SEKCJA 1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SEKCJA 1"

Väljavõte

1 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska magneesiumiga, Unifoska 01, Unifoska 02, Unifoska 03, Unifoska 04, Superfosamon 15, Tarnogran, Tarnogran 9, Tarnogran 15, Tarnogran 21, Tarnogran 25, Bontar, Aed 2001 murule sügisel, Aed 2001 okaspuudele sügisel 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Tööstuslikes tingimustes kasutamine pooltootena või lõppkasutuses, kaasa arvatud levitamine ja muu tööstuslikes tingimustes töötlemine. Väetised - tööstuslikud, professionaalsed ja eratarbijatele Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Tootja: Aadress: Telefon/Faks: E-post: 1.4. Hädaabi telefon: KEEMIATÖÖSTUS Siarkopol TARNOBRZEG sp. z o.o. tn. Chemiczna 3, Tarnobrzeg ( ) /( ) sekretariat@zchsiarkopol.pl ( ) või JAGU 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Ohud Liigitus füüsikalis-keemilistest omadustest tulenevalt: kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määruse) ja klassifitseerimisega: Klassifitseerimata inimesele: Raske silmakahjustus / silmade ärritus: Eye Dam. 1 keskkonnale: 2.2. Märgistuselemendid (H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi). Klassifitseerimata Piktogramm: GHS05 Tunnussõna: Oht Ohulaused: H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoiatuslaused: P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / silmade kaitset / näokaitset. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga Muud ohud Aine ei vasta püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII lisale.

2 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 2 10 st JAGU 3. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 3.2. Segud Aine nimetus % massist CASi number EÜ number Indeksinumbe r CLP Liigitus Registreerimisnumber: Superfosfaat Eye Dam. 1, H Lisaks sellele sisaldab toode muid aineid, mis ei kujuta endast ohtu tervisele ega keskkonnale. JAGU 4. ESMAABIMEETMED 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Sissehingamine: Ainega kokkupuutunud isik viia kokkupuutekohast värske õhu kätte. Tagada rahulik keskkond ja hoida soojakao eest. Hingelduse korral konsulteerige arstiga. Nahale sattumine: Eemaldada saastunud riided ja jalanõud, pesta nahka rohke veega vähemalt 15 minutit. Ärrituse korral, mis ei taandu, pöörduda arsti poole. Silma sattumine: Kiiresti loputada rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui need on ja on selline võimalus. Ärrituse korral, mis ei taandu, pöörduda arsti poole. Allaneelamine: Kui kannatanu enesetunne halveneb, pöörduda viivitamatult arsti poole. Mitte kutsuda esile oksendamist. Allaneelamisel loputada suud rohke veega ja juua rohkelt vett. Mitte anda teadvuseta isikule suu kaudu midagi. Kui sümptomid püsivad, pöörduda arsti poole Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Silmade ärritus Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Tulekahju või termilisel lagunemise ajal tekkivate vääveldioksiidi sisaldavate gaaside sissehingamine võib ärritada ja söövitada hingamisteid. Võivad tekkida probleemid kopsudega. JAGU 5. TULETÕRJEMEETMED 5.1. Tulekustutusained Sobivad kustutusvahendid: vahendid peavad olema sobivad põlevale keskkonnale, suur veekogus. Sobimatud kustutusvahendid: pole teada Aine või seguga seotud erilised ohud Tulekahju ajal võivad eralduda ohtlikud gaasid ja aurud: fosforoksiidid ja vääveloksiidid Info tuletõrjujatele Konkreetsed ohutusnõuded puuduvad. Tulekahju korral kasutada kaitseriietust ja iseseisva õhuvarustusega hingamisaparaati. Ventilatsiooni võimaldamiseks avage ruumi uksed ja aknad. JAGU 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Kasutada individuaalseid isikukaitsevahendid. Vt. ohutuskaardi 8. jagu. Vältida tolmu tekkimist ja levikut. Tagada ruumide piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet silmade, naha ja rõivastega Keskkonnakaitsemeetmed Vältida aine suuremat leket kanalisatsiooni, veekogudesse Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Koguda mahavalgunud materjalid nõuetekohaselt märgistatud pakenditesse ja kasutada võimaluse korral uuesti. Loputada saastunud pinda põhjalikult veega. Vältida tolmupilve tekkimist ja levikut.

3 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 3 10 st 6.4. Viited muudele jagudele Vt ka ohutuskaardi jagusid 8 ja 13. JAGU 7. AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Vältida sattumist silma, nahale ja rõivastele. Vältida tolmu tekkimist. Kaitsta niiskuse eest. Vältida saastumist põlevate materjalidega nagu diisliõli, rasv jne. Pärast kasutamist või remonti puhastada seade põhjalikult. Töökohal ei tohi suitsetada, juua ega süüa. Pärast kasutamist pesta käed. Kasutada individuaalseid isikukaitsevahendid. Vt. ohutuskaardi 8. jagu Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Hoida kuivas, hästiventileeritud kohas, eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest, niiskusest, veest, leelistest ja karbamiididest Peamised kasutusalad Pole teada. JAGU 8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSEVAHENDID 8.1. Kontrolliparameetrid Spetsifikatsioon NDS NDSP NDSCh Superfosfaat Muud mittemürgised tööstuslikud tolmud, sealhulgas vaba (kristallilise) ränidioksiidi sisaldusega alla 2%: - sissehingatav osa 10 mg/m³ Töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 6. juuni a määrus töökeskkonnas tervisele ohtlike ainete maksimaalse lubatud kontsentratsiooni ja intensiivsuse kohta (2014. aasta Dziennik Ustaw, punkt 817, muudetud kujul). Soovitused õhusaasteainete ohtlike komponentide seire menetluse kohta - mõõtmismeetodid: - tervishoiuministri 2. veebruari aasta määrus töötervishoiu kahjulike tegurite uurimise ja mõõtmise kohta (Dziennik Ustaw nr 33, punkt 166), - PN-89/Z-01001/06 Õhu puhtuse kaitse. Nimed, mõisted ja ühikud. Töökoha õhukvaliteedi mõõtmisega seotud terminoloogia. - PN-89/Z-04008/07 Õhu puhtuse kaitse. Proovide võtmine. Õhu proovide võtmise põhimõtted töökeskkonnas ja tulemuste tõlgendamine. - PN-EN-689:2002 Töökoha õhk - juhised keemiliste mõjuritega kokkupuute hindamiseks sissehingamisel, võrreldes lubatud väärtustega ja mõõtmisstrateegiaga. Superfosfaat: DNELtöötaja (nahk, krooniline mürgisus) DNELtöötaja (sissehingamine, krooniline mürgisus) DNELtarbija (nahk, krooniline mürgisus) DNELtarbija (sissehingamine, krooniline mürgisus) DNELtarbija (suukaudne, krooniline mürgisus) PNECmagevesi PNECmerevesi PNECheitveepuhastusjaamad 8.2. Kokkupuute ohjamine 17.4 mg/kg kehamassi kohta päevas 3.1 mg/m³ 10.4 mg/kg kehamassi kohta päevas 0.9 mg/m³ 2.1 mg/kg kehamassi kohta päevas 1.7 mg/l 0.17 mg/l 10 mg/l Asjakohane tehniline kontroll: Vältida kõrget tolmu kontsentratsiooni. Kasutada sobivat ventilatsiooni. Soovitatav on dušid silmade pesemiseks ja turvadušid. Silmade ja näo kaitse: Kaitseprillid või näokaitsed. Naha kaitse: Kasutada plastist, kummist või nahast kaitsvaid kindaid ja kaitseriietust. Hingamisteede kaitse:

4 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 4 10 st Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteid kaitsvat respiraatorit, nt tolmumaski või sobiva filtriga respiraatorit, nt EN 143, 149, P2 või P3. Termilised ohud:. Kokkupuute vältimine: Vältida aine suuremat leket kanalisatsiooni, veekogudesse. JAGU 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta a) Välimus : Helebeež kuni beežikaspruun, granuleeritud b) Lõhn : Lõhnatu c) Lõhnalävi : d) ph : Andmed puuduvad e) Sulamis- / külmumispunkt : Andmed puuduvad f) Algkeemispunkt ja keemispunktide vahemik : Andmed puuduvad g) Leekpunkt : h) Aurustumiskiirus : i) Süttivus (tahke aine, gaas) : Mittesüttiv j) Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir : k) Aururõhk : 8.4x10-7 Pa temperatuuril 20 C (superfosfaat) l) Auru tihedus : m) Suhteline tihedus : 2.41 (superfosfaat) n) Lahustuvus : g/l temperatuuril 20 C (superfosfaat) o) Oktanooli-vee jaotustegur : p) Isesüttimistemperatuur : Pole isesüttiv q) Lagunemistemperatuur : > 100 C (superfosfaat) r) Viskoossus : s) Plahvatusohtlikkus : Pole plahvatusohtlik t) Oksüdeerivad omadused : Pole oksüdeeriv 9.2. Muu teave Pindpinevus : JAGU 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME Reaktsioonivõime Segu ei ole reaktiivne Keemiline stabiilsus Segu on stabiilne normaalsetes keskkonnatingimustes, samuti eeldatavates ladustamis- ja käitlemistingimustes tavatemperatuuri ja -rõhu korral Ohtlike reaktsioonide esinemise võimalikkus Lahustub kuumutamisel Tingimused, mida tuleb vältida: Kuumutamine, kõrged temperatuurid, leelised Kokkusobimatud materjalid Leelised, karbamiidid Ohtlikud lagunemissaadused Ohtlike põlemissaaduste kohta vt ohutuskaardi 5. jagu JAGU 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

5 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 5 10 st Äge toksilisus: Superfosfaat: LD50: > 2000 mg/kg kehamassi kohta (suukaudne, rott) LD50: > 2000 mg/kg kehamassi kohta (nahk, küülik) LC50: > 5 mg/l (sissehingamine, rott) Nahka söövitav / ärritav toime: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Raske silmakahjustus / silmade ärritus: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hingamisteede / naha sensibiliseerimine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Mutageenne toime sugurakkudele: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Reproduktiivtoksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Superfosfaat: NOAEL: 750 mg/kg kehamassi kohta Toksilisus sihtorgani suhtes ühekordne kokkupuude:. Toksilisus sihtorgani suhtes korduv kokkupuude:. Hingamiskahjustused: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. JAGU 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE Toksilisus: Veekeskkond: Superfosfaat: EC50: 1790 mg/l - akuutse mürgisuse uuring selgrootutel; Daphnia magna, 72 h Pikaajalise toksilisuse uuring selgrootutel: ei kohaldata EC50: > 87.6 mg/l - äge mürgisis vetikatel; Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h LC50: 85.9 mg/l - akuutse toksilisuse uuring kaladel, Oncorhynchus mykiss, 96 h Pikaajalise toksilisuse uuring kaladel: ei kohaldata Setted: Mürgisuse uuring setteorganismides: ei kohaldata Veekeskkond: Toksilisuse uuring selgrootutel: ei kohaldata Toksilisuse uuring taimedel: ei kohaldata Toksilisuse uuring lindudel: ei kohaldata Püsivus ja lagunduvus Biootilisus: Biolagunevus: Abiootilisus: Hüdrolüüsi sõltuvus ph-st: ei esine Bioakumuleeruvus Biokontsentratsioonitegur (BCF): madala bioakumulatsioonivõimega Liikuvus pinnases Adsorptsiooni/desorbtsiooni sõeluuring: madal adsorptsioonivõime Bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamiste tulemused Segu ei vasta püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII lisale Muud kahjulikud mõjud Puuduvad.

6 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 6 10 st JAGU 13. JÄÄTMEKÄITLUS Jäätmetöötlusmeetodid Kõrvaldada ja utiliseerida vastavalt kohalikele ja riiklikele eeskirjadele. Toodet võib ladustada prügilates. Vältida sattumist äravoolutorudesse ja pinnavette. Jääkidest puhastatud pakendit võib samal eesmärgil uuesti kasutada, ladestada prügilasse või kasutada vastavalt kohalikele ja riiklikele eeskirjadele. Niikaua kui pakendit pole põhjalikult puhastatud, mitte eemaldada märgistust. 14. detsembri aasta seadus jäätmete kohta (2013. aasta Dziennik Ustaw, punkt 21). 13. juuni aasta pakendi ja pakendijäätmete majandamise seadus (2013. aasta Dziennik Ustaw punkt 888). Keskkonnaministri 9. detsembri aasta määrus jäätmekataloogi kohta (2014. aasta Dziennik Ustaw, punkt 1923). JAGU 14. VEONÕUDED Segule ei kehti ADRi (maanteetranspordi), RIDi (raudteetransport), IMDG (meretransport) ohtlike kaupade veo eeskirjad UN number (ÜRO number) ÜRO veose tunnusnimetus Transpordi ohuklass(-id) Pakendirühm Keskkonnaohud Ettevaatusabinõud kasutajatele Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga JAGU 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID Aine või seguga seotud ohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnaalased õigusaktid 25. veebruari aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (2011. aasta Dziennik Ustaw nr 63, punkt 322, muudetud kujul); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ), (ELT L 136, , muudetud kujul); Komisjoni 28. mai aasta määrus (EL) 2015/830, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 132/ ); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008 mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, , muudetud kujul); Tervishoiuministri 12. veebruari aasta teatis kemikaalide ja nende segude klassifitseerimise kriteeriumide ja meetodi kohta (2015. aasta Dziennik Ustaw, punkt 208); Töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 26. septembri a määrus üldise töötervishoiu ja tööohutuse kohta (konsolideeritud tekst aasta Dziennik Ustaw nr 169, punkt 1650, muudetud kujul); Majandusministri 8. juuli aasta määrus tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete kohta, mis on seotud plahvatusohtliku keskkonna tekkimise võimalusega töökohal (2010. aasta Dziennik Ustaw nr 138, punkt 931); 24. augusti aasta tuletõrjekaitse seadus (konsolideeritud tekst aasta Dziennik Ustaw nr 178, punkt 1380; Nr 57, punkt 353 muudetud kujul); 19. augusti aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (2011. aasta Dziennik Ustaw nr 227, punkt 1367, muudetud kujul); 14. detsembri aasta jäätmeid käsitlev seadus (2013. aasta Dziennik Ustaw, punkt 21, muudetud kujul) Kemikaaliohutuse hindamine Tootja on teinud peamise koostisaine kemikaaliohutuse hindamise - hindamise tulemused on esitatud aine kemikaaliohutuse aruandes. JAGU 16. MUU TEAVE Uuendamise käigus tehtud muudatused: Ohutuskaardi kohandamine vastavalt määrusele (EL) 2015/830. Määruste kontrollimine. Kaardi ülevaade. Muudatused jagudes: 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16.

7 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 7 10 st Ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus NDS Suurim lubatud kontsentratsioon NDSCh Suurim lubatud ajutine kontsentratsioon NDSP Suurim lubatud kontsentratsiooni ülemmäär DNEL Tuletatud mittetoimiv tase (Derived No Effect Level) PNEC Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (Predicted No Effect Concentration) LD50 Kogus, mille korral täheldatakse 50% uuritud loomade hukkumine LC50 Kontsentratsioon, mille korral täheldatakse 50% uuritud loomade hukkumine ECX Kontsentratsioon, mille puhul täheldatakse X% kasvu või kasvumäära vähenemine NOAEL Kõrgeim tase, mille puhul ei täheldata mingeid mõjusid vpvb (Aine) Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained PBT (Aine) Püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained RID Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord ADR Rahvusvaheline ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe IMDG Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri Kirjandus ja andmeallikad: Ohutuskaardi jagudes 2-15 sätestatud õigusnormid. Superfosfaadi jaoks koostatud kemikaaliohutuse aruanne. Loetelu asjakohaste ohulausete või hoiatuslausete kohta, mis ei ole täielikult toodud ohutuskaardi jagudes Soovitused töötajate koolitamiseks: Tootega tegelevaid isikuid tuleks koolitada ohutu käitlemise ning abi andmise eeskirjade osas. Tähelepanu: Kasutaja vastutab siseriiklike õiguse nõuete täitmiseks vajalike toimingute eest. Eespool toodud kaardil sisalduv teave on aine kasutamise ohutusnõuete kirjeldus. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt toote sobivuse kindlaksmääramise eest konkreetsetele eesmärkidele. Käesoleval ohutuskaardil toodud andmed ei kujuta endast kasutaja töökoha ohutuse hinnangut. Ohutuskaart ei taga aine omadusi ja kvaliteeti. OHUTUSKAARDI LISA - KOKKUPUUTESTSENAARIUMID Kokkupuutestsenaariumid superfosfaadi segu põhikoostisosadega kokkupuute korral Kokkupuutestsenaariumi pealkiri Pealkiri Tööstuslikes tingimustes kasutamine pooltootena või lõppkasutuses, kaasa arvatud levitamine ja muu tööstuslikes tingimustes töötlemine. Kasutusmärgistus Kasutussektor(id) (SU) 3, 10 Protsessi kategooria(d) (PROC) 1, 2, 3, 5, 8a, 8b, 9 Keskkonnaheitekategooriad (ERC) 2, 6a Toote kategooria(d) (PC) 12, 19, 20 Kaasatud protsessid, ülesanded, tegevused Aine tootmine või selle kasutamine peaks toimuma väga integreeritud suletud või kaitstud süsteemides, millel on vähene lekkevõimalus, või Pidevad protsessid, mille disainifilosoofia ei ole suunatud heitkoguste minimeerimisele. Süsteem ei ole kõrgelt integreeritud süsteem ja juhuslik kokkupuude on võimalik, nt hoolduse, proovide võtmise ja seadmete peatamise ajal, või Kemikaalide või koostisainete partiide tootmine, kus suletud ülekanne on domineeriv (nt suletud ülekandega süsteemides), kemikaaliga kokkupuutevõimaluse esinemisega (nt proovide võtmise ajal), või Keemiliste toodete või koostisainete valmistamine või kokkusegamine, kus kasutatakse vedelate või lahtiste materjalide segamise ja ühendamise tehnoloogiat, milles protsess viiakse läbi sammhaaval ja mis võimaldab olulisel määral kontakti ainega mis tahes etapis, või

8 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 8 10 st Proovide võtmine, laadimine, täitmine, käitlemine, ümbervalamine, pakendamine sihtotstarbelistes ja mittesihtotstarbelistes ruumides. Eeldada kokkupuudet tolmu, aurude, aerosoolidega või lekkimisel ning seadme puhastamisel, või Spetsiaalselt projekteeritud täitetorustikud aurude ja aerosoolide samaaegseks kogumiseks ja lekke minimeerimiseks. 2 Tegevustingimused ja riskijuhtimismeetmed 2.1 Töötajatega kokkupuute kontroll Toote omadused Aine / toote füüsikaline olek Tahke aine või vedelik standardtemperatuuril ja rõhul. Tahke toode või vedelik standardtemperatuuril ja rõhul. Aine kontsentratsioon tootes Aine puhtal kujul. Kasutatud kogused. Kasutuse / kokkupuute kestus ja sagedus Sisaldab igapäevast kokkupuudet > 4 tunni (kui ei ole teisiti sätestatud). Riskijuhtimisest sõltumatud inimtegurid. Muud töötingimused, mis mõjutavad Kehtib siseruumides kasutamise korral. Eeldatakse, et järgitakse kokkupuudet asjakohaseid tervishoiu- ja ohutusstandardeid. Abistsenaariumid Spetsiifilised riskijuhtimismeetmed (RMM) ja tegevustingimused (OC) Üldmeetmed Vältida otsest kokkupuudet tootega. Vältida toote silma sattumist. Kanda lekkekindlaid kaitseprille. Tavaline ruumi ventilatsioon on piisav. Muud meetmed: Vähendada tootega kokkupuutuvate inimeste arvu inimesteni, kes on otseselt seotud aine tootmise või kasutamisega. Minimeerida kokkupuude tootega, kasutades isikukaitsevahendeid, seadmete ja töökohtade korrapärast puhastamist, kontrollida vajadusel riskijuhtimismeetmete rakendamist ja soovitatavat kasutamist. Tagada töötajatele põhikoolitus kokkupuute vältimiseks / minimeerimiseks ja võimalikest probleemidest teatamiseks. Hoida aine kontsentratsioon allpool DNEL määratletud väärtusi. 2.2 Kokkupuute vältimine keskkonnaga 3 Kokkupuute hinnang 3.1. Tervis Kui ei ole teisiti antud, kasutatakse ECETOC TRA vahendit kokkupuute hindamiseks töökohas 3.2. Keskkond 4 Suunised kokkupuutestsenaariumi vastavuse kontrollimiseks 4.1. Tervis Saadaolevad andmed ohtude kohta ei võimalda silmade ärritusest põhjustatud muutusi mittetekitava taseme (DNEL) kindlaksmääramist. Riskijuhtimismeetmed põhinevad riskikvaliteedi omadustel. Saadaolevad andmed ohtude kohta ei anna alust muu tervist mõjutava tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL) kindlaksmääramise vajalikkuse kohta. Kasutajad peaksid arvesse võtma riiklikke töökeskkonna piirnorme või muid samaväärseid väärtusi. Kui on rakendatud muid riskijuhtimismeetmeid / töötingimusi, peaksid kasutajad tagama, et riskide juhtimine oleks vähemalt samal tasemel Keskkond 1 2. Kokkupuutestsenaariumi pealkiri Pealkiri Väetised - professionaalne kasutamine Kasutusmärgistus Kasutussektor(id) (SU) 22 Protsessi kategooria(d) (PROC) 2, 8a, 8b, 9, 13, 19 Keskkonnaheitekategooriad (ERC) 8b, 8d, 8e Toote kategooria(d) (PC) 12 Kaasatud protsessid, ülesanded, tegevused

9 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg 9 10 st Pidevad protsessid, mille disainifilosoofia ei ole suunatud heitkoguste minimeerimisele. Süsteem ei ole kõrgelt integreeritud süsteem ja juhuslik kokkupuude on võimalik, nt hoolduse, proovide võtmise ja seadmete peatamise ajal, või Proovide võtmine, laadimine, täitmine, käitlemine, ümbervalamine, pakendamine sihtotstarbelistes ja mittesihtotstarbelistes ruumides. Eeldada kokkupuudet tolmu, aurude, aerosoolidega või lekkimisel ning seadme puhastamisel, või Spetsiaalselt projekteeritud täitetorustikud aurude ja aerosoolide samaaegseks kogumiseks ja lekke minimeerimiseks, või Tööstuslike toodete töötlemine leotamise või valamisega, või Käsitsi segamine ainega tihedalt kokku puutudes ja ainult isikukaitsevahendite olemasolu korral. 2 Tegevustingimused ja riskijuhtimismeetmed 2.1 Töötajatega kokkupuute kontroll Toote omadused Aine / toote füüsikaline olek Tahke aine või vedelik standardtemperatuuril ja rõhul. Tahke toode või vedelik standardtemperatuuril ja rõhul. Aine kontsentratsioon tootes Hõlmab > 25% aine sisalduse tootes Kasutatud kogused. Kasutuse / kokkupuute kestus ja sagedus Sisaldab igapäevast kokkupuudet > 4 tunni (kui ei ole teisiti sätestatud). Riskijuhtimisest sõltumatud inimtegurid. Muud töötingimused, mis mõjutavad Kehtib siseruumides või välitingimustes kasutamise korral. Eeldatakse, et kokkupuudet järgitakse asjakohaseid tervishoiu- ja ohutusstandardeid. Abistsenaariumid Spetsiifilised riskijuhtimismeetmed (RMM) ja tegevustingimused (OC) Üldmeetmed Vältida otsest kokkupuudet tootega. Vältida toote silma sattumist. Kanda lekkekindlaid kaitseprille. Tavaline ruumi ventilatsioon on piisav. Muud meetmed: Vähendada tootega kokkupuutuvate inimeste arvu inimesteni, kes on otseselt seotud aine tootmise või kasutamisega. Minimeerida kokkupuude tootega, kasutades isikukaitsevahendeid, seadmete ja töökohtade korrapärast puhastamist, kontrollida vajadusel riskijuhtimismeetmete rakendamist ja soovitatavat kasutamist. Tagada töötajatele põhikoolitus kokkupuute vältimiseks / minimeerimiseks ja võimalikest probleemidest teatamiseks. Hoida aine kontsentratsioon allpool DNEL määratletud väärtusi. 2.2 Kokkupuute vältimine keskkonnaga 3 Kokkupuute hinnang 3.1. Tervis Kui ei ole teisiti antud, kasutatakse ECETOC TRA vahendit kokkupuute hindamiseks töökohas 3.2. Keskkond 4 Suunised kokkupuutestsenaariumi vastavuse kontrollimiseks 4.1. Tervis Saadaolevad andmed ohtude kohta ei võimalda silmade ärritusest põhjustatud muutusi mittetekitava taseme (DNEL) kindlaksmääramist. Riskijuhtimismeetmed põhinevad riskikvaliteedi omadustel. Saadaolevad andmed ohtude kohta ei anna alust muu tervist mõjutava tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL) kindlaksmääramise vajalikkuse kohta. Kasutajad peaksid arvesse võtma riiklikke töökeskkonna piirnorme või muid samaväärseid väärtusi. Kui on rakendatud muid riskijuhtimismeetmeid / töötingimusi, peaksid kasutajad tagama, et riskide juhtimine oleks vähemalt samal tasemel Keskkond 1 3. Kokkupuutestsenaariumi pealkiri Pealkiri Väetised - lõpptarbijakasutus. Kasutusmärgistus Kasutussektor(id) (SU) 22

10 Koostamise kuupäev: Ajakohastamine: Versioon: 4.0 Lehekülg st Protsessi kategooria(d) (PROC) Keskkonnaheitekategooriad (ERC) 8b, 8e Toote kategooria(d) (PC) 12 Kaasatud protsessid, ülesanded, tegevused Sisaldab tarbimist vedelate ja tahketes väetisetes kasutatavates segudes. 2 Tegevustingimused ja riskijuhtimismeetmed 2.1 Töötajatega kokkupuute kontroll Toote omadused Aine / toote füüsikaline olek Tahke aine või vedelik standardtemperatuuril ja rõhul. Tahke toode või vedelik standardtemperatuuril ja rõhul. Aine kontsentratsioon tootes Hõlmab kuni 100% aine sisalduse tootes (kui pole märgitud teisiti). Kasutatud kogused Pole määratletud. Kasutuse / kokkupuute kestus ja sagedus Pole määratletud. Riskijuhtimisest sõltumatud inimtegurid. Muud töötingimused, mis mõjutavad kokkupuudet Kehtib siseruumides või välitingimustes kasutamise korral. Eeldatakse, et järgitakse asjakohaseid tervishoiu- ja ohutusstandardeid. Abistsenaariumid Spetsiifilised riskijuhtimismeetmed (RMM) ja tegevustingimused (OC) PC12: väetised OC Jälgida toote etiketil olevat teavet. RMM Kanda kaitseprille. 2.2 Kokkupuute vältimine keskkonnaga 3 Kokkupuute hinnang 3.1. Tervis Kui ei ole teisiti antud, kasutatakse ECETOC TRA vahendit kokkupuute hindamiseks töökohas 3.2. Keskkond 4 Suunised kokkupuutestsenaariumi vastavuse kontrollimiseks 4.1. Tervis Hinnanguline kokkupuude ei tohiks ületada tarbijatele asjakohaseid kontrollväärtusi tingimusel, et rakendatakse töötingimusi / riskijuhtimismeetmeid. Kui on rakendatud muid riskijuhtimismeetmeid / töötingimusi, peaksid kasutajad tagama, et riskide juhtimine oleks vähemalt samal tasemel Keskkond AKTSEPTEERIMINE:

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma MSDS number 81001 Paranduse 24.mai.2018 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis REACH registreerimisnumber 01-2119950315-41-0000 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Käesolev ohutuskaart (SDS) kehtib toodetele, mida kirjeldatakse kombinatsioonis järgmise kaubamärgi, toote klassi ja allpool

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

Ohutuskaarti Vastavalt REACHi määruse 1907/2006/EÜ ja määruse (EL) nr 2015/830 Versioon K-5-ET Versioon kohta: JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜH

Ohutuskaarti Vastavalt REACHi määruse 1907/2006/EÜ ja määruse (EL) nr 2015/830 Versioon K-5-ET Versioon kohta: JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜH Ohutuskaarti Vastavalt REACHi määruse 1907/2006/EÜ ja määruse (EL) nr 2015/830 Versioon K-5-ET Versioon kohta: 13-03-2018 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanimi:

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Ohutuskaart: Väävelhape

Ohutuskaart: Väävelhape Versioon: 3.0 et Asendab... versiooni: 25.11.2015 Versioon: (2) koostamise kuupäev: 24.11.2015 Muudetud: 29.03.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0 Väljaandmiskuupäev: 23.01.2018 Läbivaatamise kuupäev: 23.01.2018 Versioon: 1.00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tootekood Tooteliik :

Rohkem