Microsoft Word - Document in Unnamed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Document in Unnamed"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib ka olla selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on VALOCORDIN DIAZEPAM ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutamist 3. Kuidas VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5 Kuidas VALOCORDIN DIAZEPAM i säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on VALOCORDIN DIAZEPAM ja milleks seda kasutatakse VALOCORDIN DIAZEPAM kuulub bensodiasepiinide rühma. Bensodiasepiine kasutatakse haigusseisundite raviks, millega kaasnevad sisemine pinge, erutus või ärevusseisundid. VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutatakse: - Ärevusseisundite korral - Alkoholi võõrutusnähtude korral - Skeletilihaste spastilisuse ja spasmide korral 2. Mida on vaja teada enne VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutamist Ärge võtke VALOCORDIN DIAZEPAM i - kui olete diasepaami, teiste bensodiasepiinide või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. - kui teil on varem esinenud alkohol- või ravimsõltuvus - kui teil on äge mürgistus alkoholi-, uinuti-, valuvaigistite või mõne muu psühhotroopse ravimiga (neuroleptikumid, antidepressandid, liitiumit sisaldavad ravimid) - kui teil on raske lihasnõrkus (Myasthenia gravis) - kui teil on raske hingamispuudulikkus - kui teil on uneapnoe sündroom (kui hingamine peatub teatud perioodil magamise ajal) - kui teil on raske maksapuudulikkus - vastsündinutel ja alla 1aasta vanustel lastel Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. VALOCORDIN DIAZEPAM i tuleb kasutada ettevaatusega: - liikumisel ja kõndimisel esinevate koordinatsioonihäirete (terebellaarne ja spinaalne ataksia) korral. - maksa- ja neerufunktsiooni häire korral

2 - vereringe ja hingamisfunktsiooni häire korral Ravi ajal bensodiasepiinidega ei tohi kasutada alkoholi ega ravimeid, millel on kesknärvisüsteemi rahustav efekt. Nende samaaegne kasutamine võib viia VALOCORDIN DIAZEPAM i toime tugevnemisele, mis võib põhjustada teadvuse kadu ning südamevereringe ja/või hingamisfunktsiooni häirumise vajades erakorralist ravi. Mitte kõik pinge, ärevus ja erutusseisundid ei vaja medikamentoosset ravi. Sageli on need mõne teise füüsilise või vaimse haiguse väljenduseks ning neid saab mõjutada teiste meetoditega või põhihaiguse raviga. Tolerantsuse tekkimine Toime kadumine (tolerantsus) võib tekkida pärast bensodiasepiinide korduvat kasutamist pikemalt kui mõne nädala jooksul. Sõltuvuse tekkimine Bensodiasepiinide kasutamine põhjustab psühholoogilist ja füüsilist sõltuvust. See ei kehti mitte ainult suurte annuste vaid ka terapeutiliste annuste kasutamisel. Sõltuvuse tekke risk suureneb annuste suurenedes ja ravi pikenemisel. Kui Teil on sõltuvusalkoholist või ravimitest, mis pidurdavad kesknärvisüsteemi, ei tohi VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutada, välja arvatud ägedate võõrutusnähtude korral. Ärajätunähud Sõltuvuse tekkimise järgselt kaasnevad ravi järsul katkestamisel ärajätunähud. Need võivad avalduda peavalu, lihasvalu, ekstreemse ärevuse, pinge, rahutuse, unehäirete, higistamise, värinate, meeleolu kõikumise, segaduse ning ärrituvusena. Rasketel juhtudel võivad tekkida reaalsuse kadumine, isiksuse häired, ülitundlikkus valguse, heli ja füüsilise kontakti suhtes, jäsemete kangus ja tundlikkuse häired jäsemetel (paresteesia), hallutsinatsioonid või epileptilised seisundid. Mööduvad ärajätunähud (taastekke fenomen) võivad tekkida ka pärast lühiajalise ravi järsku katkestamist, mil ravieelsed sümptomid uuesti ilmnevad. Nendega võivad kaasneda ka teised reaktsioonid nagu meeleolu muutused, ärevus ja rahutus. Kuna ärajätunähtude tekkimise risk on suurem ravi järsul katkestamisel, soovitatakse annust vähendada järk-järgult. Amneesia Bensodiasepiinid võivad indutseerida ajutise mälu kaotuse (anterograadse amneesia) tekkimist. See tähendab, et mitme tunni jooksul pärast ravimi võtmist patsient ei pruugi mäletada teatud toiminguid. Risk suureneb annuste tõustes ning seda saab vähendada piisava katkestamatu une võimaldamisega 7 8 tunni jooksul. Psühhiaatrilised ja paradoksaalsed reaktsioonid Bensodiasepiinravi ajal võivad tekkida eriti vanemaealistel patsientidel ja lastel (vt lõik 4) nn paradoksaalsed reaktsioonid (vastupidine efekt), nagu rahutus, ärrituvus, agressiivsus, raev, unehäired, halvad unenäod, hallutsinatsioonid, ebaadekvaatne käitumine ning teised käitumishäired. Selliste sümptomite tekkimisel tuleb ravi diasepaamiga katkestada. Psühhoosid VALOCORDIN DIAZEPAM i ei soovitata kasutada psühholoogiliste vüi emotsionaalsete häirete (psühhooside) esmavaliku raviks. Depressioon

3 Bensodiasepiine ei tohi kasutada ainuravina depressiooniraviks või ärevusega kaasneva depressiooni raviks. Kui ei kasutada adekvaatset antidepressiivset ravi, võivad teatud tingimustel depressiooni sümptomid tugevneda (suureneb suitsiidirisk). Lapsed ja noorukid Lapsed ja noorukid võivad VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutada ainult arsti korraldusel. Eakad Ettevaatus kasutamisel on vajalik vanemaealistel patsientidel, kukkumisriski tõttu, eriti kui öösiti üles tõusta (vt lõik 3 Kuidas VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutada) Muud ravimid ja VALOCORDIN DIAZEPAM Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Samaaegne teiste kesknärvisüsteemi toimivate ravimite kasutamine põhjustab toime vastastikust tugevnemist: - Unerohud, rahustid, valuvaigistid, narkootikumid - Vaimse ja psühhiaatriliste haiguste ravimid (neuroleptikumid, antidepressandid, liitiumit sisaldavad ravimid) - Krambiravimid (antiepileptikuid) - Ärevuse vastased ravimid (anksiolüütikumid) - Teatud allergiavastased ravimid (sedatiivsed antihistamiinikumid) - 4-hüdroksübutanoid hape (sodium oksübaat) - HIV proteaasi infibiitorid VALOCORDIN DIAZEPAM i toime võib tugevneda samaaegsel kasutamisel ravimitega, mis inhibeerivad teatud maksaensüüme (nagu nt. tsimetidiin, omeprasool, disulfiraam, ketokonasool, fluvoksamiin, fluoksetiin) Ensümaatilise induktsiooni tõttu võivad fenobarbitaal ja fenütoiin (sedatiivsed uinutid) kiirendada diasepaami metabolismi (toime väheneb). Suitsetajatel võib VALOCORDIN DIAZEPAM i eritumine olla kiirem. Teofülliin (ravim, mida kasutatakse hingamissüsteemi haiguste ja astma korral) võib nõrgendada bensodiasepiinidest indutseeritud sedatatsiooni. VALOCORDIN DIAZEPAM võib tugevdada järgmiste ravimite toimet. - Kombineerimine narkootiliste valuvaigistitega võib põhjustada eufooriliste toimete intensiivistumist ning põhjustada seeläbi sõltuvuse teket. - Lihastoonust alandavate ravimite (lihaslõõgastid) toime tugevneb, eriti eakate ja suuremate annuste puhul (kukkumise risk) - Fenütoiin (krambivastane ravim). Harvadel juhtudel võib toime tugevneda. - Diasepaam võib inhibeerida levodopa (kasutatakse parkinsonismi ravis) toimet. Patsientidel, kes saavad pikaajalist ravi teiste ravimitega nagu nt. tsentraalselt toimivad vererõhku langetavad ravimid, beetablokaatorid (vererõhu langetamise ravimid), antikoagulandid (vere hüübimist takistavad ravimid), südame glükosiidid (südame tööd mõjutavad ravimid), ei saa koostoimete viisi ning ulatust hinnata. Seetõttu on vajalik nende ravimite samaaegsel kasutamisel eriline ettevaatlikkus, eriti ravi alustamisel. Raviarstil on vajalik välja selgitada nende ravimite kasutamine enne diasepaami määramist.

4 Diasepaami ja tema metaboliitide aeglase eritumise tõttu võivad koostoimed tekkida ka pärast ravi lõppemist. VALOCORDIN DIAZEPAM i samaaegne kasutamine koos opioididega (tugevad valuvaigistid, asendusravi ravimid, mõned köhavastased ravimid) suurendab unisuse, hingamisraskuste (respiratoorne depressioon) ning kooma tekke riski ning võib olla eluohtlik. Seetõttu tohib sedatiivseid ravimeid samaaegselt kasutada koos opioididega ainult juhul kui alternatiivseid ravivõimalused puuduvad. Siiski, kui teie arst on teile määranud VALOCORDIN DIAZEPAM i koos opioididega, peavad samaaegse ravi annused ja kestus olema piiratud. Palun teavitage oma arsti kõikidest opioide sisaldavatest ravimitest, mida te võtate ning järgige hoolikalt arsti poolt soovitatud annuseid. Kasulik on teavitada oma sõpru või lähedasi, et nad oleks teadlikud eelpool loetletud sümptomitest. Selliste sümptomite tekkimisel pöörduge kohe arsti poole. VALOCORDIN DIAZEPAM koos toidu, joogi ja alkoholiga. Samaaegsel alkoholi kasutamisel võivad diasepaami toimed ettearvamatult tugevneda ja muutuda, mistõttu tuleb samaaegset alkoholi kasutamist vältida. Rasedus, imetamine ja viljakus Kui Te olete rase või toidate rinnaga last, arvate, et võite olla rase või plaanite rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist e nõu oma arsti või apteekriga. Rasedus Raseduse ajal võib VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutada suure ettevaatusega ainult hädavajadusel, kui teie arst peab seda vajalikuks. VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutamine suurtes annustes enne sünnitust, sünnituse ajal või pikaajalisel kasutamisel raseduse ajal võib põhjustada negatiivset toimet vastsündinu seisundile ja käitumisele (nagu nt. imemis- ja hingamisraskudes, lihastoonuse vähenemine ja kehatemperatuuri langus). Imetamine VALOCORDIN DIAZEPAM i ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal, kuna ta eritub rinnapiima. Ravi vajaduse korral tuleb konsulteerida arstiga rinnaga toitmine lõpetamise suhtes. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ravi ajal VALOCORDIN DIAZEPAM iga ärge juhtige autot, sest: sedatsioon, amneesia, kontsentratsioonivõime langus, lihasfunktsioonide pärssimine võivad kahjustada autojuhtimise ning masinate käsitsemise võimet. Toimeaine ja metaboliitide pikk eliminatsiooniaeg organismist võib põhjustada jääknähtude esinemist isegi pärast küllaldaselt pikka uneperioodi. Ravi ajal VALOCORDIN DIAZEPAM iga ärge käsitsege masinaid või mehhanisme. Oluline teave mõningate VALOCORDIN DIAZEPAM i koostisainete suhtes See ravim sisaldab sisaldab väikestes kogustes (39 mahu%) alkoholi. 3. Kuidas VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutada Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

5 Annustamine sõltub patsiendi individuaalsest reaktsioonist, vanusest, kehakaalust, haiguse laadist ning raskusest. Annus peab olema võimalikult väike ning ravi kestus võimalikult lühike. Kui ei ole määratud teisiti, tavaline annus on: Ärevusseisundite sümptomaatiliseks raviks Ambulatoorne ravi: Reeglina alustatakse ravi 3 mg diasepaamiga (vastavalt 9 tilka) ööpäevas jaotatuna üksikannuseks, nt võttes hommikul ja õhtul. Vajadusel võib arst annust suurendada, kuni piisava toime tekkimiseni kuni maksimaalselt 10 mg diasepaamini (28 tilka) ööpäevas jaotatuna 4 5 üksikannuseks. Suuremaid annuseid võib kasutada ainult harvadel juhtudel (nt. psühhiaatriliste ja neuroloogiliste häiretega patsientidel) ning statsionaarsetes tingimustes. Statsionaarne ravi: Raskete ärevusseisunditega patsientidel võib annust järk-järgult suurendada mg diasepaamini (vastavalt tilka) ööpäevas jaotatuna 3 6 üksikannuseks. Unehäirete raviks, mis on seotud ägedate ja krooniliste pinge, erutus ja ärevusseisunditega: Täiskasvanud võtavad 5 10 mg diasepaami (vastavalt tilka) enne magamaminekut. Skeletilihaste spastilisus Ravi alustamisel võtavad täiskasvanud mg diasepaami ööpäevas (28 56 tilka) jaotatuna 2 4 üksikannuseks. Ravi jätkamisel võtavad täiskasvanud 5 10 mg diasepaami ööpäevas (14 28 tilka) üksikannusena või jaotatuna kaheks annuseks. Alkoholi võõrutusnähud 10 mg 3 4 korda päevas esimesel ravipäeval, 5 mg 3 4 korda päevas teisel ravipäeval. Ravimit võib manustada ka üksikannusena 5 20 mg, vajadusel uuesti ühekordselt 2 4 tunni pärast Patsientide erirühmad Kõrges vanuses, halvas üldseisundis, ajuhaigustega, maksa-, neeru-, vereringe- ja hingamispuudulikkusega patsiendid, üle 1 aastased lapsed ja kuni 14 aastased noorukid peavad kasutama palju väiksemaid annuseid, alustades 4 tilga manustamisega (vastavalt ca.1.5 mg diasepaami, kasutades maksimaalselt 5 mg diasepaami (vastavalt 14 tilka). Manustamisviis Verikaalne tilguti: annustamiseks hoida pudelit vertikaalselt tagurpidi. Tilku võtta lahustamata kasutades lusikat või lahustada väheses koguses vees enne või pärast sööki. Õhtul tuleb võtta tilku umbes pool tundi enne magamaminekut ning mitte võtta täis kõhuga, kuna see võib pikendada ravitoime tekkimist ning pikendada toimet (kurnatus, kontsentratsiooniraskused) järgmisel hommikul. Kui Te saate ambulatoorset ravi pinge, erutuse või ärevuse vastu, peaksite VALOCORDIN DIAZEPAM i võtma eeskätt õhtuti. Kui Te saate statsionaarset ravi pinge, erutuse või ärevuse vastu, peaksite VALOCORDIN DIAZEPAM i võtma jaotatuna üksikannusteks kogu päeva jooksul toidukordadest eraldi. Ravi kestus Üldiselt peaks olema ravi kestus olema võimalikult lühike, mõni päev kuni kaks nädalat ning ei tohiks ületada nelja nädalat, ravi lõpetamise periood kaasa arvatud. Ravi kestust ei tohiks pikendada üle selle perioodi ilma patsiendi seisundi hindamiseta arsti poolt. VALOCORDIN DIAZEPAM ravi katkestamisel pärast pikemaajalist kasutamist (rohkem kui 1 nädala jooksul) tuleks annust järk-järgult vähendada. Kuna võivad tekkida ärajätunähud (vt lõik 4 Võimalikud kõrvaltoimed)

6 Konsulteerige oma raviarsti või apteekriga, kui teile tundub, et Valocordin-Diazepam toime on liiga tugev või liiga nõrk. Kui te võtate VALOCORDIN DIAZEPAM i rohkem kui ette nähtud Kui te olete VALOCORDIN DIAZEPAM i võtnud rohkem kui ette nähtud, kontakteeruge kohe arstiga. Bensodiasepiinide kasutamine võib tavaliselt põhjustada peapööritust, ebakindlat kõnnakut, artikulatsiooniprobleeme ja tahtmatuid silmade liigutusi. Diasepaami üleannustamine ei ole reeglina eluohtlik (välja arvatud juhul, kui võetud on mitut erinevat ravimit). Diasepaami üleannustamine võib põhjustada reflekside puudumisele, hingamisseiskumisele, vererõhu langusele, vereringe ja hingamise puudulikkusele, samuti teadvuse kadumiseni (kooma), mis väga harvadel juhtudel võib olla letaalne. Kooma kestab tavaliselt ainult mõne tunni, kuid võib kesta kauem ja olla kriitilise kuluga, eriti vanemaealistel inimestel. Besnodiasepiinidest põhjustatud hingamist pärssiv toime võib olla tugevam eelneva hingamissüsteemi probleemidega patsientidel. Bensodiasepiinid tugevdavad teiste tsentraalselt toimivate ainete, kaasa arvatud alkoholi toimet. Kui te unustate VALOCORDIN DIAZEPAM tilku võtta Sisse võtmata tilku ei tohi võtta nn tagant järele topeltannusena. Pidage edaspidi täpselt kinni arsti poolt määratud annustest. Kui te lõpetate VALOCORDIN DIAZEPAM i võtmise Ärge lõpetage VALOCORDIN DIAZEPAM i võtmist ilma oma arstiga konsulteerimata. Selle ravimi võtmise katkestamisel pärast pikemaajalist kasutamist (rohkem kui 1 nädala jooksul), võivad esialgsed sümptomid, nagu pinge, rahutus, ärevus ja isegi krambid ajutiselt taastekkida tugevamal kujul. Seetõttu tuleb ravi lõpetamisel annust järk-järgult langetada. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. VALOCORDIN DIAZEPAM-i kõrvaltoimed sõltuvad individuaalsest reaktsioonist ja annuse suurusest ning esinevad eeskätt ravi alguses. Neid saab sageli vähendada või vältida hoolika annuse valimisega. Võimalikud kõrvaltoimed: Väga sagedased (võivad tekkida enam kui 1 kasutajal 10st): - segasus, tähelepanu vähenemine - unisus, roidumus, pearinglus, peavalu, kõndimise ja liigutuste häired ataksia, reaktsiooniaja pikenemine. Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 100st): - allergilised reaktsioonid (sügelemine, urtikaaria, naha punetus) - söögiisu suurenemine - emotsioonide mahasurumine, libiido suurenemine või vähenemine - bradükardia

7 - hääleaparaadi spasm, respiratoorne depressioon kaasa arvatud hingamise seiskumine. Respiratoorne depressioon võib sagedamini esineda hingamisteede obstruktsiooniga patsientidel või ajukahjustuse korral. Seda peaks arvestama teiste hingamist pärssivate ravimite samaaegsel manustamisel (vt. lõik 2). - iiveldus, oksendamine, valud ülakõhus, kõhukinnisus, kõhulahtisus, suu kuivus - ikterus - uriinipeetus - menstruatsioonitsükli häired, valu rindades. Teadmata sagedusega (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): - eelneva depressiooniga patsientidel võib depressioon ägeneda (vt lõik 2) - värinad, pohmellisümptomid nagu kontsentratsioonihäired, jääkväsimus, kerge pearinglus ja reaktsiooniaja pikenemine - suurte annuste ja pikaajalise kasutamise korral võivad bensodiasepiinid ning nende sarnased ravimid põhjustada lühiajalist mälukaotust, aeglast ja ebaselget kõnet - suurte annuste ja pikaajalisel kasutamisel võivad tekkida nägemishäired (kahekordne nägemine, silmatõmblused, tahtmatu silmade liikumine) - peapööritus koos tasakaaluhäiretega - südame rütmihäired, südamepuudulikkus ning südame seiskumine - vereringe häired - lihasnõrkus - uriinipidamatus - luumurrud, kukkumise oht ( eriti vanemaealistel inimestel ja kui diasepaami ei võta vastavalt arsti korraldustele ebakindlad liigutused ja kõnnak, eriti suurte annuste ja pikaajalisel kasutamisel) - maksatalituse näitajate muutused (transaminaasid ja alkaalne fosfataas) - VALOCORDIN DIAZEPAM i pikaajalisel või korduval kasutamisel võib tekkida toime nõrgenemine (tolerantsus, vt lõik 2. Hoiatused ja ettevaatusabinõud). Diasepaamravi tuleb katkestada hallutsinatsioonide ja paradoksaalsete reaktsioonide (erutuvus, ärritatavus, agressiivne käitumine, erutusseisund, närvilisus, vaenulikkus, ärevus, unehäired, luupainajad ning elavad unenäod) tekkimisel. Bensodiasepiini VALOCORDIN DIAZEPAM i kasutamine isegi terapeutilistes annustes mõne nädala jooksul (vt. lõik 2. Sõltuvus) võib põhjustada sõltuvuse teket: ravi katkestamine võib tekitada ärajätunähtusid ja taastekke fenomeni nagu ärevust, erutuvust, närvilisust. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas VALOCORDIN DIAZEPAM i säilitada. Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. See ravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida pakend tihedalt suletuna. Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmakordset avamist on 6 kuud.

8 Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida VALOCORDIN DIAZEPAM sisaldab - Toimeaine on diasepaam. Üks ml lahust (vastavalt 28 tilka) sisaldab 10 mg diasepaami. - Teised koostisosad on etanool 96%, propüleenglükool, destilleeritud vesi. Sisaldab 39 mahu% alkoholi. Kuidas VALOCORDIN DIAZEPAM välja näeb ja pakendi sisu VALOCORDIN DIAZEPAM on selge, kollakas lahus. VALOCORDIN DIAZEPAM on saadaval 25 ml lahust sisaldavas tilgapudelis. Müügiloa hoidja ja tootja Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr. 2 D Eitorf Sakasamaa Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta palun pöörduge müügiloa hoidja Balti riikide kohaliku esinduse poole: Krewel Meuselbach Office Riga, Kleistu 24 LV 1067 Riga, Latvia Telefon: Infoleht on viimati uuendatud mais Patsientidel palun tähelepanu! See ravim kuulub bensodiasepiinide rühma rahustite hulka Bensodiasepiinid on ravimid erutuse, ärevuse ning pingeseisundite või unehäirete sümptomite raviks. Bensodiasepiine kasutatakse ka epilepsia ning teatud tüüpi lihaspingete raviks. Mitte kõik pinge, ärevus ja erutusseisundid ei vaja medikamentoosset ravi. Sageli on need mõne teise füüsilise või vaimse haiguse väljenduseks ning neid saab mõjutada teiste meetoditega või põhihaiguse raviga. Bensodiasepiinide kasutamine ei elimineeri haiguse põhjust. Nad vähendavad psühholoogilist pinget ning võivad seetõttu olla oluliseks abiks aidates patsientidel pöörduda edasise ravi saamiseks ning lihtsustada probleemide lahendamist. Bensodiasepiin sisaldavate ravimite kasutamine võib tekitada psüühilist ja füüsilist sõltuvust. Selle riski maksimaalseks vähendamiseks soovitatakse täpselt järgida järgmisi juhiseid: 1. Bensodiasepiine võib kasutada ainult meditsiinilistel näidustustel ning arsti korraldusel.

9 2. Kui teil esineb või on esinenud alkoholi, ravimite või narkootikumide sõltuvust ei tohi bensodiasepiine kasutada välja arvatud arsti poolt määratud erijuhtudel. Rääkige sellest oma arstile. 3. Vältige selle ravimi kasutamist pikaajaliselt ja monitoorimata kuna see võib tekitada ravimsõltuvust. Ravi alguses leppige arstiga kokku järgmise visiidi aeg, et arst saaks otsustada edasise ravi vajaduse üle. Kui Te võtate seda ravimit ilma arsti ettekirjutuseta, võib see vähendada teie võimalusi sellest abi saada. 4. Ärge suurendage mitte kunagi Teile arsti poolt määratud annuseid ja ärge vähendage üksikannuste vahelisi intervalle, isegi ravitoime vähenemisel. See võib olla sõltuvuse tekke esimeseks sümptomiks. Arsti poolt määratud annuse muutmine kahjustab teie ravi. 5. Bensodiasepiinide võtmist ei tohi kunagi lõpetada järsult- annust tuleb alati järkjärgult langetada. Ravimi võtmise katkestamine pärast pikaajalist kasutamist võivad tekkida rahutus, ärevus, unetus, krambid ning hallutsinatsioonid- sageli mitme päeva jooksul. Need taastekke sümptomid mööduvad mõne aja jooksul. Vajadusel konsulteerige oma arstiga. 6. Ärge kunagi võtke bensodiasepiine vastu teistelt inimestelt, kuna see on neid nii hästi aidanud. Ärge kunagi andke neid ravimeid ka kellelegi teisele.

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Sonata, INN-zaleplon

Sonata, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sonata 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Zerene, INN-zaleplon

Zerene, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zerene 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Abiaine: laktoosmonohüdraat 54 mg.

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Oltar 1 mg, tabletid Glimepiriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013

Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013 Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013 Eessõna Opioidsõltuvse asendusravi kliinilise protokolli koostamisel on aluseks võetud WHO poolt 2009. aastal välja antud juhised Guidelines

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Efexor and associated names, INN-venlafaxine

Efexor and associated names, INN-venlafaxine LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Austria

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

DIACOMIT, INN-stiripentol

DIACOMIT, INN-stiripentol LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diacomit 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kapsel sisaldab 250 mg stiripentooli. Teadaolevat toimet omav abiaine

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml süsteemulsioon RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks 10 ml ampull emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati. Abiainete

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Belgia

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem