(Microsoft Word - Sihtuuringu tuulegeneraatoritest tulenev m\374ra kokkuv\365te.doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - Sihtuuringu tuulegeneraatoritest tulenev m\374ra kokkuv\365te.doc)"

Väljavõte

1 Sihtuuringu Tuulegeneraatoritest tulenev müra kokkuvõte Sihtuuringu eesmärgiks oli uurida ja hinnata Aulepa tuulepargi müra, teostades kontrollmõõtmised ja koostades mürakaardi tuulepargi lähielamisaladel. Sissejuhatus Eestis on nii tuulegeneraatorite pooldajaid kui ka vastaseid. Kaudselt on kogu Eesti elanikkond tuuleenergia pooldajad makstes Eesti Energiale elektrienergia tarbimisel taastuvenergia tasu, tänu millele toimub uute tuuleparkide arendamine. Tuulegeneraator koosneb vundamendist, tornist, masinaruumist ja rootorist, enamikul meil kasutatavatest tuulikutest on kolm laba. Tuuliku labad püüavad kinni tuule ning masinaruumis asuv generaator koos lisaseadmetega konverteerib selle elektriks. Edasi kantakse elekter juba lähedalasuvasse alajaama ning sealt omakorda võrku. Meil on nendeks vastuvõtjateks vastavalt Jaotusvõrk ja Elering, endise nimega Põhivõrk. Tavaliselt töötab tuulegeneraator tuule kiiruse juures vahemikus 4-25 m/s, maismaal kasutatakse tuulikuid võimsusega 0,5-3 MW, meretuulikute puhul on võimalikud ka 5- ja isegi kuni 7 megavatised võimsused. Euroopa on maailmas juhtival kohal avamere tuuleenergias 828 tuuliku ja 2056MW koguvõimsusega, mis jaguneb 28 avamere tuulepargi ja üheksa Euroopa riigi vahel. Suurbritannia ja Taani on praegused liidrid, omades turuosast vastavalt 44 ja 30 protsenti. Eelmisel aastal ehitasid uusi avamere tuuleparke viis Euroopa riiki: Suurbritannia (284 MW), Taani (230 MW), Rootsi (30 MW), Saksamaa (30 MW) ja Norra (2,3 MW) 1. Põhjamere-äärsed riigid plaanivad taastuvenergia supervõrgustikku. Üheksa Põhjamere-äärset riiki (Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Holland, Luksemburg, Taani, Rootsi, Iirimaa ja Ühendkuningriigid) plaanivad muuta taastuvenergia rolli Euroopas ning arutada taastuvatest energiaallikatest koosneva supervõrgu loomist. Võrgustiku üheks olulisemaks boonuseks peetakse, et see muudaks taastuvenergia kohalikust ilmast sõltumatuks. Seega langeks ära taastuvenergia kriitikute suurim argument. Eesti tuulepargid on rajatud Saare-, Hiiu-, Lääne-, Ida-Virumaa ja Pärnu maakonna territooriumitele. Tuuleparkide loomise vajadus on kajastatud nii üleriigilises planeeringus Eesti 2010

2 kui ka erinevates energeetika arengukavades. Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 ja Eesti elektrimajanduse arengukava näevad meetmetena ette uute ühenduste ehitamist ja energiabilansis energiaallikate ühtlasema jaotuse saavutamist sh taastuvelektri osakaalu tõusu aastaks 2010 vähemalt 5,1% ja aastaks 2015 vähemalt 8%. Üleriigilises planeeringus Eesti 2010 on aga tuuleenergia tootmise võimalusena nähtud just nelja läänepoolse maakonna territooriumeid. Seoses tuuleparkide rajamisega on kerkinud ülesse küsimused, kas nende poolt tekitatavad füüsikalised faktorid nagu müra, infrahelid, vibratsioon on kahjulikud meie tervisele? WHO Guidelines for Community Noise 2 on müra osas toodud järgnevad arvamused ja soovitused: Hea unekvaliteet on tagatud kui ekvivalentne müratase öösel ei ületa 30 db(a) ja üksikute mürasündmuste tase 45 db(a). Kui madalsageduslike komponentide osakaal müras on kõrge on soovitatavad madalamad müra ekvivalenttasemed. Mõnedel inimestel põhjustab müratase 55 db(a) päevasel ajal tugevat häiringut, vähem häiritust aga põhjustab müratase 50 db(a). Müratasemed õhtusel ja öisel ajal peaksid olema 5 10 db võrra madalamad kui päeval. Juhendväärtused mürale, mida soovitatakse, oleksid magamisruumides 30 dbaekv püsiva tasemega müra korral, kusjuures müra maksimaalne tase LAmax ei tohiks ületada 45 db. Välismüra osas on soovituslikeks tasemeteks 1 meetri kaugusel hoone välisseinast, öisel ajal mitte üle 45 dba, ekv, mis tagab selle, et oleks võimalik ka aknaid avada. Seda väärtust on soovitatud eeldusel, et ka avatud akendega väheneb müratase ruumis kuskil 15 dba võrra. ( 3 Eestis on müra normtasemed reguleeritud sotsiaalministri 4. märtsi a määrusega nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid ning keskkonnaministri määruses nr 16 Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded. Kuna tuulegeneraatorid on ette nähtud elektrienergia tootmiseks tuleks nende poolt tekitatavat müra käsitleda tööstusmürana. Seega kehtivad meil juhul kui tegemist on uue rajatava tuulepargiga välismüra osas järgnevad müra taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavate aladel:

3 Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA,eq,T, db Ala kategooria päeval öösel I kategooria II kategooria III kategooria IV kategooria Nagu siin toodud tabelist nähtub on I kuni III kategooria aladel tagatud WHO soovituse järgimine öise välismüra osas. Siseruumides saab rakendada samas määruses toodud tehnoseadmete müra normtasemeid, kuna tehnoseadmete all mõeldakse hoonete tehnokommunikatsioone (vee-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmed, liftid) ning müratekitavad seadmeid sama hoone või läheduses asuvate hoonete tootmisja teenindusruumides, kaubandus- ja tööstusettevõtetes. Hoone ja ruum Müraallikas Müra normtasemed 1. Elamu 1.1 Elu- ja magamisruumides Hoone tehnokommunikatsioonid LpA,eq,T (db) 30 (25) LpC,eq,T (db) 50 (45) LpA,max (db) 35 (32) Tootmis- ja teenindusruumid, tööstusettevõtted LpA,eq,T (db) päeval 30 öösel 25 LA,max (db) öösel 40 Nagu nähtub ülaltoodud tabelist on hoone elu- ja magamisruumides kehtestatud müratasemed isegi 5 db võrra rangemad kui on WHO soovitused a avaldatud ekspertide arvamused seoses tuuleturbiinide mõjuga tervisele Wind Turbine Sound and Health Effects An Expert Panel Review on kättesaadavad aadressil pdf.

4 Seal käsitletakse põhjalikult müra, infraheli ja vibratsiooniga seotud küsimusi. Seal toodud soovituslikud müra tasemed langevad kokku WHO soovitustega. Vibratsiooni osas on toodud, et puuduvad igasugused teaduslikud tõendid, et kaasaegsed tuuleturbiinid põhjustaks tajutavat vibratsiooni elamutes ja see vibratsioon kujutaks ohtu inimese tervisele. Infrahelide osas võib öelda, et kaasaegsed tuulegeneraatorid tekitavad infraheli, mille tase jääb vahemikku 50 kuni 70 db, mis on madalam inimese kuulmislävest nendel sagedustel ning ei oma seetõttu mõju tervisele. Kokkuvõtteks võib öelda, et juhul kui peetakse kinni kehtestatud müra-, infraheli- ja vibratsiooni normtasemetest siis: 1. Tuuleturbiinide müra ei kahjusta otseselt inimese kuulmisorganit, ega kutsu esile muid terviseriske. 2. Kuulmislävist madalam tuuleturbiinide poolt tekitatud infraheli ei kujuta ohtu inimeste tervisele. 3. Põhiliseks põhjuseks, mis tekitab häirivust on tuuleturbiinide müra fluktueeriv iseloom, mis võib kutsuda esile häiritust, kuid reaktsioon sellele on seotud isiksuse omapäradega ja ei oma seost müra tasemega. 4. Tuuleturbiinide poolt tekitatud vibratsioonitasemed on nii madalad, et neid on raske mõõta ja need ei saa avaldada negatiivset mõju ja kahjustada inimeste tervist. Infraheli ja vibratsiooni normtasemed on kehtestatud alljärgnevate sotsiaalministri määrustega: Sotsiaalministri 6. mai a määrusega nr 75 Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine on Eestis kehtestatud infraheli piirtasemed elamutes. Vastavalt sellele ei tohi püsiva tasemega infraheli G- korrigeeritud helirõhutaseme LpG või muutuva tasemega infraheli G-korrigeeritud ekvivalentse helirõhutaseme LpG,eq,T piirväärtus elamus ületada 85 db. Sotsiaalministri 17. mai a määrusega nr 78 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid on kehtestatud vibrokiirenduse piirväärtused elamutes, mis päeval ei tohi ületada 8, m/s2 (79 db) ja öösel 6, m/s2 (76 db). Kuidas hinnata tuulegeneraatorite müra? Müra tasemeid on võimalik leida mõõtmistega või müra kaardistamise abil tarkvaraliselt. Seoses tuulegeneraatorite poolt põhjustatud müra spektraalse iseloomuga ja tuulegeneraatoreid käivitava jõuga on müra reaalsete tasemete määramine mõõtmiste teel oluliselt raskendatud ja seda eelkõige tuulegeneraatoritest kaugemal.

5 Teatavasti peaks usaldusväärsete mõõtmistulemuste saamiseks taustmüra tase olema mõõtmiskohas mõõdetavast tuulegeneraatorite poolt põhjustatud mürast vähemalt 6 db võrra madalam. Generaatorite vahetus läheduses on selline tingimus täidetud, kuid generaatorist kaugenedes generaatori põhjustatud müra tase väheneb, kusjuures taustmüra tase muutub vähe. Generaatoritest üle 300 m kaugusel asuvates mõõtepunktides muutub õhumüra põhiliseks komponendiks looduslik ja muu tehislik taustmüra. On liikunud arvamusi, et tuuleparkidele tuleks kehtestada mingi fikseeritud kaugus elamutest. Tegelikust on selline kaugus juba kehtestatud, ehkki see ei ole fikseeritud vaid sõltub kasutatavate tuulegeneraatorite müravõimsusest, generaatorite arvust ja kehtestatud müra normväärtustest, mis määravad ohutu kauguse igal konkreetsel juhul. Nagu juba eespool oli mainitud hinnatakse Eestis tuuleparkide müra samaselt tööstusmüraga. Uusi tööstusobjekte (tuuleparke) tuleb rajada selliselt, et oleks tagatud kõige rangemad nõuded müra osas. Müra hindamiseks kasutatakse taotlustasemeid, mis tagab elanikkonna parima kaitse müra eest. Sihtuuringu Tuulegeneraatoritest tulenev müra elanike küsitluse tulemused: Sihtuuringusse kaasatud tuulepargid asuvad Läänemaal kahes vallas: Noarootsi (Aulepa ) ja Hanila ( Virtsu I, II, III, Esivere I, II, Tooma). Elanike küsitlusi sai läbi viia vaid tihedas koostöös nimetatud vallavalitsuste vastava ala spetsialistidega, kuivõrd neilt tuli konkreetne info nii uuritavasse alasse (umbes 1 km raadiusega ümber generaatorite) jäävate kinnistute asukoha kohta, kui ka nende kinnistute omanikega kontakti saamise võimaluste ja tõenäosuse kohta. Tegevuse käigus ilmnesid järgmised probleemid: 1. kinnistuomanikud ei nõustunud küsitlusi täitma (4 külastatud kinnistut); 2. inimesed olid päeval tööl (13 külastatud kinnistut); 3. kinnistud olid kasutusel vaid suvemajade näol (12); 4. uuritavas alas (alla 1 km raadiusega tuulegeneraatoritest) asustatud kinnistute suhteliselt tagasihoidlik arv. Kokku külastati 54 majapidamist, täidetud küsitluslehti kogunes 36, neist viis meili teel suvilaomanikelt (välja saadeti meilitsi küsimustik 12 inimesele), kaks suvilaomanikku vastasid kommentaariga.

6 Küsitluse tulemused: Küsitletute vanuseline jaotus Arv 8 6 Kokku Mehi Naisi Vanusgrupp Tuulegeneraatorite müra häirivus 18% 16% P r o t s e n t k ü s it le t u t e s t 14% 12% 10% 8% 6% 4% aastat aastat aastat aastat aastat aastat aastat 2% 0% Väga häiriv väljas Väga häiriv sees Häiriv väljas Häiriv sees Häirib vähe väljas Häirib vähe sees Ei häiri väljas Ei häiri sees Häirivuse tase

7 Aulepa ja Hanila elanike küsitluse tulemusena selgus, et praktiliselt kõikides vanuserühmades on täheldatud müra häirivust nii väljas, kui ruumides. Kõige rahulolematumad olid elanikud vanusegrupis aastat (36%), kes peavad tuulegeneraatorite poolt tekitatud müra väga häirivaks nii väljas kui ka ruumides. Vanuserühmas ja pidas müra häirivaks vastavalt 11% ja 5,5 % vastanutest. Müra väljas ei häirinud 11,5 % ning ruumides 23% küsitletutest. Lihtküsitlus ei võimalda välja selgitada tuulegeneraatorite müra mõju tervisele, vaid näitab küsitletute subjektiivset hinnangut müra häirivuse osas seoses tuulegeneraatoritega. Sihtuuringu Tuulegeneraatoritest tulenev müra müra mõõtmise tulemused: Ajavahemikus a kl 11:30 kuni a kl 13:05 teostati Aulepa tuulepargi territooriumil ja selle lähimümbruse elamualadel müra mõõtmised, mille tulemused on toodud Terviseameti Kesklabori füüsika labori müra mõõtmise protokollis nr 6/4-6-1/ a. 4 Aulepa tuulepargi tegevusest põhjustatud müra mõõtmiseks valiti järgmised mõõtepunktid: Nr. Mõõtepunkti asukoht, kinnistu nimetus, katastri tunnus Kaugus lähimast tuulegeneraatorist Mõõtepunkti geograafilised koordinaadid Mõõtepunkt MP1 Mõõtepunkt MP2 Mõõtepunkt MP3 Tinise talu, 52001:002:0540 Lääne maakond, Noarootsi vald, Suur- Nõmmküla / Klottorp küla Rätsepa talu, 52001:002:1621 Lääne maakond, Noarootsi vald, Suur- Nõmmküla / Klottorp küla Andruse talu, 52001:003:0180 Lääne maakond, Noarootsi vald, Aulepa / Dirslätt küla TG 12, 745 m N: 59º 4' 40.38" E: 23º 36' 38.95" TG 12, 820 m N: 59º 4' 33.28" E: 23º 37' 22.72" TG 11, 1025 m N: 59º 4' 26.65" E: 23º 35' 40.87"

8 Mõõtepunktide ja müraallikate (tuulegeneraatorite) asendiskeem on toodud allpool oleval joonisel

9 Aulepa tuulepargi tegevusest põhjustatud müra hinnatud tasemed Nr Mõõtekoht Mõõtepunkt MP1 Tinise talu Mõõtepunkt MP2 Rätsepa talu Mõõtepunkt MP3 Andruse talu Hindamisperiood Päevane ajavahemik (kogu päev) T d = T 1 +T 2 16 tundi Öine ajavahemik T n = T 3 8 tundi Päevane ajavahemik (kogu päev) T d = T 1 +T 2 16 tundi Öine ajavahemik T n = T 3 8 tundi Päevane ajavahemik (kogu päev) T d = T 1 +T 2 16 tundi Öine ajavahemik T n = T 3 8 tundi Ajavahemik algus (hh:mm) lõpp (hh:mm) 7:00 23:00 Etteantud ajavahemikus müra A- korrigeeritud ekvivalenttase L Aeq.ti (db) T 1 ( ) =42,0 T 1 ( ) =39,1 T 2 ( ) =42,6 Müra hinnatud tase L Ar,ti (db) 43,6 23:00 7:00 41,1 41,1 7:00 23:00 T 1 ( ) =39,6 T 1 ( ) =36,9 T 2 ( ) =42,0 42,4 23:00 7:00 38,7 38,7 7:00 23:00 T 1 ( ) =38,5 T 1 ( ) =37,4 T 2 ( ) =40,6 41,3 23:00 7:00 38,9 38,9 Mõõtmistest järeldus, et kõrgeim müra ekvivalenttase öisel ajal mõõtepunktis MP1 (Tinise talu) oli 41,1 dba,ekv,t ni. Kuna mõõtmised elamisaladel teostati suurel kaugusel tuulegeneraatoritest (lähim mõõtepunkt MP1 oli 745 m kaugusel lähimast tuulegeneraatorist) oli segavaks asjaoluks taustmüra (tuul), mille tase on võrreldav tuulegeneraatorite poolt tekitatud müraga. Seetõttu on mõõdetud müratasemed kõrgemad tegelikult tuulegeneraatorite poolt tekitatavast mürast. Mõõdetud tasemeid on hinnatud päevase-, õhtuse- ja öise aja seisukohalt arvestamata taustmüra taset.

10 Tuule kiiruse ja taostmüra vaheline seos: Allpool toodud tabelist selgub kuidas sõltub taustmüra tase tuule kiirusest. viide tabelile- %20The%20relationship%20between%20background%20noise%20levels% pdf See tabel näitab, et taustmüra tase muutub vahemikus 38 kuni 44 db kui tuule kiirus muutub 4 m/s kuni 7 m/s. Kontrolli eesmärgil teostas Füüsika labor ka tuulegeneraatorite müra kaardistamise. Mürakaartide lähteandmeteks oli Terviseameti kesklabori füüsika labori poolt koostatud müra mõõtmise protokoll nr 6/4-6-1/ (lisa 2). Tuulikute heli emissiooni tasemed arvutati lähtudes kaugmõõtmiste tulemustest. Kuna ei ole olemas tuuleparkide poolt tekitatava keskkonnamüra rahvusvaheliselt aktsepteeritud arvutusmudelit on kasutatud arvutusmudelit, mis põhineb standardil ISO :1996 Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation. Kolmemõõtmelise (3D) akustilise mudeli ehitamiseks, müratasemete arvutamiseks ning müraleviku modelleerimiseks ja mürakaardi koostamiseks kasutati Datakustik GmbH tarkvara CadnaA (ver , BMP XL). Mürakaardistamise meteoroloogilised tingimused olid: õhuniiskus 90%, õhutemperatuur 10 C, ning loode-, lääneloodetuule (NW... WNW) kiirus kuni 9 m/s. Mürakaartide arvutuspunktide koordinaatvõrgustiku sammuks vertikaal- ja horisontaalsihis võeti 10 meetrit. Mürakaardid olid arvutatud 4,0 m kõrgusel maapinnast. Pinnase mürasummutuskoefitsiendiks võeti G=1. Müra peegelduste arv oli 3, müra allikate maksimaalne otsinguraadius 2000 m. Müratasemete arvutamisel ja mürakaartide koostamisel arvestati müraallikate geomeetriliste omadustega, olemasolevate objektide müravarjestava toimega, müra

11 Arvutuspunkti nr. neeldumisega õhus samuti maapinna reljeefi ning tuule mõjuga. Müralevi modelleerimisel ei arvestatud temperatuuri gradienti ega müra neeldumist taimestikus. Kaardil värvidega märgitud müratasemete tsoonide samm on 5 dba. Arvutustulemuste maksimaalne viga on 0,5 db. Arvutustulemused on esitatud mürakaartidena joonistel 1 ja 2 päevase (kl 07:00-23:00) ja öise (kl 23:00-07:00) ajavahemike jaoks. Mürakaartidele on lisatud ka müra arvutuspunktid (tähistusega MP1, MP2 ja MP3). Arvutuspunktide asukohad on identsed käesolevas mõõtmisprotokolli mõõtepunktidele. Ekvivalentsed müratasemed arvutuspunktides arvutati kõrgusele 1,8 m maapinnast. Tuulikute poolt tekitatud müra arvutatud ja mõõdetud arvväärtused on toodud allolevas tabelis. Müra arvutatud ja mõõdetud tasemed LAr,ti (db) Päevane ajavahemik Arvutatud müratase Mõõdetud müratase Öine ajavahemik Arvutatud müratase MP1 Tinise 39,8 43,6 37,9 41,1 MP2 Rätsepa 37,3 42,4 35,5 38,7 MP3 Andruse 35,3 41,3 33,6 38,9 MP* referents mõõtepunkt 48,1 46,2 *MP referentspunkt asus tuulegeneraatorite vahetus läheduses Mõõdetud müratase Tööstusmüra taotlustase dba,ekv,t uuel planeeritaval alal II kategooria ala Päev Öö Müratasemete hindamisel tuleb arvestada, et sotsiaalministri 4. märtsi a määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid. Müra mõõtmiste protokollis toodud Aulepa tuulepargi müra mõõtetulemuste ja arvutatud müra väärtuste võrdlus näitab, et arvutatud müra tasemed on mõõdetud tasemetest madalamad. Tinise talu asub tuulegeneraatoritest 745 m kaugusel kus taustmüra tase on võrreldav tuulegeneraatorite poolt tekitatava müraga. Mõõdetud mürataset ei saa kasutada hinnangu andmiseks sest mõõtmised näitavad summaarset taset (tuulegeneraatorite müra + taustmüra) Hinnangu andmiseks mürale on kasutatav ainult arvutuslikult leitud müratase, mille puhul taustmüra segav mõju puudub. Järeldused 1. Müra tasemete mõõtmine suurtel kaugustel tuulegeneraatoritest annab kõrgendatud müratasemed võrreldes arvutuslikul teel leitutega, kuna suurel kaugusel tuulegeneraatorist on taustmüra tase võrreldav tuulegeneraatori poolt tekitatud müratasemega või sellest kõrgem.

12 2. Müra kaardistamisel tarkvaraliselt on arvutuste aluseks tuulegeneraatori müravõimsus ja puudub segav faktor, milleks on taustmüra. Seega tuulegeneraatorite müra hindamiseks on õigem kasutada müra kaardistamist tarkvara abil, kuna see võimaldab täpselt hinnata tuulegeneraatorite poolt tekitatud müra. 3. Tuulegeneraatori asukoha valikul tuleb lähtuda tuulegeneraatori poolt tekitatavast müratasemest, mis ei tohi ületada kehtestatud müra normtasemeid elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil. 4. Tuulegeneraatorite müra sõltub tuulegeneraatori müravõimsusest, tuulegeneraatorite arvust, paigalduskõrgusest, maapinna reljeefist ja muudest faktoritest. Seetõttu ei saa kehtestada üheselt mingit tuulegeneraatorite nõutavat kaugust müratundlikest hoonetest, vaid igale juhule tuleb läheneda individuaalselt ja kauguse leidmisel on määravaks tuulegeneraatorite poolt tekitatav müratase. 5. Tuulegeneraatorite asukohtade, tüüpide või arvu muutmisel tuleb teostada uus müratasemete hindamine. 6. Elanike küsitlus näitas, et kõige häiritumad olid vanusegrupi aastat (35%) esindajad, kes peavad tuulegeneraatorite poolt tekitatud müra väga häirivaks nii väljas kui ka ruumides. Vanemate vanusgruppide elanikud peavad müra vähem häirivaks. Vanuserühmas ja pidas müra häirivaks vastavalt 11% ja 5,5 % vastanutest. Müra väljas ei häirinud 11,5 % ning ruumides 23% küsitletutest. 7. Lihtküsitlus ei võimalda välja selgitada tuulegeneraatorite müra mõju tervisele, vaid näitab küsitletute subjektiivset hinnangut seoses tuulegeneraatoritega. 8. Tuulegeneraatorite müra arvutatud tasemed näitasid, et sotsiaalministri 4. märtsi a määrusega nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid kehtestatud müra normtasemeid elamuala välisterritooriumil ei ületata.

13 Joonis 1. Aulepa tuulepargi mürakaart päevase aja jaoks soodustavate tuule tingimustes Loode-, lääneloodetuule (NW... WNW) kiirus kuni 9 m/s, 14 tuulikute WWD-3 (3 MW) korral, Noise calculation model ISO

14 Joonis 2. Aulepa tuulepargi mürakaart öise aja jaoks soodustavate tuule tingimustes Loode-, lääneloodetuule (NW... WNW) kiirus kuni 9 m/s, 14 tuulikute WWD-3 (3 MW) korral, Noise calculation model ISO

15 Kasutatud materjalid: 1. Euroopas kerkib üha uusi avamere tuuleparke WHO Guidelines for Community Noise Terviseameti Kesklabori füüsika labori müra mõõtmise protokoll nr.6/4-6-1/ a.

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

Microsoft Word - Akukon Paljassaare tehissaare DP - liiklusmüra hinnang.doc

Microsoft Word - Akukon Paljassaare tehissaare DP - liiklusmüra hinnang.doc 10863-1 Paljassaare tehissaare detailplaneering Keskkonnamüra hinnang Ingrid Leemet Marko Ründva Tapio Lahti Insinööritoimisto Akukon Oy Tallinn 8/2010 10863-1 1 (14)+6 (lisad) Ingrid Leemet, Marko Ründva,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.12.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 29.04.2007 Avaldamismärge: Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - emv_1_161_Kohtla_Nomme RTVJ.doc

Microsoft Word - emv_1_161_Kohtla_Nomme RTVJ.doc ELEKTROMAGNETVÄLJA MÕÕTMISTE PROTOKOLL nr 6/4-6-1/161 01.08.2012 EAK akrediteeritud L128 1. Mõõtmiste tellija: TERVISEAMETI KESKKONNATERVISE OSAKOND aadress: Paldiski mnt 81, tel.: 694 3500, faks: 694

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 11094:2005 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, mu

EESTI STANDARD EVS-ISO 11094:2005 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, mu EESTI STANDARD AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, muru- ja aiatraktorite, professionaalsete niidukite ning niiduklisaseadmetega muru- ja aiatraktorite poolt tekitatud

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45)

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45) Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn 2012 1 (45) Töö nimetus: Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus: 2012 a. aruanne Töö autorid Erik Teinemaa Marek Maasikmets Katri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tallinna Keskkonnaamet Harju Tallinn Abilinnapea Züleyxa Izmailova Tallinn 19. juuli a E-posti teel: zuleyxa

Tallinna Keskkonnaamet Harju Tallinn Abilinnapea Züleyxa Izmailova Tallinn 19. juuli a E-posti teel: zuleyxa Tallinna Keskkonnaamet Harju 13 10130 Tallinn Abilinnapea Züleyxa Izmailova Tallinn 19. juuli 2018. a E-posti teel: keskkonnaamet@tallinnlv.ee zuleyxa.izmailova@tallinnlv.ee Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Bak töö Taastuvatest allikatest elektri tootmise võimalused Eestis Leo Rummel

Bak töö Taastuvatest allikatest elektri tootmise võimalused Eestis Leo Rummel SOOJUSTEHNIKA INSTITUUT Soojusenergeetika õppetool MSE30LT Leo Rummel TAASTUVATEST ALLIKATEST ELEKTRI TOOTMISE VÕIMALUSED EESTIS Autor taotleb tehnikateaduste bakalaureuse akadeemilist kraadi Tallinn 2008

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem