Ohutuskaart

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ohutuskaart"

Väljavõte

1 Kuupäev: Eelmine kuupäev: /9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR Toote kood Kemikaali kasutusala Sõnaliselt väljendatuna Värvimistööd Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks. Toode ei ole mõeldud tavatarbijale. Kirjeldus: Ühekomponentne õhuniiskuse toimel kuivav polüuretaanlakk. 1.3 Kemikaali turustamise eest vastutava isiku identifitseerimine Maaletooja, varustaja Maaletooja: AS Tikkurila Aadress Liimi 5, Tallinn, Eesti Telefon (+372) Faks (+372) Hädaabi telefon Eestis: 112 (häirekeskus, 24h) Mürgistusteabekeskus Eestis: (E-R 9:00-17:00) 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 2.1 Aine või segu klassifitseerimine (67/548/EEC -1999/45/EC) Xn; R10-20/21-36/37/38-42/43-52/ Märgistuselemendid (67/548/EEC -1999/45/EC) Xn Kahjulik R-laused R10 Tuleohtlik. R20/21 Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. R36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. R42/43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. R52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. S-laused S23 Vältida auru sissehingamist. S24 Vältida kokkupuudet nahaga. S26 Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. S36/37/39 Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. S38 Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. S45 Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti). S29 Mitte valada kanalisatsiooni. Sisaldab: ja Ksüleeni, polüisotsüanaadi vaiku, tolueendiisotsüanaati, difenüülmetaan diisotsüanaati bensotriasooli hüdroksüfenüül derivaatide segu. Eripiirangud: Sisaldab isotsüanaate. Järgida ohutuskaardi juhiseid. 2.3 Muud ohud Ei ole teada.

2 Kuupäev: Eelmine kuupäev: /9 3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 3.2 Segu ohtlikud koostisosad CAS-nr. EINECS Koostisosa Sisaldus Klassifikatsioon nimetus Polüisotsüanaatvaik 25-50% Xi; R36-43 Skin Sens.1, H / metoksü-1-metüül % -; R etüülatsetaat Flam. Liq. 3, H / Ksüleen 5-12,5% Xn; R10-20/ Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H / Ksüleen 5-12,5% Xn; R10-20/ Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Asp. Tox. 1, H / Butüülatsetaat 5-10% -; R Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H / Etüülbenseen 5-10% F, Xn; R Flam. Liq. 2, H Polüisotsüanaadi 5-10% Xn; R42/43 prepolümeer Resp. Sens 1, H334 MDI alusel / Difenüülmetaan-4,4`- 5-10% Xn; R20-36/37/ diisotsüanaat 42/43-48/20 Carc. 2, H / Difenüülmetaan-2,4`- 1-5% Xn; R20-36/37/ diisotsüanaat 42/43-48/20 Carc. 2, H Difenüülmetaan 1-5% Xn; R20-36/37/ diisotsüanaat, isomeerid 42/43-48/20 ja homoloogid Carc. 2, H351

3 Kuupäev: Eelmine kuupäev: / ,2`-metüleendifenüül 1-5% Xn; R20-36/37/ diisotsüanaat 42/43-48/20 Carc. 2, H351 Skin Irrit. 2, h Bensotriasooli 1-5% Xi, N; R43-51/53 hüdroksüfenüül derivaatide segu Aquatic Chronic 2, H metoksüpropüül- < 0,5% T; R atsetaat Flam. Liq. 3, H226 Repr. 1B, H / Tolueendiisotsüanaat < 0,5% T+; R26-36/37/ /43-52/ Carc. 2, H351 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Chronic 3, H / / Pentametüül piperidüül 0,25-1% Xi, N; R43-50/ / sebakaat 01- Aquatic Acute 1, H Aquatic Chronic 1, H Muu teave Punktis 16 on ära toodud R-lausete tekst ja/või ohulausete (H-lausete) täistekst. 4. ESMAABIMEETMED 4.1 Üldinformatsioon Kui esineb sümptomeid või kõikidel kahtlustäratavatel puhkudel võtta ühendust arstiga Sissehingamisel Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida pikali ja soojas. Kui hingamine on raskendatud, teha kunstlikku hingamist või anda hapnikku ja viia kannatanu arsti juurde Nahaga kokkupuutel Eemaldada määrdunud riided. Nahk pestakse vee ja seebiga. Lahusteid mitte kasutada Silma sattumisel Vajadusel eemaldada kontaktläätsed seejärel tuleb silmi koheselt loputada rohke veega vähemalt 15 min. jooksul ja vajadusel pöörduda arsti poole Allaneelamisel Juhul kui on kogemata toodet alla neelatud, loputada suu veega (ainult teadvusel oleva kannatanu puhul) ja koheselt võtta ühendust arstiga. Oksendamist ei tohi esile kutsuda. 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju. Kahjulik sissehingamisel ja nahale sattumisel. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

4 Kuupäev: Eelmine kuupäev: /9 Ei ole. 5. TULEKUSTUTUSMEETMED 5.1 Tulekustutusvahendid Sobivad tulekustutusvahendid Kasutada alkoholile vastupidavaid tulekustutusvahendeid, näit. pulber-, vaht-, CO 2 - kustutid või veepihustid Sobimatud tulekustutusvahendid Mitte kasutada tugevat veejuga. 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud Toode on klassifitseeritud: Tuleohtlik. Põlemisel tekib tihe must suits. Lagunemissaadustega kokkupuude võib põhjustada ohtu tervisele. Vajadusel kasutada respiraatorit. 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele Jahutada suletud mahuteid veega. Tõkestada kustutusvee pääsemist kanalisatsiooni ja vesikeskkonda. 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Hoida eemal süttimisallikatest ja tuulutada töökoht. Vältida aurude sissehingamist ja toote nahale sattumist. Järgida punktides 7 ja 8 toodud isikukaitsevahendite juhiseid. 6.2 Keskkonnakaitsemeetmed Vältida toote sattumist kanalisatsioonivõrku, veekogudesse ja pinnasesse. 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Mahavoolanud vedelik absorbeeritakse liiva, vermikuliiti vms mittesüttivat absorbenti kasutades ja ladustatakse konteinerisse. Määrdunud ala pestakse koheselt sobiva desinfektsioonilahusega. Üks võimalik (põlev) imav sorbent on: vesi (45 mahuosa), etanool või isopropanool (50 mahuosa) ja konts. ammoniaak (5 mahuosa). Mittepõlev alternatiiv on naatriumkarbonaat e. kaltsineeritud sooda (5 mahuosa) ja vesi (95 mahuosa). Lisada seda sorbenti jääkidele ja lasta seista mõni päev tihendamata nõus reaktsiooni lõpuni. Pärast seda sulgege nõu ja viige ohtlike jäätmete kogumiskohta. 6.4 Viited muudele punktidele Järgida ka punktis 13 toodud juhiseid jäätmete käitlemise kohta. 7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Isikud, kellel esineb astmat, allergiaid, kroonilist või korduvaid hingamisteede haigusi, ei tohi kokku puutuda protsessidega, kus seda segu kasutatakse. Aurud on raskemad kui õhk ja võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Ennetada süttivate või plahvatusohtlike lahustiaurude moodustumist õhus ja vältida kontsentratsioone, mis ületavad töökeskkonna piire. Toodet tohib kasutada ainult piirkonnas, kust kõik lahtised tule- ja muud süttimisallikad on välistatud. Eraldada küttekehadest, sädemetest ja lahtisest tulest. Segus võib tekkida elektrostaatiline laeng: kasutage alati maandusjuhtmeid ühest konteinerist teise valades. Sädemeid tekitavaid töövahendeid ei tohi kasutada. Vältida toote sattumist nahale ja pritsmete sattumist silma. Vältida auru, pihustusudu ja lihvimistolmu sissehingamist. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käsitlemisel on keelatud. Vähendamaks ohtu veele ja õhuniiskusele tuleb kasutusele võtta ettevaatusabinõud: moodustub süsihappegaas, mis kinnistes nõudes tekitab ülerõhu. Nõude taasavamisel tuleb olla ettevaatlik. 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Hoida kuivas, hästi ventileeritavas jahedas kohas, eemal süttimisallikatest ja otsesest päikesevalgusest. Säilitada eraldi oksüdeerivatest ainetest ja tugevatest hapetest ning

5 Kuupäev: Eelmine kuupäev: /9 leelistest, samuti amiinidest, alkoholidest ja veest. Suitsetamine keelatud. Pakendit hoida tihedalt suletuna. 7.3 Erikasutus Ei ole. 8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE 8.1 Kontrolliparameetrid Piirväärtused Ksüleen (EL) 50 ppm (8 h) 100 ppm (15 min) nahk Etüülbenseen (EL) 100 ppm (8 h) 200 ppm (15 min) nahk 2-metoksü-1-metüületüül atsetaat 50 ppm (8 h) 100 ppm (15 min (EL) nahk Ksüleen (TLV) 100 ppm (8 h) 150 ppm (15 min) Etüülbenseen (TLV) 100 ppm (8 h) 125 ppm (15 min) Butüülatsetaat (TLV) 150 ppm (8 h) 200 ppm (15 min) Tolueendiisotsüanaat (TLV) 0,005 ppm (8 h) Difenüülmetaan-diisotsüanaat 0,005 ppm (8 h) (TLV) Muu teave EU = Occupational Exposure Limit Values, Euroopa Liidu direktiivid 1998/24/EC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU TLV-TWA = Threshold Limit Values/ ACGIH 2009 Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid (Vabariigi Valitsuse määrus nr. 293, ). Nahk = Aine võib imenduda läbi naha. 8.2 Kokkupuute ohjamine Töökaitsenõuded Isikud, kellel esineb astmat, allergiaid, kroonilist või korduvaid hingamisteede haigusi, ei tohi kokku puutuda protsessidega, kus seda segu kasutatakse. Hoolitseda töökoha piisava ventilatsiooni eest. Kui üldventilatsioon pole piisav, tuleb tagada lokaalne ventilatsioon. Kui see ei ole piisav, et hoida saasteainete sisaldus piisavalt madalal, tuleb kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit Isikukaitsevahendid Hingamisteede kaitse Kui töökohal on ebapiisav ventilatsioon, tuleb kasutada pool- või täiskaitsemaski, mis on varustatud A-tüüpi gaasifiltriga (pruun), lihvimisel P2-tüüpi tolmufiltriga. Pikaajalisel pideval tööl on soovitav kasutada mootoriga respiraatorit Käte kaitse Kasutada kaitsekindaid. Kaitsekreem võib aidata tundlike nahapiirkondade kaitsmisel, kuid kaitsekreemi ei saa kasutada kui toode on juba sattunud nahale. Kaitsekindaid vahetada regulaarselt. Järgida kinnaste tootja juhendeid kasutamisel, hooldusel, säilitamisel ja vahetamisel. Sobiv kaitsekinda materjal on näiteks: nitriilkummi (pritsmete kaitse), fluoorkummi (pritsmete kaitse), lamineeritud foolium (läbimiseaeg >480 min). PVC-kindaid või naturaalsest kiust kindad ei ole soovitatud Silmade või näo kaitse Kasutada silmadekaitset, kaitsmaks pritsmete eest Naha kaitse Kanda kaitseriietust. Vajadusel kasutada antistaatilist kaitseriietust, mis on valmistatud looduslikest või kuumakindlatest tehiskiududest.

6 Kuupäev: Eelmine kuupäev: /9 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Olek, välimus, värvus, lõhn Viskoosne vedelik, tugeva lõhnaga Keemispunkt ja keemisvahemik ⁰C *) Leekpunkt 25 ⁰C *) Plahvatuspiirid Alumine plahvatuspiir 1,0 mahu-% *) Ülemine plahvatuspiir 7,0 mahu-% *) Aururõhk 0,7 kpa (20 ⁰C) *) Suhteline tihedus 1, Lahustuvus(ed) Lahustuvus vees Ei lahustu 9.2 Muu teave Aurustumiskiirus (BuAc=1) : 0,76 *) *) = Ksüleen 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME 10.1 Reaktsioonivõime Vaata punkti Keemiline stabiilsus Stabiilne õigetes ladustamis- ja käitlemistingimustes, vaata punkti Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Vaata punkti Tingimused, mida tuleb vältida Lahustiaurud võivad suletud ja halva ventilatsiooniga ruumis õhuga segunedes moodustada plahvatusohtliku segu. Kõrgel temperatuuril võib vabaneda ohtlikke lagusaaduseid Kokkusobimatud materjalid Säilitada eraldi oksüdeerivatest ainetest ja tugevatest hapetest ning leelistest, amiinidest ja alkoholidest. Amiinide ja alkoholiga võib tekkida kontrollimatud eksotermilised reaktsioonid. Reageerides veega moodustub süsinikdioksiid (CO2). Suletud nõus võib rõhu tõus põhjustada nõu purunemise Ohtlikud lagusaadused Põledes ja kõrgel temperatuuril vabaneb ohtlikke ühendeid nagu suits, vingugaas, süsihappegaas, lämmastikoksiidid jne. Kokkupuude ohtlike ühenditega võib põhjustada ohtu tervisele. 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Tootele ei ole tehtud toksikoloogilisi teste Äge toksilisus Kahjulik sissehingamisel ja nahale sattumisel Ärritav ja söövitav toime Ärritab nahka, silmi ja hingamiselundeid Tundlikkus Kontakt nahaga või aurude sissehingamine võib põhjustada ülitundlikkust. Isotsüanaadi komponentide omadusi ja samalaadsete ainete toksikoloogilisi teste arvestades võib antud toode põhjustada hingamisteede ärritust ja ülitundlikkust, mis võib tekitada astmaatilisi sümptoome, hingeldamist ja surve tunnet rindkeres. Tundlikel inimestel võivad kergesti tekkida astmaatilised nähud, kui nad satuvad keskkonda, kus aurude ja

7 Kuupäev: Eelmine kuupäev: /9 aine osakeste kontsentratsioon on isegi tugevalt alla piirnormi. Korduv kokkupuude võib viia pöördumatute hingamisteede kahjustusteni Muu tervist mõjutav informatsioon Pikaajaline piiskadega või lahustiaurudega kokku puutumine või töötamine töökeskkonnas, kus aurude kontsentratsioon ületab töökeskkonna piirnormi, võib põhjustada pöördumatu tervisekahjustuse nagu limaskestade ja hingamisteede ärritus, ning kahjustada neerude, maksa ja kesknärvisüsteemi talitlust. Sümptomiteks ja kahjustuse tunnusteks on peavalu, peapööritus, väsimus, lihaste nõrkus, unisus ja äärmuslikul juhul ka teadvusekaotus. Kontakt nahaga: Korduv ja pikaajaline kokkupuude nahaga võib kahjustada naha rasukihti ja põhjustada mitteallergilist kontaktdermatiiti ning aine imbumist läbi naha. Silma sattunud vedeliku pritsmed võivad põhjustada ärritust ning ajutist kahju. Allaneelamine: Allaneelamine võib põhjustada iiveldust, kõhulahtisust ja oksendamist. 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE 12.1 Toksilisus Toksilisus vesikeskkonnale Piperidüüli ühend: LC50 = 0,97 mg/l, kala, 96 h; väga mürgine. LC50 = 7,9 mg/l, vikerforell, 96 h; mürgine. EC50 = 20 mg/l, vesikirp, 24 h Püsivus ja lagunduvus Bioloogiline lagunduvus Piperidüüli ühend: Osaliselt, aga mitte täielikult biolagunev Bioakumulatsioon Piperidüüli ühend: Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline Liikuvus pinnases Ei ole informatsiooni Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Ei ole informatsiooni Muud kahjulikud mõjud Toode on klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuks. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist kahjulikku mõju veekeskkonnas. Ökotoksikoloogiliste testide andmeid antud toote kohta pole. Vältida toote sattumist pinnasesse, kanalisatsioonivõrku või veekogudesse. 13. JÄÄTMEKÄITLUS 13.1 Jäätmekäitlusmeetodid Toodangu jäätmed: Jäätmed kogutakse kokku ja hävitatakse seadusandlusega kindlaksmääratud korras. Vedeljäätmete EWC-kood (värv- ja lakijäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid). Pakend: Tühjad, kuivad müügipakendid võib toimetada organiseeritud pakendite ringlusse või selle puudumisel prügimäele. 14. VEONÕUDED 14.1 ÜRO-number Veose tunnusnimetus värv paint 14.3 Transpordi ohuklass(id) Pakendirühm III 14.5 Keskkonnaohud Toode ei ole klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuks rahvusvaheliste transpordireeglite kohaselt Eriettevaatusabinõud kasutajale Ei ole teada Transportimine mahtlastina Ei ole teada.

8 Kuupäev: Eelmine kuupäev: /9 Kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga 14.8 Muu teave EmS: F-E, S-E 15. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Ei ole teada Kemikaaliohutuse hindamine Ei ole tehtud. 16. MUU TEAVE 16.5 Lõigetes 2 ja 3 mainitud R-lausete tekst ja/või ohulausete (H-lausete) täistekst R10 Tuleohtlik. R11 Väga tuleohtlik. R20 Kahjulik sissehingamisel R20/21 Kahjulik sissehingamisel ja nahale sattumisel. R26 Väga mürgine sissehingamisel. R36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. R37 Ärritab hingamiselundeid. R38 Ärritab nahka. R40 Võimalik vähktõve põhjustaja. R42/43 Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. R48/20 Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel. R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. R51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. R52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. R61 Võib kahjustada loodet. R65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. H312 Nahale sattumisel kahjulik. H315 Põhjustab nahaärritust. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H330 Sissehingamisel surmav. H332 Sissehingamisel mürgine. H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergiat, astma sümptomeid või hingamisraskusi. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H336 Võib põhjustada unisust ja peapööritust. H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe. H360 Võib kahjustada viljakust või loodet. H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. H400 Väga mürgine veeorganismidele. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajalise toimega Muu teave

9 Kuupäev: Eelmine kuupäev: /9 Käesolev ohutuskaart on koostatud lähtudes määrusest EC 1907/2006 ( REACH) lisa II 453/2010. Esitatud informatsioon on täpne käesoleval hetkel ja kooskõlas kehtivate kohalike ja EL seadusandlustega. Ohutuskaart annab suuniseid toote ohutuks kasutamiseks. Esitatud informatsiooni ei saa käsitleda garantiina toote tehniliste omaduste kohta. Käesoleva ohutuskaardi koostamiseks kasutatud alusdokumentatsioon: Tootja Safety Data Sheet, TEMAFLOOR 25 CLEAR Käesoleva ohutuskaardi koostamiseks kasutatud alusdokumentatsioon: Käesoleva ohutuskaardi koostamise teabeallikas: EV Kemikaaliseadus. Lisainformatsiooni on võimalik saada: AS TIKKURILA Liimi 5, Tallinn Tel Faks productsafety.ee@tikkurila.com Allkiri d2/niear

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart KNA340 Intergard 343 Bronze Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 03/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart KBA802 Intergard 840 Grey Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 03/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr

International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr

International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart ERA173 Intershield 163 Inerta 160 Blue Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 30/11/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Lehekülg 1 / 7 Tooteinfo Kasutusala: Montaaživaht Tootja: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt Tarnija: SIA Caparol Baltica Eesti filiaal Läike tee 2/1, Peetri

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

Microsoft Word - r rtf

Microsoft Word - r rtf Ohutuse andmeleht Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CORBEL 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 9 International Paint Ltd. Ohutuskaart BXA751 INTERSLEEK 757 YELLOW PART A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 30/01/12 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc Eesti reg-nr: 0396/01.03.11 Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. -d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 9 International Paint Ltd. Ohutuskaart QDE000 Intergard 1735 Dawn Grey Part A Versiooni number 3 Viimase läbivaatamise kuupäev 31/01/12 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart HGA303 INTERZONE 2000 YELLOW Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 02/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: WOODEX BASE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa number: EE-203-002 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-000033-0000

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 10 International Paint Ltd. Ohutuskaart ADA013 Interlac 843 Dark Admiralty Grey Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 27/11/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 10 International Paint Ltd. Ohutuskaart NVA905 Enviroline B-Flex 9400TR Trowel Caulk Part B Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 04/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem