l_ et pdf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "l_ et pdf"

Väljavõte

1 L 45/1 II (Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik) KOMISJON EL-ŠVEITSI ÜHISKOMITEE OTSUS NR 3/2005, 15. detsember 2005, millega muudetakse lepingu protokolli nr 3 mõiste päritolustaatusega tooted määratluse halduskoostöö meetodite kohta (2006/81/EÜ) ÜHISKOMITEE, võttes arvesse 22. juulil 1972 Brüsselis allakirjutatud Euroopa Mandusühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelist lepingut, edaspidi leping, eriti selle protokolli nr 3 artiklit 38, ning arvestades järgmist: (1) Lepingu protokolliga nr 3 nähakse ühenduse ning Šveitsi (sealhulgas Liechtenstein), Bulgaaria, Islandi, Norra, Rumeenia Türgi vahel ette päritolu kumulatsioon. (2) Kaubanduse arendamiseks piirkondliku integratsiooni edendamiseks on soovitatav kumulatsioonisüsteemi laiendada, et oleks malik kasutada e, mis pärinevad ühendusest, Bulgaariast, Rumeeniast, Islandist, Norrast, Šveitsist (sealhulgas Liechtenstein), Fääri saartelt, Türgist muudest riikidest, kes osalevad Euroopa Vahemere piirkonna partnerluses vastavalt novembril 1995 Euroopa Vahemere piirkonna konverentsil ( 1 ) vastuvõetud Barcelona deklaratsioonile. (3) Et rakendada laiendatud kumulatsioonisüsteemi üksnes nõutud tingimused täitnud riikide vahel ning vältimaks tollimaksudest kõrvalehoidmist, tuleb kehtestada uued sätted päritolu tõendamise kohta. (4) Käesoleva otsuse kohaldamise alguskuupäeval tuleks kaupade vedamise ladustamise suhtes kehtestada üleminekusätted, mis lubavad nende suhtes kohaldada laiendatud kumulatsioonisüsteemi. (5) Põhjused, mis olid ajendiks Türgist pärinevate põllumandustoodete väljätmisele diagonaalse kumulatsiooni süsteemist, enam ei kehti. (6) Harmoneeritud süsteemi muutmise tagajärjel päritolureeglites tehtud muudatuste läbivaatamist käsitlevat ühisdeklaratsiooni b kohaldada kuni 31. detsembrini 2004, mistõttu pärast kõnealust kuupäeva ei pea see protokollis nr 3 sisalduma. (7) Teksti eri keeleversioonides nende vahel esinevate ebakõlade kõrvaldamiseks tuleb teha tehnilisi muudatusi. ( 1 ) Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Jordani Läänekallas Gaza sektor, Liibanon, Maroko, Süüria, Tuneesia.

2 L 45/ (8) Seepärast on lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ning kasutate tolli tegevuse hõlbustamiseks askohane inkorporeerida kõik kõnealused sätted protokolli nr 3 uude teksti, ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE: Artikkel 1 Lepingu protokoll nr 3 mõiste päritolustaatusega tooted määratluse halduskoostöö meetodite kohta asendatakse käesolevale otsusele lisatud tekstiga asomaste ühisdeklaratsioonidega. Artikkel 2 Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval. Seda kohaldatakse selle vastuvõtmisele järgneva kuu esimesest päevast. Brüssel, 15. detsember 2005 Ühiskomitee nimel eesistu Richard WRIGHT

3 L 45/3 PROTOKOLL NR 3 MÕISTE PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED MÄÄRATLUSE JA HALDUSKOOSTÖÖ MEODITE KOHTA SISUKORD I JAOTIS ÜLDSÄTTED Artikkel 1 Mõisted II JAOTIS MÕISTE PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED MÄÄRATLUS Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 4 Artikkel 5 Artikkel 6 Artikkel 7 Artikkel 8 Artikkel 9 Artikkel 10 Artikkel 11 Üldnõuded Kumulatsioon ühenduses Kumulatsioon Šveitsis Täielikult saadud toodetud tooted Piisava töö töötluse läbinud tooted Ebapiisav töö töötlus Kvalifikatsiooniühik Tarvikud, varuosad tööriistad Komplektid Kõrvalised tegurid III JAOTIS TERRITORIAALSED NÕUDED Artikkel 12 Artikkel 13 Artikkel 14 Territoriaalsuse põhimõte Otsevedu Näitused IV JAOTIS TOLLIMAKSUDE TAGASTAMINE VÕI TOLLIMAKSUDEST VABASTAMINE Artikkel 15 Tollimaksude tagastamise tollimaksudest vabastamise keeld V JAOTIS PÄRITOLUTÕEND Artikkel 16 Artikkel 17 Artikkel 18 Artikkel 19 Artikkel 20 Artikkel 21 Artikkel 22 Artikkel 23 Artikkel 24 Artikkel 25 Üldnõuded Liikumissertifikaatide EUR.1 EUR-MED välandmise kord Tagantjärele väl antud liikumissertifikaadid EUR.1 EUR-MED Liikumissertifikaatide EUR.1 EUR-MED duplikaadi välandmine Liikumissertifikaatide EUR.1 EUR-MED välandmine varem välantud koostatud päritolutõendi alusel Arvestuslik eraldamine Arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooni koostamise tingimused Heakskiidetud eksporti Päritolutõendi kehtivus Päritolutõendi esitamine

4 L 45/ Artikkel 26 Artikkel 27 Artikkel 28 Artikkel 29 Artikkel 30 Artikkel 31 Importimine osasaadetistena Päritolutõendist vabastamine Tõendavad dokumendid Päritolutõendite tõendavate dokumentide säilitamine Lahknevused vormistusvead Eurodes väljendatud summad VI JAOTIS HALDUSKOOSTÖÖ KORD Artikkel 32 Artikkel 33 Artikkel 34 Artikkel 35 Artikkel 36 Vastastikune abi Päritolutõendi õigsuse kontroll Vaidluste lahendamine Sanktsioonid Vabatsoonid Artikkel 37 Artikkel 38 Protokolli kohaldamine Eritingimused VII JAOTIS CEUTA JA MELILLA Artikkel 39 Artikkel 40 LISADE LOELU I lisa: II lisa: IIIa lisa: IIIb lisa: IVa lisa: IVb lisa: VIII JAOTIS LÕPPSÄTTED Protokolli muudatused Üleminekusätted transiit- ladustatud kauba kohta Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta Päritolustaatuseta idega tehtavate nende tööde töötlemistoimingute loend, mis annavad tootele päritolustaatuse Liikumissertifikaadi EUR.1 selle taotluse näidised Liikumissertifikaadi EUR-MED selle taotluse näidised Arvedeklaratsiooni tekst EUR-MED arvedeklaratsiooni tekst ÜHISDEKLARATSIOONID Ühisdeklaratsioon Andorra Vürstiriigi kohta Ühisdeklaratsioon San Marino Vabariigi kohta

5 L 45/5 I JAOTIS ÜLDSÄTTED Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid: Artikkel 1 Mõisted a) valmistamine igat liiki töö töötlemine, kaasa arvatud komplekteerimine eritoimingud; b) koostisosa, toor, komponent, osa jne, mida on toote valmistamisel kasutatud; c) toode valmistatav toode, isegi kui see on ette nähtud hiljem mõnes teises valmistamistoimingus kasutamiseks; d) kaup nii id kui ka tooted; e) tolliväärtus kooskõlas üldise tolli- kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 VII artikli rakendamise lepinguga (WTO leping tolliväärtuse määramise kohta) määratud tolliväärtus; f) tehasehind hind, mida makstakse ühenduses Šveitsis asuvas tehases toote eest tootle, kelle ettevõttes toimub viimane töö töötlus, tingimusel, et hind sisaldab kõikide kasutatud ide väärtust sellest on maha arvatud kõik siseriiklikud maksud, mis makstakse tagasi mida b tagasi maksta saadud toote eksportimisel; g) ide väärtus kasutatud päritolustaatuseta ide tolliväärtus importimise al, kui see ei ole teada seda ei ole malik kindlaks teha, siis esimene tuvastatav hind, mida nende ide eest makstakse ühenduses Šveitsis; h) päritolustaatusega ide väärtus selliste ide väärtus punkti g kohaselt, mida kohaldatakse mutatis mutandis; i) lisandunud väärtus toodete tehasehind, millest on lahutatud kõikide selliste nimetatud tootes sisalduvate ide tolliväärtus, mis pärinevad artiklites 3 4 osutatud riikidest, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, kui tolliväärtus ei ole teada seda ei ole malik kindlaks teha, siis esimene tuvastatav hind, mida nende ide eest makstakse ühenduses Šveitsis; j) grupid rubriigid kaupade kirjeldamise kodeerimise harmoneeritud süsteemi (käesolevas protokollis edaspidi harmoneeritud süsteem HS ) moodustavas nomenklatuuris kasutatud grupid rubriigid (nelkohalised koodid); k) klassifitseerimine osutab toote i klassifitseerimisele teatud rubriiki; l) kaubasaadetis tooted, mis saadetakse samaaegselt ühelt eksportilt ühele kaubasaale mis saadetakse eksportilt kaubasaale üheainsa veodokumendi alusel selle dokumendi puudumisel üheainsa kaubaarve alusel; m) territooriumid hõlmab ka territoriaalvett. II JAOTIS MÕISTE PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED MÄÄRATLUS Artikkel 2 Üldnõuded 1. Lepingu kohaldamisel loetakse järgmisi tooteid ühendusest pärinevateks toodeteks: a) täielikult ühenduses saadud toodetud tooted artikli 5 tähenduses; b) ühenduses saadud toodetud tooted, milles on kasutatud e, mis ei ole täielikult ühenduses saadud toodetud, tingimusel et need on läbinud ühenduses piisava töö töötluse artikli 6 tähenduses; c) Euroopa Manduspiirkonnast (EMP) pärinevad tooted Euroopa Manduspiirkonna lepingu protokolli nr 4 tähenduses. 2. Lepingu kohaldamisel loetakse järgmisi tooteid Šveitsist pärinevateks toodeteks: a) täielikult Šveitsis saadud toodetud tooted artikli 5 tähenduses; b) Šveitsis saadud toodetud tooted, milles on kasutatud e, mis ei ole täielikult Šveitsis saadud toodetud, tingimusel et need on läbinud Šveitsis piisava töö töötluse artikli 6 tähenduses.

6 L 45/ Artikkel 3 Kumulatsioon ühenduses 1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, loetakse tooteid ühendusest pärinevaks, kui need on seal saadud toodetud ning neis on kasutatud Bulgaariast, Šveitsist (sh Liechtensteinist), ( 1 ) Islandist, Norrast, Rumeeniast, Türgist ühendusest pärit e, tingimusel, et ühenduses tehtud töö töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need id ei pea olema läbinud piisavat tööd töötlust. 2. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, loetakse tooteid ühendusest pärinevaks, kui need on seal saadud toodetud ning neis on kasutatud e, mis pärinevad Fääri saartelt novembril 1995 toimunud Euroopa-Vahemere konverentsil vastu võetud Barcelona deklaratsioonil põhineva Euroopa-Vahemere partnerluse osalisriigist, väl arvatud Türgist, ( 2 ) tingimusel et ühenduses tehtud töö töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need id ei pea olema läbinud piisavat tööd töötlust. 3. Kui ühenduses tehtav töö töötlus ei ole artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum, loetakse saadud toodetud toode ühendusest pärinevaks ainult juhul, kui sellele seal lisandunud väärtus on suurem kui mõnest muust lõikes 1 2 osutatud riigist pärinevate kasutatud ide väärtus. Vastasel juhul loetakse saadud toodetud toode pärinevaks riigist, kust pärinevate ühenduses valmistamiseks kasutatud päritolustaatusega ide väärtus on suurim. 4. Lõikes 1 2 osutatud riikidest pärinevad tooted, mis ei läbi ühenduses tööd töötlust, säilitavad nendesse riikidesse eksportimisel oma päritolustaatuse. 5. Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni b kohaldada üksnes järgmistel tingimustel: a) päritolustaatuse saamisega seotud riikide ning sihtriigi vahel kohaldatakse vastavalt üldise tolli- kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artiklile sooduskaubanduslepingut; b) id tooted on saanud päritolustaatuse käesolevas protokollis sätestatud päritolureeglitega samasuguste päritolureeglite kohaldamisel ning c) teatised kumulatsiooni kohaldamiseks valike nõuete täitmise kohta on avaldatud s (C-seerias) ning Šveitsis sealse korra kohaselt. Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni kohaldatakse alates s (C-seerias) avaldatud teatises märgitud kuupäevast. Ühendus esitab Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu Šveitsile üksikaslikud andmed lepingute kohta, mida kohaldatakse teiste lõigetes 1 2 osutatud riikidega, kaasa arvatud nende lepingute jõustumiskuupäeva vastavad päritolureeglid. Artikkel 4 Kumulatsioon Šveitsis 1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 kohaldamist, loetakse tooteid Šveitsist pärinevaks, kui need on seal saadud toodetud ning neis on kasutatud Bulgaariast, Šveitsist (sh Liechtensteinist), ( 1 ) Islandist, Norrast, Rumeeniast, Türgist ühendusest pärit e, tingimusel, et Šveitsist tehtud töö töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need id ei pea olema läbinud piisavat tööd töötlust. 2. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 kohaldamist, loetakse tooteid Šveitsist pärinevaks, kui need on seal saadud toodetud ning neis on kasutatud e, mis pärinevad Fääri saartelt novembril 1995 toimunud Euroopa-Vahemere konverentsil vastu võetud Barcelona deklaratsioonil põhineva Euroopa-Vahemere partnerluse osalisriigist, väl arvatud Türgist, ( 2 ) tingimusel et Šveitsis tehtud töö töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need id ei pea olema läbinud piisavat tööd töötlust. ( 1 ) Liechtensteini Vürstiriigil on tolliliit Šveitsiga ning ta on Euroopa Manduspiirkonna lepingu osalisriik. ( 2 ) Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Jordani Läänekallas Gaza sektor, Liibanon, Maroko, Süüria, Tuneesia.

7 L 45/7 3. Kui Šveitsis tehtav töö töötlus ei ole artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum, loetakse saadud toodetud toode Šveitsist pärinevaks ainult juhul, kui sellele seal lisandunud väärtus on suurem kui mõnest muust lõikes 1 2 osutatud riigist pärinevate kasutatud ide väärtus. Vastasel juhul loetakse saadud toodetud toode pärinevaks riigist, kust pärinevate Šveitsis valmistamiseks kasutatud päritolustaatusega ide väärtus on suurim. 4. Lõikes 1 2 osutatud riikidest pärinevad tooted, mis ei läbi Šveitsis tööd töötlust, säilitavad nendesse riikidesse eksportimisel oma päritolustaatuse. 5. Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni b kohaldada üksnes järgmistel tingimustel: a) päritolustaatuse saamisega seotud riikide ning sihtriigi vahel kohaldatakse vastavalt üldise tolli- kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artiklile sooduskaubanduslepingut; b) id tooted on saanud päritolustaatuse käesolevas protokollis sätestatud päritolureeglitega samasuguste päritolureeglite kohaldamisel ning c) teatised kumulatsiooni kohaldamiseks valike nõuete täitmise kohta on avaldatud s (C-seerias) ning Šveitsis sealse korra kohaselt. Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni kohaldatakse alates s (C-seerias) avaldatud teatises märgitud kuupäevast. Šveits esitab Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu ühendusele üksikaslikud andmed lepingute kohta, mida kohaldatakse teiste lõigetes 1 2 osutatud riikidega, kaasa arvatud nende lepingute jõustumiskuupäeva vastavad päritolureeglid. Artikkel 5 Täielikult saadud toodetud tooted 1. Järgmisi tooteid käsitatakse täielikult ühenduses Šveitsis saadud toodetud toodetena: a) nende pinnasest merepõhst kaevandatud mineraalsed maavarad; b) seal koristatud taimekasvatussaadused; c) seal sündinud kasvatatud elusloomad; d) seal kasvatatud elusloomadest valmistatud tooted; e) sealt saadud hi- kalasaak; f) merekalapüügisaadused muud välspool ühenduse Šveitsi territoriaalvett nende laevadelt püütud saadused; g) nende kalatöötlemislaevade pardal üksnes punktis f osutatud saadustest valmistatud tooted; h) seal kogutud kasutatud esemed, millest saab üksnes tooret, sealhulgas kasutatud rehvid, mis sobivad üksnes protekteerimiseks jäätmeteks; i) sealse tootmistegevuse jäätmed jäägid; j) välspool nende territoriaalvett merepõhst selle aluspinnasest kaevandatud saadused, kui neil on selle merepõh selle aluspinnase kasutamise ainuõigus; k) kõik kaubad, mis on seal valmistatud üksnes punktides a j nimetatud saadustest toodetest. 2. Lõike 1 punktides f g olevaid mõisteid nende laevad nende kalatöötlemislaevad kohaldatakse ainult selliste laevade kalatöötlemislaevade suhtes: a) mis on registreeritud laevaregistrisse kantud mõnes ühenduse liikmesriigis Šveitsis; b) mis sõidavad mõne ühenduse liikmesriigi Šveitsi lipu all;

8 L 45/ c) millest vähemalt 50 % kuulub ühenduse liikmesriikide Šveitsi kodanikele äriühingule, mille peakontor asub ühes neist riikidest mille juht juhtkond, juhatuse nõukogu esimees ning enamik mõlema organi liikmeid on ühenduse liikmesriikide Šveitsi kodanikud mille kapitalist kuulub osanike vastutusega piiratud vastutusega äriühingute puhul vähemalt pool eespool nimetatud riikidele nende avalik-õiguslikele isikutele kodanikele; d) mille kapten juhtkonnaliikmed on ühenduse liikmesriikide Šveitsi kodanikud ning e) mille laevaperest vähemalt 75 % on ühenduse liikmesriikide Šveitsi kodanikud. Artikkel 6 Piisava töö töötluse läbinud tooted 1. Artikli 2 kohaldamisel loetakse tooteid, mis ei ole täielikult saadud toodetud, piisava töö töötluse läbinuks, kui II lisa loendis esitatud tingimused on täidetud. Eespool nimetatud tingimused näitavad, millist päritolustaatuseta idega teostatavat tööd töötlemist nõutakse kõigi lepinguga hõlmatud toodete valmistamisel ning neid tingimusi kohaldatakse ainult nende ide suhtes. Sellest tulenevalt, kui toodet, mis on saanud päritolustaatuse loetelus ettenähtud tingimuste täitmisega, kasutatakse teise toote valmistamisel, ei kohaldata selle suhtes teise toote suhtes kehtivaid tingimusi ega arvestata selle toote valmistamiseks kasutatud e teises tootes kui päritolustaatuseta e. 2. Olenemata lõikest 1 b päritolustaatuseta e, mida II lisas esitatud loendis ettenähtud tingimuste kohaselt toote valmistamiseks ei tohi kasutada, siiski kasutada, kui: a) nende koguväärtus ei ületa 10 % ; b) käesoleva lõike alusel ei ületata ühtki protsendimäära, mis on loendis seatud päritolustaatuseta ide suurimaks väärtuseks. Käesolevat lõiget ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse kuuluvate toodete suhtes. 3. Lõikeid 1 2 kohaldatakse, kui artikli 7 sätetest ei tulene teisiti. Artikkel 7 Ebapiisav töö töötlus 1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, käsitatakse järgmisi toiminguid päritolustaatuse omandamiseks ebapiisava töö töötlusena, olenemata sellest, kas artikli 6 tingimused on täidetud mitte: a) toimingud, mis tagavad toodete seisundi säilimise nende vedamisel ladustamisel; b) pakkeüksuste osadeksgamine koondamine; c) pesemine, puhastamine; tolmu, oksiidi, õli, värvi muude katete eemaldamine; d) tekstiili triikimine pressimine; e) lihtsad värvimis- poleerimistööd; f) teravil riisi kestade eemaldamine, osaline täielik pleegitamine, poleerimine glaseerimine; g) suhkru toonimine tükkipressimine; h) puuvilde, pähklite köögivilde koorimine kividest puhastamine; i) teritamine, lihtlihvimine lihtlõikamine; j) tuulamine, sõelumine, sortimine, liigitamine, klassifitseerimine, sobitamine (sh toodetest komplektide pakkimine); k) lihtne klaas- plastpudelitesse, plekkpurkidesse, kottidesse, karpidesse, kastidesse pakkimine, alustele jms kinnitamine ning kõik muu lihtne pakendamine;

9 L 45/9 l) märkide, etikettide, logode muude eristusmärkide kinnitamine trükkimine tootele selle pakendile; m) ühte mitut sorti toodete segamine; n) toote osade lihtne kokkupanemine terviktoote saamiseks toodete osadekslammutamine; o) kaks rohkem punktides a n loetletud toimingut üheskoos; p) loomade tapmine. 2. Et määrata kindlaks, kas tootega teostatud töö töötlus on lõike 1 tähenduses ebapiisav, vaadeldakse kõiki ühenduses Šveitsis selle tootega tehtud toiminguid koos. Artikkel 8 Kvalifikatsiooniühik 1. Käesoleva protokolli sätete kohaldamisel on kvalifikatsiooniühik see toode, mida loetakse põhiüksuseks harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri järgi klassifitseerimisel. Sellest tulenevalt: a) kui toode, mis koosneb esemete rühmast kokkupandud esemetest, klassifitseeritakse harmoneeritud süsteemi järgi ühte rubriiki, moodustab tervik kvalifikatsiooniühiku; b) kui kaubasaadetis koosneb mitmest identsest tootest, mis klassifitseeritakse samasse harmoneeritud süsteemi rubriiki, kohaldatakse käesoleva protokolli sätteid iga toote suhtes eraldi. 2. Kui harmoneeritud süsteemi 5. tõlgendamisreegli kohaselt loetakse klassifitseerimisel pakend toote juurde kuuluvaks, tuleb see ka päritolu kindlaksmääramisel lugeda toote juurde kuuluvaks. Artikkel 9 Tarvikud, varuosad tööriistad Seadme, masina, aparaadi sõidukiga kaasas olevaid tarvikuid, varuosi tööriistu, mis on tavalise varustuse osaks mis kuuluvad hinna sisse ning mille eest ei esitata eraldi arvet, käsitatakse kõnealuse seadme, masina, aparaadi sõiduki lahutamatu osana. Artikkel 10 Komplektid Harmoneeritud süsteemi 3. tõlgendamisreegliga määratletud komplektil on päritolustaatus, kui kõik komplekti kuuluvad tooted on päritolustaatusega. Kui komplekt koosneb päritolustaatusega päritolustaatuseta toodetest, on komplekt tervikuna siiski päritolustaatusega, kui päritolustaatuseta toodete väärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast. Artikkel 11 Kõrvalised tegurid Selleks et teha kindlaks, kas toode on päritolustaatusega mitte, ei ole va kindlaks määrata järgmiste toote valmistamisel kasutatavate toodete päritolu: a) elektrienergia kütus; b) sisseseade varustus; c) masinad tööriistad; d) kaubad, mis ei kuulu ega ole ette nähtud kuuluma toote lõppkoosseisu.

10 L 45/ III JAOTIS TERRITORIAALSED NÕUDED Artikkel 12 Territoriaalsuse põhimõte 1. Kui artikli 2 lõike 1 punktis c, artiklites 3 4 ning käesoleva artikli lõikes 3 ei ole sätestatud teisiti, peavad II otises kehtestatud päritolustaatuse saamise tingimused olema ühenduses Šveitsis pidevalt täidetud. 2. Kui artiklites 3 4 ei ole sätestatud teisiti, tuleb juhul, kui ühendusest Šveitsist mõnda teise riiki eksporditavad päritolustaatusega kaubad tagasi saadetakse, käsitada neid päritolustaatuseta kaupadena, kui tollile ei saa tõendada, et: a) tagasitoodud kaubad on samad kaubad, mis eksporditi ning b) need ei ole kõnealuses riigis eksportimise al läbinud ühtegi muud toimingut peale nende, mis on valikud kaupade seisundi säilitamiseks. 3. Ühendusest Šveitsist eksporditud hiljem sinna reimporditud idega välspool ühendust Šveitsi toimunud töö töötlus ei mõjuta päritolustaatuse saamist vastavalt II otises sätestatud tingimustele, kui: a) kõnealused id on täielikult saadud toodetud ühenduses Šveitsis nendega enne eksportimist tehtud tööd töötlemistoimingud on artiklis 7 osutatud toimingutest ulatuslikumad ning b) tollile suudetakse nõuetekohaselt tõendada, et: i) reimporditud kaup on saadud eksporditud kaubaga tehtud töö töötlemise teel ning ii) käesoleva artikli kohaldamisel välspool ühendust Šveitsi tekkinud kogulisandväärtus ei ole suurem kui 10 % selle lõpp, millele päritolustaatust taotletakse. 4. Lõike 3 kohaldamisel ei rakendata II otises sätestatud päritolustaatuse saamise tingimusi välspool ühendust Šveitsi toimuva töö töötlemise suhtes. Kui lõpptoote päritolustaatuse kindlaksmääramiseks kasutatakse II lisa loendis sätestatud eeskir, mis näeb ette kõigi kasutatud päritolustaatuseta ide maksimaalse väärtuse, ei asomase lepinguosalise territooriumil kasutatud päritolustaatuseta ide koguväärtus koos käesoleva artikli kohaldamisel välspool ühendust Šveitsi tekkinud kogulisandväärtusega olla suurem nimetatud protsendimäärast. 5. Lõigete 3 4 kohaldamisel tähendab kogulisandväärtus kõiki välspool ühendust Šveitsi tekkivaid kulusid, sealhulgas seal kasutatud ide väärtust. 6. Lõigete 3 4 sätteid ei kohaldata toodete suhtes, mis ei vasta II lisa loendis sätestatud tingimustele mida saab pidada piisava töö töötluse läbinuks ainult siis, kui kohaldatakse artikli 6 lõikes 2 sätestatud üldisi lubatud piirväärtusi. 7. Lõigete 3 4 sätteid ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse kuuluvate toodete suhtes. 8. Käesoleva artikliga hõlmatud töö töötlemine välspool ühendust Šveitsi toimub välistöötlemise korra muu sarnase korra kohaselt. Artikkel 13 Otsevedu 1. Lepingus ette nähtud sooduskohtlemist kohaldatakse ainult käesoleva protokolli nõuetele vastavate toodete suhtes, mille vedu toimub otse ühenduse Šveitsi vahel muude artiklites 3 4 nimetatud riikide territooriumide kaudu, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni. Ühe kaubasaadetise moodustavaid tooteid b siiski vedada muude territooriumide kaudu, vaduse korral neid kõnealustel territooriumidel ümber laadides ajutiselt ladustades, tingimusel et need jäävad transiidi- ladustamisriigis tolli järelevalve alla ega läbi muid toiminguid peale maha- uuesti pealelaadimise kauba seisundi säilitamiseks valike toimingute.

11 L 45/11 Päritolustaatusega tooteid b torutranspordi kaudu vedada läbi muude territooriumide peale ühenduse Šveitsi. 2. Impordiriigi tollile tõendatakse, et lõike 1 tingimused on täidetud, esitades: a) üheainsa veodokumendi, mis hõlmab teekonda ekspordiriigist läbi transiidiriigi, b) transiidiriigi tolli tõendi: i) milles on täpne toodete kirjeldus; ii) kuhu on märgitud toodete maha- uuesti pealelaadimise kuupäevad ning vaduse korral laevade nimed muud kasutatud veovahendid ning iii) mis tõendab, millistel tingimustel olid tooted transiidiriigis, c) nende puudumisel kõik muud tõendavad dokumendid. Artikkel 14 Näitused 1. Päritolustaatusega toodete suhtes, mis on saadetud näitusele mõnda muusse riiki peale artiklites 3 4 osutatud riikide, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ning mis pärast näitust on müüdud ühendusse Šveitsi importimiseks, kohaldatakse impordil lepingu sätteid, kui tollile on piisavalt tõendatud, et: a) eksporti on toimetanud nimetatud tooted ühendusest Šveitsist näitust korraldavasse riiki seal need näitusel väl pannud; b) kõnealune eksporti on tooted müünud muul viisil võõrandanud ühenduses Šveitsis asuvale isikule; c) tooted on saadetud näituse al vahetult pärast näitust samal kujul nagu need näitusele saadeti ning d) alates näitusele saatmisest ei ole tooteid kasutatud muuks otstarbeks kui seal välpanekuks. 2. Päritolutõend tuleb väl anda koostada kooskõlas V otise sätetega esitada importiva riigi tollile tavalisel viisil. Sellele märgitakse näituse nimi aadress. Vaduse korral dakse nõuda dokumentaalseid lisatõendeid toodete välpanekutingimuste kohta. 3. Lõiget 1 kohaldatakse kõikide kaubandus-, tööstus-, põllumandus- käsitöönäituste, -messide muude samalaadsete avalike ürituste välpanekute suhtes, mille jooksul kõnealused tooted jäävad tollikontrolli alla, väl arvatud kauplustes äripindadel korraldatavad eraviisilised üritused, mille eesmärk on välismaiste toodete müük. IV JAOTIS TOLLIMAKSUDE TAGASTAMINE JA TOLLIMAKSUDEST VABASTAMINE Artikkel 15 Tollimaksude tagastamise tollimaksudest vabastamise keeld 1. a) Päritolustaatuseta ide suhtes, mida kasutatakse ühendusest, Šveitsist mõnest teisest artiklites 3 4 nimetatud riigist pärinevate toodete valmistamiseks, mille kohta on väl antud koostatud päritolutõend vastavalt V otise sätetele, ei kohaldata ühenduses ega Šveitsis mitte mingisugust tollimaksude tagastamist ega tollimaksudest vabastamist. b) Harmoneeritud süsteemi gruppi 3 ning rubriikidesse kuuluvate toodete suhtes, mis on ühendusest pärinevad tooted artikli 2 lõike 1 punkti c tähenduses mille kohta on V otise sätete kohaselt väl antud koostatud päritolutõend, ei kohaldata ühenduses mitte mingisugust tollimaksude tagastamist ega tollimaksudest vabastamist.

12 L 45/ Lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse tollimaksude samaväärse toimega maksude osalise täieliku tagastamise, vähendamise nendest vabastamise korra suhtes, mida ühendus Šveits kohaldab valmistamiseks kasutatavate ide ning lõike 1 punktiga b hõlmatud toodete suhtes, kui otsest tegelikku tagasimaksmist, vähendamist maksudest vabastamist kohaldatakse juhul, kui nendest idest valmistatud tooted eksporditakse, kuid mitte juhul, kui need on ette nähtud kodumaiseks kasutamiseks. 3. Päritolutõendis märgitud toodete eksporti peab olema valmis igal al tolli nõudmisel esitama kõik valikud dokumendid, mis tõendavad, et asomaste toodete valmistamisel kasutatud päritolustaatuseta ide eest ei ole saadud tollimaksu tagasi ning et kõik nende ide suhtes kohaldatavad tollimaksud samaväärse toimega maksud on tegelikult makstud. 4. Lõigete 1 3 sätteid kohaldatakse ka artikli 8 lõikes 2 nimetatud pakendi, artiklis 9 nimetatud tarvikute, varuosade tööriistade ning artiklis 10 nimetatud komplekti kuuluvate toodete suhtes, kui need on päritolustaatuseta. 5. Lõigete 1 4 sätteid kohaldatakse ainult nende ide suhtes, mille suhtes kohaldatakse käesolevat lepingut. Need sätted ei välista lepingu alusel eksporditavate põllumandustoodete suhtes eksporditoetuste süsteemi kohaldamist. V JAOTIS PÄRITOLUTÕEND Artikkel 16 Üldnõuded 1. Ühendusest pärinevate toodete importimisel Šveitsi Šveitsist pärinevate toodete importimisel ühendusse kohaldatakse lepingu sätteid, kui esitatakse üks järgmistest päritolutõenditest: a) liikumissertifikaat EUR.1, mille näidis on esitatud IIIa lisas; b) liikumissertifikaat EUR-MED, mille näidis on esitatud IIIb lisas; c) artikli 22 lõikes 1 ettenähtud juhtudel deklaratsioon, mille eksporti esitab kaubaarvel, saatelehel muus äridokumendis, kus kõnealuseid tooteid on kirjeldatud piisavalt täpselt, et neid oleks malik identifitseerida (edaspidi arvedeklaratsioon EUR-MED arvedeklaratsioon ); arvedeklaratsioonide tekst on esitatud IVa IVb lisas. 2. Olenemata lõikest 1 saavad käesoleva protokolli kohased päritolustaatusega tooted artiklis 27 ettenähtud juhtudel soodustusi lepingu sätete alusel, ilma et oleks va esitada lõikes 1 nimetatud päritolutõendeid. Artikkel 17 Liikumissertifikaatide EUR.1 EUR-MED välandmise kord 1. Ekspordiriigi toll annab kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED väl eksporti tema vastutusel tegutseva volitatud esinda kirliku taotluse alusel. 2. Selleks täidab eksporti tema volitatud esinda kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED taotluse vormi, mille näidised on esitatud IIIa IIIb lisas. Need vormid täidetakse ühes nendest keeltest, milles on koostatud leping, ning kooskõlas eksportiva riigi õigusega. Vormi täitmisel käsitsi tuleb kasutada tinti trükitähti. Tooteid tuleb kirjeldada selleks ettenähtud lahtris, jätmata tühje ridu. Kui lahtrisse jääb tüh ruumi, tuleb kirjelduse viimase rea alla tõmmata rõhtjoon tühi ruum läbi kriipsutada. 3. Eksporti, kes taotleb kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED välandmist, peab olema valmis igal al esitama kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED välandnud eksportiva riigi tolli taotlusel kõik valikud dokumendid, mis tõendavad asomaste toodete päritolustaatust kinnitavad, et muud käesoleva protokolli nõuded on täidetud. 4. Ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist, annab ühenduse liikmesriigi Šveitsi toll väl kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 järgmistel juhtudel: kui asomaseid tooteid b pidada pärinevaks ühendusest Šveitsist mõnest muust artikli 3 lõikes 1 artikli 4 lõikes 1 nimetatud riigist, mille suhtes kohaldatakse kumulatsiooni, ilma artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riikidest pärit idega kumulatsiooni kohaldamata ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele,

13 L 45/13 kui asomaseid tooteid b pidada pärinevaks mõnest artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riigist, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma artiklites 3 4 nimetatud riikidest pärit idega kumulatsiooni kohaldamata, ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele, tingimusel et päritoluriigis on väl antud liikumissertifikaat EUR-MED EUR-MED arvedeklaratsioon. 5. Ühenduse liikmesriigi Šveitsi toll annab väl kaupade liikumissertifikaadi EUR-MED, kui asomaseid tooteid b pidada pärinevaks ühendusest, Šveitsist mõnest muust artiklis 3 4 nimetatud riigist, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, kui need vastavad käesoleva protokolli nõuetele : kui on kohaldatud kumulatsiooni idega, mis pärinevad artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riikidest, kui tooteid b kasutada kumulatsiooni kontekstis idena, et valmistada tooteid ekspordiks mõnda artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riiki, kui tooteid b reeksportida sihtriigist mõnda artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riiki. 6. Kaupade liikumissertifikaadi EUR-MED lahtrisse 7 tehakse üks järgmistest ingliskeelsetest märgetest: kui päritolustaatus on omandatud, kohaldades kumulatsiooni ühest mitmest artiklis 3 4 nimetatud riigist pärinevate idega: CUMULATION APPLIED WITH (riigi nimi/riikide nimed), kui päritolustaatus on omandatud ilma ühest mitmest artiklis 3 4 nimetatud riigist pärinevate idega kumulatsiooni kohaldamata: NO CUMULATION APPLIED. 7. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED väl andnud tolliasutus võtab valikud meetmed, et kontrollida toodete päritolustaatust muude käesoleva protokolli nõuete täitmist. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid kontrollida eksporti raamatupidamisdokumente ning teha muid kontrollimisi, mida ta peab askohaseks. Ta teeb ka kindlaks, et lõikes 2 osutatud vormid on nõuetekohaselt täidetud. Eelkõige vaatab ta, kas toodete kirjeldamiseks ettenähtud lahter on täidetud nii, et sinna ei ole malik pettuse eesmärgil midagi lisada. 8. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED välandmise kuupäev märgitakse sertifikaadi lahtrisse Toll annab kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED eksportile väl niipea, kui tegelik eksport on toimunud tagatud. Artikkel 18 Tagantjärele väl antud liikumissertifikaadid EUR.1 EUR-MED 1. Olenemata artikli 17 lõikest 9 b liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED erandkorras väl anda pärast askohaste toodete eksportimist, kui: a) seda ei antud ekspordi al väl eksimuse, tahtmatu tegevusetuse muude eriliste asolude tõttu b) tollile on tõendatud, et kaupade liikumissertifikaat EUR.1 EUR-MED on väl antud, kuid tehnilistel põhjustel seda importimisel ei aktsepteeritud. 2. Olenemata artikli 17 lõikest 9 b liikumissertifikaadi EUR-MED väl anda pärast seda, kui sellega hõlmatud tooted, millele on eksportimise al väl antud kaupade liikumissertifikaat EUR.1, on eksporditud, kui tollile on tõendatud, et artikli 17 lõikes 5 osutatud tingimused on täidetud. 3. Lõigete 1 2 rakendamisel peab eksporti oma taotluses märkima kaupade liikumissertifikaadiga EUR.1 EUR- MED hõlmatud kaupade ekspordikoha -kuupäeva ning taotluse põhjused.

14 L 45/ Toll b kaupade liikumissertifikaadi EUR. 1 EUR-MED tagantjärele väl anda ainult pärast seda, kui ta on kontrollinud, et eksporti taotluses esitatud andmed ühtivad vastavates dokumentides sisalduvate andmetega. 5. Tagantjärele väl antud liikumissertifikaadile EUR.1 EUR-MED tuleb teha järgmine ingliskeelne märge: ISSUED RROSPECTIVELY. Lõiget 2 rakendades tagantjärele väl antud liikumissertifikaadile EUR-MED tuleb teha järgmine ingliskeelne märge: ISSUED RROSPECTIVELY (Original EUR.1 No.[välandmise kuupäev koht]) 6. Lõikes 5 osutatud märge tehakse liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED lahtrisse 7. Artikkel 19 Liikumissertifikaatide EUR.1 EUR-MED duplikaadi välandmine 1. Liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED varguse, kadumise hävimise korral b eksporti taotleda sertifikaadi väl andnud tolliasutuselt selle valduses olevate ekspordidokumentide põhl duplikaati. 2. Sel viisil väl antud duplikaadil peab olema järgmine ingliskeelne märge: DUPLICATE. 3. Lõikes 2 osutatud märge tehakse liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED duplikaadi lahtrisse Duplikaat, millele peab olema märgitud liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED originaali välandmise kuupäev, hakkab kehtima alates nimetatud kuupäevast. Artikkel 20 Liikumissertifikaatide EUR.1 EUR-MED välandmine varem välantud koostatud päritolutõendi alusel Kui päritolustaatusega tooted suunatakse ühenduse Šveitsi tolliasutuse kontrolli alla, b originaalpäritolutõendi asendada ühe mitme kaupade liikumissertifikaadiga EUR.1 EUR-MED, et saata kõik tooted osa neist mule ühendusse Šveitsi. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED asendussertifikaadi(d) annab väl see tolliasutus, kelle kontrolli alla tooted suunatakse. Artikkel 21 Arvestuslik eraldamine 1. Kui ühesuguste omavahel asendatavate päritolustaatusega päritolustaatuseta ide varude eraldi hoidmisest tekivad märkimisväärsed kulutused olulised raskused, b toll asomaste isikute kirlikul taotlusel lubada selliste varude haldamiseks niinimetatud arvestusliku eraldamise meetodit (edaspidi meetod ). 2. Meetodiga peab olema malik tagada, et saadud toodetud tooteid, mida b pidada päritolustaatusega toodeteks, on teatava vaatlusperioodi jooksul sama suur hulk, kui oleks saadud kaubavarude füüsilisel eraldamisel. 3. Toll b lõikes 1 viidatud loa andmiseks esitada tingimusi, mida ta peab valikuks. 4. Meetodit rakendatakse selle rakendamine registreeritakse üldiste raamatupidamispõhimõtete alusel, mida kohaldatakse riigis, kus toode on valmistatud. 5. Isik, kes meetodit kasutab, b olenevalt asoludest kas koostada päritolutõendi taotleda päritolutõendit toodete kogusele, mida b pidada päritolustaatusega toodeteks. Tolli taotlusel deklareerib kõnealune isik, kuidas neid koguseid on hallatud. 6. Toll kontrollib loa kasutamist b selle ära võtta, kui kasusaa kasutab luba vääriti ei täida mõnda muud käesolevas protokollis sätestatud tingimust.

15 L 45/15 Artikkel 22 Arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooni koostamise tingimused 1. Artikli 16 lõike 1 punktis c nimetatud arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooni b koostada: a) artiklis 23 määratletud heakskiidetud eksporti b) iga eksporti iga kaubasaadetise kohta, mis koosneb ühest mitmest päritolustaatusega tooteid sisaldavast pakendist, mille koguväärtus ei ületa eurot. 2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, b arvedeklaratsiooni koostada järgmistel juhtudel: kui asomaseid tooteid b pidada pärinevaks ühendusest Šveitsist mõnest muust artikli 3 lõikes 1 artikli 4 lõikes 1 nimetatud riigist, mille suhtes kohaldatakse kumulatsiooni, ilma artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riikidest pärit idega kumulatsiooni kohaldamata ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele, kui asomaseid tooteid b pidada pärinevaks mõnest artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riigist, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma artiklites 3 4 nimetatud riikidest pärit idega kumulatsiooni kohaldamata, ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele, tingimusel et päritoluriigis on väl antud liikumissertifikaat EUR-MED EUR-MED arvedeklaratsioon. 3. EUR-MED arvedeklaratsiooni b koostada, kui asomaseid tooteid b pidada pärinevaks ühendusest, Šveitsist mõnest muust artiklis 3 4 nimetatud riigist, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, kui need vastavad käesoleva protokolli nõuetele ning: kui on kohaldatud kumulatsiooni idega, mis pärinevad artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riikidest, kui tooteid b kasutada kumulatsiooni kontekstis idena, et valmistada tooteid ekspordiks mõnda artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riiki, kui tooteid b reeksportida sihtriigist mõnda artikli 3 lõikes 2 artikli 4 lõikes 2 nimetatud riiki. 4. EUR-MED arvedeklaratsiooni tehakse üks järgmistest ingliskeelsetest märgetest: kui päritolustaatus on omandatud, kohaldades kumulatsiooni ühest mitmest artiklis 3 4 nimetatud riigist pärinevate idega: CUMULATION APPLIED WITH (riigi nimi/riikide nimed), kui päritolustaatus on omandatud ilma ühest mitmest artiklis 3 4 nimetatud riigist pärinevate idega kumulatsiooni kohaldamata: NO CUMULATION APPLIED. 5. Eksporti, kes koostab arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooni, peab olema valmis igal al esitama eksportiva riigi tolli taotlusel kõik valikud dokumendid, mis tõendavad asomaste toodete päritolustaatust kinnitavad, et muud käesoleva protokolli nõuded on täidetud. 6. Eksporti koostab arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooni, trükkides trükimasinal, tembeldades printides arvele, saatelehele mõnele muule äridokumendile deklaratsiooni, mille tekst on esitatud IVa IVb lisas, kasutades üht nimetatud lisas esitatud keelelist versiooni kooskõlas eksportiva riigi õigusega. Kui deklaratsioon täidetakse käsitsi, tuleb seda teha tindiga kasutada trükitähti. 7. Arvedeklaratsioonile EUR-MED arvedeklaratsioonile kirjutab eksporti oma originaalallkir käsitsi. Heakskiidetud eksportilt artikli 23 tähenduses ei nõuta siiski sellistele deklaratsioonidele allakirjutamist, tingimusel et ta kinnitab eksportiva riigi tollile kirlikult, et ta võtab endale täieliku vastutuse iga arvedeklaratsiooni eest, mille alusel saab teda identifitseerida, nagu ta oleks sellele käsitsi alla kirjutanud.

16 L 45/ Eksporti b koostada arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimise al pärast eksportimist, tingimusel, et see esitatakse impordiriigis hiljemalt kaks aastat pärast sellega hõlmatud toodete importimist. Artikkel 23 Heakskiidetud eksporti 1. Ekspordiriigi toll b anda igale eksportile (edaspidi heakskiidetud eksporti ), kes tegeleb pidevalt käesoleva lepinguga hõlmatud kaupade veoga, loa koostada ise arvedeklaratsioone EUR-MED arvedeklaratsioone, olenemata asomaste toodete väärtusest. Eksporti, kes taotleb sellist luba, peab tollile esitama kõik tagatised, mis on valikud toodete päritolustaatuse muude käesolevas protokollis ette nähtud nõuete täitmise kontrollimiseks. 2. Toll b anda heakskiidetud eksporti staatuse mis tahes tingimustel, mida ta peab askohaseks. 3. Toll annab heakskiidetud eksportile tolliloa numbri, mis märgitakse arvedeklaratsioonile EUR-MED arvedeklaratsioonile. 4. Toll kontrollib, kuidas heakskiidetud eksporti seda luba kasutab. 5. Toll b loa igal al kehtetuks tunnistada. Ta peab tegema seda siis, kui heakskiidetud eksporti ei esita enam lõikes 1 nimetatud tagatisi, ei täida lõikes 2 nimetatud tingimusi kasutab luba muul viisil vääriti. Artikkel 24 Päritolutõendi kehtivus 1. Päritolutõend kehtib neli kuud alates selle välandmisest eksportivas riigis ning see tuleb nimetatud a jooksul esitada importiva riigi tollile. 2. Päritolutõendeid, mis esitatakse impordiriigi tollile pärast lõikes 1 sätestatud esitamistähta möödumist, b sooduskohtlemise kohaldamiseks aktsepteerida, kui need dokumendid jäid tähta jooksul esitamata erandlike asolude tõttu. 3. Kui esitamisega jäädakse hilks muudel põhjustel, b impordiriigi toll päritolutõendeid aktsepteerida juhul, kui tooted on neile esitatud enne kõnealuse tähta möödumist. Artikkel 25 Päritolutõendi esitamine Päritolutõendid esitatakse impordiriigi tollile selles riigis kohaldatavas korras. Nimetatud toll b nõuda päritolutõendi tõlget samuti b ta nõuda, et koos impordideklaratsiooniga esitatakse ka importi kinnitus selle kohta, et tooted vastavad käesoleva lepingu rakendamiseks ettenähtud tingimustele. Artikkel 26 Importimine osasaadetistena Kui importi taotlusel importiva riigi tolli poolt ettenähtud tingimustel imporditakse harmoneeritud süsteemi XVI XVII otise rubriikide alla kuuluvaid harmoneeritud süsteemi 2. tõlgendamisreegli punkti a tähenduses lahtivõetud kokkupanemata tooteid eraldi saadetistena, esitatakse tollile selle toote kohta üksainus päritolutõend esimese kaubasaadetise importimisel. Artikkel 27 Päritolutõendist vabastamine 1. Tooteid, mida üks eraisik saadab teisele eraisikule väikepakendis mis kuuluvad reisi isikliku pagasi hulka, käsitatakse päritolustaatusega toodetena ning päritolutõendit ei ole va esitada, kui nimetatud tooted ei ole kaubanduslikku laadi ning on deklareeritud käesoleva protokolli nõuete kohaselt kui ei teki kahtlust nimetatud deklaratsiooni õigsuses. Kui tooted saadetakse posti teel, b selle deklaratsiooni esitada tollideklaratsioonil CN22/CN23 sellele dokumendile lisatud paberilehel.

17 L 45/17 2. Importi, mis on juhutine koosneb eranditult toodetest, mis on ette nähtud vastuvõtte reisite nende perekonnaliikmete isiklikuks kasutamiseks, ei käsitata kaubandusliku impordina, kui toodete laadi koguse põhl on ilmne, et neid ei impordita kaubanduslikel eesmärkidel. 3. Lisaks sellele ei tohi väikepakendite puhul selliste toodete koguväärtus ületada 500 eurot reisite isikliku pagasi hulka kuuluvate toodete puhul eurot. Artikkel 28 Tõendavad dokumendid Artikli 17 lõikes 3 artikli 22 lõikes 5 osutatud dokumendid, millega tõendatakse, et kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooniga hõlmatud tooteid b pidada ühendusest, Šveitsist mõnest muust artiklis 3 4 nimetatud riigist pärinevateks toodeteks, et need vastavad muudele käesoleva protokolli tingimustele, vad olla muu hulgas järgmised: a) otsesed tõendid eksporti tarni poolt kõnealuste kaupade saamiseks tehtud toimingute kohta, mis sisalduvad näiteks tema arvetes sisemises raamatupidamises; b) dokumendid, mis tõendavad kasutatud ide päritolustaatust mis on väl antud koostatud ühenduses Šveitsis, kus neid dokumente kasutatakse siseriikliku õiguse kohaselt; c) dokumendid, mis tõendavad, et id on läbinud töö töötluse ühenduses Šveitsis mis on väl antud koostatud ühenduses Šveitsis, kus neid dokumente kasutatakse siseriikliku õiguse kohaselt; d) kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 EUR-MED arvedeklaratsioonid EUR-MED arvedeklaratsioonid, mis tõendavad kasutatud ide päritolustaatust ning mis on väl antud koostatud ühenduses Šveitsis käesoleva protokolli kohaselt mõnes muus artiklis 3 4 nimetatud riigis käesolevas protokollis esitatud reeglitega identsete päritolureeglite kohaselt; e) piisavad tõendid artikli 12 kohaselt välspool ühendust Šveitsi toimunud töö töötluse kohta, mis tõendavad, et kõnealuse artikli nõuded on täidetud. Artikkel 29 Päritolutõendite tõendavate dokumentide säilitamine 1. Liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED välandmist taotlev eksporti säilitab artikli 17 lõikes 3 kirjeldatud dokumente vähemalt kolm aastat. 2. Arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooni koostanud eksporti säilitab selle arvedeklaratsiooni koopiat artikli 22 lõikes 5 kirjeldatud dokumente vähemalt kolm aastat. 3. Ekspordiriigi toll, kes annab väl liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED, säilitab artikli 17 lõikes 2 kirjeldatud taotlust vähemalt kolm aastat. 4. Impordiriigi toll säilitab talle esitatud kaupade liikumissertifikaate EUR.1 EUR-MED ning arvedeklaratsioone EUR-MED arvedeklaratsioone vähemalt kolm aastat. Artikkel 30 Lahknevused vormistusvead 1. Kui päritolutõendil tolliasutusele toodete impordiga seotud formaalsuste täitmiseks esitatud dokumentides olevate andmete vahel avastatakse väikesi erinevusi, ei muuda see asolu päritolutõendit iseenesest tühiseks, kui nõuetekohaselt tõendatakse, et see dokument vastab esitatud toodetele. 2. Päritolutõendit ei tohiks tagasi lükata ilmsete vormistusvigade, näiteks trükivigade tõttu, kui need vead ei sea kahtluse alla selles dokumendis esitatud andmete õigsust.

18 L 45/ Artikkel 31 Eurodes väljendatud summad 1. Juhuks, kui toodete kohta esitatakse arve muus vääringus peale euro, määravad asomased riigid artikli 22 lõike 1 punkti b artikli 27 lõike 3 sätete kohaldamiseks igal aastal kindlaks eurodes väljendatud summadega samaväärsed summad ühenduse liikmesriikide, Šveitsi ning artiklites 3 4 nimetatud riikide omavääringus. 2. Kaubasaadetise suhtes kohaldatakse artikli 22 lõike 1 punkti b artikli 27 lõike 3 sätteid selle vääringu põhl, milles arve on koostatud, vastavalt asomase riigi poolt fikseeritud summadele. 3. Omavääringus kasutatavad summad on võrdväärsed eurodes väljendatud summadega iga aasta oktoobri esimese tööpäeva kursi alusel. Summad teatatakse Euroopa Ühenduste Komisjonile 15. oktoobriks neid hakatakse kohaldama alates järgmise aasta 1. anuarist. Euroopa Ühenduste Komisjon teatab vastavad summad kõikidele asomastele riikidele. 4. Riik b eurodes väljendatud summa omavääringusse konverteerimise tulemusena saadud summa ümardada suuremaks väiksemaks. Ümardatud summa ei tohi konverteerimise tulemusena saadud summast erineda rohkem kui 5 % võrra. Riik b eurodes väljendatud summa väärtuse omavääringus muutmata jätta, kui lõikes 3 sätestatud igaaastase korrigeerimise al saadakse selle summa konverteerimise tulemusena enne ümardamist summa, mis on omavääringus väljendatud summast vähem kui 15 % suurem. Omavääringus väljendatud summa b jätta muutmata, kui see summa konverteerimise tulemusena väheneks. 5. Ühiskomitee vaatab ühenduse Šveitsi taotlusel eurodes väljendatud summad üle. Kõnealusel ülevaatamisel kaalub ühiskomitee asomaste piiride mõju tegeliku väärtuse säilitamise kasulikkust. Selleks b ta otsustada muuta eurodes väljendatud summasid. VI JAOTIS HALDUSKOOSTÖÖ KORD Artikkel 32 Vastastikune abi 1. Ühenduse liikmesriikide Šveitsi tolliasutused annavad üksteisele Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu templijäljendid, mida kasutatakse nende tolliasutustes kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 EUR-MED välandmisel, nende tolliasutuste aadressid, kes vastutavad kõnealuste sertifikaatide, arvedeklaratsioonide EUR-MED arvedeklaratsioonide kontrollimise eest. 2. Et tagada käesoleva protokolli õige kohaldamine, aitavad ühendus Šveits üksteisel pädevate tolliasutuste kaudu kontrollida liikumissertifikaatide EUR.1 EUR-MED, arvedeklaratsioonide EUR-MED arvedeklaratsioonide ehtsust nendes dokumentides esitatud andmete õigsust. Artikkel 33 Päritolutõendi õigsuse kontroll 1. Järelkontrolli päritolutõendite üle tehakse pisteliselt siis, kui importiva riigi tollil tekib põhjendatud kahtlus dokumentide ehtsuses, kõnealuste toodete päritolustaatuses käesoleva protokolli muude nõuete täitmises. 2. Lõike 1 rakendamisel tagastab impordiriigi toll ekspordiriigi tollile liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED, arve, kui see on esitatud, arvedeklaratsiooni EUR-MED arvedeklaratsiooni nende dokumentide koopiad, esitades vaduse korral kontrollitaotluse põhjused. Kõik saadud dokumendid teave, mille põhl b oletada, et päritolutõendis esitatud andmed on ebaõiged, saadetakse kontrollitaotluse tõendamiseks. 3. Kontrolli teostab ekspordiriigi toll. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid kontrollida eksporti raamatupidamisdokumente ning teha muid kontrollimisi, mida ta peab askohaseks. 4. Kui impordiriigi toll otsustab kontrollitulemuste saamiseni askohaste toodete sooduskohtlemise peatada, pakub ta importile malust, et tooted vabastatakse, kui eelnevalt on kasutusele võetud kõik valikud ettevaatusabinõud.

19 L 45/19 5. Kontrolli tulemustest teatatakse kontrolli taotlenud tolliasutusele niipea kui malik. Tulemustest peab selgesti ilmnema, kas dokumendid on ehtsad ning kas asomaseid tooteid b pidada ühendusest, Šveitsist mõnest muust artiklis 3 4 nimetatud riigist pärinevateks toodeteks kas need vastavad käesoleva protokolli muudele nõuetele. 6. Kui põhjendatud kahtluse korral ei saada vastust kümne kuu jooksul kontrollitaotluse esitamise kuupäevast arvates kui vastus ei sisalda piisavalt teavet, et otsustada, kas kõnealune dokument on ehtne, määrata toodete tegelikku päritolu, keeldub kontrolli taotlenud tolliasutus soodustuste andmisest, väl arvatud erandlikel asoludel. Artikkel 34 Vaidluste lahendamine Kui seoses artiklis 33 nimetatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud toll kontrolli tegemise eest vastutav toll ei suuda lahendada, kui tekib käesoleva protokolli tõlgendamisega seotud küsimus, esitatakse need lahendamiseks ühiskomiteele. Importi impordiriigi tolli vahelised vaidlused lahendatakse alati kõnealuse riigi õigusnormide kohaselt. Artikkel 35 Sanktsioonid Sanktsioon määratakse igale isikule, kes toodete sooduskohtlemise saavutamiseks koostab laseb koostada valeandmeid sisaldava dokumendi. Artikkel 36 Vabatsoonid 1. Ühendus Šveits võtavad kõik valikud meetmed tagamaks, et päritolutõendi alusel kaubastatavaid tooteid, mida veo al hoitakse nende territooriumil asuvates vabatsoonides, ei vahetata muude kaupade vastu ega tehta nendega muid toiminguid kui need, mis on ette nähtud toodete riknemise vältimiseks. 2. Kui ühendusest Šveitsist pärinevaid tooteid imporditakse vabatsooni päritolutõendi alusel need läbivad seal töö töötluse, annavad asomased asutused erandina lõike 1 sätetest eksporti taotlusel väl uue liikumissertifikaadi EUR.1 EUR-MED, kui läbitud töö töötlus on kooskõlas käesoleva protokolliga. VII JAOTIS CEUTA JA MELILLA Artikkel 37 Protokolli kohaldamine 1. Artiklis 2 kasutatav mõiste ühendus ei hõlma Ceutat Melillat. 2. Ceutasse Melillasse imporditavate Šveitsist pärit toodete suhtes kohaldatakse sama tolliprotseduuri, mida kohaldatakse ühenduse tolliterritooriumilt pärit toodete suhtes Hispaania Kuningriigi Portugali Vabariigi Euroopa ühendustega ühinemise akti protokolli nr 2 alusel. Šveits kohaldab Ceutast Melillast pärinevate käesoleva lepinguga hõlmatud toodete importimisel sama tolliprotseduuri kui toodete suhtes, mida imporditakse ühendusest mis pärinevad ühendusest. 3. Lõike 2 kohaldamisel Ceutast Melillast pärinevate toodete suhtes kohaldatakse käesolevat protokolli mutatis mutandis, kui artiklis 38 sätestatud eritingimustest ei tulene teisiti. Artikkel 38 Eritingimused 1. Kui järgmisi tooteid on veetud otseveona artikli 13 kohaselt, loetakse: 1) Ceutast Melillast pärinevateks toodeteks: a) täielikult Ceutas Melillas saadud toodetud tooteid;

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakaubanduslepingu ühiskomitee otsus nr 1/2000 [EE-D 1/2000]

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

guidance-customs-procedures_et.DOCX

guidance-customs-procedures_et.DOCX EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Brüssel, 11. märts 2019 SUUNIS ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA TOLLIKÜSIMUSED LEPPETA LAHKUMISE KORRAL Ühendkuningriik esitas 29. märtsil

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TRANSIIDIDEKLARATSIOONINA KASUTATAV ELEKTROONILINE VEODOKUMENT

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga 11.04.18) (Seisuga 11.04.18 muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid......

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) KOHTUOTSUS (Viies koda) 17. juuli 1997 (Tollimaksud halduskoostöömeetodid kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 kontrollimenetlused tollivormistusejärgne tollimaksude sissenõudmine tollivõlgade eest vastutav

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

2

2 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS COMPLEX Seisuga 01.02.2019 (Muudatused võrreldes 01.07.2017 versiooniga on märgitud kaldkirjas) Koostaja: Ivika Urbmets Tollipoliitika rakendamise

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

COM(2010)88/F1 - ET

COM(2010)88/F1 - ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.3.2010 KOM(2010)88 lõplik EUROOPA KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE IMO Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta), Baseli konventsiooni

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/49 PREAMBUL TEMA MAJESTE BELGLASTE KUNINGAS, SAKSAMAA LIITVABARIIGI

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem