MergedFile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MergedFile"

Väljavõte

1 VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemused Õppeaasta 2017/2018

2 Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2018

3 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist toetavaid hoiakuid, käitumist, poliitikat ja keskkonda eesmärgiga suurendada inimeste heaolu Eestis. Väljaande andmete kasutamisel viidata allikale. Soovitatav viide käesolevale väljaandele: Trummal, A. VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemused. Õppeaasta 2017/2018. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018.

4 Sisukord Kokkuvõte... 4 Summary Käitumisoskuste mängu tutvustus VEPA rakendamine Eestis VEPA metoodika rakendamise tulemused Õpetajate tagasiside VEPA aastale VEPA soovitamine ja rahulolu pakutud toega VEPA meetodite rakendamine Kooli kursisolek VEPA-ga Tajutud muutused Õpilaste tugevused ja raskused Õpetaja enesetõhusus... 23

5 Kokkuvõte VEPA Käitumisoskuste Mäng on koolis rakendatav sekkumisprogramm, mis loob klassis õppimist soodustava keskkonna, arendab laste võimet enda reaktsioone ja käitumist kontrollida, edendab positiivset sotsiaalset käitumist ja koostööd ning ennetab seeläbi õpilaste käitumisprobleemide teket või süvenemist. PAXIS Instituudi poolt arendatavat käitumisoskuste mängu on Eestis rakendatud nelja õppeaasta jooksul ning sellest on osa saanud 85 kooli ja üle valdavalt algkooli õpilase. Õppeaastal 2017/2018 osales 46 kooli ja metoodikat asus rakendama 100 uut klassi ja õpetajat õpilase osavõtul. Sekkumise tulemuste mõõtmiseks täitis õpetaja kooliaasta alguses (enne VEPA rakendamist) ja lõpus õpetaja enesetõhususe küsimustiku ning iga enda klassi õpilase kohta tugevuste ja raskuste küsimustiku. Kooliaasta lõpus paluti õpetajatelt ka elektroonset tagasisidet VEPA aastale. Maikuus toimunud tagasisideküsitluse kohaselt soovitaks programmis osalenud õpetajad VEPA meetodite kasutuselevõtmist kindlasti ka teistele õpetajatele ning valdav enamus arvab, et jätkavad ise ka järgmisel õppeaastal. VEPA elementidest kasutavad õpetajad kõige aktiivsemalt nimepulkasid, suupilli, taimerit ja hääle tugevuse käemärke. VEPA mängu kasutamisel on eesmärgiks mängida VEPA mängu koos õpilastega iga päev ja mitu korda päevas. Oluline osa õpetajatest ei olnud selle eesmärgini siiski jõudnud ning veidi alla poole märgib, et kasutab VEPA mängu igapäevaselt. Lisaks tavapärasele VEPA mängule on enamus praktiseerinud ka salamängu ning VEPA mängu väljapool klassi või kooli (nt vahetunnis või lastega teatrisse minnes). Üle poole õpetajatest leiavad, et peale VEPA kasutuselevõtmist on nende koormus klassiga töötamisel vähenenud. Vähem on vaja tegeleda õpilaste korralekutsumisega, on tekkinud rohkem aega õppetööks ja saavutatud parem kontakt õpilastega. Õpetajate hinnangul oskavad õpilased nüüd ise märgata üksteise käitumist, paranenud on nende enesekontroll, nad pingutavad tunnis rohkem ja teevad ka rohkem koostööd. Need on tagasisideankeedis kõige enam esile toodud muutused. Tugevuste ja raskuste küsimustiku abil andis õpetaja hinnangu viiele alavaldkonnale: laste käitumise, hüperaktiivsuse, emotsioonide ja eakaaslastega suhtlemise raskused ning prosotsiaalsus. Iga alavaldkonna peale arvutati välja skoor ning neli esimest valdkonda liideti kokku ka raskuste koondskooriks. Skoori tase oli kooliaasta lõpuks vähenenud mitmel puhul: aktiivsusetähelepanuga seotud raskused, emotsioonidega seotud raskused ning raskuste koondskoor. Lisaks oli kasvanud laste prosotsiaalsus ehk hoolivus ja abivalmidus teiste suhtes. Muutused olid toimunud nii poiste kui tüdrukute seas. Kooliaasta alguses oli viiendikul kuni neljandikul õpilastest mõne mõõdetud skoori taseme järgi vähem või rohkem raskusi. Kooliaasta lõpus kuulus nendest õpilastest kolmandik kuni pooled tavapärase käitumisega gruppi ja olulisi raskusi enam ei esinenud. Suuremad muutused olid seotud emotsionaalsete raskuste ja prosotsiaalsusega. Õpetaja enesetõhususe küsimustiku kohaselt tunnevad õpetajad õppeaasta lõpus, et nad suudavad sügisega võrreldes paremini oma klassi juhtida (erinevate õpilaste rühmadega arvestamine, probleemsemate õpilaste ja tundi segava käitumise ohjamine jmt), õppetöö tegevusi juhendada (väljakutsete pakkumine, heade küsimuste sõnastamine, erinevate strateegiate rakendamine jmt) ning õpilasi kaasata (motiveerimine, kriitiliselt mõtlema suunamine, raskemate õpilasteni jõudmine jmt). Kokkuvõttes on tulemustest näha, et VEPA meetodikate kasutuselevõtmine on hõlbustanud õppetöö läbiviimist õpetajate jaoks ning selles osalemist õpilaste jaoks. 4

6 Summary The VEPA Good Behavior Game 1 is an intervention programme that is implemented in schools. VEPA creates a classroom environment that is conductive to learning, helps children learn how to better control their reactions and behavior, promotes positive social behavior and cooperation, The Good Behavior Game, developed by the PAXIS Institute, has been implemented in Estonia for 4 school years. The programme has been taken to 85 schools, where it has been introduced to more than 3,600 students (predominantly primary school children). During the school year of 2017/2018, there were 46 participating schools and 100 new classes and teachers implemented the programme with a total of 1,831 students participating. The programme is coordinated by the National Institute for Health Development and financed, during , by the European Social Fund and the Ministry of the Interior. In order to measure the results of the intervention, every teacher fill Efficacy Scale and a Strengths and Difficulties Questionnaire for each student in their class at the start of the school year (prior to implementing VEPA) and at the end of the school year. At the end of the school year, teachers were also asked to provide electronic feedback to the VEPA year. According to the feedback survey conducted in May, teachers who participated in the programme would definitely recommend implementing VEPA to other teachers as well and most teachers were of the opinion that they would continue using VEPA in the following year as well. In terms of VEPA elements, teachers use name sticks, harmonica, timer and cues for expected voice levels the most. The objective during the use of the VEPA Game is to play the game with students daily and multiple times a day. However, a significant part of teachers did not reach that goal and a little under half of the teachers noted that they use the VEPA Game every day. In addition to the regular VEPA Game, most teachers had used the Secret Game and the VEPA Game outside of the classroom or school as well (e.g. during recess or when going to the theatre with the students). More than half of the teachers found that their workload concerning working with the class had decreased after implementing the VEPA methodology. There is less need to call students to order, which provides more time for studying, and teachers have achieved better contact with the students. According to teachers, students are now more skilled at noticing one another's behavior, their self-control has improved, they make more of an effort in class and cooperate more as well. Those were the changes most frequently highlighted in the feedback form. In the Strengths and Difficulties Questionnaire, teachers assessed five subconduct problems, hyperactivity, difficulties with emotions and communicating with peers, and prosocial behavior. A score was calculated for each area and the first four areas were aggregated into a total score of difficulties. At the end of the school year, the level of scores had decreased in several cases: difficulties related to inattention-hyperactivity, emotions, and the total score of difficulties. In addition, the prosociality of children, i.e. caring and helpfulness towards others had increased. Changes took place among both boys and girls. At the beginning of the school year, one fifth to one fourth of the students had some or quite a lot of difficulty according to some of the measured scores. At the end of the school year, one third to half of those students were in the regular behavior group, and significant difficulties were no longer noted. Major changes were associated with emotional difficulties and prosocial behaviour. 1 en better) that is used for the PAX Good Behavior Game

7 they are more able to manage the class when compared to the situation in the fall (taking into account different groups of students, managing problematic students and behavior that is distracting during class, etc.), to give instructions concerning study activities (proposing challenges, formulating good questions, applying different strategies, etc.) and to get students engaged (providing motivation, directing them to critical thinking, reaching problematic students, etc.). In conclusion, the results show that the introduction of the VEPA methodology has facilitated the process of conducting studies for teachers and participation in it for the students. 6

8 1. Käitumisoskuste mängu tutvustus Good Behavior Game ehk Käitumisoskuste Mäng (KOM) on koolikeskkonnas rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab õpilaste käitumisprobleemide teket või süvenemist. Mäng loob õppimist soodustava keskkonna arendades laste võimet enda käitumist ja reaktsioone kontrollida ning vähendades tegelemist õppimist segavate tegevustega. KOM edendab ka positiivset sotsiaalset käitumist läbi soovitud käitumise defineerimise, tunnustamise ja omavahelise koostöö. Antud sekkumistegevust on arendatud ja uuritud alates 1960ndatest aastatest. Eestis rakendatakse käitumisoskuste mängu, mille arendajaks ja levitajaks on PAXIS Instituut USA-s 2 KOM-i lühema- ja pikaaegsete mõjude kohta on läbi viidud hulgalistelt teadusuuringuid (k.a. longituduuringuid koolis mängu mänginud õpilaste edasise elutee kohta). KOM on kantud USA tõenduspõhiste programmide registrisse 3 ja seda on tõenduspõhise ennetusmeetodina esile toodud organisatsioonide poolt Center for the Study and Prevention of Violence ning Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Pikaaegsed teadusuuringud on näidanud, et KOM-i rakendamine koolikeskkonnas: vähendab õpilaste käitumisprobleeme (k.a. keskendumis- ja tähelepanuhäired); vähendab vägivaldset ja agressiivset käitumist ning koolikiusamise esinemist; vähendab spetsiaalsete teenuste kasutamist ning vajadust suunata õpilasi käitumis- või õpiraskustega lastele mõeldud klassi; vähendab tõenäosust depressiooni tekkeks ning ennetab suitsiidset käitumist; ennetab sõltuvusainete tarvitamist; vähendab alaealiste õigusrikkumisi, kuritegelikku käiutmist ning antisotsiaalse isiksushäire tekkimise tõenäosust; suurendab õpiedukust ning akadeemilisi saavutusi (k.a. keskkooli lõpetamise ja ülikooli astumise tõenäosust). KOM sobib rakendamiseks erinevates kooliastmetes ning aitab õpetajal tulla klassi kui tervikuga toime ilma, et peaks igale korrarikkumisele individuaalselt reageerima. Selleks koolitatakse õpetajat kasutama tunni ajal või selle väliselt erinevaid tööriistu (nagu suupill, taimer, nimepulgad, lauakaardid, käemärgid jm), mängima lastega koos käitumise jälgimisele suunatud meeskonnamängu ning jagama üksteisele tunnustust hea käitumise eest. Mängu raames on näha ja teha. Õpilastega räägitaksegi VEPA mängust, mitte käitumisoskuste mängust. Väljamõeldud mist, mida soovitakse klassis vähem näha ja teha ning mille esinemise vähendamiseks õpetaja ja õpilased koostööd teevad. VEPA metoodika kasutamine on osa tavapärastest tunnis toimuvast õppetegevusest. See on kogum meetodeid ja tööriistu õpetajale plaanipärase õppetegevuse efektiivsemaks läbiviimiseks. Käitumise jälgimisele suunatud mängu mängitakse meeskondadesse jaotatult samal ajal õppetöö ülesande kestev lõõgastav ja rõõmus vahetegevus. Mängu mängides luuakse keskendunud ja õppimisele suunatud õhkkond klassis and Practices -based Programs 7

9 2. VEPA rakendamine Eestis Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas koostöös Sihtasutusega Kiusamise Vastu VEPA meetodi pilootprojektiga Eestis õppeaastal 2014/2015. Esmalt koolitati PAXIS Instituudi poolt välja TAI töötajad ja 10 mentorit. Pilootprojektis osales 20 kooli kaheksast omavalitsusest ning igast koolist üks 1. klass. Mentorid olid rakendavatele õpetajatele kooliaasta jooksul toeks ja nõuandjaks. Esimesel aastal toimus ka materjalide, eesti keele sõnavara, õpetajate koolituse, mentorite töö ja muu testimine ning kohandamine. Pilootprojekti eesmärgiks oli tuvastada, kas KOM Eesti kontekstis töötab ning kas seda rakendades on võimalik saavutada oodatud tulemusi, milleks on õppimist segavate ja agressiivsete või üliaktiivsete käitumiste vähendamine ning õppimisele keskendunud ja koostööle suunatud käitumiste suurendamine. Projekti lõpuks oli kogutud andmetest näha, et õpetajad andsid VEPA metoodikale hea hinnangu. Teostatud tunnivaatluste alusel vähenes klassides oluliselt õppetööd segavate käitumiste hulk. Õpetajate poolt täidetud küsimustike alusel suurenes õpilaste prosotsiaalsus ning vähenes üliaktiivsus ja keskendumisega seotud raskused. Aastatel viib TAI Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel ellu programmi teist etappi evate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna ) raames toetatav tegevus 2.1 lel perioodil on planeeritud jõuda 200 klassi ja 4000 õpilaseni. Kolmel esimesel rakendamise aastal osales programmis igast koolist üks klass. Alates neljandast aastast on olnud võimalus saata ühest koolist väljaõppele mitu uut õpetajat ning liitunud klasse oli kaks korda rohkem kui osalevaid koole (vt joonis 1). Paljud koolid rakendavad VEPA-t mitmendat õppeaastat järjest. Viimasel aastal osalenud koolidest 20 olid uued liitunud koolid ning 26 rakendasid metoodikat mitmendat aastat (ja saatsid koolitusele uusi õpetajaid). Nelja õppeaasta jooksul on VEPA metoodikat rakendanud kokku 85 kooli, 183 klassi ning üle õpilase üle Eesti. Pilootaasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta 20 kooli ja klassi 21 kooli ja klassi 42 kooli ja klassi 46 kooli 100 klassi Joonis 1: Nelja õppeaasta jooksul VEPA programmis osalenud koolide, klasside ja õpilaste arv Pilootperioodil alustati 1. klassidest ning teisel aastal lisandus ka 2. klasse. Õppeaastal 2017/2018 oli rakendajate hulgas 43 esimest klassi, 20 teist klassi ning 37 kolmandat või vanemat klassi. Kõik uued liitunud õpetajad läbisid aasta sügisel kaks ühepäevast koolitust. Esimesel koolituspäeval tutvustati VEPA metoodika eesmärke ja põhielemente ning teisel päeval VEPA mängu rakendamist. Kahe koolituspäeva vahele jäi mõnenädalane periood esmalt õpetatud elementide praktiseerimiseks oma klassis. Veebruari lõpus viidi läbi ka kolmas koolituspäev, et vahetada kogemusi ning lisada VEPA meetodite pagasisse veel uusi elemente. Igale õpetajale määrati sügisel mentor, kes oli kooliaasta jooksul õpetajale nõuandjaks ja toetajaks mängu rakendamisel ning lisaelementide kasutuselevõtmisel. Mentor teostas koolikülastusi koos klassi vaatlusega ning oli õpetajaga kontaktis telefoni või e-posti teel. Peale pilootperioodi on mentoreid veel kahel korral juurde koolitatud ning praegu on neid 34. 8

10 3. VEPA metoodika rakendamise tulemused Igal aastal on VEPA-t rakendavates klassides teostatud andmekogumist (eelkõige kooliaasta alguses ja lõpus), et anda hinnang protsessidele ja tuvastada toimuvaid muutusi aastal viis Balti Uuringute Instituut läbi ka VEPA rakendamise vahehindamise, et anda hinnang üle-eestiliselt laieneva süsteemi toimimisele ning teha ettepanekuid selle tõhususe ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. 4 Õppeaastal 2016/2017 alustati lisaks kaheaastast teadusuuringut, kuhu on kaasatud sekkumis- ja ka kontrollgrupp, et võrrelda nii VEPA-t rakendavates kui ka mitte rakendavates klassides toimuvaid muutusi kahe õppeaasta jooksul. Uuringut viib läbi TAI ekspert Karin Streimann ja tulemused avaldatakse aastal. Õppeaastal 2017/2018 kasutati uutes liitunud klassides järgnevaid andmete kogumise meetodeid (mida on kasutatud ka eelnevatel aastatel). Õpetaja täitis: tugevuste ja raskuste küsimustiku iga enda klassi õpilase kohta kooliaasta alguses ning lõpus, õpetaja enesetõhususe küsimustiku kooliaasta alguses ning lõpus, elektroonse tagasisideankeedi kooliaasta lõpus. Andmete analüüsil on kasutatud statistilise andmetöötluse programmi Stata/IC Võrreldud on tulemusi kooliaasta alguses (enne VEPA kasutuselevõttu) ning lõpus. Osakaalude erinevuste hindamiseks on kasutatud hii-ruut testi ja Fisheri täpset testi. Keskmiste võrdlemisel on kasutatud Wilcoxoni testi ja t-testi. Erinevused loeti statistiliselt oluliseks, kui p 0,05. Tugevuste ja raskuste küsimustiku puhul on enne analüüsi osade väidete vastuste väärtused ümber pööratud (kuna osade väidete sõnastus on negatiivne ja osade sõnastus positiivne). 3.1 Õpetajate tagasiside VEPA aastale Maikuu keskel saadeti kõikidele õpetajatele e-posti teel elektroonse ankeedi link, et kaardistada VEPA mängu rakendamise seisu kooliaasta lõpus ning tuvastada õpetajate üldist rahulolu programmi tegevusega. Ankeedile vastas 64 õpetajat, mis on kaks kolmandikku kõigist, kellele ankeet saadeti. Esmalt uuriti õpetajatelt, kas nad soovitaksid VEPA metoodika kasutuselevõtmist ka teistele õpetajatele. Vastamine toimus 10-pallisel skaalal. Keskmine hinnang oli 9,0 ning üle poole vastajatest märkis maksimaalse positiivse hinnangu (vt joonis 2). Igat õpetajat toetas kooliaasta jooksul mentor, kes andis jooksvat tagasisidet klassi progressi kohta ning nõustas erinevate VEPA elementide kasutamise osas. Selleks tegi mentor mitmeid koolikülastusi koos tunnivaatlusega ning oli õpetajaga kontaktis ka telefoni ja e-posti teel. Õpetajatelt uuriti, kui rahul nad on mentori toega. Paluti hinnata mentori töö erinevaid aspekte 6- pallisel skaalal: teemade sisuline valdamine, VEPA eesmärgi ja mõju selgitamine, abi probleemide lahendamisel, motiveerimine VEPA-ga jätkamisel, tagasiside andmine, kättesaadavus ja usaldusväärsus õpetaja jaoks. Mentoripoolne töö sai väga hea hinnangu. Üle 90% õpetajatest 4 9

11 Üldse ei soovitaks Kindlasti soovitaks märgib erinevate mentori toe aspektide kohta hinnangu 5 või 6 palli. Keskmised hinnangud on vahemikus 5,7 5,9. Tervise Arengu Instituudi poolt edastatakse õpetajatele jooksvalt informatsiooni (koolituspäevade, VEPA ürituste jmt kohta) ning regulaarselt saadetakse VEPA uudiskirja. Võimalus on kursis olla ja kaasa lüüa ka Facebooki kaudu (VEPA lehekülg ja nn õpetajate kohvik). TAI poolse info edastuse õigeaegsuse, piisavuse ja arusaadavusega on õpetajad rahul keskmised hinnangud 6-pallisel skaalal on vahemikus 5,4 5,5 (89-92% märgib vastuse 5-6 palli). Infokanalitest peetakse kõige vajalikumaks VEPA uudiskirja (52% annab vajalikkusele hinnangu 5-6 palli), Facebooki kanaleid peetakse mõnevõrra vähem vajalikuks ,1% 10,9% 26,6% 59,4% Joonis 2: VEPA metoodika soovitamine teistele õpetajatele (%, vastused 10-pallisel skaalal) VEPA metoodika rakendamisel võetakse kasutusele mitmeid erinevaid elemente, mis aitavad saavutada õpikeskkonna kujundamise ja laste arengu toetamisega seotud eesmärke. Õpetajatelt uuriti nende meetodite kasutamise aktiivsuse kohta. Joonisel 4 on näha, et igapäevaselt leiavad kõige rohkem kasutamist nimepulgad (vastaja, rühmadesse jaotumise vmt loosimiseks), suupill nii mängu ajal kui selle väliselt (laste tähelepanu koondamiseks), taimer (ajapiiri määramiseks), hääle tugevuse käemärgid (sobivale häälele viitamiseks) ja VEPA väljendid (nagu spleem, kiidu, VEPA käitumine jm). Kiidusid, mis on suunatud üksteise tunnustamisele, kirjutatakse eelkõige 1-2 korda nädalas. VEPA meeskonnamängu kasutamisel on eesmärgiks, et seda tehakse iga päev ning 2-3 korda päevas. Nii tiheda kasutamiseni paljud õpetajad siiski ei ole jõudnud ja 44% märgib, et nad teevad oma klassiga VEPA mängu igapäevaselt (vt joonis 3). Seejuures 19% mängib päevas tavaliselt ühe mängu, 44% kaks mängu ning 33% kolm või enam mängu. Mida kauem on VEPA mängu mängimisega tegeletud ja mida paremini lapsed suudavad keskenduda, seda pikemaid mänge saab teostada. Kooliaasta lõpus, kus meetodit oli rakendatud üle poole aasta, tegid õpetajad oma klassis eelkõige mänge, mis kestsid 6 10 minutit (39%) või kauem (33%). 3% (n=2) õpetajatest ütleb, et nad mängu ennast ei kasuta ning piirduvad erinevate elementidega. Enamus õpetajaid on lisaks tavalisele mängule klassis kasutanud VEPA mängu ka väljapool klassiruumi (75%, nt vahetunnis) või väljapool kooli (55%, nt muuseumisse minnes või ekskursioonil). Salamängu on kasutanud 84% (VEPA mängu käivitamine nii, et õpilased sellest ei tea). VEPA mänge ja nende tulemusi on võimalik jooksvalt ülesse märkida nädala mängude tabelisse. Tabeli põhjal saab arvutada VEPA punkte ning seada eesmärke edasistele mängudele. Antud element leiab õpetajate poolt kõige vähem kasutamist nädala tabelit täidab 56% õpetajatest ja ei kasuta 44% (vt joonis 4). 10

12 3,1 17,2 Ei mängi üldse 43,8 Mõned korrad kuus Üks-kaks korda nädalas Iga päev või pea-aegu iga päev 35,9 Joonis 3: VEPA mängu mängimise sagedus (%) 6,2 6,2 10,9 15,6 18,8 18,8 10,9 12,5 23,5 4,7 4,7 28,1 9,4 14,1 40,6 64,1 59,4 53,1 62,5 35,9 Nimepulgad Memme vigurid Klassi visiooni jooksev kasutamine Sobib /ei sobi lauakaardid Rollide andmine 1,6 15,6 3,14,7 45,3 6,2 12,5 18,8 6,3 15,6 23,4 12,5 20,3 23,4 25,0 43,7 45,3 40,6 32,8 25,0 25,0 82,8 46,9 62,5 54,7 36,0 10,9 26,6 20,3 28,1 23,5 20,3 29,7 18,8 10,9 26,6 18,8 12,5 23,4 3,1 37,5 54,7 4,7 17,2 59,4 23,4 15,6 35,9 34,4 14,1 25,0 45,3 21,9 7,8 45,3 39,1 15,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ei kasuta Joonis 4: Erinevate VEPA meetodite kasutamise sagedus õpetajate poolt (%) 11

13 Õpetajatel paluti ka vaba vastuse vormis kirjeldada, millised VEPA meetodid on nende lemmikud ja miks. Õpetajad märgivad mitmeid elemente korraga. Järgmisel leheküljel on esitatud viis enam mainitud VEPA meetodit koos näidetega esitatud põhjendustest. VEPA mängu ennast peab oma lemmikute hulka kuuluvaks 27% õpetajatest. Nimepulgad 69% õpetajatest mainib oma lemmikute seas. mis eesmärgiks, nt kaasa, sest kunagi ju ei tea, nimepulgad, taimer. Need on abiks õpilaste enesekontrolli suunamisel ja teevad Suupill Taimer 55% õpetajate lemmikute seas. 53% õpetajate lemmikute seas. harjunud ning tähelepanu on väärtuslikku tegevusele tuua ning mõjub lastele Memme vigur 33% õpetajate lemmikute seas. Hääle tugevuse käemärgid 30% õpetajate lemmikute seas. 12

14 60% õpetajates on VEPA metoodika rakendamisse kaasanud ka lapsevanemaid. Eelkõige on jagatud infot VEPA metoodika olemuse ja meetodite kohta. Osad õpetajad on ka tutvustanud konkreetsete elementide kasutamist. Kooliaasta lõpus andis TAI välja ka elektroonse raamatu 5, mida õpetajad on saanud lastevanematega jagada. Näiteid õpetajate poolt antud vastustest vanemate kaasamise kohta: kujutab ja kuidas see meie klassi on jaganud materjale, andnud tagasisidet laste VEPA- stevanematega, mis, mida ja miks me klassis teeme. Mõned lapsevanemad on soovinud täpsemat infot, mida olen siis ka jaganud. Tean, et mõned neist on ka kodus mõnda võtet rakendanud. elementidest, mida tunnis kasutame, ja toonud näiteid, kuidas võiks neid mentoriga lastevanemate koosoleku, mis oli VEPA metoodikatest läbi immutatud. Koos nendega tegime lapsevanemate Visiooni (mida nemad tahaksid klassis rohkem või vähem). Iga õpilane sai oma vanemale kirjutada Kiidu ning vanemad kirjutasid neile vastu. Vanem Uuriti ka selle kohta, kui kursis ollakse VEPA metoodikaga koolis laiemalt. Vastata paluti 6-pallisel skaalal ning mida kõrgem hinnang, seda parem kursis olek koolis ja suurem toetuse/tagasiside pakkumine VEPA õpetajale. Rohkem kui pooled õpetajatest märgivad, et kooli juhtkond on VEPA metoodika olemusega hästi kursis. VEPA-t mitte rakendavad õpetajad teavad sellest programmist aga märksa vähem. Head tuge ja tagasisidet saavad õpetajad VEPA rakendamisel eelkõige teistelt oma koolis VEPA-t kasutavatelt õpetajatelt. Ligi pooled õpetajad saavad suuremal määral tagasisidet või tuge ka kooli juhtkonnalt (vt joonis 5) pdf 13

15 saamine Kursis olemine Kooli juhtkond 21,9 20,3 57,8 42,2 34,4 23,4 Kooli juhtkond 32,7 19,0 48,3 17,2 8,6 74,2 67,2 13,8 19,0 Joonis 5: VEPA metoodikaga kursis olek koolis ja tagasiside saamine (%, vastused 6-pallisel skaalal). 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-3 palli 4 palli 5-6 palli Paluti ka vaba vastusena kirjeldada, millist tuge õpetajad kooli juhtkonna või kolleegide poolt kõige enam vajaksid. Järgnevalt on toodud enam mainitud teemad ning illustreerivad näited õpetajate poolt antud vastustest. Huvi tundmist ja üldist arusaamist VEPA metoodikast. mõistaksid, oleks alguses vajalik läbi viia üks õppetund kogu koolile ja siis juba jätkata Mõistvat ja aktsepteerivat suhtumist metoodika kasutamise suhtes. metoodika on väga suureks abiks Klassi edusammude märkamist ja tunnustamist. töötab ja see programmi kasutuselevõtmist ja tööga rakendamisel. Samuti võiks juhtkond tunnustada neid õpetajaid, kes VEPAt kasutavad. Kindlasti võiks kolleegid huvi VEPA metoodika laiemat kasutamist koolis. õpetajad oleksid hästi metoodikaga kursis. paremate tulemuste saavutamiseks, kuna minu klassile annavad tunde ka 14

16 Üle poole õpetajatest leiab, et peale VEPA metoodika kasutuselevõtmist on klassiga töötamise koormus tema jaoks vähenenud (seejuures 45% vastab pigem vähenenud ja 13% oluliselt vähenenud). Veerandi jaoks on koormus jäänud samaks nagu enne ning alla viiendiku märgib koormuse suurenemist (sh 14% vastab pigem suurenenud ja 3% oluliselt suurenenud) (vt joonis 6). Õpetajatel oli võimalus ka oma töökoormust kommenteerida. Koormuse suurenemist seletati näiteks sellega, et uue meetodi õppimine võtab aega ja lisaressurssi, tunni läbiviimise plaan tuleb ümber mõtelda ja lastele antavaid ülesandeid hästi valida. Koormuse vähenemise kohta kirjutati näiteks seda, et tunni alustamine ja ühelt tegevuselt teisele liikumine on nüüd kiirem ja paindlikum, õpetaja poolt antavad korraldused on konkreetsed ja lastele hästi arusaadavad, metoodika säästab õpetajat, kuna õpilased kontrollivad ennast, ei pea enam tegelema laste käitumise probleemidega. 17,2 25,0 57,8 Suurenenud Joonis 6: Õpetajate koormuse muutus klassiga töötamisel peale VEPA metoodika kasutuselevõtmist (%) Joonisel 7 ja 8 on esitatud muutused, mida õpetaja on enda tööga seoses tajunud ja mida ta on õpilastes märganud peale VEPA metoodika kasutuselevõtmist. Kõige enam mainitakse, et nüüd peab vähem tegelema õpilaste korralekutsumisega, on rohkem aega õppetööks ja parem kontakt õpilastega. Õpilased oskavad ise märgata üksteise käitumist, segavad vähem tundi ja pingutavad rohkem, suurenenud on nende enesekontroll ning koostöö üksteisega. Üle poole õpetajatest (58%) arvasid, et nad jätkavad kindlasti VEPA kasutamisega ka järgmisel õppeaastal, 39% leidsid, et nad pigem jätkavad ning 3% (n=2) kaldusid selle poole, et nad järgmisel aastal ei jätka metoodika kasutamist. 15

17 81,3 62,5 51,6 Olen enesekindlamaks muutunud 46,9 42,2 Olen rahulikumaks muutunud 42,2 29,7 Midagi ei ole muutunud 6,3 Joonis 7: Muutused, mida õpetajad enda töös tajuvad (%) ,9 82,8 71,9 71,9 59,4 54,7 54,7 42,2 37,5 Midagi ei ole muutunud 1,6 Joonis 8: Muutused, mida õpetajad on oma klassi õpilastes märganud (%) Õpetajatel paluti ka vabas vormis kirjutada, mis on nende tänase kogemuse kohaselt VEPA metoodika eesmärk ja mõte. Vastused grupeeriti ning eristus kolm suuremat fookust, mille juures on esitatud ka näide õpetajate poolsetest selgitustest. 16

18 VEPA aitab luua head õpikeskkonda ja hoida motivatsiooni. VEPA arendab laste enesekontrolli ja õpetab keskendumist. tahtliku tähelepanu suunamist VEPA õpetab märkama positiivset, tunnustama, teistega arvestama ja tegema koostööd. on 3.2 Õpilaste tugevused ja raskused Tugevuste ja raskuste küsimustik SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire 6 ) on rahvusvaheliselt laialt kasutatav instrument, mis on välja töötatud Suurbritannia lastepsühhiaatri Robert N. Goodmani poolt kolmel kujul: lastevanematele, õpetajatele ning lastele. VEPA rakendamise raames on kasutatud õpetajate versiooni, mida saab täita 4 17-aastate laste kohta. Küsimustik koosneb 25-st õpilase käitumise kohta käivast väitest, millele vastamine toimub kolmesel skaalal kas see väide on õpetaja arvates antud lapse kohta kindlasti õige, osaliselt õige või vale. Lisaks uuritakse, kas lapsel on õpetaja arvates käitumise või emotsioonidega seotud üldisi raskusi. Klassijuhatajad täitsid antud küsimustiku iga enda klassi õpilase kohta kahel korral septembris 2017 ning mais Uuringu andmebaasis on iga õpilane tähistatud anonüümse koodiga, et võimaldada ühtede ja samade õpilaste võrdlust erinevatel küsitluskordadel. Võrdlusest on välja jäetud õpilased, kelle kohta ei ole täidetud mõlema küsitluskorra ankeeti (nt kes on õppeaasta jooksul antud koolist lahkunud või juurde tulnud) või ei ole olnud võimalik välja arvutada skoore (õpetaja on jätnud mitmeid väiteid vastamata). Mõlema küsitluskorra küsimustikud ja skoorid on olemas õpilase kohta 84 klassist. 7 Küsimustiku väljatöötaja poolt teostatud uuringute alusel jagunevad väited viieks skooritavaks alavaldkonnaks, millest igaühe alla koondub viis väidet (vt joonis 9). Neli esimest alavaldkonda puudutavad käitumisega esinevaid raskusi ning viimane valdkond (prosotsiaalsus) on seotud lapse tugevustega. 6 Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, Analüüsi ei ole kaasatud 16 klassi andmeid. Neist12 õpetajat vaatamata korduvatele meeldetuletustele emmal-kummal korral küsimustikke ei täitnud, 2 õpetajat olid järelküsitluse ajal haiguslehel ning 2 õpetajat katkesas programmis osalemise enne et. 17

19 Raskused kokku Sageli esineb jonniseotud raskused Conduct problems scale seotud raskused Hyperactivity scale Emotsionaalsed raskused Emotional problems scale Kaebab sageli peaenesekindluse Palju hirme, kartlik Eakaaslastega suhtlemise raskused Peer problems scale Hoolib teiste inimeste tunnetest Prosotsiaalsus Prosocial scale pliiatseid jne) teistega tunneb end halvasti Joonis 9: Tugevuste ja raskuste küsimustiku väidete jaotus alavaldkondadeks Iga alavaldkonna jaoks arvutatakse viie väite põhjal välja keskmine skoor (mis saab olla vahemikus 0-10) ning nelja raskustega seotud valdkonna tulemus liidetakse kokku raskuste koondskooriks (mille võimalik vahemik on 0-40). Raskustega seotud skooride puhul näitab kõrgem skoor suuremaid muresid lapse käitumisega, prosotsiaalsuse puhul on aga vastupidi mida kõrgem on skoor, seda suurem on lapse abivalmidus ja hoolivus teiste suhtes. Sekkumise eelse ja järgse küsitluse keskmised skoorid on näidatud joonisel 10. Neljast raskustega seotud alavaldkonnast on kõige kõrgem aktiivsuse ja tähelepanu raskustega seotud skoor ning see on ka eakohane, et antud valdkond enam välja tuleb. Siin on toimunud ka kõige suuremad muutused: skoor on kahanenud 0,51 punkti võrra ning kõigi viie väite osas hindavad õpetajad, et lastel esineb kooliaasta lõpus vähem raskusi, kui sügisel. Statistiliselt oluliselt on vähenenud ka emotsioonidega seotud skoori tase (0,23 punkti võrra) ning vähem on raskusi seoses kahe väitega (ärevus uutes olukordades ja murelikkus). Kevadeks on kasvanud prosotsiaalsuse skoori tase (0,16 punkti võrra) ning see tuleneb kolme väitega seotud muutustest (suurenenud on abivalmidus ja teiste aitamine ning oma asjade jagamine). 18

20 Muutunud ei ole käitumise raskustega ning eakaaslastega suhtlemise raskustega seotud skoorid. Raskuste koondskoor, mis arvutatakse nelja alaskoori pealt kokku, on kahanenud 0,78 punkti võrra. Saadud skooride alusel on võimalik tulemusi grupeerida keskpärane, veidi kõrge või kõrge skoori tase. Tulemuste jaotamine keskpäraseks või raskustega käitumiseks lähtub küsimustiku autori R. Goodmani poolt teostatud Suurbritannia populatsiooniuuringutest. Eestis küsimustiku õpetajate versiooni kohta normatiivseid andmeid kogutud ei ole (küll aga on need olemas lastevanemate versiooni osas). Nii emotsionaalsete kui aktiivsuse ja tähelepanuga seotud raskuste puhul on kooliaasta lõpuks 3 protsendipunkti võrra kahanenud õpilaste osakaal, kelle skoor on kõrge. Ülejäänud muutused ei osutu statistiliselt oluliseks (vt joonis 11) ,97 7,83 7,99 7, ,53 3,02 1,89 1,66 1,41 1,36 1,14 1,15 Emotsioonid Suhtlus kaaslastega Prosotsiaalsus RASKUSED KOKKU Joonis 10: Tugevuste ja raskuste skooride seis eel- ja järelküsitlusel Küsimustiku lõpus küsitakse ka õpetaja üldist hinnangut selle kohta, kas tema arvates antud lapsel esineb raskusi seoses emotsioonide, käitumise, keskendumise või teiste inimestega läbi saamisega. Sügisel leidsid õpetajad, et 53% lastest raskusi ei esinenud, 29% esinesid väikesed raskused ning 18% selged või tõsised raskused. Kevadeks olid antud näitajad 58%, 26% ja 16% ehk 5 protsendipunkti võrra oli kasvanud õpilaste osakaal, kellel õpetaja hinnangul mingeid raskusi ei esinenud. 19

21 RASKUSED KOKKU Prosotsiaalsus* Omasugustega suhtlus Emotsioonid tiivsus mine 82,0 6,5 11,5 81,9 6,3 11,8 78,6 10,5 10,9 76,4 9,6 14,0 83,2 79,0 7,3 9,5 8,2 12,8 79,4 13,5 7,1 78,4 14,8 6,8 82,3 9,6 8,1 80,7 11,0 8,3 76,4 11,8 11,8 73,6 13,3 13,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Joonis 11: Tugevuste ja raskuste skooride tasemete jaotus eel- ja järelküsitlusel (%) * Prosotsiaalsuse puhul on legend: keskpärane, veidi madal, madal Erinevused soo lõikes Tüdrukute ja poiste andmeid võrreldes selgub, et poistel on käitumisega rohkem raskusi kui tüdrukutel; v.a. emotsioonidega seotud raskused, mille skoor soo lõikes ei erine. Tüdrukutel on kõrgem prosotsiaalsuse näitaja. Kooliaasta lõpuks toimunud muutused on aga sarnasel tasemel ning nii tüdrukute kui poiste grupis. Kahenenud on aktiivsuse ja tähelepanu ning emotsioonidega seotud raskused ja sellest tulenevalt ka raskuste koondskoor (tüdrukutel 0,80 ja poistel 0,75 punkti võrra). Mõnevõrra kasvanud on mõlemast soost õpilaste prosotsiaalsus (vt joonis12 ja 13). 20

22 ,68 8,93 7,37 7,21 4,50 4,00 1,92 1,72 1,63 1,64 1,62 1,58 Emotsioonid Suhtlus kaaslastega Prosotsiaalsus RASKUSED KOKKU Joonis 12: Tugevuste ja raskuste skooride seis eel- ja järelküsitlusel poiste seas (n=748) ,57 5,86 8,75 5,06 2,32 1,82 1,84 1,59 1,15 1,10 0,54 0,55 Emotsioonid Suhtlus kaaslastega Prosotsiaalsus RASKUSED KOKKU Joonis 13: Tugevuste ja raskuste skooride seis eel- ja järelküsitlusel tüdrukute seas (n=612) Muutused raskustega õpilaste grupis Eraldi vaadati nende õpilaste gruppi, kellel kooliaasta alguses esines käitumisega vähemalt veidi raskusi. Erinevate skooride lõikes oli neid 18-26% (n= ). Jooniselt 14 on näha, et antud grupis on skooride muutused palju suuremad ning raskuste koondskoor on eks kahanenud 3,82 punkti võrra. Muutused on statistiliselt olulised kõigi alaskooride puhul. Kõige rohkem on kahanenud emotsioonidega seotud raskused (1,79 punkti võrra) ning suurenenud prosotsiaalsus (1,48 punkti võrra). Joonisel 15 on näidatud sügisel väiksemate või suuremate raskusetega gruppi kuulunud õpilaste tulemuste jaotus järelküsitluse ajal % õpilastest, kellel eelküsitlusel oli käitumisega seotud raskusi, kuuluvad järelküsitlusel tavapärase käitumisega gruppi. 21

23 , ,92 5,37 4,43 4,21 4,03 12,71 6,55 5,51 3,58 3,46 3,01 Emotsioonid (n=286) Omasugustega suhtlus (n=294) Prosotsiaalsus (n=263) RASKUSED KOKKU (n=359) Joonis 14: Tugevuste ja raskuste skooride seis eel- ja järelküsitlusel õpilaste grupis, kellel oli eelküsitlusel vähemalt veidi raskusi 37,0 30,9 16,3 30,2 46,7 38,9 Emotsioonid (n=286) 53,1 14,7 32,2 Omasugustega suhtlus (n=294) 44,9 30,6 24,5 Prosotsiaalsus (n=263)* 49,1 20,5 30,4 RASKUSED KOKKU (n=359) 38,7 24,0 37,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Joonis 15: Tugevuste ja raskuste skooride tasemete jaotus järelküsitlusel õpilaste grupis, kellel oli eelküsitlusel vähemalt veidi raskusi (%) * Prosotsiaalsuse puhul on legend: keskpärane, veidi madal, madal 22

24 3.3 Õpetaja enesetõhusus Lisaks õpilastele hinnangu andmisele paluti õpetajal ära täita küsimustik, mis on välja töötatud USA teadlaste Megan Tschannen-Morani ja Anita Woolfolk Hoy poolt õpetajate enesetõhususe ning klassi juhtimisega seotud näitajate mõõtmiseks ( f Efficacy Scale 8 ). Ankeet koosneb 24 väitest, mille puhul õpetaja hindab 9-pallisel skaalal, millisel määral ta näeb Klassijuhatajad täitsid antud ankeeti kahel korral septembris 2017 ja mais 2018 (koos õpilaste tugevuste ja raskuste küsimustikuga). Analüüsis on kasutatud 76 õpetaja andmeid, kes on mõlemal küsitluskorral küsimustikule vastanud. Küsimustiku 24 väidet jagunevad kolmeks alavaldkonnaks: õpilaste kaasamine, juhendamise strateegiad ja klassi juhtimine (vt joonis 16). Iga valdkonna jaoks arvutatakse välja keskmine skoor, mis saab olla vahemikus 0 9 (skaala alla kuuluvate küsimuste vastuste keskmine). Mida kõrgem on saadud skoor, seda parem tulemus õpetaja enesetõhususe seisukohalt. Kõigi esitatud küsimuste puhul on kooliaasta lõpuks sügisega võrreldes toimunud statistiliselt oluline muutus. Sellest tulenevalt on kasvanud ka kõigi kolme skoori tase (vt joonis 17). Muutus on veidi suurem (0,57 punkti) klassi juhtimise skoori osas. Antud alavaldkonnas tunnevad õpetajad, et kõige enam on suurenenud nende võimalused korraldada tunnitööd nii, et see arvestaks igat õpilaste rühma ning tagada, et mõni probleemsem õpilane ei rikuks tervet tundi. Juhendamise strateegiatega seoses on muutus 0,52 punkti ning õpetajad tunnetavad kõige enam, et suudavad paremini sõnastada õpilaste jaoks häid küsimusi ning pakkuda jõukohaseid väljakutseid ka väga võimekatele lastele. Õpilaste kaasamise skoori muutus on sarnasel tasemel (0,51 punkti) ning võrreldes sügisega on kõige rohkem suurenenud õpetajate võimalused kõige raskemate õpilasteni jõudmisel ning kriitilise mõtlemise soodustamisel. Tulemuste paremaks tõlgendamiseks on joonisel 18 skoorid jagatud kolme gruppi. Tulemustest on näha, et el on sügisega võrreldes umbes kaks korda rohkem õpetajaid, kelle keskmine skoor on kõrge ehk vahemikus Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17,

25 Student engagement strateegiaid? Juhendamise strateegiad Instructional strategies kasutada? Klassi juhtimine Classroom management tervet tundi? ladusalt? Joonis 16: Õpetaja enesetõhususe küsimustiku küsimuste jaotus alavaldkondadeks 24

26 kaasamine Juhendamise strateegiad Klassi juhtimine 8,0 7,5 7,0 6,98 6,98 7,55 7,49 7,30 6,5 6,0 6,78 Juhendamise strateegiad Klassi juhtimine 5,5 5,0 Joonis 17: Õpetajate enesetõhususe skoorid eel- ja järelküsitlusel 6,7 36,0 57,3 18,7 56,0 25,3 10,7 45,3 44,0 32,0 48,0 20,0 4,0 45,3 50,7 25,3 45,3 29,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% skoor kuni 6 skoor 7 skoor 8-9 Joonis 18: Õpetajate enesetõhususe skooride jaotus gruppideks eel- ja järelküsitlusel 25

MergedFile

MergedFile Vanemlusprogrammi Imelised aastad 2018. aasta tulemused Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2019 1 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Kutseaasta_2009_2010 seire

Kutseaasta_2009_2010 seire Kutseaasta VI etapi seire kokkuvõte 29/21 Tallinn 21 1 Kutseaasta seire läbiviimist on toetanud EV Haridus- ja teadusministeerium. Koostajad: Epp Reiska ja Eve Eisenschmidt Andmetöötlus: Epp Reiska Ankeetide

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI TPM MEETING IN ESTONIA 2017-1LV01-KA219-035479_5 TUESDAY 29 th January 2019 28/01/2019-01/02/2019 9.50 Projekti partnerid: Leikskolinn Solborg (Island), Tallinn-Paide liinibuss Vaivaru pamatskola (Läti),

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem