Penosil Window & Door Elastic Straw Foam Sealant

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Penosil Window & Door Elastic Straw Foam Sealant"

Väljavõte

1 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Vaht Mittesoovitatavad kasutused: Kõik, mida ei ole kasutatud käesolevas epigraafis ega epigraafis Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: KRIMELTE OÜ Suur-Paala Tallinn - Estonia Tel.: Faks: Hädaabitelefoni number : JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 2.1 Aine või segu klassifitseerimine: CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008: Toodet on klassifitseeritud kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Acute Tox. 4: Äge (suukaudne) mürgisus, 4. ohukategooria, H302 Aerosol 1: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda., H229 Aerosol 1: Aerosoolid, 1. ohukategooria, H222 Carc. 2: Kantserogeensus, 2 ohukategooria, H351 Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. ohukategooria, H319 Resp. Sens. 1: Hingamisteede sensibiliseerimine, 1. ohukategooria, H334 Skin Irrit. 2: Nahasöövitus/-ärritus, 2. ohukategooria, H315 Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine, 1. ohukategooria, H317 STOT RE 2: Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude, 2. ohukategooria, H373 STOT SE 3: Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude, 3. ohukategooria, hingamisteede ärritus, H Märgistuselemendid: CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008: Ettevaatust Ohulaused: Acute Tox. 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik Aerosol 1: H229 - Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda Aerosol 1: H222 - Eriti tuleohtlik aerosool Carc. 2: H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe Eye Irrit. 2: H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust Resp. Sens. 1: H334 - Sissehingamisel võib pöhjustada allergia- või astma sümptomeid voi hingamisraskusi Skin Irrit. 2: H315 - Põhjustab nahaärritust Skin Sens. 1: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni STOT RE 2: H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel STOT SE 3: H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Hoiatuslaused: P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada P211: Mitte pihustada leekidesse voi muusse süüteallikasse P251: Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord P410+P412: Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 C/122 F P501: Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega Lk 1/12

2 2 JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE (jätkub) Esitatav lisateave: EUH204: Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni Ained, mis aitavad kaasa klassifitseerimisele 4,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues; TCPP_Tris (2-kloro-1-metüületüül) fosfaat-mitmekordne aine; Glycerol, propoxylated Lisamärgistus (REACHi XVII lisa): Võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud teiste diisotsüanaatide suhtes. Astmat põdevad või ekseemi või nahaprobleemide all kannatavad inimesed peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet selle tootega. Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, välja arvatud kui kasutatakse sobiva filtriga gaasimaski (s.o tüübi EN 14387:2004 mask A1 tüüpi filtriga) 2.3 Muud ohud: Toode ei vasta PBT / vpvb kriteeriumitele 3 JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 3.1 Ained: Mittekohaldatav 3.2 Segud: Kemikaali kirjeldus: Segu, mis koosneb orgaanilistest ainetest Komponendid: Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (punkt 3) II lisa kohaselt sisaldab see toode: Identifitseerimine Keemiline nimetus / klassifikatsioon Kont. CAS: EL: Mittekohaldatav Index: REACHMittekohaldatav : CAS: EL: Index: Mittekohaldatav REACHMittekohaldatav : CAS: Mittekohaldatav EL: Index: Mittekohaldatav REACH : XXXX CAS: EL: Index: REACH : XXXX CAS: EL: Index: REACH : XXXX CAS: EL: Index: REACH : XXXX 4,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues(¹( Määrus nr 1272/2008 ATP ATP01 Acute Tox. 4: H332; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Resp. Sens. 1: H334; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Ettevaatust TCPP_Tris (2-kloro-1-metüületüül) fosfaat-mitmekordne aine(¹( Määrus nr 1272/2008 Glycerol, propoxylated(¹( Määrus nr 1272/2008 Dimethyl ether(²( Määrus nr 1272/2008 Isobutane(²( Määrus nr 1272/2008 Propaan(²( Määrus nr 1272/2008 Acute Tox. 4: H302 - Hoiatus Acute Tox. 4: H302 - Hoiatus Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Ettevaatust Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Ettevaatust Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Ettevaatust (¹( Aine, mis kujutab ohtu inimeste tervisele või keskkonnale ja vastab määruses (EL) nr 2015/830 sätestatud kriteeriumitele (²( Vabatahtlikult loetletud aine, mis ei vasta ühelegi määruses (EL) nr 2015/830 sätestatud kriteeriumile Et saada rohkem teavet ainega seotud riskide kohta, vt punktid 8, 11, 12, 15 ja 16. Ise klassifitseeritud Ise klassifitseeritud ATP CLP00 ATP CLP00 ATP CLP <40 % 20 - <40 % 10 - <20 % 5 - <10 % 5 - <10 % 2,5 - <5 % 4 JAGU: ESMAABIMEETMED 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus: Mürgistuse sümptomid võivad ilmneda pärast kokkupuudet, seega pöörduge alati kahtluste korral, keemiatootega otsese kokkupuute korral või ebamugavustunde püsimisel, arsti poole ja näidake arstile vastava ohutuskaarti. Sissehingamisel: Lk 2/12

3 4 JAGU: ESMAABIMEETMED (jätkub) Viige kannatanu kokkupuutealast eemale värske õhu kätte ja laske tal puhata. Tõsiste vigastuste korral, nt kardiorespiratoorse depressiooni korral on vajalikud kunstliku elustamise võtted (suust-suhu hingamine, südamemassaaž, hapnikumask jms) ja kiirabi kutsumine. Kokkupuutel nahaga: Eemaldage saastunud rõivad ja jalatsid, loputage kannatanu nahka või viige ta vajadusel duši alla ning kasutage ohtralt vett ja neutraalset seepi. Rasketel juhtudel pöörduge arsti poole. Kui segu põhjustab põletusi või külmakahjustusi, ei tohiks rõivaid eemaldada, sest see võib põhjustada vigastusi, kui see on naha külge kinni jäänud. Kui nahale tekivad villid, ei tohiks neid kunagi katki teha, sest see suurendab infektsiooniohtu. Silma sattumisel: Loputage silmi põhjalikult leige veega vähemalt 15 minutit. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui kannatanu kannab kontaktläätsi, tuleks need eemaldada, kui need pole silmadesse kinni jäänud, sest see võib vigastusi suurendada. Alati tuleb pärast puhastamist konsulteerida võimalikult kiiresti arstiga ja näidata talle vastava toote ohutuskaarti. Sissevõtmise / -hingamise kaudu: Pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake talle käesoleva toote ohutuskaarti. Ärge kutsuge esile oksendamist, kuid juhul, kui see juhtub, hoidke kannatanu pead üleval, et vältida lämbumist. Teadvusekaotuse korral ärge manustage midagi suukaudselt, kui arst pole teisiti juhendanud. Loputage suud ja kurku, sest toote allaneelamine võis neid mõjutada. Laske kannatanul puhata. 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju: Akuutsed ja hilisemad kõrvaltoimed on märgitud lõigetes 2 ja Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta: Ei ole asjakohane 5 JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED 5.1 Tulekustutusvahendid: Võimalusel kasutage polüvalentseid pulberkustuteid (ABC-pulber), vahtkustuteid või süsinikdioksiidkustuteid (CO2). Kasutamiseks mitte soovitatav kasutada kraanivett. 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud: Põlemisel või kuumuse tõttu lagunemisel tekivad reaktiivsed jääkproduktid, mis võivad olla äärmiselt mürgised ja põhjustada tõsist terviseohtu. 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele: Olenevalt tulekahju ulatusest võib olla vajalik täisvarustuses kaitserõivaste ja sobivate hingamisteede kaitsevahendite kasutamine. Olemas peab olema vähemalt selline hädaolukorra varustus (tulekustutustekid, esmaabikomplekt jms), mis on toodud direktiivis 89/654/EÜ. Lisasätted: Tegutsege vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile ja õnnetuse või muu hädaolukorra järgsete toimingute teabelehtedele. Kõrvaldage kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage kõiki hoiumahuteid ja paake, milles on ained, mis võivad kõrgel temperatuuril süttida, plahvatada või plahvatada keeva vedeliku paisuva auru plahvatuse (BLEVE) tõttu. Vältige tulekustutusvahendite lekkimist veekeskkonda. 6 JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras: Isoleerige lekked eeldusel,et need ei põhjusta seda tööd tegevatele isikutele täiendavaid ohte. Kasutada tuleb isikukaitsevahendeid, et vältida võimalikku kokkupuudet lekkinud tootega (vt jaotist 8). Evakueerige alast isikud ja hoidke sealt eemal isikud, kellel pole sobivaid isikukaitsevahendeid. 6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Toode, mis ei klassifitseeritud keskkonna jaoks ohtlikuna. Hoidke toodet eemal vee äravoolust, pindmistest ja maa-alustest vetest. 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid: On soovitatav: Koguge leke kokku liiva vm absorbendiga ja teisaldage see ohutusse kohta. Ärge kasutage absorbendina saepuru vm süttivat absorbenti. Kõikide kõrvaldamisega seotud küsimuste puhul vt jaotist Viited muudele jagudele : Vt punktid 8 ja 13. Lk 3/12

4 7 JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud: A.- Ohutu käsitsemise ettevaatusmeetmed Järgige kehtivaid seadusi, mis käsitlevad tööstusriskide ennetamist. Hoidke mahuteid hermeetiliselt suletuna. Ohjake lekkeid ja jäätmeid ning hävitage need ohutul viisil (jaotis 6). Vältige mahutist lekkimist. Ohtlike ainete kasutamisel hoidke korda ja puhtust. B.- Tehnilised soovitused tulekahju ja plahvatuste ennetamiseks Toode pole tavalistes hoiu-, käitlemis- ja kasutustingimustes süttiv. Teisaldada on soovitatav aeglaselt, et vältida elektrostaatiliste laengute tekkimist, mis võivad süttivaid tooteid mõjutada. Lisateavet tingimuste ja materjalide kohta, mida tuleks vältida, vt jaotisest 10. C.- Tehnilised soovitused ergonoomiliste ja toksikoloogiliste ohtude vältimiseks Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. D.- Tehnilised soovitused keskkonnariskide vältimiseks Soovitame hoida toote läheduses lekete kokku kogumiseks absorbenti (vt jaotist 6.3) 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused: A.- Hoidmise tehnilised meetmed Hoida jahedas, kuivas ja õhuliikuvusega kohas B.- Hoidmise üldtingimused 7.3 Erikasutus: Vältige kokkupuudet kuumuse, kiirguse, staatilise elektri ja toiduga. Lisateavet vt jaotisest 10.5 Toote kasutusala kirjeldus on välja toodud tehnilisel andmelehel (TDS). 8 JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE 8.1 Kontrolliparameetrid: Aineid, mille töökeskkonna piirnorme tuleb töökeskkonnas jälgida (Vabariigi Valitsuse 18. septembri a määruse nr 293): Identifitseerimine Keskkonnaalased piirangud Dimethyl ether Piirnorm 1000 ppm 1920 mg/m³ Lühiajalise kokkupuute CAS: EL: piirnorm Isobutane Piirnorm 800 ppm 1900 mg/m³ Lühiajalise kokkupuute CAS: EL: piirnorm Propaan Piirnorm 1000 ppm 1800 mg/m³ Lühiajalise kokkupuute CAS: EL: piirnorm DNEL (Töötajad): Lühiajaline kokkupuude Pikaajaline kokkupuude Identifitseerimine Süsteemne Paikne Süsteemne Paikne TCPP_Tris (2-kloro-1-metüületüül) fosfaat-mitmekordne aine Suukaudne Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane CAS: Mittekohaldatav Naha kaudu 8 mg/kg Ei ole asjakohane 2,08 mg/kg Ei ole asjakohane EL: Sissehingamine 22,4 mg/m³ Ei ole asjakohane 5,82 mg/m³ Ei ole asjakohane Dimethyl ether Suukaudne Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane CAS: Naha kaudu Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane EL: Sissehingamine Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane 1894 mg/m³ Ei ole asjakohane DNEL (Rahvastik): Lühiajaline kokkupuude Pikaajaline kokkupuude Identifitseerimine Süsteemne Paikne Süsteemne Paikne TCPP_Tris (2-kloro-1-metüületüül) fosfaat-mitmekordne aine Suukaudne Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane 0,52 mg/kg Ei ole asjakohane CAS: Mittekohaldatav Naha kaudu 4 mg/kg Ei ole asjakohane 1,04 mg/kg Ei ole asjakohane EL: Sissehingamine 11,2 mg/m³ Ei ole asjakohane 1,46 mg/m³ Ei ole asjakohane Lk 4/12

5 8 JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE (jätkub) Lühiajaline kokkupuude Pikaajaline kokkupuude Identifitseerimine Süsteemne Paikne Süsteemne Paikne Dimethyl ether Suukaudne Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane CAS: Naha kaudu Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane EL: Sissehingamine Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane 471 mg/m³ Ei ole asjakohane PNEC: Identifitseerimine TCPP_Tris (2-kloro-1-metüületüül) fosfaat-mitmekordne aine STP 7,84 mg/l Magevesi 0,64 mg/l CAS: Mittekohaldatav Mullastik 1,7 mg/kg Merevesi 0,064 mg/l EL: Vahelduv 0,51 mg/l Sete (magevesi) 13,4 mg/kg Suukaudne 11,6 g/kg Sete (merevesi) 1,34 mg/kg Dimethyl ether STP 160 mg/l Magevesi 0,155 mg/l CAS: Mullastik 0,045 mg/kg Merevesi 0,016 mg/l EL: Vahelduv 1,549 mg/l Sete (magevesi) 0,681 mg/kg 8.2 Kokkupuute ohjamine: A.- Üldine turvalisus ja hügieenimeetmed töökohal Suukaudne Ei ole asjakohane Sete (merevesi) 0,069 mg/kg Vastavalt kutsealase kokkupuute ohjamise tähtsusele (direktiiv 98/24/EÜ) on soovitatav kasutada tööalas kohtväljatõmbeventilatsiooni, et vältida kutsealaste kokkupuutepiirangute ületamist. Isikukaitsevahendite kasutamisel peaksid need olema CE -märgisega, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Lisateavet isikukaitsevahendite (hoiustamise, kasutamise, puhastamise, hooldamise, kaitseklassi jm) kohta leiate vastava tootja teabelehelt. Lisateavet vt jaotisest 7.1. B.- Hingamisteede kaitse Joonis Isikukaitsevahend Märgistamine CEN-standard Märkused Hingamisteede kaitsevahendid kohustuslikud C.- Käte erikaitse Respiraator gaaside, aurude ja osakeste jaoks EN 149:2001+A1:2009 EN 405:2001+A1:2009 Asendage, kui märkate hingamise raskenemist ja/või tunnete saasteaine maitset või lõhna. Joonis Isikukaitsevahend Märgistamine CEN-standard Märkused Kaitsekindad kohustuslikud MITMEKORDSELT kasutatavad kemikaalikindlad kaitsekindad EN ISO 374-1:2016 EN :2015 EN 420:2003+A1:2009 Tootja poolt ette nähtud läbilöögi aeg peab ületama toote kasutusperioodi. Ärge kasutage kaitsekreeme, kui toode on nahaga kokku puutunud. Kuna toode kujutab endast erinevate ainete segu, siis ei saa kinnaste valmistamismaterjali vastupanujõudu eelnevalt usaldusväärselt välja arvutada ning seega tuleb see teha kindlaks enne kasutamist. D.- Silmade ja näo kaitse Joonis Isikukaitsevahend Märgistamine CEN-standard Märkused Näokaitse kohustuslik E.- Kehaline kaitse Kaitsemask EN 166:2001 EN 167:2001 EN 168:2001 EN ISO 4007:2018 Puhastage igapäevaselt ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja juhistele. Joonis Isikukaitsevahend Märgistamine CEN-standard Märkused Kogu keha kaitsevahendid kohustuslikud Ühekordsed kaitserõivad, mis kaitsevad kemikaaliohtude eest ning on antistaatiliste ja tulekindlate omadustega EN ,2,3 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO :2004/A1:2010 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 EN ISO 13688:2013 EN 464:1994 Ainult professionaalseks kasutuseks. Puhastage regulaarselt vastavalt tootja juhistele. Lk 5/12

6 8 JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE (jätkub) Joonis Isikukaitsevahend Märgistamine CEN-standard Märkused Kaitsejalatsid kohustuslikud Kaitsejalatsid, mis kaitsevad kemikaaliohtude eest ning on antistaatiliste ja kuumakindlate omadustega F.- Täiendavad erakorralised meetmed EN ISO 13287:2012 EN ISO 20345:2011 EN :2019 Asendage kaitsejalatsid kohe, kui märkate kahjustuste märke. Erakorraline meede Standardid Erakorraline meede Standardid Avariidušš ANSI Z358-1 ISO :2011, ISO :2011 Silmapesukohad DIN ISO :2011, ISO :2011 Keskkonna kokkupuute ohje: Vastavalt õigusaktidele, mis käsitlevad keskkonnakaitset, on soovitatav vältida nii toote kui ka selle mahuti keskkonda sattumist. Lisateavet vt jaotisest 7.1.D Lenduvad orgaanilised ühendid: Sellel tootel on direktiivi 2010/75/EÜ alusel järgmised omadused: LOÜ (tarne): LOÜ tihedus: 20 ºC: Keskmine süsinikuaatomite arv: Keskmine molekulmass: 17,92 % kaal 182,77 kg/m³ (182,77 g/l) Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane 9 JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta: Välimus: Füüsiline olek 20 ºC juures: Aerosool Välimus : Ei ole saadaval Värvus: Ei ole saadaval Lõhn : Ei ole saadaval Lõhnalävi: Ei ole asjakohane * Volatiilsus: Keemise algpunkt ja keemisvahemik: -12 ºC (Propellent) Aururõhk 20 ºC: Ei ole asjakohane * Aururõhk 50 ºC: Ei ole asjakohane * Aurustumiskiirus 20 ºC: Ei ole asjakohane * Toote kirjeldus: Tihedus 20 ºC: 1020 kg/m³ Suhteline tihedus 20 ºC: Ei ole asjakohane * Dünaamiline viskoossus: 20 ºC: Ei ole asjakohane * Kinemaatiline viskoossus: 20 ºC: Ei ole asjakohane * Kinemaatiline viskoossus: 40 ºC: Ei ole asjakohane * Kontsentratsioon: Ei ole asjakohane * ph: Ei ole asjakohane * Auru tihedus 20 ºC: Ei ole asjakohane * Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) 20 ºC: Ei ole asjakohane * Lahustuvus vees: 20 ºC: Ei ole asjakohane * Lahustuvusnäitajad: Ei ole asjakohane * *Ei ole toote olemuse tõttu asjakohane, ohtude olemuse kohta puudub teave. Lk 6/12

7 9 JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub) Lagunemistemperatuur: Ei ole asjakohane * Sulamis-/külmumispunkt : Ei ole asjakohane * Mahuti surve: Ei ole asjakohane * Plahvatusohtlikkus: Ei ole asjakohane * Oksüdeerivus: Ei ole asjakohane * Tuleohtlikkus: Leekpunkt: -83 ºC (Propellent) Süttivus (tahke, gaasiline): Ei ole asjakohane * Isesüttimistemperatuur: 460 ºC (Propellent) Alumine süttivuspiir: Ei ole asjakohane * Ülemine süttivuspiir: Ei ole asjakohane * Plahvatusohtlikkus: Alumine plahvatuspiir: Ei ole asjakohane * Ülemine plahvatuspiir: Ei ole asjakohane * 9.2 Muu teave: Pindpinevus: 20 ºC: Ei ole asjakohane * Murdumisnäitaja: Ei ole asjakohane * *Ei ole toote olemuse tõttu asjakohane, ohtude olemuse kohta puudub teave. 10 JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME 10.1 Reaktsioonivõime: Ohtlikke reaktsioone ei ole oodata, kui kemikaalide hoidmisel järgitakse järgmisi tehnilisi juhiseid. Vt punkt Keemiline stabiilsus: Ladustamise, käitlemise ja kasutamise tingimustes keemiliselt stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: Nendel tingimustel ei toimu ohtlike reaktsioone, mis võivad eeldatavalt tekitada survet ega liigset temperatuuri Tingimused, mida tuleb vältida: Kohaldatakse toatemperatuuril käitlemist ja hoidmist: Löögid ja hõõrdumine Kokkupuude õhuga Temperatuuri tõus Päikesevalgus Niiskus Ei kohaldu Ei kohaldu Põlemisoht Vältige otsesest mõju Ei kohaldu 10.5 Kokkusobimatud materjalid : Happed Vesi Oksüdeerivad materjalid Põlevad materjalid Muud Vältida tugevaid happeid Ei kohaldu Vältige otsesest mõju Ei kohaldu 10.6 Ohtlikud lagusaadused : Vältida leeliseid või tugevaid aluseid Vaata konkreetsete laguproduktide kohta punkte 10.3, 10.4 ja Olenevalt lagunemistingimustest võivad erituda keerulised kemikaalisegud: süsinikdioksiid (CO2), süsinikmonooksiidi ja muud orgaanilised ühendid. 11 JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta : Segu enda toksikoloogiliste omadustega seotud uuringuandmed pole saadaval Sisaldab glükoole. Kuna on olemas tervisele kahjulike mõjude oht, on soovitatav aure pikemalt mitte sisse hingata. Ohtlik mõju tervisele: Korduva, pikaajalise või soovitatud töökeskkonna piirnormidest suuremas kontsentratsioonis kokkupuute korral võib see kahjustada tervist olenevalt kokkupuute viisist: A- Allaneelamine (akuutne mõju): Lk 7/12

8 11 JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA (jätkub) - Akuutne toksilisus: Märkimisväärse koguse allaneelamine võib põhjustada kurguärritusi, kõhuvalusid, iiveldamist ja oksendamist. - Sööbivus / Ärritatavus: Märkimisväärse koguse allaneelamine võib põhjustada kurguärritusi, kõhuvalusid, iiveldamist ja oksendamist. B- Sissehingamine (akuutne mõju): - Akuutne toksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid see sisaldab aineid, mis on klassifitseeritud sissehingamisel ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3. - Sööbivus / Ärritatavus: Põhjustab hingamisteede ärritusi, mis pole tavaliselt pöördumatud ja ärritab ainult ülemisi hingamisteid. C- Kokkupuude naha ja silmadega (akuutne mõju): - Kokkupuude nahaga: Põhjustab nahaärritusi. - Kokkupuude silmadega: Põhjustab kokkupuutel silmakahjustusi. D- CMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktsioonitoksilisus): - Kartsenogeenne: Kokkupuude tootega võib põhjustada vähki. Lisateavet võimalike tervisemõjude kohta vt jaotisest 2. IARC: 4,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (3) - Mutageenne: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, sest see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle mõju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3. - Reproduktiivne toksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, sest see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle mõju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3. E- Sensibiliseerivad mõjud: - Hingamisteede (kaudu): Pikenenud kokkupuude võib põhjustada eriomast hingamisteede ülitundlikkust - Naha (kaudu): Pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilise kontaktdermatiiti. F- Mürgisus sihtelundi suhtes (STOT) - ühekordne kokkupuude: Põhjustab hingamisteede ärritusi, mis pole tavaliselt pöördumatud ja ärritab ainult ülemisi hingamisteid. G- Mürgisus sihtelundi suhtes (STOT) - korduv kokkupuude: - Mürgisus sihtelundi suhtes (STOT) - korduv kokkupuude: Kokkupuude kõrge kontsentratsiooniga võib põhjustada kesknärvisüsteemi kahjustusi, peavalusid, uimasust, peapööritust, iiveldust, oksendamist, segasust ja tõsistel juhtudel teadvusekadu. - Nahk: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, sest see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle mõju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3. H- Oht sissehingamisel: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, sest see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle mõju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3. Muu teave: Ei ole asjakohane Konkreetne toksikoloogiline teave ainete kohta: Identifitseerimine Äge mürgisus Liik Glycerol, propoxylated LC50 suu kaudu 500 mg/kg (ATEi) CAS: LD50 naha kaudu >2000 mg/kg EL: LC50 sissehingamise >20 mg/l (4 h) TCPP_Tris (2-kloro-1-metüületüül) fosfaat-mitmekordne aine LC50 suu kaudu 632 mg/kg Rott CAS: Mittekohaldatav LD50 naha kaudu >2000 mg/kg EL: LC50 sissehingamise >20 mg/l (4 h) 4,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues LC50 suu kaudu >2000 mg/kg CAS: LD50 naha kaudu >2000 mg/kg EL: Mittekohaldatav LC50 sissehingamise 11 mg/l (4 h) (ATEi) Isobutane LC50 suu kaudu >2000 mg/kg CAS: LD50 naha kaudu >2000 mg/kg EL: LC50 sissehingamise >5 mg/l (4 h) Propaan LC50 suu kaudu >2000 mg/kg CAS: LD50 naha kaudu >2000 mg/kg EL: LC50 sissehingamise >5 mg/l (4 h) Lk 8/12

9 11 JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA (jätkub) Identifitseerimine Äge mürgisus Liik Dimethyl ether LC50 suu kaudu >2000 mg/kg CAS: LD50 naha kaudu >2000 mg/kg EL: LC50 sissehingamise 308,5 mg/l (4 h) Rott Ägeda mürgisuse hinnang (ATE mix): ATE mix Koostisaine(te)st, mille mürgisus ei ole teada Suukaudne 1439,14 mg/kg (Arvutusmeetod ) 0 % Naha kaudu >2000 mg/kg (Arvutusmeetod ) Mittekohaldatav Sissehingamine 29,71 mg/l (4 h) (Arvutusmeetod ) 0 % 12 JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE Eksperimentaalne teave segu ökotoksikoloogiliste omaduste kohta ei ole saadaval 12.1 Toksilisus: Ei ole saadaval 12.2 Püsivus ja lagunduvus : Ei ole saadaval 12.3 Bioakumulatsioon : Identifitseerimine Bioakumulatsiooni potentsiaal Isobutane BCF 27 CAS: Pow log 2,76 EL: Potentsiaal Madal Propaan BCF 13 CAS: Pow log 2,86 EL: Potentsiaal Madal 12.4 Liikuvus pinnases: Identifitseerimine Absorptsioon/desorptsioon Volatiilsus Dimethyl ether Koc Ei ole asjakohane Henry Ei ole asjakohane CAS: Järeldus Ei ole asjakohane Kuiv muld Ei ole asjakohane EL: Pindpinevus 1,136E-2 N/m (25 ºC) Niiske muld Ei ole asjakohane Isobutane Koc 35 Henry ,75 Pa m³/mol CAS: Järeldus Väga kõrge Kuiv muld Jah EL: Pindpinevus 9,84E-3 N/m (25 ºC) Niiske muld Jah Propaan Koc 460 Henry 71636,78 Pa m³/mol CAS: Järeldus Mõõdukas Kuiv muld Jah EL: Pindpinevus 7,02E-3 N/m (25 ºC) Niiske muld Jah 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine: Toode ei vasta PBT / vpvb kriteeriumitele 12.6 Muud kahjulikud mõjud : Ei ole kirjeldatud 13 JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid : Kood Kirjeldus Jäätmeklass (Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014) * Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis Ohtlik Jäätme liik (Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014): HP3 Tuleohtlik, HP5 Mürgisus sihtelundi suhtes/hingamiskahjustusi tekitav mürgisus, HP6 Äge mürgisus, HP7 Kantserogeenne, HP13 Sensibiliseeriv, HP4 Ärritav nahka ärritav ja silmi kahjustav Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine): Lk 9/12

10 13 JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS (jätkub) Konsulteerige hindamis- ja kõrvaldamistoimingute osas volitatud jäätmekäitlejaga kooskõlas 1. ja 2. lisaga (direktiiv 2008/98/EÜ, Jäätmeseadus, Avaldamismärge: RT I, , 43). Koodi alusel (2014/955/EL) ja juhul kui mahuti on olnud otseses kokkupuutes tootega, töödeldakse seda samamoodi nagu tegelikku toodet. Muidu käideldakse seda ohutu jäägina. Kanalisatsiooni kaudu kõrvaldamine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2. Jäätmekäitluseeskirjad: Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on ühenduse või riigi jäätmekäitlussätted esitatud Ühenduse õigusaktid Direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014 Eesti õigusaktid: Jäätmeseadus (Avaldamismärge: RT I, , 43), Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu (Avaldamismärge: RT I, , 11) 14 JAGU: VEONÕUDED Ohtlike kaupade maismaatransport: ADR 2019 ja RID 2019 alusel: Ohtlike kaupade meretransport: IMDG alusel: Ohtlike kaupade lennutransport: IATA/ICAO 2019 alusel: ÜRO number: UN1950 ÜRO veose tunnusnimetus : AEROSOLS, flammable Transpordi ohuklass(id) : 2 Sildid: 2.1 Pakendirühm: N/A Keskkonnaohud : Ei Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimäärused: 190, 327, 344, 625 Tunneli piirangu kood: D Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9 Piiratud koguses: 1 L Transportimine mahtlastina Ei ole asjakohane kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga: ÜRO number: UN1950 ÜRO veose tunnusnimetus : AEROSOLS, flammable Transpordi ohuklass(id) : 2 Sildid: 2.1 Pakendirühm: N/A Keskkonnaohud : Ei Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimäärused: 190, 277, 327, 344, 63, 959 EmS-koodid: F-D, S-U Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9 Piiratud koguses: 1 L Segregatsioonirühm: Ei ole asjakohane Transportimine mahtlastina Ei ole asjakohane kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga: ÜRO number: UN1950 ÜRO veose tunnusnimetus : AEROSOLS, flammable Transpordi ohuklass(id) : 2 Sildid: 2.1 Pakendirühm: N/A Keskkonnaohud : Ei Eriettevaatusabinõud kasutajatele Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9 Transportimine mahtlastina Ei ole asjakohane kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga: Lk 10/12

11 15 JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid: Kandidaataineid, mille osas taotletakse autoriseerimist määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt: Ei ole asjakohane REACH (lubatud ainete loetelu) lisas IV olevad ained ja aegusmiskuupäev : Ei ole asjakohane Määrus (EÜ) nr 1005/2009, osoonikihti kahandavate ainete osas: Ei ole asjakohane Artikkel 95, MÄÄRUS (EL) nr 528/2012: Ei ole asjakohane NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 649/2012, seoses ohtlike keemiatoodete impordi ja ekspordiga: Ei ole asjakohane Seveso III: Jaotis Kirjeldus Madalama tasandi nõuded Kõrgema tasandi nõuded P3a TULEOHTLIKUD AEROSOOLID Teatavate ohtlike ainete ja segude kaubanduslikud ja kasutamisega seotud piirangud (REACHi XVII lisa, etc...): Sisaldab rohkem kui 0,1% ainet 4,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues massi järgi. Seda toodet ei tohi levitada praeguses vormis üldsusele pärast 27. detsembrit 2010, kui pakend ei sisalda kaitsekindaid, mis vastavad Euroopa Nõukogu direktiivis 89/686/EMÜ toodud nõuetele. Ei tohi kasutada: dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valgus- või värviefektide andmiseks eri faaside abil, näiteks dekoratiivlampides ja - tuhatoosides; triki- ja pilatoodetes; ühe või mitme osalejaga mängudes ega üheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks. Erisätted inimestele või keskkonna kaitsmiseks: Soovitatav on kasutada käesolevas ohutuskaardis sisalduvate teavet kui andmeid, mida kasutati aine ohtlikkuse hindamiseks kohalikes oludes, et võtta töötlemise, kasutamise, hoidmise ja hävitamise osas vajalikud riskiennetusmeetmed. Muud õigusaktid: Kemikaaliseadus (Avaldamismärge: RT I, , 67) Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord (Avaldamismärge: RT I, , 21) Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord (Avaldamismärge: RT I, , 22). Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele (Avaldamismärge: RT I, , 3) Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid (Avaldamismärge: RT I, , 3) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (Avaldamismärge: RT I, , 16) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks (Avaldamismärge: RT I, , 18) Nõukogu direktiiv, 20. mai 1975, aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Komisjoni direktiiv 94/1/EÜ, 6. jaanuar 1994, millega kohandatakse tehnilisi üksikasju nõukogu direktiivis 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Komisjoni direktiiv 2008/47/EÜ, 8. aprill 2008, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Komisjoni direktiiv 2013/10/EL, 19. märts 2013, millega muudetakse nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, et kohandada selle direktiivi märgistamisalaseid sätteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist KOMISJONI DIREKTIIV (EL) 2016/2037,21. november 2016,millega muudetakse nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ seoses aerosoolimahutites lubatava maksimaalse rõhuga ning selle märgistamisnõuete kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Tarnija ei ole kemikaaliohutust hinnanud. 16 JAGU: MUU TEAVE idega seotud seadused: Käesolev ohutuskaart on koostatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (Määruse (EÜ) nr 2015/830) II lisaga (ohutuskaartide koostamise juhis). Riskimaandusvõimaluste muudatused on seotud eelmise ohutuskaardiga. : Ei ole asjakohane Lõigus kajastuvad õiguslikud klauslid: Lk 11/12

12 16 JAGU: MUU TEAVE (jätkub) H315: Põhjustab nahaärritust H334: Sissehingamisel võib pöhjustada allergia- või astma sümptomeid voi hingamisraskusi H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni H351: Arvatavasti põhjustab vähktõbe H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H373: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel H302: Allaneelamisel kahjulik H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda H222: Eriti tuleohtlik aerosool H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust Lõigus kajastuvad õiguslikud klauslid: Väljatoodud laused ei viita tootele, vaid on teavet sisaldav pealkiri, mis viitab 3.jaos olevatele individuaalsetele koostisosadele CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008: Acute Tox. 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik Acute Tox. 4: H332 - Sissehingamisel kahjulik Carc. 2: H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe Eye Irrit. 2: H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust Flam. Gas 1: H220 - Eriti tuleohtlik gaas Press. Gas: H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada Resp. Sens. 1: H334 - Sissehingamisel võib pöhjustada allergia- või astma sümptomeid voi hingamisraskusi Skin Irrit. 2: H315 - Põhjustab nahaärritust Skin Sens. 1: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni STOT RE 2: H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel STOT SE 3: H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Klassifitseerimise kord: Skin Irrit. 2: Arvutusmeetod Resp. Sens. 1: Arvutusmeetod Skin Sens. 1: Arvutusmeetod Carc. 2: Arvutusmeetod STOT SE 3: Arvutusmeetod STOT RE 2: Arvutusmeetod Acute Tox. 4: Arvutusmeetod Aerosol 1: Arvutusmeetod Aerosol 1: Arvutusmeetod Eye Irrit. 2: Arvutusmeetod Nõuanded koolituste osas: Soovitatav on miinimumkoolitus, et vältida tööstusriske seda toodet kasutavatele töötajatele eesmärgiga hõlbustada neile käesoleva ohutuskaardi ja toote märgistuse mõistmist ja tõlgendamist. Peamised bibliograafilised allikad: Akronüümid ja lühendid: ADR: ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon KHT:Keemiline hapnikutarve BHT5: 5 päeva biokeemiline hapnikutarve BCF: biokontsentratsiooni tegur LD50: surmav annus 50 LC50: surmav kontsentratsioon 50 EC50: tõhus kontsentratsioon 50 Log POW: jaotuskoefitsient süsteemis n-oktanool-vesi Koc: orgaanilise süsiniku jaotuskoefitsient Kont.: Kontsentratsioon Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel, tehnilistel teadmistel ja Euroopa ja teatava riigi tasandil kehtivatel õigusaktidel, ilma et oleks võimalik tagada selle õigsust. Teavet ei saa pidada toote omaduste garantiiks, see on lihtsalt ohutusnõuete kirjeldus. Selle toote kasutajatele suunatud töötervishoiu metoodika ja tingimused ei ole meiele teada ega juhitavad; see on vaid kasutaja vastutus võtta kõik vajalikud meetmed, et täita kemikaalide töötlemiseks, hoidmiseks, kasutamiseks ja kõrvaldamiseks vajalikud õiguslikud nõuded. Selle ohutuskaardi teave viitab vaid sellele tootele ja seda ei tohiks kasutada ohutuskaardil nimetamata otstarbeks. -DOKUMENDI LÕPP- Lk 12/12

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Ohutuskaart: Kaaliumhüdroksiidi lahus 0,1 N metanoolis

Ohutuskaart: Kaaliumhüdroksiidi lahus 0,1 N metanoolis Versioon: 2.0 et Asendab... versiooni: 30.11.2015 Versioon: (1) koostamise kuupäev: 30.11.2015 Muudetud: 09.05.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

msds1207-OTTOPUR-Cleaner(EE))

msds1207-OTTOPUR-Cleaner(EE)) Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine/preparaadi kasutamine Puhastusvahend 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Tootja/Tarnija: Hermann Otto GmbH

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Ohutuskaart: DW-347

Ohutuskaart: DW-347 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubanduslik nimetus Registreerimisnumber (REACH) (elektroodid täidistraadiga kaarkeevituseks) mitte tähtsust omav (segu) 1.2

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Versiooni nr 6 Koostamise kuupäev 05/06/2017 Trükkimise kuupäev 22/11/2018 Leht 1 /16 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT

Versiooni nr 6 Koostamise kuupäev 05/06/2017 Trükkimise kuupäev 22/11/2018 Leht 1 /16 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT Leht 1 /16 OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/TEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote identifitseerimine: Toote kood: PR 042/M Toote nimi: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/15 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: Kauba nimetus: BANARG 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT Leht 1 /10 OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/TEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote identifitseerimine: Toote kood: PR 152 Toote nimi: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem