EN

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EN"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel KOM(2010) 662 lõplik 2010/0325 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS selliste reisidkumentide nimekirja khta, mille kasutajal n õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa, ning sellise nimekirja kstamise khta ET ET

2 SELETUSKIRI 1. Ettepaneku taust Schengeni lepingu rakendamise knventsini artikli 17 lõike 3 punkti a khaselt teeb täitevkmitee ka vajalikke tsuseid reisidkumentide khta, kuhu võib viisa vrmistada. Nimetatud sätte alusel võttis täitevkmitee ja aastal vastu kaks tsust, milles käsitleti käsiraamatu kstamist dkumentide khta, kuhu võib kanda viisa (SCH/Cm-ex (98)56 ja SCH/Cm-ex (99)14), ning kstas seejärel praegu kehtiva tabeli klmandate riikide kdanike reisidkumentidest, mille alusel antakse viisa ja ületatakse piire. Ühiste knsulaarjuhiste artiklis 11 n letletud teatavad kriteeriumid, mille alusel tehakse kindlaks, kas reisidkumenti võib kanda viisa. 5. aprillil 2010 tunnistati Eurpa Parlamendi ja nõukgu määrusega (EÜ) nr 810/2009 (millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)) kehtetuks Schengeni lepingu rakendamise knventsini artikli 17 lõige 3, mis li tsuste SCH/Cm-ex (98)56 ja SCH/Cm-ex (99)14 ning ühiste knsulaarjuhiste õiguslikuks aluseks. Nõukgu määruse (EÜ) nr 789/2001 artikli 2 lõikes 1 n sätestatud, et kõik liikmesriigid edastavad nõukgu peasekretärile muudatused, mida nad svivad teha käsiraamatus dkumentide khta, kuhu võib kinnitada viisa.... Sama määruse artiklis 3 n sätestatud, et nõukgu peasekretariaat vastutab selliste dkumentide käsiraamatu, kuhu võib kinnitada viisa, muudetud redaktsinide ettevalmistamise eest. Viisaeeskirjaga tunnistati makrda kehtetuks ka määrus (EÜ) nr 789/2001. Praegu kehtiv tabel klmandate riikide kdanike reisidkumentidest, mille alusel antakse viisa ja ületatakse piire (edaspidi tabel ), ksneb viiest sast: I sa: II sa: reisidkumendid, kuhu võib kanda viisa. Tabelisse n kantud kõik reisidkumendid, mida annavad välja klmandad riigid, kelle kdanike suhtes khaldatakse viisanõuet, klmandad riigid, kelle kdanike suhtes ei khaldata viisanõuet, ja liikmesriigid, kes ei khalda Schengeni acquis d veel täiel määral. välismaalase passid, mida annavad välja Schengeni riigid ja kuhu võib kanda viisa. Tabelisse n kantud välismaalase reisidkumendid (st välismaalase ja mittekdaniku pass), pagulase reisidkument (28. juuli aasta Genfi knventsin) ning kdakndsuseta isiku reisidkument (28. septembri aasta New Yrgi knventsin). III sa: rahvusvaheliste rganisatsinide väljaantavate reisidkumentide nimekiri, kuhu n kantud 12 dkumenti. IV sa: dkumentide kgu, mida kstatakse järk-järgult ja mis sisaldab riginaalide kpiaid (ei le kunagi kstatud). V sa: teave fiktiivsete passide khta. Tabelit ajakhastatakse krrapäraselt nõukgu peasekretariaadile saadetavate liikmesriikide teatiste alusel. Tabeli knslideeritud versin avaldatakse üldjuhul üks krd aastas. Tabelil n kaks eesmärki: see võimaldab piirikntrlliasutustel kntrllida seda, kas knkreetset dkumenti tunnustatakse välispiiride ületamisel, ning knsulaartöötajatel seda, kas kõik ühist viisapliitikat khaldavad liikmesriigid tunnustavad knkreetset dkumenti ET 2 ET

3 sellisena, kuhu võib kinnitada viisakleebise. Viisakleebisega väljaantud viisa territriaalne kehtivus peab vastama reisidkumenti tunnustavate liikmesriikide territriumile, st kui liikmesriik ei tunnusta knkreetset reisidkumenti, ei saa selle kasutaja kõnealuse liikmesriigi territriumile siseneda. Eeskirjad sellises lukrras viisa andmise khta n sätestatud viisaeeskirja artikli 25 lõikes 3. Schengeni piirieeskirjade artikli 5 lõike 1 punkti a khaselt peab klmandate riikide kdanikel lema kehtiv reisidkument või -dkumendid, mis lubavad neil piiri ületada. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Kehtivat reisidkumentide tabelit, mis n kstatud siis, kui Schengeni kstöö tugines valitsustevahelistele tsustele, n vaja khandada Eurpa Liidu institutsinilise ja õigusliku raamistikuga. Viisapliitikat ning välispiiridel isikute kntrllimisel järgitavaid nrme ja krda käsitlevate Schengeni sätete õiguslikuks aluseks n Eurpa Liidu timimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktid a ja b. Teatavates viisaeeskirja sätetes viidatakse sellele, et liikmesriigid võivad, kuid ei pruugi tunnustada klmandate riikide väljaantavaid reisidkumente. Schengeni piirieeskirjades n vaid üks kaudne viide sellele, et liikmesriigid võivad, kuid ei pruugi tunnustada välispiire ületada svivate klmandate riikide kdanike reisidkumente. Kehtivas tabelis letletakse ka dkumendid, mille kasutajal n õigus ületada välispiire. Klmandate riikide väljaantavate reisidkumentide nimekirju ei vaadata praegu krrapäraselt läbi. Seepärast ei pea liikmesriigid teatama nimekirja kantud dkumentide tunnustamise ja nende tunnustamata jätmise khta tehtud tsustest. See tekitab õiguslikku ebakindlust teatavate reisidkumentide kasutajatele, kellele võidakse keelata sisenemine liikmesriikide territriumile või kellele n antud piiratud territriaalse kehtivusega viisa, mis võimaldab neil reisida ainult liikmesriikidesse, kes tunnustavad nende reisidkumenti. Tabelisse kantud märge reisidkumendi tunnustamata jätmise khta ei tulene sageli asjamase liikmesriigi teadlikust tsusest jätta reisidkument tunnustamata, vaid tema suutmatusest võtta asjamase reisidkumendi suhtes seisukht. Kuna reisidkumentide tunnustamine kuulub liikmesriikide ainupädevusse, ei le võimalik kehtestada eeskirju reisidkumentide tunnustamise ühtlustamiseks. Seega kehtestatakse käesleva ettepanekuga ainult krd, millega tagatakse klmandate riikide väljaantavate reisidkumentide nimekirja pidev ajakhastamine, ja keskne krd selliste reisidkumentide krdineeritud tehniliseks hindamiseks. Ettepanekuga tagatakse ka teave tsuste khta, mida liikmesriigid teevad nimekirja kantud reisidkumentide tunnustamise ja nende tunnustamata jätmise khta. Ettepanekuga lubatakse teavet vahetada ka nõuandekmitee raames, et jõuda liikmesriikide hulgas ühisele seisukhale knkreetse reisidkumendi tunnustamise või tunnustamata jätmise suhtes. 2. Ettepaneku õiguslik külg Ettepaneku eesmärk n kehtestada krd, millega tagatakse klmandate riikide väljaantavate reisidkumentide nimekirja pidev ajakhastamine, ja keskne krd selliste reisidkumentide krdineeritud tehniliseks hindamiseks. Samuti svitakse ettepanekuga tagada teave tsuste khta, mida liikmesriigid teevad kõnealuste reisidkumentide tunnustamise ja nende tunnustamata jätmise khta. Reisidkumentide nimekirja ülesehitust n ajakhastatud ja see n setud määrusega (EÜ) nr 539/2001, milles letletakse klmandad riigid, kelle kdanikel ET 3 ET

4 peab välispiiride ületamisel lema viisa, ja need klmandad riigid, kelle kdanikud n sellest nõudest vabastatud. Tabel sisaldab teavet nii reisidkumentide khta, mida annavad välja liikmesriigid, kes ei khalda Schengeni acquis d, kui ka selliste reisidkumentide khta, mida annavad liikmesriigid klmandate riikide kdanikele, 28. juuli aasta pagulasseisundi knventsini alusel pagulastele ja 28. septembri aasta kdakndsuseta isikute seisundi knventsini alusel kdakndsuseta isikutele. Tabel sisaldab teavet ka reisidkumentide khta, mida annavad välja rahvusvahelised rganisatsinid (näiteks ÜRO, EL, NATO ja Rahvusvaheline Punase Risti Kmitee). Ettepanekus n viidatud ka viisaeeskirja sätetele, milles käsitletakse khalikku Schengeni kstööd (artikkel 48). Nimelt n artikli 48 lõike 1 punktis c sätestatud khustus kstada ammendav nimekiri asukhariigi väljaantavatest reisidkumentidest. Ka see võimaldab andmeid ajakhastada. Ettepanek ei sisalda kehtiva tabeli V sa Teave fiktiivsete passide khta. Tunnustamata jäetud fiktiivsete reisidkumentide nimekirja ei saa pidada ammendavaks ja seega ei anna see erilist lisaväärtust. Ettepaneku õiguslik alus n ELi timimise lepingu artikli 77 lõige 2, kuna see n nõukgu 20. mai aasta tsuse 1999/436/EÜ (millega määratakse kskõlas Eurpa Ühenduse asutamislepingu ja Eurpa Liidu lepingu asjakhaste sätetega kindlaks iga Schengeni acquis d mdustava sätte või tsuse õiguslik alus) 1 C lisa artikli 4 khaselt Schengeni täitevkmitee tsuste SCH/Cm-ex (98)56 ja SCH/Cm-ex (99)14 õiguslik alus ELis. Ettepanekuga lihtsustatakse (ELi ja liikmesriikide) ametiasutuste haldusmenetlusi. Keskse krra kehtestamisega nõuandekmitee vrmis, kes võib testada klmandate riikide väljaantavate reisidkumentide tehnilist hindamist ja hinnata nende turvalisuse taset, jagatakse khustusi, kuna selliste hindamiste tulemused esitatakse kõikidele liikmesriikidele ja selle kaudu välditakse kattuvat tegevust. Ettepaneku vastuvõtmisega kaasneb seniste õigusaktide kehtetuks tunnistamine. 3. Knsulteerimine huvitatud isikutega Kmisjni töötajad krraldasid reisidkumentide tabeli läbivaatamise küsimuses 3. ktbril 2008 ekspertide khtumise, milles salesid 23 liikmesriigi eksperdid. Liikmesriigid tegid ettepaneku kstada õigusakt, millega: kehtestatakse krd, millega leks tagatud klmandate riikide väljaantavate dkumentide khta tehtud kannete ajakhasus; kehtestatakse liikmesriikide jaks keskne krd, mille raames testatakse klmandate riikide väljaantavate reisidkumentide tehnilist hindamist eesmärgiga tetada liikmesriikide tsuste tegemist reisidkumentide tunnustamise küsimuses; 1 EÜT L 176, , lk 17. ET 4 ET

5 kehtestatakse krd, millega pannakse liikmesriikidele khustus teatada tsustest, mida tehakse nimekirja kantud reisidkumentide khta; nähakse võimaluse krral ette ühtne seisukht reisidkumentide tüüpiliste liikide khta (tava-, diplmaatiline, teenistus-, ameti- ja eripass); võetakse tabeli kstamisel aluseks nõukgu 15. märtsi aasta määruse (EÜ) nr 539/2001 (milles letletakse klmandad riigid, kelle kdanikel peab välispiiride ületamisel lema viisa, ja need klmandad riigid, kelle kdanikud n sellest nõudest vabastatud) I ja II lisa; säilitatakse tabeli praegune ülesehitus, kuid sellest jäetakse välja V sa; tagatakse, et kmisjn lb elektrnilise andmebaasi ja haldab seda. Elektrniline andmebaas peaks sisaldama kõikide nimekirja kantud reisidkumentide näidiseid. Käeslevas kmisjni ettepanekus n arvesse võetud kõiki ekspertide ettepanekuid, välja arvatud ettepanekut ühtlustada reisidkumentide tunnustamist senisest enam, kuna seda ei võimalda eespl nimetatud õiguslikud piirangud, ja ettepanekut luua kõikide reisidkumentide näidiseid sisaldav elektrniline andmebaas. Kuigi kmisjn tetab viimati nimetatud ettepanekut, n ta seisukhal, et kehtiva reisidkumentide tabeli peamiseks prbleemiks n see, et klmandate riikide väljaaantavate dkumentide khta tehtavaid kandeid ei ajakhastata krrapäraselt ja et liikmesriikide suutmatus tsustada reisidkumentide tunnustamise üle avaldab negatiivset mõju tegevustasandil (eelkõige ühtsete viisade väljaandmisele). Seega tuleks nimetatud prbleemide lahendamiseks esmajärjekrras luua vajalikud kanalid ja kehtestada menetlused. Kuna andmebaasi lmine n aja- ja ressursimahukas, viivitaks see tõsisemaid prbleeme lahendava õigusakti vastuvõtmist. Pikas perspektiivis saaks luua kstime Eurpa arhiveerimissüsteemiga FADO (elektrniline süsteem, mis n ldud ühismeetmega 98/700/JSK võltsitud ja ehtsaid dkumente käsitleva teabe vahetamiseks ning mida haldab nõukgu peasekretariaat), kuna sellele saab liita juurde reisidkumentide elektrnilise tabeli teatavad sad (näiteks reisidkumentide näidised), vältides sel viisil kattuvat tegevust. Kmisjni ettepaneku khaselt n reisidkumentide nimekiri ja selle edasised ajakhastamised elektrniliselt kättesaadavad CIRCA andmebaasis. Kmisjni töötajad kstasid aasta ktbris krraldatud ekspertide khtumise jaks kslekudkumendi, milles esitasid liikmesriikide ekspertidele kaalumiseks mitu võimalust. Otsustati kehtestada õigusakt, millega nähakse ette krd, mille abil kstatakse reisidkumentide nimekiri, mida ajakhastatakse pidevalt nii klmandate riikide väljaantavate dkumentide kui ka liikmesriikide tsuste sas, mida nad teevad selliste dkumentide tunnustamise ja tunnustamata jätmise khta. Õigusakti eesmärk n edendada ühtlustamist ja säilitada samal ajal liikmesriikide ainupädevus reisidkumentide tunnustamise küsimuses. 4. Mõju hindamine Arvestades ettepaneku eesmärke, nimelt khandada kehtivat reisidkumentide tabelit Eurpa Liidu institutsinilise ja õigusliku raamistikuga, tõhustada kehtivat süsteemi ja kehtestada raamistik liikmesriikide tsuste khta teabe vahetamiseks, ei le mõju hindamine vajalik. ET 5 ET

6 5. Prprtsinaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtted Reisidkumentide tabel n piire ja viisasid reguleeriva Schengeni acquis lahutamatu sa. Ettepaneku eesmärk n khandada kehtivat reisidkumentide tabelit Eurpa Liidu institutsinilise ja õigusliku raamistikuga, tõhustada kehtivat süsteemi ja kehtestada raamistik liikmesriikide tsuste khta teabe vahetamiseks. 6. Õigusakti valik Reisidkumentide tunnustamine n liidu kehtivate õigusaktide (näiteks Schengeni piirieeskirjade ja viisaeeskirja) rakendamise seisukhalt äärmiselt vajalik: see n lahutamatult setud Schengeni acquis nende sätete khaldamisega, milles käsitletakse välispiiridel testatavaid isikukntrlle ja lühiajaliste viisade väljaandmist. Arvestades liikmesriikide ainupädevust reisidkumentide tunnustamise küsimuses, saab õigusaktiks lla Eurpa Parlamendi ja nõukgu tsus, kuna selles piirdutakse vaid reisidkumentide tabeli läbivaatamise ja ajakhastamisega. 7. Mõju eelarvele Kavandatud tsusel ei le mõju Eurpa Liidu eelarvele. ET 6 ET

7 Ettepanek: 2010/0325 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS selliste reisidkumentide nimekirja khta, mille kasutajal n õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa, ning sellise nimekirja kstamise khta EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Eurpa Liidu timimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõiget 2, võttes arvesse Eurpa Kmisjni ettepanekut, lles edastanud seadusandliku akti eelnõu riikide parlamentidele, timides seadusandliku tavamenetluse khaselt ning arvestades järgmist: (1) 14. juuni aasta Schengeni lepingu rakendamise knventsini 2 artikli 17 lõike 3 punkti a alusel n tsustega SCH/Cm-ex (98)56 3 ja SCH/Cm-ex (99)14 4 ette nähtud selliste reisidkumentide käsiraamat, mille kasutajal n õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa. Nimetatud tsuseid tuleks khandada Eurpa Liidu institutsinilise ja õigusliku raamistikuga. (2) Klmandate riikide väljaantavate reisidkumentide nimekirjad tuleks krrapäraselt läbi vaadata tagamaks, et viisatatlusi menetlevatel ja piirikntrlli testavatel liikmesriikide ametiasutustel leks täpne teave klmandate riikide kdanike reisidkumentide khta. Teabevahetust liikmesriikide vahel seses väljaantavate reisidkumentide ja nende tunnustamisega liikmesriikides ning kgu nimetatud teabe kättesaadavaks tegemist avalikkusele tuleks ajakhastada ja tõhustada. (3) Eurpa Parlamendi ja nõukgu 13. juuli aasta määruse (EÜ) nr 810/2009 (millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri) 5 artikli 48 lõike 1 punkti c khaselt tuleks ammendav nimekiri asukhariigi väljaantavatest reisidkumentidest kstada khaliku Schengeni kstöö raames. (4) Tuleks kehtestada krd, millega leks tagatud reisidkumentide nimekirja pidev ajakhastamine ja mis võimaldaks nimekirja kantud reisidkumente vajaduse krral ühiselt tehniliselt hinnata, EÜT L 239, , lk 19. EÜT L 239, , lk 207. EÜT L 239, , lk 298. ELT L 243, , lk 1. ET 7 ET

8 ning näha liikmesriikidele ette khustus teatada tsustest, mida tehakse selliste dkumentide tunnustamise ja tunnustamata jätmise khta. (5) Selleks et lubada reisidkumentide kasutajatel ületada välispiire ja kanda sellistesse dkumentidesse viisa, vastutavad liikmesriigid reisidkumentide tunnustamise eest ja peaksid ka edaspidi jääma selle eest vastutama. (6) Liikmesriigid peaksid teatama kõikidest reisidkumentide tunnustamisega setud tsustest ja püüdma ühtlustada eri liiki reisidkumentide khta tehtud tsuseid. (7) Käesleva tsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukgu 28. juuni aasta tsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse kmisjni rakendusvlituste kasutamise menetlused 6. (8) Islandi ja Nrra puhul kujutab käeslev tsus endast nende Schengeni acquis sätete edasiarendamist Eurpa Liidu Nõukgu ning Islandi Vabariigi ja Nrra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu (viimase kahe riigi salemiseks Schengeni acquis sätete rakendamises, khaldamises ja edasiarendamises) 7 tähenduses, mis kuuluvad nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukgu 17. mai aasta tsuse 1999/437/EÜ 8 artikli 1 punktides A, B ja C sutatud valdknda. (9) Šveitsi puhul kujutab käeslev tsus endast nende Schengeni acquis sätete edasiarendamist Eurpa Liidu, Eurpa Ühenduse ja Šveitsi Knföderatsini vahelise lepingu (Šveitsi Knföderatsini ühinemise khta Schengeni acquis sätete rakendamise, khaldamise ja edasiarendamisega) 9 tähenduses, mis kuuluvad nõukgu tsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktides A, B ja C sutatud valdknda, kusjuures nimetatud tsuse vastavaid punkte tõlgendatakse kstimes nõukgu tsuse 2008/146/EÜ 10 artikliga 3. (10) Liechtensteini puhul kujutab käeslev tsus endast nende Schengeni acquis sätete edasiarendamist Eurpa Liidu, Eurpa Ühenduse, Šveitsi Knföderatsini ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel allakirjutatud prtklli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Eurpa Liidu, Eurpa Ühenduse ja Šveitsi Knföderatsini vahelise lepinguga Šveitsi Knföderatsini ühinemise khta Schengeni acquis rakendamise, khaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukgu tsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktides A, B ja C sutatud valdknda, kusjuures nimetatud tsuse vastavaid punkte tõlgendatakse kstimes nõukgu tsuse 2008/261/EÜ 11 artikliga 3. (11) Eurpa Liidu timimise lepingule lisatud Taani seisukhta käsitleva prtklli artiklite 1 ja 2 khaselt ei sale Taani käesleva õigusakti vastuvõtmisel, mistõttu see ei le tema suhtes siduv ega khaldatav. Arvestades, et käeslev õigusakt põhineb Eurpa Liidu timimise lepingu V jatise alusel Schengeni acquis l, tsustab Taani kõnealuse prtklli artikli 5 khaselt kuue kuu jksul pärast käesleva õigusakti vastuvõtmist nõukgus, kas ta rakendab seda ma siseriiklikus õiguses EÜT L 184, , lk 23. EÜT L 176, , lk 36. EÜT L 176, , lk 31. ELT L 53, , lk 52. ELT L 53, , lk 1. ELT L 83, , lk 3. ET 8 ET

9 (12) Käeslev tsus kujutab endast nende Schengeni acquis sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei sale vastavalt nõukgu 29. mai aasta tsusele 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi tatluse khta saleda teatavates Schengeni acquis sätetes) 12. Seetõttu ei sale Ühendkuningriik tsuse vastuvõtmisel, see ei le tema suhtes siduv ega khaldatav. (13) Käeslev tsus kujutab endast nende Schengeni acquis sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei sale vastavalt nõukgu 28. veebruari aasta tsusele 2002/192/EÜ (Iirimaa tatluse khta saleda teatavates Schengeni acquis sätetes) 13. Seetõttu ei sale Iirimaa käesleva tsuse vastuvõtmisel, see ei le tema suhtes siduv ega khaldatav. (14) Küprse puhul kujutab käeslev tsus endast õigusakti, mis põhineb Schengeni acquis l või n sellega setud muul viisil aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 tähenduses. (15) Käeslev tsus põhineb Schengeni acquis l või n sellega setud muul viisil aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Sisu ja reguleerimisala 1. Käesleva tsusega kehtestatakse selliste reisidkumentide nimekiri, mille kasutajal n õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa (edaspidi reisidkumentide nimekiri ), ning sellise nimekirja kstamise krd. 2. Käeslevat tsust khaldatakse selliste reisidkumentide suhtes nagu pass (tava-, diplmaatiline, teenistus-, ameti- ja eripass), tagasipöördumistunnistus, pagulase ja kdakndsuseta isiku reisidkument, rahvusvahelise rganisatsini väljaantud reisidkument ning reisiluba. Artikkel 2 Reisidkumentide nimekirja kstamine 1. Reisidkumentide nimekirja kstab kmisjn, kasutades selleks liikmesriikide abi ja tuginedes khaliku Schengeni kstöö raames kgutud teabele, nagu n sellele viidatud Eurpa Parlamendi ja nõukgu 13. juuli aasta määruse (EÜ) nr 810/2009 (millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri) artikli 48 lõike 1 punktis c. 2. Reisidkumentide nimekiri kstatakse artikli 7 lõikes 2 sätestatud krras EÜT L 131, , lk 43. EÜT L 64, , lk 20. ET 9 ET

10 1. Nimekiri ksneb klmest sast. Artikkel 3 Nimekirja ülesehitus 2. I sa ksneb reisidkumentidest, mida annavad välja nõukgu 15. märtsi aasta määruse (EÜ) nr 539/2001 (milles letletakse klmandad riigid, kelle kdanikel peab välispiiride ületamisel lema viisa, ja need klmandad riigid, kelle kdanikud n sellest nõudest vabastatud) 14 I ja II lisas letletud klmandad riigid ja territriaalüksused. 3. II sa ksneb järgmistest Eurpa Liidu liikmesriikide väljaantavatest reisidkumentidest: a) klmandate riikide kdanikele antavad reisidkumendid; b) ÜRO 28. juuli aasta pagulasseisundi knventsini alusel pagulastele antavad reisidkumendid; c) ÜRO 28. septembri aasta kdakndsuseta isikute seisundi knventsini alusel kdakndsuseta isikutele antavad reisidkumendid; d) reisidkumendid, mida Ühendkuningriik annab Briti kdanikele, kes ei le Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kdanikud liidu õiguse tähenduses. 4. III sa ksneb rahvusvaheliste rganisatsinide väljaantavatest dkumentidest. 5. Teatava reisidkumendi nimekirja kandmisel hõlmatakse üldjuhul kõik seda liiki kehtivad reisidkumendid. 6. Kui klmas riik ei anna välja knkreetset liiki reisidkumenti, tehakse nimekirja märge ei anta välja. Artikkel 4 Nimekirja kantud reisidkumentide tunnustamisest ja tunnustamata jätmisest teatamine 1. Liikmesriik teatab kmisjnile ühe kuu jksul alates artikli 2 lõikes 1 nimetatud nimekirja avaldamisest, milliseid reisidkumente ta tunnustab ja millised jätab tunnustamata. 2. Ühtse seisukha kujundamiseks vahetavad liikmesriigid artikli 7 lõikes 1 nimetatud kmitee raames teavet knkreetsete reisidkumentide tunnustamise ja tunnustamata jätmise põhjuste khta. 3. Liikmesriik teatab kmisjnile igast muutusest, mida tehakse seses varasema tsusega knkreetse reisidkumendi tunnustamise või tunnustamata jätmise khta. 14 EÜT L 81, , lk 1. ET 10 ET

11 Artikkel 5 Uued väljaantavad reisidkumendid 1. Liikmesriik teatab kmisjnile artikli 3 lõike 3 punktides a c nimetatud uutest reisidkumentidest. 2. Liikmesriik teatab kmisjnile uutest reisidkumentidest, mida annavad välja klmandad riigid, liikmesriigid ja rahvusvahelised rganisatsinid, kellele n viidatud artikli 3 lõikes 2, artikli 3 lõike 3 punktis d ja artikli 3 lõikes Kmisjn ajakhastab nimekirja saadud teabe alusel ning palub liikmesriikidel teatada artiklis 4 sutatud tsustest, mida tehakse dkumentide tunnustamise ja nende tunnustamata jätmise khta. 4. Ajakhastatud nimekiri kstatakse artikli 7 lõikes 2 sätestatud krras. Artikkel 6 Reisidkumentide tehniliste standardite hindamine 1. Selleks et abistada liikmesriike reisidkumentide tehniliste standardite hindamisel, võib kmisjn testada artikli 7 lõikes 2 sätestatud krras reisidkumentide tehnilist analüüsi. 2. Reisidkumendi tehnilise hindamise tulemused edastatakse liikmesriikidele. Artikkel 7 Kmiteemenetlus 1. Kmisjni abistab kmitee (reisidkumendi kmitee). 2. Käeslevale lõikele viitamise krral khaldatakse tsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse nimetatud tsuse artiklit 8. Artikkel 8 Nimekirja avaldamine Kmisjn teeb nimekirja, sealhulgas artikli 4 khaselt esitatud teabe liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks pidevalt ajakhastatava elektrnilise väljaande vahendusel. Artikkel 9 Kehtetuks tunnistamine Otsused SCH/Cm-ex (98)56 ja SCH/Cm-ex (99)14 tunnistatakse kehtetuks. ET 11 ET

12 Artikkel 10 Jõustumine 1. Käeslev tsus jõustub [ ] päeval pärast selle avaldamist Eurpa Liidu Teatajas. 2. Käeslevat tsust khaldatakse alates selle jõustumise kuupäevast, välja arvatud artikkel 9, mida khaldatakse alates kuupäevast, mil kmisjn avaldab artikli 8 khaselt esmakrdselt nimekirja. Artikkel 11 Käeslev tsus n adresseeritud liikmesriikidele kskõlas aluslepingutega. [kht], [kuupäev] Eurpa Parlamendi nimel President Nõukgu nimel eesistuja ET 12 ET

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA Dc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTASEME TAGAMISEKS SLIC kõrgemate tööinspektrite kmitee

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. september 2016 (OR. en) 11903/1/16 REV 1 OJ CRP2 28 COMIX 581 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. september 2016 (OR. en) 11903/1/16 REV 1 OJ CRP2 28 COMIX 581 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE Eurpa Liidu Nõukgu Brüssel, 6. september 2016 (OR. en) 11903/1/16 REV 1 OJ CRP2 28 COMIX 581 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER II) 2596. kslek Kuupäev: 7. september 2016 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. aprill 2016 (OR. en) 7504/16 OJ CRP2 12 COMIX 257 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER II)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. aprill 2016 (OR. en) 7504/16 OJ CRP2 12 COMIX 257 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER II) Eurpa Liidu Nõukgu Brüssel, 4. aprill 2016 (OR. en) 7504/16 OJ CRP2 12 COMIX 257 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER II) 2580. kslek Kuupäev: 6. aprill 2016 Kellaaeg: 10.00 Kht:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Group Code of Ethics and Conduct

Group Code of Ethics and Conduct Page 2015-03-16 1 (6) Creatr Identifier Versin TeliaSnera järgib käeslevas kdeksis tdud põhimõtteid. Oma igapäevases töös tame kõigilt TeliaSnera töötajatelt juhindumist meie tegutsemismetdikat määratlevast

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

ER

ER Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument 29.1.2016 A8-0359/2015/err01 ADDENDUM raportile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa

Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa Kes n grupijuht? Grupijuht n lemas ainult nrtevahetuste prjektidel (mitte klitustel). Grupijuht n igal saleval riigil ning n vähemalt 18 aastat vana. Grupijuht krdineerib eesti grupi tegevust ja esindab

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

VÄLISTEGURID veebruar 2014

VÄLISTEGURID veebruar 2014 VÄLISTEGURID veebruar 2014 1. SISUKORD 1. Sisukrd... 2 2. Sissejuhatus... 3 3. Välistegurite tüübid... 4 3.1 Gegraafilised tegurid... 4 3.2 Demgraafilised tegurid... 4 3.3 Klimaatilised tingimused... 6

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

1. Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus

1. Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Eesti lmemajanduse lukrra uuring ja kaardistus Tallinn Aprill 2018 1. EESTI LOOMEMAJANDUSE KAARDISTAMINE Eesti Knjunktuuriinstituut Eesti Knjunktuuriinstituut Rävala 6 19080 Tallinn tel 6 681 242 e-mail:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Estodac ekraanivormid

Estodac ekraanivormid Kasutusjuhend õppurile kutseharidusõppes Haridustasemete ülese õppeinfsüsteemi ÕIS2 I etapp Tallinn 2018 Sisukrd Sisukrd... 2 1 Sissejuhatus... 3 2 Õppuri avaleht... 4 3 Minu andmed... 6 3.1 Õppuri andmete

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE ASEESTIVEDELKÜTUSEVARU AGENTUUR Majandusaasta algus: Majandusaasta lõpp: Registrikood: Aadress: 15. aprill 200S.a. 31. detsember

MAJANDUSAASTA ARUANNE ASEESTIVEDELKÜTUSEVARU AGENTUUR Majandusaasta algus: Majandusaasta lõpp: Registrikood: Aadress: 15. aprill 200S.a. 31. detsember MAJANDUSAASTA ARUANNE ASEESTIVEDELKÜTUSEVARU AGENTUUR Majandusaasta algus: Majandusaasta lõpp: Registrikd: Aadress: 15. aprill 200S.a. 31. detsember 200S.a. 11124171 Pärnu mnt. 102C, 11312, Tallinn Eesti

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaala

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaala Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARK

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARK Tartu Ülikl Stsiaal- ja haridusteadusknd Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARKVARAST JA SELLE KASUTAMINE PÕHIKOOLI 5-9. KLASSI REAALAINETE

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Microsoft Word - tiitelleht

Microsoft Word - tiitelleht Tartu Ülikl Stsiaal- ja Haridusteadusknd Haridusteadus (humanitaarained) 2007/2008 õppekava Helene Kõiv VANASÕNADE KASUTAMINE INGLISE KEELE KUI VÕÕRKEELE OSAOSKUSTE ÕPETAMISEL JA VÄÄRTUSTEST KÕNELEMISEL

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel Ramboll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel Ramboll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014 Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti bjektidel Rambll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014 Versin 02 Kuupäev Detsember 2014 Kstatud: Kersti Ritsberg, Ain Kendra, Kntrllitud: Peeter

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Síminn

Síminn ÕIGED ETTEVÕTETE ANDMED, TARGAD OTSUSED Integreeri andmed tse kliendiprgrammi või ksta sihtrühmi Sisukrd 1. Üld- ja isikuandmed... 3 2. Kntaktandmed... 4 3. Maksehäired... 4 4. Maksuvõlad... 4 5. Makstud

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Kursuseprogrammi vorm

Kursuseprogrammi vorm Ainekd: IFI6209.DT NIMETUS: Operatsinisüsteemide alused ja haldamine Maht: 6 EAP Kntakttundide maht: 56 Õppesemester: S Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: Aine eesmärgiks n anda ülevaade peratsinisüsteemide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem