P R E S S I T E A V E

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "P R E S S I T E A V E"

Väljavõte

1 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 17943/1/11 REV 1 (OR. en) PRESSE 471 PR CO 75 PRESSITEADE Nõukogu istung Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused Brüssel, 1. ja 2. detsember 2011 Eesistujad Władysław KOSINIAK-KAMYSZ töö- ja sotsiaalpoliitika minister Radosław MLECZKO töö- ja sotsiaalpoliitikaministeeriumi aseriigisekretär Bartosz ARŁUKOWICZ terviseminister Adam FRONCZAK terviseministeeriumi aseriigisekretär P R E S S I T E A V E Rue de la Loi 175 B 1048 BRÜSSEL Tel.: +32 (0) / 6319 Faks: +32 (0) /1/11 REV 1 1

2 Nõukogu istungi peamised tulemused Tööhõive- ja sotsiaalpoliitika Nõukogu saavutas üldise lähenemisviisi muudetud määruse suhtes, mis käsitleb sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist. Kuna kvalifitseeritud häälteenamust ei saavutatud, ei jõudnud nõukogu poliitilisele kokkuleppele kriisiga seotud erandi pikendamises seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondiga. Nõukogu pidas poliitilise mõttevahetuse strateegia Euroopa 2020 rakendamise üle tööhõive- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas ning võttis teadmiseks edusammud seoses läbirääkimistega rasedus- ja sünnituspuhkust, võrdset kohtlemist ning töötajate kokkupuudet elektromagnetväljadega käsitlevate direktiivide üle. Nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad vananemist ning töö- ja pereelu ühitamist. Tervise- ja tarbijakaitseküsimused Ministrid võtsid vastu järeldused järgmistel teemadel: laste hingamisteede krooniliste haiguste ennetamine, varajane diagnoos ja ravi; laste suhtlushäirete varajane avastamine ja ravimine, sealhulgas e-tervise vahendite ja innovatiivsete lahenduste kasutamine; ELis tervise valdkonnas esineva ebavõrdsuse vähendamine tervislike eluviiside edendamisele suunatud kooskõlastatud meetmetega. Ministrid vahetasid arvamusi ka komisjoni ettepaneku kohta, mis käsitleb programmi Tervis majanduskasvuks aastateks /1/11 REV 1 2

3 SISUKORD 1 OSALEJAD... 5 ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID TÖÖHÕIVE JA SOTSIAALPOLIITIKA... 7 Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine... 7 Direktiiv, mis käsitleb töötajate kokkupuudet elektromagnetväljadega... 8 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond... 9 Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv Võrdse kohtlemise direktiiv Tööhõive ja sotsiaalpoliitika strateegia Euroopa Vananemine: võimalus tööturu ning sotsiaalteenuste ja kogukonna tegevuse arengu jaoks Töö- ja pereelu ühitamine Pekingi tegevusprogrammi kontekstis Bulgaariast ja Rumeeniast pärit töötajate vaba liikumine MUUD KÜSIMUSED (tööhõive- ja sotsiaalpoliitika) TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED Laste hingamisteede kroonilised haigused Laste suhtlushäired Tervise valdkonnas esineva ebavõrdsuse vähendamine tervislike eluviiside edendamisega Programm Tervis majanduskasvuks aastateks MUUD KÜSIMUSED (tervise- ja tarbijakaitseküsimused) Kui nõukogu on deklaratsioonid, järeldused või resolutsioonid ametlikult vastu võtnud, märgitakse see ära asjakohase punkti pealkirjas ja vastav tekst pannakse jutumärkidesse. Dokumendid, millele tekstis on viidatud, on kätte saadavad nõukogu veebilehel Õigusaktid, mis on vastu võetud koos nõukogu protokolli kantud avaldustega, mille võib üldsusele kättesaadavaks teha, on tähistatud tärniga; need avaldused on kättesaadavad nõukogu veebilehel või pressibüroos /1/11 REV 1 3

4 MUUD HEAKSKIIDUD PUNKTID KULTUUR Euroopa kultuuripärandi märgise komitee TURISM Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud projektid nõukogu järeldused Põllumajandus Püsikultuuride statistika AMISSENIMAMISED Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Regioonide Komitee /1/11 REV 1 4

5 OSALEJAD Belgia: Joëlle MILQU Jean Marc DELIZÉE Bulgaaria: Stefan KONSTANTINOV Alexander EVTIMOV Tšehhi Vabariik: Jaromir DRÁBEK Vítězslav VAVROUŠEK Taani: Mette FREDERIKSEN Karen Angelo HÆKKERUP Astrid Krag KRISTENSEN Manu SAREEN Saksamaa: Annette WIDMANN-MAUZ Guido PERUZZO Eesti: Hanno PEVKUR Iirimaa: James REILLY Ciaran CANNON Kreeka: Georgios KOUTROUMANIS Andreas LOVERDOS Hispaania: María Luz RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Alfonso JIMÉNEZ PALACIOS Constantino SOTOCA CARRASCOSA Prantsusmaa: Xavier BERTRAND Philippe LEGLISE-COSTA Itaalia: Renato BALDUZZI Elsa FORNERO Küpros: Sotiroula CHARALAMBOUS Stavros MALAS Läti: Ilze VIŅĶELE Rinalds MUCIŅŠ Leedu: Audrius BITINAS Nora RIBOKIENĖ Luksemburg: Michèle EISENBARTH Ungari: Miklós RÉTHELYI Sándor CZOMBA asepeaminister ning tööhõive- ja võrdsete võimaluste minister, vastutav migratsiooni- ja varjupaigapoliitika eest sotsiaalküsimuste riigisekretär terviseminister täievoliline minister (sotsiaalpoliitika ja tööhõive, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee), alaline esindus töö- ja sotsiaalminister terviseministri asetäitja tööhõiveminister sotsiaal- ja integratsiooniminister tervise- ja ennetustegevuse minister soolise võrdõiguslikkuse, usuasjade ja Põhjamaade koostöö minister haridus- ja teadusministeeriumi riigisekretär alalise esindaja asetäitja sotsiaalminister tervise- ja lasteküsimuste minister riigiminister, vastutav eelkõige koolituse ja kutseoskuste eest (hariduse ja kutseoskuste ministeerium) tööhõive- ja sotsiaalkaitseminister tervise- ja sotsiaalse solidaarsuse minister tööhõive riigisekretär terviseküsimuste riigisekretär Murcia autonoomse piirkonna haridus- ja tööhõiveminister töö-, tööhõive- ja terviseminister alalise esindaja asetäitja terviseminister töö- ja sotsiaalhoolekandeminister töö- ja sotsiaalkindlustusminister terviseminister sotsiaalhoolekandeminister terviseministeeriumi riigisekretär sotsiaalkindlustus- ja tööministri asetäitja terviseministri asetäitja alalise esindaja asetäitja riigi ressursside minister majandusministeeriumi riigisekretär 17943/1/11 REV 1 5

6 Malta: Joe CASSAR Chris SAID Madalmaad: Henk KAMP Derk OLDENBURG Austria: Rudolf HUNDSTORFER Harald GÜNTHER Poola: Władysław KOSINIAK-KAMYSZ Radoslaw MLECZKO Bartosz ARŁUKOWICZ Adam FRONCZAK Portugal: Pedro MOTA SOARES Pedro SILVA MARTINS Rumeenia: Sulfina BARBU Adrian STREINU-CERCEL Sloveenia: Uroš VAJGL Slovakkia: Lucia NICHOLSONOVA Peter JAVORCÍK Soome: Paula RISIKKO Lauri IHALAINEN Maria GUZENINA-RICHARDSON Rootsi: Hellevi ENGSTRÖM Göran HÄGGLUND Jan OLSSON Ühendkuningriik: Chris GRAYLING Andy LEBRECHT tervishoiu-, eakate ja kohaliku hoolekandesüsteemi minister tarbijate, ausa konkurentsi, kohalike nõukogude ja avalikkusega peetava dialoogi parlamendisekretär sotsiaal- ja tööhõiveminister alalise esindaja asetäitja töö-, sotsiaal- ja tarbijakaitseminister alalise esindaja asetäitja töö- ja sotsiaalpoliitika minister töö- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumi aseriigisekretär terviseminister terviseministeeriumi aseriigisekretär sotsiaalse solidaarsuse minister tööhõive riigisekretär tööhõive-, perekonna- ja sotsiaalkaitseminister terviseministeeriumi riigisekretär alalise esindaja asetäitja töö-, sotsiaal- ja pereministeeriumi riigisekretär alalise esindaja asetäitja sotsiaal- ja terviseminister tööminister tervise- ja sotsiaalteenuste minister tööhõiveminister tervise- ja sotsiaalminister alalise esindaja asetäitja tööhõiveminister alalise esindaja asetäitja Komisjon: Viviane REDING László ANDOR John DALLI asepresident liige liige 17943/1/11 REV 1 6

7 TÖÖHÕIVE JA SOTSIAALPOLIITIKA Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine Nõukogu kiitis kvalifitseeritud häälteenamusega heaks üldise lähenemisviisi muudatusettepanekute suhtes, mis käsitlevad sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määrusi 883/2004 ja 987/2009 (17421/11+ADD1), sillutades nii teed Euroopa Parlamendiga esimese lugemise kokkuleppe saavutamisele. Muudatuste eesmärk on tagada rahuldav lahendus täielikult töötute füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsenud piirialatöötajate puhul, kes olid kindlustatud töötuksjäämise vastu riigis, kus nad töötasid, ning kes on läinud tagasi oma elukohariiki, kus puudub töötuksjäämise riski käsitlev kindlustus (määruse 883/2004 uus artikkel 65a). Artikliga 65a kehtestatakse erand, mille kohaselt tagaks väljaspool pädevat liikmesriiki elanud täielikult töötu isiku töötushüvitised riik, kus asjaomane isik viimati töötas, kui isiku elukohariigis puudub füüsilisest ettevõtjast isikute kõikide kategooriate puhul võimalus töötushüvitiste süsteemi kohaseks kindlustuskatteks. Vastuvõetud muudatusettepanekud hõlmavad ka põhibaasi kriteeriumi kasutamist, et määrata kindlaks lennuki meeskonnaliikmete suhtes kohaldatavad õigusaktid (määruse 987/2009 artikli 14 uus lõige). Muudatuse eesmärk on muuta selgemaks mõiste asukoht või tegevuskoht kui lennuki meeskonnaliikmete põhibaas. Põhibaas on koht, kus viibides lennuki meeskonnaliige tavaliselt täidab oma töölepingu kohaseid ülesandeid /1/11 REV 1 7

8 Direktiiv, mis käsitleb töötajate kokkupuudet elektromagnetväljadega Nõukogu võttis teadmiseks eduaruande, mis käsitleb direktiivi töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (17019/11). Ettepaneku eesmärk on muuta direktiivi 2004/40/EÜ, et võtta arvesse uusi teadusuuringuid, tagades samas töötajate kaitse kõrge taseme, ning vaadata muu hulgas läbi magnetresonantskuva käsitlevate kokkupuute piirväärtuste mõju. Direktiiv 2004/40/EÜ võeti vastu koos teiste meetmetega, mille eesmärk on kaitsta töötajaid müra, vibratsiooni ja optilise kiirguse poolt tervisele avaldatava mõju vastu. Kuid varsti pärast selle vastuvõtmist aastal väitsid magnetresonantskuvaga töötavad meditsiinitöötajad, et direktiivis kindlaks määratud ranged kokkupuute piirväärtused piiravad nende tegevust. Nende kohaldamisprobleemide tõttu ning selleks, et anda aega direktiivi muutmiseks uut teaduslikku informatsiooni arvesse võttes, otsustasid parlament ja nõukogu lükata akti ülevõtmise edasi 30. aprilliks Nõukogu organites on tehtud küll märkimisväärseid edusamme, kuid arvestades akti väga keerulist ja tehnilist laadi, tuleb veel täiendavalt ekspertidega konsulteerida kahes peamises küsimuses: kokkupuute piirväärtuste väljendamine ning siduvate kokkupuute piirväärtuste erandid /1/11 REV 1 8

9 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond Nõukogu ei jõudnud poliitilisele kokkuleppele kriisiga seotud erandi pikendamises seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondiga, kuna ei saavutatud kvalifitseeritud häälteenamust. Sellest hoolimata sai eesistujariik anda aru seni tehtud edusammudest, tuginedes dokumendis 16706/4/11 REV 4 esitatud aruandele. Kavandatud määruse eesmärk on pikendada kriisiga seotud erandit (kehtestatud aastal ning kaotab kehtivuse 31. detsembril 2011) veel kahe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2013, see tähendab praeguse mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni. Erandi pikendamine ei mõjuta sellest tulenevalt läbirääkimisi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tuleviku üle. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi aastal määrusega 1927/2006 ning selle peamiseks ülesandeks on toetada maailma kaubanduses toimunud muutuste tagajärjel töö kaotanud töötajaid. EGFi eesmärk oli aktiivse tööturupoliitika meetmeid kaasrahastades hõlbustada töötajate tööturule naasmist aladel, sektorites, territooriumidel või tööturupiirkondades, mis kannatavad tõsiste majandusmuutuste tõttu. Võttes arvesse finants- ja majanduskriisi ulatust ja kiiret levikut aastal, tegi komisjon ettepaneku nimetatud määruse esimese läbivaatamise kohta aasta läbivaatamise eesmärk oli muu hulgas kehtestada ajutine erand Euroopa kriisiohje raames, muutes fondi tõhusamaks varajase kriisisekkumise vahendiks, mis oleks kooskõlas solidaarsuse ja sotsiaalse õigluse aluseks olevate põhimõtetega. Selle erandiga laiendati EGFi reguleerimisala, et see hõlmaks toetust töötajatele, kes on kaotanud oma töö üleilmse finants- ja majanduskriisi otsesel tagajärjel, ja suurendada fondi toetuse määra 50- lt protsendilt 65-le. Pärast kriisiga seotud erandi kehtestamist on EGFile esitatud taotluste arv märkimisväärselt kasvanud ning suurenenud EGFi toetust taotlevate liikmesriikide arv: aasta maist kuni aasta juulini esitati 62 taotlust toetuse saamiseks töötajale ning taotletud summa oli kokku eurot /1/11 REV 1 9

10 Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv Nõukogu võttis eesistujariigi aruandele (17029/11) tuginedes teadmiseks edusammud töös rasedusja sünnituspuhkust käsitleva direktiiviga. Aruandes esitatakse järgmised esialgsed järeldused: täielikult tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkust (isegi lühema kestusega kui 20 nädalat) ei toetatud; haigushüvitise tasandil täiendava hüvitisega arvestamine oli variant, mis sai suurima delegatsioonide toetuse. Mitmed delegatsioonid tõstatasid küsimuse, et haigushüvitis on iseenesest ebaselge termin (on olemas haigushüvitise erinevad tasemed, sealhulgas õigusaktidest tulenev ja osamakseline haigushüvitis, ning tase võib sõltuda ka haiguse kestusest); edasise arutelu alusena toetati samuti mõningal määral varianti, millega kehtestataks piirmäär rasedus- ja sünnitustoetusele; kui mõned delegatsioonid pidasid nn sillaklauslit huvitavaks variandiks, siis teiste jaoks ei olnud see vastuvõetav lähenemisviis. Peale selle järeldati, et võttes arvesse hiljutisi arutelusid ning mitteametlikku ministrite kohtumist Krakówis 21. oktoobril, on nüüdseks igati selge, et 20 nädalat kestev täielikult tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkus on nõukogu jaoks vastuvõetamatu. Võttes arvesse emaduse kaitse ja sotsiaalkindlustussüsteemide suuri erinevusi erinevate liikmesriikide vahel, samuti finantsmõju (eriti kriisi ajal), võib sellise lahenduse kasutusele võtmisel olla soovimatu mõju /1/11 REV 1 10

11 Võrdse kohtlemise direktiiv Nõukogu võttis teadmiseks edusammud seoses läbirääkimistega direktiivi üle, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (16525/11). Esildatud direktiiv on olnud nõukogus läbivaatamisel juba kauem kui kolm aastat. See laiendaks ELi seadusandlust uutesse valdkondadesse ELi lepingu artikli 19 alusel. Poola eesistumisperioodi jooksul keskenduti nõukogu organite aruteludes ühele konkreetsele teemale nimelt vanust kui diskrimineerimise alust käsitlevatele sätetele. Teatud juhtudel on erinev kohtlemine õigustatud. Näiteks tuleb alaealiste kaitsmiseks kehtestada vanusepiirangud. Arutada tuleb veel mitut lahendamata küsimust, sealhulgas järgmisi: pädevuse jaotus, üldine kohaldamisala ja subsidiaarsus; puuetega inimesi käsitlevad sätted, sealhulgas puuetega inimeste juurdepääs ja mõistlike abinõude võtmine seoses puuetega inimestega; rakendamise ajakava; õiguskindlus direktiivis tervikuna /1/11 REV 1 11

12 Tööhõive ja sotsiaalpoliitika strateegia Euroopa 2020 Nõukogu pidas poliitilise mõttevahetuse strateegiaga Euroopa 2020 seotud tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaküsimustes, tuginedes eesistujariigi taustteabele dokumendis (17426/11). Nõukogu võttis teadmiseks komisjoni ettekande aasta majanduskasvu analüüsi kohta ning analüüsile lisatud ühise tööhõivearuande kavandi (17229/11+ADD 3). Ministrid analüüsisid esimese aasta kogemusi ning andsid teada oma ootustest seoses teise aastaga strateegia rakendamisel tööhõive- ja sotsiaalpoliitika vallas. Nad rõhutasid, et eelarve konsolideerimine ja reformikavad peaksid olema tasakaalustatud oma sotsiaalse mõju ja Euroopa sotsiaalse mudeli osas. Majanduskasv peaks toimuma käsikäes uute töökohtade loomisega. Jõupingutustes tuleks keskenduda noortele inimestele ja pikaajalistele töötutele, pakkudes neile koolitus- ja tegevusprogramme, et parandada nende oskusi ja aidata neil tööturule naasta. Samuti toonitasid nad, et tööturule naasmine on väga oluline vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest pääsemiseks. Komisjon rõhutas, et EL peaks kriisile veenvalt reageerima, kuna lisaks finantsküsimustele puudutab probleem ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja Euroopa sotsiaalset mudelit. Eelarve tuleb konsolideerida, kuid sellega peab kaasnema ka töökohtade loomine ja usaldusväärsuse taastamine. Tööpuuduse kõrge määr ELis ning vaesuse ohus olevate inimeste arvu suurenemine nõuavad otsusekindlat tegutsemist. Töötuks jäänud ja majanduslikult tegevusetud inimesed riskivad kaotada oma oskused ja lahkuda tööturult. Viimase kolme aasta jooksul on noorte töötus tõusnud 15 protsendilt 21 protsendile. Euroopa kohustus on tagada, et kriisi tõttu ei kaotata tervet põlvkonda. Nõukogu võttis vastu järeldused (17423/11) esimese majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta järelmeetmete kohta, milles hinnatakse tehtud tööd ja kirjeldatakse, kuidas peaks aastal rakendamist jätkama. Järeldused tuginevad suures osas tööhõivekomitee koostatud temaatilisele aruandele ja sotsiaalkaitsekomitee arvamusele /1/11 REV 1 12

13 Temaatilises aruandes käsitletakse mitmeid erinevaid küsimusi (17239/11). Esmalt analüüsitakse tööjõukulusid ja palgapoliitikat. Aruandes käsitletakse tööjõukulude rolli tootlikkuse, inflatsiooni või deflatsiooni, rahvusvahelise konkurentsivõime ning üldisest majanduskasvu aspektist. Samuti vaadeldakse aruandes tööturul osalemise määra ja uute töökohtade loomise teemat. Erilist tähelepanu pööratakse naiste ja vanemate inimeste tööturul osalemisele. On oluline, et sellistel töötajatel on tööturul osalemiseks piisavalt stiimuleid. Stiimulid võiksid hõlmata asjakohast maksustamist ja hüvitisi ning piisavate hooldusvõimaluste, eriti lastehoiuteenuste tagamist. Samuti kiitis nõukogu heaks sotsiaalkaitsekomitee eespool nimetatud arvamuse, oodates kõnealuse komitee aasta alguseks kavandatud täielikku aruannet strateegia Euroopa 2020 sotsiaalmõõtme kohta (17050/11). Arvamuses keskendutakse kriisi sotsiaalmõjule, toonitades, et sotsiaalsed tagajärjed on näidanud tugevat mõju, näiteks miinimumsissetuleku, sotsiaalabi ja eluasemetoetuse saajate arvu suurenemist. Sotsiaalkindlustussüsteemid on pika majanduskriisi tõttu üha suurema surve all. Sellest lähtuvalt on äärmiselt oluline, et sotsiaalkindlustussüsteemidega jätkatakse kaitse tagamist ning inimeste tööalase konkurentsivõime parandamist. Eesistujariik võttis arutelu peamised aspektid kokku järgmiselt: tuleb viivitamatult tegutsema hakata; kriisist hoolimata on oluline tõhustada jõupingutusi tööhõive tõstmiseks ning teha tööd sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks; ellu tuleb viia strukturaalseid reforme, näiteks hüvitiste ja pensionite süsteemide raames; oluline on sobitada haridus ja koolitus tööturul vajalike oskustega; tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogul tuleb täita oma rolli majanduse juhtimisel; kõige tähtsam on aga see, et Euroopa Liidus valitseks optimism. Eesistujariik esitab tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu panusena vastavad järeldused ja nendega seotud dokumendid 9. detsembri Euroopa Ülemkogule. Euroopa Ülemkogu kohtumisel arutavad laiendatud euroala paktis osalevad liikmesriigid riigi tasandil rakendamisel tehtud edusamme, eelkõige tööhõive valdkonnas /1/11 REV 1 13

14 Vananemine: võimalus tööturu ning sotsiaalteenuste ja kogukonna tegevuse arengu jaoks Nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad vananemist kui võimalust tööturu ning sotsiaalteenuste ja kogukonna tegevuse arengu jaoks (16474/11). Järeldustes esitatakse hetkel ELis asetleidvate pretsedenditute demograafiliste muutuste kontekstis üleskutse vanemate inimeste suuremaks kaasamiseks ja neile aktiivsema rolli andmiseks. Vanemad inimesed on Euroopa tulevase konkurentsivõime ja heaolu jaoks majandus- ja ühiskonnaelus suureks potentsiaaliks. Selle potentsiaali realiseerimiseks tuleb muu hulgas kõrvaldada takistused tööturul osalemiselt, parandada teenistustingimusi, tegeleda tööturult enneaegselt lahkumise probleemiga, võidelda diskrimineerimise vastu ning investeerida elukestvasse õppesse. Kõnealused järeldused esitati väga õigel ajal, pidades silmas eelseisvat Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastat (2012) /1/11 REV 1 14

15 Töö- ja pereelu ühitamine Pekingi tegevusprogrammi kontekstis Nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad töö- ja pereelu ühitamist Pekingi tegevusprogrammi kontekstis (17420/11). Oluline on aidata naistel ja meestel ühitada oma töökohustusi lapsevanemaks ja hooldajaks olemisega seotud kohustustega. Õige tasakaalu leidmine ei ole hea üksnes peredele: see on hea ka majandusele, kuna võimaldab enamatel inimestel täita oma potentsiaali tööturul. Järeldustes kutsutakse üles tegema jõupingutusi töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks, muu hulgas erinevate hooldusteenuste pakkumisega ning perekonnaga seotud puhkuse ja paindliku töökorra tagamisega. Samuti toonitatakse vajadust kindlustada, et ühitamise poliitika ei kahjusta naiste karjääriga seotud väljavaateid ja majanduslikku olukorda. Need küsimused on olulised ka strateegia Euroopa 2020 kontekstis, mille raames on kokku lepitud eesmärk saavutada 75% tööhõive aastaste meeste ja naiste seas. Kõnealused järeldused tuginevad Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi aruandele (16835/11 ADD 1), mis koostati Pekingi tegevusprogrammi järelmeetmete kontekstis. Pekingi tegevusprogramm on naiste mõjuvõimu suurendamisele suunatud ÜRO tegevuskava. Suur osa nõukogu tööst soolise võrdõiguslikkuse vallas toimub Pekingi tegevusprogrammi raames /1/11 REV 1 15

16 Bulgaariast ja Rumeeniast pärit töötajate vaba liikumine Nõukogu võttis teadmiseks komisjoni aruande Bulgaariast ja Rumeeniast pärit töötajate vaba liikumise suhtes kohaldatavate üleminekusätete toimimise kohta (16923/11+ADD 1). Lõunasöögil arutasid ministrid taustteavet sisaldava eesistujariigi dokumendi alusel noorte tööhõive teemat (17590/11) /1/11 REV 1 16

17 MUUD KÜSIMUSED (tööhõive- ja sotsiaalpoliitika) Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi esimene iga-aastane kohtumine Eesistujariik ja komisjoni andsid komisjonile ülevaate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi esimesest iga-aastasest kohtumisest, mis toimus Krakówis oktoobril. Seadusandlikud ettepanekud rände valdkonnas Eesistujariik andis nõukogule teada, et nõukogu võttis 24. novembril vastu oma esimese lugemise seisukoha ühtse loa direktiivi kohta ning et märkimisväärseid edusamme on tehtud seoses ettepanekutega, mis käsitlevad ettevõtjasisest üleviimist ning hooajatöölisi. Komisjon esitas nõukogule ülevaate olukorrast tööaja direktiivi läbivaatamisel; seoses töötajate lähetamist käsitlevate kavandatud ettepanekutega; romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate valdkonnas; seoses naistega ettevõtete juhatustes /1/11 REV 1 17

18 Perede ja soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavate ministrite mitteametlik kohtumine Eesistujariik andis nõukogule teada perede ja soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikust kohtumisest, mis toimus Krakówis 21. oktoobril 2011, ning samuti eesistujariigi konverentsidest. Järgmise eesistujariigi tööprogramm Taani delegatsioon tutvustas nõukogule esimest korda eesistujariigi programmi aasta esimeseks poolaastaks /1/11 REV 1 18

19 TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED Laste hingamisteede kroonilised haigused Nõukogu võttis vastu järeldused laste hingamisteede krooniliste haiguste ennetamise, varajase diagnoosi ja ravi kohta (16709/11), milles kutsutakse liikmesriike üles võtma oma terviseprogrammides nõuetekohaselt arvesse laste hingamisteede krooniliste haiguste ennetust, varajast diagnoosi ja ravi. Liikmesriigid peaksid samuti tõstma üldsuse teadlikkust kõnealustest haigustest, tõhustama suitsetamise ennetamise ja mahajätmise programme rasedatele ning järgima nõukogu soovitust suitsuvaba keskkonna kohta (15937/09). Komisjoni kutsutakse üles toetama liikmesriike laste hingamisteede krooniliste haiguste ennetuse tõhusa poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel, sidemete loomise parandamisel liikmeriikide programmide rakendamise eest vastutavate asutuste vahel ning riiklike keskuste koostöö ja olemasolevate rahvusvaheliste teadusvõrgustike tugevdamisel. Laste hingamisteede kroonilised haigused on üks eesistujariigi Poola prioriteetidest rahvatervise valdkonnas. Astma ja allergiline riniit on kõige levinumad laste hingamisteede haigused ning astma on kõige sagedasem laste traumapunkti ja haiglasse sattumise põhjus. Järeldustes võetakse arvesse septembril aastal Varssavis toimunud ekspertide konverentsi Laste astma ja allergia ennetamine ja kontroll ELis rahvatervise seisukohalt tungiv vajadus kõrvaldada vajakajäämised tulemusi, kus rõhutati, et kiiresti on vaja parandada laste hingamisteede krooniliste haiguste ennetamist, varajast diagnoosi ja ravi, käsitledes neid küsimusi kohaliku, piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi tervisepoliitikas. Laste hingamisteede krooniliste haiguste teemale juhiti tähelepanu ka novembril 2011 Poznańis peetud ministrite konverentsil Solidaarsus ja tervishoid: tervise valdkonnas esineva ebavõrdsuse vähendamine ELis /1/11 REV 1 19

20 Laste suhtlushäired Nõukogu võttis vastu järeldused Laste suhtlushäirete varajane avastamine ja ravimine, sealhulgas e-tervise vahendite ja innovatiivsete lahenduste kasutamine (16620/11), milles kutsutakse liikmesriike üles pidama jätkuvalt esmatähtsaks uuringuid laste kuulmis-, nägemis- ja kõnehäirete varajaseks avastamiseks ning nende uuringute järelmeetmeid. Liikmesriigid peaksid koos komisjoniga vastavalt piiriülese tervishoiu direktiivile pidama laste suhtlushäirete valdkonda Euroopa tugivõrgustikega tehtava käimasoleva tööprotsessi osaks ning kaaluma seda teemat asjakohaselt Euroopa Liidu praeguste e-tervise algatuste, sealhulgas e-tervise võrgustiku raames. Komisjoni kutsutakse üles võtma aasta lõpuks vastu kriteeriumid ja tingimused Euroopa tugivõrgustike jaoks, võttes arvesse suhtlushäirete ravile spetsialiseerunud keskuste koostööst saadud kogemusi. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on pooled kõigist kurtuse ja kuulmiskahjustustega seotud juhtudest välditavad ennetamise, varajase diagnoosimise ja ravi abil. Järeldustes võetakse arvesse juunil 2011 Varssavis toimunud Euroopa audioloogiaühingute föderatsiooni (EFAS) kümnenda kongressi järeldusi, milles tuuakse esile laste suhtlushäirete probleem ning nimetatud häirete varajase avastamise ja varajase sekkumise olulisus. Poola algatusel allkirjastasid Euroopa audioloogia, oftalmoloogia ja kõneteraapia teadusühingute esindajad 22. juunil 2011 Euroopa konsensusavalduse eelkooli- ja kooliealiste laste kuulmis-, nägemis- ja kõneuuringute kohta /1/11 REV 1 20

21 Tervise valdkonnas esineva ebavõrdsuse vähendamine tervislike eluviiside edendamisega Nõukogu võttis vastu järeldused ELis tervise valdkonnas esineva ebavõrdsuse vähendamine tervislike eluviiside edendamisele suunatud kooskõlastatud meetmetega (16708/11), milles kutsutakse liikmesriike üles jätkuvalt ellu viima, intensiivistama ning välja töötama poliitikaid ja meetmeid, millega edendatakse tervislikke eluviise ja käsitletakse sotsiaalseid tegureid, et aidata vähendada tervise valdkonnas esinevat ebavõrdsust. Liikmesriike ja komisjoni kutsutakse samuti üles vajadusel jätkuvalt rakendama ja tugevdama neid meetmeid ja poliitikaid, mis on tõestanud oma tõhusust tervise valdkonnas esineva ebavõrdsuse vähendamisel, edendama põhimõtte tervis kõikides poliitikates rakendamist, keskendudes võrdsusele, ning tugevdama koostööd ja kasutama paremini ära olemasolevaid võrgustikke. Samuti kutsutakse üles edendama tervislikke eluviise tubakatarbimise piiramise, toidus sisalduva rasva, soola, suhkru ja energia vähendamise, toidu ja mittealkohoolsete jookide turustamist käsitlevate Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste rakendamise ning tõhusa alkoholipoliitika rakendamise ja linnakeskkonna parandamise kaudu. Komisjon leiab, et liikmesriikide vahel on suured tervisega seotud erinevused. Näiteks erineb alla ühe aastaste laste suremise tõenäosus ELi liikmesriikides viiekordselt. Oodatava eluea erinevus sünnimomendil on naiste puhul kaheksa aastat ja meeste puhul neliteist aastat. Kõikides liikmesriikides mõjutavad sellised tegurid nagu tööhõive, sissetulekud, hariduse kestus ja rahvus tugevalt haigustaset ja inimeste eluiga. Tänapäeva Euroopas on seitsmest kõige olulisemast enneaegse surma riskitegurist kuus (vererõhk, kolesterool, kehamassiindeks, vähene puu- ja köögiviljade söömine, vähene kehaline aktiivsus ja alkoholi kuritarvitamine) seotud söömise, joomise ja liikumisega. Järeldustes võetakse arvesse oktoobril Poznańis peetud ekspertide kohtumise Alkoholipoliitika Poolas ja Euroopas: alkoholitarbimise ebasoodsad majanduslikud tagajärjed ja novembril 2011 Poznańis peetud ministrite konverentsi Solidaarsus ja tervishoid: tervise valdkonnas esineva ebavõrdsuse vähendamine ELis tulemusi /1/11 REV 1 21

22 Programm Tervis majanduskasvuks aastateks Ministrid pidasid arvamuste vahetuse määruse eelnõu üle, millega kehtestatakse programm Tervis majanduskasvuks, ELi kolmas mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks (16796/11). Ministrid tervitasid üldiselt komisjoni ettepanekut ning eelkõige mõtet koondada ELi tervishoiualane toetus väiksemale arvule prioriteetidele, mis pakuksid selget ELi lisaväärtust. Nad jagasid arvamust, et tervishoid ei ole mitte üksnes kulutegur, vaid ka oluline majanduskasvu stimuleerija. Ministrid olid seisukohal, et programmi rakendamise põhimõtted peegeldavad eelmiste programmide hindamise tulemusel esitatud soovitusi. Ettepanek lihtsustada rakendamise korda leidis samuti laialdaselt toetust. Kõnealuse määruse eelnõuga seotud töö jätkub Taani eesistumise ajal. Esildatud programm tugineb praegusele, kuni aasta lõpuni kestvale programmile. Selle eesmärk on toetada ja täiendada liikmesriikide tegevust järgmise nelja eesmärgi saavutamiseks: innovatiivsete ja jätkusuutlike tervishoiusüsteemide väljatöötamine; juurdepääsu laiendamine paremale ja ohutumale tervishoiule kodanike jaoks; tervise edendamine ja haiguste ennetamine, ning kodanike kaitsmine piiriüleste terviseohtude eest. Komisjon tegi ettepaneku toetada uut programmi 446 miljoni euro ulatuses, kui mitmeaastase finantsraamistiku suhtes saavutatakse kokkulepe /1/11 REV 1 22

23 MUUD KÜSIMUSED (tervise- ja tarbijakaitseküsimused) Teave ravimite ja ravimiohutuse järelevalve kohta Komisjon teatas nõukogule, et jagab mitmeks osaks oma ettepanekud ühelt poolt üldsusele antava ravimeid käsitleva teabe ning teiselt poolt ravimiohutuse järelevalve kohta. Poola eesistumisperioodi tulemused ja konverentsid Eesistujariik Poola teavitas nõukogu alates juulikuust korraldatud konverentside tulemustest. UNAIDS Eesistujariik teavitas ministreid ÜRO HIV/AIDSi ühisprogrammist (UNAIDS). Toiduained Nõukogu võttis teadmiseks eesistujariigi eduaruande, milles käsitletakse määruse eelnõu imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta (17469/11). Kõrgetasemeline rahvatervise töörühm Eesistujariik andis ministritele aru 10. oktoobril 2011 Brüsselis kokku tulnud kõrgetasemelise rahvatervise töörühma tegevusest (17658/11). Euroopa innovatsioonipartnerlus Komisjon teavitas nõukogu Euroopa innovatsioonipartnerlusest ning eelkõige täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlevast katseprojektist (17658/11). Järgmise eesistujariigi tööprogramm Taani kui Euroopa Liidu Nõukogu järgmine eesistujariik teavitas ministreid oma tööprogrammist /1/11 REV 1 23

24 MUUD HEAKSKIIDUD PUNKTID KULTUUR Euroopa kultuuripärandi märgise komitee Nõukogu võttis vastu otsuse, mis käsitleb praktilist ja menetluslikku korda, mille kohaselt nimetab nõukogu ametisse neli Euroopa komitee liiget, kelle ülesandeks on valida välja kultuuriväärtuslikud objektid, millele omistatakse Euroopa kultuuripärandi märgis, 1 ning tegeleda seejärel nende järelevalvega (16808/11). Kõnealune märgis võidakse anda kultuuriväärtuslikele objektidele, millel on Euroopa ajaloo ja pärandi aspektist tugev sümboolne ning mitte üksnes esteetiline väärtus (nt mälestised, looduslikud paigad, veealune pärand, arheoloogilised paigad, tööstuspärand või linnaehituslikud paigad, kultuurmaastikud ja kultuurilise väärtusega esemed). Selle eesmärk on ka tugevdada Euroopa kodanike, eriti noorte Euroopasse kuulumise tunnet. TURISM Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud projektid nõukogu järeldused Nõukogu võttis vastu järeldused kontrollikoja poolt koostatud eriaruande nr 6/2011 kohta, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud turismiprojektide tõhusust. Järeldused on esitatud dokumendis 16947/11. 1 ELT L 303, /1/11 REV 1 24

25 Põllumajandus Püsikultuuride statistika Nõukogu võttis pärast Euroopa Parlamendiga saavutatud esimese lugemise kokkulepet vastu määruse, mis käsitleb Euroopa püsikultuuride statistikat (54/11). Määruse eesmärk on ajakohastada, lihtsustada ja optimeerida Euroopa püsikultuuride (viinapuud ja puuviljad) statistika praegust õiguslikku raamistikku, asendades kaks olemasolevat õigusakti ühega. Pärast kehtivate õigusaktide, nimelt viinamarjakasvatust käsitleva määruse 357/79 ja viljapuid käsitleva direktiivi 2001/109 jõustumist on tootmistingimused ja turuolukord märkimisväärselt muutunud. Seepärast lihtsustatakse uue määrusega tootmise ja piirkondade jaotust ning võetakse arvesse hiljutisi muutusi veinikategooriates. Samuti võetakse määruses arvesse kasutajate vajadusi, näiteks seoses oliiviistandikke käsitlevate andmetega, ning ajakohastatakse andmete edastamise tähtaegu. Lisaks sellele lihtsustatakse ettepanekus muutujaid ja mõisteid veelgi ning kohandatakse püsikultuuride statistikat märgatavalt, kaotades ära istandike muutuste aastastatistika ja veinitootmise äärmiselt üksikasjaliku jaotuse. AMISSENIMAMISED Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Nõukogu nimetas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks Baron Philippe de BUCK van OVERSTRAENI (Belgia) järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2015 (16332/11). Regioonide Komitee Nõukogu nimetas Regioonide Komitee liikmeks Ewa-May KARLSSONI (Rootsi) järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015 (17006/11) /1/11 REV 1 25

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõivekomitee Alaliste esindajate komitee (COREPER I) /

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 204-209 Istungidokument A8-0253/206 2.8.206 RAPORT töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul (206/207(INI)) Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Naiste õiguste

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

CM

CM EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õiguskomisjon Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 7.1.2010 TEATIS LIIKMELE Teema: Õigusküsimuste, põhiõiguste

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc Tähelepanu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonil (FCTC) väljaanne nr 1 / jaanuar 2008 Tubaka tarbimise leviku raamkonventsiooni ning Euroopa Liidu sellealaseid kohustusi puudutavate infotundide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem