COM(2018)631/F2 - ET (annex)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "COM(2018)631/F2 - ET (annex)"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede nr 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 ET ET

2 I LISA Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalise korpuse isikkoosseis aastate ja kategooriate kaupa kooskõlas artikliga XX Kategooria Aasta Kategooria 1 Ameti isikkoosseis Kategooria 2 Operatiivtöötajad pikaajalisteks lähetusteks Kategooria 3 Operatiivtöötajad lühiajalisteks lähetusteks Euroopa piiri- ja rannikuvalve alaline korpus kokku ET 1 ET

3 II LISA Ülesanded, mida ameti koosseisulised töötajad täidavad Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalisest korpusest lähetatud rühma liikmetena, ja mis nõuavad täitevvolitusi 1. Isikute identiteedi ja kodakondsuse kontrollimine, sh asjakohaste ELi ja riiklike andmebaaside kasutamine 2. Liitu sisenemise lubamine piiripunktides läbiviidava kontrolli järel juhul, kui on täidetud territooriumile sisenemise tingimused, mis on sätestatud Schengeni piirieeskirjade artiklis 6 3. Liitu sisenemise keelamine piiripunktides läbiviidava kontrolli järel kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga Reisidokumentide tembeldamine kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga Viisa andmine või sellest keeldumine piiril kooskõlas liidu viisaeeskirja artikliga 35 ja asjaomaste andmete sisestamine viisainfosüsteemi 6. Patrull- ja vaatlustegevus, sh patrullimine piiripunktide vahel, et hoida ära ebaseaduslik piiriületus, võidelda piiriülese kuritegevusega ja võtta meetmeid ebaseaduslikult piiri ületanud isikute vastu, sh kinnipidamine/vahistamine 7. Ebaseadusliku välispiiri ületamise eest vahistatud isikute sõrmejälgede registreerimine EURODAC-süsteemis (kategooria 2) kooskõlas EURODACi määruse III peatükiga 8. Suhtlemine kolmandate riikidega tagasisaatmisele kuuluvate kolmandate riikide kodanike isiku tuvastamiseks ja neile reisidokumentide hankimiseks 9. Sunniviisilisele tagasisaatmisele kuuluvate kolmandate riikide kodanike eskortimine ET 2 ET

4 III LISA Liikmesriikide iga-aastased panused Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalisse korpusesse operatiivtöötajate pikaajalisteks lähetusteks kooskõlas artikliga 57 Riik / Aasta Belgia Bulgaaria Tšehhi Vabariik Taani Saksamaa Eesti Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros Läti Leedu Luksemburg Ungari Malta Madalmaad Austria Poola Portugal Rumeenia Sloveenia Slovakkia Soome ET 3 ET

5 Riik / Aasta Rootsi [Šveits] [Island] [Liechtenstein]* [Norra] KOKKU (*) Liechtenstein panustab proportsionaalse rahalise toetusega. ET 4 ET

6 IV LISA Liikmesriikide iga-aastased panused Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalisse korpusesse operatiivtöötajate lühiajalisteks lähetusteks kooskõlas artikliga 58 Riik / Aasta Belgia Bulgaaria Tšehhi Vabariik Taani Saksamaa Eesti Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros Läti Leedu Luksemburg Ungari Malta Madalmaad Austria Poola Portugal Rumeenia Sloveenia Slovakkia Soome Rootsi [Šveits] [Island] [Liechtenstein]* [Norra] KOKKU (*) Liechtenstein panustab proportsionaalse rahalise toetusega. ET 5 ET

7 V LISA Jõu kasutamise, k.a teenistustulirelvade ja mittesurmava varustuse hankimise, nende kasutamise alase väljaõppe, kontrolli ja kasutamise eeskirjad, mida kohaldatakse ameti koosseisuliste töötajate suhtes, kes toimivad Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalisest korpusest lähetatud rühmaliikmetena 1. JÕU JA RELVADE KASUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED Käesolevas määruses kasutatav väljend jõu kasutamine tähendab füüsiliste vahendite kasutamist ameti koosseisuliste operatiivtöötajate poolt nende ülesannete täitmise eesmärgil või hädakaitseks, mis hõlmab käte ja keha ning mistahes instrumentide, relvade või varustuse ja tulirelvade kasutamist. Jõu ja relvade kasutamine ameti koosseisuliste operatiivtöötajate hulgast lähetatud meeskondade liikmete poolt peab lähtuma allpool selgitatud vajaduse, proportsionaalsuse ja ettevaatuspõhimõttest ( tuumpõhimõtted ). Vajaduse põhimõte Jõu kasutamine, kas otsese füüsilise kontakti teel või relva või varustuse kasutamise abil, peaks olema erandlik ning toimuma üksnes juhul, kui see on hädavajalik ameti ülesannete täitmise või hädakaitse tagamiseks. Jõu kasutamine peab toimuma viimase võimalusena, pärast seda, kui on tehtud kõik mõistlikud jõupingutused lahendada olukord vägivallata veenmise, läbirääkimiste või vahendamise abil. Jõu või sunnimeetmete kasutamine ei tohi olla kunagi omavoliline või kuritahtlik. Proportsionaalsuse põhimõte Ameti koosseisulised operatiivtöötajad tegutsevad alati, kui seaduslik jõu või tulirelvade kasutamine on vältimatu, proportsionaalselt süüteo raskuse ja õiguspärase eesmärgiga, mida soovitakse saavutada. Operatiivtegevuse käigus tuleks nii kasutatava jõu laadi (nt relvade kasutamise vajadus) kui ka kohaldatava jõu ulatuse valikul lähtuda proportsionaalsuse põhimõttest. Ameti koosseisulised operatiivtöötajad ei tohi kasutada suuremat jõudu kui on hädavajalik õiguspärase õiguskaitse-eesmärgi saavutamiseks. Juhul, kui kasutatakse tulirelva, peavad ameti koosseisulised operatiivtöötajad tagama, et selline kasutamine põhjustab võimalikult vähe vigastusi ning minimeerib vigastusi või kahjusid niivõrd, kui see on võimalik. Põhimõte nõuab, et amet varustaks oma koosseisulised töötajad varustuse ja hädakaitsevahenditega, mis on vajalikud asjakohase jõu rakendamise võimaldamiseks. Ettevaatuspõhimõte Ameti koosseisulised operatiivtöötajad peavad oma operatiivtegevuse käigus austama ja püüdma säilitada inimelu. Tegevuse käigus tuleb võtta kõik vajalikud meetmed vigastuste ja kahjude ohu minimeerimiseks. See kohustus hõlmab ameti koosseisuliste operatiivtöötajate üldist kohustust jõu kasutamise kavatsusest selgesti hoiatada, v.a juhul, kui selline hoiatamine paneks rühmade liikmed ohtu või põhjustaks surma- või raskete vigastuste ohu teistele või oleks konkreetses olukorras ilmselt ebakohane või ebatõhus. ET 6 ET

8 2. JÕU, TEENISTUSRELVA, LASKEMOONA JA VARUSTUSE KASUTAMISE PRAKTILISED EESKIRJAD Jõu, relvade ja muu varustuse kasutamise üldised praktilised eeskirjad Ameti koosseisulised operatiivtöötajad kasutavad kooskõlas artikli 83 lõikega 3 oma täitevvolitusi, sh jõudu, vastuvõtva liikmesriigi juhtimise all ning võivad kasutada jõudu, sh relvi, laskemoona ja varustust, pärast loa saamist vastuvõtva liikmesriigi pädevatelt ametiasutustelt ja vastuvõtva liikmesriigi piirivalveametnike juuresolekul. Sellegipoolest võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad ametiasutused anda ameti nõusolekul viimase koosseisulistele operatiivtöötajatele loa kasutada jõudu ilma vastuvõtva liikmesriigi ametnike juuresolekuta. Ameti koosseisuliste operatiivtöötajate jõu- ja relvakasutus peab toimuma: (a) (b) (c) kooskõlas ameti käitumisjuhendiga; austades põhiõigusi, mis on tagatud rahvusvahelise ja liidu õigusega, eelkõige põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste konventsiooni, ÜRO aluspõhimõtetega jõu ja tulirelvade kasutamise kohta õiguskaitsetöötajate poolt (1990) ning ÜRO õiguskaitsetöötajate käitumiskoodeksiga (1979); kooskõlas I osas viidatud tuumpõhimõtetega. Õiguskaitses enim kasutatavate vahendite (ameti koosseisuliste operatiivtöötajate isikliku varustuse elementide) konkreetsed praktilised kasutuseeskirjad Tuumpõhimõtete kohaselt on jõu kasutamine lubatav üksnes vahetu õiguskaitse-eesmärgi saavutamiseks ja ainult pärast seda, kui: võimalused lahendada potentsiaalselt vägivaldne vastasseis veenmise, läbirääkimiste või vahendamise abil on ammendatud ja asjaomased katsed on luhtunud; on antud hoiatus kavatsuse kohta kasutada jõudu. Juhul, kui on vaja sekkumise taset tõsta (nt võtta kasutusele relv või muud liiki relv), tuleks selle kohta anda ka selge hoiatus, v.a juhul, kui see paneks rühmade liikmed ohtu või põhjustaks surma- või raskete vigastuste ohu teistele või oleks konkreetses olukorras ilmselt ebakohane või ebatõhus. Tulirelvad Ameti koosseisulised operatiivtöötajad võivad kasutada tulirelvi inimeste vastu üksnes järgmistel juhtude ja üksnes juhul, kui vähemäärmuslikud vahendid on soovitud tulemuse saavutamiseks ebapiisavad: ameti koosseisulised operatiivtöötajad võivad kasutada tulirelvi viimase võimalusena äärmises hädaolukorras, eriti siis, kui on oht, et kõrvalised isikud võivad viga saada; enda ja teiste kaitsmiseks vältimatu surma- või raske vigastuse ohu eest; vältimatu surma- või raske vigastuse ohu ärahoidmiseks; tegeliku ründe tõrjumiseks või olulisi institutsioone, talitusi või rajatisi ähvardava ohu vältimiseks; Enne tulirelvade kasutamist peavad ameti koosseisulised operatiivtöötajad andma sellise relvakasutuse kavatsuse kohta selge hoiatuse. Hoiatuse võib anda kas suuliselt või hoiatuslaskudena. Mittesurmavad relvad ET 7 ET

9 Kumminui Heakskiidetud kumminuiasid võib kasutada kas esmase kaitsevahendina või vajaduse korral relvana, kooskõlas tuumpõhimõtetega, järgmistel juhtudel: kui väiksem jõukasutus on eesmärgi saavutamiseks ilmselt ebakohane; tegeliku või ähvardava varavastase ründe tõrjumiseks; Enne kumminuiade kasutamist peavad ameti koosseisulised operatiivtöötajad andma selge hoiatuse kavatsuse kohta kumminuia kasutada. Kumminuiade kasutamise korral peavad lähetatud koosseisulised operatiivtöötajad alati püüdma minimeerida vigastuste ohtu ja vältima lööke pähe. Pisaraid tekitavaid ained (nt pipragaas) Heakskiidetud, pisaraid tekitavaid aineid võib kasutada kas kaitsevahendina või vajaduse korral relvana, kooskõlas tuumpõhimõtetega, järgmistel juhtudel: kui väiksem jõukasutus on eesmärgi saavutamiseks ilmselt ebakohane; tegeliku või ähvardava ründe tõrjumiseks. Muu varustus Käerauad Käeraudu võib kasutada üksnes nende isikute puhul, keda peetakse ohtlikuks enesele või teistele, et tagada nende ohutu kinnipidamine või transportimine ning ameti koosseisuliste operatiivtöötajate ja muude rühma liikmete turvalisus. 3. KONTROLLIMEHHANISM Amet tagab seoses jõu, relvade, laskemoona ja varustuse kasutamisega järgmised kaitsemeetmed ning esitab asjakohased andmed oma aastaaruandes. Väljaõpe Kooskõlas artikli 62 lõikega 2 ette nähtud väljaõpe hõlmab tõkestamise ja jõu kasutamise teoreetilisi ja praktilisi aspekte. Teoreetiline väljaõpe sisaldab psühholoogilist treeningut (sh vastupidavus ja töötamine suure stressi tingimustes), samuti jõu kasutamise vältimise viisid, nt läbirääkimised ja vahendamine. Teoreetilisele väljaõppele järgneb kohustuslik ja piisav teoreetiline ja praktiline jõu, relvade, laskemoona ja varustuse kasutamise väljaõpe. Praktiline väljaõpe ühise praktilise arusaamise ja lähenemisviisi tagamiseks lõpeb lähetuse käigus toimuva tegevuse simulatsiooniga. Uimastite, ravimite ja alkoholi tarbimine Ameti koosseissulised operatiivtöötajad ei tohi tarbida alkoholi tööülesannete täitmise ajal ega mõistliku aja jooksul enne tööülesannete täitmisele asumist. Nad ei tohi omada ega tarbida uimasteid ega ravimeid, v.a juhtudel, kui need on meditsiinilistel põhjustel välja kirjutatud. Meditsiinilistel põhjustel ravimeid vajav töötaja peab viivitamata teavitama sellest oma vahetut ülemust. Võttes arvesse asjaomaste ainete tarbimise võimalikku mõju ja kõrvalmõjusid, võidakse vaadata läbi asjaomase töötaja luba osaleda operatiivtegevuses. ET 8 ET

10 Amet kehtestab kontrollimehhanismi tagamaks, et tema koosseisulised operatiivtöötajad ei täidaks oma ülesandeid uimastite, ravimite või alkoholi mõju all. See mehhanism põhineb töötajate regulaarsel meditsiinilisel testimisel võimaliku uimastite, ravimite ja alkoholi tarbimise suhtes. Nimetatud testide positiivsetest tulemustest teavitatakse viivitamata ameti tegevdirektorit. Aruandlus Kõigist vahejuhtumitest, millega kaasneb jõu kasutamine, tuleb teatada viivitamata käsuliini pidi iga operatsiooni koordineerivale struktuurile ning põhiõiguste ametnikule ja ameti tegevdirektorile. Aruandes esitatakse täielik ülevaade asjaoludest, millest selline jõukasutus alguse sai. Koostöö- ja teavitamiskohustus Ameti koosseisulised operatiivtöötajad ja kõik muud operatsioonides osalejad teevad koostööd teabe kogumisel kõigi vahejuhtumite kohta, millest operatiivtegevuse käigus teatati. Kaebuste lahendamise kord Vastavalt artiklis 107 sätestatud kaebuste lahendamise mehhanismile võivad kõik isikud teatada käesoleva lisa kohaste jõu kasutamise eeskirjade oletatavatest rikkumistest ameti koosseisuliste töötajate poolt. Karistused Ilma et see piiraks artikli 86 kohaldamist, võtab ameti tegevdirektor juhul, kui amet teeb kindlaks, et tema koosseisuline töötaja on rikkunud käesoleva määrusega kehtestatud norme, kaasa arvatud harta, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja rahvusvahelise avaliku õigusega kaitstud põhiõigusi, piisavad meetmed, milleks võib olla koosseisulise töötaja viivitamatu tagasikutsumine operatiivtegevuselt, ja mis tahes distsiplinaarmeetmed vastavalt personalieeskirjadele, sh koosseisulise töötaja kustutamine ameti töötajate nimekirjast. Põhiõiguste ametniku roll Põhiõiguste ametnik kontrollib alg- ja kordusväljaõppe sisu, pöörates erilist tähelepanu nendele aspektidele, mis on seotud põhiõiguste ja olukordadega, kus on vaja jõudu kasutada, ning tagab asjakohaste ennetavate meetodite kaasamise; samuti annab ta tagasisidet väljaõppe sisu kohta. Põhiõiguste ametnik esitab aruande põhiõiguste järgimisest vastuvõtva liikmesriigi õiguskaitsetegevuses. Nimetatud aruanne esitatakse tegevdirektorile ja seda võetakse arvesse tegevuskava koostamisel. Põhiõiguste ametnik tagab, et jõu, relvade, laskemoona ja varustuse kasutamisega seotud intsidentidest teatataks viivitamata tegevdirektorile. Põhiõiguste ametnik jälgib pidevalt kogu jõu, relvade, laskemoona ja varustuse kasutamisega seotud tegevust ning teavitab kõigist intsidentidest oma aruannetes ja ameti aastaaruandes. 4. TEENISTUSRELVADEGA VARUSTAMINE Relvade lubamine Selleks et otsustada, milliseid relvi, millist laskemoona ja muud varustust ameti koosseisulised operatiivtöötajad peavad kasutama, koostab amet ammendava nimekirja isikliku varustuse komplekti kuuluvatest esemetest. ET 9 ET

11 Isiklikku varustust kasutavad kõik ameti koosseisulised operatiivtöötajad, kes on lähetatud kolme liiki rühmade liikmetena Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalisest korpusest. Amet võib täiendada isiklikku varustust täiendava relva, laskemoona või muu varustusega, mis on vajalik konkreetsete ülesannete täitmiseks üht või kaht liiki rühmades. Amet tagab oma koosseisulistele operatiivtöötajatele, et kogu neile väljaantud varustus, k.a tulirelvad, vastab kõigile vajalikele tehnilistele standarditele. Kasutamiseks lubatud relvad, laskemoon ja varustus loetletakse operatsiooniplaanis kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi nõuetega lubatavatele ja keelatud relvadele. Relvade keelamine Vastavalt artikli 83 lõike 2 teisele taandele võib vastuvõttev liikmesriik keelata teatavat liiki teenistusrelvade, laskemoona ja varustuse kandmise. Juhised tööajaks Relvi, laskemoona ja varustust võib kanda ja kasutada operatsioonide ajal. Nende kandmine ja kasutamine väljaspool tööaega ei ole lubatud. Amet kehtestab erieeskirjad ja -meetmed ameti koosseisuliste operatiivtöötajate relvade, laskemoona ja muu varustuse hoidmiseks tööst vabal ajal ja turvalistes ruumides. ET 10 ET

12 VI LISA Määrus (EL) 2016/1624 Artikli 1 esimene lause Määrus (EL) nr 1052/2013 VASTAVUSTABEL Ühismeede 98/700/JSK Käesolev määrus Artikli 1 lõige 1 Artikli 1 teine lause Artikli 1 lõige 2 Artikli 2 sissejuhatav osa Artikli 3 sissejuhatav osa Artikli 2 sissejuhatav osa Artikli 2 punkt 1 Artikli 2 punkt 1 Artikli 2 punkt 2 Artikli 2 punkt 2 Artikli 2 punkt 3 Artikli 2 punkt 4 Artikli 2 punkt 5 Artikli 3 punkt a Artikli 2 punkt 3 Artikli 2 punkt 6 Artikli 3 punkt b Artikli 2 punkt 7 Artikli 3 punkt c Artikli 2 punkt 8 Artikli 2 punkt 9 Artikli 3 punkt d Artikli 2 punkt 10 Artikli 3 punkt f Artikli 2 punkt 11 Artikli 2 punkt 16 Artikli 3 punkt e Artikli 2 punkt 12 Artikli 3 punkt g Artikli 2 punkt 13 Artikli 3 punkt i Artikli 2 punkt 14 Artikli 3 punkt h Artikli 2 punkt 15 Artikli 2 punkt 4 Artikli 2 punkt 16 Artikli 2 punkt 8 Artikli 2 punkt 18 Artikli 2 punkt 9 Artikli 2 punkt 19 Artikli 2 punkt 5 Artikli 2 punkt 20 Artikli 2 punkt 6 Artikli 2 punkt 21 Artikli 2 punkt 7 Artikli 2 punkt 22 Artikli 2 punkt 10 Artikli 2 punkt 23 Artikli 2 punkt 24 Artikli 2 punkt 11 Artikli 2 punkt 25 Artikli 2 punkt 12 Artikli 2 punkt 26 ET 11 ET

13 Artikli 2 punkt 13 Artikli 2 punkt 27 Artikli 2 punkt 14 Artikli 2 punkt 28 Artikli 2 punkt 15 Artikli 2 punkt 29 Artikli 2 punkt 30 Artikli 2 punkt 31 Artikli 4 punktid a kuni d Artikli 3 punktid a kuni d Artikli 4 punkt e Artikli 3 punktid e ja f Artikli 4 punktid f kuni k Artikli 3 punktid g ja h Artikli 3 lõige 1 Artikkel 4 Artikkel 6 Artikkel 5 Artikkel 7 Artikkel 6 Artikli 5 lõige 1 Artikli 7 lõige 1 Artikli 7 lõige 2 Artikli 5 lõiked 2 ja 3 Artikli 7 lõiked 3 ja 4 Artikli 8 lõiked 1 kuni 4 Artikli 3 lõige 2 Artikli 8 lõige 5 Artikli 3 lõige 3 Artikli 8 lõige 6 Artikli 8 lõiked 7 ja 8 Artikkel 9 Artikli 8 lõike 1 Artikli 10 lõike 1 punkt a punkt 1 Artikli 10 lõike 1 punkt 2 Artikli 8 lõike 1 punktid b kuni h Artikli 10 lõike 1 punktid 3 kuni 10 Artikkel 6 Artikli 10 lõike 1 punkt 5 Artikli 10 lõike 1 punkt 11 Artikli 8 lõike 1 punkt i Artikli 8 lõike 1 punktid j ja k Artikli 10 lõike 1 punkti 12 alapunktid i ja ii Artikli 10 lõike 1 punkti 12 alapunkt iii ET 12 ET

14 Artikli 6 lõike 1 punktid b, c ja d Artikli 8 lõike 1 punkt l Artikli 10 lõike 1 punkt 13 Artikli 6 lõige 2 Artikli 8 lõike 1 Artikli 10 lõike 1 punktid n ja o punktid 14 ja 15 Artikli 8 lõike 1 punkt m Artikli 10 lõike 1 punkt 16 Artikli 10 lõike 1 punktid 17 kuni 21 Artikli 8 lõike 1 punktid p ja q Artikli 6 lõike 1 punkt a Artikli 8 lõike 1 punktid r ja s Artikli 8 lõike 1 punktid t ja u Artikli 10 lõike 1 punktid 22 ja 23 Artikli 10 lõike 1 punkt 25 Artikli 10 lõike 1 punktid 26 ja 27 Artikli 10 lõike 1 punktid 28 ja 29 Artikli 8 lõige 2 Artikli 7 lõige 5 Artikkel 11 Artiklisse 10 lisatud punktid Artikkel 9 Artikkel 11 Artikli 10 lõike 3 Artikli 12 lõige 3 teine ja neljas lause Artikli 10 lõike 3 esimene ja kolmas lause Artikli 12 lõige 4 Artikli 10 lõiked 1 ja 2 Artikli 12 lõiked 1 ja 2 Artikkel 23 Artikli 13 esimene pool Artikli 13 teine pool Artikli 7 lõiked 1 ja 2 Artikkel 14 ET 13 ET

15 Artikli 7 lõiked 3, 4 ja 5 Artikli 44 lõige 1 Artikli 15 lõige 1 Artikli 44 lõige 2 Artikli 15 lõige 4 Artikli 15 lõiked 2 ja 3 Artikkel 1 Artikkel 18 Artikli 2 lõige 1 Artikli 19 lõige 1 Artikli 2 lõige 2 Artikli 2 lõige 3 Artikli 19 lõige 2 Artikli 2 lõige 4 Artikli 4 lõike 1 Artikli 20 lõike 1 punktid a ja b punktid a ja b Artikli 4 lõike 1 punkt d Artikli 4 lõike 1 punktid c, e ja f Artikli 20 lõike 1 punkt c Artikli 20 lõike 1 punktid d, e ja f Artikli 4 lõige 4 Artikli 4 lõiked 2 Artikli 20 lõiked 2 ja 3 ja 3 Artikli 21 lõike 3 punkt i Artikkel 5 Artikkel 21 (v.a lõike 3 punkt i) Artikkel 17 Artikkel 22 Artikli 21 lõiked 1 ja 2 Artikkel 23 Artikli 21 lõige 3 Artikli 24 lõige 1 Artikli 22 lõige 1 Artikli 24 lõiked 2 ja 3 Artikli 10 lõige 5 Artikli 25 lõike 2 punktid (sisalduvad kihtide üldmääratluses) ET 14 ET

16 Artikkel 8 Artikli 25 lõiked 1 ja 2 Artikli 25 lõiked 3 kuni 5 Artikli 9 lõige 1 Artikli 26 lõige 1 Artikli 9 lõike 2 punktid a kuni e Artikli 26 lõike 2 punktid a kuni e Artikli 26 lõike 2 punkt f Artikli 9 lõike 2 punktid f kuni k Artikli 26 lõike 2 punktid g kuni h Artikli 9 lõige 3 Artikli 25 lõike 5 punktid rakendusaktis Artikli 9 lõige 4 Artikli 26 lõike 3 esimene pool Artikli 9 lõike 5 punkti a esimene pool Artikli 25 lõike 5 punktid rakendusaktis Artikli 26 lõike 3 teine pool Artikli 9 lõike 5 punkti a teine pool Artikli 9 lõike 5 punkt b Artikli 9 lõiked 6, 7, 8, 10 Artikli 9 lõike 9 punktid a ja b Artikli 9 lõike 9 sissejuhatav osa Artikli 10 lõike 2 punktid a, b ja f Artikli 10 lõike 2 punkt c Artikli 10 lõike 2 punktid d ja e Artikli 26 lõige 4 Artikli 25 lõike 5 punktid rakendusaktis Artikli 25 lõike 5 punktid rakendusaktis Artikli 25 lõike 5 punktid rakendusaktis Artikli 26 lõige 5 Artikli 27 lõike 2 punktid a, b ja f Artikli 25 lõike 5 punktid rakendusaktis Artikli 27 lõike 2 punkt c Artikli 27 lõike 2 punkt e ET 15 ET

17 Artikli 10 lõige 3 Artikli 27 lõige 3 Artikli 10 lõige 4 Artikli 27 lõige 6 Artikli 10 lõiked 1 ja 3 Artikli 27 lõiked 1 ja 3 Artikli 10 lõige 5 Artikli 27 lõiked 4 ja 5 Artikkel 28 Artikli 12 lõige 1 Artikli 29 lõige 1 Artikli 12 lõige 2 Artikli 29 lõike 2 punktid a kuni e Artikli 12 lõige 3 Artikli 29 lõike 2 punktid f kuni h Artikli 12 lõiked 4 ja 5 Artikli 29 lõiked 3 ja 4 Artikkel 11 Artikkel 30 Artikkel 14 Artikli 31 esimene osa Artikkel 14 Artikli 31 punktide esimene lause Artikli 31 teine lause Artikli 31 teine osa Artikli 32 lõike 2 punkt j Artikkel 12 Artikli 32 (v.a lõike 2 punkt j) Artikkel 13 Artikli 33 kõik lõiked v.a 9 Artikli 33 lõige 9 Artikkel 34 Artikli 35 lõike 1 punkt d Artikkel 15 Artikli 35 (v.a lõike 1 punkt d) Artikli 36 lõike 3 punkt d Artikli 16 lõige 5 Artikli 36 lõige 4 ET 16 ET

18 Artikli 16 punktid 1, 2, 3 Artikli 14 lõike 2 punktid a kuni e Artikli 16 lõike 4 punktid b kuni d Artikli 16 lõike 4 punkt a Artikli 36 punktid 1, 2, 3 Artikli 37 lõike 2 punktid a kuni e Artikli 37 lõike 2 punkt f Artikli 16 lõige 4 Artikli 14 lõiked 1, 3 ja 4 Artikli 37 lõiked 1, 3 ja 4 Artikli 15 lõige 5 Artikli 38 lõige 4 Artikli 15 lõiked 1, 2 ja 3 Artikli 38 lõiked 1, 2 ja 3 Artikkel 16 Artikkel 39 Artikkel 17 Artikkel 40 Artikli 18 lõige 3 Artikli 41 lõige 4 Artikli 41 lõike 5 punkt d Artikli 18 lõige 4 Artikli 41 lõige 5 Artikli 41 lõige 6 Artikli 18 lõige 5 Artikli 41 lõige 7 Artikli 18 lõiked 1 ja 2 Artikli 41 lõiked 1, 2 ja 3 Artikli 15 lõige 4 Artikli 42 lõige 1 Artikli 15 lõige 4 Artikli 42 lõige 2 Artikkel 19 Artikkel 43 Artikkel 21 Artikkel 44 Artikkel 22 Artikkel 45 Artikkel 24 Artikkel 46 Artikkel 25 Artikkel 47 Artikkel 26 Artikkel 48 Artikli 49 lõike 1 punkt c ET 17 ET

19 Artikli 27 lõike 1 punkt c Artikli 27 lõige, 1 v.a punkt c Artikli 49 lõige 1, v.a punkt c Artikli 27 lõige 2 Artikli 49 lõike 2 punktid a kuni d Artikli 49 lõike 2 punkt e Artikli 27 lõiked 3 ja 4 Artikli 49 lõiked 3 ja 4 Artikkel 50 Artikkel 28 Artikkel 51 Artikkel 29 Artikkel 52 Artikkel 30 Artikkel 31 Artikkel 32 Artikkel 53 Artikli 33 lõige 1 Artikli 54 lõige 1 Artikli 54 lõige 2 Artikli 33 lõiked 2 kuni 5 Artikli 54 lõiked 3 kuni 6 Artiklid 20, 30 ja 31 Artiklid 55 kuni 58 Artikkel 59 Artikkel 60 Artikkel 61 Artikli 36 lõige 1 Artikli 62 lõige 1 Artikli 62 lõige 2 Artikli 36 lõige 2 Artikli 62 lõige 3 Artikli 36 lõige 3 Artikli 36 lõiked 4 kuni 8 Artikli 62 lõiked 4 kuni 8 Artikkel 38 Artikli 63 lõiked 1 ja 3 kuni 6 Artikli 63 lõige 2 Artikli 39 lõiked, v.a lõige 13 Artikkel 64 ET 18 ET

20 Artikli 20 lõige 12 Artikli 39 lõige 13 Artikkel 65 Artikkel 37 Artikkel 66 Artikkel 67 Artikkel 68 Artikli 52 lõige 1 Artikli 18 lõike 1 esimene osa Artikli 69 lõige 1 Artikli 18 lõiked 2 ja 3 Artikli 69 lõige 2 Artikli 52 lõige 2 Artikli 18 lõige 5 Artikli 69 lõige 3 Artikli 52 lõige 3 Artikli 69 lõige 5 Artikli 18 lõige 6 Artikli 69 lõige 6 Artikli 18 lõige 4 Artikli 69 lõige 7 Artikkel 53 Artikkel 70 Artikkel 19 Artikli 71 lõiked 2 kuni 6 Artikkel 51 Artikkel 71 Artikli 54 lõige 1 Artikli 72 lõige 3 Artikli 54 lõige 1 Artikli 54 lõike 2 viimane lause Artikli 72 lõige 4 Artikkel 54 Artikli 72 lõiked 1, 2 ja 5 Artikli 20 lõige 1 Artikli 73 lõige 1 Artikli 73 lõige 2 Artikli 20 lõige 3 Artikli 73 lõige 3 Artikli 54 lõige 2 Artikli 74 lõiked 1 kuni 3 Artikli 54 lõiked 8 ja 9 Artikli 74 lõiked 3 ja 4 Artikli 54 lõige 11 Artikli 74 lõiked 5 ja 6 Artikli 54 lõige 3 Artikli 75 lõiked 1 kuni 3 ET 19 ET

21 Artikli 54 lõige 4 Artikli 75 lõige 4 Artikli 75 lõige 5 Artikli 18 lõike 1 viimane lause Artikli 76 lõige 1 Artikli 20 lõige 2 Artikli 76 lõige 1 Artikli 20 lõige 5 Artikli 20 lõige 6 Artikli 76 lõige 2 Artikli 20 lõige 7 Artikli 76 lõige 3 Artikli 77 lõiked 3 kuni 6 Artikli 55 lõiked 1 kuni 3 Artikkel 77 Artikli 52 lõige 5 Artikli 78 lõige 1 Artikli 54 lõige 7 Artikli 78 lõige 2 Artikli 79 lõiked 1 ja 3 kuni 6 Artikli 54 lõige 5 Artikli 79 lõige 2 Artikli 55 lõige 4 Artikli 79 lõige 7 Artikli 1 lõige 1 Artikli 80 lõiked 1 ja 2 Artikli 1 lõige 2 Artiklid 2, 3 ja 4 Artikkel 34 Artikkel 81 Artikkel 35 Artikkel 82 Artikkel 40 Artikkel 83 Artikkel 41 Artikkel 84 Artikkel 42 Artikkel 85 Artikkel 43 Artikkel 86 Artikkel 45 Artikkel 87 Artikkel 46 Artikkel 88 ET 20 ET

22 Artikli 47 lõike 2 punktid a ja b Artikli 89 lõike 2 punktid a ja b Artikli 89 lõike 2 punkt c Artikkel 48 Artikli 89 lõike 2 punkt c Artikli 47 lõike 2 punkt c Artikli 47 lõiked 1 ja 3 Artikli 89 lõike 2 punkt d Artikli 89 lõiked, v.a lõike 2 punkt c Artikli 20 lõige 8 Artikli 90 lõige 5 Artikli 20 lõige 9 Artikkel 13 Artikli 90 lõiked 1 ja 2 Artikli 20 lõiked 4 ja 5 Artikli 90 lõiked 3 ja 4 Artikkel 49 Artikkel 90 Artikli 50 lõiked 1 ja 2 Artikli 91 lõiked 1 ja 2 Artikli 91 lõige 3 Artikli 50 lõige 3 Artikli 91 lõige 4 Artikkel 56 Artikkel 92 Artikkel 57 Artikkel 93 Artikli 58 lõige 1 Artikli 94 lõige 1 Artikli 94 lõiked 2 kuni 4 Artikli 58 lõiked 2 kuni 4 Artikli 94 lõiked 5 kuni 7 Artikkel 59 Artikkel 95 Artikkel 60 Artikkel 96 Artikli 61 punktid a ja b Artikli 97 punktid a ja b Artikli 97 punktid c ja f Artikli 61 punktid c ja d Artikli 97 punktid d ja e ET 21 ET

23 Artikli 62 lõike 2 punktid a kuni z Artikli 98 lõike 2 punktid 1, 2, 4 ja 6 kuni 27 Artikli 98 lõike 2 punktid 3 ja 5 Artikli 62 lõige 2 Artikli 98 lõike 2 kõik punktid v.a 3 ja 5 Artikli 62 lõiked 1 ja 3 kuni 8 Artikli 98 lõiked 1 ja 3 kuni 8 Artikkel 63 Artikkel 99 Artikkel 64 Artikkel 100 Artikkel 65 Artikkel 101 Artikkel 66 Artikkel 102 Artikkel 67 Artikkel 103 Artikli 104 lõike 2 punktid p ja q Artikkel 68 Artikli 104 lõike 2 kõik punktid v.a p ja q Artikkel 69 Artikkel 105 Artikkel 70 Artikkel 106 Artikkel 71 Artikkel 107 Artikkel 72 Artikkel 108 Artikkel 73 Artikkel 109 Artikkel 74 Artikkel 110 Artikkel 75 Artikkel 111 Artikkel 76 Artikkel 112 Artikkel 77 Artikkel 113 Artikkel 78 Artikkel 114 Artikkel 79 Artikkel 115 Artikli 22 lõiked 2 Artikli 116 lõige 3 ja 4 Artikli 22 lõiked 3 ja 4 Artikli 116 lõige 4 Artikkel 23 Artikkel 80 ET 22 ET

24 Artikkel 81 Artikli 116 lõiked 1 ja 2 Artikkel 117 Artikkel 118 Artikkel 82 Artikkel 119 Artikkel 83 Artikkel 24 Artikkel 120 ET 23 ET

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

ER

ER Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument 29.1.2016 A8-0359/2015/err01 ADDENDUM raportile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

COM(2015)671/F1 - ET

COM(2015)671/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 15.12.2015 COM(2015) 671 final 2015/0310 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 31.01.2014 etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspidi ka Ravikeskus) osutab õendusabiteenust ja hooldusteenust.

Rohkem

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0366/2016 2.12.2016 RAPORT petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem