guidance-customs-procedures_et.DOCX

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "guidance-customs-procedures_et.DOCX"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Brüssel, 11. märts 2019 SUUNIS ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA TOLLIKÜSIMUSED LEPPETA LAHKUMISE KORRAL Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda. See tähendab, et 30. märtsil 2019 kell Kesk- Euroopa aja järgi ( väljaastumise kuupäev ) 1 saab Ühendkuningriigist kolmas riik 2. Käesolevas suunises käsitletakse olukorda, kus Ühendkuningriigist saab väljaastumise kuupäeval kolmas riik ilma väljaastumislepinguta ja seega ilma väljaastumislepingu eelnõus ette nähtud üleminekuperioodita 3. Väljaastumise kuupäevast alates ei kohaldata Ühendkuningriigile enam ELi tollieeskirju. Ühendkuningriiki käsitletakse kui mis tahes muud kolmandat riiki, kellega ELil ei ole sooduskaubandussuhteid, tolli- või muid lepinguid või kokkuleppeid. Soodustusi ei kohaldata kaupade suhtes, mis pärinevad Ühendkuningriigiga erisuhteid omavatest ülemeremaadest ja -territooriumidelt, mis on loetletud ELi toimimise lepingu II lisas (Ühendkuningriigi ÜMTd) 4. Sellest kuupäevast alates kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes asjakohaseid tollieeskirju, sealhulgas ühist tollitariifistikku, ja ELi kaubanduspoliitika meetmeid. Lisaks sellele ei ole Ühendkuningriigil siis enam ligipääsu ELi tolli IT-süsteemidele. Käesoleva suunise eesmärk on selgitada, millised tagajärjed avalduvad tolliprotseduuridele alates väljaastumise kuupäevast 5 ja seda tuleks lugeda koos aktsiisi käsitleva suunisega Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 võib Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt otsustada, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal kuupäeval. Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige. Vt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu neljas osa (ELT C 66 I, , lk 1). ELi toimimise lepingu II lisas loetletud Ühendkuningriigi ÜMTd on: Anguilla, Kaimanisaared, Falklandi saared, Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena ja sõltkonnad, Briti Antarktise ala, Briti India ookeani ala, Turks ja Caicos, Briti Neitsisaared ning Bermuda. Suunisega täiendatakse teateid sidusrühmadele, mida komisjoni talitused on ELi tollialaste õigusaktide valdkonnas avaldanud ( 1

2 1. ETTEVÕTJATE REGISTREERIMINE JA IDENTIFITSEERIMINE (EORI) a) Pärast Ühendkuningriigi lahkumist võivad muutuda nende liidus asuvate isikute kaubandusstruktuurid, kes teevad praegu tehinguid ainult Ühendkuningriigis asuvate ettevõtjate või teiste isikutega. Kuigi nad ei osale praegu kaubavahetuses kolmandate riikidega, vaid ainult liidusisestes tehingutes, ja neile ei ole seega ükski liikmesriik EORI-numbrit määranud, hakkavad nad tegema tehinguid, mis nõuavad tolliformaalsuste täitmist. Liidu tolliseadustiku 7 kohaselt peavad nad seega registreeruma selle liikmesriigi tolliasutuse juures, kus on nende asukoht. Mitte miski ei takista neil ettevõtjatel esitada nõutavaid andmeid või astuda registreerimiseks vajalikke samme (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti lisa ) juba enne väljaastumise kuupäeva. b) Tuleb eristada kaht praegu Ühendkuningriigis asuvate või Ühendkuningriigis EORI numbriga registreeritud isikute kategooriat. Isikud, kes ei ole praegu kaubavahetuses kolmandate riikidega, vaid teevad ainult liidusiseseid tehinguid, ja kes ei ole seega saanud ühegi liikmesriigi EORI numbrit, kuid kavatsevad alates väljaastumise kuupäevast teostada tolliformaalsusi nõudvaid tehinguid, mis vastavalt liidu tolliseadustikku käsitlevatele õigusaktidele nõuab nende registreerimist liidu tolliasutuste juures. Ettevõtjad ja muud isikud, sealhulgas kolmandate riikide ettevõtjad, kellel on Ühendkuningriigi tolliasutuse väljastatud praegu kehtiv EORI number, mis on EL 27s väljaastumise kuupäevast alates kehtetu. Sellisel juhul peavad ettevõtjad võtma arvesse asjaolu, et neil tuleb registreeruda EL 27 pädeva tolliasutuse juures ja kasutada pärast Ühendkuningriigi väljaastumist tolliotsuse taotlemisel uut EORI numbrit. Pärast väljaastumist peavad Ühendkuningriigis või mõnes muus kolmandas riigis asuvad ettevõtjad registreeruma vastavalt liidu tolliseadustiku artikli 9 lõikele 2 liikmesriigi pädeva tolliasutuse juures. Ettevõtjad, kellel on vastavalt liidu tolliseadustiku artikli 5 lõikes 32 määratlusele liikmesriigis püsiv tegevuskoht, peavad registreeruma selle liikmesriigi tolliasutuses, kus püsiv tegevuskoht asub. Ettevõtjad, kellel ei ole liikmesriigis püsivat tegevuskohta, peavad registreeruma selle liikmesriigi vastutava asutuse juures, kus nad esitasid esimese avalduse või taotlesid esimest korda otsust; lisaks sellele peavad need ettevõtjad määrama maksuesindaja, kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid. Mitte miski ei takista ka neil ettevõtjatel esitada nõutavaid andmeid või astuda registreerimiseks vajalikke samme (liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti lisa Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, , lk 1). Komisjoni 28. juuli aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, , lk 1). 2

3 01) juba enne väljaastumise kuupäeva. Liikmesriikide tolliasutused peaksid taotlused vastu võtma juba enne väljaastumise kuupäeva ning määrama neile isikutele EORI numbrid, mille alguskuupäev on vastavalt asjaomaste isikute taotlustele kas väljaastumise kuupäev või sellest hilisem kuupäev vormis AAAAKKPP. 2. TOLLIOTSUSED 2.1 Load Ühendkuningriigi väljaastumise mõju lubadele sõltub loa liigist, sealhulgas väljastavast tolliasutusest, loa omanikust ja geograafilisest ulatusest. Ühendkuningriigi tolliasutuste antud load Reeglina ei ole Ühendkuningriigi tolliasutuste juba antud luba EL 27s väljaastumise kuupäevast alates enam kehtiv. Ühendkuningriigi toll ei ole sellest kuupäevast alates enam ELi pädev tolliasutus. Kui Ühendkuningriik ühineb lepinguosalisena iseseisvalt pärast väljaastumise kuupäeva ühistransiidiprotseduuri 9 konventsiooniga, ei ole Ühendkuningriigi poolt transiidi lihtsustamiseks antud load 10 enam EL 27 tolliotsuste süsteemis kehtivad, Ühendkuningriigi riiklikus süsteemis tuleb neid aga käsitleda vastavalt ühistransiidiprotseduuri lepinguosalisi hõlmavale korrale. EL 27 tolliasutuste antud load Üldiselt jäävad EL 27 tolliasutuse antud load kehtima, kuid tolliasutus peab neid vajaduse korral muutma omal algatusel või pärast ettevõtjalt saadud muudatustaotlust, pidades silmas loa geograafilist ulatust või loa Ühendkuningriigiga seotud elemente 11. Ühendkuningriigis EORI numbritega ettevõtjatele antud load ei kehti EL 27s alates väljaastumise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui ettevõtja asukoht on EL 27s, mille puhul on tal on võimalus saada EL 27 EORI number ja taotleda loa muutmist, et kanda sellele Ühendkuningriigi EORI numbri asemel uus EL 27 EORI number. Et hõlbustada sidusrühmade ettevalmistumist, on tollil võimalik lube ka ilma eelneva taotluseta muuta. EL 27 EORI numbritega ettevõtjatele antud lube, mis kehtivad praegu ka Ühendkuningriigis, tuleb muuta, et võtta arvesse liidust lahkumist ja vastavat geograafilist ulatust, nt regulaarlaevaliinide loa puhul tuleb Ühendkuningriigi sadamaid sisaldavad marsruudid kustutada EÜT L 226, , lk 2, viimati muudetud otsusega 1/2017, ELT L 8, , lk 1. Üldtagatise kasutamise load, sealhulgas loobumine ja elektroonilise transpordidokumendi (ETD) lennutranspordi transiidideklaratsioonina kasutamise luba, koos EL 27 andmelingiga. Üldtagatise kasutamine eeldab lähtesumma ümberarvutamist ühistransiidiga hõlmatavate kaupade tollistaatuse muutumise tõttu. Vt liidu tolliseadustiku artikli 23 lõike 4 punkt a ja liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikkel 15. 3

4 Lihtsustatud protseduuride ühtne luba, mis hõlmab praegu Ühendkuningriiki ja ühte liikmesriiki, ei ole väljaastumise kuupäevast enam kehtiv. Sellest hoolimata võidakse seda muuta ja sellest võib saada riiklik luba. Kui lihtsustatud protseduuride ühtne luba hõlmab Ühendkuningriiki ja rohkem kui üht EL 27 liikmesriiki, jääb see luba kehtima, kuid seda tuleb muuta. Kui lihtsustatud protseduuride ühtne luba hõlmab lihtsustatud tollideklaratsioone, tuleb märkida, et ettevõtja peab esitama lisadeklaratsiooni, mis hõlmab ka Ühendkuningriiki, ainult selle ajavahemiku eest, mis kestab kuni väljaastumise kuupäevani; vastava kalendrikuu ülejäänud päevade kohta tuleb esitada eraldi lisadeklaratsioon, mis hõlmab ainult ülejäänud liikmesriike. Juhul, kui käendaja asukoht on Ühendkuningriigis, peatatakse üldtagatise kasutamise load seniks, kuni ettevõtja on asendanud Ühendkuningriigi käendaja EL 27s asutatud käendajaga. Üldtagatise kasutamine eeldab lähtesumma ümberarvutamist ühistransiidiga hõlmatavate kaupade tollistaatuse muutumise tõttu. Ettevõtjad, kes praegu lube ei vaja, kuid kelle olukord muutub väljaastumise kuupäevast alates, peavad taotlema asjakohast luba. Ettevõtjad, kellel on praegu Ühendkuningriigi tolliasutuste antud load ja kes on jõudnud järeldusele, et nad täidavad liidu tolliseadustiku nõudeid ka pärast Ühendkuningriigi väljaastumist, peavad taotlema asjakohaseid lube EL 27 tolliasutuste juures. Taotlused võib esitada juba enne väljaastumise kuupäeva, et pädev tolliasutus saaks otsuse ette valmistada. Igal juhul võib otsus jõustuda kõige varem väljaastumise kuupäeval. See kehtib ka ettevõtjate kohta, kes on praegu registreeritud Ühendkuningriigi EORI numbriga ja kellel on EL 27 EORI number, mille alguskuupäev on tulevikus. Sellisel juhul ei aktsepteeri tolliotsuste süsteem EORI numbrit, mis hakkab kehtima alles tulevikus, samas kui loa kehtivusaja algus võib tulevikus olla. Järelikult tuleb tolliotsuste süsteemi 12 alla kuuluvaid ja selliste ettevõtjate esitatud loataotlusi käsitleda väljaspool tolliotsuste süsteemi. Alates väljaastumise kuupäevast tuleb luba EORI kehtimahakkamisel süsteemi sisestada. 2.2 Siduva tariifiinformatsiooniga seotud otsused (STI otsused) Siduva tariifiinformatsiooniga seotud otsus (STI otsus) on tolliasutuse ametlik kirjalik otsus, mis annab taotlejale hinnangu kaupade klassifitseerimise kohta ELi tariifinomenklatuuris enne impordi- või ekspordiprotseduuri. STI otsus on siduv kõigile ELi tolliasutustele ja otsuse saajatele. Ühendkuningriigi tolliasutuste juba väljastatud STI otsused ei kehti EL 27s alates väljaastumise kuupäevast. Kõik STI taotlused, mis on esitatud Ühendkuningriigi tolliasutusele, või Ühendkuningriigi EORI numbriga isikute poolt või nende nimel esitatud taotlused, mis on edastatud teiste liikmesriikide tolliasutustele enne väljaastumise kuupäeva, kuid mida ei ole enne seda kuupäeva töödeldud, ei too kaasa STI otsuseid väljaastumise kuupäevast alates. 12 Vt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2017/2089 artikkel 5, ELT L 297, , lk 13. 4

5 EL 27 tolliasutuste poolt Ühendkuningriigi EORI numbrite omanikele väljastatud STI otsused ei kehti enam väljaastumise kuupäevast, kuna EORI numbrid ei ole enam liidu tolliterritooriumil kehtivad ja STI otsuseid ei või muuta (liidu tolliseadustiku artikli 34 lõige 6). See kajastub automaatselt EBTI-3 süsteemis. Need STI otsuste saajad peavad registreeruma tolliasutuste juures vastavalt liidu tolliseadustiku artikli 9 lõigetele 2 ja 3 ning liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artiklile 6, et saada kehtiv EORI number enne uue STI otsuse taotlemist EL 27s. Taotleja võib taotleda oma eelmise STI otsuse uuesti väljaandmist, lisades selle viite taotlusvormile. 2.3 Siduva päritoluinformatsiooniga seotud otsused (SPI otsused) Siduva päritoluinformatsiooniga seotud otsus (SPI otsus) on tolliasutuse poolt taotluse alusel tehtud kirjalik otsus, mis annab selle saajale kauba päritolu määratluse enne impordi- või ekspordiprotseduuri. SPI otsus on siduv kõigile ELi tolliasutustele ja otsuse saajatele. Ühendkuningriigi tolliasutuste juba väljastatud SPI otsused ei kehti EL 27s alates väljaastumise kuupäevast. Kõik SPI otsuste taotlused, mis on esitatud Ühendkuningriigi tolliasutusele või Ühendkuningriigi EORI numbriga isikute poolt või nende nimel esitatud taotlused, mis on edastatud teiste liikmesriikide tolliasutustele enne väljaastumise kuupäeva, kuid mida ei ole enne seda kuupäeva töödeldud, ei too kaasa SPI otsuseid väljaastumise kuupäevast alates. Lisaks ei tohi EL 27 tolliasutused sisendeid hõlmava kauba päritolu kindlaksmääramisel alates väljaastumise kuupäevasttehtavate SPI otsuste puhul käsitada Ühendkuningriigi sisendeid (materjalid või töötlemistoimingud) ELi päritolu (mittesooduspäritolu määramiseks) ega EList pärinevate (sooduspäritolu määramiseks) sisenditena. EL 27 tolliasutuste poolt Ühendkuningriigi EORI numbrite omanikele väljastatud SPI otsused ei kehti enam väljaastumise kuupäevast, kuna EORI numbrid ei ole enam liidu tolliterritooriumil kehtivad ja SPI otsuseid ei või muuta (liidu tolliseadustiku artikli 34 lõige 6). Nendel SPI otsuste saajatel on võimalik tolliasutuste juures registreeruda, et saada kehtiv EORI number enne uue SPI otsuse taotlemist EL 27s. Enne väljaastumise kuupäeva väljastatud SPI otsused kauba kohta, milles Ühendkuningriigi sisendid (materjalid või töötlemistoimingud) olid päritolu määramisel otsustava tähtsusega, ei ole enam alates väljaastumise kuupäevast kehtivad. 3. PAGASILIPIKUD Liidu tolliseadustiku rakendusakti lisa kohase pagasilipiku võib kinnitada registreeritud pagasile, mis on ette nähtud Ühendkuningriigist lennukiga väljuma enne väljaastumise kuupäeva, kuid mis saabub EL 27 territooriumile pärast seda kuupäeva. 5

6 4. TARIIFIKVOODID 4.1 Kes ees, see mees tariifikvoodid Enne väljaastumise kuupäeva vastuvõetud deklaratsioonidel põhinevad ettevõtjate taotlused liidu tariifikvootide kasutamiseks vastavalt liidu tolliseadustikule on kõlblikud, kui nõutavad tõendavad dokumendid on Ühendkuningriigi tollile esitatud enne seda kuupäeva. Ühendkuningriigi tolliasutuste poolt väljaastumise kuupäevast alates vastu võetud deklaratsioonide alusel ei või liidu tariifikvoote kasutada. Kui Ühendkuningriigi tolliasutused on komisjonile viivitamata edastanud kehtivad taotlused, eraldab komisjon kogused vastavalt liidu tolliseadustiku rakendusakti 13 artikli 51 lõikele 2 ja teatab seejärel Ühendkuningriigile eraldatud summad. 4.2 Litsentsidega hallatavad tariifikvoodid Litsentsidega hallatavate liidu tariifikvootide puhul kaotavad Ühendkuningriigis asuvate litsentse väljastavate asutuste ja Ühendkuningriigi ettevõtjatele üle antud Ühendkuningriigi põllumajanduslitsentsidest tulenevad õigused ja kohustused alates väljaastumise kuupäevast EL 27s kehtivuse. Sellest kuupäevast alates ei tunnusta EL 27 tolliasutused enam neid litsentse. EL 27 litsentse väljastavate asutuste välja antud litsentsid jäävad EL 27s kehtima, välja arvatud juhul, kui need antakse üle Ühendkuningriigis asuvatele ettevõtjatele. 5. SOODUSPÄRITOLUGA 14 SEOTUD ASPEKTID Alates väljaastumise kuupäevast muutub Ühendkuningriik kolmandaks riigiks, mille suhtes kolmandate riikidega sõlmitud ELi sooduskaubanduslepingud enam ei kehti. 5.1 Toote sooduspäritolu hindamine a) Ühendkuningriigi sisendid Alates väljaastumise kuupäevast käsitatakse Ühendkuningriigi sisendeid (materjale ja töötlustoiminguid) neid sisaldava kauba päritolu kindlakstegemisel sooduskaubanduslepingu kohaselt päritolustaatuseta sisenditena kooskõlas sidusrühmadele suunatud teatega Ühendkuningriigi väljaastumine EList ning ELi õigusnormid tolli ja väliskaubanduse valdkonnas. Kauba sooduspäritolu Komisjoni 24. novembri aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, , lk 558). Selles jaos esinevaid viiteid päritolustaatusega või päritolustaatuseta tuleks vaadelda ainult seoses sooduspäritoluga. 6

7 b) ELi import Ühendkuningriigist Ühendkuningriigist pärast väljaastumise kuupäeva ELi imporditud kaup muutub päritolustaatuseta kaubaks ELi sooduskorra kasutamise tähenduses. See tähendab järgmist. i. Kui Ühendkuningriigis enne väljaastumise kuupäeva toodetud kaupa imporditakse ELi pärast väljaastumise kuupäeva, ei käsitata seda otse või pärast edasist töötlemist ELi sooduskohtlemisega hõlmatud partnerriiki eksportimisel EList pärinevana. ii. iii. Kui EL 27s enne väljaastumise kuupäeva toodetud kaupa imporditakse Ühendkuningriigist pärast riigi liidust väljaastumise kuupäeva, ei käsitata seda otse või pärast edasist töötlemist sooduspartnerriiki eksportimisel EList pärinevana. Kaupa, mis pärineb sooduskohtlemisega hõlmatud partnerriikidest ja mida imporditakse Ühendkuningriiki enne väljaastumise kuupäeva vastavalt ELi sooduskaubanduse korra sätetele, ei käsitata juhul, kui seda imporditakse ELi pärast väljaastumist, vastava partnerriigi päritolustaatusega kaubana. Seetõttu ei saa sellist kaupa kasutada ELi sooduskorra raames kohaldatava kumulatsiooni eesmärgil selle partnerriigi (kahepoolne kumulatsioon) või teiste partnerriikide (diagonaalne kumulatsioon) puhul. c) ELi eksport sooduskohtlemisega hõlmatud partnerriikidesse ja import nendest riikidest Ühendkuningriigi kaudu Kaupadel, mis on pärast väljaastumise kuupäevaimporditud EL 27 liikmesriigist Ühendkuningriigi kaudu kolmandasse riiki, kellega ELil on sisse seatud sooduskord, võib olla õigus selles kolmandas partnerriigis sooduskohtlemisele tingimusel, et järgitakse otsevedude/puutumatuse sätteid, mis sisalduvad asjaomase ELi sooduskorra algsetes tingimustes. Sarnaselt sellega võib kaupadel, mis on väljaastumise kuupäevast alates imporditud ELi partnerriikidest Ühendkuningriigi kaudu ELi, õigus sooduskohtlemisele ELis tingimusel, et järgitakse otsevedude/puutumatuse sätteid, mis sisalduvad asjaomase ELi sooduskorra algsetes sätetes. d) Ühendkuningriigi ülemeremaad ja -territooriumid Ühendkuningriigi ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ELTLi II lisa) pärinevaid materjale ja seal teostatud töid või töötlemist ei loeta päritolustaatusega materjalideks või töödeks või töötlemiseks, kui ÜMTdest või ELi partnerriikidest ELi imporditud kaupade päritolu tehakse kindlaks pärast Ühendkuningriigi väljaastumise kuupäeva. 5.2 Päritolutõendid a) Üldpõhimõte: Põhimõtteliselt võib päritolutõendeid välja anda või koostada ainult siis, kui tooted on tõendite väljastamise või koostamise ajal vastavuses päritolureeglitega, mis on kehtestatud asjaomases sooduskaubanduse lepingus või sooduskorra alusel. 7

8 Päritolutõendite väljastamisel või koostamisel käsitatakse Ühendkuningriigi sisendit alates väljaastumise kuupäevast päritolustaatust mitte omavana. Päritolutõendite väljastamisel võib tugineda tõendavatele dokumentidele (sealhulgas päritolutõendid ja tarnijate deklaratsioonid) tingimusel, et need ei puuduta Ühendkuningriigi sisendit, mis on päritolu kindlakstegemisel määrava tähtsusega. Eksportijad ja pädevad tolliasutused või muud pädevad asutused, kes väljastavad või koostavad selliseid päritolutõendeid alates väljaastumise kuupäevast, peavad kontrollima, kas tõendavad dokumendid vastavad tõendi väljastamise ajal kehtivatele tingimustele. b) ELis väljastatud päritolutõendid Järgmised päritolutõendid, mis on välja antud või koostatud ELis enne väljaastumise kuupäeva, jäävad kehtima, kui saadetise eksport on toimunud või tagatud enne väljaastumise kuupäeva. - Ühendkuningriigis enne väljaastumise kuupäeva väljastatud või koostatud päritolutõendid; - päritolutõendid, mis on välja antud või koostatud EL 27s enne väljaastumise kuupäeva Ühendkuningriigi sisendit hõlmava kauba jaoks; - päritolutõendid, mille on välja andnud EL 27 tolliasutused Ühendkuningriigi eksportijatele; arvedeklaratsioonid, päritoludeklaratsioonid või -kinnitused, mille on koostanud Ühendkuningriigi eksportijad ELi päritolustaatusega toodete eksportimiseks EL 27st enne väljaastumise kuupäeva. Kehtivus piirdub asjaomase ELi sooduskaubanduse korra alusel kehtestatud ajavahemikuga, et seda saaks kasutada importimisel partnerriiki kooskõlas ELi sooduskorra asjakohaste sätetega. ELi sooduskohtlemist kasutavad partnerriigid võivad siiski selliseid päritolutõendeid kahtluse alla seada ja taotleda nende kontrollimist, kui need on lisatud alates väljaastumise kuupäevast sooduspartnerriikidesse imporditud kaubale. Sellistel juhtudel vastavad EL 27 liikmesriigi tolliasutused kontrollitaotlustele vastavalt nende võimalustele kinnitada kauba päritolustaatust või nende tõendite ehtsust. Sel eesmärgil määratakse ELi päritolu kindlaks alates tõendite väljastamise ajast, arvestades eespool esimeses lõikes kirjeldatud põhimõtet. c) ELi sooduskohtlemisega hõlmatud partnerriikides väljastatud päritolutõendid ELi sooduskohtlemisega hõlmatud partnerriikides enne väljaastumise kuupäeva välja antud või koostatud päritolutõendeid, mis on määrava tähtsusega Ühendkuningriigi sisendeid hõlmava kauba päritolu kindlakstegemisel, võib importimise eesmärgil kasutada ELis nende kehtivusaja jooksul, nagu on sätestatud asjakohases ELi kaubanduse sooduskorras, kui saadetise eksport on toimunud või tagatud enne väljaastumise kuupäeva. Siiski ei tohi ELi sooduskohtlemisega hõlmatud partnerriikidesse imporditud Ühendkuningriigi sisendeid sisaldavat ELi päritoluga kaupa, millele on lisatud kehtiv 8

9 ELi päritolutõend, kasutada nendes partnerriikides kumulatsiooni eesmärgil alates väljaastumise kuupäevast. 5.3 Tarnija deklaratsioonid seoses sooduskaubandusega Tarnija deklaratsioonid on tõendavad dokumendid, mille alusel võib väljastada päritolutõendeid. Väljaastumise kuupäevast alates võib neile tugineda päritolutõendite väljastamisel, tingimusel, et need ei hõlma Ühendkuningriigi sisendit, mis on päritolu kindlakstegemisel määrava tähtsusega. Eksportijad ja pädevad tolliasutused või muud pädevad asutused, kes väljastavad või koostavad selliseid päritolutõendeid alates väljaastumise kuupäevast, peavad kontrollima, kas tarnija deklaratsioonid vastavad tõendi väljastamise ajal kehtivatele tingimustele. Alates väljaastumise kuupäevast: ei tohi tarnijate deklaratsioone, mille Ühendkuningriigi tarnijad on koostanud enne väljaastumise kuupäeva, kasutada päritolutõendite väljastamiseks või koostamiseks EL 27 liikmesriikides. EL 27 liikmesriikide tarnijad, kes annavad eksportijale või kauplejale teavet, mis on vajalik kauba sooduspäritolu kindlakstegemiseks tarnija deklaratsioonide kaudu, peaksid teavitama eksportijaid ja kauplejaid sellise kauba päritolustaatuse muutustest, mis on tarnitud enne nimetatud kuupäeva ning mille kohta nad on esitanud tarnija deklaratsioonid. Pikaajalise tarnija deklaratsiooni puhul peaksid EL 27s asuvad tarnijad teavitama eksportijat või kauplejat, kui pikaajalise tarnija deklaratsioon ei ole sellest kuupäevast alates enam kehtiv kõigi või osa saadetiste puhul, mis on hõlmatud pikaajalise tarnija deklaratsiooniga. 5.4 Soodusrežiimi alusel eksportijad Alates väljaastumise kuupäevast tuleb arvesse võtta järgmisi aspekte. a) Heakskiidetud eksportijate puhul tuleb arve- või päritoludeklaratsioonide koostamisel vastavalt liidu sooduspäritolu käsitlevatele asjakohastele sätetele arvesse võtta järgmist: load, mis Ühendkuningriigi tolliasutused on eksportijatele ja edasisaatjatele andnud ja mille alusel nad on heakskiidetud eksportijad, ei ole väljaastumise kuupäevast alates EL 27s enam kehtivad; load, mis EL 27 tolliasutused on Ühendkuningriigis asuvatele eksportijatele ja edasisaatjatele andnud, ei ole väljaastumise kuupäevast alates EL 27s enam kehtivad; load, mis EL 27 tolliasutused on EL 27s asuvatele Ühendkuningriigi EORI numbriga eksportijatele ja edasisaatjatele andnud, ei ole väljaastumise kuupäevast alates EL 27s enam kehtivad; EL 27s asuvad ELi heakskiidetud eksportijad ja edasisaatjad peaksid teavitama asjaomast riiklikku tolliasutust muudatustest, mis on seotud nende tingimuste täitmisega, mille alusel neile luba anti, arvestades, et Ühendkuningriigi sisendid ei 9

10 ole alates väljaastumise kuupäevast päritolustaatusega. Sellest tulenevalt võivad EL 27 liikmesriigi tolliasutused, kes kinnitasid need eksportijad ja edasisaatjad heakskiidetud eksportijatena, lube vastavalt vajadusele muuta või tühistada. b) Registreeritud eksportijate puhul tuleb arve- või päritoludeklaratsioonide koostamisel vastavalt liidu sooduspäritolu käsitlevatele asjakohastele sätetele arvesse võtta järgmist: Ühendkuningriigi tolliasutuste teostatavad eksportijate ja edasisaatjate registreerimised ei ole EL 27s väljaastumise kuupäevast alates enam kehtivad; EL 27 tolliasutuste teostatavad Ühendkuningriigis asuvate eksportijate ja edasisaatjate registreerimised ei ole EL 27s väljaastumise kuupäevast alates enam kehtivad; EL 27 tolliasutuste teostatavad EL 27s asuvate Ühendkuningriigi EORI numbriga eksportijate ja edasisaatjate registreerimised ei ole EL 27s väljaastumise kuupäevast alates enam kehtivad; EL 27s asuvad ELis registreeritud eksportijad ja edasisaatjad peaksid viivitamata teavitama asjaomast riiklikku tolliasutust kõigist asjakohastest muudatustest, mis on seotud nende registreerimiseks esitatava teabega. EL 27 tolliasutused, kes on kõnealused eksportijad ja edasisaatjad registreerinud, tühistavad niisiis registreeringu, kui registreerimise tingimused ei ole enam täidetud. 5.5 Teatavates ELi vabakaubanduslepingutes kehtestatud päritolukvootide erandid Kuna päritolukvootide erandeid käsitletakse liidu tolliseadustiku artikli 56 lõikes 4, kohaldatakse samu eeskirju, mis kehtivad punktis 4.1 esitatud tariifikvootide puhul. 6. VÄÄRTUSE HINDAMINE Alates väljaastumise kuupäevast tuleb Ühendkuningriigis abivahendeid 16 kasutades toodetud ja pärast väljaastumise kuupäeva EL 27sse imporditud kaupade puhul nende vahendite väärtus lisada kauba tolliväärtusele vastavalt liidu tolliseadustiku artikli 71 lõike 1 punktis b ja liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 135 sätestatud tingimustele KAUBA TOOMINE LIIDU TOLLITERRITOORIUMILE 7.1 Sisenemise ülddeklaratsioon Kauba puhul, mis on Ühendkuningriigist liidu tolliterritooriumile toodud, tuleb alates väljaastumise kuupäevast vajaduse korral esitada sisenemise ülddeklaratsioon, mida tuleb teha liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktis sätestatud tähtaja jooksul 18. See Liidu tolliseadustiku artikli 71 lõike 1 punktis b nimetatud tooted ja teenused. Abivahendite vastavalt jaotatud väärtus tuleb lisada hinnale, kui ostja/importija tarnib neid otseselt või kaudselt seoses imporditud kauba ekspordiks tootmise ja müügiga, kuivõrd nende väärtust ei ole lisatud tegelikult makstud või makstavale hinnale. Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikkel 105, mida on muudetud komisjoni 19. detsembri aasta delegeeritud määrusega (EL) 2019/334, ELT L 60, , lk 1. 10

11 hõlmab ka kaupa, mis liigub liidu kahe tolliterritooriumi punkti vahel Ühendkuningriigi kaudu. Sisenemise ülddeklaratsiooni nõuete täitmiseks võib kasutada transiidideklaratsiooni, mis sisaldab kõiki turva- ja ohutusandmeid, ning järgida tuleb tähtaegu, nt siis, kui kasutatakse ühistransiidiprotseduuri Kui sisenemise ülddeklaratsioon esitati esimese sisenemise tolliasutusele Ühendkuningriigis enne väljaastumise kuupäeva, ei jää see kehtima järgmiste EL 27 sadamate või lennujaamade suhtes, kuhu kaup saabub pärast seda kuupäeva. Ettevõtja esitab uue sisenemise ülddeklaratsiooni, mis hõlmab kõiki EL 27sse saabuvaid kaupu. Kui ettevõtja ei suuda sellistel juhtudel järgida vastavaid tähtaegu, tuleks sisenemise ülddeklaratsiooni taotlus rahuldada. Kui sisenemise ülddeklaratsioon esitati esimese sisenemise tolliasutusele EL 27s enne Ühendkuningriigi väljaastumise kuupäeva, tuleb järgmiste Ühendkuningriigis ja EL 27s asuvate sadamate puhul ning juhul, kui laev saabub pärast Ühendkuningriigi sadamat järgmisesse EL 27 sadamasse väljaastumise kuupäeval või pärast seda, esitada kõikide laeval olevate kaupade sisenemise ülddeklaratsioon. Sama kehtib ka kõrvalekallete puhul. Sisenemise ülddeklaratsiooniga hõlmatud kaup, mis esitati enne väljaastumise kuupäeva Ühendkuningriigis asuvale tolliasutusele, suunati tagasi ja jõuab EL 27 territooriumile pärast väljaastumise kuupäeva. Sellisel juhul kustutatakse süsteemist eelmine sisenemise ülddeklaratsioon, seda ei käsitata esitatuna 200 päeva jooksul ja ettevõtja peab esitama uue sisenemise ülddeklaratsiooni EL 27 territooriumile toodud kaupade kohta. Erijuhtudel, kui kaup väljub Ühendkuningriigist otse EL 27 territooriumile enne väljaastumise kuupäeva ja saabub liidu tolliterritooriumile pärast seda kuupäeva, ei ole sisenemise ülddeklaratsioon vajalik. 7.2 Kauba ajutine ladustamine Ühendkuningriigi tolliasutuste antud ajutiste ladustamisrajatiste tegevusluba kaotab EL 27s kehtivuse alates väljaastumise kuupäevast. EL 27 tolliasutuste antud lube, sealhulgas võimalust viia kaup ajutisse rajatisse Ühendkuningriigis, tuleb muuta, et välistada alates väljaastumise kuupäevast selline võimalus. Kui ajutiselt ladustatud kaup, mis kuulub Ühendkuningriigi tolliasutuste antud ajutiste ladustamisrajatiste käitamise loa alla, liigub Ühendkuningriigi ja teise EL 27 liikmesriigi ajutiste ladustamisrajatiste vahel ning jõuab EL 27 liikmesriigi piirile pärast väljaastumise kuupäeva, käsitletakse seda kaupa kui kolmandast riigist liidu tolliterritooriumile toodud liiduvälist kaupa. Kui see kaup saabub EL 27 territooriumile juba enne väljaastumise kuupäeva, kuid selle liikumist ELi 27 liikmesriigi ajutisse ladustamisrajatisse kavatsetakse pärast seda kuupäeva jätkata, ei kuulu see kehtiva loa alla. Seepärast peaks selle kauba ajutine ladustamine lõppema enne väljaastumise kuupäeva (nt rakendades kauba suhtes tolliprotseduure või seda reeksportides). Kui sellist reguleerimist ei toimu, tähendab see, et ei täideta tollialastes õigusaktides sätestatud kohustusi, mis käsitlevad liiduvälise kauba sissetoomist liidu tolliterritooriumile, ja seetõttu kohaldatakse liidu tolliseadustiku artiklit 79, st tollinõuete täitmata jätmisest tulenevat tollivõlga. Ajutiselt ladustatud kaupa, mille suhtes kehtib EL 27 tolliasutuse antud luba ning mis asub väljaastumise kuupäeval Ühendkuningriigis, käsitatakse reekspordituna. 11

12 7.3 Kauba tollistaatus Üldjuhul sõltub see, kuidas koheldakse liidu kaupa, mis saabub Ühendkuningriigist liidusisese liikumisena väljaastumise kuupäeva paiku, sellest, millal see liidu tolliterritooriumile siseneb: kui see siseneb EL 27 liikmesriiki enne väljaastumise kuupäeva, siis säilib liidu kauba tollistaatus; kui see saabub EL 27 liikmesriigi välispiirile pärast väljaastumise kuupäeva, koheldakse seda nagu iga muud kolmanda riigi kaupa. Kui liidu kaup liigub liidu tolliterritooriumi kahe punkti vahel Ühendkuningriigi kaudu ja liikumine algab liidusisese liikumisena, aktsepteeritakse liidu tollistaatuse tõendit, kui kaup siseneb liidu tolliterritooriumile alles pärast väljaastumise kuupäeva, olles ületanud Ühendkuningriigi piiri. Lisaks sellele nõutakse liidu tolliterritooriumile uuesti siseneva kauba puhul vajalike formaalsuste täitmist, nt sisenemise ülddeklaratsiooni esitamist. Kui liidu kaupa veetakse õhutranspordiga ja see on laaditud või ümber laaditud Ühendkuningriigi lennujaamas EL 27 liikmesriigi lennujaama lähetamiseks ning seda veetakse Ühendkuningriigis välja antud ühtse veodokumendi alusel vastavalt liidu tolliseadustiku delegeeritud akti artikli 119 lõike 2 punktile a, ning kõnealune saadetis väljub Ühendkuningriigi lennujaamast tegelikult enne väljaastumise kuupäeva ja saabub EL 27 liikmesriigi lennujaama väljaastumise kuupäeval, säilitab kaup oma liidu tollistaatuse. See on asjakohane ainult õhusõidukite puhul, mis lahkuvad Ühendkuningriigi lennujaamast väljaastumise kuupäeval enne kella (Kesk- Euroopa aja järgi) otselennuga EL 27 liikmesriigi lennujaama, kuhu nad saabuvad väljaastumise kuupäeval pärast kella (Kesk-Euroopa aja järgi). Kui liidu kaupa veetakse mööda mereteed regulaarlaevaliinil sõitva laevaga ning laev alustab reisi ning lahkub Ühendkuningriigi sadamast enne tegelikku väljaastumise kuupäeva ja saabub otse EL 27 liikmesriigi sadamasse pärast väljaastumise kuupäeva, st külastamata mis tahes muud sadamat, mis asub väljaspool liidu tolliterritooriumi asuval territooriumil või mis tahes liidu sadama vabatsoonis, ning kaupa ei ole merel ümber laadinud, säilitab kaup oma liidu tollistaatuse. Kui liidu kaupa veetakse mööda mereteed mitteregulaarsel laevaliinil sõitva laevaga ja see laev lahkub Ühendkuningriigi sadamast EL 27 liikmesriigi sadama poole enne tegelikku väljaastumise kuupäeva, ning saabub sellesse sadamasse pärast väljaastumise kuupäeva, aktsepteeritakse kauba liidu tollistaatuse tõendit. Kui EL 27 liikmesriigis registreeritud mootorsõidukid naasevad Ühendkuningriigist ja sisenevad uuesti liidu tolliterritooriumile, kohaldatakse nende suhtes liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklit 208. Ühendkuningriigist saabuva reisija pagasis olevate kaupade suhtes kohaldatakse liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklit 210. Kui liidu tollistaatusega pakendid naasevad Ühendkuningriigist pärast väljaastumise kuupäeva, loetakse nende liidu tollistaatus tõendatuks kooskõlas liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklis 209 sätestatud eeskirjadega. 12

13 7.4 Imporditollimaksust vabastamine Tagastatud kaup Kui liidu kaup eksporditi Ühendkuningriigist ajutiselt enne väljaastumise kuupäeva ja reimporditakse EL 27 liikmesriiki pärast väljaastumise kuupäeva vastavalt liidu tolliseadustiku artiklis 203 sätestatud tingimustele, loetakse see kaup tagastatud kaubaks ja seega kohaldatakse importimisel täielikku imporditollimaksuvabastust. Kui liidu kaup viiakse EL 27 liikmesriigist Ühendkuningriiki enne väljaastumise kuupäeva ja kui selline kaup naaseb EL 27 territooriumile pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks kohaldada liidu tolliseadustiku artiklis 203 osutatud, tagastatavat kaupa käsitlevaid sätteid, kui ettevõtja saab esitada tõendeid selle kohta, et liidu kauba suhtes kehtib järgmine: kaup transporditi Ühendkuningriiki enne väljaastumise kuupäeva ning kaup tagastatakse muutmata kujul vastavalt liidu tolliseadustiku artikli 203 lõikele 5 ja liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artiklile 158. Ühendkuningriigi väljaastumist ei tohi siiski kasutada erilise asjaoluna, et ületada liidu tolliseadustiku artikli 203 lõikes 1 osutatud kolmeaastast perioodi. Tõendid selle kohta, et liidu kaup toodi Ühendkuningriiki enne väljaastumise kuupäeva, tuleks esitada eelkõige vastavates veodokumentides ja vajaduse korral koos muude asjakohaste dokumentidega (nt rendileping). Vajaduse korral võib nõuda tõendeid selle kohta, et kauba seisundit ei ole muudetud. Tollimaksuvabastuse määrus Seoses sellise isikliku omandi tollimaksuvabastusega, mis kuulub füüsilisele isikule, kes viib oma alalise elukoha kolmandast riigist üle Euroopa Liitu, nähakse tollimaksuvabastuse kohaldamise tingimusena ette tollimaksuvabastuse määruse 19 artiklis 5 sätestatud vähemalt kaheteistkümne kuu pikkune järjestikune ajavahemik tavapärases elukohas väljaspool liidu tolliterritooriumi. Selle isikliku vara, samuti muude tollimaksuvabastuse määrusega hõlmatud kaupade kategooriate puhul, nt tollimaksuvabastuse määruse artiklis 12 sätestatud abielu korral imporditava kauba puhul nõutavad ajavahemikud, nt elamisperiood, võivad määruse kohaldamiseks hõlmata ka ajavahemikku enne Ühendkuningriigi EList väljaastumist. 8. ERIPROTSEDUURID 8.1 Transiit Liidu/ühised transiidiprotseduurid 19 Nõukogu 16. novembri aasta määrus (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, , lk 23). 13

14 Alates väljaastumise kuupäevast ühineb Ühendkuningriik ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga 20 iseseisvalt, seega võib ta kasutada ühistransiiti ja pääseda ühistransiidiprotseduuri konventsiooni lepinguosalisena jätkuvalt ligi uuele arvutipõhisele transiidisüsteemile. Sellest tulenevalt jätkatakse väljaastumise ajal käimasolevaid transiitvedusid uues arvutipõhises transiidisüsteemis. Olukorrad, kus kaup vabastati transiidiprotseduuriks EL 27s või ühistransiidiprotseduuri riigis või Ühendkuningriigis ja see liigub Ühendkuningriiki, Ühendkuningriigist või Ühendkuningriigi kaudu a) Kaup, mis liigub transiitveona EL 27 või ühistransiidiprotseduuri riigi lähtetolliasutusest Ühendkuningriigi sihttolliasutusse Kui kaup suunatakse EL 27s liidu transiidiprotseduurile või ühistransiidiprotseduuri riigis ühistransiidiprotseduurile, ning kauba sihtkoht on Ühendkuningriigis ja kaup asub väljaastumise kuupäeval endiselt EL 27 territooriumil, jätkub liidu transiidiprotseduur ühistransiidiprotseduurina Ühendkuningriigis. Ühendkuningriigi sisenemistolliasutus täidab transiiditolliasutuse rolli, st taotleb lähtetolliasutuselt asjakohaseid andmeid ja täidab kõiki transiitriigi tolliasutuse ülesandeid. EL 27 välispiiril tuleb turvalisuse ja ohutuse huvides esitada väljumise ülddeklaratsioon, välja arvatud juhul, kui turvalisuse ja ohutuse eesmärgil tehtava riskianalüüsi jaoks vajalikud andmed on juba esitatud transiidideklaratsiooniga või kui liidu tolliseadustikust tulenevalt puudub väljaveoeelse deklaratsiooni esitamise kohustus. Kui kaup asub väljaastumise kuupäeval juba Ühendkuningriigis, jätkatakse transiitvedu sihttolliasutusse. b) Kaup, mis liigub transiitveona Ühendkuningriigi lähtetolliasutusest EL 27 või ühistransiidiprotseduuri riigi sihttolliasutusse Kui kaup, mille sihtkoht on EL 27s või ühistransiidiprotseduuri riigis, suunatakse Ühendkuningriigis liidu transiidiprotseduurile, ja kaup asub väljaastumise kuupäeval endiselt Ühendkuningriigis, jätkub liidu transiidiprotseduur ühistransiidiprotseduurina sihtkohaga EL 27s või ühistransiidiprotseduuri riigis. EL 27 sisenemistolliasutus täidab transiiditolliasutuse rolli, st see taotleb lähtetolliasutuselt asjakohaseid andmeid ja täidab kõiki transiitriigi tolliasutuse ülesandeid. EL 27 välispiiril tuleb turvalisuse ja ohutuse huvides esitada sisenemise ülddeklaratsioon, välja arvatud juhul, kui sisenemise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikud andmed on juba esitatud transiidideklaratsiooniga või kui liidu tolliseadustikust tulenevalt puudub sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise kohustus. Kui kaup asub väljaastumise kuupäeval juba EL 27 territooriumil, jätkatakse transiidiprotseduuri EL 27 või ühistransiidiprotseduuri riigi sihttolliasutuses. c) Kaup, mis liigub transiitveona läbi Ühendkuningriigi Kui kaup liigub Ühendkuningriigi kaudu EL 27 liikmesriigi või ühistransiidiprotseduuri riigi lähtetolliasutuse ja EL 27 liikmesriigi või ühistransiidiprotseduuri riigi sihttolliasutusse vahel ja selline kaup asub väljaastumise 20 EÜT L 226, , lk 2, viimati muudetud otsusega 1/2017, ELT L 8, , lk 1. 14

15 kuupäeval endiselt EL 27 või ühistransiidiprotseduuri riigi territooriumil, jätkub see transiidiprotseduur Ühendkuningriigis ühistransiidiprotseduurina. Ühendkuningriigi sisenemistolliasutuse ja selle liikmesriigi sisenemistolliasutuse, kus veos siseneb uuesti liidu tolliterritooriumile, roll on vastavalt täita transiiditolliasutuste ülesandeid. Need asutused taotlevad lähtetolliasutuselt asjakohaseid andmeid ja täidavad kõiki transiitriigi tolliasutuse ülesandeid. Kui kaup väljub EL 27 territooriumilt (enne sisenemist Ühendkuningriiki), tuleb esitada väljumise ülddeklaratsioon, välja arvatud juhul, kui julgeoleku ja ohutuse eesmärgil tehtava riskianalüüsi jaoks vajalikud andmed on juba esitatud või kui liidu tolliseadustikust tulenevalt puudub väljaveoeelse deklaratsiooni esitamise kohustus. Kui kaup on ületanud Ühendkuningriigi piiri ja sisenenud EL 27 või ühistransiidiprotseduuri riigi tolliterritooriumile enne väljaastumise kuupäeva, võib see transiitvedu jätkuda kuni sihtkohani. Kui transiidideklaratsiooni alla kuuluv kaup ületab Ühendkuningriigi piiri väljaastumise ajal või on Ühendkuningriigi piiri ületanud ja sealt lahkunud, kuid ei ole väljaastumise kuupäevaks uuesti EL 27 tolliterritooriumile sisenenud, tegutseb EL 27 territooriumile sisenemise tolliasutus transiiditolliasutusena. Ta taotleb lähtetolliasutuselt asjakohaseid andmeid ja täidab kõiki transiitriigi tolliasutuse ülesandeid. EL 27 välispiiril tuleb esitada sisenemise ülddeklaratsioon, välja arvatud juhul, kui sisenemise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikud andmed on juba esitatud transiidideklaratsiooniga või kui liidu tolliseadustikust tulenevalt puudub sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise kohustus. Tolliasutus võib kuni ühe aasta jooksul pärast Ühendkuningriigi ühinemist ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga jätkata selliste käendusdokumentide ja tagatissertifikaatide 21 olemasolevate vormide aktsepteerimist, mille puhul on käsitsi tehtud vajalikud geograafilised kohandused ja mille on heaks kiitnud käendaja (käendusdokumentide puhul) või tolliasutused ise (tagatissertifikaatide puhul). Selle perioodi lõpuks peab niisuguse protseduuri pidaja esitama uue mudeli kohaselt uued dokumendid. Kui alustatud on päringut või sissenõudmismenetlust, kuid see ei ole väljaastumise kuupäevaks lõppenud, jätkatakse seda uues arvutipõhises transiidisüsteemis. Elektrooniline transpordidokument (ETD), mida kasutatakse õhu- või meretranspordi transiidideklaratsioonina Kui kaup, mille sihtkoht on Ühendkuningriigis, suunatakse elektroonilise transpordidokumendi alusel transiidiprotseduurile EL 27s või ühistransiidiprotseduuri riigis ja kaup ei jõua Ühendkuningriiki enne väljaastumise kuupäeva, jätkub see protseduur alates kõnealusest kuupäevast elektroonilise transpordidokumendi alusel toimuva ühistransiidiprotseduurina kuni Ühendkuningriigi saabumislennujaamani. Kui kaup suunatakse elektroonilise transpordidokumendi alusel transiidiprotseduurile Ühendkuningriigis ja selle sihtkoht on EL 27s või ühistransiidiprotseduuri riigis, ja kaup ei jõua EL 27sse või ühistransiidiprotseduuri riiki enne väljaastumise kuupäeva, 21 Liidu tolliseadustiku rakendusakti lisad 32-01, ja ning lisa II osa VI ja VII peatükk. 15

16 jätkub see protseduur alates kõnealusest kuupäevast kuni EL 27 või ühistransiidiprotseduuri riigi lennujaamani. Kui kaupa veetakse mööda mereteed Ühendkuningriigi ja EL 27 vahel elektroonilise transpordidokumendi põhise transiidiprotseduuri alusel ning regulaarlaevaliinil sõitev laev lahkub Ühendkuningriigi sadamast enne väljaastumise kuupäeva ja saabub otse EL 27 liikmesriigi sadamasse pärast väljaastumise kuupäeva, st külastamata mis tahes muud sadamat, mis asub väljaspool liidu tolliterritooriumi asuval territooriumil või mis tahes liidu sadama vabatsoonis, ega ole kaupu merel ümber laadinud, jätkub transiidiprotseduur kuni EL 27s asuva sihtkohani. Kauba liikumine TIR-veoetapi käigus Ühendkuningriik (nagu kõik teised liikmesriigid) on juba praegu iseseisvalt TIRkonventsiooni 22 osaline. Alates väljaastumise kuupäevast, kui Ühendkuningriigi tolliterritoorium ei kuulu enam liidu tolliterritooriumi alla, kohaldatakse TIR-vedude suhtes piiriformaalsusi. Kuigi Ühendkuningriigil on ühistransiidiprotseduuri konventsiooni osalisena ligipääs uuele arvutipõhisele transiidisüsteemile, ei hõlma see juurdepääs uue arvutipõhise transiidisüsteemi kasutamist TIR-vedude jaoks. a) Kaup, mis liigub TIR-veoetapi käigus EL 27 lähte- või sisenemistolliasutusest Ühendkuningriigi siht- või väljumistolliasutusse Kui kaup suunatakse TIR-protseduurile EL 27 territooriumil ja selle siht- või väljumiskoht on Ühendkuningriigis ning väljaastumise kuupäeval asub kaup endiselt EL 27 territooriumil, siis lõpetatakse TIR-protseduur hiljemalt liidu territooriumil asuvas tolliasutuses, mille kaudu kaup EL 27st füüsiliselt väljub. See asutus saab siht- /väljumiskoha tolliasutuseks. Asutus taotleb lähtetolliasutuselt asjakohaseid andmeid ja täidab kõiki siht-/väljumistolliasutuse ülesandeid 23. Kauba väljaviimiseks tuleb EL 27 liikmesriigi välispiiril esitada väljumise ülddeklaratsioon, välja arvatud juhul, kui julgeoleku ja ohutuse eesmärgil tehtava riskianalüüsi jaoks vajalikud andmed on juba esitatud või kui liidu tolliseadustikust tulenevalt puudub väljaveoeelse deklaratsiooni esitamise kohustus. Kui kaup asub juba Ühendkuningriigis või on lahkunud, kuid ei ole veel Ühendkuningriiki saabunud, kohaldatakse TIR-veo suhtes Ühendkuningriigi tolliõigust ja TIR-konventsiooni. Siiski ei saa Ühendkuningriigi siht- /väljumistolliasutus saata uues arvutipõhises transiidisüsteemis mingeid TIR-teateid EL 27s asuvale lähte-/sisenemistolliasutusele ja seega ei saa see asutus teha uues arvutipõhises transiidisüsteemis TIR-toiminguid tavaliste elektrooniliste sõnumite abil. Seetõttu peavad protseduuri pidajad esitama alternatiivse tõendi TIR-protseduuri lõpetamise kohta ning tolliasutus peab toimingu lõpetama ja täitma käsitsi novembril aastal Genfis koostatud TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo konventsioon, EÜT L 252, , lk 2. Sealhulgas liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklites 278 ja 279 sätestatud ülesanded. 16

17 b) Kaup, mis liigub TIR-veoetapi käigus Ühendkuningriigi lähte- või sisenemistolliasutusest EL 27 siht- või väljumistolliasutusse Kui kaup, mille sihtkoht on EL 27s, suunatakse Ühendkuningriigis TIR-protseduurile ja kaup asub väljaastumise kuupäeval endiselt Ühendkuningriigis, ei saa seda TIRvedu EL 27s asuvasse sihtkohta jätkata. Kui kaup saabub EL 27 liikmesriigi välispiiril asuvasse tolliasutusse, käsitatakse seda toimingut mis tahes kolmandast riigist pärineva TIR-veona ja kohaldatakse sellise kauba suhtes kehtestatud formaalsusi 24. EL 27 tolliterritooriumile sisenemisel tuleb Ühendkuningriigi / EL 27 piiril esitada sisenemise ülddeklaratsioon, välja arvatud juhul, kui sisenemise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikud andmed on juba esitatud või kui liidu tolliseadustikust tulenevalt sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise kohustus puudub. Uues arvutipõhises transiidisüsteemis ei saa Ühendkuningriigis alustatud transiidiprotseduuri tavaliste teabevahetussõnumitega lõpetada, Ühendkuningriik peab seda tegema käsitsi. Käitaja peab esitama uue arvutipõhise transiidisüsteemi jaoks uue TIR-toimingu EL 27 välispiiril asuva tolliasutuse juures, mis tegutseb ELi territooriumil toimuva TIR-veo lähte-/sisenemistolliasutusena. Kui kaup, mille sihtkoht on EL 27s, suunatakse Ühendkuningriigis TIR-protseduurile, ja kaup asub väljaastumise kuupäeval juba EL 27 territooriumil, saab TIR-vedu jätkuda kuni EL 27s asuvasse sihtkohta saabumiseni. Kui kaup saabub siht- /väljumistolliasutusse, käsitletakse toimingut nagu mis tahes muud TIR-vedu. c) Kaup, mis liigub TIR-veoetapi käigus läbi Ühendkuningriigi Kui kaup liigub EL 27 liikmesriigi lähte-/sisenemistolliasutuse vahel Ühendkuningriigi kaudu EL 27 liikmesriigis asuvasse siht-/väljumistolliasutusse ja see kaup asub ikka veel EL 27 territooriumil, kohaldatakse enne Ühendkuningriigi piiri ületamist järgmist: väljaastumise kuupäevast alates lõpetatakse TIR-protseduur hiljemalt EL 27st väljumise tolliasutuses. See asutus saab siis siht-/väljumiskoha tolliasutuseks. Uued siht-/väljumistolliasutused taotlevad lähtetolliasutuselt asjakohaseid andmeid ja täidavad kõiki siht-/väljumistolliasutuse ülesandeid. Kauba väljumiseks tuleb EL 27 liikmesriigi välispiiril esitada väljumise ülddeklaratsioon, välja arvatud juhul, kui julgeoleku ja ohutuse eesmärgil tehtava riskianalüüsi jaoks vajalikud andmed on juba esitatud või kui liidu tolliseadustikust tulenevalt puudub väljaveoeelse deklaratsiooni esitamise kohustus. Kui kaup on ületanud Ühendkuningriigi piiri ja sisenenud EL 27 tolliterritooriumile enne väljaastumise kuupäeva, võib TIR-vedu jätkuda kuni sihtkohani. Kui TIR-märkmikuga hõlmatud kaup ületab Ühendkuningriigi territooriumi väljaastumise kuupäevaks, kehtib järgmine: EL 27 välispiirile saabuvat kaupa tuleb kohelda nagu kõiki teisi kolmandast riigist pärit TIR-vedusid ja kohaldatakse sellise kauba suhtes kehtestatud formaalsusi. Enne EL 27 tolliterritooriumile sisenemist tuleb Ühendkuningriigi / EL 27 piiril esitada uuesti sisenemise ülddeklaratsioon, välja arvatud juhul, kui sisenemise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikud andmed on juba esitatud või kui liidu tolliseadustikust tulenevalt puudub ülddeklaratsiooni esitamise 24 TIR-käsiraamatu punkt 1.2, liidu tolliseadustiku rakendusakti artiklid 273, 275 ja 276, liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikkel 184, TIR-konventsiooni 10. lisa punkt 4, TIR-konventsiooni artikkel 19 ja 2. lisa. 17

18 kohustus. Sellegipoolest peaks uues arvutipõhises transiidisüsteemis jätkama EL 27 liikmesriigis alustatud TIR-protseduuri. 8.2 Muud eriprotseduurid kui transiit Tolliladustamine Ühendkuningriigi tolliladustamise load ei kehti EL 27s alates väljaastumise kuupäevast, sealhulgas ei kehti need load, mis võimaldavad kauba liikumist eri tolliladude vahel. Sama kehtib ka lubade kohta, mis võimaldavad EL 27s asuvatest tolliladustamisrajatistest pärineva kauba liikumist Ühendkuningriigis asuvatesse tolliladustamisrajatistesse, mis on määratud EL 27 tolliasutuste antud tolliladustamise lubades (vt liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti artikli 179 lõige 3). Kui Ühendkuningriigis tolliladustamisel olev kaup suunatakse EL 27sse pärast väljaastumise kuupäeva, tuleb järgida tolliformaalsusi, mis on liidu tolliseadustikus kehtestatud liidu tolliterritooriumile väljastpoolt ELi saabuva liiduvälise kauba suhtes (st sisenemise ülddeklaratsioon, ajutise ladustamise deklaratsioon ja tollideklaratsioon). Kui kaup liigub Ühendkuningriigi tollilao ja EL 27 liikmesriigi tollilao vahel ning saabub EL 27sse lühikese aja jooksul enne väljaastumise kuupäeva, ilma et oleks piisavalt aega sihtkohta jõudmiseks, ja kauba liikumine jätkub EL 27s, ei ole sellest kuupäevast alates sellisel kaubal EL 27s kehtivat luba. Seepärast peaks asjaomane ettevõtja lõpetama selle protseduuri enne väljaastumise kuupäeva (nt kohaldades kauba suhtes järgmist tolliprotseduuri). Ka kõnealune hilisem protseduur võib olla tolliladustamine, tingimusel et kaubal on EL 27 tolliasutuste antud kehtiv luba. Kui sellist korrigeerimist ei toimu, ei järgita asjaomase kauba puhul tollialastes õigusaktides sätestatud kohustusi, mis käsitlevad sellise kauba ladustamist liidu tolliterritooriumil, ja seetõttu kohaldatakse liidu tolliseadustiku artiklit 79, st tollinõuete täitmata jätmisest tulenevat tollivõlga. Kui EL 27s tolliladustatud kaup viiakse Ühendkuningriiki enne väljaastumise kuupäeva (st tolliasutused andsid kauba liikumiseks loa) ja selline kaup asub pärast väljaastumise kuupäeva Ühendkuningriigis, loetakse tolliladustamise protseduur lõpetatuks (st kaupa käsitatakse liidu tolliterritooriumilt väljaviiduna). Asjaomane ettevõtja peaks tolliasutuste nõudmisel esitama tõendi selle kohta, et kaup on toodud Ühendkuningriiki enne väljaastumise kuupäeva (nt veodokument). Vabatsoonid Kui Ühendkuningriigis vabatsooniprotseduurile suunatud kaup saadetakse EL 27sse pärast väljaastumise kuupäeva, tuleb järgida tolliformaalsusi, mis on liidu tolliseadustikus kehtestatud liidu tolliterritooriumile väljastpoolt ELi saabuva liiduvälise kauba suhtes (st sisenemise ülddeklaratsioon, ajutise ladustamise deklaratsioon ja tollideklaratsioon). Ajutine import Kõik Ühendkuningriigi tolliasutuste antud load kauba suunamiseks ajutise impordi protseduurile enne väljaastumise kuupäeva ei ole EL 27s alates sellest kuupäevast 18

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TRANSIIDIDEKLARATSIOONINA KASUTATAV ELEKTROONILINE VEODOKUMENT

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

2

2 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS COMPLEX Seisuga 01.02.2019 (Muudatused võrreldes 01.07.2017 versiooniga on märgitud kaldkirjas) Koostaja: Ivika Urbmets Tollipoliitika rakendamise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga 11.04.18) (Seisuga 11.04.18 muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid......

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

l_ et pdf

l_ et pdf 15.2.2006 L 45/1 II (Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik) KOMISJON EL-ŠVEITSI ÜHISKOMITEE OTSUS NR 3/2005, 15. detsember 2005, millega muudetakse lepingu protokolli nr 3 mõiste päritolustaatusega

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - TIR-kon

Microsoft Word - TIR-kon 1 TIR-KONVENTSIOON TIR-KONVENTSIOONI PÕHITEKST, 1975 (SEALHULGAS SELGITAVAD MÄRKUSED JA KOMMENTAARID) Täiendused seisuga: 01.01.2012 TIR-MÄRKMIKE ALUSEL TOIMUVA RAHVUSVAHELISE KAUBAVEO KONVENTSIOON (TIR-KONVENTSIOON,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakaubanduslepingu ühiskomitee otsus nr 1/2000 [EE-D 1/2000]

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) KOHTUOTSUS (Viies koda) 17. juuli 1997 (Tollimaksud halduskoostöömeetodid kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 kontrollimenetlused tollivormistusejärgne tollimaksude sissenõudmine tollivõlgade eest vastutav

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem