamine I; Võsaraie I; Pilliroo hävitamine II; Ligipääsude rajamine adru ja tormiheite eemaldamiseks II; Muda ja roorisoomide eemaldamine, selle tegemiseks uuringu tellimine III; Võsatõrje I; Karjatamine I; Karjaaedade rajamine I; Puistu harvendamine II; Võsatõrje I; Karjatamine I; Allikasoonte altvoolu puhastamine mereheitest - II Hetkel on osaliselt taastatud. Vajab edasist taastamise ja hooldamist Hetkeseisund hea, idapool võssakasvanud, läänepool hakkab võsa peale tungima. Elupaikade pindala ja looduskaitseline väärtushinnang on sama või suurenenud. Karjatamine on laienenud, roog tõrjutud. Elupaikade pindala ja looduskaitseline väärtushinnang on sama või suurenenud. Toimub karjatamine. Elupaikade pindala ja looduskaitseline väärtushinnang on sama või suurenenud. Võsa on tõrjutud.

14 Lood (alvarid 6280) (Kaardil hall viirutus) Lubjarikkal mullal esinevad kuivad niidud (6210) ja kadastikud (5130) (Kaardil roheline viirutus) Kaitsealused liigid Haruldaste ja omapäraste koosluste säilimine Lisas 1 kaardil märgitud ulatuses. Haruldaste liikide elupaikade ja maastikulise mitmekesisuse säilimine Lisas 1 kaardil märgitud ulatuses. Haruldaste liikide säilimine. läänepoolses osas tungib võsa juba servadest peale. Kinnikasvamine; Lehtpuude pealetung, lehevarise liigne kogus tekitab probleeme paelõhedes kasvavatele haruldastele liikidele. Kadakate raie (suuremate ja paremate eksemplaride väljaraiumine); võsastumine lehtvõsaga; mändide pealetung (pinnase hapestumine); Prügi Kooslusi ei ole MKA piires sisuliselt võimalik ja mõistlik eristada, hoolduse tegemisel püüda säilitada mosaiiksust. Mitmete liikide osas puudub info. Lehtpuude vähendamine pangaserval I; Kadakate ja võsa vähendamine (ainult tingimusel, et järgneb karjatamine) II; Karjatamine II; Koristamine ja järelevalve I; Kuivanud kadakate, noorte mändide ja lehtvõsa vähendamine (viimane ainult tingimusel, et järgneb karjatamine) II; Karjatamine II; Samblike inventuur I; Sammalde inventuur - Pangaserval asuvad lookooslused suudavad veel mõnda aega rahuldavalt säilida ka olulisema sekkumiseta. Hetkel karjatamine puudub. Männid peale kasvanud, võsastunud, seisund keskmine. Elupaikade pindala ja looduskaitseline väärtushinnang on sama või suurenenud. Toimub karjatamine. Elupaikade pindala ja looduskaitseline väärtushinnang on sama või suurenenud. Võsa tõrjutud, võimalusel karjatamine. Liikide elupaigad on säilinud, liigid esindatud, arvukus 14

15 II Linnustiku inventuur II Kimalaste ja liblikate inventuur - III säilinud. 15

16 Alal vajalikud uuringud ja seired: Väidetavalt on kaitsealalt leitud kuni kuus kaitsealust samblikuliiki (jalaka-kausssamblik, käsnjas lohksamblik, harilik lohksamblik, loo-rebasesamblik, harilik särasamblik, stepi-naastsamblik) ja kaks kaitsealust samblaliiki, nende olemasolu ja levik vajaksid kindlasti täpsustamist, sest osad andmed pärinevad juba aastakümnete tagant. Kuna kadastikes ja loopealsetel esineb mitmeid Linnudirektiivi I lisa linnuliike, samuti putukaid, on vajalik kaitsealal ka nende organismirühmade kohta inventuuri teostamine. Pangaaluse lahe roostumise edasiseks vältimiseks võib osutuda vajalikuks mõningane muda eemaldamine kaldaäärest. Seda ei tohiks teha eelnevate uuringuteta ja vee erikasutusloata, ka on selliste uuringute läbiviimine huvitav teiste sarnaste alade kaitse seisukohalt. Üügu MKA piires on oluline seirata taimede ja taimekoosluste osas eelkõige pangaserva liike sõnajalgtaimi. Nende seire käigus on võimalik koguda infot ka pae murenemise, varingute jm geoloogiliste protsesside ilmnemise kohta. Teine oluline seirevajadus on seotud rannaniidu ja puiskarjamaa taastamisega, vajalik on lühikeste intervallide järel hinnata taastamistegevuse tõhusust ja valitud suuna õigsust. Administratiivne tegevus: vajalik on pangaaluse nn. reformimata riigimaa staatuse lõplik vormistamine. Maade tagastamise käigus jäeti see ala Kopli talu maadest välja põhjendusega, et tegu on kaitsealuse maaga ja võiks seetõttu kuuluda riigi omandisse. Puhkemajanduslik ja jahinduslik tegevus: Üügu MKA on korralikult tähistatud sisuliselt ainult parkla suunast. Piki kagupoolset kiviaeda pangale suunduv pinnastee on vaja sulgeda mootorsõidukitele tõkkepuu või väravaga ning selle kõrvale paigaldada infotahvel. Väikesed piirisildid on vajalikud ka mõlemast suunast kallasrada pidi kaitsealale jalutajate teavitamiseks. Kaitseala kaitse-eeskiri ei sätesta mingeid piiranguid jahipidamisele, metssigade küttimist oleks selles piirkonnas vaja käpaliste huvides pigem soodustada. Üügu pangal ei ole seni suureks probleemiks olnud paepaljandite kraapimine ja sodimine, telkimine ja lõkke tegemine ning muu sedasorti turistide ja puhkajatega kaasnev tegevus. Kaitse-eeskirja järgi on keelatud telkimine ja lõkke tegemine, välja arvatud kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades. Isetekkelisi lõkkeasemeid kaitsealal praeguse seisuga leidub, kuid korralikult ettevalmistatud paik puudub. Läänepoolne lõkkekoht on praegu kividega piiritletud ja seda hooldab kohalik omavalitsus, idapoolne lõkkekoht praegu puudub. Lõkkeaseme ettevalmistamine on vajalik kaitseala kahes punktis (vt. lisa 5), seejuures idapoolne neist on mõeldud valdavalt ümbruskonna elanike ja läänepoolne toetaks kohalike koolilaste kevadiste ekskursioonide ja pangakoristamistalgute traditsiooni, kuid telkimist pangal ei peaks suunavate infotahvlite ja rajatistega soosima. Üügu MKA vajab ekspertiisi, kus on hinnatud külastuse turvalisust lähtuvalt panga looduslikust lagunemisest ja määratletud võimalikke turvalisuse tõstmise lahendusi. Kuna inimesed käivad ka panga all, siis on oht, et panga lagunedes võib ülevalt poolt

17 kive kukkuda. Seega tuleks hinnata võimalikku ohtu ja vajadusel inimesi panga alla mitte lasta. Prügimajandus MKA parklas on praegusel hetkel Muhu valla korraldada, kuid selle edaspidine toimimine vajab konkreetseid lepinguid ja toetust vallale. 5. KEHTIVA KAITSE-EESKIRJA MUUTMINE Vabariigi Valitsuse määrusega nr märtsil a. kinnitatud ja mitmete hilisemate määrustega ( nr 166 ( RT I 1999, 48, 542); nr 110 ( RT I 2000, 30, 176); nr 395 ( RT I 2001, 98, 618) ; nr 321 ( RT I 2005, 71, 556)) muudetud Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskiri vajab muutmist järgmiste punktide osas: 1. Üügu maastikukaitseala välispiiri tuleks muuta kagupiiri ja idapoolse otsa merepiiri osas (Lisa 4). Pangaalune roostuv lahesopp koos sageli paljanduvate liivaleedega on praeguste piiride järgi Väinamere hoiuala osa, kuid orgaaniliselt seotud pangaaluse allikasoo ja rannaniiduga, seetõttu oleks lihtsam korraldada ala majandamist, kui MKA piir jookseks mitte 1990ndatel kaardistatud ja praeguseks aegunud merepiiri mööda, vaid Kopli maaüksuse loodetipust Üügu nina tippu. Teiseks probleemseks piiriks on MKA kagupiir, mis tekkinud peamiselt piirikirjelduse valesti tõlgendamisest digitaliseerijate poolt. Praeguse piiri paiknemise tõttu jääb MKA ja MKA-st itta jääva hoiuala vahele kitsa kiiluna väga heas seisus väärtuslik rannakadastik, mis jääb seadusliku kaitseta. Seetõttu tuleb MKA idapiiri probleem lahendada kompleksselt koos hoiuala piiri parandusega (Lisa 4). 2. Kaitse-eeskirja sätestab, et kaitseala metsa kaitse eesmärgiks on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. Ajalooliselt ei ole Üügu MKA piires kunagi metsa kasvanud ja praegune ala idaosas olev mõnehektariline võsastunud saarik pigem ohustab maastiku ilme säilimist, samuti puudub sellel igasugune looduskaitseline väärtus. Seetõttu paneme ette nimetatud paragrahv kaitse-eeskirjast eemaldada, samuti 10 lg 8, mis keelab uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat. Kogu MKA ulatuses on alvarite ja kadastike säilimiseks oluline võimalikult suures ulatuses raiuda pealetungivaid lehtpuid ja noori mände. Piiranguid tuleks seada ainult vanade, jämedamate kadakate raiumisele kaitsealal. 3. Kaitse-eeskirja tuleks kaitsealuste väärtustena lisada käesolevas kaitsekorralduskavas punkt 1.1 loetletud kaitstavad väärtused (liigid ja elupaigad). 6. VALITSEMINE, TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE, KAITSEKORRALDUSKAVA UUENDAMINE Üügu maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Vajalikke majandustegevusi korraldatakse koostöös maaomanikega. Tõhus, ennetavat laadi järelevalve teostatakse koostöös Keskkonnainspektsiooniga. Kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavaga reguleerimata tegevuste puhul tuleb lähtuda Looduskaitseseadusest. 17

18 Uuringute ja seire käigus järgitakse ja hinnatakse maastikukaitsealal toimuvaid protsesse ning need on aluseks kaitsekorraldusmeetmete tulemuslikkuse hindamisel. Kaitsekorraldus on tõhus juhul, kui on tagatud kaitseväärtuste säilimine, taastumine või lisandumine vastavalt püstitatud kaitse-eesmärkidele. Kaitsekorralduskava tulemuslikkuse hindamisel on aluseks perioodiliselt teostatud seired ja inventuurid ning kaitsekorralduslike tööde käigus kogutud muud andmed. Kaitsekorralduskava on koostatud 10 aastaks ( ). Tegevuste täpsem eelarve on esitatud 5 aastaks ( ), mille järel tuleb teostada tulemuslikkuse vahehindamine, et vajadusel korrigeerida tegevusi ning täpsustada eelarve aastateks Kaitsekorralduskava 10-aastase perioodi tulemuslikkuse hindamine ja tegevuskava uuendamine on nähtud ette aastaks Tulemuslikkuse hindamise käigus analüüsitakse saavutatud tulemust kavandatud tegevuse osas. Esmane seirering on vajalik läbi viia koheselt a, sellele järgnevad taastamis- ja hooldustegevust hindav seire aastatel 2014 ja Ohustatud liikide kaitse eesmärgil tehtavate tegevuste tulemuslikkust hinnatakse kaitstavate liikide seisundi järgi (arvukuse muutused, sigimisedukus, elujõulise populatsiooni säilimine jne). Seire ja rakendusuuringud peavad aitama hinnata, kas kaitsekorralduslikud võtted aitavad täita ala kaitse-eesmärki (eesmärke), selleks tuleb teostatavad kaitsetegevused registreerida. Tulemuslikkuse hindamisel tuleb analüüsida, kas tegevus aitas kaasa kaitse-eesmärgi saavutamisele või mitte ja kui edukalt. Analüüs peab sisaldama hinnangut tehtud kulutuste ja saavutatud tulemuste suhtes. Kogu kava analüüsitakse kaitsekorraldusperioodi lõpus, millest lähtudes koostatakse ka uus kaitsekorralduskava perioodiks Järgmise kaitsekorralduskava koostamise aluseks on käesoleva kava täitmise analüüs kava alusel tehtud tööde dokumentatsioon, kava täitmise käigus tehtavate teadusuuringute ja seire tulemused ning nende põhjal teostatud tulemuslikkuse kontrolli hinnangud. 18

19 Aluseks võttes eelnenud peatükkides välja toodud kaitseala väärtusi ja kaitse-eesmärke on koostatud alljärgnev eelarve. Kava on koostatud aastateks Eelarves on määratletud kaitseala väärtuste säilitamiseks ning eksponeerimiseks vajalike tegevuste prioriteedid (esmatähtsad tegevused on tähistatud I, tähtsad II, võimalusel läbiviidavad tegevused III) ja ajakava aastate lõikes ning orienteeruv tegevuste maksumus. Kaitsekorraldusperioodi II osa ( ) tegevuste maksumusi tuleb hiljem korrigeerida, vastavalt inflatsioonile ja tööde hindade muutusele. Summade osas on lähtutud loodushoiutoetuste määradest ( Jrk 7. EELARVE Tegevuse nimetus 1 Kaitseala tähistamine, selle uuendamine Tegevuse tüüp Kaitsealuste objektide tähistamine Elluvii ja Priorite et Tegevus e maksu mus kokku RMK I Infra hooldus Muu RMK, I KOV 3 Koristamine (parkla ja rajaäärte) Radade ja puhkekohtad e hooldamine KOV I 4 Puiskarjamaa taastamine (liituvuse vähendamine 3-4 liituvusastet) 5 Rannaniidu ja Koosluse taastamistöö Huvili sed Huvili sed I II I

20 puiskarjamaa hooldus (karjatamine) 6 Lehtpuu ja männi eemaldamine alvaril 7 Lubjarikkal mullal esinevate kuivade niitude ja kadastike taastamine ja hooldamine 8 Karjaaedade rajamine 9 Roo tõrjumine 10 Võsatõrje allikasoodes ja pangajärsaku all 11 Koosluste ja II kat kaitsealuste liikide seire Koosluse hooldustöö Koosluse taastamistöö Koosluse taastamistöö/ Koosluse hooldustöö Muu koosluse seisundit parandav töö Muu koosluse seisundit parandav töö Muu koosluse seisundit parandav töö Tulemusseire Huvili sed Huvili sed Huvili sed Huvili sed Huvili sed Huvili sed II I II I 15.-/m 15.-/m II I I

21 (Alvari, allikasoo ja rannaniidu seisund, raunjalad) 12 II kat kaitsealuste liikide seire (kärbesõis, soohiilakas) 13 Putukate inventuur 14 Linnustiku inventuur 15 Samblike inventuur 16 Sammalde inventuur 17 Kaitseeeskirja uuendamine 18 Järgmise perioodi KKK koostamine 19 Ekspertiis, kus on hinnatud külastuse turvalisust lähtuvalt Tulemusseire Huvili sed II Inventuur Huvili III sed Inventuur KA II X Inventuur Huvili sed I Inventuur Huvili II sed Muu KA I X Muu KA I X Uuring KA I X 21

22 panga looduslikust lagunemises t ja määratletud võimalikke turvalisuse tõstmise lahendusi. 22

23 8. KASUTATUD KIRJANDUS Jürgens, Katrin, Marek Sammul KIK 2003.a. Metsanduse programmi projekti nr. 6 allprojekt: Bioloogilise mitmekesisuse seisukohast väärtuslike metsaga seotud poollooduslike koosluste majandamisjuhiste väljatöötamine. Lõpparuanne. Kukk, Toomas, Kalevi Kull Puisniidud. Estonia Maritima 2: Kukk, Toomas (koostaja ja toimetaja) Pärandkooslused. Õpik-käsiraamat. Pärandkoosluste Kaitse Ühing. Paal, Jaanus Loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamat. Tartu. Rannap, Riinu, Lars Briggs, Kaja Lotman, Ilona lepik, Voldemar Rannap (koostajad) Rannaniitude hooldus. LIFE-Nature projekt Rannaniitude kaitse korraldamine Eestis Tallinn Ratas, Urve, Ratas, Rein Muhumaa maastikest. Kogumikus Muhumaa loodusest. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn. Rullingo, Ago Muhumaa. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn. Sammul, Marek, Toomas Kukk Nedrema puisniidu kaitsekorralduskava Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu. Talvi, Tiina Poollooduslikud kooslused. Ökoloogiliste tehnoloogiate keskus.

24 LISA 1 Üügu maastikukaitseala kaart. 24

25 LISA 2. Soontaimede liiginimekiri Ladinakeelne liiginimi Eestikeelne liiginimi Kaitsekategooria Catascopium nigritum Mustpea-sammal II Asplenium ruta-muraria müür-raunjalg II Asplenium trichomanes pruun raunjalg II Ophrys insectifera kärbesõis II Orchis ustulata tõmmu käpp II Liparis loeselii soohiilakas II Dactylorhiza ochroleuca kahkjaspunane sõrmkäpp III Dactylorhiza incarnata kahkjaspunane sõrmkäpp III Gymnadenia conopsea harilik käoraamat III Gymnocarpium robertianum paas-kolmissõnajalg III Platanthera chlorantha Rohekas käokeel III Herminium monorchis h.muguljuur II Epipactis atrorubens tumepunane neiuvaip III Epipactis palustris soo-neiuvaip III Epipactis helleborine laialehine neiuvaip III Draba muralis müürkevadik III Scabiosa columbaria tui-tähtpea III Acer platanoides harilik vaher Achillea millefolium raudrohi Acinos arvensis väike nõmmemünt Actaea spicata salu-siumari Aegopodium podagraria h. naat Agrimonia eupatoria h. maarjalepp Agrostis tenuis h. kastehein Alchemilla glauca kortsleht Alnus glutinosa sanglepp Androsace septentrionalis h. nõmmkann Anemone nemorosa võsaülane Anemone sylvestris metsülane Antennaria dioica h. kassikäpp Anthriscus sylvestris mets-harakputk Anthyllis vulneraria h. koldrohi Arabis hirsuta kare hanerohi Artemisia absinthium koirohi Artemisia campestris põldpuju Asperula tinctoria värv-varjulill Astragalus danicus aas-hundihammas Astragalus glycyphyllos magus hundihammas Barbarea vulgaris kaarkollakas Berberis vulgaris h. kukerpuu Betula pendula arukask Betula pubescens sookask Botrychium lunaria kuu võtmehein Briza media värihein 25

26 Campanula cervicaria Campanula glomerata Campanula patula Campanula persicifolia Campanula rotundifolia Carec tomentosa Carex digitata Carex flacca Carlina vulgaris Centaurea jacea Cerastium fontanum Chelidonium majus Circaea alpina Cirsium acaule Cnidium dubium Convallaria majalis Crepis tectorum Cystopteris fragilis Dactylis glomerata Daucus carota Deschampsia caespitosa Dryopteris filix-mas Epilobium angustifolium Equisetum arvense Erysimum strictum Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Filipendula ulmaria Filipendula vulgaris Fragaria vesca Fragaria viridis Frangula alnus Fraxinus excelsior Galium album Galium boreale Galium mollugo Galium verum Geranium robertianum Geum rivale Gymnocarpium dryopteris Helianthemum nummularium Helictotrichon pratense Helictotrichon pubescens Hieracium pilosella Hypericum maculatum Hypericum perforatum Inula salicina Juniperus communis kare kellukas kerakellukas h. kellukas suureõieline kellukas ümaralehine kellukas villtarn sõrmtarn vesihaljas tarn h. keelikurohi arujumikas h. kadakkaer h. vereurmarohi h. nõiakold varretu ohakas niit-kõrveköömen maikelluke liiv-koeratubakas habras põisjalg kerahein metsporgand luht-kastevars maarja-sõnajalg põdrakanep põldosi sirge harakalatv roog-aruhein lamba-aruhein h.aruhein punane aruhein angervaks angerpist maasikas muulukas h.paakspuu h. saar valge madar värvmadar pehme madar hobumadar haisev kurereha ojamõõl harilik kolmissõnajalg kuldkann arukaerand aaskaerand karutubakas kandiline naistepuna liht-naistepuna vaak h. kadakas 26

27 Lathyrus pratensis aas-seahernes Leontodon hispidus kare seanupp Leucanthemum vulgare härjasilm Linum catharcticum aaslina Listera ovata s. käopõll III Lonicera xylosteum kuslapuu Lotus corniculatus h. nõiahammas Maianthemum bifolium h.leseleht Medicago lupulina humallutsern Mycelis muralis h.jänesesalat Ophioglossum vulgatum Oxalis acetosella Paris quadrifolia Peucedanum palustre Picea abies Pimpinella saxifraga Pinus sylvestris Plantago lanceolata Plantago major Plantago media Poa palustris Poa pratensis Polygala amarella Polygala comosa Polygonatum multiflorum Polygonatum odoratum Polypodium vulgare Potentilla anserina Potentilla crantzii Potentilla erecta Potentilla reptans Primula farinosa Primula veris Prunella vulgaris Quercus robur Ranunculus acris Ranunculus bulbosus Ranunculus polyanthemos Rhamnus catharctica Ribes alpinum Rosa sp Rubus caesius Rubus saxatilis Sagina nodosa Scrophularia nodosa Sedum acre Senecio jacobaea Senecio vulgaris Sesleria caerulea Solidago virgaurea harilik maokeel h. jänesekapsas ussilakk soo-piimputk h. kuusk h. näär h.mänd süstlehine teeleht suur teeleht keskmine teeleht soonurmikas aasnurmikas mõru vahulill tups-vahulill mitmeõiene kuutõverohi h.kuutõverohi kivi imar hanijalg mägimaran tedremaran roomav maran pääsusilm nurmenukk käbihein h.tamm kibe tulikas mugultulikas mitmeõiene tulikas türnpuu mage sõstar kibuvits põldmari lillakas sõlmine kesakann h.sealõuarohi kukehari voolme-ristirohi ristirohi lubikas h.kuldvits 27

28 Sorbus aucuparia pihlakas Taraxacum sp võilill Thymus serpyllum liivatee Tragopogon pratensis h.piimjuur Trifolium montanum mägiristik Trifolium pratense aasristik Trifolium repens valge ristik Urtica dioica kõrvenõges Valeriana officinalis palderjan Verbascum thapsus üheksavägine Veronica chamaedrys külmamailane Veronica spicata kassisaba Veronica teucrium laialehine mailane Vicia cracca h.hiirehernes Vicia sepium aed-hiirehernes Vicia sylvatica mets-hiirehernes Orchis militaris hall käpp III Hepatica nobilis sinilill Anemone sylvestris metsülane e anemoon Caltha palustris varsakabi Ranunculus ficaria kanakoole Gentiana cruciata südame-emajuur Gentianella amarella mõru emajuureke Glechoma hederacea h. maajalg Menyanthes trifoliata ubaleht Myrica gale porss Iris pseudacorus kollane võhumõõk Eriophorum angustifolium ahtalehine villpea Pinguicula vulgaris h.võipätakas Molinia caerulea h.sinihelmikas Carex davalliana raudtarn Carex cespitosa mätastarn Allium oleraceum rohulauk Linaria vulgaris h.käokannus 28

29 LISA 3. Fotod Foto 1. Vaade lagedale Üügu pangale eelmise sajandi kuuekümnendate lõpul. 29

30 Foto 2. Rannaniiduriba ja panga alune allikasoo olid karjamaaks Kallaste küla lehmadele. Foto 3. Pangal ja selle serva all vohav noor lehtvõsa murendab kaljut, samas ka muudab panga optiliselt madalamaks ja piirab vaadet. 30

31 Foto 4. Võsastunud riba tõstetud pinnasega alal allikasoo ja mere vahel. Foto 5. Turistid pangal 31

32 LISA 4. Kaart soovitavate piirimuudatustega 32

33 LISA 5. Kaart lõkkeasemete ja piirimärgiste asukohtadega 33

34 LISA 6. Majandamise prioriteedid Üügu maastikukaitsealal Prioriteet I Prioriteet II 34

35 LISA 7. Üügu maastikukaitseala kehtiv kaitse-eeskiri OSMUSSAARE MAASTIKUKAITSEALA MOODUSTAMINE, OSMUSSAARE, ÜÜGU JA OHESSAARE MAASTIKUKAITSEALADE KAITSE-EESKIRJADE NING VÄLISPIIRI KIRJELDUSTE KINNITAMINE Vastu võetud Vabariigi Valitsuse a. määrusega nr. 78 ( RT I 1996, 21, 421), jõustunud Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): nr 166 ( RT I 1999, 48, 542) nr 110 ( RT I 2000, 30, 176) nr 395 ( RT I 2001, 98, 618) nr 321 ( RT I 2005, 71, 556) Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõigete 2 ja 4 ning paragrahvi 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab: 2. Kinnitada: 2) Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud); 3) Üügu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud); Üügu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus Kaitseala läänepiiriks on Muhu valla talude 21 ja 27 vaheline piir tavalisest merepiirist kuni loode-kagusuunalise pinnasteeni, mis kulgeb panga peal. Lõunapiir kulgeb mööda pinnasteed kagu suunas kuni lõikumiseni talude Andovälja (M17) ja 129 vahelise piiriga. Edasi kulgeb piir mööda mõttelist sirgjoont kirde suunas kuni tavalise merepiirini ja mööda seda loode suunas kuni talude 21 ja 27 vahelise piirini. Üügu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud talumaade osas vastavalt a kinnistutele ja riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel." Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskiri I. ÜLDSÄTTED 1. Üügu maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati maastiku üksikelemendina "Üügu pank" Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi a korraldusega nr 331-k 35

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 03.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017 2026 Keskkonnaamet 2016 1. SISSEJUHATUS... 4 1.2. MAAOMAND JA MAAKASUTUS...

Rohkem

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsuse määruse Raadi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi ka LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 1 Foto: R. Kalamees SISUKORD SISUKORD... 2 Lühendid... 4 1. Sissejuhatus... 6 1.1. Ala iseloomustus... 6 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid...

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

seletuskiri_Kambla

seletuskiri_Kambla Vabariigi Valitsuse määruse Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Põllumajandusministri 24

Põllumajandusministri 24 SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE KATEGOORIATE KVALITEEDINÕUDED 1. Söödakultuuride sertifitseeritud seemne kategooria kvaliteedinõuded on järgmised: Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 Söödakultuuride

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 kohaselt on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 12.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/14 Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2019 2028 Keskkonnaamet 2018 1 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 6 1.1. Ala iseloomustus...

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

Uulu-Võiste seletuskiri

Uulu-Võiste seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala

Rohkem

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015 Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025 Keskkonnaamet 2015 Vastavalt looduskaitseseaduse 25. on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks: Kaitsekorralduskava

Rohkem

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Kaitsealused liigid 4 1.1. Kaitsealused taimeliigid 4 1.2. Kaitsealused loomaliigid 11 2. Euroopas väärtustatud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

Lisamaterjal lisa3_seletuskiri_sinise_kopsurohu_PEPid.docx

Lisamaterjal lisa3_seletuskiri_sinise_kopsurohu_PEPid.docx Keskkonnaministri määruse Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Vastavalt looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõikele 2 kehtestab keskkonnaminister

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö Lääne-Virumaa puisrohumaade pindala muutused II maailmasõja järgsel perioodil Liisa Mitt Juhendaja:

Rohkem

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027 Keskkonnaamet 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...4 1.1. Ala iseloomustus...4 1.2. Maakasutus...4 1.3. Huvigrupid...5 1.4. Kaitsekord...5 1.5. Uuritus...6

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07

Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07 Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr 2014-0188 HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07.11.2016 Versioon 06 Printimise kuupäev Koostatud:

Rohkem

(Valgj\344rve_metsapargi_dendroloogiline_hinnang11.xls)

(Valgj\344rve_metsapargi_dendroloogiline_hinnang11.xls) 1 Ü harilik tamm Quercus robur 5 Tüvi osaliselt kaetud samblaga, tüve alumises osas esinevad üksikud kuivanud oksad. ca 6m 21 60 2 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 2 Tüvi osaliselt murdunud, latv puul

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

(Microsoft Word - 40HK12 - seletuskiri K\366rdi\366\366biku pargi hoolduskava.doc)

(Microsoft Word - 40HK12 - seletuskiri K\366rdi\366\366biku pargi hoolduskava.doc) Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel: 742 0218 Koduleht: http:\\www.artes.ee Majandustegevuse registri nr EP 10914072-0001 Töö nr: Asukoht: Tellija: 40HK12 Põltsamaa linn Põltsamaa linnavalitsus

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne MAK 214-22 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne 218. aasta kohta Foto: Ere Ploomipuu M A K 2 1 4-2 2 4. j a

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

mets_50_05_DOI.indd

mets_50_05_DOI.indd DOI: 10.2478/v10132-011-0067-9 Vanade salumetsade rohurinde koosseis ja seda mõjutavad tegurid Toivo Sepp ja Jaan Liira * Forestry Studies Metsanduslikud Uurimused 50, 23 41, 2009 Sepp, T., Liira, J. 2009.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

sordileht_lisa

sordileht_lisa Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded ning järelevalve

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Taastaimestumise edukuse seire Palasi jääksoo korrastamisalal:

Taastaimestumise edukuse seire Palasi jääksoo korrastamisalal: Taastaimestumise edukuse seire Palasi jääksoo korrastamisalal: I Korrastamistööde eelne taimestiku seire Palasi jääksool Koostanud: Kai Vellak ja Edgar Karofeld Taastaimestamise edukuse jälgimiseks Palasi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_ Tellija Estwind Energy OÜ Dokumendi tüüp KSH eelhinnang Kuupäev Jaanuar 2011 Lepingu nr 2010_0198 MUHU VALLAS VÕIKÜLA KÜLAS METSA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU EELHINNANG Versioon 02 Printimise

Rohkem

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018 Loodusdirektiivi metsaelupaikade inventeerimise juhend Koostaja: Anneli Palo Toimetajad (2008-2010): Kaili Viilma, Jaanus Paal, Taimo Türnpu, Lembit Maamets, Merit Otsus, Ants Animägi Toimetajad (2018):

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem