2

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2"

Väljavõte

1 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS COMPLEX Seisuga (Muudatused võrreldes versiooniga on märgitud kaldkirjas) Koostaja: Ivika Urbmets Tollipoliitika rakendamise talitus Tolliosakond

2 SISUKORD TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMINE... 3 LIIK SAAJA/SAATJA ÜLDANDMED D.V KAUBAD ESITAMINE ESINDAMINE, VASTUTUS NING TOLLIDEKLARATSIOONI LAHTRITE 2 (EKSPORDIL), 8 (IMPORDIL), 14 ja 54 TÄITMINE DOKUMENTIDE LÜHENDITE LOETELU RIIKLIKUD LISAKOODID NÕUTUD JA EELNEVA PROTSEDUURI KOONDTABEL TOLLIPROTSEDUURI RIIKLIKUD LISAKOODID LISATEAVE REGSITREERITUD EKSPORTIJATE (REX) SÜSTEEMI KOHALDAMINE ÜLDISE SOODUSTUSTE KAVA (GSP) ALUSEL SOODUSTUSI SAAVATE RIIKIDEGA

3 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMINE Õigusaktid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega; Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 teatavate sätete üksikasjalikud erieeskirjad: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 341 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 952/2013, seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi (edaspidi ÜDA); Rahandusministri 19. juuni 2017 määrus nr 37. Tollideklaratsiooni esitamine 1. Tollideklaratsiooni võib esitada: andmetöötlussüsteemis; esitada andmed masin-masin liidese kaudu (X-tee); paberkandjal (reisija, ajutine andmetöötlussüsteemi rike). 2. Tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel on deklarant kohustatud koos impordi tollideklaratsiooniga esitama tollile kauba sooduspäritolu tõendava või muu sooduskohtlemisel nõutava dokumendi. Kui nimetatud dokument esitatakse impordi tollideklaratsiooni lisana andmetöötlussüsteemis, on deklarant kohustatud selle tollile säilitamiseks edastama impordi tollideklaratsiooni esitamisele järgneva kahe nädala jooksul. Kui deklarant soovib originaalallkirjaga arvedeklaratsiooni tagastamist, säilitab toll arvedeklaratsiooni kinnitatud koopia. Andmetöötlussüsteemis impordi tollideklaratsiooni lisana esitatud heakskiidetud eksportija väljastatud arve- ja päritoludeklaratsioone ei pea tollile säilitamiseks edastama. 3. Enne loetletud dokumentide tollile esitamist peab deklarant esitatavale dokumendile märkima tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri. 4. Kauba eksportimisel esitatakse väljumistolliasutusele ekspordi saatedokument (EAD). Andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni esitamine ja aktsepteerimine 1. Tollideklaratsiooni andmete esitamiseks on Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas kasutusel andmetöötlussüsteem Complex. E-teenuste esmakordsel kasutamisel on vajalik sõlmida MTAga leping ning taotleda Complexi kasutajaõigused. 2. Andmetöötlussüsteemi sisestatud tollideklaratsiooni andmed salvestatakse ning tollideklaratsioonile omistatud viitenumber kajastub tollideklaratsiooni lahtris 7. 3

4 3. Kui isikule on väljastatud deklarandi arvestuskande kasutamise luba märgitakse lahtrisse 7 arvestuskande unikaalne viitenumber. 4. Tollideklaratsiooni võib salvestada enne, kui on tagatud kauba olemasolu. 5. Tollideklaratsiooni esitamise käigus deklarant või tema esindaja: suunab tollideklaratsiooni aktsepteerimisele pärast selles sisalduva informatsiooni nõuetele vastavuse kontrolli, kui kauba ja asjassepuutuvate lisadokumentide esitamine tollile on tagatud. Andmetöötlussüsteem aktsepteerib tollideklaratsiooni ja omistab tollideklaratsioonile aktsepteerimise numbri. Aktsepteerimise numbri omistamisega andmetöötlussüsteemi poolt loetakse tollideklaratsioon tollile esitatuks ning kaup tolliprotseduurile käitlusviisile suunatuks; katkestab tollideklaratsiooni menetlemise, kui tollideklaratsioon suunatakse kontrollimisele, esitab tolli nõudmisel viivitamata tollideklaratsiooni lisadokumendid või tollideklaratsiooni lisadokumendid ja kauba. 6. Kui tollivõlast tulenev maksusumma on tasutud või tagatud, kaup vabastatakse. 7. Kui kaubale rakendatakse kaubanduspoliitilisi meetmeid, peab deklarant või tema esindaja enne tollideklaratsiooni aktsepteerimist: veenduma, et kauba vabasse ringlusse lubamise eelduseks olevad tingimused on täidetud, sealjuures kauba kogusega seotud piirangute korral jälgima, et imporditav kogus ei ületa dokumendis märgitud kogust; piirangute korral hoidma nendega seotud dokumendid tolliasutusele kättesaadavana tollideklaratsiooni esitamise ajal. 8. Kui 30 päeva jooksul ei ole salvestatud andmete alusel tollideklaratsiooni aktsepteeritud, kustutatakse tollideklaratsioon andmetöötlussüsteemist. Paberkandjal tollideklaratsiooni esitamine 1. Paberkandjal tollideklaratsioon esitatakse tollile ÜDA 9. lisa liidetes B2 ja B4 sätestatud vormil, võttes arvesse ÜDA 9. lisa liites C1 toodud juhiseid. Paberkandjal tollideklaratsiooni on lubatud täita tindi ja trükitähtedega. 2. Kui tollideklaratsiooni on võimalik andmetöötlussüsteemis Complex salvestada, aga maksu- ja tolliameti infosüsteemide tõrke tõttu ei ole võimalik esitada, siis on lubatud paberdeklaratsioon asendada Complexi väljatrükiga. Deklarandi või tema esindaja poolt allkirjastatud väljatrükk esitatakse kahes eksemplaris, millest ühe koos tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentidega säilitab toll. 3. Kui tollideklaratsiooni andmetöötlussüsteemi mittetöötamise tõttu kasutatakse asendustoimingut võib tollideklaratsioonina esitada maksu- ja tolliameti kodulehel oleva täidetava vormi väljatrüki. Deklarandi või tema esindaja poolt allkirjastatud vormi väljatrükk 4

5 esitatakse kahes eksemplaris, millest ühe koos tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentidega säilitab toll. Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimine tolli poolt 1. Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollitakse vastavalt liidu tolliseadustiku artiklile 188 üldjuhul kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates. 2. Kui aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimise tulemusena on toll tuvastanud, et deklareeritud andmed ei ole õiged, teeb toll kontrollimise tulemusel kindlakstehtud andmete alusel vastavad parandused andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni andmetes. Märge kauba vabastamise kohta 1. Kauba vabastamise kohta teeb toll märke tollideklaratsiooni lahtrisse D/J. Tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentide säilitamine 1. Deklarant hoiab tollieeskirjades ette nähtud lisadokumendid tollile kättesaadavana raamatupidamise seaduses dokumentide säilitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul. 2. Kaudse esindamise korral on dokumentide säilitamise kohustus deklarandi asemel isikul, kelle eest tollideklaratsioon esitati. 3. Paberkandjal esitatud tollideklaratsiooni ühe eksemplari koos lisadokumentidega säilitab toll kui tollieeskirjades ei ole ettenähtud teisiti. Deklarandi soovil tagastab toll lisadokumendi, säilitades tollis selle koopia. 5

6 TOLLIDEKLARATSIOONI MUUTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE PÄRAST KAUBA VABASTAMIST I Tollideklaratsiooni muutmist reguleerivad õigusaktid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (ELT L 269, , lk 1-101; edaspidi LTS), artikkel 173 lõige 3; Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2010 (ELT L 37, , lk 1-11); Tolliseadus 35; Rahandusministri määrus nr 40 Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks (1) Deklarandi taotluse alusel muudetakse tollideklaratsiooni kolme aasta jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates. (2) Tollideklaratsiooni muudetakse juhul, kui Kaupade kogus (tollideklaratsiooni lahter 38) muutub statistilise läve võrra (1000 kg) või rohkem või kaupade tolliväärtus (tollideklaratsiooni lahter 46) muutub statistilise läve võrra (1000 eurot) või rohkem. Kui kaupade kogus või tolliväärtus muutub vähem kui statistilise läve võrra, siis tollideklaratsioonis muudatusi ei tehta. Käibemaksusumma muudatus deklareeritakse käibedeklaratsioonil. (Täiendav selgitus p ) Kui muutub liidusisene transport, siis liidetakse tolliväärtuse muutunud osa ja liidusisese transpordi muutunud osa ning kui see muudatus kokku ületab tolliväärtuse statistilist läve, siis tehakse muudatused tollideklaratsioonis. Näiteks: tolliväärtus ei muutu, kuid liidusisesed kulud (tolliväärtusesse arvamata kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud) muutuvad 1278, 23 eurot, sel juhul on maksustatav väärtus, millelt arvutatakse käibemaks, muutunud 1278, 23 eurot ehk üle 1000 euro ning seega on nõutav tollideklaratsiooni parandamine; tolliväärtus muutub 511, 29 eurot ja liidusisesed kulud muutuvad 575, 20 eurot. Kuna muudatus kokku on üle 1000 euro muudetakse tollideklaratsiooni; kui tolliväärtus muutub 319, 56 eurot ja liidusisesed kulud samuti 319, 56 eurot, siis jääb muudatus alla statistilise läve ning tollideklaratsiooni ei muudeta. NB! Tolliväärtuse statistilist läve rakendatakse nende tollideklaratsioonide muutmise korral, mille alusel makstakse ainult käibemaksu. muutub tollimaksu summa. muutub aktsiisimaksu summa; taotleja ei ole Eesti käibemaksukohustuslane käibemaksu summa muutumise korral. (3) Vastavalt LTS artiklile 173 ei tohi muudatused laieneda muudele kaupadele, kui need, mille kohta see algselt tehti ehk kaubanimetusi lisada ja kustutada ei ole lubatud. (4) Muudatused vormistatakse andmetöötlussüsteemis deklarandi taotluse alusel. Taotluse ja asjassepuutuvate dokumentide esitamine toimub rahandusministri määruse nr 40 alusel. 6

7 (5) Taotluses märgitakse üksikasjalikud põhjendused tollideklaratsioonis muudatuste tegemiseks ja lisatakse taotlust põhjendavad dokumendid. (6) Kui toll avastab vea tollideklaratsioonis deklareeritud andmetes, teavitatakse deklaranti ja kaudse esindamise korral ka esindatavat tollideklaratsiooni muutmise vajadusest teatisega, milles on määratud tähtaeg tollideklaratsiooni muutmise taotluse esitamiseks. II Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamist reguleerivad õigusaktid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (ELT L 269, , lk 1-101; edaspidi LTS), artikkel 174 lõige 2; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustatavat üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, , lk 1-557) artikkel 148; Tolliseadus 35; Rahandusministri määrus nr 40 Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks. (1) Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotluse esitamine toimub rahandusministri määruse nr 40 alusel. (2) Taotluses märgitakse üksikasjalikud põhjendused tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamiseks ja vajadusel lisatakse taotlust põhjendavad dokumendid. (3) Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamine toimub üldjuhul Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446 artikli 148 alusel 7

8 Andmetöötlussüsteemi Complex kasutajaliidese kasutamise kohta on eraldi kasutusjuhend. Juhised tollideklaratsiooni andmete esitamiseks X-tee kaudu on leitavad MTA kodulehel Complex X-tee rubriigis. Andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni täitmise juhend on ülesehitatud lähtuvalt andmetöötlussüsteemi Complex alamlehekülgedest. Tollideklaratsiooni täitmise lihtsustamiseks on kasutajaliideses võimalik teatud kodeeritud andmeid valida vastava lahtri juures asuvast klassifikaatorist, samuti on võimalik kuupäeva märkimiseks kasutada kalendriakent. Vastavalt LTS artikli 15 lõikele 2 vastutab asjaomane isik või tema esindaja tollideklaratsiooni, reekspordi deklaratsiooni või reekspordi teatise esitamisel tollile deklaratsioonis või teatises esitatud teabe õigsuse ja täielikkuse eest, lisatud dokumentide autentsuse, õigsuse ja kehtivuse eest ja kõikide kohustuste täitmise eest, mis on seotud kõnesoleva kauba teatavale tolliprotseduurile suunamisega. NB! E-maksuameti/e-tolli sessioon aegub, kui teatud aja jooksul tegevusi ei tehta. Seetõttu on soovitav enne tollideklaratsiooni täitmise katkestamist andmed salvestada. Tollideklaratsiooni täitmine algab profiili valikust, mis lähtub deklareeritavast menetlusest: Ekspordil: Profiil Kirjeldus Lahter 37 esimene alajaotis ehk tollikäitlusviis A Eksport/lähetamine 10; 11; 23 ACAP CAP (Common Agriculturale Polisy 10 ühine põllumajanduspoliitika) eksport B Tolliladustamisprotseduur, et saada 76; 77 ettenähtud eksporditoetust enne eksportimist, või valmistamine tollijärelevalve ja kontrolli all enne eksportimist ja eksporditoetuste maksmist C Reeksport pärast muud eriprotseduuri 31 kui tolliladustamisprotseduur D Reeksport pärast tolliladustamist 31 E Välistöötlemine 21; 22 E1 Välistöötlemine lihtsustatud loa 21; 22 taotlusega V Varude teade Impordil: Profiil Kirjeldus Lahter 37 esimene alajaotis H Vabasse ringlusse lubamine 01; 07; 40; 42; 45; 48; 49; 61; 63; 68 H1 Vabasse ringlusse lubamine lihtsustatud 41 8

9 loa taotlusega I Kauba suunamine seestöötlemisele või 51; 53 ajutisele impordile I1 Lihtsustatud loaga kauba suunamine 51 seestöötlemisele või ajutisele impordile I1A Lihtsustatud loa taotlusega ajutine 53 import J Tollilattu suunamine 71 R Reisija deklaratsiooni profiil 40; 49; 61 Lihtsustatud deklaratsioonid: Saadetise Eraisiku saadetise deklareerimine deklaratsioon Juhised lihtsustatud korras saadetiste deklareerimiseks Reisija Reisija kauba deklareerimine deklaratsioon Juhised reisija kauba lihtsustatud korras deklareerimiseks NB! Profiiliti võib tollideklaratsiooni lahtrite täitmine olla erinev. 9

10 LIIK Lahter 1A «Deklaratsiooni liik» EX CO eksport väljaspoole liidu tolliterritooriumi asuvate riikide ja territooriumitega, v.a kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalised 1)liidu kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse pärast uute liikmesriikide ühinemist üleminekuaja jooksul erimeetmeid. 2)liidu kaupade osas kaubavahetuse raames, mis toimub tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 2006/112/EÜ sätteid, näiteks kaubavahetus Alandi saare ja Kanaari saarte vahel. 3) liidu kaupade osas kaubavahetuse raames, mis toimub liidu tolliterritooriumi osade, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ sätteid, ja nende osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata, näiteks kaubavahetus Rootsi ja Alandi saare vahel. 4)kaupade suunamine tolliladustamisprotseduurile, et saada ettenähtud eksporditoetust enne eksportimist, või valmistamine tollijärelevalve ja -kontrolli all enne eksportimist ja eksporditoetuste maksmist. IM EU import väljastpoolt liidu tolliterritooriumit asuvate riikide ja territooriumitega, v.a kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalised kaubavahetus formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalistega kauplemiseks Lahter 1B «Deklaratsiooni viis» A B C Y Z O V lõplik tollideklaratsioon lihtsustatud tollideklaratsioon lihtsustatud tollideklaratsioon lihtsustatud tollideklaratsiooni (viis C) lisadeklaratsioon arvestuskande lisadeklaratsioon CAP eelteade Varude teade Lahter 7 «Kliendi viitenumber» Lahtrisse märgitakse deklarandi poolt tollideklaratsioonile omistatud unikaalne viitenumber, mille pikkus võib olla kuni 22 sümbolit (lubatud on kasutada nii tähti kui ka numbreid). Kontrollitakse, et viide on antud deklarandi jaoks unikaalne. See tähendab, et igal deklaratsioonil peab olema erinev viitenumber. Kui lahter on täitmata kuvatakse veateade. Lahter 7A - «Saadetise/veodokumendi viitenumber» Lahtrisse (7A ja 98H) märgitakse kas saadetise viitenumber või veodokumendi viitenumber. Kui kõigil ühe deklaratsiooniga deklareeritavatel kaupadel on sama saadetise/veodokumendi viitenumber märgitakse see üldosa lahtrisse 7A ja kauba tasemel olevat lahtrit 98H ei tohi kasutada. 10

11 Lahter 14H «Esindusviis» Vali vastavalt deklarandi või esindaja staatusele üks järgnevatest: 1. Deklarant on kaubasaaja/saatja 2. Otsene esindus 3. Kaudne esindus Deklarant isik, kes esitab tollideklaratsiooni enda nimel, või isik, kelle nimel tollideklaratsioon esitatakse (LTS artikkel 5, punkt 15). Otsene esindamine esindaja tegutseb teise isiku nimel ja tema eest (LTS artikkel 18, lg 1). Kaudne esindamine esindaja tegutseb enda nimel, aga teise isiku eest (LTS artikkel 18, lg 1). Esindamise korral (nii otsesel kui ka kaudsel) peab esindajal olema tolliagentuuri tegevusluba v. a. juhul, kui füüsiline isik esitab tollideklaratsiooni teise füüsilise isiku eest ja esindamine ei ole tema majandustegevus (Tolliseadus 17 lg 1 ja 2). Detailsem selgitus tollideklaratsiooni lahtrite 2 (ekspordil kaubasaatja) ja 8 (impordil kaubasaaja), 14 (Deklarant/Esindaja) ja 54 (Esitaja) täitmise kohta on ära toodud juhendi lisas 1. Seestöötlemise ja ajutise impordi loa taotlemisel tollideklaratsiooniga (profiil I1 ja I1A) ei tohi kasutada kaudset esindust. Esindusviis võib olla 1 Deklarant on kaubasaaja/saatja" ja 2 Otsene esindus" Lahter 14A-G«Esindaja/Deklarant» Märgitakse asjaomase isiku kohta: 1) ettevõtja korral EORI (Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem) number; 2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood; 3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad korral maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne tollideklaratsiooni esitamist. Kui tollideklaratsiooni esitab kaubasaaja/-saatja ise ehk esindajat ei kasutata (s.t lahtrisse 14H Esindusviis on märgitud kood 1), siis lahtrit ei täideta vaid Saaja/Saatja andmete sisestamisel täidab süsteem selle vaikimisi saaja või saatja andmete alusel. Kui saajaid või saatjaid on rohkem kui üks, andmeid lahtrisse ei kuvata. 11

12 SAAJA/SAATJA Lahter 2A-G «Saatja» Ekspordil märgitakse asjaomase isiku kohta: 1) ettevõtja korral EORI number; 2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood; 3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad, korral maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne tollideklaratsiooni esitamist. Kui kaup suunatakse välistöötlemise tolliprotseduurile, märgitakse lahtrisse välistöötlemise loa omaniku EORI number. Impordil märgitakse selle isiku ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress, kes oli kaupade võõrandaja vahetult enne nende toimetamist liidu tolliterritooriumile. Juhul, kui tegemist ei ole kaupade võõrandamisega, märgitakse kaupade saatja ees- ja perekonnanimi või nimi ja täielik aadress. Lahtri parempoolsesse osasse Saatja kood võib märkida kaubasaatja registrikoodi, kui ta on registreeritud isik ja registrikood on kaupade importimisel teada. Kauba saatjaid võib olla rohkem kui üks. Kui tollideklaratsioon esitatakse paberkandjal, märgitakse lahtrisse ning nimekiri kaubasaatjatest esitatakse lisalehel. Lahter 8A-G «Saaja» Ekspordil märgitakse kaubasaaja nimi ja aadress. Kaubasaaja on kaupade lõplik vastuvõtja sihtriigis. Kui lõplik vastuvõtja pole teada märgitakse viimane teadaolev vastuvõtja. Lahtri parempoolsesse osasse Saaja kood võib märkida kaubasaaja registrikoodi, kui ta on registreeritud isik ja registrikood on kaupade eksportimisel teada. Kaubasaajaid võib olla rohkem kui üks. Impordil märgitakse kaubasaaja ehk isiku kellele kaubad toimetatakse, kohta: 1) ettevõtja korral EORI number; 2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood; 3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad korral maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne tollideklaratsiooni esitamist. Kui kaup suunatakse eriprotseduurile, välja arvatud tolliladustamine ja transiit, märgitakse vastava loa omaniku EORI number. Vedelkütuse seaduse alusel kütuse vabasse ringlusse lubamisel peab olema saajal impordi luba majandustegevuse registris (MTR). 12

13 ÜLDANDMED Lahter 6 «Pakkeüksuste koguarv» Märgitakse kaubasaadetise pakkeüksuste tegelik koguarv. Näiteks, kui deklareeritakse kaks erinevat kaupa: sokid ja sussid ning need on pakitud suurde karpi, mille sees on eraldi karp sokkide ja eraldi karp susside jaoks, siis märgitakse lahtrisse 6 pakkeüksuste koguarvuks 1. Kaubanimetuse juures lahtris 31 märgitakse sokkidel pakkeüksuste arvuks 1 ja sussidel 0. Kui kauba tasemel on pakendite arvuks 0, siis peab esinema vähemalt üks selline kaup, millel on sama pakendi tüüp, pakendi markeering ning pakendi arv on suurem kui 0. Pakkeüksuste koguarv (lahter 6) ei või olla väiksem erinevat liiki kaupade pakkeüksuste koguarvust (lahtrite 31 kogusumma). Lahter 13 «CAP» Ühise põllumajanduspoliitika (CAP) alla kuuluvate põllumajandustoodete eksportimisel märgitakse ekspordiliigi kood vastavalt RM määruse nr 37 lisale 2. Muudel juhtudel jäetakse lahter täitmata. Lahter 15A «Lähteriik» Eksport: Ekspordiformaalsuste kohaldamisel on tegelikult eksportiv liikmesriik see liikmesriik, kust kaubad algselt eksportimise eesmärgil lähetati, kui eksportija ei asu eksportivas liikmesriigis. Kui teisi liikmesriike ei ole kaasatud, on eksportiv liikmesriik seesama, mis tegelikult eksportiv liikmesriik. Import: Kui vahepealses riigis ei ole kohaldatud peatamisi või õigustoiminguid, märgitakse selle riigi kood, mille kaudu kaup algselt importiva liikmesriigi territooriumile lähetati. Kui selliseid peatamisi või õigustoiminguid on toimunud, käsitatakse vahepealse riigina lähte/ekspordiriiki. Peatamise all mõeldakse igasugust kauba liikumise ajutist katkestust misjärel jätkatakse liikumist esialgsesse sihtkohta. Õigustoiming võib olla igasugune äritehing või sellega võrreldav tegevus, mis tuleneb seadusandlusest (näiteks müük või lepingujärgne töötlemine) Vahepealne riik võib olla iga kolmas riik või Euroopa Liidu liikmesriik, mille kaudu kaubad lähtekohast sihtkohta jõuavad. Näited lähteriigi märkimise kohta leiab tollideklaratsiooni täitmise suunistest. Riigi tähtkoodi on võimalik valida lahtri juures asuvast riikide klassifikaatorist. Lahter 17A «Sihtriik» Märgitakse selle lõpliku sihtriigi tähtkood, mis on eksportimise või importimise hetkel teada. Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate põllumajandustoodete korral märgitakse sõiduki sihtkoha riik. Riigi tähtkoodi on võimalik valida lahtri juures asuvast riikide klassifikaatorist. 13

14 Lahter 26A «Sisemaa transpordiliik» Eksport: Siseriiklik transpordiliik märgitakse juhul, kui eksporditolliasutus ei ole samaaegselt ühendusest väljumise tolliasutus. Märgitakse selle transpordivahendi liigi kood, millega kaubad väljumistolliasutusse transporditakse. Import: Kui kaubale ei rakendata impordi tolliformaalsusi ühenduse piiril ja need transporditakse tolliformaalsuste teostamiseks ühenduse tolliterritooriumil asuvasse teise tolliasutusse, märgitakse selle transpordivahendi liigi kood, millega kaubad sellesse tolliasutusse transporditakse. Lahtri täitmisel kasutatakse järgmisi koode: Kood Kirjeldus 1 Meretransport 2 Raudteetransport 3 Maanteevedu 4 Õhutransport 5 Postisaadetis 7 Kinnistranspordiseadmed (elekter, maagaas) 8 Siseveetransport 9 Iseliikuvad veovahendid Lahter 25A «Piiri transpordiliik» Eksportimisel märgitakse selle aktiivse transpordivahendi liigi kood, millega kaup eeldatavalt ühenduse tolliterritooriumilt välja viiakse. Importimisel märgitakse selle aktiivse transpordivahendi liigi kood millega kaup ühenduse tolliterritooriumile sisenes. Transpordiliigi määrab aktiivne transpordivahend. Kombineeritud või mitme erineva transpordivahendi kasutamisel on aktiivne transpordivahend see, mis veab teisi transpordivahendeid. Näiteks juhul, kui veoauto on merelaeval, käsitatakse aktiivse transpordivahendina laeva. Sadulveoki ja haagise puhul on aktiivseks transpordivahendiks sadulveok. Kasutatakse lahtri 26A täitmiseks loetletud koode. Lahter 21B «Piiri transpordi riik». Märgitakse selle riigi tähtkood, kus aktiivne transpordivahend on teadaolevalt registreeritud. Raudteetranspordi, posti, torujuhtmetranspordi ja elektriülekandeliinide korral (lahtris 25 transpordiliigid 2, 5, 7) riigi koodi ei märgita. Lahtrit ei täideta, kui rakendatavale tollikäitlusviisile on eelnenud mõni eksportimisel või importimisel rakendatavatest tollikäitlusviisidest. Riigi tähtkoodi on võimalik valida lahtri juures asuvast riikide klassifikaatorist. 14

15 Lahter 21A «Piiri transpordi ID». Eksportimisel märgitakse selle aktiivse transpordivahendi identifitseerimisandmed, millega kaup eeldatavalt ületab ühenduse välispiiri Importimisel märgitakse selle aktiivse transpordivahendi identifitseerimisandmed, millega kaup ületas ühenduse välispiiri Sõltuvalt transpordivahendist märgitakse järgnevad andmed: Transpordivahend Mere- ja siseveetransport Õhutransport Maanteetransport Raudteetransport Identifitseerimisviis (ID) Laeva nimi Lennu number ja kuupäev ( kui lennu numbrit ei ole, märkida õhusõiduki registreerimisnumber) Sõiduki registreerimisnumber Vaguni number Lahter 18A «Sisemaa transpordi ID» Märgitakse selle transpordivahendi identifitseerimisandmed, millele kaubad on vahetult laaditud nende esitamiseks tolliformaalsuste teostamiseks eksporditolliasutusele või sihttolliasutusele. Transpordivahend Mere- ja siseveetransport Õhutransport Maanteetransport Raudteetransport Identifitseerimisviis (ID) Laeva nimi Lennunumber ja kuupäev (kui lennunumbrit ei ole, märkida õhusõiduki registreerimisnumber) Sõiduki registreerimisnumber Vaguni number Juhul, kui kauba veoks kasutatakse nii veokit kui ka haagist, märgitakse lahtrisse nii veoki kui ka haagise registreerimisnumber. Posti, torujuhtmetranspordi või elektriülekandeliinide (lahtris 25 transpordiliigid 5, 7) kaudu toimuva kauba impordi korral lahtrit ei täideta. Lahter 19 «Kaubad konteineris» Märgitakse «0», kui kaupa ei veeta konteineris või «1», kui kaup on või on olnud laaditud konteinerisse väljumisel ühenduse territooriumilt või sisenemisel ühenduse territooriumile. Lahter 20A «Tarnetingimused» Märgitakse Incoterms kood: Incoterms kood Tähendus Täpsustav koht EXW Hangitud tehasest Nimetatud koht FCA Franko vedaja Nimetatud koht FAS Franko laeva kõrval Nimetatud lastimissadam FOB Franko laeva pardal Nimetatud lastimissadam CFR Hind ja prahiraha Nimetatud sihtsadam CIF Hind, kindlustus ja prahiraha Nimetatud sihtsadam 15

16 CPT Vedu makstud kuni Nimetatud sihtkoht CIP Vedu ja kindlustus makstud kuni Nimetatud sihtkoht DAF Tarnitud piiril Nimetatud koht DES Tarnitud laevalt Nimetatud sihtsadam DEQ Tarnitud kailt Nimetatud sihtsadam DDU Tarnitud, toll tasumata Nimetatud sihtkoht DDP Tarnitud, toll tasutud Nimetatud sihtkoht DAT Tarnitud terminalis Nimetatud terminal sihtsadamas- või kohas DAP Tarnitud kohale Nimetatud sihtkoht Eesti keeles on ilmunud: T. Tammemägi (tõlk.) Tarneklauslid Incoterms 2000: kasutajajuhis ja Rahvusvahelise Kaubanduskoja ametlike reeglite tõlge : EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS, 2000 T. Tammemägi (tõlk.) Tarneklauslid Incoterms 2010: kasutajajuhis ja Rahvusvahelise Kaubanduskoja ametlike reeglite tõlge : EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS, 2010 Lahter 20B «Tarne asukoht» Märgitakse selle koha nimi, kus kauba müüja või omaniku kaubaga seonduvad kohustused lõpevad. Lahter 22B «Arve summa.» Märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursid euro suhtes ja milles tehing sõlmiti. Lahtri vasakpoolsesse osasse märgitakse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide samas valuutas deklareeritavate kaupade maksumuse kogusumma. Lahtri parempoolsesse osasse märgitakse valuuta tähtkood, mida on võimalik valida lahtri juures asuvast valuutade tähtkoodide klassifikaatorist. Euro vahetuskursid avaldatakse Euroopa Keskpanga poolt ning valuutade loetelu (tähtkoodid ja nimetused) on avaldatud Eesti Tollitariifistikus (edaspidi ETT). Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskurssi Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel. Kui isik kasutab kiiresti riknevate kaupade importimisel ühikuväärtuse süsteemi ning deklareeritav väärtus on esitatud eurodes, siis märgitakse valuuta koodiks «EUC». Kui kauba reimpordil esitatakse teenuste eest arve kaubaarvel olevast erinevas valuutas, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes. Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes. Lahter 24 «Tehingu liik» Märgitakse lepingus või mõnes muus dokumendis märgitud tehingu liik Lahtri täitmisel kasutatakse järgmisi koode: 16

17 1. Tehingud, millega kaasneb tegelik või kavatsetav omandiõiguse üleminek residendilt mitteresidendile rahalise või muu tasu eest (v.a punktides 2, 7 ja 8 loetletud tehingud) 2. Kaupade tasuta tagastamine või asendamine pärast algse tehingu registreerimist 3. Tehingud, mis on seotud omandiõiguse ülekandmisega ilma rahalise või loonustasuta (nt abisaadetised) 4. Tehingud, mille eesmärk on lepinguline töötlemine (omandiõigust ei kanta töötlejale üle) 5. Tehingud, mis järgnevad lepingulisele töötlemisele (omandiõigust ei kanta töötlejale üle) 6. Riiklikul otstarbel registreeritud eritehingud 7. Tehingud ühendatud kaitseprojektide või muude ühendatud valitsustevaheliste tootmisprogrammide alusel 6. Tehingud, mis on seotud ehitusmaterjali ja tehniliste seadmete tarnimisega üld- ja tsiviilehitustööde lepingu raames ning mille puhul ei nõuta kaupade kohta eraldi arvet, vaid arve väljastatakse kogu lepingu jaoks 9. Muud tehingud, mida ei saa muude koodide alla liigitada Tehingu liigi koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast tehingu liikide klassifikaatorist. Lahter 29 Väljumise tolliasutus Vastavalt rakendusmääruse artiklile 329 lõige üks on väljumistolliasutuseks tolliasutus, mis on pädev kohas, kus kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja, et toimetada see väljaspool kõnealust territooriumi asuvasse sihtkohta. Erandina on väljumistolliasutus üks järgmistest: a) Juhul, kui kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja kinnistranspordiseadmega, on väljumistolliasutuseks eksporditolliasutus. b) Kui kaup laaditakse laevale või õhusõidukile, et vedada see liidu tolliterritooriumilt välja, on väljumistolliasutuseks see tolliasutus, mis on pädev kohas, kus kaup laaditakse kõnealusele laevale või õhusõidukile c) Kui kaup on laaditud laevale, mis ei ole määratud delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 120 osutatud regulaarlaevaliinile, on väljumistolliasutuseks see tolliasutus, mis on pädev kohas, kus kaup laaditakse kõnealusele laevale. d) Kui kaup suunatakse pärast ekspordiks vabastamist transiidiprotseduurile, siis on väljumistolliasutuseks see tolliasutus, kust transiitvedu algab,v.a. aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise korral ja selliste kaupade suhtes, mille suhtes kohaldatakse ekspordiga seotud tolliformaalsusi eksporditoetuse saamiseks ühise põllumajanduspoliitika alusel. e) Taotluse alusel on väljumistolliasutuseks see tolliasutus, mis on pädev kohas, kus raudteeettevõtja, postiettevõtja, lennuettevõtja või laevandusettevõtja võtab kauba ühtse veolepingu alusel üle liidu tolliterritooriumilt väljaviimiseks, tingimusel et kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja raudteesõiduki, posti, õhusõiduki või laevaga, v.a. aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise korral ja selliste kaupade suhtes, mille suhtes kohaldatakse ekspordiga seotud tolliformaalsusi eksporditoetuse saamiseks ühise põllumajanduspoliitika alusel. Koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast väljumistolliasutuste klassifikaatorist. 17

18 Lahter 29A «Sisenemise tolliasutus» Märgitakse tolliasutus, mille kaudu kaup liidu tolliterritooriumile sisenes. Posti, torujuhtmetranspordi, õhutranspordi ja elektriülekandeliinide korral märgitakse deklarandi asukohajärgne tolliasutuse kood. Koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast piiritolliasutuste klassifikaatorist. Lahter 30H «Aktsepteerimise tolliasutus» Märgitakse tolliasutuse kood, kuhu tollideklaratsioon esitatakse. Tolliasutuse koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast tolliasutuste koodide klassifikaatorist. Lahter 30G «Kauba asukoha liik» Märgitakse kauba asukoha liik järgmiselt: A ajutise ladustamise koht; H volitatud kaubasaaja/saatja heakskiidetud koht; K loas määratud koht; L ladu; (aktsiisiladu, maksuladu, tolliladu); T tolliasutus; V vabatsoon; X muu. NB! Kui kaup asub ajutise ladustamise kohas märgitakse kauba asukoha liigiks A ning lahtreid 30A-E ja 30F ei ole vaja täita. Kui kaup asub tolliasutuses märgitakse lahtrisse 30K tolliasutuse kood. Lahter 30I«Kaup terminalis/hoiukohas» Juhul, kui kaup asub ajutise ladustamise kohas märgitakse loa kood. Kui kaup ei asu ajutise ladustamise kohas lahtrit ei täideta. Loa koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist. Lahter 30A-E«Kaup aadressil» Lahtrisse 30A märgitakse kauba asukoha aadress Lahtrisse 30C märgitakse kauba asukoht Lahtrisse 30D märgitakse lahtri 30C asukoha indeks (sihtnumber) Lahtrisse 30E märgitakse selle riigi kood, kus kaup asub. Lahter 30F «Asukoha täpsustus» Märgitakse kauba asukohta täpsustavad andmed, kui aadressi järgi on raske õiget kohta leida. Lahter 30K «Kontrollimise tolliasutus» 18

19 Kui kauba asukoha liigiks on märgitud T tolliasutus märgitakse täiendavalt konkreetse tolliasutuse kood, mille piirkonnas kaup asub. Lahter 99C «Laadimise algus» Märgitakse CAP kauba või varude laadimise alguse kuupäev ja kellaaeg Lahter 99D «Laadimise lõpp» Märgitakse CAP kauba laadimise lõpu kuupäev ja kellaaeg Lahter 99E «Eelteate saabumise aeg» Märgitakse CAP kauba eelteate esitamise kuupäev ja kellaaeg Lahter S29 «Veokulude makseviis» Kasutatakse järgmisi koode: A Sularahamakse B Krediitkaardimakse C Tšekimakse D Muu (nt otsekorraldus arvelduskontole) H Elektrooniline krediidi ülekanne Y Vedajale avatud arvelduskonto Z Ette maksmata See teave esitatakse ainult siis, kui see on teada. Samal ajal ei tohi täita lahtrit kauba tasemel ja üldosas. Üldosas märgitakse andmed siis, kui need on kõikidele kaubapositsioonidele ühised. Lahter S32 «Eriasjaolu tunnusnumber» Kood, mis näitab asjaomase ettevõtja puhul kehtivaid eriasjaolusid: A Posti- ja kiirsaadetised E Volitatud ettevõtjad Lahter 48 «Tasumisviis» Märgitakse maksusumma tagamise või tasumise viis järgmiselt: 0 - Esindaja tagab; 1 Saaja või saatja tagab; 2 Esindaja maksab; 3 - Saaja või saatja maksab. Tasumisviisi 0 ja 1 kasutatakse siis, kui tegemist on maksepikendusega tasutava tollideklaratsiooniga. Tasumisviisi 2 ja 3 kasutatakse juhul, kui tegemist on ettemaksukontolt (sh sularahas) tasutava tollideklaratsiooniga. Seestöötlemise ja ajutise impordi loa taotlemisel tollideklaratsiooniga (profiil I1 ja I1A) võib tasumisviis (lahter 48) olla 1 Saaja või saatja tagab" või 3 Saaja või saatja maksab". Koodi 1 kasutatakse seestöötlemise ja täieliku maksuvabastusega ajutise impordi korral. Koodi 3 osalise maksuvabastusega ajutise impordi korral. Otsesel esindajal ei ole lubatud kasutada tasumisviisi 0 Esindaja tagab. 19

20 Lahter 49C «Lao kood» Märgitakse kaubale tolliprotseduuri rakendamisel tolli poolt laole omistatud registreerimiskood. Kui kaubale on eelnevalt rakendatud tolliladustamise tolliprotseduuri teises liikmesriigis, märgitakse selle liikmesriigi tähtkood. Lao registreerimiskoodi on võimalik valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist. Lahter 49F «Lähtelao kood» Märgitakse selle lao registreerimise kood, kust kaubad lähetati. Lao koodi saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist. Kui lähteladu asub teises liikmesriigis, märgitakse selle liikmesriigi tähtkood. Lahter 99F «Ühise lisadokumendi kood» Märgitakse ühise lisadokumendi kood, mis kehtib kõikidele ühe tollideklaratsiooniga deklareeritud kaupadele. Loetelu kasutavatest lisadokumentidest on kättesaadav Koodide loendid (Koodi liik Sertifikaadid (lahter 44). ETTs päringu Rohkem infot valikus Lisadokumendi koodi saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist Lahtri «G» osasse viide märgitakse ühise lisadokumendi number Lahtri «H» osasse kuupäev märgitakse ühise lisadokumendi kuupäev. Lahtri «HH» osasse dokument on võimalik lisada dokument, pilt või foto. Lahter 99W «Ühise eelneva dokumendi roll» Märgitakse ühise eelneva dokumendi kood, mis kehtib kõikidele ühe tollideklaratsiooniga deklareeritud kaupadele. Märgitakse üks järgnevatest koodidest: X Y Z ülddeklaratsioon esialgne deklaratsioon eelnev dokument, Lahtri «X» osasse märgitakse dokumendi liik. Dokumendi liikide loetelu on ära toodud juhendi lisas 2. Dokumendi liigi lühendi saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist Lahtri «Y» osasse viide märgitakse ühise eelneva dokumendi number Lahtri «ZA» osasse kaup märgitakse kauba järjekorra number eelneva dokumendi alusel. Lahtri «Z» osasse kuupäev märgitakse ühise eelneva dokumendi kuupäev. Lahter S13 «Marsruudil läbitavate riikide koodid» Koodidega näidatakse riigid kronoloogilises järjekorras, läbi mille veos kulgeb vedamisel esimesest lähteriigist viimasesse sihtriiki. Esitatakse kõik teadaolevad andmed. Samal ajal ei tohi täita lahtrit kauba tasemel ja üldosas. Posti- ja kullersaadetiste väljumisel esitatavad ülddeklaratsioonid: esitatakse üksnes kaupade viimane sihtriik. 20

21 D.V.1 Kui profiili H korral ületab kaubanimetuse maksumus eurot on deklarandil kohustus täita tolliväärtuse deklaratsioon (D.V.1). Tolliväärtuse deklaratsiooni võib täita paberkandjal või printida välja tollideklaratsiooni ajaloo leheküljelt. Paberkandjal või prinditud tolliväärtuse deklaratsioon peab olema käsitsi allkirjastatud. Sama kehtib juhtudel, kui toll nõuab D.V.1 täitmist. Lahter 12AL «Lisakulude jagamisviis» Märgitakse kulude jagamisviis järgmiselt: 0 - kulusid ei jagata 1 - jagamine väärtuse järgi 2 - jagamine netomassi järgi Kui jagamisviisiks märgitakse 0, sisestatakse kulude andmed kauba juurde. Kui jagamisviisiks märgitakse 1 või 2 sisestatakse kulud 12 lahtritesse. NB! Jagamisviiside 1 ja 2 kasutamisel jagatakse lahtrisse 12 sisestatud summad vastavatesse 45. lahtritesse ja kustutatakse seal eelnevalt olnud andmed. Lahter 12AM «Ühenduse tolliterritooriumile toomise koht» Märgitakse liidu tolliterritooriumile sisenemise geograafilise koha nimi. Lahter 12CA-CG «Müüja» Märgitakse müüja nimi ja aadress Lahtrid 12CA ja 12CF täidetakse juhul, kui need andmed on deklarandile teada. Lahter 12DA-DG «Ostja» Märgitakse ostja EORI number ja aadress. Lahter 12AA -BF «Tolliotsus» Märgitakse lahtrites 7-9 esitatud informatsiooniga seotud eelneva tolliotsuse number ja kuupäev. Lahter täidetakse, kui toll on eelnevalt uurinud deklareeritava kaubaga identse või sarnase kauba müügi asjaolusid kõnesoleva tehingu sõltuvate osapoolte, ostja ja müüja, vahel Lahter 12BG - BH - «Arve» Märgitakse kaubaarve number ja kuupäev Lahter 12BI - BJ - «Leping» Märgitakse imporditava kauba ostu-müügilepingu number ja kuupäev. Lahter täidetakse, kui leping on sõlmitud kirjalikult Lahter 12AO «Koguveokulud» 21

22 Märgitakse kõigi ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade sihtkohta toimetamisega seotud kulud kokku. Koguveokulud sisaldavad nii väljaspool liidu tolliterritooriumi kui ka liidu tolliterritooriumil (sh Eestis) tehtud kulusid. Lahter 12AT «Laadimiskulud» Märgitakse kõikide ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade laadimiskulud väljaspool liidu tolliterritooriumi, kui need on eraldi välja toodud. Lahter 12AY «Kindlustuskulud» Märgitakse kõikide ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade kindlustuskulud väljaspool liidu tolliterritooriumi, kui need on eraldi välja toodud. Lahter 12BC «Veokulud ühenduses» Märgitakse kõikide ühe tollideklaratsiooniga deklareeritavate kaupade sihtkohta toimetamisega seotud kulud ELs (sh Eestis). NB! Tarnetingimuste EXW, FCA, FOB ja FAS korral lahtrisse 12BC märgitud kulude summa peab olema väiksem lahtrisse 12AO märgitud summast. Lahter 12AB «Ostja ja müüja omavaheline sõltuvus» Kui ostja ja müüja on sõltuvad märgitakse «jah», kui ei ole sõltuvad märgitakse «ei». Kui ostja ja müüja ei ole omavahel sõltuvad ei täideta lahtreid 12AC, 12AD, 12AE. Lahter 12AC «Ostja ja müüja sõltuvus on mõjutanud hinda» Kui ostja ja müüja sõltuvus on mõjutanud hinda märgitakse «jah», kui ei ole mõjutanud hinda märgitakse «ei». Lahter 12AD «Kauba hind ühtib lähedaselt» Kui kauba tehinguväärtus on lähedane samal ajal või ligikaudu samal ajal ühendusse eksporditud identse või sarnase kauba tehinguväärtusega sõltumatute osapoolte (ostja ja müüja) vahel, märgitakse «jah». Lahtris AE täpsustatakse tehingute võrdlemisega seotud üksikasju. Kui kauba väärtus ei ole lähedane identse või sarnase kauba väärtusele ostja ja müüja vahel, kes ei ole sõltuvad märgitakse «ei». Kui märgitakse «ei», siis lahtrit 12AE ei täideta. Lahter 12AE «Hinna lähedalt ühtimise üksikasjad» Märgitakse millist identse või sarnase kauba tehinguväärtust sõltumatu ostja ja müüja vahel kasutati deklareeritava väärtuse võrdluseks. Võimalusel märgitakse tollideklaratsiooni number, millega nimetatud identne või sarnane kaup lubati vabasse ringlusesse. Lahter 12AF «Kas ostjale on kehtestatud piirangud» Märgitakse «jah», kui ostjale on kauba käsutamisel või kasutamisel kehtestatud piiranguid peale nende piirangute: mida näevad ette või nõuavad õigusaktid; mis piiritlevad geograafilist ala, mille piires kaupa võib edasi müüa; mis ei mõjuta oluliselt kauba väärtust. Kui piiranguid ei ole kehtestatud märgitakse «ei» ja lahtrit 12AH ei täideta. 22

23 Lahter 12AG «Hinna sõltumine tingimustest või tasust» Kui tegelikult makstud või makstav hind, mida ostja on maksnud või maksab müüjale või tema kasuks on seotud tasuga, mille suurust kauba väärtuse määramise hetkel ei ole võimalik määrata märgitakse «jah». Kui hind ei sõltu tingimustest või tasust märgitakse «ei» ja lahtrit 12AH ei täideta Lahter 12AH «Piirangute, tingimuste või tasu täpsustus» Märgitakse piirangut, tingimusi või tasu puudutav täiendav teave. Lahter täidetakse, kui ostjale on kehtestatud piiranguid (vt lahter 12AF) või kui ostja tasub nn kaudseid makseid (vt lahter 12AG). Näited piirangute kohta, mis mõjutavad kauba hinda: müüja kehtestab kauba hinna tingimusel, et ostja ostab ka teisi kaupu kauba hind sõltub hinnast, millega ostja müüb teisi kaupu kauba müüjale Kaudse maksega on näiteks tegemist juhul, kui ostja tasub müüja võla. Kui tingimuste või tasude (kaudsete maksete) väärtust saab määrata arvuliselt, näidake summa lahtris 45AC. Lahter 12AI «Kas ostja tasub autori- ja litsentsitasu» Kui ostja tasub autori- ja litsentsitasu märgitakse «jah», kui ei tasu märgitakse «ei». Kui ostja ei tasu autori- või litsentsitasu ei täideta lahtrit 12AK. Kui küsimusele vastatakse jaatavalt, täpsustada tingimused ja märkida summa lahtrisse 45BG. Lahter 12AJ «Kas müüja saab tulu järgnevatest tehingutest» Kui müügi suhtes kohaldatakse korda, mille puhul osa igast järgnevast edasimüügist, käsutamisest või kasutamisest saadud tulust laekub otseselt või kaudselt müüjale märgitakse «jah», kui müüjale ei laeku osa saadud tulust märgitakse «ei». Kui küsimusele vastatakse jaatavalt, täpsustada tingimused lahtris 12AK ja märkida summad lahtrisse 45BK. Kui kauba müüja ei saa edaspidi tulu ei täideta lahtrit 12AK. Lahter 12AK «Autori- ja litsentsitasu tasumise ja müüja edasise tulu tingimused» Märgitakse autoriõiguste ja litsentside eest tasumise ja müüja edasise tulu tingimused. Autori- või litsentsitasuna käsitatakse muuhulgas ka patentide, kaubamärkide ja muu sellisega seotud makseid. Müüjale kauba edasimüügi, kasutamise või käsutamisega seotud tulu suurus ja maksmise tingimused tulenevad lepingust. Näiteks lepivad pooled kokku kauba esialgse hinna lisatingimusega, mis seisneb selles, et kui kaup müüakse ostja poolt edasi hinnaga, mis ületab esialgset hinda 50% ja rohkem, siis hindade erinevusest 5% laekub müüjale. 23

24 KAUBAD Lahter 32 «Jrk nr» Kuvatakse kauba järjekorra number Lahter 31A «Kauba kirjeldus» Märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel peab olema võimalik kaupa identifitseerida ning määrata tariifne klassifikatsioon. Kui kaubaks on alkohol märgitakse täiendavalt alkoholi määratlus (liik, nimi, tootja, müügipakendi maht, etanooli sisaldus, tootjapoolne partii tähistus, kusjuures partii numbri ja aastakäigu samaaegsel kasutamisel peavad olema märgitud mõlemad tähistused) ja eksportija või importija majandustegevuse registri (MTR) number. "Alkoholiseaduses" sätestatud juhtudel märgitakse lahtrisse üks järgmistest märgetest: 1) Tootenäidis, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile ; 2) Tarbijapakendisse pakendamata alkohol, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile ; 3) Riiklikule Alkoholiregistrile esitatav tootenäidis. Kui lahtris 33 kasutatakse erikoodi, siis märgitakse kauba kirjeldus vastavalt nõukogu määruse nr 2658/87 I lisale Grupp 99 Kombineeritud nomenklatuuri erikoodid I alamgrupp. Lisaks märgitakse võimalikult lühidalt kauba tavapärane kaubanduslik kirjeldus, et kaupa oleks võimalik identifitseerida. Kui lisatav tekst on pikem kui infosüsteemis ettenähtud, lisatakse tollideklaratsioonile täiendavalt kaupade nimekiri. Kui tegemist on ühe kaubapakendiga, mis sisaldab erinevat liiki kaupu tuleb iga kaubanimetuse lahtrisse 31, mis on selle kaubasaadetise osa lisada järgnev tekst: kaubasaadetise number...osa. Postiteenuse osutajal on lubatud antud lahtrisse märkida kauba saaja andmed, kui neid ei ole võimalik sisestada lahtrisse 8. Lahter 33A «Kaubakoodi põhiosa» Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba tariifne klassifikatsioon, kusjuures: lahtri esimesse alajaotusse märgitakse kaheksakohaline kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik; lahtri teine alajaotus täidetakse vastavuses TARIC rubriigiga (kaks kohta, mis on seotud sihtkohas täidetavate ühenduse meetmetega). Järgmistesse alajaotustesse märgitakse võimalikud lisakoodid järgmiselt: 3. ja 4. alajaotusesse TARIC-u neljakohaline lisakood; 5. alajaotusesse: riiklike meetmetega seotud neljakohaline lisakood vastavalt käesoleva juhendi lisale 3. Vastavalt nõukogu määruse nr 2658/87 I lisale ja Rahandusministri määruse nr 37 lisale 6 on teatud juhtudel lubatud kasutada erikoode. Kaubakirjeldusele vastava tariifse klassifikatsiooni leiab ETTst. 24

25 Lahter 33E «Kaubakoodi kirjeldus» Kuvatakse lahtri 33 alusel kaubakoodi kirjeldus Lahter 34A «Päritoluriik» Märgitakse lahtris 31 kirjeldatud kauba päritoluriigi tähtkood. Päritoluriigi tähtkoodi on võimalik valida lahtri juures olevast klassifikaatorist. Kaupade päritolu näitamiseks võib kolmandate riikidega toimuva kaubavahetuse korral kasutada koodi EU (Euroopa Liit) vastavalt Komisjoni määrusele nr 1833/2006. EL liikmesriigi päritolu kauba impordil märgitakse päritoluriigi koodiks EU. Lahter 35 «Brutomass (kg)» Märkida lahtris 31 kirjeldatud kauba brutomass kilogrammides. Brutomass on kauba kogumass, mis hõlmab pakendit, kuid mitte konteinereid ja muid veoseadmeid. Kui deklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupa, võib esimese kauba lahtrisse 35 märkida kogu brutomassi ja ülejäänud kaupade lahtrid 35 jätta tühjaks. Kui brutomass on suurem kui 1 kg võib seda ümardada järgmiselt: 0,001 0,499; ümardatakse allapoole lähima kilogrammini 0,5 0,999; ümardatakse ülespoole lähima kilogrammini. Kui brutomass on väiksem kui 1 kg märgitakse see tuhandiku täpsusega (näiteks 654 grammise pakendi puhul 0,654). Lahter 36 «Soodusrežiim» Käesolev lahter sisaldab teavet kauba tariifse kohtlemise kohta, lahter täidetakse ka juhul, kui tariifset sooduskohtlemist ei taotletagi. Märgitakse kolmekohaline kood, mis koosneb esimeses alajaotises märgitud ühekohalisest komponendist ja teises alajaotises märgitud kahekohalisest komponendist. Koodi esimene number: 1. Tariifne kood erga omnes 2. Üldine soodustuste süsteem (GSP) 3. Tariifsed soodustused, v.a. koodis 2 nimetatud soodustused 4. Euroopa Liidu sõlmitud tolliliidulepingutest tulenevad tollimaksud Koodi järgmised kaks numbrit 00 mitte ükski järgmistest 10 tariifne maksupeatamine 15 tariifne maksupeatamine koos kindlaksmääratud lõppkasutusega 18 tariifne maksupeatamine koos sertifikaadiga, mis tõendab toote spetsiifilist laadi 25

26 19 Ajutine maksupeatamine selliste toodete osas, mis imporditakse lennukõlblikkussertifikaadiga 20 Tariifikvoot ( ) 23 Tariifikvoot koos kindlaksmääratud lõppkasutusega ( ) 25 Tariifikvoot koos sertifikaadiga, mis tõendab toote spetsiifilist laadi ( ) 28 Tariifikvoot pärast välistöötlemist ( ) 40 Ühisest tollitariifistikust tulenev kindlaksmääratud lõppkasutus 50 Toote spetsiifilist laadi tõendav sertifikaat ETT meetmeliikide ja soodustuste seosetabel Soodusrežiimi koodi on võimalik valida lahtri juures olevast klassifikaatorist. Tolliliidu tollimaksu ja tariifikvoodi kohaldamine (soodustus 400, 420) on seotud lähteriigiga. Lahter 37A «Nõutud protseduur» Märgitakse protseduuri, millele kaup deklareeritakse, kahekohaline kood. Protseduuri koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast protseduuri koodide klassifikaatorist. Lahter 37B «Eelnev protseduur» Märgitakse protseduuri, millele kaup oli suunatud enne nõutud protseduurile suunamist kahekohaline kood. Protseduuri koodi on võimalik valida lahtri juures asuvast protseduuri koodide klassifikaatorist. Nõutud ja eelneva protseduuri koondtabel on ära toodud juhendi lisas 4. Kui tolliladustamisel olev kaup on eelnevalt olnud töötlemisel, siis tolliladustamise lõpetamisel märgitakse eelnevaks protseduuriks töötlemine (mitte ladustamine). Näiteks: ; ; Kui I kontrollitüüpi vabatsoonis olev kaup on eelnevalt olnud töötlemisel, siis kauba vabatsoonist väljaviimisel tuleb alati esitada tollideklaratsioon ja eelnevaks protseduuriks märgitakse töötlemine. Näiteks: 5100-paigutamine vabatsooni-3151; 5100-paigutamine vabatsooni-4051; 5100-paigutamine vabatsooni Lahter 37C «Protseduuri lisakood» Märgitakse tolliprotseduuri lisakood. Riiklikud lisakoodid on ära toodud käesoleva juhendi lisas 5. ( ) Kui taotletud tariifikvoot on ammendatud on taotlus jõus mõne teise soodustuse osas 26

27 Lahter 38 «Netomass (kg)» Märkida vastavas lahtris 31 kirjeldatud kauba netomass. Netomass on kauba mass ilma pakendita. Netomass peab olema võrdne või väiksem brutomassist. Lahter 39 «Kvoot» Kui taotletakse tariifikvooti, märgitakse lahtrisse vastav kuuekohaline järjekorranumber. Kvoodi järjekorranumbri leiab ETTst järgmiselt: valida Meetmed Deklareeritava kaubakoodi jaoks. Päringusse sisestatakse otsitav kuupäev, suund import, 10- kohaline kaubakood ja päritoluriik. Vajutades nupule Otsi kuvatakse kõik sisestatud kaubakoodile antud kuupäeval kehtivad meetmed. Detailset infot tariifikvoodi kohta nagu kogus, jääk, kriitilisus jne. leiab ETTst valides Kvoodid. Lahter 42 «Kauba hind» Märgitakse lahtris 31 nimetatud kauba hind kauba väärtust tõendava dokumendi alusel lahtrisse 22 märgitud valuutas. Lahter 43 «Hindamismeetod» Märgitakse tolliväärtuse määramise meetodi number vastavalt liidu tolliseadustikule järgmiselt Kood Tolliseadustiku artikkel Meetod Selgitus 1 70 Imporditud kauba tehinguväärtus 2 74 lõige 2 punkt a Identsete kaupade tehinguväärtus 3 74 lõige 2 punkt b Sarnaste kaupade tehinguväärtus 4 74 lõige 2 punkt c Tuletatud väärtuse meetod 5 74 lõige 2 punkt d Arvutatud väärtuse meetod 6 74 lõige 3 Lisameetod (fall-back meetod) Lahter 98A «Saaja» Seda meetodit saab kasutada ainult juhul, kui imporditud kauba tehinguväärtuse meetodit Kood 1 kasutada ei ole võimalik Seda meetodit saab kasutada ainult juhul, kui meetodeid Koodiga 1 ja 2 kasutada ei ole võimalik Seda meetodit saab kasutada ainult juhul, kui meetodeid Koodiga 1, 2 ja 3 kasutada ei ole võimalik Seda meetodit saab kasutada ainult juhul, kui meetodeid Koodiga 1, 2 ja 3 kasutada ei ole võimalik Seda meetodit saab kasutada ainult juhul, kui meetodeid Koodiga 1 kuni 5 kasutada ei ole võimalik Kuvatakse kauba saaja lahtri 2/8 alusel. Kui kauba saajaid on mitu tuleb valida konkreetse kauba saaja. 27

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga 11.04.18) (Seisuga 11.04.18 muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid......

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 1.rtf

Microsoft Word - Lisa 1.rtf Rahandusministri 25. juuni 2014. a määrus nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba Rahandusministri saatedokumentide 25.juuni 2014. menetlemise a määruse kord nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide

Rohkem

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TRANSIIDIDEKLARATSIOONINA KASUTATAV ELEKTROONILINE VEODOKUMENT

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

guidance-customs-procedures_et.DOCX

guidance-customs-procedures_et.DOCX EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Brüssel, 11. märts 2019 SUUNIS ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA TOLLIKÜSIMUSED LEPPETA LAHKUMISE KORRAL Ühendkuningriik esitas 29. märtsil

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Logistiku ABC 2013 printimiseks

Logistiku ABC 2013 printimiseks Logistiku ABC Abiks algajale logistikule Saue 2013 Sisukord Transpordifirmad ja nende liigitus... 3 Mis on ekspediitorfirma?... 3 Mis eelise annab ekspediitorfirma kasutamine kliendile?... 3 Informatsioon...

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem