Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat"

Väljavõte

1 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3 on antud produkt toode. Antud produkti kohta ei ole ohutuskaardi esitamine kohustuslik, kuna selle korralduse kaup 31 ei kuulu toodete hulka. Oma toodete ohutuks kasutamiseks ja käitlemiseks kohustus ettevõte SINIAT pakkuma oma klientidele vastavat teavet. Antud korraldus ei kehtesta sellise teabe esitamiseks kohustuslikku vormi Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kindlaksmääratud kasutusalad: Kasutamiseks ehitusvaldkonnas vaheseinte süsteemides, seinte ja ripplagede vooderdamisel, mansardkorruste ehitamisel, sanitaartehnika seadmete vooderdamisel, tulepüsivusnõudega teraskonstruktsioonide vooderdamisel, aga ka erinevate ehituselementide kokkupanekul. Kasutamiseks suurenenud mehaaniliste vigastuste riskiga ruumides (koolid, lasteaiad, spordiobjektid, ühiskasutatavad objektid). Kasutusalad, mida ei soovitata: Igasugune ülaltoodust erinev kasutamine Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Tootja: Aadress: Telefoni nr: Faksi nr: Ohutuskaardi koostamise eest vastutava isiku e-posti aadress: Siniat Sp. z o.o. ul. Przecławska 8, Warszawa justyna.derlecka-szydlowska.@siniat.com Tel.: (41) (9:00-16:00) 1.4. Hädaabitelefoninumber Tootja hädaabinumber: Helistada: Riiklik hädaabinumber: :00-15:00 112

2 2 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 2/20 Helistada: 24 h 16662; (+372) JAGU. Ohtude identifitseerimine 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Klassifikatsioon vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008: Vastavalt korralduse (WE) nr 1272/2008 kriteeriumitele ei ole toode klassifitseeritud kui ohtlik Märgistuselemendid Ohupiktogrammid: Ei puuduta Tunnussõnad: Ei puuduta Ohulaused: Ei puuduta Hoiatuslaused: P260 Tolmu ainet mitte sisse hingata. P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. P280 - Kanda kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord Muud ohud Lõikamise või muu töötlemise käigus võib tekkida tolm, mis võib põhjustada silmade või hingamisteede mehaanilist ärritust. PBT ja vpvb hinnangu tulemused. Segu komponendid ei vasta REACH määruse lisa XIII kohaselt PBT ja vpvb klassifikatsioonidele. 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta 3.1. Ained: Ei puuduta Segud. kaltsiumsulfaat dihüdraat Kontsentratsioonivahemik: >95 massi %

3 3 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 3/20 Indeksi number: - CAS: EÜ : Asjakohase registreerimise number: - Klassifikatsioon 1272/2008/ EÜ: Aine ei klassifitseeru kui ohtlik. Kipskartongplaat koosneb kipssisust, mis on kaetud kartongiga. Kipssisu kujutab endast kaltsiumsulfaatdihüdraati [CaSO 4 2H 2 O], modifitseerivaid lisandeid ja siduvusaja regulaatoreid. Muu teave: Toote koostisosad ei ole kantud keskkonnale eriti suurt ohtu kujutavate ohtlike ainete loetellu. Tootjal on iga toote koostisse kuuluva aine kohta olemas ohutuskaart. 4. JAGU. Esmaabimeetmed 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Tegevusjuhised sõltuvalt toime viisist: Päästetöötajate jaoks puuduvad kindlad tegevused ja erijuhised. Silma sattumise korral: Kui plaatide töötlemisel või lõikamisel satub tolm silma, eemaldage kontaktläätsed (kui need on ja neid on lihtne eemaldada). Peske viivitamatult avatud laugudega silmi rohke puhta voolava vee all (loputage vähemalt 15 minuti jooksul). Pöörduge arsti poole, eriti kaebuste, nt silmade ärrituse tunnuste, püsimise või süvenemise korral. Nahale sattumise korral: eemaldage nahalt üleliigne toote kogus. Peske määrdunud nahapiirkondi viivitamatult rohke vee ja seebiga ning lõpetage hoolikalt. Pöörduge arsti poole juhul kui sümptomid säilivad või kui tekivad teised sümptomid, nt nahaärritus. Sissehingamisel: Plaatide töötlemise või lõikamise käigus ülemäärase tolmu mõju all olnud isik toimetada värske õhu kätte. Tagage soojus ja rahu. Kaebuste püsimise korral või teiste sümptomite, nt hingamisraskuste, ilmnemise korral pöörduge arsti poole. Allaneelamisel: Allaneelamine ei ole peamine viis aine tootega töötamise ajal organismi sattumiseks Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Akuutse mõju tagajärjed: Toode ei ole klassifitseeritud kui akuutse mõju toimel ohtlik. Vt ka sektsiooni 10.

4 4 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 4/20 Kroonilise mõju tagajärjed: Toode ei ole klassifitseeritud kui akuutse mõju tervisele ohtlik. Vt ka sektsiooni Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Vältida silma ja nahale sattumist. Juhised arstile: JAGU. Tulekustutusmeetmed 5.1. Tulekustutusvahendid Sobivad tulekustutusvahendid: Toode ei põle. Kasutada tulekustutusvahendeid, mis sobivad teatud kindlate materjalide kustutamiseks. Vesi vee pihustamine, süsinikdioksiid, kustutuspulber, tulekustuti, liiv. Sobimatud tulekustutusvahendid: Lubatud on kõik kustutusvahendid, sõltuvalt keskkonnast ja põlevatest materjalidest Aine või seguga seotud erilised ohud Temperatuuril üle 1000 C toimub ehituskipsi lagunemine kaltsiumoksiidiks (CaO) ja vääveltrioksiidiks (SO3). Tulekahju korral võivad tekkida tervist kahjustavad ühendid. Ärge hingake sisse tulekahju ajal tekkivat suitsu, gaasi jmt Nõuanded tuletõrjujatele Sõltuvalt tulekahju ulatusest kasutada gaasikindlat kaitseülikonda ja autonoomse õhuallikaga hingamisaparaati, turvajalanõusid, kiivrit, kaitseülikonda jmt. Vesi, mis on reostunud tulekustutusvahenditega, tuleb kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Kasutatud tulekustutusvahendid koguda kokku ja kõrvaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Teavitage ümbritsevaid tulekahjust. Viige tulekahjutsoonist eemale kõik kõrvalised isikud, kes ei osale tulekahju likvideerimisel. Teavitage päästeametit ning vajaduse korral politseid, lähimat kohalikku omavalitsusasutust ja keemiliste avariide likvideerimise teenistust.

5 5 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 5/20 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Isikutele, kes ei kuulu personali hulka, kuid osalevad abi osutamisel Keelata kõrvaliste isikute ligipääs avariikohale. Päästetöötajad: Vältida sattumist silma ja nahale. Tagada vastav ventilatsioon. Kasutada kaitseriietust ja -kindaid. Mitte hingata sisse tolmu, kasutada hingamisteede kaitsevahendeid Keskkonnakaitse meetmed Vältida sattumist linna kanalisatsiooni, reovetesse ja pinnasele. Piirata tolmu tekkimist, vältida kontakti veega Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Koguda toode kokku kuivalt mehaanilisel meetodil. Vältida tolmu tekkimist. Määrdunud pind pesta rohke veega Viited muudele jagudele Kaitsevahendid ja kaitseriietus vt alajaotust 8. Jäätmete ohutukstegemine vt alajaotust JAGU. Käitlemine ja ladustamine 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Tolmu ainet mitte sisse hingata. Vältida silma ja nahale sattumist. Soovitused tulekahju ja plahvatuse ennetamiseks: Erilised soovitused puuduvad. Toode ei põle.

6 6 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 6/ Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Toodet hoida kuivas hästi ventileeritavas ruumis loodusmõjude eest täielikult kaitstuna. Säilitada suletud originaalpakendis. Hoida kuivas ruumis kas puitalustel või isoleeritud alusel. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte hoida ebatasasel niiskel pinnal. Vale ladustamise ja hoidmise korral deformeerub toode pöördumatult. Suhteline õhuniiskus <70%. Ladustamise klass: mittepõlevad tahked kehad Erikasutus Andmed toote erikasutuse kohta puuduvad. Vt ka toote tehnilist kaarti. 8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE 8.1. Kontrolliparameetrid Komponent: CAS: Normatiiv: Tähendus: Ühik: Kaltsiumkarbonaat peentolm Piirnorm 10 5 mg/m 3 Toote komponentide-ühendite lubatud bioloogilised piirnormid: pole kehtestatud. Toote DNEL ühendite-komponentide väärtus akuutse ja kroonilise toime tingimustes: DNEL Derived No- Effect Level (tuletatud mittetoimivad tasemed) oletatav mõju tase, mille puhul ei ilmne negatiivseid tagajärgi. Kipstolm (CAS: ) DNEL (töötajad) mõju inhaleerimisel. Akuutne mõju: 5082 mg/m 3. Krooniline mõju: 21,17 mg/m 3. DNEL (üldine elanikkond) Mõju inhaleerimisel. Akuutne mõju: 3811 mg/m 3. Krooniline mõju: 5,29 mg/m 3. Mõju söögitoru kaudu.

7 7 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 7/20 Akuutne mõju: 11,4 mg/kg keha massist päevas. Krooniline mõju: 1,52 mg/kg keha massist päevas. Toote PNEC ühendite-komponentide väärtus puhastusseadmete vee- ja bioloogilisele keskkonnale: PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvutuslik mittetoimiv sisaldus) oletatav kontsentratsiooni väärtus, mille puhul ei ilmne negatiivseid tagajärgi. Kipstolm (CAS: ) Vesikeskkond: Kasutatavas kontsentratsioonis ei ole toksiline selgrootutele, vetikatele ja mikroorganismidele. Akuutne toksilisus võib tekkida kontsentratsioonide puhul, mis on suuremad kui kaltsiumsulfaadi maksimaalne lahustuvus vees. Sade: Ei kehti. Kaltsiumi ioonid ja sulfaatioonid kuuluvad ioonide hulka, mis esinevad keskkonnas loomulikul kujul. Puhastusseadmed: 100 mg/l Kokkupuute ohjamine Tehnoloogilised mõjutusvahendid: Tagada nõuetekohane ventilatsioon. Kasutada kaitsevahendeid. Hingamisteede kaitse: Vältida tolmu sissehingamist. Töötava paikse või üldventilatsiooni puhul pole eraldi hingamisteede kaitsmine vajalik. Kui ühendite kontsentratsioon on kindlaks määratud ja teada, tuleb isikukaitsevahendite valik teostada lähtudes aine kontsentratsioonist antud töökeskkonnas, kokkupuute ajast, töötaja poolt teostatavatest tegevustest ja aine tootja poolt esitatud isikukaitsevahendite soovitustest. Lubatud piirnormi väärtuse ületamisel tuleb kanda poolmaski või tolmufiltriga maski, klassiga mitte vähem kui FFP2. Hapniku puudujäägikorral (kontsentratsioon alla 17%) kasutada autonoomseid või statsionaarseid isoleerivaid seadmeid. Plahvatusohtlikus tsoonis kasutada antistaatilise efektiga rõivaid, kindaid ja jalanõusid. Silmade kaitse: Vältida silma sattumist. Kasutada tihedaid kaitseprille, nt google.

8 8 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 8/20 Käte naha kaitse: Vältida sattumist nahale (näiteks tikkriidest). Kasutada vastavaid kaitsekindaid. Kinnaste kaitseomadused ei sõltu ainult materjalist, millest kindad on valmistatud. Kinnaste läbimisaeg võib tootjati erineda. Paljude ainete puhul pole kinnaste läbimisaega võimalik täpselt välja arvestada. Arvestades tootja poolt esitatud kinnaste parameetreid, tuleb toote kasutamise ajal pöörata tähelepanu sellele, kas kindad säilitavad oma kaitsevõime. Keha kaitse: Seoses toote mõjuga tuleb töötamise ajal kasutada vastavat kaitseriietust (näiteks tikkriidest). Termiline oht: Ei kehti. Üldised soovitused: Vt ka alajaotust 7. Tagada nõutav ventilatsioon. Tootega määrdunud riietus tuleb koheselt eemaldada. Määrdunud riietuse eemaldamisel vältida käte ja keha määrdumist. Käsi tuleb pesta enne iga vaheaega ja pärast töö lõpetamist. Määrdunud kaitsekindad tuleb pesta enne nende ära võtmist. Töökohal on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Vältida kontakti nahaga. Vältida silma sattumist. Hügieenivahendid: vesi, seep Kokkupuute ohjamine keskkonnas Keskkonnamõjude kontroll: vältida toote sattumist reovetesse ja kanalisatsiooni. Lubatud pinnasesse või vette sattuv sulfaatide kogus on 500 mg SO 4 /l. 9. JAGU. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Välimus: Lõhn: ph Keemise algpunkt ja keemisvahemik: Tahke keha, plaat; kartong: kreemjas/hall lõhnatu Sulamis-/külmumispunkt : ei puuduta Leekpunkt: Aurustumiskiirus:

9 9 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 9/20 Süttivus (tahke, gaasiline) Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir Aururõhk (20 C) Auru tihedus Tihedus Lahustuvus (vesi) [CaSO 4 x 2 H 2 O]: Jaotustegur (n-oktanool/-vesi): Isesüttimistemperatuur Lagunemistemperatuur: Plahvatusohtlikkus: Termiline lagunemine Oksüdeerivad omadused: Viskoossus 9.2 Muu teave Erikaal: Korrodeerivad omadused: toode ei ole tuleohtlik Ei kehti ca. 2,4 g/l ei puuduta ei ole plahvatusohtlik cca. 150 C CaSO 4 0,5H 2 O ei puuduta ei puuduta 1,0-1,05 g/cm 3 0mõjub terasele korrodeerivalt. 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime Reaktsioonivõime: Keemiline stabiilsus: Toode on stabiilne vastavate ladustamis- ja käitlemistingimuste säilitamisel Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: Tingimused, mida tuleb vältida Vältida niiskust.

10 10 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 10/ Kokkusobimatud materjalid Vesi Ohtlikud lagusaadused Kuumutamise tagajärjel temperatuuril ligikaudu 1180 C laguneb toode täielikult, moodustades vääveltrioksiidi ja kaltsiumoksiidi. Lugege ka alapunkte JAGU. Teave toksilisuse kohta Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Segud Toodet ei klassifitseerita kui tervisele ohtlikku. Kuna toode koosneb peamiselt mineraalsest toorainest, võib ta sisaldada kvartsi jälgi. Mehaanilise töötlemise käigus tekib tolm, mis võib sisaldada kvartsi osakesi. Tolmu sisse hingamine võib ärritada hingamisteid. Kui fraktsioon sisaldab kvartsitolmu kõrges kontsentratsioonis, võib selle sisse hingamine pika aja jooksul kaasa tuua kopsude haigestumise. Organismile negatiivse mõju vähendamiseks tuleb kasutada vastavaid kaitsevahendeid, mis on ära toodud käesoleva kaardi 8. sektsioonis. Ükski toote koostisosa ei klassifitseeru allergilist reaktsiooni tekitavaks, mutageense, toksilise või viljakusele negatiivset mõju avaldavaks ega kuulu ohtlike ainete loetellu. Olulised ohuklassid: a) Akuutne toksilisus Toodet ei klassifitseerita antud klassis ohtu kujutavaks. Andmed kipsi kohta. Rottide suukaudse keskmise surmava annuse väärtus, LD 50 : üle 1581 mg/kg keha massi kohta. Väärtus on kindlaks määratud doosi meetodiga, mis on kehtestatud direktiiviga OECD 420. Keskmise surmava annuse väärtus, LD 50, nahale sattumisel: pole kindlaks määratud. Ühekordse kokkupuute korral ei toimu aine imendumist läbi naha letaalses doosis. Keskmise surmava kontsentratsiooni väärtus LC 50 inhaleerimisel rottidel: üle 2,61 mg/l. Väärtus on kindlaks määratud vastavalt OECD 403 direktiividele. Maksimaalse saavutatud kontsentratsiooni väärtus.

11 11 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 11/20 b) Nahka söövitav/ärritav Andmed kipsi kohta. Katsetes küülikutega, vastavalt direktiividele OECD 404, ei ole tuvastatud nahka ärritavat toimet. Toodet ei klassifitseerita nahka ärritavaks. Antud klassis toodet ei klassifitseerita kui ohtlikku. c) Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Andmed kipsi kohta. Katsetes küülikutega, vastavalt direktiividele OECD 406, ei ole tuvastatud silmi ärritavat toimet. Toodet ei klassifitseerita silmi ärritavaks. Antud klassis toodet ei klassifitseerita kui ohtlikku. d) Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav Andmed kipsi kohta. Katsetes merisigadega, vastavalt direktiividele OECD 406, ei ole tuvastatud naha allergilise reaktsiooni teket. Toodet ei klassifitseerita allergiat tekitavaks toote nahale sattumise korral. Antud klassis toodet ei klassifitseerita kui ohtlikku. e) Mutageensus sugurakkudele Andmed kipsi kohta. Hiirte sugurakkude in vitro uurimiste käigus, mis on teostatud vastavalt direktiividele OECD 471, OECD 476, OECD 474, ei ole tuvastatud mutageenset toimet. Toodet ei klassifitseerita mutageenseks. f) Kantserogeensus Andmeid kaltsiumsulfaadi kantserogeense mõju kohta pole tuvastatud. Toodet ei klassifitseerita kantserogeensena.

12 12 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 12/20 g) Reproduktiivtoksilisus Antud klassis ei klassifitseerita toodet ohtu tekitavana. h) Sihtorgani suhtes toksilised ühekordne kokkupuude: Antud klassis ei klassifitseerita toodet ohtu tekitavana. i) Sihtorgani suhtes toksilised korduv kokkupuude Antud klassis ei klassifitseerita toodet ohtu tekitavana. j) Hingamiskahjustus: Antud klassis ei klassifitseerita toodet ohtu tekitavana. Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju Organismi sattumise viisid: Kasutustingimustes kooskõlas soovitustega: Hingamisteed, nahk, söögitoru, silma sattumine. Akuutse ja kroonilise mõju tagajärjed. Tolm võib põhjustada ülemiste hingamisteede ärritust köha, aevastamist, kuivust ning kurgu ja nina punetust. Allaneelamisel võib põhjustada söögitoru ummistust. Võib põhjustada nahaärritust (pikaajalisel või korduval mõjul), mis võib esile kutsuda punetust, turset, löövet ja kuivust. Silma sattumise korral võib põhjustada silma sidekestade ärritust võõrkeha tüüpi - järgmiste sümptomitega valu ja punetus, silmade vesisus, nägemishäired. Täiendav informatsioon: Kipstolmu korduv või pikaajaline mõju lubatud piirnormi ületavas kontsentratsioonis võib põhjustada nina, kõri, kurgu, silma sidekestade kroonilist põletikku, haistmismeele nõrgenemist, maitsmismeele nürinemist, neelamisrasku ning nina verejooksu.

13 13 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 13/20 Mitte ühti toote komponentidest pole klassifitseeritud kui kantserogeenset, mutageenset või viljakusele negatiivset toimet omavat, vastavalt a keemiliste ainete ja nende segude seadusele. Poola seaduste kogu nr 63 (322) a kohta ja sellele järgnenud muudatused. 12. JAGU. ÖKOLOOGILINE TEAVE Toksilisus Akuutne toksilisus vesikeskkonnale Arvestusmeetodiga ei klassifitseerita toodet kui keskkonnale ohtlikku. Vältida toote sattumist ümbritsevasse keskkonda. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni ning pinnase ja pinnavee reostumist. Andmed kipsi kohta. Akuutne toksilisus kaladele: LC 50 väärtus kaladele, 96 tunnise toimeaja tingimustel, vastavalt direktiivile OECD 203: üle 79 mg/l vee kohta. Antud tingimustel ei klassifitseerida toodet kui kaladele ohtlikku. Akuutne toksilisus molluskitele: EC 50 väärtus (liikumatuse test) vesikirbuga, Daphnia magna, 48 tunnise toimeaja tingimustel, vastavalt direktiivile OECD 202: üle 79 mg/l vee kohta. Toodet ei klassifitseerita antud mõjutingimuste puhul molluskitele ohtlikuks. Akuutne toksilisus vetikatele: EC 50 väärtus vetikatel Selenastrum capricornutum (kasvu pidurdumine), 72 tunnise toimaja tingimustel, vastavalt direktiivile OECD 201: üle 79 mg/l vee kohta. Toodet ei klassifitseerita antud mõjutingimustel vetikatele ohtlikuks. Akuutne toksilisus aktiivmuda mikroorganismidele: EC 50 väärtus aktiivmuda mikroorganismidele (hapnikuvajaduse vähenemise test), 3 tunnise toimeaja tingimustel, vastavalt direktiivil OECD 209:üle 790 mg/l vee kohta. Toodet ei klassifitseerita antud mõjutingimustel aktiivmuda mikroorganismidele ohtlikuna.

14 14 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 14/20 Krooniline toksilisus vesikeskkonnale Toksilisus mikroorganismidele Toksilisus maapinna organismidele Andmed puuduvad. Toksilisus atmosfäärikihile Püsivus ja lagunduvus Andmed kipsi kohta: Tegu on anorgaanilise ainega. Bioloogiline lagunduvus ei ole teada, kuna meetodid, mida kasutatakse biolagunemise määramisel, ei ole rakendatavad anorgaaniliste ainete puhul Bioakumulatsioon Vastavalt uurimistulemustele ei ole kaltsiumsulfaat bioakumuleeruv Liikuvus pinnases Kaltsiumsulfaat on vees lahustuv. Pärast vette sattumist võib liikuda põhjavette Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Segu ei sisalda aineid, mida klassifitseeritakse kui PBT ja vpvb Muud kahjulikud mõjud Normaalse kasutamise korral ei põhjusta ohtu vesikeskkonnale.

15 15 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 15/ JAGU. Jäätmekäitlus Jäätmetöötlusmeetodid Toote jäätmete käitlemise reeglid Mitte panna kanalisatsiooni, reovetesse, kraavidesse, veeteedele. Mitte visata ära koos kommunaaljäätmetega. Toode ja tema pakend tuleb ohutul meetodil visata selleks ette nähtud kohta, kooskõlas kehtivatele eeskirjadele. Soovitav on jäätmeid minimiseerida. Jäätmete klassifikatsioon: Tootja soovitab järgnevat klassifikatsiooni: Kasutamata toode: 17 ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas) kipsipõhised ehitusmaterjalid Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga Kasutatud toode: 17 - ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas) muu ehitus- ja lammutuspraht Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega , ja Pakendijäätmed: 15 Pakendijäätmed; nimistus mujal nimetamata absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed) Paber- ja kartongpakendid Pakend on pärast põhjaliku tühjendamist korduvkasutatav Jäätmete käitlemise viis: Jäätmete käitlemise viis kooskõlastada kohaliku keskkonnakaitse ameti osakonnaga.

16 16 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 16/ JAGU. Veonõuded ADR/RID Auto ja raudtee transport. Antud ettekirjutuste kohaselt ei klassifitseerita toodet ohtlike hulka ÜRO number Ei puuduta ÜRO veose tunnusnimetus Ei puuduta Transpordi ohuklass(id) Klassifitseerimata Pakendirühm Ei ole preparaat klassifitseeritud ohtlikuks Keskkonnaohud Ei puuduta Eriettevaatusabinõud kasutajatele Vältida tolmu emissiooni transpordi ajal, kasutades selleks tootja pakendit. Kaitsta märjaks saamise eest Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga Ei puuduta. IMDG Transport mereteid pidi. Antud ettekirjutuste kohaselt ei klassifitseerita toodet ohtlike hulka. ICAO/IATA Transport õhutranspordiga. Antud ettekirjutuste kohaselt ei klassifitseerita toodet ohtlike hulka.

17 17 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 17/ JAGU. Reguleerivad õigusaktid Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vastu võetud nr 293 RT I 2001, 77, 460 jõustumine Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006,18. detsember 2006,mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (reach) ja millega asutatakse euroopa kemikaalide agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/eü ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (emü) nr 793/93, komisjoni määrus (eü) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/emü ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ. Euroopa parlamendi ja nőukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006. Määrused komisjoni määrus (EL) nr 2015/830, 28. mai 2015, muudetakse euroopa parlamendi ja nõukogu määrust (eü) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). Vabariigi Valitsuse 18. septembri a määrus nr 293 Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994, pakendite ja pakendijäätmete kohta. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid Kemikaaliohutuse hindamine Aine ohutuse hinnang pole antud toote kohta teostatud. 16. JAGU. Muu teave Muudetud: Võrreldes varasema versiooniga ei ole toote klassifikatsiooni muudetud.

18 18 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 18/20 Toodet ei klassifitseerita kui segu, mis kujutab ohtu tervisele ja ümbritsevale keskkonnale oma füüsikaliste ja keemiliste omaduste poolest. Alajaotuses 8 on esitatud DNEL ja PNEC väärtused kipsi kohta. Alajaotuses 11 on lisatud informatsioon kipsi toksilise toime kohta. Alajaotuses 12 on lisatud mõningad andmed kipsi ökotoksilisuse kohta. Ohutuskaart on kätte saadav kasutaja nõudmisel, kes teostab professionaalset tegevust. Ohutuskaardi andmete väljatöötamise peamised allikad: Elektrooniline andmebaas RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, mis on välja töötatud the National Institute for Occupational Safety and Health (2005) poolt. Elektrooniline andmebaas Ohtlike ainete ohutuskaardid, mille on välja töötanud Poola Tööohutuse Keskne Instituut, Riiklik uurimisinstituut (CIOP-PIB), Elektrooniline andmebaas EINECS, Nimetuse muutmine tootja poolt versiooni 1.00, tootja logo muutmine versioonis DEKLARATSIOON Käesolev toote ohutuskaart on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu aasta 18. detsembri muudetud määruse (EC) Nr 1907/2006 (REACH) paragrahvi 31 ja Lisa II kohaselt. Kogu informatsioon ja juhised, mis sisalduvad antud ohtusukaardis, tuginevad ohutuskaardil osutatud kuupäeva seisuga aktuaalsetel teaduslikel ja tehnilistel teadmistel. Antud ohutuskaardis sisalduv informatsioon on tõene tingimusel, et toodet kasutatakse ettenähtud tingimustel ja vastavalt pakendil või tehnilisi juhendeid sisaldavas kirjanduses toodud juhistele. Toote igasuguse teistsuguse kasutamise koos teiste toodetega või mingis muus protsessis kasutamise eest kannab vastutust kasutaja või isikud, kes on käesoleva ohutuskaardi saanud, sõltuvalt asjaoludest. Käesoleva kaardi saanud isikud peavad veenduma, et kaardis sisalduv informatsioon oleks õigesti loetud ja mõistetud isikute poolt, kes võivad toodet kasutada, teisaldada, säilitada, kõrvaldada või mõnel muul moel tootega kokku puutuda. Juhul kui kaardi saaja loob teise toote, mis sisaldab käesolevat toodet, siis kannab ta vastutust igasuguse antud Ohutuskaardis sisalduva informatsiooni edasi andmise kohta toote Kaarti, vastavalt määrusele (EC) Nr 1907/2006. Ohutuskaardi lõpp

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT Leht 1 /10 OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/TEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote identifitseerimine: Toote kood: PR 152 Toote nimi: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0 Väljaandmiskuupäev: 23.01.2018 Läbivaatamise kuupäev: 23.01.2018 Versioon: 1.00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tootekood Tooteliik :

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/15 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: Kauba nimetus: BANARG 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Käesolev ohutuskaart (SDS) kehtib toodetele, mida kirjeldatakse kombinatsioonis järgmise kaubamärgi, toote klassi ja allpool

Rohkem

Profi_Mais_ GB

Profi_Mais_ GB Lehekülg 1/9 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu kasutusala.

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

01_40_97-EST

01_40_97-EST Leht 1/6 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 01.40.97 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutusala

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem