Microsoft Word - Document in Unnamed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Document in Unnamed"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi juhul, kui haigusnähud on sarnased. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on Ketonal 100 mg/2 ml ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Ketonal 100 mg/2 ml kasutamist 3. Kuidas Ketonal 100 mg/2 ml kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Ketonal 100 mg/2 ml säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Ketonal 100 mg/2 ml ja milleks seda kasutatakse Ketonal sisaldab toimeainena ketoprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVAd) rühma. Ketonal 100 mg/2 ml-l on põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime. Ketonal süstelahust kasutatakse valu ja reumaatiliste haiguste korral. 2. Mida on vaja teada enne Ketonal 100 mg/2 ml kasutamaist Ärge kasutage Ketonal 100 mg/2 ml: - kui te olete allergiline ketoprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes; - kui teil on varasemalt atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVA-de kasutamisel tekkinud õhupuudus, astmahoog, ninalimaskesta turse (riniit), nahareaktsioon (turse või sügelev lööve) või muud tüüpi allergiline reaktsioon; - kui teil on raske südamepuudulikkus; - kui teil on või on varem olnud äge mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand, seedetrakti verejooks või perforatsioon; - kui teil esineb kalduvus verejooksudele; - kui teil on ajuverejooks või mõni muu verejooks; - kui teil on tõsiseid probleeme neerude või maksaga; - kui te olete kolmandat trimsestrit rase; - kui teil on verehüübimishäired või kui te võtate vere hüübimist pärssivaid ravimeid. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Pidage enne Ketonal 100 mg/2 ml võtmist nõu oma arsti või apteekriga: - kui teil on varem esinenud seedetrakti haigusi (seisundid nagu haavandiline koliit ja Crohni tõbi võivad ägeneda). - kui teil on astma ja riniit (nohu koos ninalimaskestade tursega, aevastamine), krooniline sinusiit või ninapolüübid. - kui teil esineb või on esinenud mistahes südame-, neeru- või maksahaigus. 1/8

2 - kui teil on või on varem olnud kõrgenenud vererõhk (hüpertensioon). - kui teil esineb perifeersete arterite või peaaju veresoonte haigusi. - kui teil esineb suhkurtõbi või suur kolesteroolisisaldus veres. - kui te suitsetate. - kui te olete eakas: Te peaksite pöörama tähelepanu mistahes ebatavaliste sümptomite tekkimisele (eriti seedetrakti verejooks), eelkõige ravi alguses. Teie arst jälgib teid hoolikalt. Seedetrakti verejooksust, haavanditest ja perforatsioonist (mõnikord ka surmaga lõppenud) on teatatud kõigi MSPVA-de kasutamise puhul. Need kõrvaltoimed tekkisid mistahes ravi faasis nii eelnevate hoiatavate sümptomitega kui ka ilma ning sõltumata varasemate tõsiste seedetrakti tüsistuste esinemisest anamneesis. Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni (mulgustumise) risk on kõrgem MSPVA suurendatud annuste puhul ja patsientidel, kellel on varasemalt olnud seedetrakti haavand, eriti kui haavand on tüsistunud verejooksu või mulgustusega (vt lõik Ärge kasutage Ketonal 100 mg/2 ml ), ning ka eakatel. Võrreldes teiste MSPVA-dega võib ketoprofeen olla seotud tõsise seedetrakti toksilisuse riski suurenemisega, eriti suurte annuste kasutamisel. Teie arst määrab teile väikseima toimiva annuse võimalikult lühikeseks ajaks. Kui ülalolev kehtib teie kohta, samuti kui te vajavate kaasnevat ravi väikese annuse atsetüülsalitsüülhappega või teiste ravimitega, mis võivad suurendada seedetrakti riske, võib teie arst soovitada kombineeritud ravi seedetrakti kaitsvate ravimitega (nt misoprostool või prootonpumba inhibiitorid). Kui te märkate mistahes mao- või seedetrakti verejooksu, haavandite või perforatsiooni sümptomeid, lõpetage otsekohe Ketonal 100 mg/2 ml kasutamine ja pidage nõu oma arstiga (vt lõik 4 Võimalikud kõrvaltoimed ). Seedetrakti verejooksu risk on suurem väiksema kehakaaluga patsientidel. Seedetrakti verejooksu ja haavandi esinemise korral peab ravi kohe lõpetama. Ravimid nagu Ketonal 100 mg/2 ml võivad olla seotud südameataki (müokardiinfarkt) või insuldi vähese suurenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust. Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, suur kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate) või kui teile tehakse või on tehtud südame pärgarteri šunteerimine, siis peate enne ketoprofeeni võtmist nõu pidama oma arsti või apteekriga. Väga harva on seoses MSPVA-de kasutamisega teatatud tõsistest nahareaktsioonidest koos nahapunetuse ja villidega, mis mõnikord lõppesid surmaga (vt lõik 4 Võimalikud kõrvaltoimed ). Nahareaktsioonide tekke risk on suurem ravi alguses (eriti ravi esimesel kuul). Katkestage viivitamata ketoprofeeni manustamine ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom. Kõrvaltoimete esinemist saab vähendada, kasutades väikseimat toimivat annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis on sümptomite kontrollimiseks vajalik. Ärge ületage soovitatavat ravi kestust. Ketonal 100 mg/2 ml võib varjata põletiku ja palaviku sümptomeid. Pikaajalise ravi korral kontrollib arst teie verepilti ning maksa- ja neerufunktsiooni näitajaid. Muud ravimid ja Ketonal 100 mg/2 ml Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Järgnevaid ravimeid ei tohi kasutada koos Ketonal 100 mg/2 ml-ga: 2/8

3 teised valuvaigistid, nt MSPVA-de rühma kuuluvad valuvaigistid (nt atsetüülsalitsüülhape, diklofenak, naprokseen), sh COX-2 inhibiitorid. verehüübimisvastased või verehüübeid lahustavad ravimid (nt atsetüülsalitsüülhape, nikorandiil, varfariin või fenprokumoon, klopidogreel, tiklopidiin, dabigatraan, apiksabaan, rivaroksabaan, edoksabaan või hepariin). liitium (depressiooniravim). metotreksaat (vähiravim) suuremas annuses kui 15 mg nädalas. Ketoprofeenravi lõpetamise või alustamise ja metotreksaadi manustamise vahele peab jääma vähemalt 12 tundi. Ka mõned teised ravimid võivad mõjutada Ketonal 100 mg/2 ml toimet või Ketonal 100 mg/2 ml võib mõjutada nende toimet. Konsulteerige enne Ketonal 100 mg/2 ml kasutamist oma arsti või apteekriga, kui võtate muid ravimeid: ravimid, mis suurendavad vere kaaliumisisaldust, nagu kaaliumisoolad ja trimetoprim (antibiootikum). uriinieritust suurendavad ravimid (diureetikumid). metotreksaat (autoimmuunhaiguste ravim) väiksemas annuses kui 15 mg nädalas. kõrget vererõhku alandavad ravimid (nt AKE-inhibiitorid, diureetikumid, angiotensioon-iiretseptori antagonistid nagu losartaan). selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (depressiooni ravimid). immuunsüsteemi pärssivad ravimid, nagu pärast elundisiirdamist kasutatavad ravimid (tsüklosporiin või takroliimus). tenofoviir, mida kasutatakse HIV-i ja hepatiidi (maksahaigus) raviks. nikorandiil, mida kasutatakse valu puhul rinnus (stenokardia). südameglükosiidid, nagu digoksiin, mida kasutatakse südamepuudulikkuse või südame rütmihäirete korral. vereliistakutele toimet avaldavad ravimid, nagu tirofibaan, eptifibatiid, abtsiktsimab ja iloprost. Rasedus, imetamine ja viljakus Ärge kasutage Ketonal 100 mg/2 ml raseduse viimase kolme kuu jooksul. Ärge kasutage Ketonal 100 mg/2 ml raseduse esimese kuue kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui arst peab seda vajalikuks. Rinnaga toitmise ajal ei ole Ketonal 100 mg/2 ml soovitatav kasutada, sest puuduvad andmed ketoprofeeni eritumise kohta rinnapiima. Kui te kavatsete rasestuda või teil on probleeme rasestumisega, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. MSPVA-d nagu ketoprofeen võivad halvendada naiste viljakust. Kasutamise kohta rasedatel ja imetamise ajal vt ka lõik Ketonal sisaldab etanooli, propüleenglükooli, bensüülalkoholi ja naatriumi. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Võimalik on pearingluse, unisuse, krampide ja nägemishäirete teke. Sellistel juhtudel hoiduge auto juhtimisest ja masinatega töötamisest. Ketonal 100 mg/2 ml sisaldab etanooli, propüleenglükooli, bensüülalkoholi ja naatriumi Ravim sisaldab 12,3 mahu% etanooli (alkoholi), st 0,2 g alkoholi ühes ampullis, mis vastab 5 ml õllele või 2 ml veinile. Kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele. Sellega tuleb arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskirühmaga patsientide puhul, nt maksahaigused või epilepsia. Ravim sisaldab 800 mg propüleenglükooli ühes ampullis, mis vastab 400 mg/ml. 3/8

4 Ravim sisaldab 40 mg bensüülalkoholi ühes ampullis, mis vastab 20 mg/ml. Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Suurtes kogustes manustatud bensüülalkohol võib koguneda teie organismi ja põhjustada kõrvaltoimeid (nn metaboolne atsidoos ). Kui olete rase või imetate või kui teil on maksa- või neeruhaigus, ärge kasutage seda ravimit, välja arvatud juhul, kui seda on teile soovitanud teie arst. Teie arst võib teid selle ravimi kasutamise ajal täiendavalt kontrollida. Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes ampullis, see tähendab on põhimõtteliselt naatriumivaba. 3. Kuidas Ketonal 100 mg/2 ml kasutada Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Maksimaalne ööpäevane annus on 200 mg. Enne ravimi manustamist annuses 200 mg ööpäevas kaalub teie arst hoolikalt riski ja kasulikkuse suhet. Suuremad annused ei ole soovitatavad. Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis on sümptomite kontrollimiseks vajalik. Täiskasvanud ja üle 15-aastased lapsed Intramuskulaarne kasutamine (süstimine lihasesse). Lihasesse süstitakse ravimit tavaliselt annuses 100 mg (1 ampull) üks või kaks korda ööpäevas. Vajadusel võib Ketonal 100 mg/2 ml kombineerida ketoprofeeni kapslite, tablettide, suposiitide või geeli/kreemiga. Intravenoosne infusioon (manustamine veeni). Intravenoosse infusioonina manustatakse ketoprofeeni ainult haiglatingimustes ja ravi esimestel päevadel. Ketoprofeeni manustatakse veeni kiire või aeglase infusioonina, vähemalt minuti jooksul. Teie arst otsustab, kui pikalt ravi kestab. Eakad Üldiselt soovitatakse eakatel alustada ketoprofeenravi madalaimast annusest ning jätkata ravi võimalikult madala tõhusa annusega. Eakatel on suurem risk kõrvaltoimete raskete tagajärgede tekkeks. Neerupuudulikkus Mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on väiksem kui 0,33 ml/s (20 ml/min), peab ketoprofeeni annust vähendama. Raske neerupuudulikkusega patsientidel on ketoprofeeni kasutamine vastunäidustatud. Maksapuudulikkus Kroonilise maksahaigusega patsientidel, kelle seerumi albumiinisisaldus on vähenenud, peab ketoprofeeni annust vähendama. Raske maksapuudulikkusega patsientidel on ketoprofeeni kasutamine vastunäidustatud. Kui te kasutate Ketonal 100 mg/2 ml rohkem kui ette nähtud Kui te olete mingil põhjusel saanud suurema annuse Ketonal 100 mg/2 ml kui ette nähtud, konsulteerige otsekohe oma arsti või apteekriga. 4/8

5 Ketoprofeeni üleannustamisel võivad tekkida peavalu, pearinglus, uimasus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu. Kui te unustate Ketonal 100 mg/2 ml kasutada Kui te ei saanud Ketonal 100 mg/2 ml süstelahust ettenähtud ajal, peate selle annuse saama niipea kui võimalik. Kui käes on aga juba järgmise annuse manustamise aeg, oodake see ära ja jätkake ravi nagu tavaliselt. Ärge kahekordistage annust ununenud annuse võrra. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Lõpetage otsekohe Ketonal 100 mg/2 ml kasutamine ja pöörduge haiglasse, kui teil tekivad järgmised kõrvaltoimed: Harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st) - astmahoog - kui teil on kõrvetav valu kõhupiirkonnas koos tühja kõhu ja näljatundega. See võib olla põhjustatud mao- või soolehaavandist. Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) - veriokse, tugev kõhuvalu või tume väljaheide (mao- või sooleverejooksu sümptom) - villid, naha koorumine või naha veritsus mistahes nahapiirkonnas koos sügeleva kublalise lööbega või ilma. Sinna hulka kuuluvad huuled, silmad, suu, nina, suguelundid, käe- ja jalalabad. Teil võivad samal ajal tekkida ka gripilaadsed sümptomid. Teil võib olla tõsine nahahaigus, mis vajab kohest arstiabi. - veri uriinis, uriini hulga muutus või turse, eelkõige jalgadel, pahkluude ümbruses või jalalabal. Seda võib põhjustada tõsine neeruprobleem. - valu rinnus või järsk tugev peavalu. Ravimid nagu Ketonal 100 mg/2 ml võivad olla seotud südameataki (müokardiinfarkt) või insuldi vähese suurenenud riskiga. - näo, huulte või kõrituse, mis põhjustab neelamis- ja hingamisraskusi või teil võib tekkida vilistav hingamine või pigistustunne rinnus, südame pekslemine, vererõhu langus, mis võib viia šokiseisundini, aga ka nahasügelus ja lööve. Need võivad olla tõsise allergilise reaktsiooni sümptomid. - palavik või külmavärinad, valgustundlikkus, kõhu- või peavalu, nõrkus- ja iiveldustunne. Need võivad olla aseptilise meningiidi sümptomid. Teatage oma arstile kohe, kui teil esineb mõni allolevatest sümptomitest: Harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st) - kahvatu nahk või väsimus-, nõrkus- või pearinglustunne - ähmane nägemine - naha või silmavalgete kollasus (ikterus). See võib olla maksaprobleemide sümptom. Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) - tavalisest kergemini tekkivad verevalumid või pikaajalisem verejooks. Seda võib põhjustada tõsine verehäire (nagu väike vereliistakute arv veres) - valgete vererakkude arvu oluline vähenemine veres, mis põhjustab infektsioonide sagenemist (agranulotsütoos) - valgete vererakkude arvu vähenemine veres, mis põhjustab infektsioonide sagenemist (leukopeenia) - seedehäired, kõhuvalu 5/8

6 - nahareaktsioon valgusele või solaariumile (valgustundlikkus) - juuste väljalangemine - krambihoog. Teised kõrvaltoimed Sage (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st) - iiveldus või oksendamine. Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st) - maolimaskesta põletik (gastriit), kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitused - nahalööve ja sügelus - peavalu, pearinglus, uimasus või unisus - vedelikupeetus, mis võib põhjustada käte või jalgade turset. Harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st) - helin kõrvus (tinnitus) - valulik ja põletikuline suu - soolepõletik (koliit). Teadmata - punaste vererakkude arvu vähenemine, mis võib põhjustada naha muutumist kahvatuks ning nõrkus- ja õhupuudustunnet (hemolüütiline aneemia) - südamepuudulikkus, mille sümptomid on õhupuudus, raskused hingamisel pikali asendis, jalalabade või jalgade paistetus - kõrge vererõhk - veresoonte põletik, tihti koos nahalööbega - meeleolu muutused - segasus - pearinglus või pöörlemistunne - vesine nina, ninasügelus, aevastamine ja ninakinnisus - suur kaaliumisisaldus veres, mis võib põhjustada südame rütmihäireid - väike naatriumisisaldus veres, mis võib põhjustada väsimust ja segasust, lihastõmblusi, krampe ja koomat - kõhunäärmepõletik, mis põhjustab tugevat valu kõhus ja seljas - valu ja põletustunne süstekohal, süstekoha reaktsioonid - neerukahjustus, mis võib põhjustada ägedat neerupuudulikkust - kroonilise nõgestõve süvenemine. Vereanalüüsid Vereanalüüside tulemused võivad näidata muutusi teie maksa ja neerude töös. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas Ketonal 100 mg/2 ml säilitada Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke temperatuuril kuni 25 C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 6/8

7 Pärast esmast avamist/manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Ketonal 100 mg/2 ml sisaldab - Toimeaine on ketoprofeen. 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, üks ampull sisaldab 2 ml süstelahust. - Abiained on propüleenglükool, etanool (96%), bensüülalkohol, naatriumhüdroksiid (ph reguleerimiseks), süstevesi. Kuidas Ketonal 100 mg/2 ml välja näeb ja pakendi sisu Süstelahus on värvusetu kuni õrnalt kollaka värvusega selge ja läbipaistev nähtavate osakesteta lahus. Pakendis on 10 ampulli. Müügiloa hoidja Sandoz d.d. Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Sloveenia Tootja Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Sloveenia Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt Tallinn Tel : Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele Annustamine ja manustamine Maksimaalne päevane annus on 200 mg. Enne kui alustada ravimi manustamist annuses 200 mg päevas, peab hoolikalt kaaluma riski ja kasulikkuse suhet. Suuremad annused ei ole soovitatavad. 7/8

8 Intramuskulaarne süstimine. Lihasesse süstitakse ravimit tavaliselt annuses 100 mg (1 ampull) üks või kaks korda ööpäevas. Vajadusel võib Ketonal 100 mg/2 ml süstelahust kombineerida ketoprofeeni suukaudselt, rektaalselt või transdermaalselt manustatavate ravimvormidega. Intravenoosne infusioon. Intravenoosselt manustatakse ketoprofeeni ainult haiglatingimustes. Vajadusel võib Ketonal 100 mg/2 ml süstelahust kombineerida ketoprofeeni kapslite, tablettide, suposiitide või geeli/kreemiga. Manustada võib nii kiire kui ka aeglase infusioonina. - Kiire (lühiajaline) infusioon: mg ketoprofeeni lahjendatakse 100 ml-s 0,9% naatriumkloriidi lahuses ja manustatakse aeglase infusioonina umbes minuti jooksul, annust võib korrata iga 8 tunni järel. - Aeglane infusioon: mg ketoprofeeni lahjendatakse 500 ml-s infusioonilahuses (0,9% naatriumkloriidi lahus, Ringeri laktaadilahus, glükoosilahus) ja manustatakse aeglase infusioonina, mitte kiiremini kui 8 tunni jooksul; annust korratakse iga 8 tunni järel. Ketoprofeenravi võib kombineerida tsentraalse toimega valuvaigistitega. Preparaati võib morfiiniga segada samas infusioonipudelis mg morfiini ja mg ketoprofeeni lahjendatakse 500 ml-s 0,9% naatriumkloriidi- või Ringeri laktaadilahuses, manustatakse aeglase infusioonina 8 tunni jooksul. Hoiatused Tramadooli ja ketoprofeeni ei tohi kokku segada ühes pudelis, kuna nende vahel esineb füüsikaliskeemiline sobimatus (võib tekkida sade). Kuna ketoprofeen on valgustundlik, tuleb infusioonipudel pakkida tumedasse paberisse või alumiiniumfooliumisse. Annustamine halvenenud neerufunktsiooniga patsientidel. Kui kreatiniini kliirensi väärtus on alla 0,33 ml/s (20 ml/min), tuleb ketoprofeeni annust vajalikul määral kohandada. Säilitamine ja kõlblikkusaeg Kõlblikkusaeg 3 aastat. Pärast esmast avamist/manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada. Säilitamise eritingimused Hoida temperatuuril kuni 25 C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 8/8

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Tazocin - CHMP Opinion Art 30

Tazocin - CHMP Opinion Art 30 LISA III Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on komisjoni otsuse tegemise ajal kehtiv versioon.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Fluconazole Claris, 2 mg/ml infusioonilahus Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml süsteemulsioon RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks 10 ml ampull emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati. Abiainete

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Eptifibatide Accord, INN - eptifibatide

Eptifibatide Accord, INN - eptifibatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Infusioonilahuse 1 ml sisaldab 0,75 mg eptifibatiidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Oltar 1 mg, tabletid Glimepiriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ampril 2,5 mg, tabletid Ampril 5 mg, tabletid Ampril 10 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ampril 2,5 mg, tabletid: Iga tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem