GEN

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "GEN"

Väljavõte

1 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) Eelm dok nr: 8314/12 SOC 247 ENV 251 EDUC 76 RECH 105 Teema: Sooline võrdõiguslikkus ja keskkond: parem otsuste tegemine, kvalifikatsioon ja konkurentsivõime ELis kliimamuutuste leevendamise poliitika valdkonnas - Nõukogu järelduste eelnõu 1. Seoses aastal toimunud ÜRO naiste maailmakonverentsil vastu võetud Pekingi tegevusprogrammi järelmeetmetega koostas Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut aruande Naised ja keskkond: sooline võrdõiguslikkus ja kliimamuutused. Aruande tekst on esitatud addendum is Sellega seoses koostas eesistujariik nõukogu järelduste eelnõu Sooline võrdõiguslikkus ja keskkond: parem otsuste tegemine, kvalifikatsioon ja konkurentsivõime ELis kliimamuutuste leevendamise poliitika valdkonnas. 8876/12 tv/ju 1 DG B 4A ET

2 3. Sotsiaalküsimuste töörühm jõudis lisatud teksti suhtes kokkuleppele. 4. Komiteel palutakse edastada järelduste eelnõu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogule vastuvõtmiseks. 8876/12 tv/ju 2 DG B 4A ET

3 Sooline võrdõiguslikkus ja keskkond: parem otsuste tegemine, kvalifikatsioon ja konkurentsivõime ELis kliimamuutuste leevendamise poliitika valdkonnas Nõukogu järelduste eelnõu 1 VÕTTES ARVESSE, ET: 1. naistel on oluline roll säästvas arengus, ning et võitlusesse kliimamuutustega tuleks selle võitluse tõhustamiseks kaasata soolisi, sotsiaalseid ja tööhõivega seotud aspekte; 2. neljandal naiste maailmakonverentsil aastal vastu võetud Pekingi tegevusprogrammis nimetatakse Naised ja keskkond ühena kaheteistkümnest määrava tähtsusega valdkonnast ning märgitakse, et Strateegilised meetmed usaldusväärseks keskkonnajuhtimiseks nõuavad terviklikku, multidistsiplinaarset ja valdkondadevahelist lähenemisviisi. Naiste osalemine ja juhtpositsioon on selle lähenemisviisi kõikide aspektide seisukohast ülioluline. 2 Naised ja keskkond on üks kolmest Pekingi tegevusprogrammi määrava tähtsusega valdkonnast, millega nõukogu peab veel tegelema; 3. kliimamuutuste leevendamine on üks kaasaja suurimaid väljakutseid ning Euroopa Liidu poliitikameetmete oluline valdkond. Seega on selles valdkonnas vaja kohaldada soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi ning töötada välja näitajad edusammude mõõtmiseks. Teised olulised küsimused, millele peab soolisest aspektist tähelepanu pöörama, on kliimamuutustega kohanemise poliitika, asjaolu, et kliimamuutused mõjutavad naisi ja mehi erinevalt, ning kliimamuutuste arenguaspektid. Naised ja keskkond on väga suur valdkond ja käesolevad järeldused on üsna piiratud ulatusega; Käesolevad järeldused on üksnes esimene samm naiste täieliku osalemise saavutamiseks selles olulises valdkonnas. 1 2 Pekingi tegevusprogrammi rakendamise läbivaatamise raames vastu võetud järeldused, milles käsitletakse eelkõige määrava tähtsusega valdkonda K: naised ja keskkond ja eelkõige selle eesmärgile K.1: Kaasata naisi aktiivselt keskkonnaalaste otsuste tegemisse kõikidel tasanditel. Pekingi tegevusprogramm, punkt /12 tv/ju 3 DG B 4A ET

4 4. naised ja mehed mõjutavad kliimat erinevalt: nende tarbimisharjumused on erinevad ja neil on erinev CO 2 -jalajälg 3 ning nad ei ole kõnealuses valdkonnas otsuste tegemisel võrdselt esindatud 4 ; 5. uuringud näitavad, et naistel ja meestel on kliimamuutuste suhtes erinevad arusaamad ja suhtumised: üldiselt tunnevad naised selle küsimuse pärast suuremat muret ja on rohkem motiveeritud tegutsema 5. Tuleb tunnustada naiste võimet olla muutuste eestvedajad: tagades kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhimõttega naiste täieliku osalemise kliimamuutustevastase võitluse igas aspektis on võimalik saavutada tasakaalustatumad, laiaulatuslikumad ja tõhusamad poliitikameetmed. N iisama oluline on tagada naiste täielik osalemine kliimamuutuste seisukohalt vajalikes teadusuuringutes; 6. Pekingi tegevusprogrammi rakendamise läbivaatamise raames koostas Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) aruande 6 Naised ja keskkond: sooline võrdõiguslikkus ja kliimamuutused. 7. nimetatud aruanne sisaldab nelja näitajat, mis keskenduvad kliimamuutustega seotud otsuste tegemisele ja kõnealuse valdkonna seisukohalt olulistele haridusvaldkondadele 7 : a. naiste osakaal kliimamuutusi käsitlevaid otsuseid ELi liikmesriikides riigi tasandil tegevates organites; b. naiste osakaal kliimamuutusi käsitlevaid otsuseid ELi tasandil tegevates organites; c. naiste osakaal kliimamuutusi käsitlevaid otsuseid rahvusvahelisel tasandil tegevates organites; Vt 7948/12 ADD 1, lk 33. Vt 7948/12 ADD 1, lk 29. Vt 7948/12 ADD 1, lk /12 ADD 1. Täiendava teabe saamiseks vt I lisa. 8876/12 tv/ju 4 DG B 4A ET

5 d. naissoost kolmanda taseme hariduse omandanute osakaal lõpetanute koguarvus loodusteaduste ja tehnoloogiate valdkonnas ELi ja liikmesriikide tasandil. Aruandest ilmneb selge vajadus suurendada naiste osalemist otsuste tegemisel, sealhulgas kliimamuutuste leevendamise valdkonnas, nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ning vajadus suurendada kõrgharidusega naiste arvu loodusteaduste ja tehnoloogiate valdkonnas; 8. käesolevad järeldused tuginevad Euroopa Parlamendi, nõukogu, Euroopa Ülemkogu, komisjoni ning teiste selle valdkonna osalejate poolt võetud poliitilistele kohustustele, sealhulgas II lisas loetletud dokumentidele. RÕHUTADES, ET: 9. Kiiresti on vaja parandada soolist võrdõiguslikkust kliimamuutuste leevendamise valdkonna otsuste tegemisel, eelkõige transpordi- ja energiasektoris, ning suurendada teaduse ja tehnoloogia valdkonnas asjakohase haridusega naiste arvu ning asjaomaste teadusasutuste töös kõige kõrgemal tasandil osalevate naiste arvu. Kõigi naiste ja meeste võimalus realiseerida oma potentsiaali kogu elu jooksul, sealhulgas tärkavas rohelises majanduses, suure töökohtade loomise potentsiaaliga valdkonnas, mis pakub samuti uusi võimalusi ettevõtjatele, on oluline ka Euroopa konkurentsivõimele; 10. Soolised eelarvamused ja stereotüübid aitavad põlistada sooliselt segregeeritud haridussüsteemi, mille tulemuseks on sooliselt segregeeritud tööturg, sealhulgas kliimamuutuste leevendamiseks kõige olulisemates rohelise majanduse valdkondades nagu transpordi- ja energiasektor. Sellised eelarvamused ja stereotüübid on meeste ja naiste palgaerinevuse ja majandusliku ebavõrdsuse peamised põhjused ning need põhjustavad inimressursside raiskamist ning takistavad seega ELil saavutada maksimaalset konkurentsivõimet. 8876/12 tv/ju 5 DG B 4A ET

6 11. TERVITADES EIGE poolt eesistujariik Taani taotlusel koostatud aruannet Sooline võrdõiguslikkus ja kliimamuutused, 8 milles tõendatakse soolise tasakaalu puudumist otsuste tegemisel, sealhulgas kliimamuutuste leevendamise valdkonnas erinevatel tasanditel ning näidatakse, et on vaja parandada naiste juurdepääsu sellega seotud teaduse ja tehnoloogia valdkonna haridusele ning et on vaja parandada teadmisi ja andmete kättesaadavust naiste ja kliimamuutuste küsimuse kohta. 12. VÕTTES TEADMISEKS neli EIGE välja töötatud näitajat Pekingi tegevusprogrammi järelmeetmete võtmiseks, mis kajastavad määrava tähtsusega valdkonda K naised ja keskkond ja eelkõige selle eesmärki K.1: Kaasata naisi aktiivselt keskkonnaalaste otsuste tegemisse kõikidel tasanditel. EUROOPA LIIDU NÕUKOGU KUTSUB LIIKMESRIIKE JA EUROOPA KOMISJONI ÜLES kooskõlas nende vastavate pädevustega: 13. võtma aktiivseid ja konkreetseid meetmeid, mille eesmärk on saavutada kõikidel tasanditel, sealhulgas ELi tasandil naiste ja meeste tasakaalustatud esindatus kliimamuutuste leevendamise valdkonna otsuste tegemisel; 14. toetama naisi, kes tegutsevad riigi ja Euroopa tasandil teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, sealhulgas seoses Euroopa teadusruumiga ja asjaomaste ELi raamprogrammidega, ning hõlbustama naiste juurdepääsu haridusvaldkondadele ja elukutsetele loodusteaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas (STEM), kus nad on sageli alaesindatud; 8 Täielik pealkiri: Ülevaade Pekingi tegevusprogrammi K valdkonna: naised ja keskkond: sooline võrdõiguslikkus ja kliimamuutused rakendamise kohta ELis. (Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment: Gender Equality and Climate Change) 8876/12 tv/ju 6 DG B 4A ET

7 15. kaotama soolised stereotüübid ja edendama soolist võrdõiguslikkust hariduse ja koolituse kõigil tasanditel ning tööelus, et vähendada tööturul soolist segregatsiooni kliimamuutuste leevendamisega seotud tööstuses, teadusasutustes ja teistes valdkondades; 16. kõrvaldama tõkked, mis jätkuvalt takistavad naisi jõudmast kõrgemale tasemele kraadiõppes ja teaduses, eelkõige nn STEM erialadel, ning juhtivatele kohtadele kliimamuutuste leevendamise valdkonna otsuste tegemisel, eesmärgiga leida veel seni avastamata andeid; 17. tugevdama soolise mõõtme integreerimist Euroopa teadusruumi selle kvaliteedi ja mõju parandamiseks; 18. määrama kindlaks allesjäänud rahalised, halduslikud, kultuurilised ja liikuvusega seotud tõkked ja ületama need ning looma teaduse ja tehnoloogia valdkonnas ligitõmbavamad ja paindlikumad töötingimused, sealhulgas meetmetega töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks, et nii naised kui mehed saaksid sellest kasu; 19. edendama parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel, et võidelda sooliste stereotüüpidega, soolise haridusliku ja ametialase segregatsiooniga ning soolise ebavõrdsusega kliimamuutusi käsitlevate otsuste tegemisel; 20. integreerima soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhimõtte kõikidesse asjaomastesse kliimamuutuste leevendamise valdkonna õigusaktidesse, poliitikameetmetesse ja - vahenditesse, sealhulgas strateegia Euroopa 2020 raames, et eelkõige saavutada peamisi eesmärke hariduse, tööhõive, teadus- ja arendustegevuse ning heite vähendamise valdkonnas; ning KUTSUB komisjoni ÜLES jätkama meeste ja naiste võrdõiguslikkuse alaseid edusamme käsitlevate iga-aastaste aruannete koostamist, et jälgida asjaomaseid arenguid ELis strateegia Euroopa 2020 raames, Pekingi tegevusprogrammi, Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakti ( ) ja naiste harta (2010) järelmeetmete võtmist, andes juhiseid soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise küsimuse integreerimiseks poliitikavaldkondadesse; ning kaaluma ühes tulevases aruandes keskendumist naiste ja kliimamuutuste küsimusele; 8876/12 tv/ju 7 DG B 4A ET

8 21. jälgima regulaarselt soolise võrdõiguslikkuse olukorda kliimamuutuste (eelkõige kliimamuutuste leevendamise) valdkonna otsuste tegemisel ja asjaomastes haridusvaldkondades, kasutades I lisas sätestatud näitajaid, ning edendama täiendavaid uuringuid naiste ja keskkonna ning naiste ja kliimamuutuste kohta, sealhulgas kavandatud näitajate edasiseks arendamiseks ja parandamiseks, rakendades täiel määral EIGE tööd; 22. vaatama korrapäraselt läbi edusammud, mis on saavutatud nendes Pekingi tegevusprogrammis määratletud määrava tähtsusega valdkondades, mille puhul on juba kehtestatud näitajad, ning töötama välja näitajad kooskõlas komisjoni koostatud vahehindamise kavaga; ning KUTSUB komisjoni ÜLES võtma nende läbivaatamiste tulemusi arvesse oma iga-aastases meeste ja naiste võrdõiguslikkuse alaseid edusamme käsitlevas aruandes; 23. kasutama tõhusalt olemasolevaid võrreldavaid ELi andmeid ning koostöös riiklike ja Euroopa statistikaametitega tuginema olemasolevatele struktuuridele ja vahenditele, soodustades tõhusust ning kasutades vajaduse korral täiel määral ära EIGE tööd, et veelgi parandada võrreldavate ELi andmete kogumist, analüüsimist ja levitamist; 24. võtma kodanikuühiskonna osalusel meetmeid, et tõsta teadlikkust kliimamuutuste poliitika soolisest mõõtmest. 8876/12 tv/ju 8 DG B 4A ET

9 I LISA Näitajad, mis käsitlevad teemat Naised ja keskkond: sooline võrdõiguslikkus kliimamuutusi puudutavate otsuste tegemisel ja asjaomastes haridusvaldkondades Valdkond K on üks Pekingi tegevusprogrammis määratletud määrava tähtsusega valdkondadest, millega nõukogu peab veel tegelema. Naiste alaesindatuse jälgimise ja dokumenteerimise abil poliitiliste meetmete toetamiseks kõnealustes sektorites ja haridusvaldkondades soovitatakse esimese sammuna piiratud arvu asjakohaseid näitajaid. Näitajad annavad teavet, millises ulatuses on saavutatud Pekingi tegevusprogrammi eesmärk K.1. Need näitajad hõlmavad naiste osalemist kliimamuutuste valdkonna otsuste tegemisel riikide, ELi ja rahvusvahelisel tasandil ning keskkonna/kliimamuutuste valdkonnaga seotud hariduse soolist killustatust. EIGE koostatud aruanne näitab, et kliimamuutuste valdkonna poliitika sisu määravad suures osas energia- ja transpordisektorid. Seetõttu on loogiline keskenduda kõigepealt nendele sektoritele. Lisaks märgitakse EIGE aruandes, et transpordi- ja energiasektoris domineerivad otsustamisel mehed nii avaliku kui ka erasektori ettevõtetes ning samuti teadustegevuses. Osaliselt on selle põhjuseks soopõhised haridusalased valikud, mistõttu on see teine teema, millele esitatud näitajad keskenduvad. Kliimamuutuste poliitikas on väga asjakohased ka mitmed muud valdkonnad. Kuigi käesolevad näitajad keskenduvad peamiselt kliimamuutuste leevendamise küsimusele, hõlmavad need mõningal määral ka kliimamuutustega kohanemise poliitikat ning üldisemaid keskkonnaküsimusi, mida käesolevates järeldustes eriti ei käsitleta. Näitajad ei hõlma kliimamuutuste arenguaspekte, ega ka arengu- ja kliimamuutuste poliitikat teistes maailmajagudes. 8876/12 tv/ju 9 I LISA DG B 4A ET

10 NÄITAJA 1 Nimetus: Naiste ja meeste osakaal kliimamuutusi käsitlevaid otsuseid ELi liikmesriikides riigi tasandil tegevates organites Kontseptsioon: See näitaja annab teavet naiste ja meeste osakaalu kohta keskkonna/kliimamuutuste, transpordi- ja energiapoliitika kõrgeima taseme otsustamispädevusega riigiasutustes (tavaliselt ministeeriumid). Tuleks hõlmata järgmised ametikohad: 1. tasand: kõrgeimad tasandid/ametikohad (poliitiline tasand). 2. tasand: kõrgeim juhtimis- või haldusalane otsustustasand. 3. tasand: valdkondlike osakondade või üksuste juhatajad. 8876/12 tv/ju 10 I LISA DG B 4A ET

11 NÄITAJA 2 Nimetus: Naiste ja meeste osakaal kliimamuutusi käsitlevate otsuste tegemisel Euroopa Parlamendis ja komisjonis Kontseptsioon: See näitaja mõõdab naiste ja meeste osalemist kliimamuutuste poliitikat määravate otsuste tegemisel ELi tasandil. Teave kõrgel ametikohal olevatest isikutest (Euroopa Komisjon) ja komisjonide liikmetest (Euroopa Parlament) on kättesaadav nimetatud institutsioonide veebisaitidel. Euroopa Komisjonis vaadeldi nelja peadirektoraati: kliimameetmete peadirektoraat; keskkonna peadirektoraat; liikuvuse ja transpordi peadirektoraat; energeetika peadirektoraat. Igas peadirektoraadis vaadeldi kolme kõige kõrgemat otsustustasandit: 1. tasand: volinik; 2. tasand: kõrgeim juhtimis- või haldusalane otsustustasand; 3. tasand: valdkondlike osakondade juhatajad. 8876/12 tv/ju 11 I LISA DG B 4A ET

12 Nimetatud näitajaga määratakse naiste ja meeste osalus ka Euroopa Parlamendi kolmes komisjonis, kus kõige tõenäolisemalt tehakse kliimamuutusi käsitlevad otsused. See hõlmab: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni liikmeid; tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liikmeid; transpordi- ja turismikomisjoni liikmeid. 8876/12 tv/ju 12 I LISA DG B 4A ET

13 NÄITAJA 3 Nimetus: naiste ja meeste osakaal kliimamuutusi käsitlevaid otsuseid rahvusvahelisel tasandil tegevates organites Kontseptsioon: See näitaja annab teavet naiste ja meeste osalusest rahvusvahelise kliimapoliitika otsuste tegemisel. See näitab ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste konverentsil (COP) ja allorganites (SB) riikide delegatsioonidesse ja ELi delegatsiooni kuuluvate naiste osakaalu. UNFCCCi osaliste konverentsi delegatsioonid kujutavad endast rahvusvahelist kliimamuutuste poliitikat käsitlevaid poliitilisi läbirääkimisi pidavat ja seda poliitikat käsitlevaid otsuseid tegevat organit, mida toetavad teaduse ja tehnika küsimustes nõustav allorgan (SBSTA) ja täiendav rakendusorgan (SBI). Selle näitaja lähteandmed peaks hõlmama osaliste konverentsil (COP), SBSTAs ja SBIs liikmesriikide delegatsioonidesse ja ELi delegatsiooni kuuluvate naiste osakaalu viimase viie aasta jooksul, mille kohta andmed on kättesaadavad. Näitaja hõlmab: osaliste konverentsil (COP) liikmesriikide delegatsioonidesse ja ELi delegatsiooni kuuluvate naiste ja meeste keskmist osakaalu viimase viie aasta jooksul; SBSTAs ja SBIs liikmesriikide delegatsioonidesse ja ELi delegatsiooni kuuluvate naiste ja meeste keskmist osakaalu viimase viie aasta jooksul; SBSTAs ja SBIs delegatsioonide juhtide hulka kuuluvate naiste ja meeste keskmist osakaalu viimase viie aasta jooksul. 8876/12 tv/ju 13 I LISA DG B 4A ET

14 NÄITAJA 4 Nimetus: naiste ja meeste osakaal kolmanda taseme hariduse omandanute (ISCEDi tasemed 5 ja 6) koguarvus loodusteaduste ja tehnoloogiate valdkonnas ELi ja liikmesriikide tasandil Kontseptsioon: See näitaja mõõdab naiste ja meeste osakaalu kolmanda taseme hariduse omandanute hulgas. Hõlmatud on era- ja riiklike kõrgkoolide lõpetajad nii bakalaureuse- ja magistriõppe (ISCED 5) kui ka kõrgema teadusõppe / doktorikraadi (ISCED 6) tasemel. Näitaja 9 koosneb kahest koondväljast, mis sisaldavad seonduvaid asjaomaseid Eurostati haridusvaldkondi. Näitaja hõlmab: naiste ja meeste osakaalu loodusteadustes: bioteaduste (EF42 10 ) ja füüsikaliste loodusteaduste (EF44 11 ) valdkonnas; naiste ja meeste osakaalu tehnoloogias: tehnikaalade (EF52 12 ), tootmise ja töötlemise (EF54 13 ), arhitektuuri ja ehituse (EF58 14 ), transporditeenuste (EF84 15 ) ja keskkonnakaitse (EF85 16 ) valdkonnas Näitaja määratlemisel kasutatud haridustasemed ja -valdkonnad lähtuvad rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (ISCED) ning haridus- ja koolitusvaldkondi käsitlevast Eurostati käsiraamatust. ISCED 5 on määratletud kui kolmanda taseme hariduse esimene etapp ning see koosneb kahest kategooriast ISCED 5a ja ISCED 5b. Enamik ISCED 5a taseme õppekavasid on üldjuhul suures osas teoreetilised ja nende eesmärk on anda piisav kvalifikatsioon kõrgema taseme teadusõppesse astumiseks ja kõrgetasemelisi oskusi nõudvatel ametikohtadel töötamise alustamiseks. ISCED 5b programmid on praktilise suunitlusega ning nende sisu on tavaliselt valitud eesmärgiga valmistada õpilasi ette konkreetsel ametialal töötamiseks. ISCED 5b õppekavade läbimisel saadud kvalifikatsioon ei anna otsest juurdepääsu kõrgema taseme teadusõppele. ISCED 6 viitab kolmanda taseme hariduse teise etapi õppekavadele, mis annavad õiguse anda kõrgem teaduskvalifikatsioon, tihti doktori või filosoofiadoktori või muu kraadi tasemel. Õppekavad sisaldavad kõrgema taseme õpet ja iseseisvat uurimistööd ning valmistavad lõpetanuid ette akadeemiliseks karjääriks kõrgharidusasutustes. Viide koodidele Eurostati andmebaasis. Samas. Samas. Samas. Samas. Samas. Samas. 8876/12 tv/ju 14 I LISA DG B 4A ET

15 8876/12 tv/ju 15 I LISA DG B 4A ET

16 Viited II LISA 1) Euroopa Parlament Aruanne Naised ja kliimamuutused, vastu võetud 20. aprillil 2012 (dok T7-0145/2012). 2) Nõukogu Kõik nõukogu järeldused, mis on Pekingi tegevusprogrammi läbivaatamise kohta vastu võetud 17 ja eelkõige allpool esitatud. Nõukogu 28. novembri aasta järeldused kõrghariduse ajakohastamise kohta (ELT C 372, , lk 36). Nõukogu 11. oktoobri aasta järeldused Rio+20: säästva arengu saavutamise suunas majanduse roheliseks muutmise ja juhtimise parandamise kaudu (dok 15388/11). Nõukogu järeldused, 7. märts 2011, Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt ( ) (ELT C 155, , lk 10). Nõukogu 14. veebruari aasta järeldused hariduse ja koolituse rolli kohta Euroopa aasta strateegia rakendamisel (ELT C 70, , lk 1). Nõukogu 6. detsembri aasta järeldused, milles käsitletakse konkurentsivõimelise, vähese CO 2 -heitega, ressursitõhusa ja keskkonnahoidliku majanduse tööhõivepoliitikat (dok-d 16992/10 + COR 1). Nõukogu järeldused, 6. detsember 2010, mis käsitlevad pühendunumat ja tõhusamat tegutsemist meeste ja naiste palgaerinevuse kaotamiseks ning Pekingi tegevusprogrammi rakendamise läbivaatamist (ELT C 345, , lk 1). Nõukogu järeldused, 6. detsember 2010, Euroopa Komisjoni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia rakendamise toetamise kohta (dok 18127/10) indicators/platformaction/index_en.htm 8876/12 tv/ju 16 II LISA DG B 4A ET

17 Nõukogu järeldused, 19. november 2010, säästva arengu alase hariduse kohta (ELT C 327, , lk 11). Nõukogu järeldused, 26. mai 2010, Euroopa teadusruumi arendamisega seotud erinevate küsimuste kohta (dok 10246/10). Nõukogu järeldused, 30. november 2009, Sooline võrdõiguslikkus: majanduskasvu ja tööhõive suurendamine panus aasta järgsesse Lissaboni strateegiasse (dok 15488/09). Nõukogu järeldused, 21. oktoober 2009, mis käsitlevad ELi seisukohta Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsil ( detsember 2009) (dok 14790/09). Nõukogu järeldused, 30. mai 2008, peresõbraliku teaduskarjääri kohta: integreeritud mudeli väljatöötamine (dok 10212/08). Nõukogu järeldused, 9 juuni 2008, Pekingi tegevusprogrammi rakendamisel liikmesriikide ja ELi institutsioonide poolt tehtud töö läbivaatamise kohta: Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel (dok 9670/08). Nõukogu järeldused, 9. juuni 2008, mis käsitlevad sooliste stereotüüpide kaotamist ühiskonnas (dok 9671/08). Nõukogu 30. mai aasta järeldused Pekingi tegevusprogrammi rakendamisel liikmesriikide ja ELi institutsioonide poolt tehtud töö läbivaatamise kohta: Naiste hariduse ja koolitusega seonduvad näitajad (dok 9152/07). Nõukogu järeldused inimressursside arendamise kohta teaduse ja tehnoloogia valdkonnas Euroopa teadusruumis (dok 8194/05). 8876/12 tv/ju 17 II LISA DG B 4A ET

18 Nõukogu 1. detsembri aasta järeldused Pekingi tegevusprogrammi rakendamisel liikmesriikide ja ELi institutsioonide poolt tehtud töö läbivaatamise kohta [naiste osalemine otsustusprotsessides avalikus ja erasektoris]" (dok 15205/03). Nõukogu 2. detsembri aasta soovitus naiste ja meeste tasakaalustatud osalemise kohta otsustamisprotsessis (EÜT L 319, , lk 11). 3) Euroopa Ülemkogu Strateegia Euroopa 2020 (dok EUCO 13/1/10 REV 1). 4) Komis jon Aruanne naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas aastal saavutatud edu kohta (dok 8905/12 ADD 2). Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia ( ) (dok 13767/10). Komisjoni teatis Kindel kohustus tagada meeste ja naiste võrdõiguslikkus Naiste harta Euroopa Komisjoni avaldus aasta rahvusvahelise naistepäeva puhul seoses 15 aasta möödumisega tegevuskava ja avalduse vastuvõtmisest ÜRO naiste maailmakonverentsil Pekingis ning seoses naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise ÜRO konventsiooni 30. aastapäevaga (dok 7370/10). 5) Muu Alates 1. juulist 2011 ametis olevate eesistujariikide kolmiku (Poola, Taani ja Küpros) poolt 21. oktoobril 2011 Krakówis toimunud perekonna ja soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul kohtumisel esitatud deklaratsioon soolise võrdõiguslikkuse kohta. 8876/12 tv/ju 18 II LISA DG B 4A ET

19 Tööhõivekomitee 10. novembri aasta arvamus, milles käsitletakse tööhõivemõõdet keskkonnaalaste väljakutsetega tegelemisel (dok-d 16514/10 + ADD 1). Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Inimõiguste Nõukogu resolutsioon 10/4 inimõiguste ja kliimamuutuse kohta (25. märts 2009). Johannesburgi säästva arengu deklaratsioon (4. september 2002). Rio keskkonna- ja arengudeklaratsiooni 20. põhimõte (1992. aasta juuni). &l=en Agenda 21: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Rio tegevuskava (1992. aasta juuni). ELi ja ÜRO naiste vaheline partnerlus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks /12 tv/ju 19 II LISA DG B 4A ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Nõukogu otsus, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eri

Nõukogu otsus, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eri 20.12.2013 Euroopa Liidu Teataja L 347/965 OTSUSED NÕUKOGU OTSUS, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. 2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuring

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuring EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.11.2011 KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. 2020. aasta raamprogrammi

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 11. september 2009 (18.09) (OR. en) 13070/09 RECH 270 COMPET 374 EDUC 133 MÄRKUS Saatja: Saaja: Teema: Eesistujariik Delegatsioonid Aruteludokument Rootsi eesistumisperioodi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 204-209 Istungidokument A8-0253/206 2.8.206 RAPORT töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul (206/207(INI)) Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Naiste õiguste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 transport ja energia Tartu-Tallinn 11.-12.12.2013 Horisont 2020 struktuur Tipptasemel teadus Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad Marie Skladowska-Curie nimelised

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

Microsoft Word - CCBE soovitus advokaatide koolituse kohta.doc

Microsoft Word - CCBE soovitus advokaatide koolituse kohta.doc ITEM 5 SP/PS 23/24.11.2007 Représentant les avocats d Europe Representing Europe s CCBE soovitus Euroopa advokaatide koolituse tulemuste kohta CCBE soovitus Euroopa advokaatide koolituse tulemuste kohta

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2011-2012 Istungi VASTUVÕUD TEKSTID neljapäev 12. mai 2011 P7_TA-PROV(2011)05-12 ESIALGNE VERSIOON PE 464.203 Ühinenud mitmekesisuses SISUKORD VASTUVÕUD TEKSTID P7_TA-PROV(2011)0230

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem