Olympic Entertainment Group AS aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Olympic Entertainment Group AS aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne"

Väljavõte

1 2008. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2 Ärinimi Äriregistri kood Aadress Pronksi 19, Tallinn Telefon Faks Veebilehekülg Põhitegevusala Hasartmängude korraldamine Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2008 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2008 Tegevjuht Audiitor Andri Avila KPMG Baltics AS

3 Sisukord Tegevusaruanne... 4 Juhatuse kinnitus tegevusaruandele... 4 Raamatupidamise vahearuanne Juhatuse kinnitus raamatupidamise vahearuandele Konsolideeritud bilanss Konsolideeritud kasumiaruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Lisa 2. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara Lisa 3. Immateriaalne põhivara Lisa 4. Kapitalirendi kohustus Lisa 5. Pangalaen Lisa 6. Omakapital Lisa 7. Segmendiaruandlus Lisa 8. Tütarettevõtted Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega

4 Tegevusaruanne Juhataja kinnitus tegevusaruandele Juhataja kinnitab, et tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte ja Kontserni äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist ning sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust. 13. november

5 (edaspidi Kontsern ) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Ukrainas, Valgevenes, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias. on kontserni põhivaldusühing, mille kaudu toimub Kontserni tegevuse strateegiline juhtimine ja finantseerimine. Kohalike kasiinode tegevust juhivad kohalikud tütarettevõtted, mille hulka kuuluvad Olympic Casino Eesti AS Eestis, Olympic Casino Latvia SIA Lätis, Olympic Casino Group Baltija UAB Leedus, Olympic Casino Ukraine TOV Ukrainas, Olympic Casino Bel IP Valgevenes, Casino Polonia-Wroclaw Sp. Z O.O. Poolas, Olympic Casino Bucharest S.R.L. Rumeenias ja Olympic Entertainment Slovakia S.r.o. Slovakkias. Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias ja Slovakkias on Kontserni kõrvaltegevused, hotelli opereerimine Tallinnas ja kasiinobaaride majandamine, kasiinotegevusest eraldatud ning neid teostavad vastavad spetsialiseerunud juriidilised isikud. Kontsern opereerib mänguautomaadikasiinosid ja mängulauakasiinosid, samuti kasiinobaare enamikus tütarettevõtete kasiinodes. Seisuga 30. september 2008 kuulus Kontserni kokku 131 kasiinot 34 Eestis, 33 Lätis, 16 Leedus, 24 Ukrainas, 5 Valgevenes, 9 Poolas, 9 Rumeenias ja 1 Slovakkias. Kontsern andis 8 riigis tööd töötajale. Kontserni kasiinoettevõtted tegutsevad suuremas osas kaubamärgi Olympic Casino all. Olympic Casino de töökorraldus Eesti, Lätis ja Leedus on vastavuses rahvusvahelise kvaliteedistandardi ISO 9001 nõuetega (Eestis alates aastast, Lätis ja Leedus alates aastast). Majanduskeskkonna mõjud, trendid ja arendustegevus: 3. kvartalisse langes Kontserni ulatusliku optimeerimis- ja restruktureerimiskava raskuskese. Majanduskeskkonna üldise jahenemise ja täiendavate administratiivsete meetmete (suitsetamiskeelud kasiinodes Eestis ja Leedus ning kasiinoklientide registreerimise kohustus Leedus) mõjud Kontserni tegevusele olid endiselt tugevad, juuli ja august kujunesid Kontserni tegevuses viimaste aastate keeruliseimateks kuudeks. Septembri majandustulemused näitasid tõusutrendi algust, jõudes 2008 kevade tulemuste tasemele. Tõusutrend jätkus veelgi kindlamalt oktoobris, mille jooksul Kontserni müügitulemused saavutasid majanduslanguse-eelse ehk 2007 detsembriga võrreldava taseme. Oktoober oli tulude laekumises kõigi aegade edukaim kuu Kontserni ettevõtetele Ukrainas, Poolas, Valgevenes ja Rumeenias aasta 4. kvartalist tervikuna ootame käesoleva aasta tugevaimat kvartalitulemust, mille peaksid tagama mitmed teises ja kolmandas kvartalis ette võetud olulised sammud tegevuse restruktureerimiseks ning äritulude suurendamiseks. 3. kvartalis jätkus arendustegevus, mille tulemusel avas Kontsern 8 uut kasiinot ning kandis kokku 33,9 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot) kasumiaruandes kajastuvaid mittekapitaliseeritavaid lainemisega seotud kulusid. 9 kuu kokkuvõttes avas Kontsern 19 uut kasiinot, millega seotud mittekapitaliseeritavad kulud kasumiaruandes moodustasid 81 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot). OEG jätkab oma arengu ja laienemisstrateegia ellu viimist. 3.kvartalis läbi viidud optimeerimiskava esialgsed tulemused: Kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu vähendamisega seotud kulud 3. kvartalis moodustasid 16,7 miljonit krooni (1,1 miljon eurot). 9 kuu jooksul oleme sulgenud kokku 10 negatiivse rahavooga kasiinot, neist 3. kvartalis 8. Perioodil august-detsember eeldame nimetatud tegevusest tulenevat positiivset mõju kasumile kuni 30 miljoni krooni (2 miljonit eurot) ulatuses. Kontsernis tervikuna on restruktureerimise käigus aasta jooksul vähendatud töötajaskonda 288 positsiooni (ligikaudu 7%) võrra. 4. kvartalis jätkub optimeerimiskava ellu viimine, mille käigus liigub põhitähelepanu Baltimaadest Poolasse ja Ukrainasse. Käesoleva sasta lõpuks on planeeritud Kontserni töötajate arvu võrreldes aasta algusega vähendada 10% võrra. Perioodil mai-detsember ootame selle tulemusena kulude vähenemist 37,5 miljonit krooni 5

6 (2,4 miljonit eurot) võrra aastal ootame positiivset mõju kasumiaruandele kuni 94 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot). 2. kvartalis Lätis alanud tegevuse efektiivistamine andis juba 3. kvartalis positiivse tulemuse, Kontserni Läti ettevõtete ärikasum kasvas 3. kvartalis 1. kvartaliga võrreldes ligikaudu üheksakordseks: 2,2 miljonilt kroonilt (0,14 miljonit eurot) 20,1 miljoni kroonini (1,3 miljonit eurot). Tulemuste lühikokkuvõte, 9 kuud 2008: Äritulud: 2 078,5 miljonit krooni (aastane muutus +22,9%) EBIDTA: 354,9 miljonit krooni (aastane muutus -24,9%) Ärikasum: 83,8 miljonit krooni (aastane muutus -71,9%) Ärirentaablus*: 4,0% (9 kuud ,6%) Kasum enne makse: 122,9 miljonit krooni (aastane muutus -60,3%) Puhaskasum **: 103,4 miljonit krooni (aastane muutus -63,5%) Puhasrentaablus***: 5,0% (9 kuud ,7%) * Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud ** Puhaskasum enne vähemusosalust *** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud 1 EUR = 15,6466 EEK Kontserni aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulud moodustasid 2 065,5 miljonit krooni (132,0 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 2 078,5 miljonit krooni (132,8 miljonit eurot), mis on 22,9% enam kui aasta 9 kuuga teenitud 1 691,5 miljoni kroonine (108,1 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid aasta 9 kuu lõikes 94% hasartmängutulust ja 6% muudest tuludest aasta 9 kuuga moodustasid hasartmängutulud 93% ja muud tulud 7% kogutuludest. Kontsernivälised äritulud segmenditi 9 kuud 2008 Kasv Osakaal 9 kuud 2007 Osakaal Eesti ,4% 27,5% ,9% Läti ,6% 24,1% ,4% Leedu ,9% 15,3% ,5% Ukraina ,1% 11,9% ,4% Valgevene ,0% 1,0% ,4% Poola ,6% 17,7% ,8% Rumeenia ,4% ,6% Slovakkia ,9% 0 - Kokku ,9% 100,0% ,0% 1 EUR = 15,6466 EEK aasta septembri lõpus oli Kontsernis kokku 131 kasiinot, üldpinnaga m² aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 115 ja kasiinode üldpind kokku m². Käesoleva aasta 9 kuu jooksul avati Kontsernis kokku 19 uut kasiinot ning suleti 10 kasiinot, renoveeriti kokku 15 kasiinot 4 endist Kristiine Kasiinot Eestis, 6 endist Baltic Gaming kasiinot Lätis, 4 endist Eldorado kasiinot Ukrainas ja 1 kasiino Poolas. 6

7 Kasiinode arv segmenditi Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Kokku aasta 9 kuu tulemustele avaldas enim mõju üldisest keerulisest majandusolukorrast tulenev 3. kvartalis süvenenud hasartmänguturgude langustrend. Eesti hasartmänguturg vähenes võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga hinnanguliselt 25% ning Läti ja Leedu turg 20%. Osaliselt mõjutavad hasartmängutulude laekumist ka 1. poolaasta lõpus hasartmänguoperaatoritele seatud täiendavad administratiivsed meetmed: kasiinoklientide registreerimiskohustus Leedus ning suitsetamiskeeld kasiinodes Eestis ja Leedus. 3. kvartalis viis Kontsern ellu optimiseerimiskava, mille käigus suleti negatiivse rahavooga kasiinosid Eestis, Lätis ja Rumeenias ning vähendati töötajaskonda kõikides riikides. Optimeerimisega kaasnevad täiendavad hüvitised töötajatele ning kasiinode sulgemisest tulenevad kulud mõjutasid Kontserni kvartali tulemust negatiivselt kokku 16,7 miljoni krooniga (1,0 miljon eurot). Samuti jätkus viimases kvartalis tegevus kontserni ettevõtete struktuuride ühtlustamiseks, tegevuskulude jätkuv optimeerimine ning aastal omandatud ettevõtete jätkuv integreerimine teiste OEG operatsioonidega. 3. kvartali jooksul avati kokku 8 uut kasiinot: 3 Eestis, 1 Ukrainas, 3 Rumeenias ja 1 Poolas. Uute kasiinode avamisega seotud kulud mõjutasid Kontserni viimase kvartali tulemust 33,9 miljonit krooniga (2,2 miljonit eurot). Kontserni 2008.aasta 9 kuu ärikasumiks kujunes 83,7 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot), mis on võrreldes aastaga sama perioodiga 71,9% vähem. Konsolideeritud puhaskasum kahanes 63,5% võrreldes möödunud aasta 283,3 miljoni krooniga (18,1 miljonit eurot), ulatudes 103,4 miljoni kroonini (6,6 miljonit eurot). Kontserni aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes aasta 9 kuuga 43,1% ning moodustasid 1 994,7 miljonit krooni (127,5 miljonit eurot). Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 635,2 miljonit krooni (40,6 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 352,3 miljonit krooni (22,5 miljonit eurot), amortisatsioonikulu 271,2 miljonit krooni (17,3 miljonit eurot), rendikulu 222,4 miljonit krooni (14,2 miljonit eurot) ja turunduskulud koos jackpottide kuludega 164,0 miljonit krooni (10,5 miljonit eurot). Absoluutnumbrina kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõige enam personalikulud, kokku 192,1 miljonit krooni (12,3 miljonit eurot) ehk 43,3%, hasartmängumaksude kulud 148,0 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot) ehk 73,4% ja hoonete rendikulud 96,5% ehk 109,2 miljonit krooni (7,0 miljonit eurot). Eesti segment aasta 9 kuu jooksul moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 572,5 miljonit krooni (36,6 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 525,4 miljonit krooni (33,6 miljonit eurot). Eesti segment teenis Kontserni ärituludest 27,5%, eelmise aasta samal perioodil 36,9%. Eesti segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta 9 kuuga 8,4%, viimase kvartali äritulud võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga kahanesid 22,4%. Äritulude kahanemine peegeldab Eesti hasartmänguturu arengut aasta jooksul on Eesti Hasartmängukorraldajate Liidu andmetel turu kogukäive vähenenud ligikadu 20%. Lisaks makroökonoomilistele teguritele avaldab hasartmängutulude laekumisele negatiivset mõju juunist jõustunud suitsetamiskeeld kasiinoruumides. 7

8 Käesoleva aasta jooksul avas Kontsern Eestis 3 uut kasiinot ning sulges 4 kasiinot. Esimese poolaasta jooksul renoveeriti 4 endist Kristiine Kasiinot aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 34 Olympic kasiinot, milles oli kokku mänguautomaati ja 25 mängulauda. Eesti segmendi ärikasum kahanes aasta 9 kuu kokkuvõttes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 48,8% ja ulatus 81,2 miljoni kroonini (5,2 miljonit eurot). Kasumi kahanemist põhjustavad eelkõige tulude laekumise pidurdumine. Kasiinode reorganiseerimisega seotud kulud mõjutasid tulemust 8,9 miljoni krooniga (0,6 miljonit eurot). Läti segment Läti turusegment moodustab Kontserni ärituludest 24,1%. Läti segmendi aasta 9 kuu kontsernivälised äritulud moodustasid kokku 501,1 miljonit krooni (32,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 459,8 miljonit krooni (29,4 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 0,6%. Läti hasartmänguturu maht kahanes käesoleva aasta 9 kuuga 20%. Läti segmendi aasta 9 kuu ärikasumiks kujunes 33,9 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot), mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 58,4%. Seoses käesoleva aasta 2. ja 3. kvartalis Läti tütarettevõtetes läbi viidud organisatsiooni ja töötajaskonna restruktureerimisega kasvas 3. kvartali kasum 20,1 miljoni kroonini (1,3 miljonit eurot). 3. kvartali kasumit mõjutasid negatiivselt 10,4 miljoni kooniga (0,7 miljonit eurot) 4 kasiino sulgemise ja töötajate koondamisega seotud kulud. Täielik restruktureerimisest tulenev kuluefekt saavutatakse käesoleva aasta lõpuks. Käesoleva aasta 9 kuu jooksul renoveeriti 6 ja suleti 5 endist Baltic Gaming kasiinot. Septembri lõpus opereeris Läti segment kokku 33 kasiinot mänguautomaadiga ja 39 mängulauaga. Leedu segment aasta 9 kuu kokkuvõttes moodustas Leedu segmendi osakaal konsolideeritud ärituludes 15,5%, kontsernivälised äritulud kokku olid 318,8 miljonit krooni (20,4 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 303,4 miljonit krooni (19,4 miljonit eurot). Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvasid Leedu segmendi äritulud 1,9%. Leedu segmendi ärikasumiks kujunes 43,1 miljonit krooni (2,8 miljonit eurot), mis on 46,6% vähem eelmise aasta sama perioodi tulemusest. Leedu segmendi ärituludele ja kasumile avaldab negatiivset mõju alates juunist jõustunud nõue kasiino külastajate registreerimiseks ja juulist jõustunud seaduse muudatus, mis keelustab suitsetamise kasiinodes. Septembri lõpu seisuga tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 16 kasiinot, kokku 640 mänguautomaadiga ja 74 mängulauaga. Ukraina segment Ukraina segmendi kontsernivälised äritulud aasta 9 kuuga kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,3 korda. Ukraina segmendi osakaal konsolideeritud ärituludest moodustas 11,9%. Aruandeperioodi kontsernivälised äritulud kokku olid 248,3 miljonit krooni (15,9 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 231,8 miljonit krooni (14,8 miljonit eurot). Ukraina segmendi ärikahjum oli esimesel 9 kuul kokku 9,8 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum moodustas 14,9 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot). Ärikahjumi käesoleva aasta 9 kuu lõikes põhjustasid laienemisest tulenevad kulud ning renoveerimiseks suletud endiste Eldorado kasiinodega seotud kulud kogusummas 46,4 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot) aasta 9 kuu jooksul avati Ukrainas 5 uut kasiinot ning uuendati 3 endist Eldorado kasiinot. Ukraina segmendi ettevõtted opereerisid septembri lõpu seisuga kokku 24 kasiinot 1117 mänguautomaadiga ja 25 mängulauaga. 8

9 Valgevene segment Olympic Casino Bel IP tegutseb septembri lõpu seisuga Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati. Viies Olympic Casino Valgevenes avati Minskis asuvas kaubanduskeskuses Aleksandrov Passazh käesoleva aasta juulis. Valgevene segment moodustab 1% Kontserni konsolideeritud ärituludest aasta 9 kuuga on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulud kasvanud 3,1 korda moodustades 21,4 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot). 9 kuu ärikahjumiks kujunes 13,9 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). Poola segment Poola segmendi aasta 9 kuu äritulud olid 367,9 miljonit krooni (23,5 miljonit eurot), moodustades 17,7% konsolideeritud ärituludest. Võrreldes eelmiste aasta sama perioodiga kasvasid tulud 2,8 korda. Tulude kasv on seotud asjaoluga, et Olympic Casino Sunrise hotellis Hilton avati eelmise aasta teise kvartali lõpus. 9 kuu jooksul uuendati üks endine Casino Polonia kasiino ja avati üks uus Olympic Casino, millega seotud kulud mõjutasid kasumit negatiivselt 3,2 miljoni krooniga (0,2 miljonit eurot). Poola segemendi ärikasumiks kujunes 9 kuuga 3,5 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). Kontsern opereeris Poolas 3. kvartali lõpus 354 mänguautomaadiga ja 61 mängulauaga kokku 9-s kasiinos. Rumeenia segment Rumeenia segment lõpetas aasta 9 kuud ärituludega 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). 9 kuu jooksul avati Rumeenia pealinnas Bucharestis 6 uut kasiinot. Uute saalide avamise ettevalmistustööd ja avatud kasiinode käivitumisfaas tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes ärikahjumiks 41,1 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Kontsern opereeris Rumeenias kvartali lõpus 9 kasiinot 341 mänguautomaadiga. Alates juunist on Sofiteli hotellis asuv kasiino renoveerimistöödeks suletud, taasavamine on planeeritud aasta 1. kvartalisse. Slovakkia segment Käesoleva aasta juuni lõpus avas Kontsern oma esimese kasiino Slovakkias, Bratislava kesklinnas asuvas Radisson SAS Carlton hotellis 61 mänguautomaadi ja 11 mängulauaga. Slovakkia segment lõpetas aasta 9 kuud ärituludega 19,0 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) ning ärikahjumiga 13,2 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). Bilanss seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 928,9 miljonit krooni (187,2 miljonit eurot) seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 703,9 miljonit krooni (172,8 miljonit eurot). Bilansimahu kasv moodustas aasta 9 kuuga 8,3%. Käibevarad moodustasid varadest 488,1 miljonit krooni (31,2 miljonit eurot) ehk 16,7% kogu varadest ja põhivarad 2 440,8 miljonit krooni (156,0 miljonit eurot) ehk 83,3% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 690,5 miljonit krooni (44,1 miljonit eurot) ehk 28,2%. Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 587,3 miljonit krooni (37,5 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 2 341,6 miljonit krooni (149,7 miljonit eurot). Kontserni kohustustest olulisema osa moodustavad laienemiste finantseerimiseks võetud pangalaen 215,9 miljonit krooni (13,8 miljonit eurot) ning jooksvad kohustused tavapärasest äritegevusest - maksukohustused 72,5 miljonit krooni (4,6 miljonit eurot), võlad hankijatele 149,3 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot), võlad töövõtjatele 61,8 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot). 9

10 Investeeringud Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse aasta 9 kuuga 610,7 miljonit krooni (39,0 miljonit eurot), millest 414,0 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 148,6 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 35,8 miljonit krooni (2,3 miljonit eurot). Ettemaksed põhivara eest moodustasid seisuga 12,3 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Investeeringud immateriaalsesse põhivarasse moodustasid aasta 9 kuuga 7,4 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Personal seisuga andis Kontsern tööd inimesele ( : 4 004). Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 660, Lätis 818, Leedus 725, Ukrainas 747, Valgevenes 97, Poolas 587, Rumeenias 123 ja Slovakkias 92 inimest aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 635,2 miljonit krooni (40,6 miljonit eurot), möödunud aasta sama perioodi eest 443,1 miljonit krooni (28,3 miljonit eurot). Kontserni põhilised arvnäitajad: 9 kuud kuud 2007 Muutus Äritulud (miljon krooni) 2 078, ,5 22,9% EBITDA (miljon krooni) 354,9 472,3-24,9% Ärikasum (miljon krooni) 83,7 297,8-71,9% Puhaskasum (miljon krooni) 122,9 309,4-60,3% EBITDA marginaal 17,1% 27,9% -38,8% Ärirentablus 4,0% 17,6% -77,1% Puhasrentaablus 5,9% 18,3% -67,7% Omakapitali suhtarv 79,9% 88,9% -10,1% Kasiinode arv perioodi lõpus Kasiinode pind m2 perioodi lõpus Mänguautomaatide arv perioodi lõpus Mängulaudade arv perioodi lõpus Suhtarvude valemid o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku 1 EUR = 15,6466 EEK 10

11 Raamatupidamise vahearuanne Juhataja kinnitus raamatupidamise vahearuandele juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 10 kuni 27 esitatud konsolideeritud auditeerimata aasta 3. kvartali ja 9 kuu raamatupidamise vahearuande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et: konsolideeritud vahearuande koostamisel rakendatud põhimõtted on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga (IFRS) IAS 34 Vahearuandlus, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt; konsolideeritud auditeerimata vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid; kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud konsolideeritud vahearuande valmimise kuupäevani 13. november 2008, on konsolideeritud vahearuandes arvesse võetud ja esitatud; ja selle tütarettevõtted (v.a. likvideerimisel olevad tütarettevõtted Viking Service OÜ, Jokker-Pokker OÜ ja Casinova OÜ) on jätkuvalt tegutsevad. 13. november

12 Konsolideeritud bilanss VARAD (tuhandetes EEK) Käibevara Raha ja pangakontod Lühiajalised finantsinvesteeringud Nõuded ostjate vastu Muud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EEK) KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele Muud võlad Tulumaksukohustus Muud maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lisa ;

13 Konsolideeritud bilanss VARAD (tuhandetes EUR) Käibevara Raha ja pangakontod Lühiajalised finantsinvesteeringud Nõuded ostjate vastu Muud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksunõue Muud aktsiad ja väärtpaberid Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EUR) KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele Muud võlad Tulumaksukohustus Maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lisa ;

14 Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes EEK) Äritulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Ärikulud Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum Finantstulud ja -kulud Intressitulud Intressikulud Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum majandustegevusest Tulumaksukulu PERIOODI PUHASKASUM Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Tava kasum aktsia kohta (EEK) Lahustatud kasum aktsia kohta (EEK) Lisa 3. kv kv k k ; ,05 0,61 0,65 1,83 6 0,05 0,61 0,65 1,83 14

15 Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes EUR) Äritulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Ärikulud Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum Finantstulud ja -kulud Intressitulud Intressikulud Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum majandustegevusest Tulumaksukulu PERIOODI PUHASKASUM Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Tava kasum aktsia kohta (EUR) Lahustatud kasum aktsia kohta (EUR) Lisa 3. kv kv k k ; ,003 0,04 0,04 0,12 6 0,003 0,04 0,04 0,12 15

16 Konsolideeritud rahavoogude aruanne (tuhandetes EEK) Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara kulum Kahjum (kasum) põhivara müügist ja maha kandmisest Neto muud finantstulud ja kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Tütarettevõtte soetamise netorahavoog Antud laenud Antud laenude tagasimaksed Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Aktsiate emiteerimine Saadud laenud Kapitalirendi põhiosa maksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Lisa 9 k k ;

17 Konsolideeritud rahavoogude aruanne (tuhandetes EUR) Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara kulum Kahjum (kasum) põhivara müügist ja maha kandmisest Neto muud finantstulud ja kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Tütarettevõtte soetamise netorahavoog Antud laenud Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Aktsiate emiteerimine Saadud laenud Kapitalirendi põhiosa maksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Lisa 9 k k ;

18 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital (tuhandetes EEK) Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahe Jaotamata kasum Kokku Vähemus- osalus Kokku Saldo Aruandeperioodi kasum Valuutakursside muutuste mõju Aruandeperioodi kajastatud kasum kokku Fondiemissioon Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Aktsiate emiteerimine Lisandunud äriühendustest Saldo Saldo Aruandeperioodi kasum Valuutakursside muutuste mõju Aruandeperioodi kajastatud kasum kokku Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Saldo

19 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital (tuhandetes EUR) Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahe Jaotamata kasum Kokku Vähemus- osalus Kokku Saldo Aruandeperioodi kasum Valuutakursside muutuste mõju Aruandeperioodi kajastatud kasum kokku Fondiemissioon Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Aktsiate emiteerimine Lisandunud äriühendustest Saldo Saldo Aruandeperioodi kasum Valuutakursside muutuste mõju Aruandeperioodi kajastatud kasum kokku Kohustusliku reservkapital Makstud dividendid Saldo

20 Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest (edaspidi Ettevõte ) on 15. novembril 1999 Eestis registreeritud äriühing. Ettevõtte 30. septembril 2008 lõppenud arvestusperioodi kohta koostatud lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab Ettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi koos Kontsern ). Kontserni 31. detsembril 2007 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kätte saadav Ettevõtte peakontorist Tallinnas, Pronksi 19 ja ettevõtte koduleheküljelt Vastavuse kinnitus Käesolev lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 Vahearuandlus. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Grupi 31. detsembril 2007 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega. Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 13.november Koostamise alused Grupp on käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendanud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendas 31. detsembril 2007 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Ettevõtte arvestusvaluuta ja aruandlusvaluuta on Eesti kroon (EEK). Käesolevas aruandes on nii põhiaruanded kui lisad näidatud paralleelselt nii tuhandetes Eesti kroonides kui tuhandetes eurodes. Aruannete näitajad on Eurodesse ümberarvutatud Eesti Panga kursiga 15,6466. Hinnangute kasutamine Raamatupidamise vahearuande koostamisel peab juhtkond kujundama arvamusi, andma hinnanguid ja tegema otsuseid, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja varade ja kohustuste ning tulude ja kulude väärtusi. Tegelikud tulemused võivad hinnangutest erineda. Raamatupidamislikud hinnangud ja nende aluseks olevad eeldused vaadatakse perioodiliselt üle. Hinnangute korrigeerimise mõju kajastatakse perioodil, mil korrigeerimine toimub, ja tulevastel perioodidel, mida muutus mõjutab. Käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on lähtutud samadest juhtkonna hinnangutest, mida kasutati 31. detsembril 2007 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel. Muutunud ei ole ka hinnangute ebamäärasuse peamised põhjused. 20

21 Lisa 2. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara (tuhandetes EEK) Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Kokku Saldo Soetamine Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo (tuhandetes EUR) Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Kokku Saldo Soetamine Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo Lisa 3. Immateriaalne põhivara (tuhandetes EEK) Firmaväärtus Muu immateriaalne põhivara Kokku Saldo Soetamine Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Realiseerimata kursivahed Saldo (tuhandetes EUR) Firmaväärtus Muu immateriaalne põhivara Kokku Saldo Soetamine Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Realiseerimata kursivahed Saldo

22 Lisa 4. Kapitalirendi kohustus (tuhandetes EEK) Kaptalirendikohustus perioodi alguses Lisandunud kapitalirendi kohustus Tasutud põhiosa maksed Realiseerimata kursivahe muutus Kaptalirendikohustus perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa (tuhandetes EUR) Kaptalirendikohustus perioodi alguses Lisandunud kapitalirendi kohustus Tasutud põhiosa maksed Realiseerimata kursivahe muutus Kaptalirendikohustus perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa Kapitalirendiga on soetatud mänguseadmed Läti tütarettevõttes. Leping on sõlmitud juulis 2007, tähtajaga 4 aastat ning intressimääraga 4,8% aastas, lepingu alusvaluuta on euro. Lisa 5. Pangalaen (tuhandetes EEK) Pangalaen perioodi alguses 0 0 Saadud pangalaenu Pangalaen perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa (tuhandetes EUR) Pangalaen perioodi alguses 0 0 Saadud pangalaenu Pangalaen perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa ja AS Hansapank sõlmisid 05. juunil a laenulepingu laenulimiidiga summas eurot (mille ekvivalendiks on lepingu sõlmimise päeval vastavalt Eesti Panga kursile krooni). Laenu limiidi kasutusse võtmise tähtaeg on 29. jaanuar Laenu tagastamise lõpptähtaeg on 31. detsember Intressi arvestuse aluseks on Euro 3 kuu Euribor + 1,35% aastas. Laenu kasutamise eesmärk on Grupi investeeringute finantseerimine Rumeenias ja Slovakkias. Laenu tagatiseks on AS Hansapank kasuks seatav pant finantstagatise vormis Olympic Casino Eesti AS (registrikood ) aktsiale. 22

23 Lisa 6. Omakapital Ettevõtte aktsionärid otsustasid 20. mail 2008 toimunud korralisel üldkoosolekul maksta dividende 0,5 krooni (0,03 eurot) aktsia kohta, mis moodustab kogusummas tuhat krooni (4 825 tuhat eurot). Dividendid maksti välja juunis aastal on tavapuhaskasum aktsia kohta leitud perioodi puhaskasumi jagamisel aktsiate arvuga ( aktsiat) aastal on tavapuhaskasum aktsia kohta leitud perioodi puhaskasumi jagamisel aktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kaalutud keskmise aktsiate arvu arvutamisel on perioodi jaanuar mai eest aluseks võetud aktsiate arv tk ning juuni-september eest tk. Lahustatud puhaskasumi arvutamisel aktsia kohta ei ole võetud arvesse aruandeperioodil sõlmitud optsioonilepinguid juhatuse ja nõukogu liikmete ning Grupi võtmetöötajatega vastavalt IAS 33-le. Aktsiate täpne arv, mida iga juhatuse liige ja töötaja märkida saab, sõltub Grupi finantseesmärkide ning iga juhatuse liikme ja töötaja valdkonnaga seotud eesmärkide täitmisest. 3. kv kv k k 2007 Aruandeperioodi puhaskasum (tuhandetes EEK) Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK) 0,05 0,61 0,65 1,83 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK) 0,05 0,61 0,65 1,83 3. kv kv k k 2007 Aruandeperioodi puhaskasum (tuhandetes EUR) Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,003 0,04 0,04 0,12 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,003 0,04 0,04 0,12 Lisa 7. Segmendiaruandlus Grupi esmaseks segmendeks on geograafiline segment klientide geograafilise asukoha järgi. Teisene segment on ärisegment tegevusala (hasartmängud, hotelli-, baari- ja muud teenused) järgi. Segmentidevahelised tehingud on toimunud turuhindades. 23

24 Geograafilised segmendid (tuhandetes EEK) Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 3 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2007 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku Kontsernivälised ärikulud Segmentidevälised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (tuhandetes EEK) Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 9 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 2007 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku Kontsernivälised ärikulud Segmentidevälised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum

25 Geograafilised segmendid (tuhandetes EUR) Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 3 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2007 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (tuhandetes EUR) Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 9 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 2007 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum

26 Ärisegmendid (tuhandetes EEK) Hasartmängud Muud teenused Elimineerimised Konsolideeritud 3 kv kv kv kv kv kv kv kv 2007 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku (tuhandetes EEK) Hasartmängud Muud teenused Elimineerimised Konsolideeritud 9 k k k k k k k k 2007 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku Ärisegmendid (tuhandetes EUR) Hasartmängud Muud teenused Elimineerimised Konsolideeritud 3 kv kv kv kv kv kv kv kv 2007 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku (tuhandetes EUR) Hasartmängud Muud teenused Elimineerimised Konsolideeritud 9 k k k k k k k k 2007 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

27 Lisa 8. Tütarettevõtted Asukoha- Osalus Tegevusala Omanik riik Olympic Casino Eesti AS Eesti 95% 95% Hasartmängude korraldamine OEG Nordic Gaming AS Eesti 100% 100% Valdustegevus OEG Kungla Investeeringu AS Eesti 100% 100% Hotelli teenused, toitlustamine OEG Vikings Services OÜ Eesti 100% 100% Likvideerimisel Nordic Gaming Fortuna Travel OÜ Eesti 95% 95% Kasiinoturismi arendamine Olympic Casino Eesti Kasiino.ee OÜ Eesti 100% 100% Internetilahenduste teenused OEG Jokker-Pokker OÜ Eesti 95% 95% Likvideerimisel Olympic Casino Eesti Casinova OÜ Eesti 100% 100% Likvideerimisel Olympic Casino Eesti Kesklinna Hotelli OÜ Eesti 97,5% 97,5% Hotelli teenused OEG Olympic Casino Latvia SIA Läti 100% 36,5% Hasartmängude korraldamine OEG Olympic Casino Latvia SIA Läti 0% 63,5% Hasartmängude korraldamine Olympic Casino Group Baltic Ahti SIA Läti 100% 100% Baariteenused OEG Faraons SIA Läti 0% 100% Baariteenused OEG Olympic Casino Group Baltic SIA Läti 0% 100% Valdustegevus OEG Olympic Casino Group Baltija UAB Leedu 100% 100% Hasartmängude korraldamine OEG Mecom Grupp UAB Leedu 100% 100% Baariteenused OEG Olympic Casino Bel IP Valgevene 100% 100% Hasartmängude korraldamine OEG Olympic Casino Ukraine TOV Ukraina 100% 100% Hasartmängude korraldamine OEG Alea Private Company Ukraina 100% 100% Hasartmängude korraldamine Olympic Casino Ukraine Eldorado Leisure Company Ukraina 100% 100% Hasartmängude korraldamine Olympic Casino Ukraine Ukraine Leisure Company Ukraina 100% 100% Hasartmängude korraldamine Olympic Casino Ukraine Silber Investments Sp. Z o.o. Poola 100% 100% Valdustegevus OEG Baina Investments Sp. Z o.o. Poola 100% 100% Valdustegevus OEG Casino-Polonia Wroclaw Sp.Z.o.o. Poola 33,33% 33,33% Hasartmängude korraldamine OEG Casino-Polonia Wroclaw Sp.Z.o.o. Poola 33,33% 33,33% Hasartmängude korraldamine Silber Investments Casino-Polonia Wroclaw Sp.Z.o.o. Poola 13,33% 13,33% Hasartmängude korraldamine Baina Investments Olympic Casino Bucharest S.r.l. Rumeenia 100% 100% Hasartmängude korraldamine OEG Muntenia Food Beverage S.r.l Rumeenia 90% 90% Baari teenused OEG Muntenia Food Beverage S.r.l Rumeenia 10% 10% Baari teenused Olympic Casino Bucharest Olympic Exchange S.r.l Rumeenia 90% 90% Valuutavahetus OEG Olympic Exchange S.r.l Rumeenia 10% 10% Valuutavahetus Olympic Casino Bucharest Olympic Entertainment Slovakia Slovakkia 100% 100% Hasartmängude korraldamine OEG Olympic F & B S.r.o. Slovakkia 100% 0% Baari teenused OEG Tütarettevõtete asutamised Käesoleva aasta veebruaris asutas OEG tütarettevõtte Olympic F & B S.r.o. Slovakkias, mille tegevusalaks on baariteenuste osutamine Olympic Entertainment Slovakia S.r.o le ja selle klientidele. Tütarettevõtete ümberkujundamised Käesoleva aasta jaanuaris otsustati juriidiliselt taastada Eesti tütarettevõtte Nordic Gaming AS tegevus, tegevuse jätkamise kanne tehti mais Käesoleva aasta märtsis jõudis lõpule Läti tütarettevõtete Olympic Casino Group Baltic SIA ja Olympic Casino Latvia SIA juriidiline ühendamine, mille tulemusena Olympic Casino Group Baltic SIA kustutati Läti ettevõtete registrist. Tütarettevõtete Olympic Casino Latvia SIA ja Olympic Casino Group Baltic SIA, ühinemise bilansi päev oli 1. jaanuar Märtsis 2008 otsustati juriidiliselt ühendada Läti tütarettevõtted Faraons SIA ja Ahti SIA. 12.augustil 2008 jõudis lõpuni juriidiline ühinemine, mille tulemusena Faraons SIA kustutati Läti ettevõtete registrist. Mais 2008 otsustati likvideerida Eesti tütarettevõtted Jokker-Pokker OÜ ja Casinova OÜ. 27

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem