SANCO/7146/2012-EN Rev. 3

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SANCO/7146/2012-EN Rev. 3"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 788 final 2012/0366 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2012) 452 final} {SWD(2012) 453 final} ET ET

2 SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (edaspidi tubakatoodete direktiiv ) 1 võeti vastu 5. juunil aastal. Tubakatoodete direktiivi vastuvõtmisest on möödunud rohkem kui kümme aastat. Vastavalt turul, teaduses ja rahvusvahelises kontekstis toimunud arengutele on vaja tubakatoodete direktiivi ajakohastada ja täiendada. Läbivaatamine on kehtiva tubakatoodete direktiivi artikliga 11 sõnaselgelt ette nähtud ning selleks on nõukogu ja parlament korduvalt üles kutsunud. 2 Tubakatoodete direktiivi läbivaatamine on võetud komisjoni aasta tööplaani. 3 Läbivaatamise üldine eesmärk on parandada siseturu toimimist. Ettepaneku eesmärk on eelkõige: ajakohastada juba ühtlustatud valdkondi, et kõrvaldada tõkked, mis takistavad liikmesriikidel viia oma riigisisesed õigusaktid kooskõlla uute suundumustega turul, teaduses ja rahvusvahelisel tasandil. 4 Käsitleda toodetega seotud meetmeid, mida tubakatoodete direktiiv veel ei hõlma ja mille puhul on erinevad arengud liikmesriikides viinud või võivad tõenäoliselt viia siseturu killustumiseni. 5 Tagada, et direktiivi sätete kohaldamisest ei hoitaks kõrvale selliste toodete turuleviimisega, mis ei ole tubakatoodete direktiiviga kooskõlas. 6 Samuti on oluline tagada Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevast raamkonventsioonist tulenevate, ELi ja liikmesriikide jaoks siduvate rahvusvaheliste kohustuste ühtlane rakendamine ning ühtne lähenemisviis selle raamkonventsiooni mittesiduvate kohustuste puhul, kui tekib oht, et riigid neid erineval viisil üle võtavad EÜT L 194, , lk Nõukogu 30. novembri aasta soovitus suitsuvaba keskkonna kohta; nõukogu 1. ja 2. detsembri järeldused laste hingamisteede krooniliste haiguste ennetamise, varajase diagnoosi ja ravi kohta; Euroopa Parlamendi 15. septembri aasta resolutsioon Euroopa Liidu seisukoha ja kohustuste kohta mittenakkuslike haiguste ennetamist ja kontrolli käsitleva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise eel; Euroopa Parlamendi 24. oktoobri aasta resolutsioon, mis käsitleb rohelist raamatut Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil ; Euroopa Parlamendi 26. novembri aasta resolutsioon suitsuvaba keskkonna kohta. Komisjoni aasta tööprogrammi 1. lisa kavandatud algatused aastal. KOM(2011) 777 lõplik (juurdepääs 17. detsembril 2012). Ilma ajakohastamata ei saa liikmesriigid näiteks suuremaks teha terviseohu hoiatusi, muuta nende asukohta pakendil või esitada ja muuta andmeid tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse kohta. Praegu on kaheksa liikmesriiki võtnud vastu pilthoiatused ning koostisosade reguleerimine on liikmesriigiti erinev. Näiteks aitaks piiriülene kaugmüük ja jälgitavus kaasa õigusloomele ja seega hoiaks ära tubakatoodete direktiivi nõuetele mittevastavate tubakatoodete müügi (nt terviseohu hoiatused ja koostisosad). ET 2 ET

3 Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 114 on erinevate poliitiliste valikuvõimaluste kaalumisel arvesse võetud kohustust tagada tervise kaitse kõrge tase.. Sellega seoses on ettepaneku eesmärk reguleerida tubakatooteid viisil, mis kajastab nende spetsiifilisi omadusi (nikotiinil on sõltuvusttekitavad omadused) ja nende tarbimise negatiivseid tagajärgi (suu-, kurgu- ja kopsuvähk, südameveresoonkonna probleemid, kaasa arvatud südamerabandus, infarktid, arterite ummistumine; pimedaksjäämise, impotentsuse, langenud viljakuse ja sündimata lapsele mõju avaldumise suurenenud risk jne). Tubakas on ELis kõige sagedasem enneaegse surma põhjustaja, selle arvele langeb igal aastal peaaegu surma. Ettepanekus keskendutakse tubakatoodete tarbimise alustamisele, eelkõige noorte puhul, võttes arvesse, et 70 % suitsetajatest alustab enne 18. eluaastat ja 94 % enne 25. eluaastat. 7 Seda kajastavad ka ettepanekus soovitatud valdkondade valik ja raskuspunkt ning esmajoones käsitletud tooted (sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja suitsuvabad tubakatooted). Lisaks tuleks läbivaatamisega luua tingimused, mis võimaldavad kõigil kodanikel kogu ELis teha toodete osas teadlikke otsuseid, mille aluseks on tõelevastav teave selle kohta, milline on tubakatoodete tarbimise mõju tervisele. Kokkuvõttes peaksid tubakatoodete direktiivis sisalduvatest meetmest kasu saama kõik suitsetajad (nt terviseohu hoiatused ja koostisosade reguleerimine). Laiemas plaanis vaadelduna aitab läbivaatamine kaasa ELi üldeesmärgile edendada oma rahva heaolu (Euroopa Liidu lepingu artikkel 3) ja strateegiat Euroopa 2020, sest kui inimesed on kauem terved ja aktiivsed ning neil aidatakse ennetada välditavaid haigusi ja enneaegset surma, on sellel positiivne mõju tootlikkusele ja konkurentsivõimele. Direktiivi nõuetele mittevastavate toodetega kauplemise vastu võetavatel meetmetel võib olla ettekavatsemata, kuid tervitatav kõrvalmõju, st liikmesriikide maksutulu parem kaitse, sest nende toodete puhul hoitakse sageli kõrvale ka riiklikest maksuseadustest. Tubakatoodete direktiivi läbivaatamisel keskendutakse viiele valdkonnale: 1) suitsuvabad tubakatooted ja toote määratluse laiendamine (st nikotiinisisaldusega tooted ja taimsed suitsetatavad tooted), 2) pakendamine ja märgistamine, 3) koostisosad/lisaained, 4) piiriülene kaugmüük ja 5) jälgitavus ja turvaelemendid. Kuigi on võimalik säilitada palju olemasoleva direktiivi elemente (nt tõrva- nikotiinija süsinikmonooksiidisisaldus, koostisosadest teatamine ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka turuleviimise keeld), soovitatakse teha paljudes valdkondades väga põhjalikke muudatusi ja lisatakse veel mõned valdkonnad. 2. HUVITATUD ISIKUTEGA KONSULTEERIMISE TULEMUSED JA MÕJU HINDMINE Käesoleva ettepaneku ettevalmistamisel konsulteeriti üldsusega 24. septembrist kuni 17. detsembrini Komisjonile laekus erinevatelt sidusrühmadelt üle vastuse. Kodanike arvele langes 96% uuringu vastustest, millest 57 % olid 7 Eurobaromeetri eriuuring 385, 2012: ET 3 ET

4 topelt- ehk korduvad vastused, 8 mis tulenevad ilmselt mõnes liikmesriigis toimunud erinevatest kodanikke mobiliseerivatest kampaaniatest 9. Kõnealuste kampaaniate meetmed ja jõupingutused on mõjutanud üldsusega konsulteerimise arvulisi näitajaid, mille kohaselt enamik vastanud kodanikest on tubakatoodete direktiivi muudatustele vastu. See tulemus erineb oluliselt viimasest, aasta mais avaldatud Eurobaromeetri uuringust Eurobaromeetri uuring näitab, et kodanikud, kaasa arvatud suitsetajad, on valdavalt tubaka tarbimise leviku vähendamise meetmete poolt, sealhulgas käesoleva ettepanekuga soovitatud meetmete poolt, nagu pilthoiatuste esitamine kõikidel tubakapakenditel ja turvaelementide kasutuselevõtmine 10. On oluline märkida, et erinevalt üldsusega konsulteerimisest valitakse Eurobaromeetri uuringutes vastajad juhumeetodil. Liikmesriikide esindajad ja eriti terviseprobleemidega tegelevad vabaühendused on rangete tubaka tarbimise leviku vähendamise meetmete kehtestamise poolt, samas kui tubakatööstus ja jaemüüjad on teatavate rangete meetmete vastu. Konsulteerimise tulemuste aruanne avaldati 27. juulil 2011 ning vastused on avaldatud veebis. 11 Läbivaatamisprotsessi käigus toimusid sihipärased arutelud sidusrühmadega. Esimesed arvamustevahetused terviseprobleemidega tegelevate vabaühenduste ning tubaka- ja farmaatsiatööstuse esindajatega toimusid 3. ja 4. detsembril 2009 ning 19. ja 20. oktoobril 2010 ning sihipärased kõnelused valitsusväliste organisatsioonide, tubakakasvatajate, sigaretitootjate, muude tubakatootjate, tubakatoodete turustajate ja tarnijatega jätkusid ja aasta jooksul. 12 Laekus ka palju kirjalikke vastuseid, mida on erinevate strateegiliste valikute mõju hindamisel hoolikalt arvesse võetud. Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste volinik kohtus veebruaris ja märtsis 2012 terviseprobleemidega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide ja majandusvaldkonna sidusrühmadega. 13 Tubakatoodete direktiivi läbivaatamist arutati aastatel regulaarselt ka tubakatoodete direktiivi regulatiivkomitees 14. Valdkond jälgitavus ja turvaelemendid lisati läbivaatamisse, kuna teatavad sidusrühmad väljendasid muret selle üle, et direktiivi nõuetele mittevastavate võltsja salatoodete müük on juba praegu suur probleem Üldsusega konsulteerimisel topeltvastuseks peetud vastus täidab järgmisi kriteeriume: 1. Vähemalt kuus sama tekstiga vastust. 2. Tekstiväli sisaldab rohkem kui kolme sõna. 3. Tekstiväli ei sisalda konsultatsioonidokumendist otse kopeeritud teksti. Näiteks organiseeris kampaania rühm, kes esindas 75% Itaalia tubakamüüjatest (European Voice, 10. veebruar 2011). See meede tõi kaasa üle esildise laekumise Itaaliast, sealhulgas 99% topeltvastuseid. Eurobaromeetri eriuuring 385, 2012: European Commission, Health and Consumer Directorate-General, July 2011, Report on the public consultation on the possible revision of the Tobacco Products Directive 2001/37/EC. Aruanne ja kaastööd on avaldatud veebisaidil: Lisaks Interneti kaudu laekunud kaastöödele on samal veebisaidil avaldatud ka muid kanaleid kaudu 20 liikmesriigi valitsustelt või ministeeriumidelt, samuti kahelt EFTA/EMP riigilt saadud kaastööd. Sidusrühmadega kohtumiste protokollid on kättesaadavad järgmisel veebisaidil: Sama. Kohtumiste protokollid on kättesaadavad järgmisel veebisaidil: On oluline rõhutada, et eelistatud poliitikavalikud ei põhjusta komisjoni hinnangu kohaselt ebaseadusliku kaubanduse suurenemist. Seevastu moodustab ebaseaduslik kaubandus praegusest tarbimisest juba 8,25% (MATRIXi aasta aruandes esitatud Euromonitori andmed) ET 4 ET

5 3. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG Koostisosad ja eralduvad ained Maksimaalne tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldus, samuti mõõtmismeetodid jäävad samaks kui direktiivis 2001/37/EÜ. Direktiivis 2001/37/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid nõuavad tubakatoodete tootjatelt ja importijatelt sellistes toodetes kasutatud koostisosadest teatamist. Ettepanekuga jääb kohustuslik koostisosadest teatamise süsteem kehtima, ning lisaks nähakse ette teadete esitamise ühine elektrooniline vorm ja tootjatelt nõutakse tõendavate andmete esitamist (nt turustusaruanded). Tasud, mida liikmesriigid nõuavad neile esitatud teabe töötlemise eest ei tohi olla suuremad, kui selliste toimingute puhul asjakohane. Lisaks nähakse ettepanekuga ette, et uusi või muudetud tubakatooteid ei tohi turule lasta enne, kui on esitatud koostisosade andmed. Esitatud andmed, välja arvatud konfidentsiaalne teave, avaldatakse. Ühtse teatamisvormi ja kohustusliku teatamisega luuakse võrdsed tingimused ja lihtsustatakse andmete kogumist, analüüsi ja jälgimist. Selle abil vähendatakse tootmisharu, liikmesriikide ja komisjoni halduskoormust ning tagatakse stabiilne süsteem tundlike andmete käsitlemiseks. Direktiiviga 2001/37/EÜ ei ühtlustata liikmesriikide eeskirju lisaainete kohta. Mõni liikmesriik on seepärast vastu võtnud õigusakte või sõlminud tootmisharuga lepinguid, millega lubatakse või keelatakse teatavad koostisosad. Seega on teatavate koostisosade kasutamine mõnes liikmesriigis keelatud, mõnes aga mitte. Ettepanekuga nähakse ette, et keelatakse tubakatooted, millel on eristav, näiteks puuvilja või šokolaadi maitse ja/või lõhn. Vastavaid otsuseid aitab teha asjakohane testimise töökond. Keelatud on lisaained, mida reklaamitakse kui energiat ja jõudu suurendavaid (nt kofeiin ja tauriin) või mis loovad mulje, et tooted on tervisele kasulikud (nt vitamiinid). Filtrites, paberis või pakendites ei ole maitse- või lõhnaained lubatud. Suurema mürgisuse või kergesti sõltuvust tekitava toimega tubakatooteid ei tohi turule viia. Liikmesriigid tagavad, et kemikaalimääruses REACH 17 esitatud sätteid või tingimusi kohaldatakse tubakatoodete suhtes nõuetekohaselt. Ettepanekus tehakse erand muudele tubakatoodetele kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja suitsuvabad tubakatooted, st sigarid, sigarillod ja piibutubakas, vabastades need mõnede sätete, nagu eristavate maitse- või lõhnaainetega tubakatoodete keeld, kohaldamisest. See erand on põhjendatud, kui arvestada, et kõnealuseid tooteid tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, samas kui käesolevas ettepanekus keskendutakse tubakatoodete reguleerimisele sellisel viisil, et need ei ahvatleks noori tubakatarbimist alustama. See erand lõpetatakse, kui asjaolud (nt Kokkuvõttes järgitakse õigusliku ettepaneku artiklite järjestust. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ. ELT L 396, , lk 1. ET 5 ET

6 müügimaht, levik noorte hulgas) muutuvad olulisel määral. Ettepanekus käsitletakse koostisosade reguleerimisega seotud erinevaid arenguid liikmesriikides ning võetakse arvesse rahvusvahelisel tasandil toimunud arenguid, nagu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni sätted, millega reguleeritakse tubakatoodete koostist ja selle rakendamise suunised. See võimaldab tootmisharul kohandada tootmisliine ühekorraga, jättes samas ruumi toodete eristamiseks. Keskendutakse toodetele, mis on noorte jaoks eriti köitvad ja mille reguleerimisega on eeldatavasti võimalik piirata suitsetamisega alustamist. Selles käsitletakse viimaste aastate turuarenguid, sealhulgas uut sigaretifiltrites lisaainete (nt mentooli) kasutamist võimaldavat tehnoloogiat ning nähakse ette edasist arengut arvestavate ja suunavate meetmete võtmine delegeeritud õigusaktide kaudu Märgistamine ja pakendamine Ettepanekuga nähakse ette, et kombineeritult esitatavad ühendhoiatused (pilt/pildid ja tekst katavad 75 % pakendi pindalast) peaksid olema tubakatoodete pakendi mõlemal küljel. Direktiiviga 2001/37/EÜ on terviseohu teksthoiatused juba tehtud kohustuslikuks ning pilthoiatused jäetud vabatahtlikuks. Kaheksa liikmesriiki on juba teinud pilthoiatuste kasutamise oma territooriumil kohustuslikuks (veel kaks teevad seda aastal). Direktiivis 2001/37/EÜ sätestatud tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse andmed asendatakse pakendil teabega, mis osutab tubakas sisalduvatele kahjulikele ainetele. Pakendile lisatakse teave suitsetamisest loobumise kohta (nt suitsetamisest loobumise abitelefon, veebisaidid). Tubakatoodete pakenditel ega tubakatoodetel endil ei tohi olla elemente, mis reklaamivad tubakatooteid või eksitavad tarbijaid uskuma, et toode on muudest toodetest vähem ohtlik, viitavad lõhnadele või maitsetele või sarnasusele toidukaubaga. Ettepanek sisaldab ka nõudeid pakendite kohta, nt risttahukakujulised sigaretipakendid ja sigarettide minimaalne arv pakendis. Ettepaneku kohaselt jääb liikmesriikidele õigus reguleerida pakendi pinda, mis ei ole käesoleva direktiivi või muu liidu õigusaktiga reguleeritud, samuti võtta vastu rakendussätteid, milles nähakse ette tubakatoodete pakendite täielik standardimine (sealhulgas värv ja kirjaliik), kui kõnealused sätted on kooskõlas aluslepinguga. Komisjon esitab aruande direktiiviga reguleerimata pindade osas saadud kogemuste kohta viis aastat pärast direktiivi ülevõtmistähtaega. Ettepanekuga vabastatakse suuremate terviseohu hoiatuste kohaldamisest muud tubakatooted kui sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas. Selleks et parandada terviseohu hoiatuste nähtavust suitsuvabadel tubakatoodetel, tuleb need ettepaneku kohaselt panna pakendi mõlemale poolele, kuid nende suurus jääb direktiiviga 2001/37 võrreldes samaks. Muude tubakatoodete (nt sigarid ja piibutubakas) suhtes kehtivad direktiivis 2001/37/EÜ sätestatud eeskirjad, st tekstihoiatused vähemalt 30 % pakendi esiküljest ning 40 % pakendi tagaküljest. 18 See erand lõpetatakse, kui asjaolud (nt müügimaht, levik noorte hulgas) muutuvad olulisel määral. Ettepanekuga üritatakse tagada, et pakendi välimus kajastab pakendis oleva toote omadusi, st toodet, millel on tervisele kahjulik mõju, mis on sõltuvust tekitav ning ei 18 Rohkem kui ühe ametliku keelega liikmesriikides tuleks hoiatusi suurendada 32 35% ja 45 50%-ni. ET 6 ET

7 ole ette nähtud tarbimiseks lastele ja teismelistele. Ettepanekuga nähakse ette praeguste pakendit ja märgistust käsitlevate sätete ajakohastamine vastavalt teaduses ja rahvusvahelisel tasandil toimunud arengule ning käsitletakse praegust ebaühtlast praktikat liikmesriikides, eelkõige pilthoiatuste osas. Ettepanekuga tagatakse terviseohu hoiatuste mõjus esitamine ja jäetakse pakendile teatav ruum kaubamärkide esitamiseks. Asjaolu, et esimeses etapis piirdutakse üksnes sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka reguleerimisega, on põhjendatud, sest muid tubakatooteid (nt sigarid ja piibutubakas) kasutavad eelkõige vanemaealised tarbijad. Ettepanek põhineb uutel tõenditel, mis näitavad, et suuremad ja pildikujulised hoiatused on mõjuvamad 19 ning et praegused andmed tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse kohta on eksitavad. Hoiatuse täpne suurus (75 %) on määratud kindlaks pärast teaduslike tõendite ja rahvusvahelise kogemuse, 20 samuti rahvusvaheliste suundumuste (tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artiklis 11 ja selle suunistes nõutakse pilthoiatusi mõlemal küljel ning esitatakse ranged eksitavat teavet puudutavad eeskirjad) ning majandussektori sidusrühmadele avalduva mõjuga seotud kaalutluste põhjalikku analüüsi Jälgitavus ja turvaelemendid Direktiiviga 2001/37/EÜ antakse komisjonile volitus võtta vastu jälgitavuse ja identifitseerimisega seotud tehnilised meetmed, kuid seda volitust ei ole kasutatud. Kuna viimaste aastate jooksul on jälgitavuse mõistet edasi arendatud, on vaja õigusakte jälgitavuse ja turvaelementide osas kohandada ja täiendada. Ettepanekuga on ette nähtud luua ELi tuvastus- ja jälgimissüsteem, mis toimiks tubakatoodete pakendi tasandil kogu tarneahela ulatuses (välja arvatud jaemüük). Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete tootjad sõlmivad andmehalduslepingud sõltumatute kolmandate isikutega, et tagada süsteemi sõltumatus ja täielik läbipaistvus ning et liikmesriikidele ja komisjonile oleks igal ajal tagatud sellele juurdepääs. Isikuandmete töötlemine peab toimuma asjakohaste andmekaitsesätete, sealhulgas direktiivis 95/46/EÜ 21 sätestatud eeskirjade ja kaitsemeetmete kohaselt. Lisaks tuvastus- ja jälgimissüsteemile võetakse kasutusele turvaelemendid, mis pannakse kõikidele ELi turule viidavatele tubakatoodetele, et hõlbustada ehtsate toodete kindlakstegemist. Selleks, et tagada kasutatavate tuvastus- ja jälgimissüsteemide vahel ühilduvus ja sõlmida kolmandate isikutega lepingud, võetakse delegeeritud õigusaktidega vastu tehnilised standardid. Turvaelementide tehnilised standardid võetakse samuti vastu delegeeritud õigusaktidega. Muudele tubakatoodetele kui sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas antakse viieaastane üleminekuaeg Hammond D. Health warning messages on tobacco products: a review. Tob Control 2011; 20: Sambrook Research International. A Review of the Science Base to Support the Development of Health Warnings for Tobacco Packages. Newport: Sambrook Research International; (Aruanne koostatud Euroopa Komisjoni jaoks). 75% mõlemal küljel Kanadas, 30% ja 90% Austraalias ja Uus-Meremaal, 80% mõlemal poolel Uruguais, 60% ja 70% Mauritiusel, 30% ja 100% Mehhikos. EÜT L 281, , lk 31. ET 7 ET

8 Ettepanekuga tagatakse vastavus direktiivi nõuetele, luuakse erinevatele ettevõtjatele võrdsed tingimused (praegu peavad vaid neli suurimat tubakatootjat arendama ja kasutama tuvastus- ja jälgimissüsteeme), lihtsustatakse turujärelevalvet ja antakse tarbijale võimalus kontrollida tubakatoodete ehtsust. Käesoleva ettepaneku eesmärk ei ole tuvastus- ja jälgimissüsteemi integreerimine olemasoleva aktsiisi- ja tollisüsteemiga (eelkõige pakendamata kauba liikumise kontrollisüsteemid, näiteks aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem) Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas Direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud keeld viia turule (sealhulgas piiriüleseks kaugmüügiks) suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat säilitatakse (välja arvatud Rootsis, kellele on ühinemislepinguga tehtud erand 22 ). Praeguse keelu tühistamist ei peeta põhjendatuks. Keeld kehtestati juba aastal ja see oli siseturu seisukohast põhjendatud, sest kolm liikmesriiki oli juba suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka keelanud või selle keelamisest teatanud toote kahjuliku ja sõltuvust tekitava mõju tõttu. Sel ajal oli alanud ka suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka turustamine teatavate liikmesriikide turgudel noori köitval viisil. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka kahjulikku mõju on kinnitanud komisjoni tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee ja muud uuringud. Pidades silmas pidevat tootearendust suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka sektoris, eelkõige Rootsi turul, kus seda müüakse erilise maitse- ja lõhnalisandiga ja atraktiivselt pakendatuna, on tekkinud (ka muude tubakatoodete puhul) oht, et lisandub uusi kasutajaid, sealhulgas ka noori. Tootmisharu on kinnitanud, et suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakal on selle toote suhtes kehtiva keelu lõpetamise korral tohutu turupotentsiaal. Euroopa Liidu Kohus pidas aastal praegust keeldu proportsionaalseks, võttes aluseks kahjulikud mõjud, ebakindluse küsimuses, kas suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas on sigarettide aseaine, nikotiini sõltuvust tekitavad ja mürgised omadused, suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka ohu noortele ja toote uudsuse. 23 See põhjendus kehtib ka praegu Tubakatoodete piiriülene kaugmüük Tubakatoodete piiriülene kaugmüük ei kuulu direktiivi 2001/37/EÜ reguleerimisalasse. Ettepanek sisaldab teatamise kohustust tubakatoodete jaemüüjate jaoks, kes kavatsevad tegelda piiriülese kaugmüügiga. Ettepaneku kohaselt võimaldatakse liikmesriikidel nõuda jaemüüjalt füüsilise isiku nimetamist, kes tagab, et asjaomastes liikmesriikides tarbijatele tarnitud tooted vastavad direktiivile. Samuti on ette nähtud vanusekontrolli mehhanism. Ettepanekuga lihtsustatakse seaduslikku kaubandust ühtegi müügikanalit kõrvaldamata, võimaldades samas tarbijatele selliste tubakatoodete seaduslikku kättesaadavust, mis ei ole nende omamaisel turul kättesaadavad. Selle abil tugevdatakse siseturu mõju, hoides ära selliste toodete ostmise, mis ei vasta direktiivi EÜT C 241, (vt selle artikkel 151 ja XV lisa). Kohtuasi C-434/02 Arnold André GmbH & Co. KG vs Landrat des Kreises Herford [2004] ECR I ET 8 ET

9 sätetele (sealhulgas terviseohu hoiatused õiges keeles ja koostisosade reguleerimine). Selle eesmärk on vähendada ka müüki alaealistele. Ettepaneku kõrvalmõju, mis ei olnud ettekavatsetud, on riiklikule hinnapoliitikale mittevastavate odavamate toodete kättesaadavuse vähenemine Uudsed tubakatooted Uudsed tubakatooted on tooted, mis sisaldavad tubakat, mis ei kuulu ühtegi kindlaksmääratud tootekategooriasse (nt sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, piibutubakas, vesipiibutubakas, sigarid, sigarillod, närimistubakas, nuusktubakas või suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas) ja mis on turule viidud pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Need tooted peavad vastama direktiivi nõuetele (nt märgistuse ja koostisosade kohta), et tagada võrdsed tingimused, ning eeskirjade kohaldamine sõltub sellest, kas toote tarbimiseks on vaja põlemisprotsessi. Ettepanekuga nähakse ette ka uudsetest tubakatoodetest teatamise kohustus ning see, et komisjon esitab viis aastat pärast direktiivi ülevõtmistähtaega aruande kõnealuste toodetega seotud turuarengute kohta. Uudsetest tubakatoodetest teatamise süsteem aitaks täiendada asjakohast teadmistebaasi, mille põhjal saaks tulevikus direktiivis vajalikke muudatusi teha Nikotiinisisaldusega tooted Nikotiinisisaldusega tooted ei kuulu direktiivi 2001/37/EÜ reguleerimisalasse ja iga liikmesriik on kõnealuste toodete käsitlemiseks seni kasutanud erinevat regulatiivset lähenemist, sealhulgas nende reguleerimist meditsiinitoodetena, tubakatoodete suhtes teatavate eeskirjade kohaldamist, või ei ole hoopiski spetsiifilisi õigusnorme kehtestanud. Nikotiinisisaldusega tooteid, mille nikotiinisisaldus on üle 2 mg või nikotiinikontsentratsioon on üle 4 mg/ml või mille eesmärgipärase kasutamise tulemusel on nikotiini kontsentratsiooni kõrgpunkt plasmas keskmiselt üle 4 mg/ml kohta, võib ettepaneku kohaselt viia turule vaid tingimusel, et need on kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe ning riski ja kasulikkuse soodsa tasakaalu põhjal saanud loa kui ravimid. 24 Nikotiinisisaldusega tooteid, mille nikotiinisisaldus jääb allapoole seda piirnormi, võib müüa nagu tarbekaupu, kui nende pakenditel on esitatud terviseohu kohandatud hoiatus. Käesolevas ettepanekus esitatud nikotiini piirnormi kindlaksmääramisel võeti arvesse nikotiinisisaldust suitsetamisest loobumiseks kasutatavates ravimites (nikotiini asendusravimid), millele ravimeid käsitlevate õigusaktide kohaselt on müügiluba juba antud. Ettepanekuga kõrvaldatakse õigusnormide lahknevused liikmesriikide vahel ning nikotiini asendusravimite ja nikotiini sisaldavate toodete erisugune käsitlemine, tugevdatakse õiguskindlust ja konsolideeritakse arengut liikmesriikides. Sellega hoogustatakse teadustegevust ja innovatsiooni, mille ajendiks on suitsetamisest loobumine ja võimalikult hea terviseseisundi saavutamine. Arvestades nikotiinisisaldusega toodete uudsust ja nikotiinisisaldusega toodete turu kiiret kasvu, 24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/83/EÜ, 6. november 2001, inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, , lk ). ET 9 ET

10 samuti nende sõltuvust tekitavaid ja mürgiseid omadusi, tuleb kiiresti tegutseda, enne kui veelgi rohkem inimesi, kes ei ole nende toodete koostisest ja mõjust teadlikud, satub märkamatult nikotiinisõltuvusse. Käesolevas ettepanekus selliste nikotiinisisaldusega toodete suhtes sätestatud märgistusnõue, mille nikotiinisisaldus jääb allapoole kindlaksmääratud piirnormi, tagab tarbijaile parema teabe toodetega seotud terviseohu kohta Taimsed suitsetatavad tooted Taimsed suitsetatavad tooted jäävad direktiivi 2001/37/EÜ reguleerimisalast välja ning nende toodete reguleerimine toimub liikmesriikides eri viisidel. Ettepanekuga on ette nähtud terviseohu kohandatud hoiatused taimsete suitsetatavate toodete jaoks, et teavitada tarbijaid nende toodete kahjulikust mõjust tervisele. Pealegi ei ole lubatud esitada pakenditel reklaamivaid ega eksitavaid elemente. Ettepanekuga tagatakse ELis ühtsem areng ja luuakse tarbijatele turvavõrk. Ettepanekuga tagatakse tarbijatele ja võimalikele tarbijatele asjakohasem teave taimsete suitsetatavate toodete kahjuliku tervisemõju kohta, võimaldades neil seega teha teadlikke valikuid Liidu pädevus Õiguslik alus Direktiiv 2001/37/EÜ on vastu võetud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 95 alusel (praegune Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114) 25. Euroopa Liidu Kohus on õigusliku aluse valiku kinnitanud. 26 Sama õiguslik alus on sobiv ka käesoleva ettepaneku jaoks, mille eesmärk on direktiivi 2001/37/EÜ läbivaatamine. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikega 1 on Euroopa Parlamendile ja nõukogule antud volitused võtta liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmeid, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikele 3 peaks komisjon artikli 114 lõike 1 kohase ettepaneku tegemisel võtma eesmärgiks tervise kaitse kõrge taseme tagamise. Esiteks, pidades silmas teaduse arengut ja suundumusi rahvusvahelisel tasandil, sobib kõnesolev õiguslik alus ühtlustamise praeguse taseme ajakohastamiseks tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse andmete esitamise, hoiatuste suuruse osas ja teatavate aspektide puhul jälgitavuselementide osas. 27 Teiseks on liikmesriikide tubakatooteid käsitlevate õigusnormide lähendamine artikli 114 alusel põhjendatud, Tubakatoodete direktiivi vastuvõtmise aluseks oli lisaks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 95 ka selle artikkel 133. Kohtuasjas C-491/01, kuninganna vs. tervishoiuminister, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd ja Imperial Tobacco Ltd. [2002] EKL I-11453, leidis kohus siiski, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 oli ainus õiguslik alus, kuid et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 133 lisamine õigusliku alusena ei anna põhjust kuulutada direktiiv kehtetuks. Vt kohtuasi C-491/01 The Queen vs. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd. Samas, lõige 77. ET 10 ET

11 kui on vaja kõrvaldada kaupade vaba liikumise takistused. 28 See on eriti oluline, pidades silmas reguleerimisala, märgistuse ja koostisosadega seotud meetmeid. Kolmandaks on ühtlustamine põhjendatud, et teatavatest siseturgu käsitlevatest sätetest ei saaks kõrvale hoida. 29 See on eriti oluline piiriülese kaugmüügi ning jälgitavuse ja turvaelementide valdkonnas. Nendes valdkondades ettenähtud meetmetega lihtsustatakse seaduslikku kaubandust ja hoitakse seega ära selliste tubakatoodete müük, mis ei vasta tubakatoodete direktiivi nõuetele, kaasa arvatud terviseohu hoiatused õiges keeles ja koostisosade reguleerimine Subsidiaarsus Kavandatud meetme eesmärke ei suuda liikmesriigid piisaval määral saavutada ei piirkondlikul ega kohalikul tasandil, kuid neid on võimalik paremini saavutada liidu tasandil (Euroopa Liidu leping artikkel 5 lõige 3). Teatavad käesolevasse ettepanekusse lisatud valdkonnad on juba ühtlustatud, kuid neid tuleb ajakohastada arengutega turul, teaduses ja rahvusvahelisel tasandil. Direktiivi 2001/37/EÜ raames juba toimunud ühtlustamise tõttu ei saa liikmesriigid ühepoolselt tegutseda, näiteks teha terviseohu hoiatusi suuremaks või eemaldada pakendilt tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse andmeid. Muid käesolevas ettepanekus käsitletavaid valdkondi on liikmesriigid õiguslikult erinevalt reguleerinud, mis on kaasa toonud takistused siseturu toimimisele. Näiteks on märgistuse ja koostisosade puhul erisugune seis liikmesriikides toonud kaasa olukorra, kus tootmisharul peavad olema eri turgude jaoks eraldi tootmisliinid. Ainult ühtse lähenemisega ELi tasandil saab sellistes valdkondades kõrvaldada piiriülese kaubanduse tõkked ja hoida ära killustumise, tagades samas tervisekaitse kõrge taseme. Lisaks on liikmesriikidel teatavates valdkondades väga keeruline tegutseda ühepoolselt raskuste tõttu, mis tekivad võetud meetme rakendamisel, kui teistel liikmesriikidel on erinevad eeskirjad. Näiteks on ühel liikmesriigil peaaegu võimatu reguleerida tubakatoodete internetimüüki, näiteks kehtestada tubakatoodete ostmise õiguse vanuse alampiiri, kui teistes liikmesriikides sellist müüki ei reguleerita. Õiguslikult siduval ja kogu ELi hõlmaval meetmel on seepärast selged eelised. Sama kehtib ka ELi tuvastus- ja jälgimissüsteemi kohta, kui tubakatooted liiguvad regulaarselt üle piiri. Samuti aitab käesolev ettepanek kaasa suuremale sidususele nii liikmesriikide vahel kui neis endis ning suurema õiguskindluse tagamisele, näiteks nikotiinisisaldusega toodete puhul, kus praegune õiguslik olukord on keeruline ja ebaselge, mis kahjustab võrdseid tingimusi Proportsionaalsus Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ei või liidu meetme sisu ega vorm minna aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 5 lõige 4). Käesolev ettepanek jätab liikmesriikidele Samas, lõiked Samas, lõiked ET 11 ET

12 asjakohase rakendamisruumi. Käesolevas ettepanekus võetakse täielikult arvesse liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel, rahastamisel ja kättesaadavaks muutmisel. See on tasakaalustatud, kuid ambitsioonikas ettepanek, sest arvestatakse sidusrühmade õigustatud huve Põhiõigused Käesolev ettepanek mõjutab mitmeid Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi, st isikuandmete kaitset (artikkel 8), sõna- ja teabevabadust (artikkel 11), ettevõtjate äritegevuse vabadust (artikkel 16) ja õigust omandile (artikkel 17). Tubakatoodete tootjatele, importijatele ja turustajatele pandud kohustused on vajalikud siseturu toimimise parandamiseks, tagades samas tervise- ja tarbijakaitse kõrge taseme Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 35 ja 38 kohaselt Õiguslik vorm Ettepanek tehakse direktiivi kujul, mis asendab tervikuna direktiivi 2001/37/EÜ. Kuigi kavandatud muudatused ei mõjuta kõiki direktiivi 2001/37/EÜ sätteid, tuleks tekstis teha palju muudatusi, millega muutuks selle praegune struktuur. Seda arvesse võttes tehakse ettepanek tunnistada direktiiv 2001/37/EÜ kehtetuks ning asendada see selguse huvides uue õigusaktiga, mille aluseks on kehtiv direktiiv, kuid seda täiendatakse uute elementide ja kohandustega. 4. MÕJU EELARVELE Ettepaneku mõju eelarvele on järgmine: Komisjoni töötajad jätkavad ELi tubakatooteid käsitleva õigusraamistiku haldamist ja edasiarendamist (käesoleva direktiivi toimimine ja delegeeritud või rakendusaktide koostamine), sealhulgas esitavad komisjoni asutused või töötajad teaduslikke arvamusi ja annavad tehnilist abi. Komisjoni töötajad toetavad jätkuvalt liikmesriike, et tagada direktiivi tõhus ja tulemuslik rakendamine, sealhulgas rakenduskava väljatöötamine ja liikmesriikide võrgustiku loomine rakendamise aruteludeks. Kulud käesoleva direktiivi raames loodava komitee kohtumiste korraldamise jätkamiseks, sealhulgas liikmesriikide määratud liikmetele hüvitiste maksmine. Uue, kogu ELi hõlmava koostisosadest teatamise elektroonilise vormi edasiarendamise kulud. Kulud, mis tekivad liikmesriikide heakskiidetavate ja kontrollitavate uute testimise töökondade koordineerimisel. Kulud terviseohu hoiatuste ajakohastamise jätkamiseks, sealhulgas uute hoiatuste katsetamine. Rahvusvahelises koostöös jätkuva osalemise kulud. ET 12 ET

13 Kulude üksikasjad on esitatud finantsselgituses. Ettepanekuga võimaldatakse liikmesriikidel võtta tasu koostisosi käsitlevate teadete menetlemise eest. Eelarveline mõju on kooskõlas komisjoni soovitatud mitmeaastase finantsraamistikuga ( ). ET 13 ET

14 2012/0366 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 114, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni aasta direktiivis 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 30 (edaspidi tubakatoodete direktiiv ) on sätestatud tubakatoodete suhtes liidu tasandil kehtivad eeskirjad. Teaduses, turul ja rahvusvahelisel tasandil toimunud arengu tõttu tuleb kõnealust direktiivi oluliselt muuta. Selguse huvides on asjakohane direktiiv 2001/37/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada uue direktiiviga. (2) Komisjon esitas kõnealuse direktiivi artikli 11 kohaselt ja aastal aruanded, milles tehakse kindlaks valdkonnad, mille puhul peeti kasulikuks võtta edasisi meetmeid 31. Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee esitas komisjonile ja aastal teaduslikud nõuanded suitsuvabade tubakatoodete ja tubaka lisaainete kohta 32. Kõigepealt korraldati aastal sidusrühmadega EÜT L 194, , lk 26. Komisjoni aruanded Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: Tubakatoodete direktiivi kohaldamise esimene aruanne, KOM (2005)339 lõplik; Tubakatoodete direktiivi kohaldamise teine aruanne, KOM (2007)754 lõplik. Health effects of smokeless tobacco products, 6. veebruar 2008, Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee, ET 14 ET

15 laiaulatuslik konsulteerimine 33 ning seejärel kohandatud konsulteerimised, millele lisati väliskonsultantide tehtud uuringud. Liikmesriikidega peeti nõu kogu protsessi jooksul. Euroopa Parlament ja nõukogu on korduvalt kutsunud komisjoni üles direktiivi 2001/37/EÜ läbi vaatama ja ajakohastama 34. (3) Teatavates direktiiviga 2001/37/EÜ hõlmatud valdkondades ei saa liikmesriigid kas de jure või de facto põhjustel riigi õigusnorme vastavalt uutele suundumustele kohandada. See on eriti oluline märgistamisnõuete puhul, sest liikmesriigid ei saa suurendada terviseohu hoiatuste suurust, muuta asukohta tarbijapakenditel või asendada tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse kohta esitatud eksitavat teavet. (4) Muudes valdkondades on tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevates liikmesriikide õigus- ja haldusnormides endiselt olulisi erinevusi, mis takistavad siseturu toimimist. Pidades silmas teaduses, turul ja rahvusvahelisel tasandil toimunud arengut, suurenevad erinevused eeldatavasti veelgi. See kehtib eelkõige nikotiinisisaldusega toodete, taimsete suitsetatavate toodete, koostisosade ja eralduvate ainete, märgistamise ja pakendamise ning tubakatoodete piiriülese kaugmüügi puhul. (5) Sellised takistused tuleks kõrvaldada ja sel eesmärgil tuleks tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevaid eeskirju veelgi ühtlustada. (6) Kuna tubaka- ja seonduvate toodete siseturg on väga suur ja tubakatoodete tootjad koondavad üha enam kogu liitu suunatud tootmise üksnes vähestesse liikmesriikides asuvatesse tootmisettevõtetesse, mille tõttu on tubakatoodete piiriülene müük märkimisväärne, tuleb tubakatoodete siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks võtta seadusandlikke meetmeid pigem liidu kui liikmesriikide tasandil. (7) Liidu tasandi seadusandlikud meetmed on vajalikud ka seetõttu, et rakendada Maailma Terviseorganisatsiooni aasta mai tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevat raamkonventsiooni (edaspidi WHO raamkonventsioon ), milles Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on osalised 35. Eelkõige on olulised WHO raamkonventsiooni artikkel 9 (tubakatoodete koostise reguleerimine ), artikkel 10 (tubakatoodete koostise avalikustamise reguleerimine), artikkel 11 (tubakatoodete pakendamine ja Addictiveness and attractiveness of Tobacco Additives, 12 november 2010, Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee, European Commission, Health and Consumer Directorate-General, July 2011, Report on the public consultation on the possible revision of the Tobacco Products Directive 2001/37/EC. Aruanne ja kaastööd on avaldatud veebisaidil: Nõukogu 30. novembri aasta soovitus suitsuvaba keskkonna kohta; nõukogu 1. ja 2. detsembri järeldustes laste hingamisteede krooniliste haiguste ennetamise, varajase diagnoosi ja ravi kohta kutsutakse komisjoni üles kaaluda tubakatoodete tarbimise piiramise suhtes kohaldatavate õigusaktide tõhustamist; Euroopa Parlamendi 15. septembri aasta resolutsioon Euroopa Liidu seisukoha ja kohustuste kohta mittenakkuslike haiguste ennetamist ja kontrolli käsitleva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise eel; Euroopa Parlamendi 24. oktoobri aasta resolutsioon, mis käsitleb rohelist raamatut Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil ; Euroopa Parlamendi 26. novembri aasta resolutsioon tubakasuitsust vaba keskkonna kohta. Nõukogu 2. juuni aasta otsus 2004/513/EÜ Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni sõlmimise kohta (ELT L 213, , lk 8). ET 15 ET

16 märgistamine), artikkel 13 (reklaam) ja artikkel 15 (ebaseaduslik tubakatoodete äri ). WHO raamkonventsiooni rakendussuunised võeti ühehäälselt vastu lepingu osaliste mitmesugustel konverentsidel liidu ja liikmesriikide toetusega. (8) Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi alusleping ) artikli 114 lõike 3 kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki teaduslikele faktidele tuginevaid uusi suundumusi. Tubakatooted ei ole tavapärased kaubad ja võttes arvesse tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et vähendada suitsetamise levikut eelkõige noorte hulgas. (9) Direktiivis 2001/37/EÜ on sätestatud maksimaalne tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldus, mida tuleks kohaldada ka liidust eksporditavate toodete suhtes. Need maksimaalsed sisaldused ja see lähenemisviis jäävad kehtima. (10) Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmisel tuleks viidata rahvusvaheliselt tunnustatud ISO standarditele 4387, ja Muude eralduvate ainete sisalduse kvantifitseerimiseks puuduvad rahvusvaheliselt kokkulepitud standardid või testid, kuid nende väljatöötamiseks tehakse praegu jõupingutusi. (11) Maksimaalse sisalduse kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja asjakohane hiljem kindlaksmääratud sisaldust kohandada või kehtestada eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat toimet. (12) Liikmesriikidel ja komisjonil on oma regulatiivülesannete täitmiseks vaja põhjalikku teavet koostisosade ja eralduvate ainete kohta, et hinnata tubakatoodete atraktiivsust, nende sõltuvusttekitavat toimet ja mürgisust ning selliste toodete tarbimisega seotud terviseriske. Seega tuleks praegu kehtivat koostisosadest ja eralduvatest ainetest teatamise kohustust muuta rangemaks. See on kooskõlas liidu kohustusega tagada inimeste tervise kõrgel tasemel kaitse. (13) Kuna praegu ei kasutata teatamiseks ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel raske täita oma teatamiskohustust ning liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste tegemine on liigselt koormav. Seetõttu tuleks koostisosadest ja eralduvatest ainetest teatamiseks kehtestada ühtne kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe võimalikult suur läbipaistvus ning samas tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse tubakatoodete tootjate intellektuaalse omandiga seotud õigust ja muid õigusi. (14) Koostisosade reguleerimise suhtes ühtlustatud lähenemisviisi puudumine mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on vastu võtnud õigusnorme või sõlminud tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega lubatakse või keelatakse teatavad koostisosad. Seega on teatavate koostisosade kasutamine mõnes liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu toimimist takistavad asjaolud tulevastel aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, võttes arvesse WHO raamkonventsiooni rakendamist ja selle suuniseid ning kogemusi, mis on saadud muudes õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige üles kõrvaldama koostisosad, mis parandavad maitset, jätavad mulje, et tubakatootel on ET 16 ET

17 tervisele kasulikke mõjusid, mille puhul arvatakse, et need teevad erksamaks või annavad jõudu või millel on tootele värvust andvaid omadusi. (15) Tõenäoliselt muutuvad erinevused selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et turule jõuavad tubakast erineva maitse või lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad tubakatooted), sest need võivad teha suitsetama hakkamise lihtsamaks või mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks mitmes riigis suurenes mentooliga toodete müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt võivad mentooliga tubakatooted hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja julgustada noori suitsetama hakkama. Vältida tuleks selliste meetmete kehtestamist, millega võetakse põhjendamatult kasutusele eri käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega (nt mentooli või nelgi maitse- või lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes 36. (16) Eristava maitse või lõhnaga tubakatoodete keelamine ei tähenda kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab tootjat vähendama lisaainete või lisaainete kombinatsioonide kasutamist sel määral, et need ei annaks tubakatoodetele eristavat maitset või lõhna. Lubada tuleb selliseid lisaaineid, mida on vaja tubakatoodete tootmiseks, kui need ei anna toodetele eristavat maitset või lõhna. Komisjon peaks tagama ühetaolised tingimused eristava maitse või lõhna suhtes kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse tegemisel peaksid liikmesriigid ja komisjon kasutama sõltumatute töökondade abi. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist. (17) Teatavate lisaainete kasutamise eesmärk on luua mulje, et tubakatoodetel on tervisele kasulikke mõjusid, terviseriske vähendavaid mõjusid või et need teevad erksamaks ja annavad jõudu. Selleks et tagada eeskirjade ühetaolisus ja tervise kaitse kõrge tase, tuleks sellised lisaained keelata. (18) Võttes arvesse seda, et käesolev direktiiv keskendub peamiselt noortele, tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, vabastada teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord ei ole müügimahtude või noorte tarbimisharjumuste poolest oluliselt muutunud. (19) Tubakatoodete märgistamise suhtes kehtestatud siseriiklikud õigusnormid erinevad endiselt, eelkõige selles osas, mis puutub pilti ja teksti sisaldavatesse terviseohu ühendhoiatustesse, teabesse suitsetamisest loobumise abiteenuste kohta ning reklaami pakendites ja pakenditel. (20) Sellised erinevused võivad tekitada kaubandustõkkeid ja takistada tubakatoodete siseturu toimimist, mistõttu tuleks kõnealused erinevused kõrvaldada. Peale selle võivad tarbijad mõnes liikmesriigis olla tubakatoodete kasutamisega seonduvatest terviseriskidest paremini informeeritud kui teistes. Kui liidu tasandil lisameetmeid ei võeta, on tõenäoline, et praegused erinevused suurenevad tulevastel aastatel veelgi. (21) Märgistamist käsitlevate õigusnormide kohandamine on vajalik ka seetõttu, et viia liidu eeskirjad kooskõlla rahvusvahelisel tasandil toimunud arenguga. Näiteks WHO 36 USA nelgisigarettide tootmist ja müüki mõjutavad meetmed (DS406), WTO apellatsioonikogu, AB ET 17 ET

18 tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni artiklit 11 käsitlevates suunistes soovitatakse kasutada suuri pilthoiatusi mõlemal peamisel teabepinnal, esitada kohustuslik teave suitsetamisest loobumise kohta ja kehtestada eksitavat teavet käsitlevad ranged eeskirjad. Eksitavat teavet käsitlevad õigusnormid täiendavad ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud eksitavate kaubandustavade üldkeeldu, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai aasta direktiiviga 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul 37. (22) Märgistamist käsitlevaid õigusnorme tuleb kohandada ka vastavalt uutele teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse märkimine sigaretipakkidele on osutunud eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et teatavad sigaretid on muudest sigarettidest vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib järeldada, et suuremõõdulised terviseohu ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu ühendhoiatused teha kogu liidus kohustuslikeks ja need peaksid katma pakendi pinnast olulise ja nähtava osa. Tuleks kehtestada kõikide terviseohu hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et tagada nende nähtavus ja mõjusus. (23) Selleks et tagada terviseohu hoiatuste terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida nende mõju, tuleks kehtestada õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas pakendi avamisviise. Pakend ja tooted võivad olla eksitavad sel viisil, et tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud tubakatooted. Selline mõju on teatavatel väljenditel, nagu madala tõrvasisaldusega (low-tar), lahja (light), eriti lahja (ultra-light), mahe (mild), looduslik (natural), orgaaniline (organic), lisaaineteta (without additives), peenikesed (slim), maitse- ja lõnaaineteta (without flavours), ning nimetustel, piltidel, kujutistel või muude märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et need on vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. A recent study has also shown that smokers of slim cigarettes were more likely to believe that their own brand might be less harmful. Hiljutine uuring on näidanud ka seda, et just peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, et need on vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. Need probleemid tuleks lahendada. (24) Muud suitsetatavad tubakatooted kui sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, mida tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada teatavate märgistamise suhtes kehtestatud nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi muutusi müügimahus või noorte tarbimisharjumustes. Selliste muude tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu hoiatused on suitsuvabale tubakatootele lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele peamisele pinnale. (25) Liikmesriikides kehtivad pakendis olevate sigarettide minimaalse arvu kohta erinevad eeskirjad. Need eeskirjad tuleks ühtlustada, et tagada asjaomaste toodete vaba liikumine. (26) Praegu viiakse turule suur hulk ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud nõuetele, ning on märke selle kohta, et need kogused võivad 37 ELT L 149, , lk ET 18 ET

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc Tähelepanu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonil (FCTC) väljaanne nr 1 / jaanuar 2008 Tubaka tarbimise leviku raamkonventsiooni ning Euroopa Liidu sellealaseid kohustusi puudutavate infotundide

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamisel. Samas on jätkuvalt tõkkeid

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem