PENDELNURK_P N K___ARC.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PENDELNURK_P N K___ARC.indd"

Väljavõte

1 ARC (PNK2)

2 DIMENSIONS MÕÕDUD IZMĒRI MATMENYS РАЗМЕРЫ MITAT MÅTT DIMENSJONER D C A Model name Product code A C D ARC 80 PNK2/80/xx/yy 795 mm (±5 mm) 795 mm (±5 mm) 1900 mm (±5 mm) 895 mm (±5 mm) ARC 90 PNK2/90/xx/yy 895 mm (±5 mm) 895 mm (±5 mm) 1900 mm (±5 mm) 1030 mm (±5 mm) xx - glass type; yy - profile type 2

3 CONTENT SISU SATURS SUDĖTIS СОДЕРЖАНИЕ SISÄLTÖ INNEHÅLLER INNHOLD Included in package: Sisaldub pakis: Iekļauts komplektā: Pakuotėje: Включено в упаковку: Sisältyy pakkaukseen: Ingår i förpackningen: Inkludert i pakken: A1 A2 C D E K L 2x 4x 2x 2x 6x F G H * * I 2x 6 x Ø 4x10 6 x Ø 6x30 6 x Ø 4x30 Tools: Tööriistad: Instrumenti: Įrankiai: Инструменты: Työkalut: Verktyg: Verktøy: SILICONE Torx-20 Ø6,0mm * ENG: Universal dowels and general purpose screws are included in the package for installing the wall profiles. If the wall framework requires special dowels and/or screws, then these must be procured separately. * EST: Seinaprofiilide kinnitamiseks on pakendis kaasas universaaltüüblid ja üldkruvid. Kui seinakarkass nõuab eritüübleid ja/või erikruve, siis tuleb need vastavalt vajadusele ise soetada. * LAT: Lai nostiprinātu sienas profilus, iepakojumā ir universālie dībeļi un vispārējās skrūves. Ja sienas karkasam ir nepieciešami speciāli dībeļi un/vai speciālas skrūves, tad atbilstoši nepieciešamībai pašiem tās ir jāiegādājas. * LIT: Sienos profilių tvirtinimui pakuotėje yra universalūs kaiščiai ir tvirtinimo sraigtai. Jei sienos karkasui reikia specialių kaiščių ir/arba sraigtų, juos reikia įsigyti patiems. * RUS: Для монтажа настенных профилей в упаковке имеются универсальные дюбели и универсальные шурупы. Если для настенного каркаса требуются специальные дюбели и/или специальные шурупы, то при необходимости их следует приобрести самостоятельно. * FIN: Pakkauksessa ovat mukana seinäprofiilien kiinnittämiseen tarkoitetut monikäyttövaarnat ja yleisruuvit. Jos seinärakenne edellyttää erityisvalmisteisten vaarnojen ja/tai ruuvien käyttö, käyttäjä hankkii itse tarvittavat kiinnitysvälineet. * SWE: Universalpluggar och universalskruvar medföljer i förpackningen för infästning av väggprofiler. Om väggstommen kräver specialpluggar och/eller specialskruvar får man själv ordna dem efter behov. * NOR: For innfesting av veggprofiler inneholder leveringssettet universaldybler og vanlige skruer. Hvis veggrammeverket krever spesialdybler og/eller spesialskruer skal man skaffe disse selv i henhold til behov. 3

4 SPARE PARTS VARUOSAD REZERVES DAĻAS ATSARGINĖS DALYS VARAOSAT RESERVDELAR RESERVEDELER No. Description Spare part code 1 Glass with profile (one door) PNK-V1-zz-xx-yy 2 Connecting set (upper/lower) for hinge profile (for one door) PNK-V2-yy 3 Hinge profile with sealing (for one door) PNK-V3-yy 4 Wall profile (for one door) PNK-V4-yy 5 Magnetic door gasket (for one door) PSS-V5 6 Wall profile gasket (1 pcs) PNK-V6 7 Floor gasket (for one door) PSK-V6 8 Handle set (for one door) PNK-V8-yy 9 olt 4x10 (Torx; set of 3 pcs) PSS-V9 10 Plastic wall plug 6x30 (set of 3 pcs) 11 Screw 4x30 (set of 3 pcs) 12 Screw cap (set of 3 pcs, for 1 door) PSS-V10-yy xx - glass type; yy - profile type; zz - glass width 4

5 INSTALLATION PAIGALDUS UZSTĀDĪŠANA MONTAVIMAS ASENNUS INSTALLATION INSTALLASJON EN ENG Shower enclosure / Shower wall is allowed to be installed to indoor spaces which: - are meant to be used as a bathroom. - fulfill building code and requirements for bathrooms - a water trap or floor drain must be in place Never install the products into a room which can not handle moisture. Shower enclosure / Shower wall: - is not 100% water proof - should always be connected to water pipes according to building code - water connections must be accessible for checking without dismantling surrounding structures - drain connections must be accessible for checking without dismantling surrounding structures - if any leaks are found necessary steps must be taken immediately to avoid further damage, forexample cutting off the water supply - young children or person with limited capabilities must be supervised while using to productto guard again accidents due to usage or faulty usage of the product. - WARNING! HOT WATER IS AVAILALE FROM THE TAP! During installation of product: - need minimum 2 qualified person - use protective clothing, gloves and eye protection at all times - some components are heavy, make sure all person are safe while components are moved - never put any components which have glass directly on hard stone or tile floor. Always use soft material under all components with glass before setting them on the floor. - never install product or component which look damaged - before using the product for the first time always adjust slides, hinges etc. make sure allscrews and connections are tight and product functions correctly EST Dušinurka/dušiseina tohib paigaldada ainult kohtadesse, mis: - on ettenähtud kasutamiseks vannitoana s.t. ruum peab taluma niiskust ja veepritsmeid; - vastavad igakülgselt vannitoa ehitusnormidele - on varustatud trapiga / põranda äravooluühendusega. Mitte kunagi ei tohi tooteid paigaldada kohtadesse või pindadele, mis ei talu niiskust ja ei ole varustatud trapiga. Dušikabiin/dušisein: - ei ole 100% veekindel - tuleb ühendada veetorudega ehitusnormide kohaselt - veeühendused peavad olema kontrollimiseks juurdepääsetavad ilma ümbritsevaid konstruktsioone lahti võtmata - äravooluühendused peavad olema kontrollimiseks juurdepääsetavad ilma ümbritsevaid konstruktsioone lahti võtmata - lekke esinemisel tuleb viivitamatult rakendada vajalikke meetmeid edasise kahju vältimiseks, sulgeda veevarustus - väikseid lapsi või piiratud teovõimega isikuid tuleb toote kasutamise ajal valvata, et kaitsta neid õnnetuste eest, mis tulenevad toote kasutamisest või valest kasutamisest. - HOIATUS! KRAANIST TULE KUUMA VETT. Toote paigaldamisel: - on vajalik vähemalt erialase oskusega kahte inimest; - kasutada alati tööriideid ja töökaitsevahendeid, sealhulgas kaitsekindaid ja kaitseprille; - mõned komponendid on rasked veenduda, et nende liigutamine on ohutu; - kunagi ei tohi panna klaasi sisaldavaid komponente vahetult kõvale kivi- või plaatpõrandale. Enne klaasist komponentide põrandale asetamist tuleb panna nende alla pehmet materjali; - ei tohi mitte kunagi paigaldada toodet või komponenti, mis näeb välja kahjustatud; - enne toote esmakordset kasutamist veenduda, et kõik toote osised toimivad õieti, vajadusel reguleerida liugureid, hingi, veenduda, et kõik kruvid ja muud ühendused on korralikult kinnitatud. LAT Dušas kabīni / Dušas sienu ir atļauts uzstādīt iekštelpās: - kuras ir paredzēts izmantot kā vannas istabas. - kuras atbilst būvniecības likumiem un prasībām, kas tiek uzstādītas vannas istabām. - kurās atbilstošā vietā ir ūdens sifons vai grīdas noteka. Nekad neuzstādiet produktus telpā, kura nav mitrumizturīga. Dušas kabīne / Dušas siena: - nav 100% ūdensdroša - saskaņā ar būvniecības likumiem, vienmēr ir jābūt savienotai ar ūdens caurulēm - ūdens pieslēgumiem ir jābūt pieejamiem, lai veiktu pārbaudes bez apkārtējo iekārtu demontāžas - kanalizācijas savienojumiem jābūt pieejamam, lai veiktu pārbaudes bez apkārtējo iekārtu demontāžas - ja tiek konstatētas jebkādas noplūdes, nekavējoties ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu turpmākos bojājumus, piemēram, ūdens padeves atslēgšana. - mazi bērni vai personas ar ierobežotām spējām ir jāuzrauga produkta lietošanas laikā, lai novērstu nelaimes gadījumu rašanos, kurus var izraisīt nepareiza vai nekompetenta produkta lietošana. - UZMANĪU! NO KRĀNA IR PIEEJAMS KARSTS ŪDENS! Produkta montāžas laikā: - nepieciešama vismaz 2 kvalificētu personu klātbūtne - vienmēr ir jāizmanto aizsargapģērbs, cimdi un jānodrošina acu aizsardzība - dažas detaļas ir smagas, pārliecinieties, ka visas personas atrodas drošībā, kad detaļas tiek pārvietotas - nekad nenovietojiet jebkādas detaļas ar stikla komponentēm tieši uz cietas akmens vai flīžu grīdas. Vienmēr zem visām detaļām ar stikla komponentēm izmantojiet mīkstu materiālu, pirms novietojiet tās uz grīdas. - nekad neuzstādiet produktu vai kādu tā komponenti, kas izskatās bojāta - pirms produkta pirmreizējās izmantošanas, vienmēr pieregulējiet slīdņus, eņģes utt. Pārliecinieties, ka visas skrūves un savienojumi ir nofiksēti un ka produkts darbojas korekti. LIT Dušo kabina / Dušo sienelę galima įrengti vidaus patalpose, kurios: - skirtos naudoti kaip vonios patalpos; - atitinka statybos kodekso ir reikalavimus vonios patalpoms; - kuriose įrengtas sifonas arba nuotakas grindyse. Gaminio negalima montuoti drėgmei nepritaikytose patalpose. Dušo kabina / Dušo sienelė: - nėra 100% nepralaidi vandeniui; - visada turi būti prijungta prie vandens vamzdžių pagal statybos kodeksą; - vandentiekio jungtys turi būti prieinamos priežiūrai neišardžius aplinkinių struktūrų; - vandens išleidimo jungtys turi būti prieinamos priežiūrai neišardžius aplinkinių struktūrų; - nuotėkio atveju iš karto reikia imtis priemonių, siekiant išvengti tolesnės žalos, pavyzdžiui, išjungti vandens tiekimą; - vaikų arba ligotų asmenų negalima palikti be priežiūros, kai jie naudojasi gaminiu, siekiant išvengti nelaimingų netinkami naudojant gaminį. - DĖMESIO! IŠ ČIAUPO TEKA KARŠTAS VANDUO! Gaminio montavimo metu: - reikia mažiausiai 2 kvalifikuotų asmenų; - visada reikia naudoti apsauginius drabužius, pirštines ir akių apsaugos priemones; - kai kurie komponentai yra sunkūs. Juos keldami užtikrinkite visų asmenų saugą; - nedėkite stiklo turinčių detalių tiesiai ant akmens plytelių arba kietų grindų. Po stiklo turinčiomis detalėmis visada patieskite minkštą medžiagą ir tik tada dėkite jas ant grindų; - nemontuokite gaminių arba detalių, jei jos atrodo pažeistos; - prieš naudodami gaminį pirmą kartą visuomet sureguliuokite bėgelius, vyrius ir t.t. Visi varžtai ir jungtys turi būti pakankamai tvirti ir užtikrinti tinkamą gaminio veikimą. 5

6 INSTALLATION PAIGALDUS UZSTĀDĪŠANA MONTAVIMAS ASENNUS INSTALLATION INSTALLASJON EN RUS Душевую кабину / Душевую стену разрешено устанавливать во внутренних помещениях, которые: - предназначены для использования в качестве ванной комнаты. - соответствуют строительным нормам и требованиям для ванных комнат - должен быть установлен трап для воды или сток в полу Никогда не устанавливайте изделия в помещениях, которые не способны выдерживать влагу. Душевая кабина / Душевая стена: - не водонепроницаема на 100% - всегда должна подключаться к водопроводным трубам в соответствии со строительными нормами - соединения воды должны быть доступны для проверки без необходимости демонтажа окружающих конструкций - соединения стока должны быть доступны для проверки без необходимости демонтажа окружающих конструкций - в случае обнаружения утечек следует незамедлительно предпринять необходимые меры во избежание дополнительного ущерба, например, перекрыть подачу воды - маленькие дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться изделием под наблюдением во избежание несчастных случаев из-за использования или неправильного использования изделия. - ОСТОРОЖНО! ИЗ КРАНА ЛЬЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА! Во время установки изделия: - требуется как минимум 2 квалифицированных человека - все время используйте защитную одежду, перчатки и защиту для глаз - некоторые детали тяжелые, обеспечьте, чтобы все люди были в безопасности при перемещении деталей - никогда не кладите детали со стеклом прямо на каменный или покрытый плиткой пол. Всегда под все детали со стеклом кладите мягкий материал перед тем, как положить их на пол. - никогда не устанавливайте изделие или деталь, которые выглядят поврежденными - перед использованием изделия в первый раз всегда регулируйте ползуны, петли и т.п., проверьте, что все винты и соединения затянуты и изделие работает правильно FIN Suihkukaapin / Suihkuseinän saa asentaa sisätiloihin, jotka: - on tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneena. - täyttävät kylpyhuoneiden rakennusmääräykset ja vaatimukset - sisältävät vesilukon tai lattiakaivon Älä koskaan asenna tuotetta tilaan, joka ei pysty käsittelemään kosteutta. Suihkukaappi / Suihkuseinä: - ei ole 100 % vesitiivis - pitäisi aina liittää vesiputkiin rakennusmääräysten mukaisesti - vesiliitosten on oltava saatavilla tarkistusta varten ympäröiviä rakenteita purkamatta - viemäriliitosten on oltava saatavilla tarkistusta varten ympäröiviä rakenteita purkamatta - mikäli löytyy vuotoja, on kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutettava välittömästi lisävahinkojen välttämiseksi, esimerkiksi katkaisemalla vedentulo. - lapsia tai henkilöitä, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, on valvottava heidän käyttäessään tuotetta, jotta vältytään tuotteen käytöstä tai tuotteen virheellisestä käytöstä johtuvilta tapaturmilta. - VAROITUS! KUUMAA VETTÄ ON SAATAVILLA HANASTA! Tuotteen asennuksen aikana: - tarvitaan vähintään 2 pätevää henkilöä - on aina käytettävä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja - jotkin osat ovat painavia. Varmista, ettei kenellekään satu vahinkoja kun osia siirretään - älä koskaan laita lasisia osia suoraan kovalle kivi- tai laattalattialle Käytä aina pehmeää materiaalia kaikkien lasia sisältävien osien alla ennen kuin asetat ne lattialle. - älä koskaan asenna tuotetta tai komponenttia, joka näyttää vahingoittuneelta - ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa, säädä aina liukumekanismit, saranat jne. varmista, että kaikki ruuvit ja liitännät ovat tiukkoja ja tuote toimii oikein SWE Duschhörn/Duschvägg tillåts att installeras inomhus utrymmen som: - är avsedda att användas som badrum. - uppfyller byggregler och krav för badrum - en vattenavskiljare eller golvbrunn skall vara på plats Aldrig installera produkter i rummet som inte kan behandla fuktighet. Duschhörn/Duschvägg: - är inte 100% vattentät - skall alltid ansluts till vattenledningar enligt byggregler - vattenanslutningar skall vara tillgängliga för kontroll utan att omgivande strukturer behövs att demontera - dräneringsanslutningar skall vara tillgängliga för kontroll utan att omgivande strukturer behövs att demontera - vid upptäckande av läckor nödvändiga åtgärder skall vidtas omedelbart för att undvika ytterligare skador, till exempel avbrytning av vattenförsörjning - små barn och personer med begränsad kapacitet skall övervakas vid användning produkten för att undvika olyckor på grund av fel användning av produkten. - VARNING! VARMVATTEN FÅS FRÅN KRANEN! NOR Dusjhjørne / Dusjvegg kan installeres i innendørs områder som: -er beregnet for å bli brukt som baderom. - oppfyller byggeforskriftene og krav for baderom - det skal være på plass vannlås eller gulvsluk Produkter må aldri installeres til rom som ikke tåler fuktighet. Dusjhjørne / Dusjvegg: - er ikke 100% vanntett - bør alltid kobles til vannrør i samsvar med byggeforskrifter - vanntilkoblinger skal være tilgjengelige for kontroll uten demontering av omkringliggende strukturer - avløpstilkoblinger skal være tilgjengelige for kontroll uten demontering av omkringliggende strukturer - ved oppdagelse av lekkasjer skal man umiddelbart bruke nødvendige tiltak for unngå ytterligere skader, f. eks. stenge av vannforsyning - yngre barn eller personer med begrensede evner skal være under tilsyn ved bruk av produkt for å beskytte mot eventuelle ulykker pga. bruk eller feil bruk av produktet. - ADVARSEL! VARMT VANN ER TILGJENGELIG FRA KRANEN! Vid installation av produkten: - behövs minst 2 kvalificerade personer - alltid använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon - vissa komponenter är tunga, se till att alla personer är säkra under flyttning av komponenterna - aldrig sätt komponenterna med glas direkt på hård sten eller klinkergolv. Alltid använd mjukt material under komponenterna som har glasdelar innan du sätter dem på golvet - aldrig installera produkten eller komponenten som kan ha skador - innan du använder produkten för första gången alltid justera glidor, gångjärn mm se till att alla skruvar och anslutningar är täta och produkten fungerar på korrekt sätt 6 Under installering av produktet: - kreves det minst 2 kvalifiserte personer - bruk vernetøy, -hansker og øyebeskyttelse til enhver tid - enkelte komponenter er tunge, sørg for at alle personer er trygge ved flytting av komponenter - legg aldri noen komponenter som inneholder glass direkte på hardt stein- eller flisgulv. ruk alltid myke materialer under alle komponenter med glass før de legges på gulvet. -installer aldri et produkt eller komponent som ser ut skadet -før førstegangs bruk av produktet husk alltid å justere løpere, hengsler osv. for å sikre at alle skruer og tilkoblinger er stramme og produktet fungerer korrekt

7 MAINTENANCE HOOLDUS APKALPE PRIEŽIŪRA ОБСЛУЖИВАНИЕ HUOLTO UNDERHÅLL VEDLIKEHOLD ENG CARE ADVICE For maximum life span and performance, it is advisable to clean the product daily with suitable cleansers, water and soft cloth or squeegee. Note that using hard sponges and abrassive cleaners may harm both glass and metal parts of the product. Avoid using agressive cleaners such as solvents and petrolium based products and acid. Lifting hinges do not need greasing/lubrication if the bathroom is maintained clean and relatively dustproof. However, if the opening or closing of the shower doors create a squeeking sound, it is recommended to lubricate the lower hinge central plastic pivot area applying Vaseline with cotton buds. EST HOOLDUSE JUHISED Maksimeerimaks toote eluiga on soovitav toodet puhastada igapäevaselt sobiliku puhastusaine, puhta vee ning svammiga. Tähelepanu! Kasutades kõva pesukäsna või abrassiivseid puhastusaineid võite kahjustada toote klaasi ja metallpindu. Hoiduda kasutamast agressiivseid puhastusaineid nagu lahusti, õlil baseeruvad tooted nind happelised vedelikud. Dušiukse tõstemehhanismid ei vaja eraldi õlitamist/määrimist, kui vannituba hoitakse puhas ning tolmuvaba. Siiski, kui uks avanemisel ja sulgumisel hakkab kostuma kriiksuvat heli, on soovitatav ukse alumise hinge plastikust siseosa määrida vaseliiniga. LAT APKOPES INSTRUKCIJAS Lai produkts kalpotu maksimāli ilgi un kvalitatīvi, iesakām to tīrīt katru dienu ar piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem, ūdeni un mīkstu lupatiņu vai stiklu tīrāmo. Atcerieties, ka, izmantojot cietus sūkļus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, varat bojāt gan produkta stikla, gan metāla detaļas. Izvairieties no agresīvu tīrīšanas līdzekļu lietošanas, piemēram, no tādu produktu lietošanas, kā šķīdinātājiem un produktiem uz petrolejas bāzes, vai skābēm. Paceļošās eņģes nav jāieziež/jāeļļo, ja vannas istaba tiek uzturēta tīra un tajā relatīvi nav putekļu. Tomēr, ja dušas durvju atvēršana vai aizvēršana rada čīkstošu skaņu, ir ieteicams ieeļļot zemākās eņģes centrālo plastmasas šarnīru, ar vates spilventiņu uzklājot uz šīs vietas vazelīnu. LIT PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA Norint pasiekti maksimalią tarnavimo trukmę ir rezultatus, patartina kasdien valyti gaminį tinkamu valikliu, vandeniu ir minkštu skudurėliu ar valytuvu. Kietos kempinės ir abrazyviniai valikliai gali pakenkti stiklui ir metalinėms produkto dalims. Venkite agresyvių valiklių, tokių kaip tirpikliai ir benzininiai produktai ir rūgštys. Vyriams pakelti nebūtina juos sutepti, jei vonios kambarys yra švarus ir be dulkių. Tačiau jei dušo durų atidarymas arba uždarymas girgžda, rekomenduojama vazelinu sutepti apatinio vyrio plastikinę dalį. RUS ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ Для максимального увеличения срока службы и эксплуатационных качеств рекомендуется ежедневно очищать изделие подходящими чистящими средствами, водой и мягкой тканью или скребком для стекла. Обратите внимание, что использование жестких губок и абразивных чистящих средств может повредить как стекло, так и металлические части изделия. Избегайте использования сильных чистящих средств, как например, растворителей и продуктов на нефтяной основе, а также кислот. Подъемные петли не нуждаются в смазке, если ванная комната поддерживается чистой и относительно без пыли. Однако, если при открывании или закрывании душевой двери раздается скрип, рекомендуется смазать при помощи ватных палочек центральную пластиковую поворотную зону нижней петли вазелином. FIN HUOLTO-OHJEET Maksimaalista elinikää ja suorituskykyä varten on suositeltavaa puhdistaa tuote päivittäin sopivilla puhdistusaineilla, vedellä ja pehmeällä liinalla tai lastalla. Ota huomioon, että kovien sienten tai hankaavien puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa sekä tuotteen lasi- että metalliosia. Vältä voimakkaiden puhdistusaineiden, kuten liuottimien ja petrolipohjaisten tuotteiden sekä happojen käyttöä. Nostosaranat eivät tarvitse rasvausta/voitelua, mikäli kylpyhuone pidetään puhtaana ja suhteellisen pölytiiviinä. Mikäli kuitenkin suihkun oven avaamisesta tai sulkemisesta aiheutuu nariseva ääni, on suositeltavaa voidella alemman saranan keskiosan muovinen tappiosa laittamalla siihen vaseliinia vanupuikoilla. SWE UNDERHÅLLSANVISNING För att maximera produktens livslängd och prestanda rekommenderas det att dagligen rengöra produkten med ett lämpligt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa eller svamp. Observera att sträva svampar och slipande rengöringsmedel kan skada både glaset och metalldetaljerna av produkten. Undvik användning av aggressiva rengöringsmedel såsom lösningsmedel, petroleumbaserade ämnen och syror. Lyftgångjärnen behöver ingen smörjning förutsatt att badrummet hålls rent och relativt dammfritt. Men om duschdörrarna börjar gnissla när de öppnas eller stängs rekommenderas det att smörja området vid plastvridstycket i mitten av det nedre gångjärnet med vaselin med hjälp av en bomullspinne. NOR VEDLIKEHOLDSANVISNINGER For lengst mulig levetid og ytelse er det tilrådelig daglig rengjøring av produkt med egnede rengjøringsmidler, vann og myk klut eller nal. emerk at bruk av harde svamper og skurende rengjøringsmidler kan være skadelige både for produktets glass- og metalldeler. Unngå bruk av aggressive rengjøringsmidler som løsemiddel- og petroleumsbaserte produkter og syre. Løftehengsler krever ingen smøring/oljebehandling dersom baderommet holdes rent og relativt støvfritt. Likevel, hvis åpning eller lukking av dusjdører skaper en knirkelyd, anbefales det smøring av sentralt dreieområde i plast på nederste hengsel ved påføring av vaselin med bomullspinner. 7

8 INSTALLATION PAIGALDUS UZSTĀDĪŠANA MONTAVIMAS ASENNUS INSTALLATION INSTALLASJON 4 Ø 6,0mm D 5 D I H mm (PNK80) 895mm (PNK90) mm (PNK80) 895mm (PNK90) SILICONE 8

9 INSTALLATION PAIGALDUS UZSTĀDĪŠANA MONTAVIMAS ASENNUS INSTALLATION INSTALLASJON 10 G A C E F 9

10 INSTALLATION PAIGALDUS UZSTĀDĪŠANA MONTAVIMAS ASENNUS INSTALLATION INSTALLASJON SILICONE 10

11 INSTALLATION PAIGALDUS UZSTĀDĪŠANA MONTAVIMAS ASENNUS INSTALLATION INSTALLASJON 18 K L x 19 L 20 11

12 alteco AS Jälgimäe, Harjumaa 76401, Estonia Phone: , Fax: Version 05/2017

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

grada mööbel.indd

grada mööbel.indd Not incuded in this manual: - lighting unit - lower shelves unit GRADA MÖÖBEL I FURNITURE I МЕБЕЛЬ I MÖBEL Vers. 20190626 SISU CONTENT СОДЕРЖАНИЕ INHALT Sisaldub pakis: Included in package: Включено в

Rohkem

_DCF6201_ET+RU.indd

_DCF6201_ET+RU.indd 372002-59 EST Originali instrukcija DCF6201 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis / Рисунок 1 b f g e c a d h Joonis / Рисунок 2 h g Joonis / Рисунок

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

_DC385_ET.indd

_DC385_ET.indd 372001-39 EST DC385 Eesti keel (Originaaljuhend) 3 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 14 Joonis / Рисунок 1 a b c d g e f Joonis / Рисунок 2 j i f h d j 1 Joonis / Рисунок 3 k c Joonis / Рисунок

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

_DWV901L_EST+RUS.indd

_DWV901L_EST+RUS.indd 372002-58 EST DWV901L Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 b a g k m d l e e c j f i p h n o d Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 t j

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

_D27300_D27300T_EST+RUS.indd

_D27300_D27300T_EST+RUS.indd 372002-23 EST D27300 D27300T Eesti keel (Originaaljuhend) 10 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 21 2 Joonis / Рисунок A1 6 7 8 2 5 66 4 3 1 36 XXXX XX XX Joonis / Рисунок A2 13 9 10 12 11 3

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

_DW745_MULT.indd

_DW745_MULT.indd 372001-20 EST DW745 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 19 2 Joonis / Рисунок 1 x d f g e k l o n c m y p w v a b r q Joonis / Рисунок 2 l h m n s t u i j v 3 Joonis

Rohkem

Microsoft Word - 11_f20.doc

Microsoft Word - 11_f20.doc 11. PALUN 200 GRAMMI VORSTI. Пожалуйста, 200 граммов колбасы. Tööleht nr 11.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём. Mida te soovite? Что желаете? Mida teile, palun? Что вам, пожалуйста. Kõigepealt ma tahan...

Rohkem

_DWE6423_MULT.indd

_DWE6423_MULT.indd 372003-05 EST DWE6423 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis A / Рисунок А 7 2 1 4 3 5 6 8 Joonis B / Рисунок B Joonis C / Рисунок C 9 6 5 4 3 3 Joonis

Rohkem

Nautic.Wc.Bidet_2016_Oli

Nautic.Wc.Bidet_2016_Oli SE MONTERINGSANVISNING NAUTIC WC OCH BIDÉ DK MONTERINGSVEJLEDNING NAUTIC WC OG BIDET NO MONTERINGSANVISNING NAUTIC WC OG BIDÉ FI ASENNUSOHJE, NAUTIC WC JA PESUISTUIN GB INSTALLATION INSTRUCTIONS NAUTIC

Rohkem

_GLC1423L_GLC1823L__MULT.indd

_GLC1423L_GLC1823L__MULT.indd 372001-59 EST www.blackanddecker.eu GLC1423L GLC1823L GLC1825L Eesti keel (originaaljuhend) 6 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 13 2 3 G H I J K L 4 5 EESTI KEEL Kasutusotstarve Black & Deckeri

Rohkem

_DW096_MULTI.indd

_DW096_MULTI.indd 372000-75 EST DW096PK Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11 2 2 1 3 9 4 8 7 6 5 A 10 11 28 19 13 12 15 14 B C 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 5 18 17 6FT 21 20 16 D E

Rohkem

_DW670_MULTI.indd

_DW670_MULTI.indd 372001-15 EST DW670 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 a x x x b x c e f d g h i 3 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 b j k m l m k

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

_DWV902L_DWV902M_DW_MULT.indd

_DWV902L_DWV902M_DW_MULT.indd 372001-94 EST DWV902L DWV902M DWV902MT Eesti keel (Originaaljuhend) 6 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 16 2 Joonis / Рисунок 1 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 Joonis / Рисунок 4 Joonis

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb Ettevõttelt Dometic GROUP / no Dometic GROUP / iš Dometic GROUP FM-05-JURA01 ET 4 Minikülmik/piimajahuti Kasutusjuhend LV LT 13 Mini ledusskapis/piena dzesētājs Lietošanas pamācība 22 Mažas šaldytuvas

Rohkem

ENG EST RUS OLIVIA CRIB OLIVIA VÕREVOODI OLIVIA ДЕТСКАЯ КРОВАТКА IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. TÄHTIS. SÄILITAGE KASUTAMISEK

ENG EST RUS OLIVIA CRIB OLIVIA VÕREVOODI OLIVIA ДЕТСКАЯ КРОВАТКА IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. TÄHTIS. SÄILITAGE KASUTAMISEK ENG EST RUS OLIVIA CRIB OLIVIA VÕREVOODI OLIVIA ДЕТСКАЯ КРОВАТКА IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. TÄHTIS. SÄILITAGE KASUTAMISEKS TULEVIKUS. LUGEGE HOOLIKALT LÄBI. ВАЖНО: СОХРАНИТЬ

Rohkem

D D STeINeL Vertrieb gmbh Dieselstraße Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/ Fax: +49/5245/ A Steinel Austria gm

D D STeINeL Vertrieb gmbh Dieselstraße Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/ Fax: +49/5245/ A Steinel Austria gm D D STeNeL Vertrie gmh Dieselstraße 80-84 33442 Herzeroc-Clarholz Tel: +49/5245/448-188 Fax: +49/5245/448-197 www.steinel.de A Steinel Austria gmh Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 A-1220 Wien Tel.: +43/1/2023470

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA EJN2301AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZAMRAŻARKA RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 67 МОРОЗИЛЬНИК

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 EUN1100FOW...... ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Rohkem

Atlantic single-lever mixers

Atlantic single-lever mixers SWE MONTERINGSANVISNING GBR MOUNTING INSTRUCTIONS DEN MONTERINGSANVISNING NOR MONTERINGSANVISNING FIN YKSIOTEHANOJEN ASENNUSOOHJE EST PAIGALDUSJUHEND LAT UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA LTU MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

11.06.2019 15.07.2019 11.06.2019 15.07.2019 1 19 2 8718951096370 COLGATE hambapasta Kids 3-5 aastastele 50ml 8718951096318 COLGATE hambapasta Kids 6+ aastastele 50ml 8714789988566 COLGATE hambapasta Maximum

Rohkem

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 EESTI KEEL (tõlge) TEHNILISED ANDMED Mudeli number AF600

Rohkem

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСПЛУАТАЦИИ UK МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 58 2 PARIMATE TULEMUSTE

Rohkem

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr Lühike paigaldusjuhend TU-P1284 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 3. Draiveri paigaldamine... 4. Paigaldamise kontrollimine... 1 1 2 3 4 Tõrkeotsing...

Rohkem

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr Lühike paigaldusjuhend TU-PS2 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 1 1 2 Tõrkeotsing... 5 Version 11.21.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TU-PS2 Lühike

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x / 49XD700x Sisukord TÄHTIS TEADE.........................

Rohkem

_DCP580_ET-RU

_DCP580_ET-RU 372003-09 EST DCP580 Eesti keel (Originaaljuhend) 6 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 19 2 Joonis 1 / Рисунок 1 B A C O L K N J D I H G F E CC DD D M N L G O N P 3 Joonis 2 / Рисунок 2 Joonis

Rohkem

Title

Title SCB51811LS ET Kasutusjuhend 2 Külmik-sügavkülmuti LV Lietošanas instrukcija 17 Ledusskapis ar saldētavu LT Naudojimo instrukcija 32 Šaldytuvas-šaldiklis USER MANUAL 2 www.aeg.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO...

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

Microsoft Word _0710 ZX neu W 2000 WX 2000_1-4.doc

Microsoft Word _0710 ZX neu W 2000 WX 2000_1-4.doc W 2000 WX 2000 Originaaljuhend Oriģinālās instrukcijas Originalioji naudojimo instrukcija 170 26 9960-0710 15 W 2000 WX 2000 D max mm (tollid) 180 (7) 230 (9) 180 (7) 230 (9) t max1 ; t max2 ; t max3 mm

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016

KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016 KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016 Uuring viidi läbi Justiitsministeeriumi tellimusel Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi Riskilapsed ja -noored raames.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2007 PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID Vahtsüsteemide komponendid Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid Fixed firefighting

Rohkem

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošanas instrukcija LT Naudojimosi instrukcijų knygelė 2

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

P0522-Installation Guide Escalda_ENG copy 2.pdf

P0522-Installation Guide Escalda_ENG copy 2.pdf Delta Water Engineering Paigaldusjuhend V01/2017/P1 1. Osad: 1. Parts: Paigaldusjuhend Delta Escalda INSTALLATION GUIDE ESCALDA Text 1. BYPASS 7. WATER OUTLET 1. Möödaviik 7. Vee äravool 2. VALVE HOUSING

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ENN3153AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 74

Rohkem