EHS_L_TEXT(CED-U00

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EHS_L_TEXT(CED-U00"

Väljavõte

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine Soovitatavad kasutuspiirangud : Sisetingimustes kasutamine Desinfektsioonivahendid ja biotsiidid, Lisateabe saamiseks kasutada toote tehnilisi andmeid. : Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Tootja, maaletooja, varustaja : BODE Chemie GmbH Melanchthonstraße Hamburg Tel.: +49 (0)40 / Semetron AS Kotka Tallinn Estonia Phone Müügi eest vastutav institutsioon : semetron@semetron.ee 1.4 Hädaabitelefoni number Hädaabitelefoni number : Mürgistusteabekeskus: Hädaabi: JAGU: Ohtude identifitseerimine 2.1 Aine või segu klassifitseerimine Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008) Tuleohtlikud vedelikud, Kategooria 3 Akuutne toksilisus, Kategooria 4 Nahasöövitus, Kategooria 1A Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus, Kategooria 1 Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus, Kategooria 1 H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H302: Allaneelamisel kahjulik. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H400: Väga mürgine veeorganismidele. H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Klassifikatsioon (67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ) Tuleohtlik Sööbiv Kahjulik R10: Tuleohtlik. R34: Põhjustab söövitust. R22: Kahjulik allaneelamisel. R / 16 EE

2 Keskkonnaohtlik R50: Väga mürgine veeorganismidele. 2.2 Märgistuselemendid Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008) Ohupiktogrammid : Tunnussõna : Ettevaatust Ohulaused : H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. H302 Allaneelamisel kahjulik. H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatuslaused : P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/ kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada. P273 Vältida sattumist keskkonda. Ettevaatusabinõud: P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski. Vastutus: P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/ loputada duši all. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Jäätmete käitlemine: P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas. Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud: Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (CAS: ) N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (CAS: ) 2.3 Muud ohud Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vpvb) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem. 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 3.2 Segud Ohtlikud komponendid R / 16 EE

3 Keemiline nimetus Didetsüüldimetüülammoo niumkloriid N-(3-aminopropüül)-N- dodetsüülpropaan-1,3- diamiin CAS-Nr. EC-Nr. REACH Nr Propaan-2-ool Klassifikatsioon (67/548/EMÜ) C; R34 Xn; R22 N; R50 C; R35 Xn; R22-R48/22 N; R50 F; R11 Xi; R36 R67 Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008) Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1A; H314 STOT SE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 Kontsentratsioon (%) >= 10 - < 20 >= 5 - < 10 >= 3 - < 10 etaandiool Xn; R22 Acute Tox. 4; H302 >= 1 - < 10 Alcohols, C ethoxylated Tridecanol, branched, ethoxylated Fatty acids, C8-10, compds. with 2,2'-[[3-[(2- hydroxyethyl)amino]propyl ]imino]bis[ethanol] N- (C14-18 and C unsatd. alkyl) deriv Lühendite selgitusi vaata osa Xn; R22 Xi; R41 R52/53 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 >= 3 - < 5 >= 3 - < 5 >= 1 - < 3 4. JAGU: Esmaabimeetmed 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus Üldine nõuanne Sissehingamisel Kokkupuutel nahaga Silma sattumisel Allaneelamisel : Kiiresti kutsuda arst. : Reaktsiooniaurude sissehingamisel minna kiiresti värske õhu kätte. : Võtta kiiresti ära saastunud riided ja jalanõud. Pesta rohke veega. : Viivitamatult loputada rohke sooja veega ka silmalaugude alusid vähemalt 15 minuti jooksul. : Loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Ei ole teada. R / 16 EE

4 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Ravi : Arst peab teabe saamiseks pöörduma mürgistusteabe keskuse poole. 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 5.1 Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid : Kasutada pihustatud vett, alkoholresistentset vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi. 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud Toote ohtlikkus põlemisel : Ohtlikke põlemisprodukte ei ole teada 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele Lisateave : Kasuta isikukaitsevahendeid. Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati. : Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele. 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud : Tagada piisav ventilatsioon. 6.2 Keskkonnakaitse meetmed Keskkonnakaitse meetmed : Ei tohi sattuda keskkonda. 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Puhastusmeetodid : Imada inertsesse absorbenti (näit. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset sidujat või saepuru). Säilitada sobivas suletud jäätmeanumas. 6.4 Viited muudele jagudele Kaitsemeetmed on 8. Osas. 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Soovitused ohutuks käitlemiseks : Töölahus valmistatakse vastavalt ja/või kasutusjuhendis toodud instruktsioonile. Hügieenimeetmed : Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Vältida sattumist nahale ja silma. Hoida eemale toidust ja joogist. 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks : Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Säilitada tihedalt suletult. R / 16 EE

5 Üldised säilitusnõuded : Hoida eemale toidust ja joogist. 7.3 Erikasutus 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1 Kontrolliparameetrid Töökeskkonna piirnormid Komponendid, osad CAS-Nr. väärtuse liik (Kokkupuute vorm) Kontrolliparameetrid Propaan-2-ool Piirnorm 150 ppm 350 mg/m3 Lühiajalise kokkupuute 250 ppm piirnorm 600 mg/m3 etaandiool TWA 20 ppm 52 mg/m3 Lisateave Lisateave Lisateave Lisateave Alused EE OEL EE OEL 2000/39/EC nahk: Ohtlike ainete soovitusliku piirnormi juures olev märkus 'nahk' tähendab, et aine võib olulisel määral imenduda naha kaudu. Indikatiiv. STEL 40 ppm 104 mg/m3 2000/39/EC nahk: Ohtlike ainete soovitusliku piirnormi juures olev märkus 'nahk' tähendab, et aine võib olulisel määral imenduda naha kaudu. Indikatiiv. Piirnorm 20 ppm 52 mg/m3 EE OEL A: Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained. Piirnom kehtib auru ja aerosooli summaarse sisalduse kohta.. Lühiajalise kokkupuute piirnorm 40 ppm 104 mg/m3 EE OEL A: Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained. Piirnom kehtib auru ja aerosooli summaarse sisalduse kohta.. Tuletatav toimet mittepõhjustav sisalsus (DNEL) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006: Propaan-2-ool etaandiool : Kasutuse lõpp: Töötajad Kokkupuuteviisid: Sattumine nahale Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral Väärtus: 888 mg/kg Kasutuse lõpp: Töötajad Kokkupuuteviisid: Sissehingamine Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral Väärtus: 500 mg/m3 Kasutuse lõpp: Tarbijad Kokkupuuteviisid: Sattumine nahale Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral Väärtus: 319 mg/kg Kasutuse lõpp: Tarbijad Kokkupuuteviisid: Sissehingamine Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral Väärtus: 89 mg/m3 Kasutuse lõpp: Tarbijad Kokkupuuteviisid: Allaneelamine Võimalik toime tervisele: Toime pikaajalise kokkupuute korral Väärtus: 26 mg/kg : Kasutuse lõpp: Töötajad Kokkupuuteviisid: Sissehingamine Võimalik toime tervisele: lühiajaline kokkupuude Väärtus: 35 mg/m3 Kasutuse lõpp: Töötajad Kokkupuuteviisid: Sattumine nahale Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime R / 16 EE

6 Väärtus: 106 mg/kg Kasutuse lõpp: Tarbijad Kokkupuuteviisid: Sattumine nahale Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime Väärtus: 53 mg/kg Kasutuse lõpp: Tarbijad Kokkupuuteviisid: Sissehingamine Võimalik toime tervisele: lühiajaline kokkupuude Väärtus: 7 mg/m3 Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006: Propaan-2-ool etaandiool 8.2 Kokkupuute ohjamine : Värske vesi Väärtus: 140,9 mg/l Merevesi Väärtus: 140,9 mg/l Värske vee setted Väärtus: 552 mg/kg Meresetted Väärtus: 552 mg/kg Pinnad Väärtus: 28 mg/kg : Värske vesi Väärtus: 10 mg/l Merevesi Väärtus: 1 mg/l Värske vee setted Väärtus: 20,9 mg/kg Pinnad Väärtus: 1,53 mg/kg Isikukaitsevahendid Silmade kaitsmine : Liibuvad kaitseprillid Käte kaitsmine Täieliku kokkupuute korral: Nitriilkummi Materjal : Kaitsekindad vastavalt EN 374. läbimisaeg : > 480 min Kinnaste tihedus : 0,1 mm Efektiivsuse indeks : Klass 6 : Peha-soft nitrile guard Pritsmetega kokkupuute korral: Nitriilkummi Materjal : Kaitsekindad vastavalt EN 374. läbimisaeg : 8 min Kinnaste tihedus : 0,1 mm Efektiivsuse indeks : Klass 6 : Peha-soft nitrile fino Naha ja keha kaitse Kaitsemeetmed : Kerge kaaluga kaitseriietus : Tagada, et silmaloputussüsteemid ja ohutusdushid asuksid töökoha lähedal. 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Välimus : vedel R / 16 EE

7 Värv, värvus Lõhn ph Sulamistemperatuur/sulamisvahemik Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik : rohekassinine : meeldiv : 9,5, (20 C) : ei ole määratud : ei ole määratud Leekpunkt : 44 C Meetod: DIN Part 1 Süttivus (tahke, gaasiline) Aururõhk Tihedus : ei ole isesüttiv : : 1,01 g/cm3 (20 C) Lahustuvus(ed) Lahustuvus vees : täielikult segunev 9.2 Muu teave 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 10.1 Reaktsioonivõime Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile Keemiline stabiilsus Toode on keemiliselt stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlikud reaktsioonid : Ettenägematud Tingimused, mida tuleb vältida Tingimused, mida tuleb vältida : Kuumus. Pikaajaline tugev päikesevalgus Kokkusobimatud materjalid Välditavad materjalid : aldehydes Anioonsed pindaktiivsed ained 10.6 Ohtlikud lagusaadused R / 16 EE

8 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Akuutne toksilisus Äge suukaudne mürgisus : Eeldatav äge toksilisus : mg/kg Meetod: Arvutusmeetod Komponendid, osad: Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (CAS: ): Äge suukaudne mürgisus : Eeldatav äge toksilisus : 500 mg/kg Meetod: Konverteeritud ägeda mürgisuse punkthinnang LD50 suu kaudu (Rott): 238 mg/kg Meetod: OECD testimisjuhis 401 Äge nahakaudne mürgisus : LD50 naha kaudu (Küülik): mg/kg N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (CAS: ): Äge suukaudne mürgisus : LD50 suu kaudu (Rott): 261 mg/kg Meetod: OECD testimisjuhis 401 Äge nahakaudne mürgisus Propaan-2-ool (CAS: ): Äge suukaudne mürgisus Äge mürgisus sissehingamisel Äge nahakaudne mürgisus etaandiool (CAS: ): Äge suukaudne mürgisus : LD50 naha kaudu (Rott): > 600 mg/kg Meetod: OECD testimisjuhis 402 : LD50 suu kaudu (Rott): > mg/kg : LC50 (Rott): > 20 mg/l Toime aeg: 8 h : LD50 naha kaudu (Küülik): > mg/kg : Eeldatav äge toksilisus : 500 mg/kg Meetod: Konverteeritud ägeda mürgisuse punkthinnang LD50 suu kaudu (Rott): > 300 mg/kg Äge nahakaudne mürgisus : LD50 naha kaudu (Küülik): mg/kg Alcohols, C ethoxylated (CAS: ): Äge suukaudne mürgisus : LD50 suu kaudu (Rott): mg/kg Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: ): Äge suukaudne mürgisus : LD50 suu kaudu (Rott): > 300 mg/kg Äge nahakaudne mürgisus : LD50 naha kaudu (Küülik): > mg/kg Nahka söövitav/ärritav Tulemus: Sööbiv Komponendid, osad: Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (CAS: ): R / 16 EE

9 Liigid: Küülik Toime aeg: 3 min Meetod: OECD testimisjuhis 404 Tulemus: Söövitav, kui kokkupuude on alla 3 minuti. N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (CAS: ): Liigid: Küülik Toime aeg: 3 min Meetod: OECD testimisjuhis 404 Tulemus: Söövitav, kui kokkupuude on alla 3 minuti. Propaan-2-ool (CAS: ): Liigid: Küülik Tulemus: Ei põhjusta naha ärritust Alcohols, C ethoxylated (CAS: ): Tulemus: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: ): Liigid: Küülik Tulemus: Ei põhjusta naha ärritust Fatty acids, C8-10, compds. with 2,2'-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]bis[ethanol] N-(C14-18 and C16-18-unsatd. alkyl) deriv (CAS: ): Liigid: Küülik Tulemus: Nahka ärritav toime Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Tulemus: Sööbiv Komponendid, osad: Propaan-2-ool (CAS: ): Liigid: Küülik Tulemus: Silmi ärritav toime Alcohols, C ethoxylated (CAS: ): Tulemus: Põhjustab pöördumatuid silmakahjustusi. Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: ): Meetod: OECD testimisjuhis 437 Tulemus: Ei põhjusta silmade ärritust Fatty acids, C8-10, compds. with 2,2'-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]bis[ethanol] N-(C14-18 and C16-18-unsatd. alkyl) deriv (CAS: ): Liigid: Küülik Tulemus: Silmi ärritav toime Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav Tulemus: Ei põhjusta naha sensibilisatsiooni. Tulemus: Ei põhjusta hingamisteede sensibilisatsiooni. Komponendid, osad: N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (CAS: ): testi tüüp: Buehler`i test R / 16 EE

10 Liigid: Merisiga Meetod: OECD testimisjuhis 406 Tulemus: Katseloomadel ei põhjusta ülitundlikkust. Propaan-2-ool (CAS: ): testi tüüp: Buehler`i test Liigid: Merisiga Tulemus: Katseloomadel ei põhjusta ülitundlikkust. Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: ): testi tüüp: Laiendamise test (GPMT) Liigid: Merisiga Tulemus: Katseloomadel ei põhjusta ülitundlikkust. Mutageensus sugurakkudele Komponendid, osad: N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (CAS: ): Mürgine toime geneetilisele : testi tüüp: Ames test funktsioonile in vitro Meetod: OECD testimisjuhis 471 Tulemus: negatiivne Propaan-2-ool (CAS: ): Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vitro : testi tüüp: Ames test Metaboolne aktiveerimine: koos metaboolse aktiveerimisega või ilma metaboolse aktiveerimiseta Tulemus: negatiivne Kantserogeensus Reproduktiivtoksilisus Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude Krooniline mürgisus Komponendid, osad: N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (CAS: ): Liigid: Rott NOAEL: 8 mg/kg Kasutamistee: Oraalne Toime aeg: 90 d R / 16 EE

11 Liigid: Koer NOAEL: 18 mg/kg Kasutamistee: Oraalne Toime aeg: 90 d Liigid: Rott NOAEL: 14 mg/kg Kasutamistee: Naha- Toime aeg: 90 d Aspiratsioonitoksilisus 12. JAGU: Ökoloogiline teave 12.1 Toksilisus Mürgine toime bakteritele : IC50 (Bakter): 175 mg/l Meetod: OECD testijuhend 209 Komponendid, osad: Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (CAS: ): Mürgine toime kaladele : LC50 (Danio rerio (sebra-kala)): 0,97 mg/l Toime aeg: 96 h Meetod: OECD testimisjuhis 203 elavatele selgrootutele Mürgine toime vetikatele Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus) elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus) Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus) : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 0,057 mg/l Toime aeg: 48 h Meetod: OECD testijuhend 202 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 0,053 mg/l Toime aeg: 72 h Meetod: OECD testijuhend 201 : 10 : NOEC: 0,010 mg/l Toime aeg: 21 d Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)) Meetod: OECD testijuhend 211 : 1 N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (CAS: ): Mürgine toime kaladele : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 0,68 mg/l Toime aeg: 96 h testi tüüp: staatilisustest Meetod: OECD testimisjuhis 203 : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 0,073 mg/l R / 16 EE

12 elavatele selgrootutele Mürgine toime vetikatele Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus) Toime aeg: 48 h testi tüüp: Immobiliseerimine : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 0,054 mg/l Toime aeg: 96 h testi tüüp: Kasvu inhibiitor : 10 Mürgine toime bakteritele : (Bakter): 16 mg/l Toime aeg: 3 h testi tüüp: Hingamise takistamine Meetod: OECD testijuhend 209 elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus) Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus) Propaan-2-ool (CAS: ): Mürgine toime kaladele elavatele selgrootutele Mürgine toime vetikatele etaandiool (CAS: ): Mürgine toime kaladele elavatele selgrootutele : NOEC: 0,024 mg/l Toime aeg: 21 d Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)) Meetod: OECD testijuhend 211 : 1 : LC50 (Leuciscus idus (Kalamaimud)): > 100 mg/l Toime aeg: 48 h : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): > 100 mg/l Toime aeg: 48 h : EC50 (Scenedesmus capricornutum (magevee vetikas)): > 100 mg/l Toime aeg: 72 h : LC50 (Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim)): > mg/l Toime aeg: 96 h : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): mg/l Toime aeg: 48 h Mürgine toime vetikatele : EC50 (Scenedesmus capricornutum (magevee vetikas)): > mg/l Toime aeg: 72 h Alcohols, C ethoxylated (CAS: ): Mürgine toime kaladele : LC50 (Kala): > 1 mg/l Toime aeg: 96 h elavatele selgrootutele Mürgine toime vetikatele : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): > 1 mg/l Toime aeg: 48 h : IC50 (Scenedesmus capricornutum (magevee vetikas)): > 1 mg/l Toime aeg: 72 h Korrutustegur (M Factor) (Vesi- : 1 NOEC (Scenedesmus capricornutum (magevee vetikas)): 0,14 mg/l R / 16 EE

13 keskkonda kahjustav krooniline mürgisus) Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: ): Mürgine toime kaladele : LC50 (Cyprinus carpio (Karpkala)): 1-10 mg/l Toime aeg: 96 h testi tüüp: läbivoolutest Meetod: OECD testimisjuhis 203 elavatele selgrootutele Mürgine toime vetikatele Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus) Mürgine toime bakteritele elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus) Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus) : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 1-10 mg/l Toime aeg: 48 h Meetod: OECD testijuhend 202 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): 1-10 mg/l Toime aeg: 72 h Meetod: OECD testijuhend 201 : 1 : IC50 (Bakter): 140 mg/l testi tüüp: Hingamise takistamine : NOEC: 0,37 mg/l Toime aeg: 21 d Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)) : Püsivus ja lagunduvus Biodegradatsioon : Märkused: Antud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavus vastab biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on detergentidele sätestatud EÜ määruses nr.648/2004. Antud kinnitust toetavad andmed on liikmesriikide pädevate asutuste valduses ning antakse liikmesriikidele nende vahetu taotluse alusel või detergentide tootja taotluse alusel Bioakumulatsioon 12.4 Liikuvus pinnases 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vpvb) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem Muud kahjulikud mõjud R / 16 EE

14 13. JAGU: Jäätmekäitlus 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid Toode Jäätme kood EU Saastunud pakend : Ohtlike jäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt kehtivale riigisisesele seadusandlusele. Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse. Järgnevad jäätmekoodid on soovitavad: : * vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused : Tühjas jäänud. Puhasta anum veega. Loputatud pakkematerjali võib hävitada kohalikus jäätmekäitluses. 14. JAGU: Veonõuded 14.1 ÜRO number ADR : UN 2924 IMDG : UN 2924 IATA : UN ÜRO veose tunnusnimetus ADR IMDG IATA 14.3 Transpordi ohuklass(id) : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (isopropanol, didecyldimethylammonium chloride) : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (isopropanol, didecyldimethylammonium chloride) : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (isopropanol, didecyldimethylammonium chloride) ADR : 3 (8) IMDG : 3 (8) IATA : 3 (8) 14.4 Pakendirühm ADR Pakendirühm : III Klassifitseerimise kood : FC Ohu tunnusnumber : 38 Märgistus : 3 (8) Tunnelikeelu kood : D/E IMDG Pakendirühm : III Märgistus : 3 (8) EmS Kood : F-E, S-C IATA Pakendirühm : III Märgistus : 3, Keskkonnaohud R / 16 EE

15 ADR Keskkonnaohtlik IMDG Meresaasteained : jah : jah 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele Mitte kasutatav 14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga Ei kohaldata tarnitavale tootele. 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Biocidal product : Registreerimise number: 5/974 REACH - Teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa) REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV Lisa) : Ei ole keelustatud ja/või piiratud : Toode ei sisalda väga suurt tähelepanu nõudvaid aineid (EK Määrus Nr. 1907/2006) (REACH) Artikkel 57). : Ei ole keelustatud ja/või piiratud Seveso II - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/105/EÜ millega muudetakse direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta Kogus 1 Kogus 2 6 Tuleohtlik t t 9a Keskkonnaohtlik 100 t 200 t Lenduvad orgaanilised ühendid vastavalt detergentide määrusele EK 648/2004 : Direktiiv 1999/13/EÜ Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus: 19,8 %, 408,17 g/l Märkused: LOÜ sisaldus ilma veeta : 5 % või rohkem kuid alla 15 %: Mitteioonsed pindaktiivsed ained Teised koostisosad: Desinfektsioonivahendid, Parfüümid Allergeenid: d-limonene citronellol Teised koostisosad: Desinfektsioonivahendid, Parfüümid 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine Kemikaali ohutuse määramine ei ole selle kemikaali korral nõutav juhul, kui seda kasutatakse vastavalt erinõuetele. 16. JAGU: Muu teave R-lausete täistekst R11 : Väga tuleohtlik. R22 : Kahjulik allaneelamisel. R34 : Põhjustab söövitust. R35 : Põhjustab tugevat söövitust. R36 : Ärritab silmi. R36/38 : Ärritab silmi ja nahka. R41 : Silmade kahjustamise tõsine oht. R48/22 : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel. R / 16 EE

16 R50 : Väga mürgine veeorganismidele. R52/53 : Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. R67 : Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. H-lausete täistekst H225 H301 H302 H314 H315 H318 H319 H336 H373 H400 H411 H412 Teiste lühendite täistekst Acute Tox. Aquatic Acute Aquatic Chronic Eye Dam. Eye Irrit. Flam. Liq. Skin Corr. Skin Irrit. STOT SE : Väga tuleohtlik vedelik ja aur. : Allaneelamisel mürgine. : Allaneelamisel kahjulik. : Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. : Põhjustab nahaärritust. : Põhjustab raskeid silmakahjustusi. : Põhjustab tugevat silmade ärritust. : Võib põhjustada unisust või peapööritust. : Pikaajalisel või korduval kokkupuutel võib kahjustada elundeid. : Väga mürgine veeorganismidele. : Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. : Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Akuutne toksilisus Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus Raske silmakahjustus Silmade ärritus Tuleohtlikud vedelikud Nahasöövitus Nahaärritus Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude Lisateave Kemikaali ohutuskaardi osad, mis on täidetud: 10. Püsivus ja reaktsioonivõime Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks, säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud. R / 16 EE

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Profi_Mais_ GB

Profi_Mais_ GB Lehekülg 1/9 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu kasutusala.

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

ZETA-7-SOLUTION_ET_5_ _S

ZETA-7-SOLUTION_ET_5_ _S Lk 1/20 Ohutuskaart 1. JAGU Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote detailid Kood: Kaubanduslik nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Microsoft Word - r rtf

Microsoft Word - r rtf Ohutuse andmeleht Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CORBEL 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

MSDS Helios 480 EC

MSDS Helios 480 EC Väljaandmiskuupäev: 22.08.2017 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kloropürifoss 480 EC Tootekood : SHA 3100

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Väljaandmiskuupäev: 19/09/2015 Läbivaatamise kuupäev: Asendab kaardi: Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Chlorpyrifos

Rohkem

Document

Document Lehekülg 1 / 16 1.1 Tootetähis Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Ohutuskaart: Kaaliumhüdroksiidi lahus 0,1 N metanoolis

Ohutuskaart: Kaaliumhüdroksiidi lahus 0,1 N metanoolis Versioon: 2.0 et Asendab... versiooni: 30.11.2015 Versioon: (1) koostamise kuupäev: 30.11.2015 Muudetud: 09.05.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem