Microsoft Word - krassgrund l6pparuanne.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - krassgrund l6pparuanne.doc"

Väljavõte

1 TÜ Eesti Mereinstituut Krassgrundi mereala inventeerimine Aruanne Lepingu vastutav täitja: G. Martin Tallinn

2 Sisukord Sisukord... 2 Sissejuhatus Materjal ja metoodika Tulemused Põhjataimestik Põhjaloomastik Väärtuslike põhjaelupaikade ja Loodusdirektiivi lisa I elupaigatüüpide levik Krassgundi madala piirkonnas Loodusdirektiivi Lisa I elupaigatüüpide levik Greatgrundi madala piirkonnas EU Life projekti Merekaitsealad Läänemere idaosas välja töötatud elupaikade klassifikatsioon Võimalik negatiivne mõju põhjaelustikule ja -elupaikadele...33 Kirjandus...34 Lisad 2

3 Sissejuhatus Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade Krassgrundi madala põhjataimestiku ja loomastiku liigilise koosseisu ja leviku iseärasuste ning piirkonna merepõhja elupaikade leviku kohta. Merepõhja elupaikade inventuur on aluseks mereala looduskaitseliste väärtuste seisundi hindamisel ja efektiivse kaitse korraldamisel. Varasem informatsioon Krassgrundi madala loodusväärtuste kohta polnud piisav, et kirjeldada nende levikut või hinnata nende seisundit. Krassgrundi madala uuringud viidi läbi aasta kevadel jälgides rahvusvaheliselt aktsepteeritud ning rahvusliku merekeskkonna seire programmi raames kasutatavaid metoodikaid. Inventuuri tulemuste esitamisel kasutati inventeerimisprojektide (sh. EL LIFE projekti Merekaitsealad Läänemere kirdeosas ) raames välja töötatud elupaikade klassifikatsiooniskeemi. EL Loodusdirektiivi Lisa I elupaigatüüpide leviku kirjeldus on koostatud lähtudes kõige uuematest täiendustest juhendmaterjalides. Projekti täitmisel osales TÜ Eesti Mereinstituudi merebioloogia osakonna töörühm: Georg Martin, PhD, projekti vastutav täitja, välitööd; Helen Orav-Kotta, PhD, aruande koostamine; Kristjan Herkül, MSc, GIS modelleerimine; Tiia Möller, MSc, laborant, välitööde läbiviimine; Kaire Kaljurand, laborant, välitööd, fotod; Arno Põllumäe, MSc, välitööd Teemar Püss, laborant, välitööd, videotöötlus; Merli Pärnoja, laborant, välitööd, proovide analüüs; Anastasia Kovtun, laborant, välitööd, proovide analüüs; Andrei Kante, laborant, proovide analüüs; Ivan Kuprijanov, laborant, proovide analüüs; Maarja Nõmmets, laborant, proovide analüüs; Liis Rostin, laborant, proovide analüüs; Greta Reisalu, laborant, proovide analüüs; Eliisa Rauzer, laborant, proovide analüüs. 3

4 1. Materjal ja metoodika Krassgrundi mereala inventeerimise käigus valmisid (1) merepõhja elupaikade leviku kaardid, (2) põhjataimestiku võtmeliikide levikukaardid. Lisaks (3) kirjeldati põhjaloomastiku- ja taimestiku liigilist koosseisu ja leviku iseärasusi, (4) iseloomustati piirkonna põhjakoosluste kvantitatiivset koosseisu, (5) anti ala looduskaitseliste väärtuste hinnang ja (6) määratleti ala ohustatus antropogeensete ja teiste tegurite poolt. Merepõhja põhjaelustiku ja elupaikade inventuur viidi läbi a. Merepõhja elupaikade ja elustiku kirjeldamiseks koguti andmeid 4,77 km 2 alalt kokku 114 jaamast sügavusvahemikus 0 37 m (Joonis 1). Hindamaks põhjataimestiku katvust, liigilist koosseisu ja põhja tüüpi koguti andmeid nii põhjaammutajatega, sukeldumistehnika kui ka allvee videosüsteemidega (sukelduja poolt opereeritavad videokaamerad ja drop kaamerad ehk merepõhja paadilt lastavad videosüsteemid). Põhjataimestiku kvantitatiivsed proovid korjati cm suuruste raamidega kolmes korduses 10 jaamast. Põhjaammutaja proove koguti kokku 22 jaamast ning allveevideo ülesvõtteid tehti 110 jaamas. Vastavalt metoodikale pesti kogutud kvantitatiivsed proovid nailonsõelal, mille võrgusilma diameeter oli 0,25 mm. Välitöödel kogutud proovid pakiti kilekottidesse, varustati etiketiga ning säilitati -20 C juures kuni nende laboratoorse analüüsini. Põhjaloomastiku- ja põhjataimestiku proovide analüüs viidi läbi EAK poolt akrediteeritud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi katselaboris registreerimisnumbriga L179. Laboratooriumis määrati proovis leiduvad taime- ja loomaliigid ning leiti iga liigi arvukus ja kuivkaal 1 m 2 kohta (loomade kaal peale 48 tundi ja taimede kaal peale 2 nädalast kuivamist 60 C juures). Salvestatud videomaterjal analüüsiti laboris saamaks jaamade põhjakoosluste katvuskirjeldusi. Merepõhja elupaikade levikukaartide koostamisel kasutati välitöödel kogutud andmeid ning olemasolevat informatsiooni merepõhja sügavuse ja geoloogia kohta. Elupaikade kaardistamisel kasutati kahte klassifikatsioonisüsteemi: 1. EL Loodusdirektiivi Lisa I elupaigatüüpide süsteemi (elupaigatüüpide defineerimise aluseks oli juhend Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine environment. Application of the habitats and birds directives., 2007). 2. LIFE Loodus projekti "Merekaitsealad Läänemere idaodas" raames välja töötatud rannikumere elupaikade klassifikatsiooni. Kaartide koostamisel kasutati GIS modelleerimist ArcGis keskkonnas. Kasutatud on katvuse andmeid nende parema esinduslikkuse tõttu Krassgrundi uuringualal. Liikide biomassiandmed on toodud iga liigi iseloomustuses. 4

5 Joonis 1. Proovipunktide paigutus Krassgrundi madalal. 5

6 2. Tulemused Põhjataimestik Krassgrundi madala põhjatüüpideks on paeplaat ja karid või klibu, kruus ja liiv. Kõva substraat on Krassgrundi madalal domineeriv levides suurel alal uuringuala keskosas. Klibused, kruusased ja liivased setted asuvad uuringuala äärealadel. Taimestik kasvas peamiselt kõval substraadil, samas liivamadalad olid väga sobivaks elupaigaks põhjaloomastiku liikidele (Joonis 2). Krassgrundi madala põhjataimestiku liigiline mitmekesisus oli keskmine, kokku esines 22 liiki vetikaid. Kõrgemaid taimi ei leidunud. Niitjaid vetikaid oli 17 ja tugeva tallusega vetikaid 5 liiki. Mitmeaastaste liikide osakaal kõigist esinenud vetikatest oli 32% ehk 7 liiki (Tabel 1). Kõige enam, 11 liiki, esines pruunvetikaid niitjatest Chorda filum, Dictyosiphon foeniculaceus, Ectocarpus siliculosus, Elachista fucicola, Eudesme virescens, Pilayella littoralis, Sphacelaria arctica, Stictyosiphon tortilis, tugeva tallusega liikidest esines Fucus vesiculosus, Fucus radicans ja Halosiphon tomentosus. Neist Fucus vesiculosus ja Fucus radicans on mitmeaastased liigid. Rohevetikaid kasvas uuringualal 6 liiki Cladophora glomerata, Monostroma balticum, Rhizoclonium riparium, Ulothrix flacca, Ulva intestinalis, Urospora penicilliformis. Kõik rohevetika liigid olid niitjad ning üheaastased. Niitjatest üheaastastest punavetikatest kasvas uuringualal 3 liiki - Ceramium tenuicorne, Ceramium virgatum, Rhodomela confervoides, mitmeaastastest Polysiphonia fucoides. Tugeva tallusega mitmeaastastest punavetikaliikidest leidus uuringualal Furcellaria lumbricalis. Põhjataimestiku üldkatvus varieerus 0 100% vahel. Suurimad biomassid esinesid uuringuala keskosas kõvadel põhjadel. Taimestiku katvus oli kõrgem madalamatel aladel kui sügavamal. 100% katvusega alasid leidus kuni 6,3 meetri sügavuseni, 75 95% üldkatvusega alad jäid sügavusvahemikku 0,6 6,7 meetrit % üldkatvusega alad olid vahemikus 3,8 12 meetrit. Sügavamal langes üldkatvus järsult. Lahtine Pilayella littoralis oli kantud kuni 24,6 meetri sügavusele (Joonis 3). Põhjataimestiku üldbiomassi maksimumid jäävad samuti madalamatele aladele. Maksimum üldbiomass esines ühes 0,4 meetri sügavuses jaamas 1733 g/m -2. 0,4 5,2 meetri sügavuses, kus esinesid kõvad põhjad, jäi üldbiomass vahemikku g/m -2, 2 5,7 meetrini varieerus üldbiomass g/m -2 vahel ning sügavamal sarnaselt üldkatvusele üldbiomass vähenes järsult. Pehmetel liivastel põhjadel oli taimestiku üldbiomass ja -katvus madalad (Lisa Joonis 2). Ceramium tenuicorne on Eesti vetes väga tavaline punavetika liik ning kasvab veepiirist m sügavuseni. Vetikaliik eelistab vett, mille soolsus on üle 5. Soome lahes paikneb liigi soolsuse alampiir 3,9 juures (liikide üldisloomustus Trei, 1991). C. tenuicorne oli uuringualal levinud kõvadel põhjadel 0,4 12,2 meetri sügavuses, tema üldkatvuse maksimum (43%) oli uuringuala lääneosas. Seal, kus liiki leidus, oli C. tenuicorne keskmine üldkatvus 15 %. C. tenuicorne keskmine kaal kõikide proovipunktide kohta oli 16,47 g/m -2 ning liigi olemasoluga proovipunktides g/m -2. Liiki esines 85% biomassiproovipunktides ning 31% videoproovipunktides (Joonis 4). Ceramium virgatum levikuala on 0,5 19 meetri sügavuses peamiselt avamere piirkonnas. Punavetikaliik eelistab kasvukohti, kus vee soolsus on üle 6,2. Lisaks kividele kasutab kinnitumiseks teisi taimi. Uuringualal kasvas vaid ühes jaamas 6 meetri sügavusel, kus liigi 6

7 biomass oli 42 g/m -2. Keskmine biomass kogu uuringualal oli 1.58 g/m -2 esinemissagedus 4%. Videojaamades liiki ei täheldatud. ning Chorda filum eelistab merealasid, mille vee soolsus ületab 6. Pruunvetikaliik kasvab 0,3 6 meetri sügavuses, üksikuid taimi on leitud ka kuni 14 meetri sügavuses. Krassgrundil on liik levinud 1,5 6,7 meetri sügavusel. Krassgrundi kirdeosas küündisid liigi üldkatvuse maksimumid 92%-ni, hajusalt oli liiki kogu alal, kus esines kõva substraat. C. filum it leiti 29% kõikidest videovaatlustest ja 22% biomassiproovidest. Keskmine biomass oli 1,38 g/m -2. Nendes jaamades, kus liik kasvas, oli vetika keskmine biomass 6,23 g/m -2 ning maksimumväärtused 25 g/m -2 (Joonis 5). Cladophora glomerata on Läänemeres laialt levinud. Rohevetikaliik kasvab nii mage- kui riimvees, tema ülemine soolsuspiir arvatakse olevat 15. Teda võib Leida veepiirilt kuni 5(8) m sügavuseni. Krassgrundil kasvas C. glomerata 0,4 6,7 meetri sügavusel. Seal kus liik esines, selget sügavusest tingitud katvuse muutusi ei täheldatud. Katvusmaksimumid kuni 82% jäid 0,4 5,2 meetri vahemikku. Videopunktides leidus liiki 8% ja biomassipunktides 11% kõikidest külastatud jaamadest. Biomass oli väga madal, kõikide punktide keskmisena ei ületanud see 0.01 g/m -2 ja punktides, kus liik kasvas, keskmine ei ületanud 0.07 g/m -2 (Joonis 6). Dictyosiphon foeniculaceus eelistab avamerepiirkondi, kus vee soolsus on üle 6. Tema leiukohad asuvad veepiirist kuni 9 meetri sügavuseni. Uuringualal jäid kasvukohad sügavusvahemikku 5,2 6 meetrit. Biomassid varieerusid 0,4 13,8 g/m -2. Keskmine biomass kõikide jaamade peale arvutatuna oli 1,04 g/m -2 ning kasvukoha jaamade keskmine oli 7,04 g/m -2. Liik kasvas 15% biomassijaamadest ja 4% videojaamadest. Pilayella littoralis ja Ectocarpus siliculosus on väga laialt levinud. P. littoralis esineb ka iseseisva kooslusena ning soolsuse alampiiriks on 4,5. Mõlemad liigid kasvavad paljudes kooslustes epifüütidena, kohati massiliselt. E. siliculosus oli levinud 0,4 9,6 meetri sügavusel 37% biomassijaamades. Kõikide jaamade keskmine biomass oli 11,53 g/m -2, liigi esinemisega jaamade keskmine oli 31,13 g/m -2, maksimum oli 93 g/m -2. Videolt ei ole liiki võimalik eristada ning tema katvused sisalduvad Pilayella littoralis katvustes. Elachista fucicola esineb ainult põisadru epifüüdina. Kasvab kuni 10 meetri sügavusel ja eelistab piirkondi, kus vee soolsus on üle 6. Krassgrundil kasvas liik vaid ühes 0,4 meetri sügavuses punktis, kuid biomass oli seal väga kõrge 229 g/m -2. Kogu uuringuala kohta andis see keskmiseks väärtuseks 8,47 g/m -2. Videomaterjalilt ei ole võimalik liiki fikseerida. Eudesme virescens levib tavaliselt 1-10 meetri sügavusel, võib kinnituda ka suurematele vetikatele. Krassgrundil kasvas 9 jaamas sügavusvahemikus 0,4 3,8 meetrit. Keskmine biomass kogu uuringualal oli 2,09 g/m -2, liigi esinemisega jaamades 6,26 g/m -2. Kokku oli liik levinud 33% jaamades. Videolt ei ole liiki fikseeritud. Põisadru Fucus vesiculosus on Läänemere kiviste põhjade suurim ning enimlevinud liik. Pruunvetika sügavuslevik jääb 0,5 12 meetri vahemikku, omaette vööndi moodustab üldiselt 1 4 m sügavusel, kasvab soolsusel >4,5. F. vesiculosus oli levinud sügavustes 0,4 10 meetrit. Liigi levikuala piirdus Krassgrundi põhjaosa kõvade põhjadega. Keskmine biomass kogu uuringualal oli 53,69 g/m -2. Liiki leiti vaid kahest biomassiproovist, kus väärtused jäid1, ,72 g/m -2 vahele. Liik fikseeriti 15% videoproovidest. Katvuse maksimumid küündisid 52%-ni, selliseid katvuseväärtusi leidus vaid väga väikeses sügavusvahemikus 0,4 7

8 1,9 meetri juures. 0,5 2,5 meetri vahemikus oli katvus 20 30%. Sügavamal liigi katvus vähenes (Joonis 7). Fucus radicans võib asustada samu biotoope, mis eelmine liik, kuid tema esinemine on harv. Uurimisalal kasvas ühes punktis 0,4 meetri sügavusel. Biomass jäi alla 0,01 g/m -2. Agarik Furcellaria lumbricalis esineb kõvadel põhjadel 1 20 m-ni ning pehmetel põhjadel võib teda leida sügavusvahemikust 4 10 m. Furcellaria lumbricalis kasvuala jäi uuringualal sügavusvahemikku 5 9,6 meetrit. Maksimaalselt küündis biomass 30 g/m -2, keskväärtus esinenud jaamades oli 13,30 g/m -2, mis teeb kõikide proovipunktide keskmiseks 2,46 g/m -2. Biomassipunktidest leidus liiki 19-s ning videopunktidest 3-s jaamas. Katvused olid väga madalad alla 5%. Halosiphon tomentosus võib kasvada kuni 12 meetri sügavuses, väga harva. Uuringualal kasvas 0,4 9,6 meetri sügavusel. Biomass oli kõikides jaamades väga madal, keskmiselt 0,74 g/m -2. Kõikide uuringuala jaamade keskmiseks teeb see 0,19 g/m -2. Liiki leiti 26% biomassijaamadest. Videomaterjalilt liiki ei täheldatud. Monostroma balticum i kasvualaks Läänemeres on sügavused kuni 2 meetrit. Krassgrundil leiti liiki triivivana 6 meetri sügavusel ühes jaamas, kus tema biomass oli 0.15 g/m -2. Pilayella littoralis kasvuala oli Krassgrundil 0,4 9,6 meetri sügavusel kõvade põhjade äärealadel. Maksimaalne katvus küündis 67%-ni. Kõige kõrgem oli katvus sügavusvahemikus 1,5 6,7 meetrit. Liiki esines 78%-s biomassi- ja 31%-s videojaamades. Keskmine biomass kogu uuringualal oli 56,65 g/m -2, liigi esinemisega jaamades 72,84 g/m -2. Lahtiselt esines liiki 10 27,7 meetri sügavusel, kus katvus küündis 70%-ni (Joonis 8). Polysiphonia fucoides on tavalisemaid taimeliike Eesti rannikuvetes. Liik levib madalast rannaveest kuni 20 meetri sügavuseni. Enamik leiukohti asub sügavamal kui 5 meetrit. Eelistab vee soolsust üle 5. Krassgrundis leidus liiki sügavusvahemikus meetrit. Biomassiproovides vetikaliiki ei leitud. Esines 10%-s kõikidest videojaamadest meetri sügavusel oli katvus 10 60%, ülejäänud leiukohtades oli katvus kuni 5%. Rhizoclonium riparium esineb enamasti väheste niitidena teiste taimede hulgas. Sobiv vee soolsus on 0,6 7,7. Enamasti kasvab madalas vees, kuid on levinud kuni 13,5 meetri sügavuseni. Uuringualal kasvas ühes 0,4 meetri sügavuses jaamas, kus biomass oli 0,34 g/m -2. Videomaterjalilt liiki ei fikseeritud. Rhodomela confervoides eelistab kõrgema soolsusega vett (üle 6 ) ja sügavamaid alasid (üle 5 m). Soolsuse alampiiriks on 5,2 ning on leitud ka Eesti merevees 1 20 m sügavuselt. Kasvab peamiselt avameres, kus moodustab iseseisvaid kooslusi. Krassgrundil levis liik 7%-s proovipunktides sügavusega 6-9,6 meetrit, keskmine biomass kogu alal ei ületanud 0,01 g/m - 2, kahe jaama keskmine, kus liiki esines, oli 0,18 g/m -2. Sphacelaria arctica on Läänemere sügavamates osades väga levinud, sageli on ta seal ainuke taimeliik. Esineb 6 19 m sügavusel. Eelistab lainetusele suhteliselt avatud kohti. Kasvab aladel, kus vee soolsus on üle 5, Soome lahes on liigile soolsuse alampiiriks 3,9. Krassgrundis kasvas üksikutes jaamades sügavusvahemikus 5,2 22 meetrit. Keskmine biomass oli uuringualal 0,06 g/m -2, katvus ei ületanud 5%. 8

9 Stictyosiphon tortilis kasvukohad on 0,1 16,5 meetri sügavuses, enamik leiukohti asuvad Läänemere avaosas, kus vee soolsus ületab 5,5. Krassgrundi uuringualal kasvas vetikaliik ühes jaamas 3,8 meetri sügavuses, kus biomass oli 0,06 g/m -2. Ulothrix flacca esineb Läänemeres koos teiste rohevetikatega madalas rannavees. Krassgrundil kasvas liik ühes 0,4 meetri sügavuses proovipunktis, kus tema biomass oli 2,05 g/m -2. Uuringuala keskmine biomass oli 0,08 g/m -2. Videojaamades liiki ei leitud. Ulva intestinalis eelistab madalaid rannikualasid, sobivate tingimuste korral levib kuni 6 meetri sügavuseni. Krassgrundil kasvas rohevetikaliik 0,4 6 meetri sügavusel, katvus ei ületanud 10%. Keskmine biomass oli kogu uuringualal 0,53 g/m -2, liigi esinemisega jaamades 2,03 g/m -2. Kokku leiti liiki 26% biomassiproovidest ja 2% videojaamadest. Urospora penicilliformis on varem leitud väga üksikutest kohtadest madalas rannikuvees. Krassgrundil leiti liiki ühest jaamast 0,4 meetri sügavusel biomassiga 1,02 g/m -2. 9

10 Tabel 1. Taimeliikide keskmine biomass ning sügavuslevik Krassgrundi uuringualal ( 1 niitjad, 2 tugeva tallusega, 3 üheaastased, 4 mitmeaastased vetikad, * lahtise vetika sügavuslevik). Keskmine biomass (g/m 2 ) kõikide proovipunktide kohta Keskmine biomass (g/m 2 ) liigi esinemisega proovipunktide kohta Esinemissagedus % biomassiproovidest Esinemissagedus % videojaamadest Liik Ceramium tenuicorne 1,3 16,47 19, ,4 12,2 Ceramium virgatum 1,4 1,58 42, Chorda filum 2,3 1,38 6, ,5 6,7 Cladophora glomerata 1,3 0,01 0, ,4 6,7 Dictyosiphon foeniculaceus 1,3 1,04 7, ,2 6 Ectocarpus siliculosus 1,3 11,53 31, ,4 9,6 Elachista fucicola 1,3 8,47 228,69 4-0,4 0,4 Eudesme virescens 1,3 2,09 6, ,4 3,8 Fucus vesiculosus 2, 4 53,69 742, ,4 10 Fucus radicans 2, ,4 0,4 Furcellaria lumbricalis 2, 4 2,46 13, ,6 Halosiphon tomentosus 2,3 0,19 0, ,4 9,6 Monostroma balticum 1,3 0,01 0, Min sügavus (m) Max sügavus (m) 27,7* 9,6 Pilayella littoralis 1,3 56,65 72, ,4 Polysiphonia fucoides 1, ,6 Rhizoclonium riparium 1,3 0,01 0,34 4-0,4 0,4 Rhodomela confervoides 1,4 0,01 0, ,6 Sphacelaria arctica 1,4 0,06 1, ,2 22 Stictyosiphon tortilis 1,3 <0,01 0,06 4-3,8 3,8 Ulothrix flacca 1,3 0,08 2,05 4-0,4 0,4 Ulva intestinalis 1,3 0,53 2, ,4 6 Urospora penicilliformis 1,3 0,04 1,02 4-0,4 0,4 10

11 Joonis 2. Krassgrundi mereala põhjasetted. 11

12 Joonis 3. Põhjataimestiku üldkatvuse levik. 12

13 Joonis 4. Ceramium tenuicorne katvus. 13

14 Joonis 5. Chorda filum katvus. 14

15 Joonis 6. Cladophora glomerata katvus. 15

16 Joonis 7. Fucus vesiculosus katvus. 16

17 Joonis 8. Pilayella littoralis katvus. 17

18 2. 2. Põhjaloomastik Uurimisalal elutses kokku 25 põhjaloomastiku liiki. Kõige enam oli vähke 10 liiki Asellus aquaticus, Balanus improvisus, Corophium volutator, Gammarus oceanicus, Gammarus salinus, Gammarus zaddachi, Idotea baltica, Idotea chelipes, Jaera albifrons, Saduria entomon. Limuseid oli 7 liiki Cerastoderma glaucum, Hydrobia ulvae, Lymnea peregra, Macoma balthica, Mya arenaria, Mytilus trossulus, Theodoxus fluviatilis. Usse oli 5 taksonit Bylgides sarsi, Halicryptus spinulosus, Hediste diversicolor, Marenzelleria neglecta, Oligochaeta. Veel elutsesid uuringualal putukavastsetest Chironamidae, sammalloomadest Electra crustulenta ja hüdraloomadest Gonothyraea loveni. Toitumistüüpidest oli 10 liigiga kõige enam esindatud herbivoorid 10. Detrivoore oli 6, filtreerijaid ja karnivoore mõlemaid 5 liiki. Domineerivateks liikideks kõvadel põhjadel olid tõruvähk Balanus improvisus ning söödav rannakarp Mytilus trossulus. Pehmetel põhjadel domineeris balti lamekarp Macoma baltica (Tabel 2). Eelnevatele uuringuandmetega võrreldes on põhjaloomastiku liigiline mitmekesisus madal. Loomastiku mõõdukas liigiline mitmekesisus on tõenäoliselt tingitud setete vähesest varieeruvusest ning mõõdukad taimestiku mitmekesisuse ja biomassi väärtused. Asellus aquaticus (tavaline vesikakand) elab Läänemeres magestunud aladel paiguti üsna arvukalt (liikide üldisloomustus Järvekülg & Veldre, 1963). Uuringualal esines ühes proovis 6 meetri sügavusel, kus biomass oli 0,06 g/m -2. Balanus improvisus (tavaline tõruvähk) talub vee tugevat magestumist ja ka kõrget soolsust (0 40 ), reostust ja eutrofeerumist ning elab valdavalt rannalähedastes vetes sessiilse eluvormina. Krassgrundil oli ta väga levinud uuringuala ääreosa kivistel põhjadel, esinedes 55%-s biomassijaamades ja 38%-s videojaamades. Katvused ulatusid kuni 26%-ni. Tõruvähk oli piirkonna üks võtmeliikidest 6,1 g/m -2 keskmise biomassiga. Nende punktide keskmine, kus liiki esines, oli biomass 11,18 g/m -2. Levikusügavused jäid vahemikku 6 37 meetrit (Joonis 9). Bylgides sarsi esineb rannikualadel harva ja eelistab sügavamaid merealasid. Tegemist on suure liikumisvõimega kiskjaga. Krassgrundis leiti liiki vaid ühes 35 meetri sügavuses proovis, kus liigi biomass oli 0,18 g/m -2. Cerastoderma glaucum (söödav südakarp) eelistab liivast põhja ja elab valdavalt madalas (alla 10 meetrises) rannavees. Üsna harva leidub teda kuni 25 meetri sügavuseni. Uuringualal leidus liiki 2 proovis, milles liigi keskmine biomass oli 7,99 g/m -2. Chironamidae (surusääsklaste vastsed) leidub tavaliselt rannikulähedases madalas vees ning harvem ka avameres. Uuringualal leidus liiki vaid ühes 6 meetrises punktis. Keskmine biomass jäi alla 0,01 g/m -2. Corophium volutator (harilik kootvähk) elupaigaks on mudase ja savise põhjaga madalad merealad. Krassgrundi merealal leidus harilikku kootvähki 6 37 meetri sügavuses kokku 41%-s jaamades. Liigi esinemisega proovipunktides oli keskmine biomass 0,05 g/m -2, kogu uuringuala keskmine oli 0,02 g/m

19 Electra crustulenta (tavaline kamarlane) kasvab kinnitunult kividele ja põisadrule. Avarasoolase liigina talub soolsuse vähenemist kuni 2 -ni. Uuringualal oli kividel ühes 17 meetri sügavuses jaamas. Gammarus e (perekond kirpvähi) liigid elavad ranna lähedal ja taimestikuga kaetud merepõhjal. Kirpvähid eelistavad liikuvat ja hapnikurikast vett. Läänemeres levib sagedamini 5 liiki. Krassgrundil leiti Gammarus juv. (juveniilid), Gammarus oceanicus, Gammarus salinus, Gammarus zaddachi. Hiljuti sisserännanud võõrliiki Gammarus tigrinus t uurimisalal ei leitud. Kirpvähke esines 44%-s proovides, keskmised biomassid jäid alla 0,14 g/m -2. Kirpvähkide levikusügavus oli 0,4 17 meetrit. Gonothyraea loveni on avarasoolane liik, kasvab kuni paarikümne meetri sügavuses. Krassgrundil olid elupaigaks 24 ja 36 meetri sügavused jaamad. Kõikide proovipunktide keskmine biomass jäi alla 0,01 g/m -2, esinenud proovide keskmine oli 0,05 g/m -2. Halicryptus spinulosus (harilik silinderkärslane) on Läänemeres laialt levinud hilisjääaja reliktne liik. Eelistab orgaaniliste jäänuste poolest rikkaid muda- ja savisetteid. Tegemist on külmalembese liigiga ning seetõttu asustab ta peamiselt sügavamaid alasid. Uuringualal oli silinderkärslane levinud 30,4 36,6 meetri sügavustes jaamades. Kogu uuringuala keskmine biomass oli 0,09 g/m -2, esinenud proovipunktide keskmine 0,48 g/m -2. Esines 18%-s põhjaloomastiku proovides. Hediste diversicolor (tavaline harjasliimukas) on kõige sagedasem hulkharjasuss Läänemere rannavetes. Talub magestumist soolsuseni 3,5. Uuringualal oli liik levinud laias sügavusvahemikus 6 30,4 meetrini, kokku 18%-s jaamades. Keskmine biomass oli liigi esinemisega punktides 0,01 g/m -2, kogu uuringualal <0,01 g/m -2. Hydrobia ulvae (lamekeermene vesitigu) on avarasoolane merevorm. Teoliik elab eelkõige madalas vees, taimestikuga kaetud põhjal. Uuringualal levis kahes jaamas sügavustega 6 ja 15,5 meetrit. Keskmine biomass nende jaamade kohta oli 0,31 g/m -2, kogu uuringuala keskmine oli 0,03 g/m -2. Idotea baltica (balti lehtsarv) ja Idotea chelipes (roheline lehtsarv) on tavalised kakandilised Läänemeres. Nende elupaikadeks on rannalähedased taimestikurikkad veealad. Uuringualal paiknesid mõlema liigi elupaigad 0,4 6 meetri sügavuses. Keskmine biomass oli madal 0,05 g/m -2, liigi esinemisega proovipunktides kuni 0,36 g/m -2. Lehtsarvede esinemissagedus proovipunktides oli 26%. Jaera albifrons (valgelaup-kakand) on Läänemeres väga tavaline. Elupaikadeks on rannalähedased taimestikurikkad veealad. Uuringualal leiti liiki hajusalt 6 17,7 meetri sügavusest 18%-s jaamades. Keskmine biomass uuringualal jäi alla 0,01 g/m -2. Lymnea peregra (munajas punntigu) on samuti väga tavaline madala, taimestikurikka rannikuvee liik. Uuringualal esines vaid ühes 5 meetri sügavuses jaamas biomassiga 4,22 g/m - 2. Macoma balthica (balti lamekarp) talub väga hästi soolsuse vähenemist ning on ühtlasi kõige laialdasemalt levinud ja suurema arvukusega limuseliik Läänemere pehmetel põhjadel. See liik elab eelkõige madalama veega kuni 40 meetriste sügavustega aladel. Kui hapnikuolud on soodsad, laskub ta märgatavalt sügavamale, isegi kuni 100 meetriste sügavusteni. Maksimaalne sügavus, kust biomassi proove koguti oli 37 meetrit ning antud sügavusel esines 19

20 ka lamekarpi. Liiki leidus 77%-s biomassiproovides. Keskmine biomass kogu uuringualal oli kõrge 35,18 g/m -2, liigi esinemisega proovide küündis keskmine biomass 45,52 g/m -2 ni. Suurimad biomassiväärtused esinesid 36 meetri sügavusel 185 g/m -2. Limuseliik puudus vaid üksikutes jaamades. Marenzelleria neglecta (virgiinia keeritsuss) on Põhja-Ameerika päritoluga võõrliik, kes tungis Läänemere põhjaossa alles 1990 ndate keskpaigas. Tegemist on oportunistliku liigiga, kes suudab asustada suuri süvikuid kui ka madalaid kõrge troofsusega merepiirkondi. Keeritsuss levis hajusalt 32%-s proovides sügavusvahemikus 28,5 37 meetrit. Uuringuala keskmine biomass oli 0,02g/m -2, esinenud jaamade keskmine 0,06 g/m -2. Põhja-Ameerika päritolu võõrliik Mya arenaria (liiva-uurikkarp) elab põhjasetteis, kus erinevalt teistest Läänemere liikidest suudab kaevuda kuni 30 cm sügavuseni. Asustab peamiselt madalaid, alla 10 meetri sügavusega alasid. Uuringualal oli liiki kahes proovis, mis olid kogutud sügavustest 6 ja 15,5 meetrit. Keskmine biomass kogu uuringualal oli 0,05 g/m -2, liigi esinemisega proovides 0,55 g/m -2. Mytilus trossulus (söödav rannakarp) on sessiilne eluvorm, filtreerija ning vajab kinnitumiseks kõva substraati. Läänemeres levib liik kuni 40 meetri sügavuseni. On kõige massilisem Läänemere põhjaloomastiku liik kivistel põhjadel, talub suuri temperatuuri ja soolsuse kõikumist. Rannakarpidega asustatud merepõhja ruutmeeter suudab puhastada m 3 vett ööpäevas. Krassgrundis oli tegemist põhjaloomastiku võtmeliigiga, keda leidus 82%-s biomassiproovides ning ka sama paljudes videopunktides. Keskmine biomass oli erakordselt kõrge. Kogu uuringuala keskmiseks mõõdeti 63,57 g/m -2 ja esinenud proovipunktide keskmine oli 77,7 g/m -2. Maksimaalne biomass 555 g/m -2 esines 17 meetri sügavuses. Esines 6-37 meetrini, üldiselt liigi biomass sügavuse suurenedes vähenes (Joonis 10). Oligochaeta (väheharjasussid) on avarasoolased mageveeliigid, kes suudavad elada ka riimvees. Uuringualal oli neid 32%-s biomassiproovides, keskmine biomass uuringualal oli väiksem kui 0,01 g/m -2. Levikusügavus oli meetrit. Saduria entomon (merikilk) on jääaja relikt. Merikilk levib kogu Läänemeres, kuid rohkearvuliselt esineb vaid sügavamatel aladel. Krassgrundis leidus liiki sügavamatel aladel 24,6 30 meetrises sügavusvahemikus. Esinemissagedus oli 9%. Keskmine biomass kogu uuringualale oli 0,9 g/m -2, liigi esinemisega proovides küündis aga keskmine kuni 9,89 g/m -2. Theodoxus fluviatilis (vesiking) on elutingimuste suhtes võrdlemisi plastiline ja talub kuni 16 vee soolsust. Läänemere rannikupiirkonda asustab ta kogu ulatuses, laskudes tavaliselt mõnekümne meetri sügavuseni. Uuringualal esines teda ühes 6 meetri sügavuses punktis, kus liigi biomass oli 1,02 g/m -2. Põhjaloomastiku keskmised biomassid varieerusid erinevates sügavusvahemikes oluliselt. Suurimad biomassi väärtused jäid 2-10 meetri vahele g/m -2. Maksimaalsed väärtused esinesidki 8-10 meetri sügavuses. Kui põhjataimestik sügavamal praktiliselt puudus, siis põhaloomastiku biomass küll vähenes kuid oli sügavusel meetrit stabiilne. Keskmised väärtused jäid vahemikku g/m -2 (Lisa Joonis 3). 20

21 Tabel 2. Loomaliikide keskmine biomass ning sügavuslevik Krassgrundi uuringualal ( H herbivoorid, F filtreerijad, D detrivoorid, K kiskjad). Liik Keskmine biomass (g/m 2 ) kõikide proovipunktide kohta Keskmine biomass (g/m 2 ) liigi esinemisega proovipunktide kohta Esinemis-sagedus % Asellus aquaticus H <0,01 0, Balanus improvisus F 6,1 11, Bylgides sarsi K 0,01 0, Cerastoderma glaucum F 0,59 7,99 7 9,6 9,6 Chironomidae D <0,01 <0, Corophium volutator D 0,02 0, Electra crustulenta F Gammarus juv H <0,01 0, Gammarus oceanicus H 0,16 0, ,4 5,2 Gammarus salinus H 0,14 0, ,4 9,6 Gammarus zaddachi H 0,02 0, Gonothyraea loveni K <0,01 0, Halicryptus spinulosus K 0,09 0, ,4 36,6 Hediste diversicolor D <0,01 0, ,4 Hydrobia ulvae H 0,03 0, ,5 Idotea baltica H 0,09 0, ,4 5,2 Idotea chelipes H 0,05 0, ,4 6 Jaera albifrons H <0,01 0, ,7 Lymnea peregra H 0,16 4, Macoma balthica D 35,18 45, Marenzelleria neglecta D 0,02 0, ,5 37 Mya arenaria F 0,05 0, ,5 Mytilus trossulus F 63,57 77, Oligochaeta D <0,01 0, Saduria entomon K 0,9 9, ,6 30 Theodoxus fluviatilis H 0,05 1, Min sügavus (m) Max sügavus (m) 21

22 Joonis 9. Tõruvähi Balanus improvisus katvus. 22

23 Joonis 10. Söödava rannakarbi Mytilus trossulus katvus. 23

24 3. Väärtuslike põhjaelupaikade ja Loodusdirektiivi lisa I elupaigatüüpide levik Krassgundi madala piirkonnas Loodusdirektiivi Lisa I elupaigatüüpide levik Krassgrundi madala piirkonnas Tegemist on EL Loodusdirektiivi lisas I Euroopa Liidu poolt oluliseks peetud elupaigatüüpidega, mille kaitsmine eeldab spetsiaalsete loodushoiualade rajamist loeteluga ja nende elupaikade eestikeelsete kirjeldustega. Kõikide Krassgrundil esinevate Loodusdirektiivi lisas I esitatud mereelupaigatüüpide kohta on antud lühikirjeldus koos levikukaartidega. Kogu selle klassifikatsioonisüsteemi puuduseks on peetud klassifikatsiooniühikute liiga üldist detailsuse astet. Praktilises looduskaitses on enamasti vajalik suurem detailsuse aste (koosluste ja populatsioonide tase). Elupaigatüüpide hindamisel kasutati 2007 aastal täiendatud definitsiooni (Interpretation Manual of European Union Habitats, 2007). Elupaigatüübi leviku määramisel kasutati geoloogilist, batümeetrilist ja bioloogilist informatsiooni. Eesti rannikumeres paiknevad EL Loodusdirektiivi elupaigad (eestikeelne nimetus: Paal, 2007): 1110 Mereveega üleujutatud liivamadalad 1130 Jõgede lehtersuudmed 1140 Mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud 1150 Rannikulõukad 1160 Laiad madalad abajad ja lahed 1170 Karid Loodusdirektiivi lisa I elupaigatüüpide definitsioonide kohaselt leidub Krassgrundi piirkonnas 2 elupaigatüüpi: mereveega üleujutatud liivamadalad (1110) ning karid (1170) (Joonis 11, Tabel 3). Kokku hõlmavad need 2 elupaigatüüpi 40,28% kogu uuritud alast. Tabel 3. Krassgrundi uurimisalal esindatud elupaigad (EL Loodusdirektiivi lisas I Euroopa Liidu poolt oluliseks peetud elupaigatüüpidega) ja nende levikuandmed. Kood Elupaik Pindala (m 2 ) Pindala (km 2 ) % 1110 Mereveega üleujutatud liivamadalad ,20 0,45 9, Karid ,43 1,47 30,84 Kokku ,64 1,92 40,28 Elupaigatüüp 1110 Mereveega üleujutatud liivamadalad. Vastavalt 2007 aasta definitsioonile on selle elupaigatüübi puhul tegemist erineva kujuga merepõhjast eristuva, valdavalt liivastest setetest koosnevate moodustistega. Peale liivase sette võib põhja substraadi hulka kuuluda ka jämedamat fraktsiooni kuni kruusa ja kivideni välja. Juhul kui liivane sete katab kõvemat substraati kas peenema või paksema kihina, klassifitseeritakse sellised põhjad samuti liivamadalateks, juhul kui settes esinevad liivamadalatele omased bioloogilised kooslused. Liivamadalaid iseloomustab iseloomuliku elustiku olemasolu, millele Läänemere tingimustes vastab kõrgemate taimede, mändvetikate ja arvutate 24

25 karbipopulatsioonide esinemine. Tavaliselt ei ulatu liivamadalad sügavamale kui 20 meetrit, kuid definitsiooni järgi võib sügavus olla ka suurem, kui settes esinevad liivamadalatele iseloomulikud kooslused. Seega uue definitsiooni järgi on määravaks peamiselt vaid kaks faktorit: sette koostis (peab domineerima liivane sete) ja iseloomulik bioloogiline komponent. Ulatuslikud madalaveelised alad on iseloomulikud eriti Lääne-Eesti rannikumerele. Tunnustaimed: Elupaigatüübile on iseloomulik suhteliselt taimestikuvaeste koosluste olemasolu. Kuna elupaigatüüp esineb enamasti hüdroloogiliselt aktiivsetes piirkondades, siis on ka kinnitunud põhjataimestiku esinemine tavaliselt raskendatud. Kui põhjataimestik esineb, siis on ta esindatud kõrgemate veetaimede või harvem mändvetikate kooslustega aasta juhendi järgi on liivamadalatele iseloomulikud meriheina, penikeelte, Ruppia sp. ja mändvetikate kooslused. Tunnusloomad: kuna tegemist on tavaliselt aktiivsete põhjadega on sessiilne põhjaloomastik tavaliselt suhteliselt liigi ja biomassivaene. Tüüpilisemateks liikideks on balti lamekarp, liivauurikkarp, südakarp, tavaline harjasliimukas, merikilk. Kaitsestaatus: osaliselt sees olemasolevates hoiualades. Avamere liivamadalad hetkel ilma kaitsestaatuseta. Ohustatus: Üldiselt mitte ohustatud. Ohuks eelkõige otsene inimtegevus (süvendamine, kaadamine). Esinemine Krassgundi uuringualal: Elupaigatüüp on levinud laiema vööndina Krassgrundi lõunaosas ning väiksel alal lääneosas suurematel sügavustel 21,5 37 meetrit. Pindala on kokku 0,45 km 2, mis moodustab kogu alast 9,44%. Taimestiku katvus ja liigiline mitmekesisus on madal, domineerivad liigid on Pilayella littoralis ja Elachista fucicola. Loomadest on domineerivad Macoma balthica, Mytilus trossulus, Saduria entomon (Joonis 11). Elupaigatüüp 1170 Karid. Loodusdirektiivi mõistes (2007 aasta täpsustatud definitsioon) on karide näol tegemist merepõhjast litoraali või sublitoraali kerkivate reeglina kõvast substraadist moodustunud pinnamoodustistega. Selle elupaigatüübi sügavusleviku määramisel ei kasutata enam kindlat sügavuse parameetrit vaid elupaigatüübi olemasolu määratakse ära iseloomulike bioloogiliste koosluste tsoneeringuga. Iseloomulikeks liikideks on Läänemere tingimustes välja toodud Fucus vesiculosus, Furcellaria lumbricalis, Mytilus trossulus, Dreissena polymorpha ja Balanus improvisus esinemine. Karisid asustavat elustikku iseloomustab äärmiselt kõrge bioloogiline produktiivsus ja dünaamilised keskkonnatingimused. Eesti rannikumeres esineb antud elupaigatüüp suhteliselt harva. Enamasti on teda leida moreense päritoluga merepõhja seljandike piirkonnas ning veealuste paepaljandite puhul. Siin moodustuvad karid rahnude kuhjatistest või rahnude ja kiviklibu moodustistest. Eestis kuuluvad karide elupaigatüüpi rannikumere rahnuderikkad alad või aluspõhjakivimeist merepõhjakõrgendikud, mis paguvee ajal võivad ulatuda üle veepinna. Eestis tuleb selle elupaigatüübi alla arvata ka mõnede saarte ümbruses (Osmussaar, Pakri ja Vaika saared) esinevad enam-vähem sileda pealispinnaga ning astmeliselt sügavamale laskuvad kaljurahnud. 25

26 Tunnustaimed: Põhjataimestiku moodustavad põhiliselt erinevad pruun-, rohe- ja punavetikate kooslused. Kui valgustingimused (sügavus) võimaldavad, siis areneb sublitoraalis kõrge biomassiga ja liigilise mitmekesisusega põisadru kooslus. Põisadru vööndist sügavamal leidub siin tavaliselt ohtralt kinnituvat agarikku või söödavat rannakarpi. Tunnusloomad: Selgrootutest võib leida kividel vetikate vahelt ja sügavamatest piirkondadest söödavat rannakarpi Mytilus edulist ja rändkarpi Dreissena polymorpha. Põisadru kooslustes elab hulgaliselt liikuvaid põhjaloomi kirpvähid Gammarus spp., müsiidid Neomysis integer, Praunus spp., lehtsarved Idotea spp. Kaitsestaatus: avamere karid on enamasti väljaspool olemasolevate kaitsealade piire. Enamuses ilma kaitsestaatuseta. Ohustatus: Eesti rannikumere tingimustes on elupaigatüüp ohustatud enamikel juhtudel vaid kaudsete ohtude poolt. Inimese majandustegevus praeguse intensiivsuse juures tavaliselt seda elupaigatüüpi ei häiri. Intensiivne ehitustegevus karide piirkonnas ohustab nii substraati kui ka karide elustikku. Esinemine Krassgundi uuringualal: Elupaigatüüp on levinud uuringuala keskmes 1,47 km 2 alal. Kogu uuritud alast moodustab see 30,84%. Elupaigatüüp asustab sügavusi vahemikus 0,4 16,3 meetrit. Põhjataimestiku keskmine üldkatvus on 67%. Domineerivamad liigid on Cladophora glomerata, Pilayella littoralis, Ectocarpus siliculosus, Ceramium tenuicorne, madalamatel sügavustel ka Fucus vesiculosus. Loomadest olid domineerivad kividele kinnituvad Mytilus trossulus ja Balanus improvisus (Joonis 11). 26

27 Joonis 11. Loodusdirektiivi Lisa 1 elupaigatüüpide levik. 27

28 3. 2. EU Life projekti Merekaitsealad Läänemere idaosas välja töötatud elupaikade klassifikatsioon Praktilise looduskaitse puhul on tavaliselt vaja tegutseda tasemel, mis võimaldab korraldada bioloogiliste objektide või üksuste kaitset. Selle tõttu on EL Loodusdirektiivi elupaigatüübid enamasti liiga üldised ning Läänemere idaosa rannikualade inventeerimisel tekkis vajadus arendada välja elupaikade klassifikatsioon, mis võimaldaks arvestada elupaikade nii geomorfoloogilisi tunnuseid kui bioloogilisi iseärasusi. Nii loodi juba olemasolevate klassifikatsioonisüsteemide baasil uus rannikumere elupaikade klassifikatsioonisüsteem, mis arvestab esimesel ja teisel hierarhilisel tasemel Läänemere bioloogiliste koosluste jaoks tähtsate keskkonnafaktoritega nagu avatus lainetusele ja soolsus ning mis põhineb bioloogiliste koosluste iseloomustamisel (Marine Habitats of the Eastern Baltic Sea. Report of habitat inventory of project "Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea", 2010) (Tabel 4). Selline klassifikatsioonisüsteem võimaldab esitada kogutud andmeid erineval informatsiooni integreerimise tasemel (vajadusel on võimalik esitada andmeid ka üksikute koosluste kaupa samas on võimalik anda üldistusi detailset bioloogilist informatsiooni kasutamata). Selline süsteem on tunduvalt paindlikum ja omab suuremat praktilist väärtust merealade ökoloogiliste väärtuste kirjeldamisel. Tabel 4. EU Life projekti Merekaitsealad Läänemere idaosas raames välja töötatud elupaigatüüpide klassifikatsioon koos lühiiseloomustusega. Kood Elupaik Iseloomustus 1 Varjatud kõvad põhjad Fucus Lainetuse eest varjatud kõvad põhjad põisadru vesiculosus kooslustega kooslustega. Tavaliselt sügavusvahemikus 0 7(8) m. Kõrge biomass ja liigiline mitmekesisus. 2 Varjatud kõvad põhjad karpide kooslustega Lainetuse eest varjatud kivised merepõhjad. Reeglina sügavamal kui m. Taimestik kas puudub või on väga madala biomassiga. Loomastikust domineerivad Mytilus trossulus, Dreissena polymorpha, Balanus improvisus. 3 Varjatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta 4 Varjatud pehmed põhjad õistaimede kooslustega 5 Varjatud pehmed põhjad mändvetika kooslustega 6 Varjatud pehmed põhjad karpide kooslustega Lainetuse eest varjatud kõvad põhjad madala liigilise mitmekesisuse ja biomassiga. Lainetuse eest kaitstud liivased, mudased põhjad koos lopsaka õistaimede taimestikuga. Tavaliselt sügavuseni max 4 m. Lainetuse eest kaitstud liivased ja tihti mudased põhjad, taimestikust domineerivad mändvetikakooslused. Biomass võib olla eriti kõrge (liigi Chara tomentosa puhul). Settes võib puududa hapnik. Taimestiku ja loomastiku liigiline mitmekesisus väike. Liivased ja mudased merepõhjad, domineerivad karbid. Taimestik reeglina puudub. 28

29 7 Varjatud pehmed põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta 8 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Fucus vesiculosus kooslustega 9 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Furcellaria lumbricalis kooslustega 10 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad karpide ja Balanus improvisus kooslustega 11 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta < 20 m 12 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta > 20 m 13 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad Zostera marina kooslustega 14 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad õistaimede kooslustega (v.a. Zostera marina) 15 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad mändvetika kooslustega 16 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad Furcellaria lumbricalise kooslustega 17 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad karpide kooslustega 18 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta Liivased ja mudased põhjad, lainetuse eest varjatud. Tihti esineb hapnikupuudus. Kivised põhjad põisadru kooslustega. Tavaliselt kuni 6 7 m sügavuseni. Vahest ka sügavamal. Kõrge biomass ja liikide arv. Kivised põhjad agariku kooslustega. Tavaliselt sügavamal kui põisadru kooslused. Sügavusvahemik 6 10 (12) m. Biomass madal, liikide arv väiksem. Kivised põhjad reeglina allpool taimestiku sügavuspiiri. Samas võivad esineda ka madalamal, kui puudub mitmeaastane taimestik. Biomass suur, liigiline mitmekesisus väike. Valgusvööndi kivised põhjad ilma mitmeaastaste liikideta. Kivised põhjad allpool valgusvööndit, kus puuduvad domineerivad karbid. Biomass väike, liigiline mitmekesisus väike. Liivased põhjad Zostera marina kooslustega. Tavaliselt sügavusvahemik 1 6 m. Biomass võib olla kõrge. Liigiline mitmekesisus võib olla kõrge. Liivased põhjad õistaimede kooslustega. Tavaliselt madalamal kui 4 m. Liigiline mitmekesisus võib olla kõrge. Biomass võib olla väga kõrge. Settes võib esineda hapnikupuudus. Liivased põhjad, kus domineerivad erinevad mändvetikaliigid. Tavaliselt kuni 2 3 m sügavuseni. Liigiline mitmekesisus madal. Biomass võib olla väga kõrge. Liivased põhjad kinnitumata agariku kooslustega. Seni teada ainult Väinamere piirkonnast. Tavaliselt esineb sügavusvahemikus 4 9(10) m. Biomass kuni 4 kg/m 2. Liigiline mitmekesisus madal. Liivased merepõhjad, domineerivaks liigiks on Macoma baltica. Liivased ja mudased põhjad. 29

30 EU Life projekti Merekaitsealad Läänemere idaosas välja töötatud elupaikade klassifikatsiooni elupaikade levik Krassgrundi merealal Nimetatud elupaikadest esinesid Krassgrundi merealal põhjatüübid 8 "Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Fucus vesiculosus kooslustega", 10 "Mõõdukalt avatud kõvad põhjad karpide ja Balanus improvisus kooslustega", 11 "Mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta < 20 m" 17 "Mõõdukalt avatud pehmed põhjad karpide kooslustega" ja 18 "Mõõdukalt avatud pehmed põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta" (Joonis 12, Tabel 5). Tabel 5. Krassgrundi madala uurimisalal esindatud elupaigad (EU Life projekti Merekaitsealad Läänemere idaosas välja töötatud) ja nende levikuandmed. Pindala (m 2 ) Pindala (km 2 ) % Kood Elupaik 8 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Fucus vesiculosus kooslustega ,01 0,36 7,66 10 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad karpide ja Balanus improvisus kooslustega ,42 1,11 23,19 11 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta < 20 m ,24 0,14 3,03 17 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad karpide kooslustega ,41 2,92 61,2 18 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta ,84 0,23 4,93 Kokku ,92 4, Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Fucus vesiculosus kooslustega. Domineerivateks liikideks on põisadru ning söödav rannakarp, teiste liikide osakaal biomassis jääb alla 10%. Elupaiga liigiline mitmekesisus on kõrge, samuti on tegemist olulise kalade toitumis- ning kudealaga. Levinud rannikualadel, mis on vähesel või keskmisel määral avatud lainetuse ning jää kulutavale tegevusele. Elupaiga sügavuslevik on 0,2-10 m, alumine soolsuspiir ca 4 promilli. Krassgrundi uuringualal asus kirjeldatud elupaik uuringuala põhjaosas 0,36 km 2 alal, mis moodustab kogu uuringualast 7,66%. Keskmine taimestiku üldkatvus oli siin väga kõrge 94%. Tegemist on madalate merealadega, sügavus jäi vahemikku 0,4 6 meetrit. Domineerivad taimeliigid olid Fucus vesiculosus, Cladophora glomerata, Pilayella littoralis, loomadest Mytilus trossulus. 10. Mõõdukalt avatud kõvad põhjad karpide ja Balanus improvisus kooslustega. Definitsiooni järgi moodustavad käesoleva elupaiga kõva substraati asustavad kinnitunud karpide kolooniad. See elupaik on iseloomulik lainetusele avatud kõvadele merepõhjadele ning võib ulatuda Läänemere kirdeosas kuni m sügavusele. Elupaiga tähtsaimaks bioloogiliseks komponendiks on söödava rannakarbi või tõruvähi kolooniad ning lühiealiste niitjate vetikate kooslused. Krassgrundil moodustus nimetatud elupaik uuringuala keskmes kõvadel põhjadel 1,11 km 2 suurusel alal. Oma ulatuselt on tegemist teise elupaigatüübiga uuringualal, hõlmates 23,19% ala pindalast. Sügavused jäid vahemikku 2,5 16,3 meetrit. Põhjataimestiku üldkatvus oli keskmiselt 55%. Domineerivad taimeliigid olid Pilayella 30

31 littoralis ja Ectocarpus siliculosus. Loomadest oli väga kõrge biomassiga Mytilus trossulus ja Balanus improvisus. 11. Mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta. Elupaigas ei domineeri selgelt ükski liik, siiski enamesindatud on põisadru, niitjad vetikad ning erinevad karbid. Elupaiga liigiline mitmekesisus on keskpärane. Levinud mõõdukalt avatud piirkondades, kus mitmeaastaste taimede ja karpide kasv on madalamatel aladel piiratud tänu jää ja lainete kulutavale tegevusele. Sügavamal on piiravateks teguriteks vähene valgus ning kõrge sedimentatsioon. Setteks on peamiselt kalju, rahnud, kivid, munakad. Sügavuslevik 0 20m. Krassgrundi uuringualal jäi elupaigatüüp sügavusvahemikku 1,1 5,7 meetrit. Hõlmas kogu uuringualast 3,03% pindalaga 0,14 km 2. Taimestiku üldkatvus oli väga kõrge 94%. Domineerivateks taimeliikideks olid Cladophora glomerata, Pilayella littoralis, Chorda filum. Loomadest esinesid siin kõik perekonna Gammarus liigid. 17. Mõõdukalt avatud pehmed põhjad karpide kooslustega. Biomassis domineerivad erinevad karbid, põhjataimestik on esindatud, kuid vähesel määral. Liigiline mitmekesisus suhteliselt kõrge. Settena domineerivad liiv ning savi. Elupaik on levinud sügavustel 0 20m, minimaalne soolsus 2 promilli. Krassgrundi merealal hõlmas kõige suuremat osa alast kokku pindalaga 2,92 km 2 ning 61,2%. Hõlmas sügavusi 4,2 32 meetrit. Taimetik esines vaid madalas, domineerivaks liigiks oli lahtine Pilayella littoralis. Põhjaloomastikust olid dominandid Mytilus trossulus, Macoma balthica, Balanus improvisus ja Saduria entomon. 18. Mõõdukalt avatud pehmed põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta. Taimestikust on kõige iseloomulikumaks niitjate vetikate esinemine, loomastikust on sagedasemad teod ning karbid, kuid ükski grupp pole domineeriv. Elupaiga liigiline mitmekesisus on keskpärane. Elupaik on levinud sügavustel 0 20m, minimaalne soolsus 2 promilli. Krassgrundi uuringualast moodustas elupaigatüüp 4,93% pindalaga 4,77 km 2. Põhjataimestiku keskmine üldkatvus oli väga madal, vaid 34%. Elupaigatüüpi leiti sügavustelt 0,4 36,6 meetrit. Madalates sügavustes 0,4 6 meetrini oli üldkatvus kõrge, keskmine 84%, sügavamal aga taimestik puudus. Domineerivad põhjaloomastiku liigid olid Macoma balthica ja Saduria entomon. 31

32 Joonis 12. LIFE klassifikatsioonipõhine merepõhjaelupaikade levik. 32

33 4. Võimalik negatiivne mõju põhjaelustikule ja -elupaikadele. Väärtuslike põhjaelupaikade ja Loodusdirektiivi lisa I elupaigatüüpidest olid levinud Krassgundi piirkonnas mereveega üleujutatud liivamadalad ja karid. Mõlemad elupaigatüübid on siiani jäänud avameres enamasti kaitsestaatusest välja. Liivamadalatel on ohuks eelkõige otsene inimtegevus (süvendamine, kaadamine). Karid on enamikel juhtudel ohustatud vaid kaudselt. Inimese majandustegevus praeguse intensiivsuse juures tavaliselt seda elupaigatüüpi ei häiri. Intensiivsem ehitustegevus karide piirkonnas ohustab nii substraadi hävimist kui ka elustikku. Tabel 6. Peamised antropogeensed ohutegurid, mis avaldavad/võivad avaldada mõju Krassgrundi mereala põhjaelustikule ning elupaikadele. Ohutegurid Eutrofeerumine Ehitustegevus Laevatamine Õlireostus Süvendamine, kaadamine Tuulepargi rajamine Mõju tugevus kõrge kõrge keskmine kõrge kõrge kõrge Muutused toitainete kontsentratsioonides, valguskliimas, sedimentatsioonis jne. tingivad muutused põhjaelustiku kooslustes. Hävib elupaik, mõjuala võib olla tunduvalt suurem seoses sette/heljumi kandumisega laiemale alale. Mõju oleneb aluste suurusest ja liikumistihedusest. Suurte aluste puhul on mõju kõrge. Rängema õlireostuse korral võib hävida kogu põhjaelustik. Ala madalust arvestades on võimalik, et õlireostuse korral saab kahjustatud ka ala põhjaelustik. Hävib elupaik, mõjuala võib olla tunduvalt suurem seoses sette/heljumi kandumisega laiemale alale. Kõva substraadi elustik hävib. Nii see kui ka eelmised ohutegurid, kui tagajärjeks on kas substraadi hävimine või elustiku hävimine, mõjutab tugevalt ka merelindude toidubaasi, kuna uuringuala kõvad põhjad on koloniseeritud karpidega, mis on merelindudele oluliseks toiduks. Peamine mõjutegur on mehaaniline häiring ehituse perioodil (süvendus- ja kaadamistööd). Ehituse järgselt mõjutab tuulepark ala elektromagnetvälja, temperatuuri muutuse, saasteainete ja mehhaanilise häiringu kaudu. Müra ja vibratsiooni mõju kohta põhjaelustikule on saadud vastakaid arvamusi. Pehmetel setetel maetakse elektrikaablid selle alla, kõval substraadil asuvad nad katmata kujul merepõhjal. Sette temperatuur võib uuringute alusel tõusta kuni 6 võrra, mis muudab sette füsiokeemilisi tingimusi. 33

34 Kirjandus Järvekülg, A., Veldre, I., 1963, Elu Läänemeres, Tallinn, Eesti Riiklik kirjastus, 351 lk. Paal, J., 1997, Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon = Classification of Estonian vegetation site types. Tallinn: Keskkonnaministeerium Paal, J., 2007, Loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamat. Tallinn, Auratrükk, 308 lk. Trei, T Taimed Läänemere põhjal. Tallinn, Valgus, 144 lk. Marine Habitats of the Eastern Baltic Sea. Report of habitat inventory of project "Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea", Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27, 2007, European Commission. 34

35 LISAD Joonis 1. Proovipunktide paigutus Krassgrundi merealal. Joonis 2. Põhjataimestiku keskmised biomassid erinevates sügavusvahemikes. Joonis 3. Põhjaloomastiku keskmised biomassid erinevates sügavusvahemikes. Tabel 1. Põhjataimestiku liikide katvushinnangud Krassgrundi merealal. Tabel 2. Põhjataimestiku liikide biomassihinnangud Krassgrundi madalal. Tabel 3. Põhjaloomastiku liikide biomassihinnangud Krassgrundi madalal. 35

36 Joonis 1. Proovipunktide paigutus Krassgrundi uuringualal. 36

37 Sügavusvahemik, m Keskmine biomass, g/m 2 Joonis 2. Põhjataimestiku keskmised biomassid erinevates sügavusvahemikes. Sügavusvahemik, m Keskmine biomass, g/m 2 Joonis 3. Põhjaloomastiku keskmised biomassid erinevates sügavusvahemikes. 37

TÜ Eesti Mereinstituut

TÜ  Eesti Mereinstituut - 1 - Leping nr 4-1.1/13/39 KASSARI LAHE TÖÖNDUSLIKU PUNAVETIKAVARU UURINGUD LEPING nr. 4-1.1/13/39 Aruanne T. Paalme Lepingu vastutav täitja TALLINN 2013 - 2 - Leping nr 4-1.1/13/39 SISUKORD SISSEJUHATUS

Rohkem

Microsoft Word - Operatiivseire 2011.doc

Microsoft Word - Operatiivseire 2011.doc TÜ Eesti Mereinstituut RANNIKUMERE OPERATIIVSEIRE 2011 ARUANNE Leping: 4-1.1/123 Lepingu lõpptähtaeg: 1.02.2012 Tellija: EV Keskkonnaministeerium G. Martin Lepingu vastutav täitja TALLINN 2012 SISUKORD

Rohkem

1 TÜ Eesti Mereinstituut TALLINNA LAHES PIRITA TEE ÄÄRSES PIIRKONNAS VETIKATE KASVU VÕIMALDAVATE KASVUTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE JA KASVU SOODUSTAVATE TI

1 TÜ Eesti Mereinstituut TALLINNA LAHES PIRITA TEE ÄÄRSES PIIRKONNAS VETIKATE KASVU VÕIMALDAVATE KASVUTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE JA KASVU SOODUSTAVATE TI 1 TÜ Eesti Mereinstituut TALLINNA LAHES PIRITA TEE ÄÄRSES PIIRKONNAS VETIKATE KASVU VÕIMALDAVATE KASVUTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE JA KASVU SOODUSTAVATE TINGIMUSTE HINDAMISE METOODIKA KOOSTAMINE Leping nr 4-1/16/83

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 VEE KVALITEET Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality Guidance on marine

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ojaveer 2018 Biosfääri päev

Microsoft PowerPoint - Ojaveer 2018 Biosfääri päev Minevikust tulevikku: Läänemere kliimamuutused, võõrliigid ja kalandus Henn Ojaveer Biosfääripäev, Kuressaare, 27. märts 2018 Juttu tuleb: Hüdrokliimast Võõrliikidest Läänemere põhilistest töönduskaladest

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - KJmagtöö.doc

Microsoft Word - KJmagtöö.doc TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ÖKOLOOGIA JA MAATEADUSTE INSTITUUT ZOOLOOGIA OSAKOND HÜDROBIOLOOGIA ÕPPETOOL Kristiina Jürgens LESTA TOITUMINE NING ARVUKUS JA KASVUPARAMEETRID SEOSES SÖÖDAVA

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile

Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile A. Järvik 1.1 Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jääva merepõhjataimestiku ja - loomastiku elupaikade iseloomustus. Paljassaare poolsaare

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Direktor Administratsioon Teadusnõukogu Direktor: prof. Toomas Saat Töötajaid: 132 Peamaja: Mäealuse 14, Tallinn Merebioloogia Georg Martin, PhD Töötajaid: 41 Merebioloogia

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Algoloogia Kalle Olli Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool, Lai 40, Tartu 28. september a.

Algoloogia Kalle Olli Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool, Lai 40, Tartu 28. september a. Algoloogia Kalle Olli Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool, Lai 40, 51005 Tartu 28. september 2010. a. Sisukord I Üldosa 7 1 Definitsioonid ja muu säherdune 8 1.1 Peamised toitumistüübid...............................................

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi ka LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 1 Foto: R. Kalamees SISUKORD SISUKORD... 2 Lühendid... 4 1. Sissejuhatus... 6 1.1. Ala iseloomustus... 6 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid...

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

seletuskiri_Kambla

seletuskiri_Kambla Vabariigi Valitsuse määruse Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Tallinna Reaalkool Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, m

Tallinna Reaalkool Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, m Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, mullad, taimkate, loomastik, veestik, pinnamood- vastastikused seosed.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse,

Rohkem

suojeluvihko_EST.indd

suojeluvihko_EST.indd LÄÄNEMERE KAITSE Mida saan teha mina? BALTIC SEA COMMUNICATION NETWORK OF FINLAND Läänemere olukord on kehv Ulatuslikud sinivetikate õitsengud, adru vohamine kallastel ning limaga kattunud kalavõrgud on

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

BIOLOOGIA

BIOLOOGIA BIOLOOGIA (1) Bioloogial on oluline koht õpilaste loodusteadusliku maailmapildi kujunemises. Bioloogia õppimise kaudu kujunevad õpilastel loodusalased ja mitmed teised elutähtsad pädevused, omandatakse

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ettekujutuse, mis tegurid mõjutavad kliima kujunemist ühes või teises maailma piirkonnas, ülevaate põhi- ja vahekliimavöötmetest ning

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem