JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)"

Väljavõte

1 KOHTUOTSUS (Viies koda) 17. juuli 1997 (Tollimaksud halduskoostöömeetodid kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 kontrollimenetlused tollivormistusejärgne tollimaksude sissenõudmine tollivõlgade eest vastutav isik) Kohtuasjas C-97/95, milles Portugali kohus Tributário de Segunda Instância on taotlenud Euroopa Kohtult EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel eelotsust nimetatud Portugali kohtus pooleliolevas asjas järgmiste poolte vahel: Pascoal & Filhos Ld² Fazenda Pública ja Nõukogu 30. juuni aasta otsuse 86/283/EMÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerumise kohta Euroopa Majandusühendusega (EÜT 1986 L 175, lk. 1) ja nõukogu 12. oktoobri aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, mis kehtestab ühenduse tolliseadustiku (EÜT 1992 L 302, lk. 1) tõlgendamise küsimuses, KOHUS (Viies koda) koosseisus: koja esimees J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón, ettekandja D.A.O. Edward, kohtunikud P.Jann ja M.Wathelet, kohtujurist: G. Cosmas, kohtusekretär: R. Grass, pärast järgmiste isikute kirjalike seisukohtade arvessevõtmist: Oporto advokatuuri Pascoal & Filhos Ld² nimel esindaja Adriano Garção Soares; Portugali valitsuse nimel esindajad Luis Fernandes, Välisministeeriumi Euroopa ühenduste peadirektoraadi õigustalituse direktor, ja Maria Luisa Duarte, sama talituse õigusnõunik; Prantsuse valitsuse nimel esindajad Catherine de Salins, Välisministeeriumi õigustalituse alldirektoraadi juhataja, ja Claude Chavance, sama direktoraadi välisasjade sekretär; Euroopa Liidu Nõukogu nimel esindaja Amadeu Lopes Sabino, õigusnõunik;

2 Euroopa Ühenduste Komisjoni poolt Francisco de Sousa Fialho, selle õigustalitus esindaja, võttes arvesse kohtunik-ettekandja ettekannet, pärast kohtujuristi arvamuse ärakuulamist 14. novembri aasta istungil,on teinud järgmise otsuse. Kohtuotsus novembri aasta kohtumäärusega, mille Euroopa Kohus sai 27. märtsil 1995, taotles Portugali kohus Tributário de Segunda Instância (teise astme fiskaalkohus) EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel eelotsust seitsmes nõukogu 30. juuni aasta otsuse 86/283/EMÜ ülemeremaade ja - territooriumide assotsieerumise kohta Euroopa Majandusühendusega (EÜT 1986 L 175, lk. 1) ja nõukogu 12. oktoobri aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, mis kehtestab ühenduse tolliseadustiku (EÜT 1992 L 302, lk. 1, edaspidi "tolliseadustik") tõlgendamise küsimuses. 2. Need küsimused kerkisid üles vaidluses Pascoal & Filhos Ld² 'i, Portugali seaduste järgi asutatud äriühingu (edaspidi " Pascoal") ja Fazenda Pública (Riigikassa) vahel tollivormistusjärgsete tollimaksude sissenõudmise kohta tursa importveostelt. Euroopa Ühenduse eeskirjad 3. Järgides otsuse 86/283 artikli 70 lõiget 1, Gröönimaalt pärinevad kalasaadused imporditakse Euroopa Ühendusse tollimaksuvabalt. 4. Selle otsuse II lisa artikli 6 lõike 1 punkt a (edaspidi "II lisa") sätestab, et toodete päritolustaatus tõendatakse impordi liikmesriigi tollile kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 (edaspidi "sertifikaat EUR.1") esitamisega. 5. II lisa artikli 10 lõike 1 järgi on eksportija asi taotleda omal vastutusel ekspordiriigi tollilt sertifikaadi EUR.1 väljastamist. Artikli 10 lõige 2 nõuab, et eksportija esitaks koos oma taotlusega mis tahes sobiva tõendava dokumendi, mis tõestab, et eksporditav kaup on selline, mis võimaldab väljastada sellist sertifikaati. 6. II lisa artikli 8 lõike 1 kohaselt peab ekspordimaa toll väljastama sertifikaadi EUR.1, kui kaupa, millega see on seotud, saab pidada tooteks, mis pärineb asjassepuutuvast ülemeremaast. Et määrata, kas see on nii, võivad need ametkonnad nõuda artikli 8 lõige 2 alusel mis tahes dokumentaalseid tõendeid või viia läbi mistahes kontrolli, mida nad vajalikuks peavad. 7. II lisa artikli 25 lõige 1 sätestab, et juhtudel, kui impordi liikmesriigi tollil on põhjendatud kahtlus sertifikaadi EUR.1 autentsuse suhtes või andmete õigsuse suhtes, mis käsitlevad kõnealuse kauba tegelikku päritolu, peab see nõudma, et ekspordimaa toll viiks läbi asjaomase sertifikaadi hilisema kontrollimise.

3 8. Vastavalt artikli 25 lõikele 3 tuleb sellise kontrollimise tulemused teha teatavaks impordi liikmesriigi tollile. Need tulemused peavad olema sellised, mis võimaldavad määrata, kas vaidlustatud sertifikaat EUR.1 kehtib tegelikult eksporditavale kaubale ja kas see kaup on tegelikult kõlblik sooduskorra kehtestamiseks. 9. Nõukogu 24. juuli aasta määruse (EMÜ) nr 1697/79 artikli 2 lõige 1 tollivormistusjärgse impordi- või ekspordimaksude sissenõudmise kohta, mida ei ole nõutud isikult, kes on vastutav maksude tasumise eest kaubalt, mis on suunatud tolliprotseduurile, mis hõlmab taoliste tollimaksude tasumise kohustust (EÜT 1979 L 197, lk. 1) ütleb, et kui liikmesriigi kompetentsed ametkonnad leiavad, et kõik impordimaksud või osa impordimaksudest, mis seaduse järgi tuleb maksta, ei ole nõutud isikult, kes on vastutav maksude tasumise eest, siis nad võtavad meetmeid tasumata tollimaksude sissenõudmiseks. 10. Vastavalt nõukogu 25. juuni aasta direktiivi 79/623/EMÜ artikli 2 punktile a tollivõlaga seotud seaduse, määruse või haldusmeetmega sätestatud tingimuste ühtlustamise kohta (EÜT 1979 L 179, lk. 31), tekib tollivõlg importimisel, kui kaup, millelt tuleb tasuda impordimaks, lubatakse ühenduse tolliterritooriumil vabasse ringlusse. Selle direktiivi artikli 3 punkt a sätestab, et tollivõla tekkimise momendiks peetakse muuhulgas seda, kui pädevad ametkonnad aktsepteerivad kauba lubamise vabasse ringlusse. 11. Jõustumisega 1. jaanuarist 1989 on direktiiv 79/623 tühistatud nõukogu 13. juuli aasta määrusega (EMÜ) nr 2144/87 tollivõla kohta (EÜT 1987 L 201, lk. 15), mis siiski kehtestas artikli 2 lõike 1 punktiga a ja artikli 3 punktiga a samad tingimused, mis sisaldusid direktiivi 79/623 artikli 2 punktis a ja artikli 3 punktis a. 12. Lõpuks, määrus nr 2144/87 tühistati tolliseadustikuga, mis jõustus 22. oktoobril 1992 ja on kohaldatav alates 1.jaanuarist 13. Selle seadustiku artikkel 201 sätestab järgmist: "1. Tollivõlg impordil tekib, kui: a) kaup, millelt tuleb tasuda imporditollimaks, lubatakse vabasse ringlusse või b) selline kaup, millelt tuleb tasuda imporditollimaks, suunatakse osalise imporditollimaksudest vabastamisega ajutise impordi protseduurile. 2. Tollivõlg tekib kõnealuse tollideklaratsiooni aktsepteerimise hetkel. 3. Võlgnik on deklarant. Kaudse esindamise korral on isik, kelle eest tollideklaratsioon esitatakse, samuti võlgnik. Kui mõnda lõikes 1 nimetatud protseduuri puudutav tollideklaratsioon esitatakse sellise teabe põhjal, mille alusel kõiki tollivõla tekkimisel tasumisele kuuluvaid tollimakse või osa nendest sisse ei nõuta, võib kooskõlas kehtivate siseriiklike õigusaktidega lugeda võlgnikeks ka isikuid, kes tollideklaratsiooni esitamiseks vajalikku teavet andsid ja kes teadsid või

4 oleksid pidanud teadma, et teave oli vale". Vaidlus põhimenetluses 14. Pascoal importis Portugali neli partiid turska: kaks aastal ja kaks aastal. Iga saadetisega oli kaasas sertifikaat EUR.1, mis tõestab, et kaup pärines Gröönimaalt. Portugali toll lubas vastavalt kõik partiid importida ilma tollimakse tasumata. 15. Nad siiski taotlesid Gröönimaa ametiasutustelt koostöös komisjoniga importimise ajal esitatud sertifikaatide EUR.1 hilisema kontrollimise läbiviimist. 16. Selle kontrollimise tulemusena koostasid Gröönimaa ametkonnad ja komisjon ühisraporti (edaspidi "missiooni raport"), mis sisaldab järgmist lõppjäreldust kõnealuse nelja sertifikaadi EUR.1 kohta: '... tuvastati, et Gröönimaa värske tursakala kogused, mis toimetati edasitöötlemiseks kohale asjaomaste kalatöötlemislaevadega, vastavalt teatavaks tehtud töötlemise saagisele ei ole piisavad selleks, et saada valmistoodete koguseid, mis imporditi EMÜsse koos [kõnealuste] liikumissertifikaatidega". 17. Selle raporti alusel saatsid Gröönimaa ametkonnad Portugali ametkondadele teatise (edaspidi "teatis"), järgmise sõnastusega: "Nagu kontrolluurimised mis viidi läbi koostöös EMÜ komisjoni esindajatega on kinnitanud, et mõned kaubasertifikaadid, mis on väljastatud EUR.1-na Gröönimaal, ei rahulda OLT-kokkuleppe [otsus 86/283] II lisas sätestatud juhiseid päritolustaatuse saamise kohta, palutakse teid lahkesti korraldada nii, et järgmised kaubasertifikaadid oleksid tühistatud." Missiooni aruannet, millel see teatis põhineb, ei edastatud Portugali ametkondadele. 18. Olles seisukohal, et nad on selle teatisega seotud ning otsimata võimalust määrata kauba tegelikku päritolu, väljastasid Portugali ametkonnad neli tolllivormistuse järgset sissenõude teadet, kogusummas eskuudot, Pascoali vastu, kelle nimel oli impordideklaratsioon tehtud. Need teated väljastati enne seda, kui Portugali ametkonnad olid saanud missiooni aruande eksemplari. 19. Niipea kui Pascoal sai teatisest teada, kontrollis see Portugali ametkondade faili nende teadete suhtes. Missiooni aruannet ei olnud sellesse faili lülitatud. Siseriikliku kohtu sõnul sai Pascoal teada aruande sisu alles siis, kui teise astme kohtu menetluses esitati vastuväide; edasi, äriühing on alati toiminud heas usus ja vastavuses kehtivate eeskirjadega. 20. Uskudes, et teated olid puuduliku põhjendusega kehtetuks tehtud ning olid ebaseaduslikult väljastatud, esitas Pascoal hagi Oporto tollikohtusse Tribunal Fiscal Aduaneiro nende tühistamiseks. See kohus oli siiski seisukohal, et

5 isegi kui vaadelda eraldi missiooniaruandest, esitab teatis adekvaatse põhjendava osa ning et Portugali ametkonnad olid toiminud seaduslikult. 21. Seepeale Pascoal kaebas edasi teise astme kohtusse Tributário de Segunda Instância. Kuna see kohus oli ühenduse õiguse teatavate seadusesätete iseloomuliku ülesehituse suhtes ebakindel, otsustas see peatada menetluse ja taotleda Euroopa kohtult eelotsust järgmise seitsme küsimuse kohta: " 1) Kas eksportija vastutus, millele on osundatud nõukogu 30. juuni aasta otsuse 86/283/EMÜ II lisa artikli 10 lõikes 1, laieneb tollimaksudele, mis tulenevad kaubapäritolu kohta valeinformatsiooni alusel väljastatud liikumissertifikaadi EUR.1 tühistamisest? 2) Milline on määrsõna "ka" tähendus ja ulatus, mida on kasutatud ühenduse tolliseadustiku artikli 201 lõike 3 teises alalõigus, eriti kui siseriiklik tolliseadus sätestab, et vastutus tollimaksude tasumise eest, mis kuuluvad tasumisele seoses rikkumisse kaasatud kaupadega, kuulub ainuüksi isikule, kes pani toime tollieeskirjade rikkumise? 3) Kas võib normi Euroopa Ühenduste 7.detsembri aasta kohtuasjas C- 12/92: Huygen ja teised, ([1993] ECR I-6381), Euroopa Kohtu kohtuotsuses, mis on avaldatud Euroopa Kohtu menetlustes nr 35/93 lehekülgedel 5 ja 6, ehkki see on seotud EMÜ ja Austria vahelise vabakaubanduslepinguga, kohaldada käesoleva kohtuasja asjaoludele, mis käsitleb nõukogu otsuse 86/283/EMÜ tõlgendamist ja kohaldamist? 4) Milline on nõukogu otsuse 86/283/EMÜ II lisa artikli 25 lõikega 3 osundatud kontrollimise tulemuste tähendus, eesmärk ja ulatus? 5) Kas võib alustada ja lõpetada tollivormistusjärgse sissenõudmise protsessi enne, kui ekspordimaa toll on teatanud kontrollitulemused impordimaa tollile ja ilma, et importija on teadlik kontrollitulemustest? 6) Kas tollimaksude, mis tuleb maksta kaubalt, mille suhtes eksportija on pannud toime tollieeskirjade rikkumise ja millesse importija ei ole mingil viisil segatud, sissenõudmine heas usus toimivalt importijalt rikub õigusemõistmise põhimõtteid, teiste kulul rikastumise keelustamist, proportsionaalsuse põhimõtet, õiguskindlust ja heausksust? 7) Kuna ekspordimaa toll jättis eksportija laod eelnevalt kontrollimata enne liikumissertifikaadi EUR.1 väljastamist, ja kuna Portugali importija ei saa heastada taolisest hoolimatusest tingitud olukorda, kas selline olukord ei kujuta endast vääramatut jõudu importijale, mis teeb võimatuks sellelt tollivormistusjärgse sissenõudmise? 22. On asjakohane alustada teise küsimuse uurimisega; seejärel vastatakse kolmandale, neljandale ja viiendale küsimusele koos, järgneb esimene küsimus, kuues küsimus ja lõpuks seitsmes. Teine küsimus

6 23. Siseriikliku kohtu esitatud teine küsimus käsitleb tolliseadustiku artikli 201 lõike 3 teist alalõiku. Kohus Tributário de Segunda Instância on seisukohal, et ehkki see ei olnud veel jõus kui neli kõnealust lasti imporditi, on tolliseadustik asjakohane vaidluse lahendamisel põhimenetluses, kuna see taasjõustab eelnevalt jõusolevaid õigusakte. 24. Viidates kohtuotsusele kohtuasjas C-343/90: Lourenço Dias v. Director da Alfândega do Porto, [1992] ECR I-4673, väidab Portugali valitsus, et Kohus ei ole pädev sellele küsimusele vastama, arvestades asjaolu, et tolliseadustikku ei rakendatud siis, kui põhimenetlusel vaidlust tekitanud asjaolud aset leidsid. 25. Komisjon arvab, et teine küsimus on samal põhjusel vastuvõetamatu. 26. Piisab sellest, kui märkida, et kuigi tolliseadustik taasjõustas suures ulatuses ühenduse jõusolevaid õigusakte enne kui see vastu võeti, on artikli 201 lõike 3 teine alalõik, millega teine küsimus on seotud, uus säte. Kuna viimane neljast vaidlustatud impordideklaratsioonist oli koostatud 25. juulil 1989, ei ole selle siseriikliku kohtu taotletud sätte tõlgendamisel seost vaidluse asjaolude ega objektiga. 27. Nendes tingimustes ei ole vajadust vastata teisele küsimusele. Kolmas, neljas ja viies küsimus (sissenõudmismenetluse alustamine kontrollitulemuste alusel) 28. On üksmeel selles, et järgides hilisemat sertifikaatide EUR.1 kontrollimist, saatsid Gröönimaa ametkonnad Portugali ametkondadele üksnes teatise, milles nad konstateerisid, et sertifikaadid on väljastatud ebaõigesti ja need tuleb seetõttu tühistada. Järgnevalt, ilma missiooni aruannet saamata, ilma Gröönimaa ametkondadelt taotlemata, et need esitaksid üksikasjalikumad põhjendused taolise tühistamise õigustamiseks, ja ilma püüdmata määrata kauba tegelikku päritolu, alustasid Portugali ametivõimud võla sissenõudmise menetlust Pascoal'i vastu. Siseriiklik kohus on seisukohal, et enne taolise toimingu alustamist oleks impordiriigi toll pidanud astuma "kõik vajalikud sammud, et välja selgitada kauba tegelik päritolu". Kui nad ikkagi kahtlesid kauba tegeliku päritolu suhtes, ei oleks nad pidanud suunduma nüüd vaidlustatavate tollimaksude määramisele. 29. Nendes tingimustes on siseriikliku kohtu tõstatatud kolmanda, neljanda ja viienda küsimuse puhul asja tuum selles et, esiteks, kas teatist, mis läkitati impordiriigi ametivõimudele ekspordiriigi ametivõimudelt sertifikaadi EUR.1 hilisema kontrollimise lõpetamisel, milles viimased ametivõimud üksnes kinnitavad, et kõnealune sertifikaat väljastati ebaõigesti ja tuleb seetõttu tühistada, ilma üksikasjalikumaid põhjendusi taolise tühistamise õigustamiseks esitamata, võib pidada " kontrollimise tulemuseks" II lisa artikli 25 lõike 3 tähenduses ja, teiseks, kas impordiriigi ametivõimudel oli õigus alustada tollimaksude sissenõudmise menetlust ainuüksi taolise teatise alusel, ilma püüdmata määrata imporditud kauba tegelikku päritolu. 30. Eelkõige tuleb II lisa artikli 25 lõiget 3 tõlgendada halduskoostöösüsteemi põhjal, mille osa see on.

7 31. Selle süsteemi kohaselt ettevõtjatelt, kes soovivad tolli sooduskorrast kasu saada, nõutakse, et nad tõestaksid pädevatele ametivõimudele, et nende kaubal on oma päritolu tõttu õigus saada imporditud Euroopa Ühendusse tollimaksuvabana. Nagu II lisa artikli 6 lõige 1 sätestab, toimub toodete päritolustaatuse tõendamine sertifikaadi EUR.1 esitamisega. Hilisema kontrollimisprotsessi põhieesmärgiks on täpselt kindlaks teha, kas päritolu sedastamine väljastatud sertifikaadil on õige (eelpool viidatud Huygen otsuse punkt 16). 32. Oma otsustes kohtuasjas 218/83: Les Rapides Savoyards and Others v. Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, [1984] ECR 3105, eelpool viidatud kohtuasjas: Huygen and Others, kohtuasjas C-432/92: Anastasiou and Others, [1994] ECR I-3087 ning ühendatud kohtuasjades C-153/94 ja C- 204/94: Faroe Seafood and Others, [1996] ECR I-2465, tõlgendas Kohus halduskoostööskeemide tingimusi sarnaselt praeguses kohtuasjas vaidluse all olevaga. Need otsused käsitlevad, vastavalt, Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist vabakaubanduslepingut, mis allkirjastati 22. juulil 1972 Brüsselis (EÜT ingliskeelne eriväljaanne , lk 191), Euroopa Majandusühenduse ja Austria Vabariigi vahelist vabakaubanduslepingut, mis allkirjastati 22. juulil 1972 Brüsselis (EÜT ingliskeelne eriväljaanne , lk 4), Euroopa Majandusühenduse ja Küprose Vabariigi vahel 19. detsembril aastal sõlmitud assotsiatsioonilepingut (EÜT 1973 L 133, lk 2), ja komisjoni 6. detsembri aasta määrust (EMÜ) nr 3184/74, mis käsitleb mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö meetodeid teatavatele Fääri saartelt pärinevatele ja sealt saabuvatele kaupadele kohaldatavate tolliprotseduuride kohaldamiseks (EÜT 1974 L 344, lk 1). 33. Sellest pretsedendiõigusest järeldub, et kauba päritolu määramine põhineb vastutuse jaotumisel ekspordimaa ja impordimaa ametkondade vahel, kus päritolu tõestatakse ekspordimaa ametkondade poolt, kui vaja, impordimaa ametkondade nõudel ning selle süsteemi nõuetekohast toimimist kontrollivad ühiselt asjaomased ametkonnad mõlemal poolel. See süsteem on õigustatud asjaoluga, et ekspordimaa ametkonnad saavad kõige paremini vahetult kontrollida päritolu määravaid asjaolusid (eelpool viidatud Faroe Seafood otsuse punkt 19). 34. Samuti arvas Kohus nendes otsustes, et see mehhanism saab toimida üksnes siis, kui impordimaa toll aktsepteerib ekspordimaa ametivõimude seaduslikult tehtud ametlikke otsuseid (Faroe Seafood otsuse punkt 20). 35. "Kontrollitulemuste" eesmärk II lisa artikli 25 lõike 3 tähenduses peab võimaldama impordi liikmesriigi ametkondadel määrata, kas vaidlustatud sertifikaat 25 kehtib tegelikult eksporditavale kaubale ja kas see kaup on tegelikult kõlblik sooduskorra kehtestamiseks. Artikli 25 lõige 3 ei vihja mingile kohustusele ekspordiriigi ametkondade poolt selleks, et põhjendada importijale nende järeldusi sertifikaadi kehtivuse kohta. 36. Teatist, nagu see, millele esitatud küsimusega viidatud, võib vastavalt kirjeldada kui "kontrollitulemust" II lisa artikli 25 lõike 3 tähenduses.

8 37. Teiseks, määruse nr 1697/79 artikli 2 lõige 1 sätestab, et kui liikmesriigi kompetentsed ametkonnad leiavad, et kõiki imporditollimaksud või osa imporditollimaksudest, mis seaduse järgi tuleb maksta, ei ole nõutud isikult, kes on vastutav maksude tasumise eest, siis nad võtavad meetmeid tasumata imporditollimaksude sissenõudmiseks. 38. Kui ekspordiriigi kompetentsed ametkonnad teatavad, hilisema kontrollimise järel, et sertifikaati EUR.1 ei kohaldata tegelikult eksporditavale kaubale, on see piisav, et impordiriigi ametkondadel on õigus arvata, et seaduslikult maksmisele kuuluvaid tollimakse ei ole nõutud ja järelikult alustada menetlust nende sissenõudmiseks. Mitte miski eeskirjades ei kohusta viimaseid ametkondi tuvastama kontrollitulemuste õigsust või tegelikku kaubapäritolu. 39. On tõsi, et halduskoostöö süsteem sisaldab endas mehhanismi ekspordiriigi ja impordiriigi ametkondade vahel tekkivate lahkarvamuste reguleerimiseks ja mis on ette nähtud II lisa artikli 25 lõike 3 teises alalõigus. Impordiriigi ametkonnad võivad siiski alati toetuda ainuüksi kontrollitulemustele, ilma et nad oleksid kohustatud pöörduma selle mehhanismi poole. 40. Mis puutub asjaolusse, et sissenõudmishagi esitati vastutava isiku vastu, siis see sai teatavaks sertifikaadi EUR.1 tühistamise põhjustest; on piisav märkida, et kohustus esitada tõendus (tõestamiskoormis) kauba päritolu kohta lasub asjaomastel ettevõtjatel. 41. Kuivõrd tõestus on põhimõtteliselt ette nähtud sertifikaadiga EUR.1, ei saa vastutav isik hellitada õiguspärast ootust taolise sertifikaadi kehtivuse suhtes asjaolu põhjal, et selle esialgu aktsepteeris liikmesriigi toll, kuna taoline esialgne aktsept ei takista hilisemate kontrollimiste läbiviimist (vt selle kohta Faroe Seafood otsuse punkt 93). 42. Seetõttu ei saa vaielda (vaidlustada?), et sertifikaadi EUR.1 esitamisega on vastutav isik esitanud adekvaatse tõestuse, et kõnealune kaup tuli näidatud maalt, nagu see et impordiriigi ametkonnad peaksid vajadusel tõestama vastupidist. 43. Nende kaalutluste põhjal peab vastus kolmandale, neljandale ja viiendale küsimusele olema, esiteks, et teatist, mis läkitati impordiriigi ametivõimudele ekspordiriigi ametivõimudelt sertifikaadi EUR.1 hilisema kontrollimise järel, milles viimased üksnes kinnitavad, et kõnealune sertifikaat väljastati ebaõigesti ja tuleb seetõttu tühistada, ilma üksikasjalikumaid põhjendusi taolise tühistamise õigustamiseks esitamata, tuleb pidada " kontrollimise tulemuseks" II lisa artikli 25 lõike 3 tähenduses ja, teiseks, et impordiriigi ametkondadel on õigus alustada saamata tollimaksude sissenõudmise menetlust ainuüksi taolise teatise alusel, ilma püüdmata määrata imporditud kauba tegelikku päritolu. Esimene küsimus (eksportija vastutus II lisa artikli 10 lõige 1 järgi) 44. Esimese küsimuse mõte on selles, et kas II lisa artikli 10 lõikes 1 osundatud eksportija vastutus laieneb tollimaksudele, mis Euroopa Ühendusse importimise korral sertifikaati EUR.1 vajava kauba suhtes osutuvad

9 maksmisele kuuluvaks, kui viimane on väljastatud eksportija esitatud valeinformatsiooni alusel kauba päritolu kohta ja on hilisema kontrollimise tulemusena tühistatud. 45. II lisa artikkel 10 teeb eksportija vastutavaks sertifikaadi EUR.1 taotluse esitamise eest koos mis tahes sobiva tõendava dokumendiga kus kohane, mis tõestab, et eksporditav kaup on selline, mis võimaldab väljastada sellist sertifikaati. 46. See artikkel käsitleb siiski üksnes sertifikaadi EUR.1 saamise protseduuri ega ole mõeldud isiku tõendamiseks, kellelt nõutakse impordiriigis maksmisele kuuluda võiva mis tahes tollivõla tasumist. 47. Ühenduse kehtivate õigusaktide järgi, kui kõnealune kaup imporditi, ei sõltunud tollivõla tekkimine impordil Euroopa Ühendusse eksportija tehtud taotlusest, vaid tulenes kauba deklareerimisest vabasse ringlusse lubamiseks. Isik, kellelt nõuti tollivõla tasumist, oli seetõttu isik, kelle nimel see deklaratsioon oli tehtud. 48. Vastus esimesele küsimusele peab järelikult olema, et II lisa artikli 10 lõikes 1 osundatud eksportija vastutus ei laiene tollimaksudele, mis Euroopa Ühendusse importimise korral sertifikaati EUR.1 vajava kauba suhtes osutuvad maksmisele kuuluvaks, isegi kui viimane väljastati eksportija esitatud valeinformatsiooni alusel kauba päritolu kohta ja on hilisema kontrollimise tulemusena tühistatud. Kuues küsimus (üldpõhimõtted) 49. Kuues küsimus tugineb eeldusel, et eksportija on vastutav tollivõla eest oma väära (pettusliku) sertifikaadi EUR.1 tõttu ja et, kui importija peaks tasuma võla, siis tuleks tal tasuda kolmanda isiku (osapoole) võlg oma enese finantskahjuks, mis oleks vastuolus õigusemõistmise põhimõtetega, teiste kulul rikastumise keelustamisega, proportsionaalsuse põhimõttega, õiguskindluse ja heausksusega. 50. See eeldus on vale. Kuna Kohus märkis käesoleva otsuse punktis 46, on isik, kellelt nõutakse tollivõla tasumist, see isik, kelle nimel impordideklaratsioon on tehtud. Kui see isik ei ole samuti eksportija mis antud juhul nii ei ole ei saa viimast lugeda vastutavaks võla eest. 51. Kui asi on nii, siis on vaja uurida, kas sellistel tingimustel nagu antud juhul põhimenetluses, on importijale pandud kohustus tasuda tollivõlg, kooskõlas õiguse üldpõhimõtetega, mida Kohus peab toetama. 52. Oma taotluse kohtumääruses väljendab siseriiklik kohus seisukohta, et tollimaksude, "mida peaksid seaduse järgi maksma teised isikud", panemine importijale on vastuolus "õigusemõistmise põhimõttega", mida tunnistab Portugali õigus. 53. Ei ole vaja määrata, kas see põhimõte on üks ühenduse õiguse üldpõhimõtetest, kuna importija muutub vastutavaks tollivõla eest üksnes siis,

10 kui ta on koostanud impordideklaratsiooni. Kui asi on nii, siis ta isiklikult omandab kohustuse tasuda võlg, mis ei lasu seetõttu kolmandal isikul (osapoolel). 54. Samuti on siseriiklik kohus seisukohal, et eksportija, tollieeskirjade rikkumise eest vastutava osapoolena, rikastuks ebaõiglaselt, kui importija peaks tasuma tollivõla. 55. Ent kui kohustus tasuda tollivõlg lasub importijal, ei saa kolmas isik (osapool) rikastuda ainuüksi sellepärast, et importija on selle võla tasunud. Taoline tasumine võib sellele vaatamata tekitada eksportija või muu isiku poolse kohustuse importija suhtes, mis on juriidiliselt erinev importija tollikohustusest, mille järgi viimane võib sisse nõuda summa, mis ta tollile maksis. 56. Ka tollivõla tasumise kohustuse panemine isikule, kes kauba deklareeris, isegi kui ta on heauskne importija, ei kujuta proportsionaalsuse põhimõtte rikkumist (vt selle kohta Faroe Seafood otsuse punkt 114). 57. Õiguskindluse suhtes on piisav märkida, et tollivõla tasumise eest vastutava isiku kohustus põhineb selgelt määratletud õiguslikul olukorral, mis seega võimaldab igal ettevõtjal teadvustada turule omaseid riske. Seda olukorda tuleb käsitleda kui sattumist tingimustesse, mille baasil importija, nagu Pascoal, sõlmis kõnealuse lepingu. 58. Asjaolu, et importija on tegutsenud heas usus, ei vabasta teda tollivõla tasumise kohustusest, kui see on tema, kes imporditud kauba deklareeris (vt selle kohta kohtuasja 827/79: Amministrazione delle Finanze v. Acampora, [1980] ECR 3731 punkt 8). Kui see oleks vabastanud, oleks importijal olnud ajend, et hoiduda informatsiooni õigsuse kontrollimisest, mille eksportija läkitas ekspordiriigi ametkondadele ja eksportija heausksus, mis oleks andnud alust kuritarvituseks. 59. Tuleb lisada, et informatsiooni kohtuasja toimikus arvesse võttes, asjaolu, mis nõuab, et heas usus toimiv importija, nagu Pascoal, maksaks kaubalt tasumata tollimaksud, mille suhtes eksportija on pannud toime tollieeskirjade rikkumise, ei eksi mis tahes üldise õiguspõhimõtte vastu. 60. Mööndes, et importimisele järgnev sertifikaadi EUR.1 kontrollimise võimalus ilma importijat eelnevalt hoiatamata võib talle raskusi tekitada, kui ta on heas usus importinud kauba, et saada kasu tariifisoodustustest, usaldades sertifikaate, mis on valed või olid võltsitud ilma tema teadmata. Tuleb siiski juhtida tähelepanu sellele, esiteks, et Euroopa Ühendust ei saa panna kandma importijate tarnijate seadusvastaste tegude ebasoodsaid tagajärgi, teiseks, et importija võib taotleda pettuse toimepanijalt hüvitist ja lõpuks, et arvestades majandusefekti kauplemisel kaubaga, mis tõenäoliselt käib tariifisoodustuse alla, peab ettenägelik ettevõtja, kes on teadlik eeskirjadest, hindama turule omaseid riske, mida ta arvesse võtab ja aktsepteerib kui normaalseid kaubandusriske (vt selle kohta eelpool viidatud Acampora otsuse punkt 8).

11 61. Nagu otsuses Faroe Seafood punktis 114 Kohus rõhutas, on vajalike meetmete tagamine oma lepingulistes suhetes ettevõtjate kohustus, selleks et võtta tarvitusele ettevaatusabinõud riskide vastu tollivormistusjärgse sissenõudmistoimingu eest. 62. Sellest järeldub, et asjaolu, mis nõuab, et heas usus toiminud importija, nagu Pascoal, maksaks kauba importimisel tasuda tulevad tollimaksud, mille suhtes eksportija on pannud toime tollieeskirjade rikkumise, kui importija ei ole selles rikkumises mingit rolli mänginud, ei ole vastuolus üldiste õiguspõhimõtetega, mida Kohus eeldatavalt toetab. Seitsmes küsimus (ekspordiriigi ametkondade poolne hooletus) 63. Seitsmenda küsimuse mõte on selles, kas asjaolu, et ekspordiriigi ametkonnad, kes väljastasid otsuse 86/283 kohaselt sertifikaadi EUR.1 ilma kõnealuse kauba tegeliku päritolu määramise eelneva kontrollita, kujutab endast vääramatu jõu juhtumit, mis takistab heas usus toiminud importija võlguolevate tollimaksude tollivormistusjärgset sissenõudmist. 64. Vääramatu jõu juhtumit otsus 86/283 ei sätesta. Erisätete puudumise tõttu tuleb seda kontseptsiooni mõista kui sellist, mis hõlmab ebanormaalseid ja ettenägematuid, asjaomase ettevõtja kontrolli alt väljas olevaid tingimusi, mille tagajärgi ei oleks saadud vältida, hoolimata kogu nõuetekohase hoolsuse ülesnäitamisest, nii et ametivõimude käitumine võib, vastavalt olukorrale, moodustada vääramatu jõu juhtumi (eelpool viidatud Huygen otsuse punkt 31). 65. Et kontrollida kauba päritolu, on ekspordiriigi ametkondadel II lisa artikli 8 lõike 2 alusel "õigus nõuda mis tahes dokumentaalseid tõendeid või viia läbi mistahes kontrolli, mida nad vajalikuks peavad". 66. Järeldub, et ekspordiriigi ametkondadel on õigus, kuid mitte kohustus, läbi viia taolist eelnevat kontrollimist ja nad võivad, kui nad seda vajalikuks peavad, rahulduda informatsiooniga, mida eksportija on tema nõudmisel esitanud. 67. Nendes tingimustes asjaolu, et nood ametivõimud otsustasid konkreetsel juhtumil mitte kasutada seda valikuõigust, ei ole takistuseks tollivõla tollivormistusjärgsel sissenõudmisel, mis pärastpoole osutub maksmisele kuuluvaks. Taolist olukorda ei saa kirjeldada vääramatu jõuna, kuna see ei ole ei ebanormaalne ega ettenägematu. 68. Vastus seitsmendale küsimusele peab järelikult olema, et asjaolu, et ekspordiriigi ametkonnad, kes väljastasid otsuse 86/283 kohaselt sertifikaadi EUR.1 ilma kõnealuse kauba tegeliku päritolu määramise eelneva kontrollita, ei kujuta endast vääramatu jõu juhtumit, mis takistab heas usus toiminud importija võlguolevate tollimaksude tollivormistusjärgset sissenõudmist. Kulud

12 69. Kohtule kirjalikke seisukohti esitanud Portugali ja Prantsuse valitsuste, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni kantud kulusid ei hüvitata. Et põhimenetluse poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kulude jaotuse siseriiklik kohus. Esitatud põhjendustest lähtudes KOHUS (Viies koda) vastuseks küsimustele, mis talle 29. novembri aasta kohtumäärusega esitas kohus Tributário de Segunda Instância, otsustab: 1. Teatist, mis läkitati impordiriigi ametivõimudele ekspordiriigi ametivõimudelt sertifikaadi EUR.1 hilisema kontrollimise järel, milles viimased üksnes kinnitavad, et kõnealune sertifikaat väljastati ebaõigesti ja tuleb seetõttu tühistada, ilma üksikasjalikumaid põhjendusi taolise tühistamise õigustamiseks esitamata, tuleb pidada " kontrollimise tulemuseks" nõukogu 30. juuni aasta otsuse 86/283/EMÜ ülemeremaade ja - territooriumide assotsieerumise kohta Euroopa Majandusühendusega II lisa artikli 25 lõike 3 tähenduses. Impordiriigi ametkondadel on õigus alustada saamata tollimaksude sissenõudmise menetlust ainuüksi taolise teatise alusel, ilma püüdmata määrata imporditud kauba tegelikku päritolu. 2. Otsuse 86/283 II lisa artikli 10 lõikes 1 osundatud eksportija vastutus ei laiene tollimaksudele, mis Euroopa Ühendusse importimise korral sertifikaati EUR.1 vajava kauba suhtes osutuvad maksmisele kuuluvaks, isegi kui viimane väljastati eksportija esitatud valeinformatsiooni alusel kauba päritolu kohta ja on hilisema kontrollimise tulemusena tühistatud. 3. Asjaolu, mis nõuab, et heas usus toiminud importija maksaks kauba importimisel tasuda tulevad tollimaksud, mille suhtes eksportija on pannud toime tollieeskirjade rikkumise, kui importija ei ole selles rikkumises mingit rolli mänginud, ei ole vastuolus üldiste õiguspõhimõtetega, mida Kohus eeldatavalt toetab. 4. Asjaolu, et ekspordiriigi ametkonnad, kes väljastasid otsuse 86/283 kohaselt liikumissertifikaadi EUR.1 ilma kõnealuse kauba tegeliku päritolu määramise eelneva kontrollita, ei kujuta endast vääramatu jõu juhtumit, mis takistab heas usus toiminud importija võlguolevate tollimaksude tollivormistusjärgset sissenõudmist.

13 Moitinho de AlmeidaSevón Edward Jann Wathelet Esitatud avalikul kohtuistungil Luxembourgis 17. juulil R. Grass J.C. Moitinho de Almeida kohtusekretär Viienda koja esimees 1: Kohtuasja keel: portugali.

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

guidance-customs-procedures_et.DOCX

guidance-customs-procedures_et.DOCX EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Brüssel, 11. märts 2019 SUUNIS ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA TOLLIKÜSIMUSED LEPPETA LAHKUMISE KORRAL Ühendkuningriik esitas 29. märtsil

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

l_ et pdf

l_ et pdf 15.2.2006 L 45/1 II (Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik) KOMISJON EL-ŠVEITSI ÜHISKOMITEE OTSUS NR 3/2005, 15. detsember 2005, millega muudetakse lepingu protokolli nr 3 mõiste päritolustaatusega

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

C-18_93

C-18_93 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. mai 1994 * Kohustuslik lootsiteenus Diskrimineerivad tariifid Teenuste osutamise vabadus Konkurents Kohtuasjas C-18/93, [ ] mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem