(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s )

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s )"

Väljavõte

1 UURINGU VORM Maakondade kaardistus sotsiaalteenuste olemasoleva olukorra osas aastal 2015 Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Ida-Viru MAAKOND Koostaja Lauri Jalonen, Vanemkonsultant, Ida-Viru ettevõtluskeskus Küsitleti kõigi Ida-Viru maakonna omavalitsuste sotsiaaltöötajaid. Nimekiri on lisatud. Intervjueeritav Sirli Tammiste Airiin Allikmäe Niina Aleksejeva Arne Berendsen Sirje Neeme Tatjana Patsanovskaja Eesvi Paasmäe Inna Zahhalina Liivi Vares Katrin Rosar Relika Kerem Alvi Karp Tatjana Olesk Riina Sooäär Moonika Räitsak Piret Tomson Inna Kalamäe Kairi Soomer Kristel Petrova Tiit Kuusmik Krista Kool Heli Šmigulskene Kädi Koppe Omavalitsus Jõhvi vallavalitsus Kiviõli linnavalitsus Kohtla-Järve linnavalitsus Kohtla-Järve linnavalitsus Narva-Jõesuu linnavalitsus Narva linnavalitsus Sillamäe linnavalitsus Alajõe vallavalitsus Aseri vallavalitsus Avinurme vallavalitsus Iisaku vallavalitsus Illuka vallavalitsus Kohtla vallavalitsus Kohtla-Nõmme vallavalitsus Kohtla-Nõmme vallavalitsus Lohusuu vallavalitsus Lüganuse vallavalitsus Mäetaguse vallavalitsus Sonda vallavalitsus Toila vallavalitsus Toila vallavalitsus Tudulinna vallavalitsus Vaivara vallavalitsus IDA-VIRU MAAKONNA RAHVASTIKUPROTSESSID JA ASUSTUS Rahvaarv, ränne, rahvastikuprognoosid ning selle mõju sotsiaalteenuste pakkumisele Ida-Viru maakonnas elas Statistikaameti andmetel seisuga inimest. Rahvaarv on viimastel aastatel näidanud pidevat langustendentsi. Seisuga oli üle 65 aastaseid mehi 9673 ning naisi Kokku on 65+ vanusegrupi arvukus ehk 21,3% maakonna rahvastikust. Ülalpeetavate määr Ida-Virumaal seisuga on 54,2 %. 1

2 Joonis 1. Ida-Viru maakonna rahvaarvu dünaamika Statistikaamet Viimase 20 aastaga on maakonna rahvaarv vähenenud inimeselt inimeseni, ehk inimese võrra, mis on võrreldav tänase Viljandi maakonna rahvaarvuga või nt. Valga ja Lääne maakonna tänase rahvaarvuga kokku võetult. Maakonna rahvastikupüramiid seisuga näitab selgelt rahvaarvu kahanemise ja rahvastiku vananemise tendentsi jätkumist. Joonis 2. Ida-Viru maakonna rahvastikupüramiid seisuga Statistikaamet. Sündide arv maakonnas on olnud viimasel paarikümnel aastal oluliselt väiksem surmade arvust. 2

3 Elussünnid ja surmad Ida-Virumaal elussünnid surmad Joonis 3. Elussünnid ja surmad Ida-Virumaal Statistikaamet Selle põhjuseks on lisaks madalale sündivusele enesele ka maakonna rändeprotsessid. Rändesaldo aastatel on siserände puhul olnud inimest, välisrände puhul inimest. Kokku seega inimest. Rändesaldo Ida-Virumaal Siseränne Rändesaldo Välisränne Rändesaldo Kokku Joonis 4. Rändesaldo Ida-Viru maakonnas Statistikaamet. Vanuselist rändekäitumist iseloomustab eelkõige aktiivsem noorte naiste väljaränne. See omakorda avaldab survet sündivusele, kuna sünnitamiseas noori naisi jääb vähemaks ja lapsed sünnitatakse väljaspool maakonda. 3

4 Rändesaldo 2014 Ida-Virumaal. Naised ja mehed vanusegrupiti ja vanemad Rändesaldo Naised Rändesaldo Mehed Joonis 5. Rändesaldo Ida-Virumaal 2014 sugude ja vanuserühmade kaupa. Statistikaamet. Selline rändekäitumine omakorda toob kaasa mitte ainult rahvaarvu vähenemise vaid ka maakonna rahvastiku kiire vananemise. Vanusegrupiti tähendab see siiski olukorda, kus väheneva rahvaarvu tingimustes eakate vanusegrupp ei vähene. Seda kinnitavad ka maakonna jaoks koostatud rahvastikuprognoosid. Joonis 6. Ida-Virumaa rahvastikuprognoos Statistikaamet 4

5 Rahvastikuprognoos ennustab maakonna rahvaarvuks 2020 aastaks , 2030 aastaks ning 2040 aastaks elanikku. Sotsiaalteenuste osutamise kontekstis on oluline eakate vanusegrupi prognoositav dünaamika, mis väheneva rahvaarvu taustal maakonnas hoopis kasvab. Üle 65 aastaste vanusegruppide dünaamika prognoos Ida-Virumaal ja vanemad 65+ kokku Joonis 7. Eakate vanusegruppide dünaamika prognoos Ida-Virumaal Statistikaamet 65+ vanusegrupi arvukus vastavalt prognoosile kasvab ning saavutab oma maksimumi umbes aastaks Selline olukord kasvatab selgelt vajadusi eakatele osutatavate sotsiaalteenuste järele, kuna teenuse sihtgrupp näitab selget kasvutrendi. Ülalpeetavate määr maakonnas aastaks 2040 on prognoosi kohaselt kasvanud õõvastava 90,9%-ni. Järeldus: Maakonna rahvaarv kahaneb kiiresti ning kiiresti kasvab rahvastiku keskmine vanus. Eakate vanusegrupi 65+ arvukus ei vähene, vaid kasvab orienteeruvalt 2028 aastani, misjärel ta stabiliseerub. Vajadus sotsiaalteenuste järele maakonnas kasvab seoses sotsiaalteenuste ühe olulise sihtgrupi eakate arvu kasvuga. Maakonna asustussüsteem ja selle mõju sotsiaalteenuste pakkumisele Ida-Viru maakonna asustustihedust iseloomustab koondumine kahe olulisema maakonda läbiva transpordikoridori lähedale. Ligi 90% rahvastikust elab Soome lahe rannikul piki Tallinn-Narva maantee- ja raudteekoridori. Valdav osa ülejäänud elanikkonnast on koondunud Jõhvi-Tartu maanteekoridori ning Peipsi järve rannikule. Ühistranspordi liikumine on koondunud samuti põhiliselt neisse kahte transpordikoridori. Jõhvi on kujunenud oluliseks transpordisõlmeks, kus ristuvad Tallinn- Narva ning Jõhvi-Tartu transpordikoridorid. 5

6 Joonis 8. Ida-Viru maakonna asustustihedus ruutkaart 1X1 km. Statistikaameti kaardirakendus. Maakonna põhjaosas on omakorda rahvastik koondunud kolme piirkonda. Kiviõli piirkonda, maakonna keskregiooni (Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkond 1 ) ning maakonna idaserva (Narva linnapiirkond 2 ) vt. joonis 8. Olulised suured tervishoiuasutused asuvad Kohtla-Järvel (Ahtme ja Järve linnaosades) Ida-Viru Keskhaigla ning Narvas (Narva Haigla). Raskelt hõlmatavate hõreda asustusega äärealadena saab käsitleda eelkõige Lüganuse valla lõunaosa, Tudulinna valda, Illuka valda, Alajõe valda. Töine pendelränne suundub maakonna põhjapiirkonda ning ida-lääne suunas piki Tallinn-Narva trassi. Olulisimaks pendelrände keskuseks on Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkond ning Narva linnapiirkond. 1 Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn, Kohtla vald, Kohtla-Nõmme vald, Toila vald 2 Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Vaivara vald 6

7 Joonis 9. Töise pendelrände vood. Statistikaamet Pendelrände marsruutidele on keskendunud ka piirkondlik ühistranspordi süsteem. Järeldus: Sotsiaalteenuste planeerimisel on mõistlik pidada silmas välja kujunenud asustussüsteemi, kus valdav osa elanikkonnast on koondunud maakonna põhjaossa Tallinn-Narva transpordikoridori. Keerulisem on leida lahendust ääremaadel teenuste pakkumisele. Tööturg ja selle arengud Hõivatuid oli 2014 aastal Ida-Virumaal Statistikaameti andmetel inimest. Registreeritud töötuid oli Ida-Virumaal 2015 aasta lõpu seisuga 6565 inimest (Töötukassa andmetel) ning nende arv on eelmise aasta jooksul kasvanud. Arvestades 2016 aasta sündmusi maakonna tööturul (koondamised Viru Keemia Grupis) jätkub selline trend eeldatavasti ka 2016 aastal. 7

8 Registreeritud töötud Ida-Virumaal Joonis 10. Registreeritud töötud Ida-Virumaal 2015 aastal. Töötukassa Oluline on mitteaktiivsete osa tööjõuturul ning täpsemalt nende mitteaktiivsete osa, kes on tööturult väljas haiguse või vigastuse (sh. puue) või lähedase eest hoolitsemise tõttu aastal oli Eestis tööturul mitteaktiivseid inimesi Statistikaameti andmetel Mitteaktiivsuse põhjusteks oli l õpingud, l haigus või vigastus, l rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, l hoolitsemine lapse või pereliikme eest, l pensioniiga, 6300 olid heitunud, muud põhjused. Mitteaktiivsete protsentuaalne jaotus Eestis on toodud Joonisel 10. Joonisel pole ära toodud pensionieas inimeste osakaalu. Mitteaktiivsuse põhjused % 3% 6% Õpingud Haigus või vigastus 13% 29% 41% Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) Muud põhjused Joonis 11. Mitteaktiivsuse põhjuste osakaal ilma pensionieas inimesteta. Statistikaamet 8

9 Võttes aluseks eelduse, et Ida-Viru maakonna mitteaktiivsete protsentuaalne jaotus ei erine kardinaalselt Eesti näitajatest võib hinnata, et maakonnas on haiguse või vigastuse tõttu ning lapse või pereliikme eest hoolitsemise tõttu tööturult eemal ca 37% mitteaktiivsetest 3. Järeldus : 2014 aasta seisuga oli Statistikaameti hinnangul Ida-Virumaal vanuses 16 -pensioniiga mitteaktiivseid inimest. 37% neist on See võib olla hinnanguliselt meetme toel Ida- Virumaal tööturul osalemise toetust vajav kontingent. SELGITUSED INTERVJUUDELE Selgitused võtavad kokku omavalitsustega läbi viidud intervjuude kommentaarid, mida intervjueeritavad esitasid ning grupeerib intervjuu käigus saadud andmed kolme omavalitsuste grupi kaupa: alla 1000 elanikuga omavalitsused, elanikuga omavalitsused ning üle 5000 elanikuga omavalitsused. Erivajadustega inimesed KOV hinnang Toimetulekuraskustega inimesed KOV hinnang Perekonnaseaduse alusel hoolduskohustust täitvad inimesed KOV hinnang Väikesed vallad - alla 1000 elanikku. (Alajõe, Illuka, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Sonda, Tudulinna vallad) Selgitused Eakad inimesed, inimesed kes sõltuvusliku käitumisega, kergete psüühiliste kõrvalekalletega. Sotsiaalsete kõrvalekalletega. Osad KOV-d ka hindavad pensionäre. Puuderiskiga inimesed. Paljulapselised pered, üksikud rahvapensioni või töövõimetuspensioni saajad. Isikud, kes aeg-ajalt saavad ühekordseid sotsiaaltoetusi. Vajaduspõhise peretoetuse vajajad. Üldiselt ei teatud täpselt inimeste arvu, kuid hinnanguliselt vastasid kõik. Perekonnaseaduse alusel hooldamist takistab üldiselt see, et lapsed elavad oma eakatest vanematest kaugel ning ei ole lihtsalt võimelised igapäevaselt aitama. Sotsiaalpinna vajajad. Olulist osa etendavad koduteenus (avahooldustöötaja, samuti kogukonnapõhine vormistamata naabrite, sõprade ja tuttavate poolt osutatav poeskäimine vms. eakamatele inimestele). Kokku pakuvad väikevallad teenust 103-le inimesele teenusvajadust hinnati veel 78-le inimesele. Üldhooldusteenust pakutakse 30 inimesele (tavaliselt ilma päevahoolduse ja intervallhoolduse teenuseta mida kaugemal keskusest seda keerulisem seda teenust saada) sealjuures on oluline ka hind. Inimesi, kes veel lisaks teenust vajavad on vähe ning suures osas inimesed, kes küll võiksid juba üldhooldusteenust saada, kuid reeglina seda ise ei soovi. Sotsiaaltransporti kasutab 46 inimest (sageli valla autodega ja ilma teenust struktureerimata) ning täisealise isiku hoolduse teenust 44 inimest. Reeglina ei vajata varjupaiga teenust ja turvakodu teenust, väikeses kogukonnas õnnestub selliseid olukordi tavaliselt ennetada. Eluruumi tagamise teenuse võimekus on vallati erinev ning põhineb suures osas ajaloolisel asustusmudelil (kas on olemas nõukogude aegseid mitmekorruselisi elamuid vallas või ei ole). Tugiisiku teenuse järele tuntakse üldiselt vajadust - 18, kuid tugiisikuid on 3 Mitte arvestades pensionieas inimesi 9

10 keeruline leida ja seetõttu osutatakse seda teenust vähe - kõigest 1. Väikeses kogukonnas toimivad tugiisikutena sageli ka naabrid, sõbrad ja tuttavad aga seda tehakse mitteametlikult ning ei soovita kuidagi vormistada. Võlanõustamisteenuste vajadust üldiselt tunnetatakse, mahuks hinnatakse eeldatavalt 27 teenusevajajat. Seni on pakkumine toimunud läbi projektilise tegevuse, kus 13 inimest teenust saavad. Siiski ei soovi teenuse vajajad sageli seda teenust. Keskmikud Narva-Jõesuu linn, Aseri, Avinurme, Iisaku, Kohtla, Lüganuse, Mäetaguse, Toila ja Vaivara vallad Häirenupu ja telehooldusteenuse järele vajadust ei tunnetata. Häirenupu teenusel puhul on oluliseks takistuseks teenuse suhteliselt kõrge hind. Telehooldusteenuse puhul polnud kindlust klientide poolse sooviga sellist teenust tarbida. Olulist osa etendab koduteenus (avahooldustöötaja), kokku teenusesaajaid 76. Teenusevajadust hinnatakse täiendavalt 45 teenusevajajale. Üldhooldusteenuse,päevahoolduse ja intervallhoolduse vajadus on paremini tunnetatud sõltudes samas teenusepakkuja olemasolust lähipiirkonnas. Üldhooldusteenust saab 175 isikut. Teenusevajadus on hinnanguliselt 182 isikule sh. 137 inimesele, kes on Alutaguse hooldekeskuse järjekorras ning pärinevad erinevatest omavalitsustest. Sotsiaaltransporti kasutab 201 isikut, teenusevajadust hinnatakse veel 337 isikule. Täisealise isiku hooldus on samuti selgelt oluline ning teenusesaajaid on 113. Teenuse vajadus on veel 59 inimesele. Reeglina ei vajata varjupaiga teenust ja turvakodu teenust. Samas ollakse teadlikud selliste võimaluste olemasolust suuremates keskustes ning vajaduse tekkimisel ollakse valmis reageerima. Eluruumi tagamise teenuse võimekus on reeglina olemas ning seda tekitab väljarände trend, mille tõttu jääb osa elamispinda valdades tühjaks. Eksisteerib siiski ka erandeid, kus on juba tekkinud vajadus sotsiaalsesse elamispinda investeerida. Tugiisiku teenust kasutatakse aktiivselt, kuid vajadust selle järele tunnetatakse kordades suuremana. Kasutatakse 24 tugiisikut, vajadust hinnatakse veel 94 tugiisikule. Samas on probleemiks sobivate inimeste leidmine, kes tahaksid tugiisiku teenust osutada. Võlanõustamisteenust kasutatakse samuti üsna aktiivselt ning sarnaselt tugiisiku teenusega tunnetatakse oluliselt suuremat vajadust võlanõustamise järele. Probleemiks on klientide teadlikkus ja tahtmine seda teenust saada, samuti teenuse osutamise projektipõhine korraldus, mis ei anna piisavat kindlust teenuse jätkumise osas. Häirenupu ja telehooldusteenuse järele vajadust ei tunnetata. Häirenupu teenusel puhul on oluliseks takistuseks teenuse suhteliselt kõrge hind. Telehooldusteenuse puhul polnud kindlust klientide poolse sooviga sellist 10

11 Suured - üle 5000 Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe linnad ja Jõhvi vald teenust tarbida. Suurte KOV-de puhul on valdavalt arvuliselt suurimaks teenuseks täisealise isiku hooldus, mis üldjoontes katab ka reaalse vajaduse. Pakutakse teenust 834-le inimesele, samas kui täiendavat teenusevajadust hinnatakse vaid 50-le. Üldhooldusteenuse puhul on mahud suuremates omavalitsustes samuti oluliselt suuremad ning ületavad koduteenuse mahtu. Teenust pakutakse orienteeruvalt 401-le inimesele, täiendavat mahtu hinnatakse 34-le. Seega põhilises osas katab teenus teenusevajaduse. Päeva- ja intervallhooldust pakutakse samuti üsna suures mahus. Oluline on see, kas konkreetses KOV-s on oma teenust pakkuvad asutused olemas. Linnakeskkonnas on nende teenuste kättesaadavus parem ning ka teenus populaarsem. Koduteenust pakutakse 386-le inimesele, täiendavat vajadust hinnatakse vaid 5-le inimesele. Seega vajalik teenuse maht on kaetud. Sotsiaaltransporditeenust pakutakse 222 inimesele ning vajadust hinnatakse samuti põhiliselt kaetuks täiendav vajadus veel 45-le. Ka suuremate omavalitsuste puhul mängib rolli nende lähedus keskusele ning olulistele meditsiiniasutustele (keskhaigla). Tugiisiku teenust kasutatakse aktiivselt, kuid vajadust selle järele tunnetatakse kordades suuremana. Kasutatakse 65-t tugiisikut, vajadust hinnatakse veel 51-le tugiisikule. Samas on probleemiks sobivate inimeste leidmine, kes tahaksid tugiisiku teenust osutada. Isikliku abistaja teenuse puhul pakutakse seda vaid mõnele abivajajale (2), kuid vajadust hinnatakse 94-le. Pole piisavalt teenusepakkujaid ning teenuse mahu tõusu ennustatakse seoses töövõimereformiga. Varjupaiga teenuse aktuaalsus kasvab omavalitsuse suuruse (rahvaarvu) kasvuga, mida suurem KOV seda rohkem seda teenust vaja. Eluruumi tagamise teenuse pakkumisega saavad suuremad omavalitsused põhiliselt hakkama. Võlanõustamisteenuse puhul määrab KOV teadlikkuse asjaolu, kas ta pakub ise seda teenust või toimub teenuse pakkumine ilma KOV osaluseta (projektiline, eraõigusliku juriidilise isiku baasil). Turvakodu teenus omab samuti olulisemat aktuaalsust suuremates linnades. Häirenupu ja telehooldusteenust ei osutata. Nende vajalikkuse osas ollakse eri meelt. Peetakse seda põhimõtteliselt vajalikuks kui ka tänapäevaste sidevahendite puhul juba iganenuks ning samal ajal kalliks. 11

12 TEENUSED Järgnevalt on kirjeldatud järgmisi töötamist toetavaid tugiteenuseid: koduteenus, üldhooldusteenus, päevahooldus, intervallhooldus, tugiisiku teenus, isikliku abistaja teenus, sotsiaaltranspordi teenus, häirenupu teenus ja telehooldusteenus, täisealise isiku hooldus, varjupaiga teenus, eluruumi tagamine, võlanõustamisteenus, turvakodu teenus jt (ja teised KOV poolt pakutavad sotsiaalteenused, mis ei pruugi sisalduda Sotsiaalhoolekandeseaduses) Kohalikud teenused Lisaks riiklikult sätestatud teenustele pakutakse omavalitsustes ka muid sotsiaalseid teenusi. Avinurmes on päevakeskus puuetega inimestele, vald toetab inimeste basseinis ujumist. Jõhvi vallas tegutseb puuetega laste tugikeskus, vald pakub toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenust. Kiviõli linnas on eakate päevakeskus, kus saab ka pesu pesta.pesu pesemist ja dušši abivajajatele pakutakse Lohusuu vallas. Mäetaguse vald pakub eakatele päevakeskust, toetatud ujumist basseinis ja sauna, koduõendust, eakatele ja puuetega inimestele toetatud elamise teenust, psühholoogi ja logopeedi teenuseid ning raske ja sügava puudega lastele lastehoidu. Narva linnas pakutakse abivajajatele õigusalast nõustamist, supikööki ning eakatele, puuetega inimestele ja sotsiaalsete probleemidega inimestele rehabilitatsiooniteenuseid. Tudulinna vallas pakutakse puudega inimestele parkimiskaarti, sotsiaalnõustamist ja isikliku abistaja kaarti. Vaivara vald pakub tervise edendamise teenust (toetatud ujumine basseinis). 1) Kuidas toimub maakonna kohalikes omavalitsustes teenuste vajaduse hindamine? Põhiline teenustevajaduse määratlemine toimub läbi kodanike suuliste ja kirjalike pöördumiste. Sellest tulenevalt võtavad omavalitsused vastu otsuse konkreetse teenuse vajalikkuse või mittevajalikkuse kohta. Suuremates omavalitsustes kasutatakse teenuste vajaduste määratlemiseks statistilist andmestikku ning benchmarking ut, kus võrreldakse oma teenustepaketti teiste omavalitsuste omadega ning vajadusel korrigeeritakse seda. Väikestes kogukondades koguneb teenuste vajaduse määratlemiseks vajalik informatsioon suustsuhu meetodil vallavalitsusse kuna inimesed teavad, kes sotsiaalteenusi osutab (vallavalitsus) ning nähes oma lähedal (naaber, sõber vms.) vajadust annab vallavalitsusele vajadusest ka teada. Suuremates omavalitsustes kasutatakse statistilist andmestikku ja klienditagasisidet. Vajadusel viiakse läbi uuringuid ning tutvutakse mujal rakendatava (nt.tallinna linn) kogemusega. Olulisteks info kogunemise kohtadeks on samuti lasteaiad ja koolid, kus samuti seiratakse sotsiaalteenuste vajalikkust ning edastatakse info omavalitsusse. 2) Milline on teenuste delegeerimise praktikad? (kas ja milliseid teenuseid delegeeritakse, kellele?) Teenuste delegeerimise praktikad erinevad omavalitsuseti oluliselt. On omavalitsusi (nt. Kohtla-Järve linn), mis on selgelt keskendunud teenuste sisseostmisele teenusepakkujate käest ning püüavad hoida vahetult omavalitsuse enda poolt lõpptarbijale pakutavaid teenuseid hoida minimaalsel tasemel, samas ei tegele nad nende teenuste lõikes teenuste kvaliteedi kontrolliga. Teisalt on omavalitsusi (nt. Sillmäe linn), kes vastupidiselt on keskendunud maksimaalselt teenusi ise osutama ning ostab seetõttu teenuis sisse väiksemas mahus. 12

13 Väikesed omavalitsused ostavad teenusi sisse juhul kui nende omavalitsuses on teenuste vajajaid vähe ning seda tehakse praktiliselt case by case. Üldhooldusteenus on suures osas sisseostetav ning selles valdkonnas on näha ka erinevaid koostöövorm KOV-de vahel (nt. Narva-Jõesuu hooldekodu, Alutaguse Hooldekeskus jm.), kus erinevad omavalitsused on otsustanud neid ühiselt majandada ja arendada. Sel puhul tegeletakse ka sisuliselt teenuse kvaliteedi kontrolliga läbi asutuste juhtorganites osalemise. Vajadus üldhooldusteenuse järele on kasvamas. Maapiirkondade omavalitsustes, kus inimesed elavad eramajades ja taludes on soov üldhooldusteenuse saamiseks madalam, sest inimesed ei ole valmis lahkuma oma majapidamisest ning otsustab üldhooldusteenuse tarbimise kasuks alles viimases hädas. Oluliseks on osutunud spetsialiseerunud teenusepakkujad ning nende teenusi tarbitakse aktiivselt nt. MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir Jõhvis ning päevakeskus LAD Narvas, MTÜ Virumaa Laste ja Perede tugikeskus, OÜ Corrigo (sõltuvusprobleemid) jm. kes pakuvad abivajajatele teenust väljapoole omavalitsuse piire. Nendega sõlmivad omavalitsused ka pikemaaegseid lepinguid. Sellegipoolest seavad kaugused selliste keskuste teenuste kasutamisele oma piirangu ning ääremaaliste valdade elanikele on nende teenuste tarbimine raskendatud. Sotsiaaltranspordi teenust ostetakse sisse, kuid üldiselt ei olda rahul selle hinnatasemega. Väiksemate valdade puhul on levinud vajalike teenuste ostmine naaberomavalitsustest. Üldiselt ei olda rahul pakutavate teenuste hulgaga. Leitakse, et teenusepakkujaid on vähe (selgelt on tuvastatav rahuldamata vajadus nt. tugiisiku teenuse osas) ning kolmas sektor pole selles valdkonnas veel piisavalt võimekas ja välja arenenud. Tuvastatav on erinevate teenusepakkujate kontsentratsioon Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonda. 3) Kas osutatakse ka integreeritud teenuseid? (integreeritud saavad olla sotsiaalhoolekandeteenused terviseteenustega või ka omavahel) Kui jah, siis millised teenused on integreeritud? Teenuseid üldiselt ei integreerita. Samas võib teatud lähenduses lugeda integreeritud teenuspakkumiseks väiksemate valdade sotsiaalteenuseid, mis on väga personaalsed ning lähtuvad konkreetsest vajadusest. Sealjuures kombineeritakse erinevaid lahendusi (sotsiaaltransport, koduteenus, sageli mitteametlik 4 tugiisiku teenus jm. vajalik) ühte paketti. Tervishoiuteenustega integreeritud sotsiaalteenusi oli, kuid neid polnud palju. Narvas pakutakse koostöös Narva Haiglaga kombineeritud õendus- ja ööpäevaringset hooldusteenust. Samuti pakub Alutaguse Hoolekeskus õendusteenust. Jõhvis kombineeritakse koduteenust ja koduõendust. Mõningatel juhtudel kombineeritakse sportimisvõimalusi (ujumine) sotsiaalteenustega nt. Avinurme ja Vaivara vallas. Sotsiaaltransport on suures osas seotud abivajajate transportimisega arsti sh. eriarsti juurde või haiglasse. 4 Teenust (poeskäimine, dokumentide vormistamine vms.) osutab sageli naaber või mõni tuttav, kuid ei soovi asja ametlikuks ajada. 13

14 Narva-Jõesuu Hooldekodu sihtasutuse asutajateks on Narva-Jõesuu linn ning Vaivara vald, hooldekodu pakub ka erihoolde teenuseid. 4) Hinnang teenuste kättesaadavusele( teave teenuste olemasolust erinevatel infokandjatel, kas on olemas sellised võrgustikud, kus on info liikvel (perearst, postiljon, vallavanem, külavanem jne),füüsilised võimalused sh sotsiaaltranspordi olemasolu, ootejärjekordade puudumine, töötajate olemasolu v muu inimressurss)? Teavitamine toimub nii elektrooniliste (internet, kohalik televisioon), kui muude vahenditega. Reeglina on sotsiaalteenuste info üleval omavalitsuste kodulehekülgedel. Samuti avaldatakse asjakohast infot KOV ajalehtedes ning maapiirkondades reeglina ka külapiirkondades asuvatel teadetetahvlitel. Väiksemates kogukondades on oluliseks info leviku kanaliks nn. suust-suhu info liikumine. Abivajajad teavad reeglina kuhu pöörduda. Olulisteks infokanaliteks on perearstid (seda küll mitte alati), apteegid, samuti lasteasutused (lasteaiad ja koolid), kes vajadusel edastavad infot sotsiaalteenuste kohta. Mõned kohalikud omavalitsused on tootnud ka sotsiaalteenuseid tutvustavaid infobuklette. Mõned omavalitsused viivad läbi ka regulaarseid rahvakoosolekuid, mis käsitlevad ka sotsiaalteenusi. Sotsiaaltranspordi puhul eristuvad suuremad ja väiksemad omavalitsused. Suuremad omavalitsused ostavad reeglina sotsiaaltranspordi teenust sisse. Väiksemates omavalitsustes lahendatakse küsimus reeglina sotsiaaltöötaja käsutuses oleva auto abil. Tagasiside elektriautoga transporditeenuse osutamise kohta on pigem negatiivne, seda eriti talvisel perioodil. Spetsialiseeritud sotsiaaltranspordi osas heidetakse ette selle kõrget hinda ning tunnetatakse vajadust seda ühiselt pakkuda. Füüsiline ligipääsetavus jätab reeglina soovida paremat. Kui uute rajatud objektide puhul on ratastooliga ligipääsetavuse vajadustega arvestatud, siis vanadel objektidel see võimalus sageli puudub. Ootejärjekordi kohalike omavalituste pakutavatel teenustel reeglina ei ole, või on need väikesed. Samas riigi poolt pakutavatele teenustele (erihooldus) on järjekorrad väga pikad paariaastane järjekord on tavapärane, ühel juhul mainiti kümneaastast järjekorras olemist. Tööjõu kättesaadavuse osas olid arvamused erinevad. Reeglina nõustuti sellega, et kolmanda- või erasektori teenusepakkujaid on vähe ning see seab piiranguid ka teenuste kättesaadavusele. Spetsialistide leidmist kohalikesse omavalitsustesse takistab sotsiaalvaldkonna madal palgatase ning samas kõrged erialased ning isiksuslikud nõudmised töö tegijatele. Sellegipoolest olid valdavas osas omavalitsuste töökohad komplekteeritud ning üldjuhtudel ei kurdetud ka suure personalivoolavuse üle. 5) Milliseid rahastamisallikaid ja viise on kasutatud sotsiaalteenuste osutamisel ja arendamisel? (Kas ja millises ulatuses ning milliste teenuste eest kliendid või pereliikmed ise tasuvad.) Arusaadavalt on olulisimaks allikaks kohalik eelarve. Samuti kasutatakse erinevaid riigi poolseid võimalusi (toimetulekutoetuse ülejäägid jms.). 14

15 Valdav enamus küsitletud omavalitsusi kasutasid kas ühel või teisel moel ka erinevaid projektilisi vahendeid. Enamus läbi projektides osalemise, väiksem osa ka ise projekte teostades. Sotsiaalteenuste klientide poolne osalus omavalitsuseti erines. Üldhooldusteenuse puhul oli küll reeglina rahastamisskeem, mis kombineeris KOV osalust, teenuse saaja sissetulekuid (pension) ning omaste osalust. Muude teenuste puhul jõukamad omavalitsused pigem vältisid või minimeerisid sotsiaalteenuse saaja omaosalust. Tehakse koostööd partneritega nt. Töötukassa, maakonnaüleselt tegutsevad kolmanda sektori organisatsioonid. Mõningatel juhtudel kasutatakse ka sponsorabi nt. Kohtla-Nõmme laste asenduskodus. 6) Kas ja kuidas on panustatud sotsiaalteenuste kvaliteedi arendusse? Sotsiaalteenuste kvaliteedi arendusse panustatakse suures osas läbi personali koolituse. Väiksemates omavalitsustes võimaldab personali koolitus sageli ka koheselt uue teenuse rakendada (nt. võlanõustamine). Samas on selge, et väiksema omavalitsuse üks sotsiaaltöötaja reeglina ei suuda kõiki võimalikke koolitusi läbida ja kõiki vajalikke teenuseid ise pakkuda. Seetõttu võib ühes või teises omavalitsuses leida konkreetseid teenusi, mis tulenevad konkreetse koolituse sobivusest ja meeldivusest konkreetsele sotsiaaltöötajale või siis konkreetse koolituse kättesaadavusest konkreetses omavalitsuses. Sotsiaaltöötajatele viiakse läbi regulaarseid õppe- ja infopäevi ning samuti osalevad sotsiaaltöötajad reeglina ka erinevatel õppereisidel. Teiseks oluliseks aspektiks sotsiaalteenuste kvaliteedi arendamisel on teadlik personalivalik ning vajalike professionaalsete kui ka isiksuslike omaduste selge järgmine. Teostatakse ka investeeringuid nt. sotsiaalsetesse elamispindadesse, transporti jm. Tehakse vajadusel teenuse kvaliteedi arendamisele suunatud koostööd teenusepakkujatega. 7) Millised on peamised probleemid teenuste osutamisel/arendamisel? (Tuua välja kitsaskohad ja nende eeldatavad põhjused). Valdavalt viidatakse probleemide puhul rahaliste vahendite nappusele, mis toob endaga kaasa teenusi osutava personali ülekoormatuse ning piirangud teenuste mahule (nt. transporditeenus). See piirab ka teenusepakkujatelt teenuste sisseostmist juhul kui teenuse hind on liiga kõrge. Sellele vaatamata üldiselt tunnistati, et saadakse siiski hakkama. Teenuste pakkumist pärsib liiga väike teenuseosutajate hulk (nt. tugiisikud, võlanaõustajad, psühholoogid, psühhiaatrid jm.). Motivatsioon sotsiaalteenuste osutamiseks on inimeste hulgas madal. Sageli küll aidatakse abivajajat (poeskäimine, kodutööd), kuid ei soovita asja ametlikult vormistada. Rahaline kompensatsioon sotsiaalteenuste osutamise eest on väike ja ei motiveeri inimesi sellega ametlikult tegelema. Alati pole kerge leida ka sobivate isikuomadustega inimesi, mis teeb kvalifitseeritud personali leidmise raskeks, seda eriti suuremates kohalikes omavalitsustes. Osade teenust puhul on probleemiks nende vahemaadest tulenev kättesaadavus. Kui teenust osutatakse ainult maakonna keskuses, siis ääremaalistel valdadel on keeruline seda teenust tarbida seoses teenuseni jõudmise suure aja- ja rahakuluni (ebapiisavad ühistranspordi ühendused, pikk sõiduaeg). Ühistranspordi korraldus erinevates kohtades võiks olla oluliselt parem, selleks et võimaldada jõuda keskuses asuvate oluliste sotsiaal- ja tervisteenusteni. Hajaasustusega aladel on teenuste korraldamisel selgelt raskusi. 15

16 Riigi osutatud teenuste järjekorrad on väga pikad, seda eriti erihoolekandeteenuste puhul. Ida-Viru maakonda iseloomustab ka keelebarjääri olemasolu. Mitmetes omavalitsustes tuleb arvestada kakskeelse kogukonnaga, kus nii infot edastada, kui teenusi tuleb osutada nii eesti kui vene keeltes. Koostöö korraldamisel on vaja selgeid eestvedajaid. Kui eestvedaja ühel või teisel põhjusel ei soovi enam asjaga tegeleda, siis kipub ka omavaheline koostöö kaduma. Projektiliste tegevust puhul on probleemiks välja arendatud teenuste jätkusuutlikkus. Kui investeeringud on tehtud ning projektilistest vahenditest saadud käivitamiskulud tehtud kipub teenuse osutamine soiku jääma. Sotsiaalteenuste vajajad ei soovi sageli tunnistada, et nad teenust vajavad. Maapiirkondades, kus inimesed elavad oma majapidamistes ei soovita mingil juhul sealt lahkuda. Teisalt hoiab aktiivne toimetamine majapidamistes ka inimesi kauem liikumas ning endaga hakkama samas. Sageli püütakse trotslikult ise hakkama saada, selle asemel, et pöörduda sotsiaalteenuste poole. Oluliseks sotsiaalmajanduslikuks probleemiks sotsiaalteenuste arendamisel ja osutamisel eriti maapiirkondades on elanikkonna väikesed sissetulekud. 8) Milline on teenuste osutamise muutmisvajadus? (Millised on vajalikud muutused olemasoleva olukorra probleeme, teenuste kättesaadavust ja demograafilisi suundumusi silmas pidades?) Seoses elanikkonna vananemisega vajadus sotsiaalteenuste järele suureneb. See hõlmab suuremat osa teenusi. Eriti rõhutati psüühiliste erivajadustega inimesi puudutavat teenustepaketti. Üldjoontes teenuste kardinaalset muutmisvajadust ei nähtud. Oodatakse uue sotsiaalhoolekandeseaduse jõustumist, et siis oma teenustepakett sellega vastavusse viia või leida lahendused läbi koostöö partneritega (teised KOV-d, era- ja kolmas sektor). Tuleb leida lahendused teenuste viimiseks ka hajaasustusega piirkondadesse, samuti otsida tasakaalu teenuste osutamise ja selle eest makstava tasu vahel, et inimestel oleks motivatsioon sotsiaalteenuste osutamisega tegeleda. 9) Kas ja kuidas hinnatakse (või on seni hinnatud) hoolekandeteenuste arendamise vajadust perioodiks ? Plaanid, kui nad on põhinevad sageli arengukavadel. Samas on arengukavades sageli sotsiaalteenuste arendamise vajadus kirjeldatud pigem üldsõnaliselt (on ka konkreetseid kirjeldusi). Üldiselt plaanitakse praeguses teenusepaketis olevate teenuste osutamise jätkamist. Mitmes KOV-s on koostatud terviseprofiil, mis on aluseks ka sotsiaalteenuste osutamisele. Kavas on sotsiaaltranspordi arendamine, erinevate päevakeskuste renoveerimine ja arendamine, sotsiaalteenuste koondamine ühte asukohta. Koostööle ollakse üldiselt avatud, kuid konkreetseid koostööprojekte on maakonna seni vähe. 16

17 Praegusel hetkel tekitab teatud ebakindlust kavandamisel käimasolev kohalike omavalitsuste haldusterritoriaalne reform. Pole selge veel, millisel kujul omavalitsused pärast 2017 aastat eksisteerivad. 10) Kas ja kuidas planeeritakse panustada sotsiaalteenuste kvaliteedi arendusse? Sotsiaalteenuste kvaliteedi arengusse kavatsetakse panustada eelkõige läbi personali professionaalse ettevalmistuse kvaliteedi parandamise. Selleks kavatsetakse osaleda koolitustel, õppepäevadel ja õppereisidel. Teenuste kvaliteedi arendamisel nähakse olulist rolli omavahelisel koostööl. Sealjuures on selgelt välja kujunenud koosatööpiirkond Kiviõli regioonis. Samuti teeb koostööd maakonna lõunaregioon, kuid Avinurme ja Lohusuu on sealjuures olulisel määral orienteeritud Mustvee ja Tartu suunal. Maakonna keskregioonis toimib koostööpiirkond, mis on keskendunud suuremalt jaolt Jõhvi/Kohtla- Järve linnapiirkonnale ning seda ümbritsevatele omavalitustele. Maakonna idaosas on koostöö sotsiaalteenuste osutamisel ehk fragmentaarsem. Teenuste arendamisel plaanitakse tegeleda teenusi reguleerivate dokumentide edasiarendamise ja kaasajastamisega, samuti valmistutakse vajadusel käivitama uusi teenusi. Ülevaate saamiseks vt (täida) lisa Sots_teenuste_hetkeolukord2015.xlx 17

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Mitteametlik terviktekst

Mitteametlik terviktekst Mitteametlik terviktekst KINNITATUD sotsiaalkaitseministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 58 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 03.12.2015 käskkirjaga nr 181 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 07.10.2016 käskkirjaga

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise perioodil

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo KINNITATUD sotsiaalkaitseministri...11.2017 käskkirjaga nr... Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine avatud taotlusvoorus esitatavate projektide

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem