Microsoft Word - Document in Unnamed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Document in Unnamed"

Väljavõte

1 KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Kasutage seda ravimit nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. - Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. Infolehe sisukord: 1. Mis ravim on Nurofen Forte ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Nurofen Forte kasutamist 3. Kuidas Nurofen Forte t kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Nurofen Forte t säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Nurofen Forte ja milleks seda kasutatakse Nurofen Forte sisaldab ibuprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) gruppi. Nurofen Forte on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava toimega ravim. Näidustused Nõrk kuni mõõdukas valu. Düsmenorröa (valulik menstruatsioon). Palavik. 2. Mida on vaja teada enne Nurofen Forte kasutamist Ärge kasutage Nurofen Forte t : - kui te olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline - kui teil on varem esinenud ülitundlikkuse reaktsioonid (nt astma, angioödeem, bronhospasm, riniit või nõgestõbi), mida on seostatud atsetüülsalitsüülhappe või mõne muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi manustamisega - kui teil on või on olnud äge seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu) või mulgustus - kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamise tagajärjel tekkinud seedetrakti verejooks või mulgustus - kui teil on seedetrakti verejooksu põhjustada/soodustada võivad seisundid - kui teil on raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus - raseduse viimasel trimestril Hoiatused ja ettevaatusabinõud: - kui teil on astma või teil on kunagi olnud astma

2 - kui teil on neeru- või maksahaigus - kui teil on südamepuudulikkus või kõrgvererõhutõbi (vedeliku kogunemise, vererõhu tõusu ja tursete oht) - kui teil on põletikuline seedetrakti haigus - kui teil on süsteemne erütematoosne luupus haigus, mis mõjutab teie immuunsüsteemi. See põhjustab liigeste valusid, nahamuutusi ja probleeme teiste kehaosadega - kui te kasutate samaaegselt verehüübimist pärssivaid ravimeid, kortikosteroide või teatud depressioonivastaseid ravimeid (vt lõik Kasutamine koos teiste ravimitega ) - kui olete rase või toidate rinnaga. - Nurofen Forte kuulub ravimite gruppi, mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime on pöörduv, kui lõpetate ravimi võtmise. On ebatõenäoline, et Nurofen Forte tabletid, kui neid kasutada aeg-ajalt, võiksid mõjutada teie rasestumist. Siiski konsulteerige arstiga enne selle ravimi võtmist, kui teil on probleeme rasestumisega. Lõpetage Nurofen Forte võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil tekib mingi turse, näiteks näo-, keele- ja/või kurguturse või nõgestõbi, hingamis- ja neelamisraskused (angioödeem). Ravimid nagu Nurofen Forte võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile. Väga harva on täheldatud raskeid nahareaktsioone (nagu Stevensi-Johnsoni sündroom), mida seostatakse MSPVA-de kasutamisega. Kui tekib nahalööve, haiguskolded limaskestal või teised allergilised reaktsioonid, tuleb ibuprofeeni kasutamine kohe lõpetada. Palun teatage oma raviarstile mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul. Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada. Eakatel esineb kõrgenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, eriti seedetrakti verejooksuks ja perforatsiooniks, mis võib lõppeda surmaga. Lapsed ja noorukid Dehüdreeritud lastel ja noorukitel on neerukahjustuse tekkimise risk. Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik. Muud ravimid ja Nurofen Forte Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Eeskätt tuleb arsti informeerida järgmistest ravimitest enne Nurofen Forte kasutamist: - atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim, väikestes annustes trombide tekke vältimiseks veres) - liitium (maniakaal-depressiivse psühhoosi ravimd) - depressiooni ravimid (nt paroksetiin, sertraliin, tsitalopraam) - metotreksaat (vähivastane ravim) - trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid

3 - verehüüvete teket takistavad ravimid e antikoagulandid (varfariin, tiklopidiin) - kortikosteroidid (nagu prednisoloon ja deksametasoon) - vererõhku alandavad ravimid ja diureetikumid - tsüklosporiin, takroliimus (ravimid transplantaadi äratõukereaktsiooni vältimiseks) - kinoliinirea antibiootikumid - sulfonüüluurea grupi ravimid - fenütoiin Tuleb vältida Nurofen Forte kasutamist koos teiste MSPVA-dega, kaasa arvatud COX-2 inhibiitorid. Rasedus, imetamine ja viljakus Raseduse kahel esimesel trimestril ei ole ibuprofeeni kasutamine soovitatav. Vastunäidustatud raseduse kolmandal trimestril. Ibuprofeen eritub rinnapiima, kuid ibuprofeeni kasutamisel terapeutilistes annustes on rinnapiima eritunud ravimi hulk väga väike ja on vähe tõenäoline, et see tekitab kõrvaltoimeid rinnaga toidetavale lapsele. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. See ravim kuulub ravimite gruppi (MSPVA-d), mis võivad ohustada naise viljakust. See toime on pöörduv ravimi kasutamise lõpetamisel. Autojuhtimine ja masinatega töötamine: Kuna ibuprofeen võib põhjustada nägemishäireid, uimasust, pearinglust ja väsimust, tuleb enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduda, et ei esineks nimetatud sümptomeid. Nurofen Forte sisaldab sahharoosi ja naatriumi See ravim sisaldab 232,2 mg (0,68 mmol) sahharoosi annuse (1 tableti) kohta. Päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi malabsoptsiooni või sahharaasi-isomaltaasi puudulikkuse korral ei tohi seda ravimit kasutada. See ravim sisaldab 1,09 mmol (25,1 mg) naatriumi annuse (1tableti) kohta. Seda tuleb arvesse võtta, kui olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil. 3. Kuidas Nurofen Forte t kasutada Tavalised annused on järgmised. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Suukaudseks ja ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Tabletid tuleb neelata alla piisava koguse vedelikuga. Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed Lühiajaline valu ja palavik: 400 mg (1 tablett), seejärel vajaduse korral 1 tablett iga 4 tunni järel. Mitte võtta üle 3 tableti (1200 mg) ööpäevas. Düsmenorröa (valulik menstruatsioon) ravi: 400 mg (võib korrata 6 8-tunniste vaheaegadega). Migreen: esimeste sümptomite ilmnemisel mg (päevas maksimaalselt 1200 mg). Nurofen Forte ei sobi alla 12-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu. Tabeltt tuleb võtta eelistatavalt söögi ajal või pärast sööki. Eakad: Eakatel on suurem risk tõsiste kõrvaltoimete tekkeks. Kasutada väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

4 Lapsed ja noorukid: Kui lapsed ja noorukid peavad võtma seda ravimit kauem kui 3 päeva või kui ensetunne halveneb, tuleb konsulteerida arstiga. Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik. Kui ravimit on vaja võtta kauem kui 5 päeva või kui sümptomid püsivad või halvenevad, tuleb konsulteerida arstiga. Kui te kasutate Nurofen Forte t rohkem, kui ette nähtud: Kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette, konsulteerige kohe arsti või apteekriga. Kui sümptomid püsivad või kui valu ja palavik suurenevad või kui tekivad uued sümptomid, konsulteerige arsti või apteekriga. See ravim on ettenähtud lühiajaliseks kasutamiseks. Kui te unustate Nurofen Forte t võtta: Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka Nurofen Forte põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Nurofen Forte tablette talutakse üldiselt enamiku inimeste poolt hästi, siiski võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume: Väga sage: tekib rohkem kui ühel kasutajal 10st Sage: tekib kasutajal 100st Aeg-ajalt: tekib kasutajal 1000st Harv: tekib kasutajal 10000st Väga harv: tekib vähem kui ühel kasutajat 10000st Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel Immuunsüsteemi häired: Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid koos nõgestõve ja sügelusega. Väga harv: rasked ülitundlikkusreaktsioonid. Sümptomiteks võivad olla näo, keele või kõri turse, hingamisraskused, tahhükardia, vererõhu langus. Astma ja bronhospasmi süvenemine. Autoimmuunhäirega (nagu süsteemne erütematoosne luupus, süsteemne sidekoe haigus) patsientide ravil ibuprofeeniga on esinenud üksikuid aseptilise meningiidi sümptomeid, nagu kaela kangus, peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, ja düsorientatsioon. Psühhiaatrilised häired: Teadmata: depressioon, hallutsinatsioonid, segasus. Südame häired: Teadmata: südamepuudulikkus ja tursed.. Seedetrakti häired: Aeg-ajalt: kõhuvalu, seedehäired ja iiveldus. Harv: kõhulahtisus, puhitus, kõhukinnisus ja oksendamine. Väga harv: peptiline haavand, mulgustus, seedetrakti verejooks, mis võib lõppeda surmaga, eriti eakatel. Haavandiline stomatiit, gastriit, pankreatiit. Teadmata: haavandilise koliidi ja Crohni tõve süvenemine. Närvisüsteemi häired: Aeg-ajalt: peavalu. Väga harv: aseptiline meningiit. Teadmata: pearinglus, paresteesia, unisus.

5 Neerude häired: Väga harv: äge neerupuudulikkus, papillaarne nekroos, eriti pikaajalisel kasutamisel. Teadmata: nefrotoksilisuse erinevad vormid, kaasa arvatud interstitsiaalne nefriit ja nefrootiline sündroom. Maksa häired: Väga harv: maksahäired. Teadmata: ebanormaalne maksafunktsioon, hepatiit, kollatõbi Vere ja lümfisüsteemi häired: Väga harv: vereloome häired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, neutropeenia, pantsütopeenia, agranulotsütoos, aplastiline aneemis ja hemolüütiline aneemia). Esmased märgid: palavik, kurguvalu, pindmised suuhaavandid, gripi-laadsed sümptomid, raske kurnatus, seletamatu veritsus ja verevalumid. Naha ja nahaaluskoe kahjustused: Aeg-ajalt: erinevad nahalööbed. Väga harv: rasked nahareaktsioonid. Teadmata: fotosensitiivsus. Silmade häired: Teadmata: optiline neuriit ja nägemishäired. Kõrvade ja tasakaalu häired: Teadmata: kuulmishäired, tinnitus ja vertiigo. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arst või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas Nurofen Forte t säilitada Hoidke temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Nurofen Forte sisaldab Toimeaine on ibuprofeen. Üks tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. Abiained on naatriumkroskarmelloos, naatriumlaurüülsulfaat, naatriumtsitraat, steariinhape, veevaba kolloidne ränidioksiid, karamelloosnaatrium, talk, kuivatatud akaatsia, sukroos, titaandioksiid, makrogool 6000, puhastatud vesi, Opacode-S punane (šellak, punane raudoksiid, propüleenglükool, ammooniumhüdroksiid, simetikoon). Kuidas Nurofen Forte välja näeb ja pakendi sisu

6 Kaetud tablett. Valge kaksikkumer ümmargune suhkruga kaetud tablett (läbimõõt 12 mm), mille ühele küljele on trükitud punane logo. Tabletid on pakitud PVC/Al või PC/PVdC/Al blistrisse. 12 tabletti blistris. Blistrid on pakitud pappkarpi. Müügiloa hoidja: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Ul.Okunin Nowy Dwor Mazowiecki Poola Tootjad: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham site Thane Road Nottingham NG90 2DB Ühendkuningriik SIA Elvim Kurzemes prospekts Riia, LV-1067 Läti Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Kärberi Tallinn Tel: Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2014

7 RETSEPTIRAVIM 48 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehes antakse ülevaade: 1. Mis ravim on Nurofen Forte ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Nurofen Forte kasutamist 3. Kuidas Nurofen Forte t kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Nurofen Forte t säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Nurofen Forte ja milleks seda kasutatakse Nurofen Forte sisaldab ibuprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) gruppi. Nurofen Forte on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava toimega ravim. Näidustused Nõrk kuni mõõdukas valu. Reumaatilised haigused. Düsmenorröa (valulik menstruatsioon). Palavik. 2. Mida on vaja teada enne Nurofen Forte kasutamist Ärge kasutage Nurofen Forte t : - kui te olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline - kui teil on varem esinenud ülitundlikkuse reaktsioonid (nt astma, angioödeem, bronhospasm, riniit või nõgestõbi), mida on seostatud atsetüülsalitsüülhappe või mõne muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi manustamisega. - kui teil on või on olnud äge seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu) või mulgustus - kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamise tagajärjel tekkinud seedetrakti verejooks või mulgustus - kui teil on seedetrakti verejooksu põhjustada/soodustada võivad seisundid - kui teil on raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus - raseduse viimasel trimestril Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

8 - kui teil on astma või teil on kunagi olnud astma - kui teil on neeru- või maksahaigus - kui teil on südamepuudulikkus või kõrgvererõhutõbi (vedeliku kogunemise, vererõhu tõusu ja tursete oht) - kui teil on põletikuline seedetrakti haigus - kui teil on süsteemne erütematoosne luupus haigus, mis mõjutab teie immuunsüsteemi. See põhjustab liigeste valusid, nahamuutusi ja probleeme teiste kehaosadega. - kui te kasutate samaaegselt verehüübimist pärssivaid ravimeid, kortikosteroide või teatud depressioonivastaseid ravimeid (vt lõik Kasutamine koos teiste ravimitega ). - kui olete rase või toidate rinnaga. - Nurofen Forte kuulub ravimite gruppi, mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime on pöörduv, kui lõpetate ravimi võtmise. On ebatõenäoline, et Nurofen Forte tabletid, kui neid kasutada aeg-ajalt, võiksid mõjutada teie rasestumist. Siiski konsulteerige arstiga enne selle ravimi võtmist, kui teil on probleeme rasestumisega. Lõpetage Nurofen Forte võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil tekib mingi turse näiteks näo-, keele- ja/või kurguturse või nõgestõbi, hingamis- ja neelamisraskused (angioödeem). Ravimid nagu Nurofen Forte võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust. Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile. Väga harva on täheldatud raskeid nahareaktsioone (nagu Stevensi-Johnsoni sündroom), mida seostatakse MSPVA-de kasutamisega. Kui tekib nahalööve, haiguskolded limaskestal või teised allergilised reaktsioonid, tuleb ibuprofeeni kasutamine kohe lõpetada. Palun teatage oma raviarstile mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul. Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada. Eakatel esineb kõrgenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, eriti seedetrakti verejooksuks ja perforatsiooniks, mis võib lõppeda surmaga. Lapsed ja noorukid Dehüdreeritud lastel ja noorukitel on neerukahjustuse tekkimise risk. Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik. Muud ravimid ja Nurofen Forte Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eeskätt tuleb arsti informeerida järgmistest ravimitest enne Nurofen Forte kasutamist: - atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim, väikestes annustes trombide tekke vältimiseks veres) - liitium (maniakaal-depressiivse psühhoosi ravimid) - depressiooni ravimid (nt paroksetiin, sertraliin, tsitalopraam) - metotreksaat(vähivastane ravim) - trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid

9 - verehüüvete teket takistavad ravimid e antikoagulandid (varfariin, tiklopidiin) - kortikosteroidid (nagu prednisoloon ja deksametasoon) - vererõhku alandavad ravimid ja diureetikumid - tsüklosporiin, takroliimus (ravimid transplantaadi äratõukereaktsiooni vältimiseks) - kinoliinirea antibiootikumid - sulfonüüluurea grupi ravimid - fenütoiin Tuleb vältida Nurofen Forte kasutamist koos teiste MSPVA-dega, kaasa arvatud COX-2 inhibiitorid. Rasedus, imetamine ja viljakus Raseduse kahel esimsesl trimestril ei ole ibuprofeeni kasutamine soovitatav. Vastunäidustatud raseduse kolmandal trimestril. Ibuprofeen eritub rinnapiima, kuid ibuprofeeni kasutamisel terapeutilistes annustes on rinnapiima eritunud ravimi hulk väga väike ja on vähe tõenäoline, et see tekitab kõrvaltoimeid rinnaga toidetavale lapsele. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. See ravim kuulub ravimite gruppi (MSPVA-d), mis võivad ohustada naise viljakust. See toime on pöörduv ravimi kasutamise lõpetamisel. Autojuhtimine ja masinatega töötamine: Kuna ibuprofeen võib põhjustada nägemishäireid, uimasust, pearinglust ja väsimust, tuleb enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduda, et ei esineks nimetatud sümptomeid. Nurofen Forte sisaldab sahharoosi ja naatriumi: See ravim sisaldab 232,2 mg (0,68 mmol) sahharoosi annuse (1 tableti) kohta. Päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi malabsoptsiooni või sahharaasi-isomaltaasi puudulikkuse korral ei tohi seda ravimit kasutada. See ravim sisaldab 1,09 mmol (25,1 mg) naatriumi 1 annuse (1tableti) kohta. Seda tuleb arvesse võtta, kui olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil. 3. Kuidas Nurofen Forte t kasutada Kasutage Nurofen Forte t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Suukaudseks ja ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Tabletid tuleb neelata alla piisava koguse vedelikuga. Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed Lühiajaline valu ja palavik: 400 mg (1 tablett), seejärel vajaduse korral 1 tablett iga 4 tunni järel. Mitte võtta üle 3 tableti (1200 mg) ööpäevas. Postoperatiivne, posttraumaatiline või odontogeenne valu, akuutne lihasvalu, lihaste nihestused ja nikastused: mg kolm korda päevas. Teiste sidekoe haiguste korral on põletikuvastane valuvaigistav annus 600 kuni 2400 mg päevas. Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: 400 mg (võib korrata 6 8-tunniste vaheaegadega). Migreen: esimeste sümptomite ilmnemisel 400 mg (päevas maksimaalselt 1200 mg). Reumaatilised haigused: mg ööpäevas, jagatuna annuseks. Annust võib suurendada kuni 2400 mg-ni ööpäevas (mitte rohkem kui nädala vältel). Nurofen Forte ei sobi alla 12-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu. Tabeltt tuleb võtta eelistatavalt söögi ajal või pärast sööki.

10 Eakad: Eakatel on suurem risk tõsiste kõrvaltoimete tekkeks. Kasutada väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul. Lapsed ja noorukid Kui lapsed ja noorukid peavad võtma seda ravimit kauem kui 3 päeva või kui ensetunne halveneb, tuleb konsulteerida arstiga. Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik. Kui te kasutate Nurofen Forte t rohkem, kui ette nähtud: Kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette, konsulteerige kohe arst või apteekriga. Kui sümptomid püsivad või kui valu ja palavik suurenevad või kui tekivad uued sümptomid, konsulteerige arsti või apteekriga. See ravim on ettenähtud lühiajaliseks kasutamiseks. Kui te unustate Nurofen Forte t võtta: Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka Nurofen Forte põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Nurofen Forte tablette talutakse üldiselt enamiku inimeste poolt hästi, siiski võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume: Väga sage: tekib rohkem kui ühel kasutajal 10st Sage: tekib kasutajal 100st Aeg-ajalt: tekib kasutajal 1000st Harv: tekib kasutajal 10000st Väga harv: tekib vähem kui ühel kasutajat 10000st Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel Immuunsüsteemi häired: Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid koos nõgestõve ja sügelusega. Väga harv: rasked ülitundlikkusreaktsioonid. Sümptomiteks võivad olla näo, keele ja kõri turse, hingamisraskused, tahhükardia, vererõhu langus. Astma ja bronhospasmi süvenemine. Autoimmuunhäirega (nagu süsteemne erütematoosne luupus, süsteemne sidekoe haigus) patsientide ravil ibuprofeeniga on esinenud üksikuid aseptilise meningiidi sümptomeid nagu kaela kangus, peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, ja düsorientatsioon. Psühhiaatrilised häired: Teadmata: depressioon, hallutsinatsioonid, segasus. Südame häired: Teadmata: südamepuudulikkus ja tursed.. Seedetrakti häired: Aeg-ajalt: kõhuvalu, seedehäired ja iiveldus. Harv: kõhulahtisus, puhitus, kõhukinnisus ja oksendamine. Väga harv: peptiline haavand, mulgustus, seedetrakti verejooks, mis võib lõppeda surmaga, eriti eakatel. Haavandiline stomatiit, gastriit, pankreatiit. Teadmata: haavandilise koliidi ja Crohni tõve süvenemine.

11 Närvisüsteemi häired: Aeg-ajalt: peavalu. Väga harv: aseptiline meningiit, Teadmata: peapööritus, paresteesia, unisus Neerude häred: Väga harv: äge neerupuudulikkus, papillaarne nekroos, eriti pikaajalisel kasutamisel. Teadmata: nefrotoksilisuse erinevad vormid, kaasa arvatud interstitiaalne nefriit ja nefrootiline sündroom. Maksa häired: Väga harv: maksahäired. Teadmata: ebanormaalne maksafunktsioon, hepatiit, kollatõbi Vere ja lümfisüsteemi häired: Väga harv: vereloome häired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, neutropeenia, pantsütopeenia, agranulotsütoos, aplastiline aneemia ja hemolüütiline aneemia). Esmased märgid: palavik, kurguvalu, pindmised suuhaavandid, gripi-laadsed sümptomid, raske kurnatus, seletamatu veritsus ja verevalumid. Naha ja nahaaluskoe kahjustused: Aeg-ajalt: erinevad nahalööbed. Väga harv: rasked nahareaktsioonid. Teadmata: fotosensitiivsus. Silmade häired: Teadmata: optiline neuriit ja nägemishäired. Kõrvade ja tasakaalu häired: Teadmata: kuulmishäired, tinnitus ja vertiigo. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arst või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas Nurofen Forte t säilitada Hoidke temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Nurofen Forte sisaldab Toimeaine on ibuprofeen. Üks tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. Abiained on naatriumkroskarmelloos, naatriumlaurüülsulfaat, naatriumtsitraat, steariinhape, veevaba kolloidne ränidioksiid, karamelloosnaatrium, talk, kuivatatud akaatsia, sukroos, titaandioksiid,

12 makrogool 6000, puhastatud vesi, Opacode-S punane (šellak, punane raudoksiid, propüleenglükool, ammooniumhüdroksiid, simetikoon). Kuidas Nurofen Forte välja näeb ja pakendi sisu Kaetud tablett. Valge kaksikkumer ümmargune suhkruga kaetud tablett (läbimõõt 12 mm), mille ühele küljele on trükitud punane logo. Tabletid on pakitud PVC/Al või PC/PVdC/Al blistrisse. Pakend: 48 tabletti. Müügiloa hoidja: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Ul.Okunin Nowy Dwor Mazowiecki Poola Tootjad: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham site Thane Road Nottingham NG90 2DB Ühendkuningriik SIA Elvim Kurzemes prospekts Riia, LV-1067 Läti Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Kärberi Tallinn Tel: Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2014

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pangrol 25000, gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pangrol 25000 üks gastroresistentne kapsel sisaldab toimeainena

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Sonata, INN-zaleplon

Sonata, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sonata 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem