Syngenta

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Syngenta"

Väljavõte

1 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala: fungitsiid 1.3. Andmed ohutuskaardi esitaja kohta Tootja Syngenta Polska Sp. zo.o. ul. Szamocka Varssav Poola Telefon Faks i aadress SDS.Baltics@syngenta.com 1.4. Hädaabinumber Hädaabinumber: Kohalik hädaabi telefon 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber OHTUDE IDENTIFIKATSIOON 2.1. Aine või segu klassifikatsioon Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele 1272/2008 Ohtlik vesikeskkonnale äge mürgisus, 1. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale krooniline mürgisus, 1. ohukategooria H400: Väga mürgine veeorganismidele H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime Märgistuselemendid Ohupiktogrammid: Märgistus: vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 1/17

2 Tunnussõna: Hoiatus Ohulaused: H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Täiendavad ohulaused: EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. Hoiatuslaused: Reageerimine: P391 Mahavoolanud toode kokku koguda Utiliseerimine P501 Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes Muud ohud: Antud aine/segu ei sisalda 0,1% või sellest suuremal määral püsivaid, bioakumuleeruvaid ega toksilisi (PBT) või väga püsivaid ja väga bioakumuleeruvaid (vpvb) koostisosi. 3. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 3.2. Segud Ohtlikud koostisained Kemikaali nimetus CASi number EÜ numbrid Registreerimisnumber Klassifikatsioon (EÜ määrus nr 1272/2008) Kontsentratsioon (% w/w) Tsüprodiniil (ISO) X Naha sensib. 1; H317 Vesikeskk. äge 1; H400 Vesikeskk. kroon. 1; H410 >= 30 - < 50 Fludioksoniil Vesikeskk. äge 1; H400 Vesikeskk. kroon. 1; H410 >= 25 - < 30 Naatrium dibutüülftalaat naftaleensulfonaat Äge mürg. 4; H302 Äge mürg. 4; H332 Nahaärrit. 2; H315 Silmaärrit. 2; H319 Vesikeskk. kroon. 3; H412 >= 3 - < 5 2,5-furandioon, polümeer koos 2,4,4- trimetüülpenteegiga, naatriumsool Nahaärrit. 2; H315 Silmaärrit. 2; H319 >= 1 - < 3 Lugege riski- ja ohulausete täistekste punktist 16. 2/17

3 4. ESMAABIMEETMED 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus Üldsoovitused: Sissehingamisel: Kontakt nahaga: Kontakt silmadega: Allaneelamisel: Kui helistate hädaabinumbril, mürgistusteabekeskusesse, pöördute arsti poole või lähete ravile, võtke kaasa toote pakend, etikett või kemikaali ohutuskaart. Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu hingab katkendlikult või hingamine on seiskunud, tuleb teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Pöörduda viivitamatult arsti poole või mürgistusteabekeskusesse. Võtta saastunud riided koheselt seljast. Pesta nahk koheselt rohke veega. Kui nahaärritus püsib, pöörduda arsti poole. Saastunud riided pesta enne järgmist kasutamist. Loputada koheselt rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul, ka silmalaugude alt. Eemaldada kontaktläätsed. Pöörduda viivitamatult arsti poole. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti. MITTE kutsuda esile oksendamist Olulisemad sümptomid ja mõju (äge ja hilisem) Sümptomid: Teadaolevalt sümptomid puuduvad või nende ilmumine pole tõenäoline Vältimatu arstiabi ja eriravi vajadus Meditsiiniline nõuanne: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi. 5. TULETÕRJEMEETMED 5.1. Kustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid: Kustutusvahendid väikese tulekahju korral: kasutada veepihusteid, alkoholikindlat vahtu, kuivkemikaale või süsinikdioksiidi. Kustutusvahendid suure tulekahju korral: alkoholikindel vaht või veepihustid. Ebasobivad kustutusvahendid: Mitte kasutada tugevat veejuga see võib tule laiali hajutada ja aidata sel levida Aine või seguga seotud erilised ohud Erilised ohud tuletõrjel: Tuli levib silmaga nähtava leegina. Kuna toode sisaldab süttivaid orgaanilisi aineid, võib põlemisel tekkida tihe must suits, mis sisaldab kahjulikke põlemissaadusi (vt punkt 10). Põlemisjäägid võivad tekitada tervisekahjustusi. Põlemissaadustega kokkupuude võib olla tervisele ohtlik. 3/17

4 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele: Täiendav info: Kanda tervet keha katvat kaitseriietust ja hingamisaparaati. Vältida kustutusvee sattumist kanalisatsiooni või veevärgisüsteemi. Jahutada tulekahjus olnud kinnised mahutid veepihustiga. 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 6.1. Ettevaatusabinõud, isikukaitsevahendid ja esmaabimeetmed Personaalsed ettevaatusabinõud: Vt kaitsemeetmeid punktides 7 ja 8. Vältida tolmu tekkimist Keskkonnakaitsemeetmed Keskkonnakaitsemeetmed: Vältida saaste levikut pinnavette või kanalisatsiooni. Kui toode satub jõgedesse, järvedesse või kanalisatsiooni, teavitada sellest vastavaid organisatsioone Materjali kokkukogumine ja puhastusmeetmed Puhastusmeetmed: Tõkestada leke, koguda mahutisse tolmuimejaga, mille elektrisüsteem on kaitstud, või märjalt harjates, ning kõrvaldada kohalike ja/või riiklike nõuete kohaselt (vt punkt 13). Vältida tolmu tekitamist kuivalt harjates või suruõhku kasutades. Saastunud pind puhastada hoolikalt. Puhastada pesuvahendiga. Vältida lahustite kasutamist. Saastunud pesuvesi koguda kokku ning utiliseerida Viited teistele punktidele Vt kaitsemeetmeid punktides 7 ja 8. Vt jäätmekäitlusmeetmeid punktis KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE 7.1. Ohutu käitlemise nõuded Nõuanded ohutuks käitlemiseks Aine võib õhus moodustada tuleohtlikke tolmupilvi, mis süttides on plahvatusohtlikud. Aine võib süttida leegist, kuumenenud pinnast, mehaanilisest sädemest või elektrostaatilisest laengust. Elektrilised seadmed peavad olema valitud vastavalt toote tuleohtlikele omadustele. Tuleohtlikud omadused on tugevamad, kui aines leidub tuleohtlike lahustite jääke või seda käideldakse koos tuleohtlike lahustitega. Vältida kontakti naha ja silmadega. Käitlemisel söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Isikukaitsevahendeid vt punktist 8. Tolmu plahvatusohu klass Võib moodustada süttivat õhu-tolmu segu. 4/17

5 7.2. Ohutu hoiustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Nõuded ladustamiskohale ja mahutitele Muu info Tihedalt suletud mahuteid hoida kuivas, jahedas ning hästi ventileeritavas kohas. Hoida lastele kättesaamatult. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Füüsikalised ja keemilised omadused on püsivad vähemalt 2 aastat, kui hoida toodet suletult originaalpakendis, sobival hoiustamistemperatuuril Eriotstarbelised kasutusalad Erikasutusala(d) Toote õigeks ja ohutuks kasutamiseks loe selle etiketil märgitud tingimusi. 8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSEVAHENDID 8.1 Kontrollparameetrid Piirnormid töökeskkonnas Koostisained CAS nr. Kokkupuute piirnormi tüüp (kokkupuute vorm) Kokkupuute piirnorm Allikas Tsüprodiniil (ISO) TWA 5 mg/m 3 SYNGENTA Fludioksoniil TWA 5 mg/m 3 SYNGENTA Ränidioksiid TWA (sissehingatav tolm) 4 mg/m 3 SYNGENTA Täiendav info: Kui töökeskkonna piirnorme ei ole ületatud, pole võimalikku kahju lootele oodata Kokkupuute ohjamine Tehnilised meetmed Kui kokkupuudet ei ole võimalik kõrvaldada, on kindlaim tehniline kaitsemeede vaoshoidmine ja/või isoleerimine. Kaitsemeetmete ulatus sõltub reaalsete kasutamisega seotud ohtudega. Hinnata mõju ja rakendada lisameetmeid, et õhus levivate osakeste kogus jääks alla piirväärtuse. Vajadusel otsige täiendavalt nõu tööhügieeni küsimuses. Isikukaitsevahendid 5/17

6 Silmade kaitse Käte kaitse Materjal Läbimisaeg Kinnaste tihedus Märkused Naha ja keha kaitse Hingamisteede kaitse Kaitsemeetmed Spetsiaalseid silmade kaitsevahendeid pole enamasti vaja. Nitriilkumm > 480 min 0,5 mm Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes kinnaste materjalist, vaid ka nende kvaliteedist, mis erinevatel tootjatel on erinev. Jälgige, et kinnaste läbilaskvusaeg ja paksus vastaks juhendis toodud väärtustele, vastavad andmed leiate kinnastelt. Arvesse tuleb võtta ka töökohaspetsiifilisi tingimus, näiteks kas on oht sisselõigeteks, hõõrdumiseks või milline on konkreetsel juhul kokkupuuteaeg. Kinnaste vastupidamise aeg sõltub muuhulgas nende paksusest, materjalist ja tootjast, seetõttu hinnake igat kokkupuutejuhtumit alati eraldi. Kui kinnastel on märke kulumisest või keemilise aine läbilaskvusest, tuleb need kõrvaldada ja uute vastu vahetada. Valitud kaitsekindad peavad vastama EL Directiiv1 89/686/EMÜ ja standardi EN 374 nõuetele. Isikukaitsevahendid valida ohtliku kemikaali tüübi ja sisalduse järgi, samuti sõltuvalt töötingimustest. Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Vajadusel kanda: mitteläbilaskvast materjalist kaitseülikonda. Hingamisteede isikukaitsevahendeid ei ole enamasti vaja. Kui töötajad puutuvad kokku piirnorme ületavate kontsentratsioonidega, tuleb kasutada asjakohast sertifitseeritud respiraatorit. Kui tehnilised meetmed on ebapiisavad, tuleb kasutada isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendite valikul pidada nõu spetsialistidega. Isikukaitsevahendid peavad vastama ettenähtud standarditele. 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1. Üldine teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Aine olek: graanulid Värvus: hall kuni pruun Lõhn: nõrk Lõhna tekkelävi: ph 8-11 kontsentratsioon: 10 g/l Sulamispunkt/ vahemik: Keemispunkt/ vahemik: Leekpunkt: Aurustumiskiirus: Süttivus (tahke, gaasiline): ei ole kergesti süttivana klassifitseeritud Põlemisnumber: 3 (20 C) 5 (100 C) Alumine plahvatuspiir: Ülemine plahvatuspiir: Aururõhk: Suhteline aurutihedus: Tihedus: 1 g/cm 3 Puistetihedus: g/cm 3 Lahustuvus teistes lahustites: ei lahustu 6/17

7 Jaotuskoefitsient: n-oktanool/vesi: Isesüttimistemperatuur: Termiline lagunemine: Dünaamiline viskoossus: Kinemaatiline viskoossus: Plahvatuslikud omadused: Oksüdeerivad omadused: ei ole plahvatusohtlik Aine või selle segu ei ole klassifitseeritud oksüdeeruvana. Teave puudub Muu teave Isekuumenevad ained: Tolmu plahvatusoht: Minimaalne süttimisenergia: Aine või selle segu ei ole klassifiseeritud isekuumenevana. Võib moodustada süttivaid tolmupilvi mJ 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME Reaktsioonivõime: Pole üheselt prognoositav Keemiline stabiilsus Normaaltingimustes kasutatuna on toode stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlikud reaktsioonid: Normaalsetel hoiustamistingimustel ja käitlemisel ohtlikke reaktsioone ei teki Tingimused, mida tuleb vältida Tingimused, mida vältida: Toode ei lagune, kui seda kasutada vastavalt etteantud juhistele Kokkusobimatud materjalid Ained, mida vältida: Ei ole teada Ohtlikud lagusaadused Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad mürgised ja ärritavad aurud. 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Äge mürgisus Toode Äge suukaudne mürgisus: Äge mürgisus sissehingamisel: LD50 (emane ja isane rott): > 5,000 mg/kg LC50 (emane ja isane rott): > 2.51 mg/l Kokkupuute aeg: 4 h Katsekeskkond: tolm/aur 7/17

8 Hinnang: aine või selle segu ei ole sissehingamisel ägedalt mürgine. Äge nahakaudne mürgisus: LD50 (emane ja isane rott): > 2,000 mg/kg Hinnang: aine või selle segu ei ole nahakaudselt ägedalt mürgine Komponendid Äge suukaudne mürgisus Äge mürgisus sissehingamisel: Äge nahakaudne mürgisus: Äge suukaudne mürgisus Äge mürgisus sissehingamisel: toksilisusega. Äge nahakaudne mürgisus: LD50 (emane ja isane rott): > 2,000 mg/kg Hinnang: aine või selle segu ei ole allaneelamisel ägedalt mürgine LC50 (emane ja isane rott): > 1.2 mg/l Kokkupuute aeg: 4 h Katsekeskkond: tolm/aur Hinnang: aine või selle segu ei ole sissehingamisel ägedalt mürgine. LD50 (emane ja isane rott): > 2,000 mg/kg Hinnang: aine või selle segu ei ole nahakaudselt ägedalt mürgine LD50 (emane ja isane rott): > 5,000 mg/kg LC50 (emane ja isane rott): > 2.6 mg/l Kokkupuuteaeg: 4 tundi Testkeskkond: tolm/udu Hinnang: Aine või segu ei ole sissehingamisel ägeda LD50 (emane ja isane rott): > 2,000 mg/kg Hinnang: Aine või segu ei ole ägeda nahakaudse toksilisusega. Naatrium dibutüülftalaat naftaleensulfonaat: Äge suukaudne mürgisus Hinnang: Aine või segu on ühekordsel allaneelamisel mõõdukalt toksiline. Äge mürgisus sissehingamisel: Hinnang: Aine või segu on lühiajalisel sissehingamisel mõõdukalt toksiline. Naha söövitus/ärritus Toode: Liik: küülik Tulemus: ei ärrita nahka. Liik: küülik Tulemus: ei ärrita nahka. Liik: küülik 8/17

9 Tulemus: ei ärrita nahka. 2,5-furandioon, polümeer koos 2,4,4-trimetüülpenteegiga, naatriumsool: Tulemus: ärritab nahka. Tugev silmade kahjustus ja silmaärritus Toode: Liik: küülik Tulemus: ei ärrita silmi. Liik: küülik Tulemus: ei ärrita silmi. Liik: küülik Tulemus: ei ärrita silmi. Naatrium dibutüülftalaat naftaleensulfonaat: Tulemus: ärritab silmi 2,5-furandioon, polümeer koos 2,4,4-trimetüülpenteegiga, naatriumsool: Tulemus: ärritab silmi Hingamisteede või naha sensibiliseerimine Toode: Liik: merisiga Tulemus: toode ärritab nahka, 1B alamkategooria. Liik: merisiga Tulemus: toode ärritab nahka, 1B alamkategooria. Liik: merisiga Tulemus: Laboris läbi viidud loomkatsetes naha tundlikkust ei esinenud. Mutageensus sugurakkudele loomkatsetes mutageenset mõju ei tuvastatud. loomkatsetes mutageenset mõju ei tuvastatud. Kantserogeensus Loomkatsetes kantserogeenset mõju ei tuvastatud. Loomkatsetes kantserogeenset mõju ei tuvastatud. 9/17

10 Reproduktiivtoksilisus Ei ole reproduktiivtoksiline Ei ole reproduktiivtoksiline STOT korduv kokkupuude Märkused: Kroonilise toksilisuse katsetes ei täheldatud negatiivset mõju. Märkused: Kroonilise toksilisuse katsetes ei täheldatud negatiivset mõju. 12. KESKKONNAALANE TEAVE Mürgisus Toode: Mürgisus kaladele: Mürgisus daphnia`le ja teistele vee selgrootutele: LC50 (Oncorhynchus mykiss (vikerforell)): 3.1 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 tundi EC50 (Daphnia magna (vesikirp)): 0.14 mg/l Kokkupuuteaeg: 48 tundi NOEC (Daphnia magna (vesikirp)): mg/l Kokkupuuteaeg: 48 tundi Mürgisus veetaimedele: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 1.6 mg/l Kokkupuuteaeg: 72 tundi Komponendid Mürgisus kaladele: Mürgisus daphnia`le ja teistele vee selgrootutele: LC50 (Oncorhynchus mykiss (vikerforell)): 2.41 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 tundi EC50 (Daphnia magna (vesikirp)): mg/l Kokkupuuteaeg: 48 tund Testmeetod: läbivoolukatse EC50 (Americamysis bahia ((koorikloomad)): mg/l Kokkupuuteaeg: 96 tundi Mürgisus vetikatele: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 5.2 mg/l Kokkupuuteaeg: 72 tundi NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 0.4 mg/l Lõpp-punkt: kasvutase 10/17

11 Kokkupuuteaeg: 72 tundi EC50 (Skeletonema costatum (diatomeetmuda)): 1.78 mg/l Kokkupuuteaeg: 72 tundi NOEC (Skeletonema costatum (diatomeetmuda)): mg/l Kokkupuuteaeg: 72 tundi M-faktor (äge mürgisus vesikeskkonnale): Mürgisus mikroorganismidele: Mürgisus daphnia`le ja teistele vee selgrootutele (krooniline mürgisus) M-faktor (krooniline mürgisus vesikeskkonnale): Mürgisus kaladele: Mürgisus daphnia`le ja teistele vee selgrootutele: Mürgisus vetikatele: 10, Lisa VI - kooskõlastatud EC50 (aktiivmuda): > 100 mg/l Kokkupuuteaeg: 3 tundi NOEC: mg/l Kokkupuuteaeg: 21 päeva Liik: Daphnia magna (vesikirp) NOEC: mg/l Kokkupuuteaeg: 28 päeva Liik: Americamysis bahia (koorikloomad) 10, Lisa VI - kooskõlastatud LC50 (Oncorhynchus mykiss (vikerforell)): 0.23 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 tundi EC50 (Daphnia magna (vesikirp)): 0.4 mg/l Kokkupuuteaeg: 48 tundi EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): > 0.44 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 tundi NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): mg/l Kokkupuuteaeg: 96 tundi ErC50 (Skeletonema costatum (ränivetikas)): 0.43 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 tundi NOEC (Skeletonema costatum (ränivetikas)): 0.14 mg/l Tulemusnäitaja: kasvutase Kokkupuuteaeg: 96 tundi M-faktor (äge mürgisus vesikeskkonnale): Mürgisus bakteritele: Mürgisus kaladele (krooniline toksilisus): Mürgisus daphnia`le ja teistele vee selgrootutele (krooniline toksilisus) 1 EC50 (aktiivmuda): > 100 mg/l Kokkupuuteaeg: 3 tundi NOEC: 0.04 mg/l Kokkupuuteaeg: 28 päeva Liik: Oncorhynchus mykiss (vikerforell) NOEC: mg/l Kokkupuuteaeg: 21 päeva Liik: Daphnia magna (vesikirp) 11/17

12 M-faktor (krooniline mürgisus vesikeskkonnale): 10 Naatrium dibutüülftalaat naftaleensulfonaat: Krooniline mürgisus vesikeskkonnale Vesikeskkonnale kahjulik, pikaajaline mõju Püsivus ja lagunemine Biolagunemine: Stabiilsus vees: Biolagunemine: Tulemus: ei ole kergesti biolagunev. Lagunemise poolestusaeg: 10 päeva Märkused: ei ole vees püsiv. Tulemus: ei ole kergesti biolagunev Bioakumuleerumisvõime Bioakumulatsioon: Jaotuskoefitsent: n-oktanool/vesi: Märkus: ei bioakumuleeru. log Pow: 4.0 (25 C) Bioakumulatsioon: Jaotuskoefitsent: n-oktanool/vesi: Märkus: ei bioakumuleeru. log Pow: 4.12 (25 C) Liikuvus mullas Jaotumine keskkonna osades: Stabiilsus mullas: Märkus: tsüprodiniil on mullas vähe kuni mõõdukalt liikuv. Hajumise aeg: päeva Hajumise osakaal: 50% (DT50) Märkused: toode ei ole püsiv. 12/17

13 Jaotumine keskkonna osades: Stabiilsus mullas: Märkus: liikumatu Hajumise aeg: 14 päeva Hajumise osakaal: 50% (DT50) Märkused: Ei ole püsiv PBT ja vpvb hindamistulemused Toode: Hinnang: Antud aine/segu ei sisalda 0,1% või sellest suuremal määral püsivaid, bioakumuleeruvaid ega toksilisi (PBT) või väga püsivaid ja väga bioakumuleeruvaid (vpvb) koostisosi. Hinnang: Aine ei ole püsiv, bioakumuleeruv ega toksiline (PBT). Aine ei ole väga püsiv ega väga bioakumuleeruv (vpvb). Fludoksoniil: Hinnang: Aine ei ole püsiv, bioakumuleeruv ega toksiline (PBT). Aine ei ole väga püsiv ega väga bioakumuleeruv (vpvb) Muud kahjulikud mõjud: Teave puudub. 13. JÄÄTMEKÄITLUS Jäätmekäitlusmeetodid Toode: Saastunud pakend: Vältida kemikaali või kasutatud pakendite sattumist veekogudesse, veeteedesse või kraavidesse. Mitte valada ülejääke kanalisatsiooni. Võimalusel töödelda jäätmed ümber, mitte kõrvaldada ega põletada. Kui ümbertöötlemine ei ole võimalik, kõrvaldada vastavalt kohalikele nõuetele. Tühjendada pakend. Loputada pakend kolm korda. Toimetada tühjad pakendid jäätmekäitlusettevõttele ümbertöötlemiseks või kõrvaldamiseks. Tühje pakendeid korduvalt mitte kasutada. 14. TRANSPORDINÕUDED 14.1 ÜRO NUMBER ADN : UN /17

14 ADR : UN 3077 RID : UN 3077 IMDG : UN 3077 IATA : UN ÜRO meretranspordi veose tunnusnimetus ADN ADR RID IMDG IATA : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (TSÜPRODINIIL JA FLUDIOKSONIL) : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (TSÜPRODINIIL JA FLUDIOKSONIL) : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (TSÜPRODINIIL JA FLUDIOKSONIL) : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (TSÜPRODINIIL JA FLUDIOKSONIL) : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (TSÜPRODINIIL JA FLUDIOKSONIL) Veose ohuklass ADN : 9 ADR : 9 RID : 9 IMDG : 9 IATA : Pakendigrupp ADN Pakendigrupp Klassifitseerimise kood : III : M7 Ohu tunnusnumber : 90 Märgistus : 9 ADR Pakendigrupp Klassifitseerimise kood : III : M7 Ohu tunnusnumber : 90 Märgistus : 9 Tunnelikeelu kood : (-) RID Pakendigrupp : III 14/17

15 Klassifitseerimise kood : M7 Ohu tunnusnumber : 90 Märgistus : 9 IMDG Pakendigrupp : III Klassifitseerimise kood : M7 Ohu tunnusnumber : 90 Märgistus : 9 EmS kood : F-A, S-F IATA (kaubavedu) Pakendamise juhised : 956 (õhutranspordi kaubavedu) Pakendamise juhend LQ) : Y956 Pakendigrupp : III Märgistus : muu IATA (reisija) Pakendamise juhised : 956 (õhutranspordi kaubavedu) Pakendamise juhend LQ) : Y956 Pakendigrupp : III Märgistus : muu Ohud keskkonnale ADN Keskkonnaohtlik ADR Keskkonnaohtlik RID Keskkonnaohtlik IMDG Meresaasteained IATA (reisija) Meresaasteained IATA (kaubavedu) Meresaasteained : jah : jah : jah : jah : jah : jah Spetsiaalsed ettevaatusabinõud kasutajale Ei kohaldata Pakendamata veose vedu MARPOL 73/78 II lisa ja IBC koodeksi alusel Ei kohaldata tarnitavale tootele. 15/17

16 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 649/2012, 4. juuli 2012, ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta. REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist Määrus (EÜ) nr 1005/2009 ainete kohta, mis vähendavad osoonikihti EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta. Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Seveso III: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta. Kogus 1 Kogus 2 EI KEKSKKONNAOHT 100 t 200 t Muud õigusaktid: Arvestada direktiivi 98/24/EÜ alusel sätestatud ohtlike kemikaalidega kokkupuutuvate töötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Arvestada direktiivi 94/33/EÜ nõudeid noorte kaitse kohta tööl või rangemat kohalikku seadusandlust, kui see on olemas Kemikaaliohutuse hindamine Kemikaali ohutuse määramine ei ole selle kemikaali korral nõutav juhul, kui seda kasutatakse vastavalt erinõuetele. 16. MUU TEAVE Ohulausete täistekstid: H302 H315 H317 H319 H332 H400 H410 H412 Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat simade ärritust. Sissehingamisel kahjulik. Väga mürgine veeorganismidele. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Teiste lühendite täistekstid Äge mürg. : Äge mürgisus Vesikeskk. äge : Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus Vesikeskk. kroonil. : Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus Silmaärrit. : Silmaärritus 16/17

17 Nahaärrit. Naha sens. : Nahaärritus : Naha sensibiiseerimine Muude lühendite täistekstid: ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe; AICS - Austraalia keemiliste ainete nimekiri; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - Hädaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Ülemaailmne ühtne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem.; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Tööstustöötajate töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus- Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); UNRTDG - ÜRO soovitused ohtlike kaupade veo kohta; vpvb - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine. Täiendav info: Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur: Vesikeskk. Äge. 1 H400 Põhineb katseandmetel Vesikeskk. Kroonil. 1 H410 Arvutuslik meetod Käesolev ohutuskaart põhineb tarnijale väljaandmise hetkel teadaoleval infol ja veendumustel. Antud teave on vaid soovituslik toote ohutuks kasutamiseks, käitlemiseks, töötlemiseks, hoiustamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja likvideerimisega. Tegemist ei ole garantii ega kvaliteedi spetsifikatsiooniga. Antud teave on seotud üksnes konkreetse märgitud aine/seguga ning seda ei tohi kohaldada, kui ainet/segu kasutatakse koos mistahes muude ainete/segudega või mistahes muus protsessis, mida ei ole käesolevas tekstis käsitletud. Hiliseima versiooni muudatused on märgitud ohutuskaardi servas. Käesolev versioon asendab kõik varasemad. Toote nimetused on Syngenta ettevõtete grupi kaubamärk või registreeritud kaubamärk. EST 17/17

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0 Väljaandmiskuupäev: 23.01.2018 Läbivaatamise kuupäev: 23.01.2018 Versioon: 1.00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tootekood Tooteliik :

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT Leht 1 /10 OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/TEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote identifitseerimine: Toote kood: PR 152 Toote nimi: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE)

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE) Leht 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Profi_Mais_ GB

Profi_Mais_ GB Lehekülg 1/9 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu kasutusala.

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Käesolev ohutuskaart (SDS) kehtib toodetele, mida kirjeldatakse kombinatsioonis järgmise kaubamärgi, toote klassi ja allpool

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem