PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN"

Väljavõte

1 PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

2 OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi (edaspidi Fond ) osakute avaliku pakkumise prospekt (edaspidi Prospekt ) investeerimisfondide seaduse tähenduses. Fondi tingimused (edaspidi: Tingimused ) on Prospekti lahutamatu osa. Prospekt ja Tingimused annavad investorile ülevaate Fondi investeerimiseesmärkidest ja -riskidest, aidates investoril otsustada Fondi investeerimise üle. Prospektis esitatud teavet ei tohi käsitleda investeerimisnõustamise, muu investeerimisteenuse või investeerimiskõrvalteenusena ega üleskutsena omandada või võõrandada Fondi osakuid. Fondi osakute pakkumine peab alati toimima vastavalt Prospektis, Tingimustes ja õigusaktides sätestatule. Eksitavaid reklaame või muid Prospekti, Tingimuste või õigusaktidega vastuolus olevaid lubadusi ei tohi käsitleda Fondivalitseja poolt heakskiidetuna. Andmed on Prospektis esitatud Prospekti kinnitamise seisuga, kui pole täpsustatud teisiti. Väljaspool Eesti Vabariiki tohib Prospekti ja Tingimusi levitada ning Fondi osakuid avalikult pakkuda üksnes vastava lepingu sõlminud vahendaja. Välisriigis asuval investoril tuleks teada oma kodumaal väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestada tuleks asjaoluga, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed ei pruugi laieneda teises riigis registreeritud Fondi tehingutele. Muusse keelde tõlgitud Prospekti ja eestikeelse Prospekti vasturääkivuse või mitmetitõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest Prospektist. Prospekt ei ole mõeldud osakute pakkumiseks riigis, kus selline pakkumine on ebaseaduslik ega isikule, kellele sellise pakkumise tegemine ei ole lubatud. Fondivalitseja ei paku ega müü Fondi osakuid ega osuta mingeid investeerimisteenuseid Ameerika Ühendriikide (USA) isikutele. Ostukorralduse esitamisega fondivalitsejale kinnitab investor, et ta ei ole USA isik. Investoril on kohustus teavitada Fondivalitsejat viivitamatult mistahes asjaolust, mis võib tingida investori kvalifitseerumise USA isikuks. Kui investor on USA isik või muutub USA isikuks ajal, mil ta omab Fondi osakuid, on Fondivalitsejal õigus osakud lunastada. Fondivalitseja ei vastuta mistahes kahju eest, mis investoril võib tekkida seoses USA isikuks olemise või selleks muutumisega, sh Fondivalitseja poolt Fondi osakute pakkumisest keeldumise, osakute lunastamise või muul eeltooduga seonduval põhjusel. 2 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

3 Sisukord ÜLDANDMED... 5 FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK NING INVESTEERIMISPOLIITIKA... 7 Fondi tegevuse alused... 7 Fondi tegevuse eesmärk... 7 Fondi investeerimispoliitika... 7 Investeerimispiirkond... 7 Investeerimispiirangud ja lubatud väärtpaberid... 7 Tehingud tuletisinstrumentidega... 9 Muud lubatud tehingud... 9 Fondi ajalooline tootlus... 9 Tüüpinvestori kirjeldus Investeerimisriskid Tururiskid Krediidiriskid Operatsiooniriskid Poliitilised ja juriidilised riskid Teave Fondi riskitaseme kohta Võimalikud huvide konfliktid FONDI OSAKUD Osakutega seotud õigused ja kohustused Fondi ja Osaku puhasväärtused TASUD JA KULUD Fondi poolt kantavad tasud ja kulud Osakuomaniku poolt kantavad tasud ja kulud TEHINGUD OSAKUTEGA Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind Osakute väljalase Osakute tagasivõtmine Osakute vahetamine MAKSUSTAMINE Fondi maksustamine Investori maksustamine Eesti Vabariigi residendist füüsiline isik Eesti Vabariigi residendist juriidiline isik Mitteresidentide maksustamine FONDIVALITSEJA, DEPOSITOORIUM, AUDIITOR JA VAHENDAJAD Fondivalitseja Fondivalitseja poolt valitsetavad pensionifondid Fondivalitseja nõukogu Fondivalitseja juhatus Fondijuht AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

4 Fondivalitseja tegevuse edasiandmine Depositoorium Audiitor Vahendajad FONDI LIKVIDEERIMINE FONDI PUUDUTAV TEAVE AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

5 ÜLDANDMED Fondi peamised andmed JURIIDILINE STAATUS Fond on Eesti Vabariigis registreeritud avatud avalik lepinguline investeerimisfond. Fond on eurofond ja vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2009/65/EÜ ja eurofonde käsitlevatele Eesti Vabariigi õigusaktidele. FONDIVALITSEJA Aktsiaselts LHV Varahaldus, registrikood , aadress Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik (edaspidi: Fondivalitseja ). Tel: , e-post: FONDI MOODUSTAMINE Fondivalitseja moodustas Fondi 27. aprillil a. FONDI ASUKOHT Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik. FONDI TEGEVUSE ALGUS Fond alustas tegevust 13. augustil a. FONDI OSAKUD HINNAARVUTUSED JA HINNAINFO TEHINGUD OSAKUTEGA REGISTRIPIDAJA NOTEERIMINE VAHENDAJAD Fondi osakud (edaspidi: Osak ) on nimelised mittemateriaalsed väärtpaberid, mis tõendavad osakuomaniku kaasomandi osa Fondi varast. Osakud on jagatavad. Osakute emitendiks on Fondivalitseja. Osakute väljalase on avalik. Osaku kohta ei väljastata omandiõigust tõendavaid materiaalseid dokumente. Osakud ei anna osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondil on ühte liiki Osakuid, mille nimiväärtus on 10 eurot ja ISIN kood: EE Fondi puhasväärtus, Osaku puhasväärtused ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse üks kord iga pangapäeva kohta ning avaldatakse veebilehel mitte hiljem kui kell Tallinna aja järgi järgmisel pangapäeval. Investorid saavad Osakuid omandada ja tagasi müüa igal pangapäeval vastavalt Prospektile ja Tingimustele. Osakute registrit peab AS LHV Pank, registrikood , aadress Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik (edaspidi: Registripidaja ). Osakud ei ole noteeritud ühelgi börsil või muul avalikul väärtpaberiturul. LHV Pank, registrikood , aadress Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik. Vahendajate täielik nimekiri (s.h vahendajad, mis on lisandunud käesoleva Prospekti muutmisest hiljem), on kättesaadav veebilehel OSAKUTE AVALIK PAKKUMINE VÄLISRIIGIS DEPOSITOORIUM Osakuid võib avalikult pakkuda kõigis Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Fondi depositoorium on AS SEB Pank, registrikood , aadress Tornimäe tn 2, Kesklinna 5 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

6 linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15010, Eesti Vabariik (edaspidi: Depositoorium ). AUDIITOR AS PricewaterhouseCoopers, registrikood , aadress Pärnu mnt 15, Tallinn 10141, Eesti Vabariik. JÄRELEVALVE Fondivalitseja, Fondi, Depositooriumi ja Registripidaja tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon, aadress Sakala 4, Tallinn 15030, Eesti Vabariik. FONDI MAJANDUSAASTA Fondi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. FONDI DOKUMENDID JA OLULINE TEAVE Oluline teave ja Fondi dokumendid on kättesaadavad Fondi asukohas ning veebilehel 6 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

7 FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK NING INVESTEERIMISPOLIITIKA Fondi tegevuse alused Fondi tegevuse alused ning osakuomanike suhted Fondivalitsejaga on määratud käesoleva Prospekti, Tingimuste, Eesti Vabariigi õigusaktide ja pakkumiste suhtes kohaldatavate õigusaktidega. Prospekt ja Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega. Prospekti või Tingimuste vastuolu korral õigusaktide sätetega kohaldatakse õigusaktides sätestatut. Kui Prospekti või Tingimuste sätted on omavahel vastuolus, siis tõlgendatakse selliseid sätteid Fondi osakuomanike parimate huvide kohaselt. Fondi tegevuse eesmärk Fondi tegevuse eesmärgiks on oma investorite vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine. Pikaajalise kasvu saavutamiseks teeb Fond investeeringuid riskantsetesse varaklassidesse (näiteks aktsiad) ning on seetõttu avatud investeerimisriskidele ning võib saada investeeringutelt finantskahjumeid, mis mõjutavad eriti selgelt investoreid, kes investeerivad Fondi lühiajaliselt (alla 3 aasta). Fond investeerib kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse üle maailma. Krediidiasutuste hoiustesse, rahaturuinstrumentidesse, madala riskiga võlakohustustesse ja muudesse sarnastesse väärtpaberitesse investeeritakse Fondi vara likviidsuse juhtimiseks, investeeringust väljumise või selle soetamise perioodil, sobilike investeerimisobjektide puudumisel või olukorras, kus aktsiaturgude kasvupotentsiaal on piiratud. Investeerides aktsiatesse (ettevõtetesse, mille majandustulemused sõltuvad pikaajalistest majanduslikest arengutest vastavas sektoris või riigis) on Fondi eesmärk kasu saada pikaajalisest majanduskasvust ning pakkuda investoritele tootlust, mis ületab globaalset inflatsioonitaset. Enne Fondi investeerimist tuleks tutvuda investeerimisriskidega, mille kirjeldus on leheküljel 10. Fondi investeerimispoliitika Investeerimispoliitika põhiprintsiibid ning piirangud Fondi vara investeerimisel on detailsemalt kirjeldatud Tingimustes. Investeerimispiirkond Fondi investeeringud on geograafiliselt hajutatud erinevate maailma finantsturgude vahel. Fond investeerib nii arenenud turgudele (näiteks Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigid, Ameerika Ühendriigid ja Jaapan), kui ka arenevatele turgudele (näiteks Aasia, Ladina-Ameerika ja Ida-Euroopa). Investeerimispiirangud ja lubatud väärtpaberid Fondi vara investeeritakse: aktsiatesse või teistesse sarnastesse kaubeldavatesse õigustesse; võlakirjadesse, konverteeritavatesse väärtpaberitesse või teistesse kaubeldavatesse võlakohustustesse; investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse; märkimisõigustesse või muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada eelnevalt nimetatud väärtpabereid; krediidiasutuste hoiustesse; rahaturuinstrumentidesse; tuletisinstrumentidesse. Fondi vara investeeritakse baasvaluutas (euro), USA dollaris ja investeerimispiirkonna rahvusvaluutades. 7 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

8 Fondi vara ei investeerita: kinnisvarasse; väärismetallidesse ja sertifikaatidesse, mis annavad õiguse väärismetallidele. Investeeringud väärtpaberitesse: Fond investeerib kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest vabalt võõrandatavatesse väärtpaberituru seaduse 2 lõike 1 punktides 1 3, 5 ja 7 nimetatud väärtpaberitesse (edaspidi käesolevas peatükis väärtpaberid), millega kaubeldakse või tingimuste kohaselt hakatakse 12 kuu jooksul peale väärtpaberiemissiooni kauplema reguleeritud väärtpaberiturul järgnevates riikides: kõik Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi EEA) lepinguriigid*1, Albaania, Ameerika Ühendriigid, Araabia Ühendemiraadid, Argentiina, Armeenia, Aserbaidžaan, Austraalia, Bahama, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Boliivia, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Briti Neitsisaared, Brunei, Ecuador, Egiptus, Filipiinid, Gruusia, Guernsey, Hiina (sealhulgas Taiwan), Hongkong, Iisrael, India, Indoneesia, Jaapan, Jamaika, Jeemen, Jersey, Jordaania, Kambodža, Kanada, Kasahstan, Katar, Keenia, Kolumbia, Kuveit, Kõrgõzstan, Laos, Liibanon, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Makedoonia, Malaisia, Mani saar, Maroko, Mehhiko, Moldova, Montenegro, Myanmar, Nigeeria, Omaani Sultaniriik, Pakistan, Panama, Peruu, Saudi Araabia, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Šveits, Tadžikistan, Tai, Tšiili, Türgi, Türkmenistan, Ukraina, Uruguai, Usbekistan, Uus-Meremaa, Venemaa, Venetsueela ja Vietnam; Fond võib investeerida kuni 50% Fondi aktivate turuväärtusest rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustele; kuni 10% Fondi aktivate turuväärtusest võib investeerida eelnevalt nimetamata väärtpaberitesse; Fond ei või investeerida rohkem kui 10% Fondi aktivate turuvärtusest sama isiku poolt emiteeritud väärtpaberitesse. Juhul, kui ühe isiku poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus on üle 5% Fondi aktivate turuväärtusest, ei tohi selliste väärtpaberite koguväärtus olla suurem kui 40% Fondi aktivate turuväärtusest. Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate isikute poolt välja lastud väärtpaberite väärtus ei või kokku moodustada rohkem kui 20% Fondi aktivate turuväärtusest; ühe isiku poolt välja lastud väärtpaberite väärtus võib moodustada kuni 35% Fondi aktivate turuväärtusest, kui nende väärtpaberite emitent või tagaja on EEA lepinguriik või rahvusvaheline organisatsioon, millesse mõni EEA lepinguriik kuulub. Investeerimine investeerimisfondidesse: Fond võib investeerida kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, arvestades õigusaktidest tulenevate piirangutega. Fond võib investeerida ka kinniste lepinguliste fondide osakutesse või aktsiaseltsina asutatud fondide aktsiatesse; Fondil on lubatud investeerida teiste eurofondide või teiste EEA lepinguriikide eurofondide osakutesse või aktsiatesse; lisaks eelmises punktis nimetatud piirangule võib Fondi vara investeerida kuni 30% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest teistesse avatud avalikesse ja õigusaktides toodud tingimustele vastavatesse fondidesse; ühe investeerimisfondi osakute või aktsiate väärtus ei või moodustada rohkem kui 20% Fondi aktivate turuväärtusest; Fondi arvel võib omandada ja omada teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate fondide aktsiaid või osakuid juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: i) fondide investeerimispoliitika erineb oluliselt, ii) Fondivalitseja ei võta seejuures tagasivõtmis- või väljalasketasu. * Prospekti registreerimise seisuga on lepinguriigid Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Suurbritannia. Riigid, mis ühinevad vastava lepinguga peale Prospekti registreerimist, loetakse samuti lepinguriikideks. 8 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

9 Investeerimine hoiustesse: Fond võib investeerida kuni 50% Fondi aktivate turuväärtusest krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud; Fond ei või investeerida rohkem kui 20% Fondi aktivate turuväärtusest ühe krediidiasutuse hoiustesse (ei kohaldata arvelduskontole Depositooriumis ja üleöödeposiidil ajutiselt hoitava raha suhtes). Tehingud tuletisinstrumentidega Fondi arvel võib teha tehinguid tuletisinstrumentidega ainult eesmärgiga maandada finantsriske, sealhulgas turuhinna, välisvaluuta vahetuskursi ja intressimäärade riske. Tuletisinstrumentidesse investeerimine ei tõsta Fondi riskitaset, kuna tuletisinstrumente kasutatakse ainult riskide maandamiseks. Tuletisinstrumentides positsioone võttes tekib Fondile vastaspoole risk, kuna on võimalus, et tuletisinstrumendi lepingu (näiteks valuuta forvardleping, swap) vastaspool ei täida tehingu sõlmimisel võetud kohustusi. Fondi tuletisinstrumentide avatud riskipositsioon ei või ületada Fondi vara puhasväärtust. Muud lubatud tehingud Kuigi Tingimuste kohaselt võib Fondivalitseja teha fondide arvel repo-, pöördrepo- ja väärtpaberite laenamise tehinguid, ei kavanda Fondivalitseja Prospekti muutmise hetke seisuga Fondi vara investeerimisel nimetatud tehingute tegemist ega muude nn tõhusa portfellihalduse tehnikate (efficient portfolio management techniques) rakendamist. Fondi arvel võib võtta laenu ning muid kohustusi kuni 10% ulatuses Fondi vara turuväärtusest. Laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm kuud. Fondi ajalooline tootlus Fondi kumulatiivne keskmine tootlus eelmise kahe ( ), kolme ( ) ja viie ( ) kalendriaasta kohta on vastavalt 6,89%, 2,81% ja 5,46%. Alljärgnevas graafikus on toodud Fondi eelmiste täis kalendriaastate tootlused. Kuivõrd Fond alustas tegevust 13. augustil 2007, ei ole aasta tootlust esitatud. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. 9 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

10 Tüüpinvestori kirjeldus Investor, kellel puudub kogemus aktsiatesse ja aktsiafondidesse investeerimisega, peaks konsulteerima professionaalse investeerimisnõustajaga, saamaks aru riskidest, mis kaasnevad aktsiaturgudele investeerimisega, samuti riski ja oodatava tootluse omavahelisest suhtest. Fondi investeerides peab investor olema valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fond on sobilik investeering neile, kes soovivad pikemaajaliselt investeerida aktsiaturgudele, samas ei eelista ühtegi konkreetset regiooni. Fond sobib aktsiaturgudele tehtavaks põhiinvesteeringuks, kuna investeerimisportfell on regionaalselt hajutatud. Investoril peab olema keskmisest kõrgem riskitaluvus ja varasem kogemus investeerimistoodetega. Kuna Fondi investeeringud on pikaajalised, on Fond sobilik neile, kelle investeerimishorisont on pikaajaline. Fondi riskitase on keskmine / kõrge (võrreldav globaalselt hajutatud aktsiaportfelliga). Soovitatav investeerimishorisont on üle 3 aasta. Investeerimisriskid Fondi investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis võivad mõjutada investeeringu tootlust. Fondi investeerides peab investor arvestama sellega, et Fondi tegevus võib olla nii kasumlik kui ka kahjumlik. Investeeringut Fondi ei saa käsitleda deposiidina ning investeeringu säilimist ja kasvamist ei garanteeri rahandusasutused ega riigiorganid. Fondi ajaloolised tootlused ei garanteeri samasuguseid tulemusi tulevikus. Kuna Fondi investeeringud on üldjuhul pikaajalised, on Fondi investeerimisega seotud investeerimisriskid suhteliselt madalamad siis, kui investori investeerimishorisont on pikaajaline (üle kolme aasta), ning olulisemad siis, kui investori investeerimishorisont on lühiajaline (alla kolme aasta). Järgnevalt on kirjeldatud peamised investeerimisriskid: Tururiskid Turuhinna (hinnakõikumise) risk väärtpaberiturgude olemuse tõttu võivad väärtpaberite hinnad nii tõusta kui ka langeda. Ebasoodne muutus väärtpaberi turuhinnas vähendab Fondi investeeringu väärtust. Selliseid ebasoodsaid muutusi võivad põhjustada majanduslikud ja sotsiaalsed muutused ning sellised muutused võivad olla tööstusharu-, sektori- või ettevõttespetsiifilised. Likviidsusrisk väärtpaberiturgude vähese likviidsuse tõttu ei pruugi Fondil õnnestuda müüa vara soovitud ajal soovitud hinnaga või ei pruugi vara müük üldse õnnestuda. Seda riski vähendatakse läbi Fondi investeeringute hajutamise, kuid likviidsusrisk jääb oluliseks teatud investeeringute puhul. Likviidsusrisk tekib ka siis, kui Fond investeerib väärtpaberitesse (näiteks ettevõtte võlakirjad), mis ei ole reguleeritud turul kaubeldavad. Vara hindamise risk kuna Fond võib investeerida kuni 10% Fondi aktivate turuväärtusest väärtpaberitesse, mis ei ole rahaturuinstrumendid ning millega ei kaubelda reguleeritud turul, on Fond avatud vara hindamise riskile juhul, kui instrumendil, kuhu Fond on investeerinud, ei ole usaldusväärset hinnanoteeringut. Vara hindamise risk on oluline näiteks siis, kui Fond investeerib ettevõtete poolt emiteeritud võlakirjadesse. Sellisel juhul võib Fondivalitseja vara hindamisel kasutada hindamismudelit, mille sisendid põhinevad Fondivalitseja enda hinnangutel. Vara hind sellisel juhul võib erineda oluliselt hinnast, millega oleks võimalik Fondil vara realiseerida ebasoodsas turusituatsioonis. Kapitali liikumisest tulenev risk rahvusvahelisel kapitali liikumisel ning välisinvestoritel võib olla oluline ebasoodne mõju vara turuhinnale ja likviidsusele. See risk mõjutab Fondi juhul, kui kapital peaks üldisemalt aktsiaturgudelt välja liikuma. Lühiajaliste Fondi investorite poolt põhjustatud risk kuna Fondi on võimalik investoritel investeerida ka lühiajaliselt, võib Fondi jaoks tekkida olukord, kus Fondi tuleb Osakute emiteerimisest uut raha, mida on Fond kohustatud lühikese ajaperioodi vältel uuesti Fondist välja kandma, kuna investori poolt tehtud investeering Fondi oli lühiajaline. Kui Fond investeerib sellises olukorras raha väärtpaberitesse, mida tuleb peale lühikest hoidmisperioodi maha müüa, võib Fondi investeerimistulemus kannatada tehingute tegemisega seotud kulude (näiteks maaklertasud) tõttu, mis eeskätt kahjustab Fondi pikaajalisi investoreid. Kui Fond ei ole jõudnud sellist uut raha veel investeerida, kuid väärtpaberite hinnad sellel perioodil keskmiselt tõusevad, võib Fondi investeerimistulemus jääda protsentuaalselt madalamaks, mis eeskätt kahjustab Fondi pikaajalisi investoreid. 10 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

11 Valuutarisk valuutakursside liikumise tõttu ebasoodsas suunas võib väheneda baasvaluutast erinevas valuutas noteeritud investeeringu väärtus baasvaluutas mõõdetuna. Seda riski vähendatakse tuletisinstrumentide abil. Kuigi Fondi baasvaluuta on euro, ei pea Fond maandama valuutariske, mis tulenevad teistes valuutades tehtud investeeringutest. Intressirisk muutused i) intressimäärades, ii) tulukõveras, iii) intressimäärade volatiilsuses ja iv) erineva riskitasemega instrumentide intressimäärade vahes võivad mõjutada Fondi investeeringu väärtust ebasoodsas suunas. Kuna Fond investeerib võlakirjaturgudele harva, on intressimäärade muutumise mõju kaudne. Inflatsioonirisk inflatsiooni ning hinnatõusu tõttu võib investeeringu reaalne väärtus väheneda. Risk, mis on seotud varaklasside kontsentreerumisega Kuna Fond on keskendunud ühele varaklassile, milleks on aktsiad, võivad Fondi tootlused olla ulatuslikult mõjutatud ühest konkreetsest aktsiaturge mõjutavast sündmusest või asjaolust. Krediidiriskid Emitendirisk väärtpaberi, kuhu Fond on investeerinud, emitent ei pruugi täita oma kohustusi vastavalt väärtpaberi tingimustele. Selle riski vähendamiseks jälgitakse ja analüüsitakse emitentide usaldusväärsust pidevalt. Emitendirisk on suhteliselt madal, kuna Fond investeerib aktsiatesse, mida emiteerinud ettevõtted ei ole üldjuhul võtnud aktsionäride ees rahalisi kohustusi (näiteks intresside või dividendide maksmise kujul). Arveldusrisk tehingust tulenevad kanded ei pruugi toimuda õigel ajal või õiges koguses juhul, kui tehingu vastaspool ei ole suuteline täitma endale võetud kohustusi (näiteks teha raha- või väärtpaberiülekanne). Selle riski vähendamiseks kaubeldakse organiseeritud turgudel, mis toimivad põhimõttel tehing makse vastu. Tehingu vastaspoole risk ja risk, mis tuleneb tuletisinstrumentide lepingutest tehingu vastaspool ei pruugi olla suuteline täitma lepingu sõlmimisel endale võetud kohustusi. Seda riski vähendatakse eelistades lepingute sõlmimisel madala riskitasemega krediidiasutusi ja vastavale alale spetsialiseerunud usaldusväärseid tehingupartnereid. Tehingu vastaspoole risk puudutab eeskätt reguleeritud turu väliselt tehtavaid tehinguid (näiteks tuletisinstrumendid valuutariski maandamiseks). Fond kasutab valuutaforvarde või -futuure peamiselt EUR/USD valuutariski maandamiseks, kusjuures selleks otstarbeks kasutatav tuletisinstrument on kindla lõpptähtajaga ning Fondil võib olla kohustus seada tagatis enda kohustuste tagamiseks vastaspoole ees. Operatsiooniriskid Äririsk väärtpaberi, kuhu Fond on investeerinud, emitendi majandustulemused võivad sõltuda majandustsüklitest ning juhtkonna professionaalsuse tasemest. Viimati mainitu võib mõjutada väärtpaberi hinda. Selle riski vähendamiseks jälgitakse ja analüüsitakse pidevalt väärtpaberite emitentide tegevust. Kontohalduri risk ja depoorisk Fond võib kanda kahju kontohalduri või Depositooriumi tegevusetuse või pahatahtlike tegevuste tõttu. Kahju võib tekkida Fondi vara hoidmisega või hoidmise korraldamisega tegeleva isiku pankroti, maksejõuetuse, kuritahtliku hooletuse või tahtliku ebaseadusliku tegevuse tõttu. Vahendaja risk investorid on avatud Vahendajaga seotud riskidele, eriti juhul, kui Vahendaja hoiab investori poolt omandatud Osakuid esindajakontol ning Vahendaja ei suuda täita näiteks sisemise registri pidamise kohustust. Poliitilised ja juriidilised riskid Poliitiline risk ebasoodsad arengud või sündmused (näiteks sõda, rahutused, vara natsionaliseerimine, majanduspoliitika või õiguskeskkonna muutumine) võivad aset leida riikides, kuhu Fond investeerib oma vara. Ebasoodsad muutused poliitilises keskkonnas võivad vähendada Fondi investeeringute väärtust märkimisväärselt või muuta üldse väärtusetuks. Seda riski vähendatakse läbi Fondi investeeringute hajutamise 11 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

12 erinevate riikide vahel, kuid siiski võib suur osa Fondi varast olla investeeritud arengumaadesse, mis on ajalooliselt olnud rohkem avatud poliitilistele riskidele. Õigussüsteemi risk Fondi tegutsemist ja Fondi investeerimist puudutavad õigusaktid võivad muutuda, muuhulgas võib muutuda tulumaksuseadus. Lisaks tavapärastele investeerimisriskidele tuleb investoril arvestada võimalusega, et aset leivad muud sündmused, mis mõjutavad investori investeeringut Fondi. Näiteks on Fondivalitsejal õigus investeerimisfondide seaduses ette nähtud juhtudel ja tingimustel peatada Osakute tagasivõtmine, Fond võidakse reorganiseerida, ühendada teise fondiga või likvideerida. Fondivalitsejal on õigus muuta Fondi Tingimusi või Fondilt ning Osakuomanikult võetavate tasude määrasid arvestades Tingimustes sätestatud piirmääradega. Sellised sündmused võivad toimuda etteteatamiseta, välja arvatud Fondi Tingimuste muutmine, mispuhul Tingimuste muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel vastava teate avaldamisest Fondivalitseja veebilehel, kui teates ei sätestata hilisemat kuupäeva. Muudatuste kohta, mille Fondivalitseja Tingimustesse sisse viib tulenevalt muudatustest õigusaktides, peab samuti teate avaldama Fondivalitseja veebilehel ning muudatused jõustuvad vastavas teates ettenähtud kuupäeval. Eelmainitud riskide kirjeldus pole täielik Fondi investeerimisega seotud riskide kirjeldus. Investeerimisotsuse tegemisel peab investor läbi lugema terve Prospekti, tutvuma Tingimustega, samuti dokumendiga Investorile esitatav põhiteave, aasta- ja poolaastaaruannetega, muude dokumentide ja informatsiooniga, mis on Fondivalitseja veebilehel ning tuginema oma enda hinnangule investeerimisega seotud riskidest ja võimalustest. Investor peab enne Fondi investeerimist olema kindel, et konkreetse Fondi riskiprofiil on talle sobiv. Vajadusel tuleb investoril konsulteerida investeerimisnõustajaga. Teave Fondi riskitaseme kohta Fondivalitseja kasutab riskihindamisel sünteetilise riski meetodit, kus vastavalt volatiilsusele võib Fond omada riskiklassi 1-7. Mida kõrgem on volatiilsus, seda suurem riskiklass. Fondi volatiilsus leitakse standardsel meetodil: 5 aasta nädalaste tootluste põhjal aasta baasile viiduna. Fond kuulub sellise riskihindamise metoodika kohaselt riskiklassi 5, mis tähendab, et tema viimase 5 aasta volatiilsus on vahemikus 10%-15%. Sünteetilise riski ja volatiilsuse leidmise metoodika ning vastavate riskiklasside täpsem kirjeldus sisaldub Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse juhendis CESR s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document 2. Võimalikud huvide konfliktid Fondivalitseja üritab vältida olukordasid, kus osakuomanike ja Fondivalitseja huvide vahel tekib konflikt. Siiski võib tekkida olukordasid, kus Fondivalitseja saab otseselt või kaudselt kasu enda poolt valitsetava fondi poolt tehtud investeeringutest. Kui Fondivalitseja poolt valitsetav üks fond investeerib Fondivalitseja poolt valitsetavasse teise fondi, tagastab fond, kuhu investeeriti, sellele fondile, mis investeeris, kogu valitsemistasu. Juhul, kui Fond investeerib muu fondivalitseja poolt valitsetavasse fondi ning Fondivalitsejale tagastatakse selle investeeringu pealt osa tasudest, kannab Fondivalitseja tagasi saadud tasud edasi investeeringu teinud Fondi. Huvide konflikt võib tekkida tulenevalt sellest, et Fondivalitseja on edasi andnud osa Fondi juhtimisega seotud tegevusi ettevõttele, mis kuulub samasse konsolideerimisgruppi (näiteks Osakute Registri pidamise korraldamine). Vaata Prospekti osa: Fondivalitseja tegevuse edasiandmine lk 18. Fondivalitseja lähtub huvide konfliktide situatsioonides eelkõige Fondi ja osakuomanike parimatest huvidest AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

13 FONDI OSAKUD Investor investeerib Fondi ostes Osakuid. Osak tõendab osakuomaniku kaasomandi osa Fondi varast. Osak on nimeline mittemateriaalne väärtpaber. Osak on jagatav. Osakuid emiteerib Fondivalitseja. Osaku kohta ei väljastata omandiõigust tõendavaid materiaalseid dokumente. Investori sissetulek sõltub Osaku puhasväärtuse muutumisest. Fondi Osakud Nimetus Nimiväärtus Registripidaja ISIN kood LHV Maailma Aktsiad Fond osak 10 eurot AS LHV Pank EE Osakutega seotud õigused ja kohustused Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad osakuomanikule Osaku väljalaskmisel ja lõpevad Osaku tagasivõtmisel. Osak ei anna osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Osakuomanikud ei kutsu kokku ega pea üldkoosolekuid. Osakuomanik ei või nõuda osakuomanike ühisuse lõpetamist. Osakuomanikul on järgmised õigused: nõuda Fondivalitsejalt Osakute tagasivõtmist vastavalt Tingimustes ja õigusaktides sätestatule; võõrandada ja pärandada temale kuuluvaid Osakuid kolmandatele isikutele; saada vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast; tutvuda Fondivalitseja asukohas ja Fondivalitseja veebilehel Tingimustega, Prospektiga, dokumendiga Investorile esitatav põhiteave, Fondi viimase kolme majandusaasta aruandega ja viimase poolaastaaruandega, kui see on kinnitatud viimasest majandusaasta aruandest hiljem, ning muude õigusaktides sätestatud dokumentide ja informatsiooniga; nõuda enda osalust tõendava dokumendi väljastamist. Osakuomanik saab enda õigusi teostada Fondivalitseja registreeritud asukohas. Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas. Fondivalitseja ei või osakuomanike nimel võtta kohustusi. Osakuomaniku vastu suunatud nõude täitmiseks võib pöörata sissenõude temale kuuluvate Osakute, mitte aga Fondi vara vastu. Fondi ja Osaku puhasväärtused Fondivalitseja lähtub Fondi vara ja Osaku puhasväärtuste arvutamisel oma sisemistes protseduurireeglites ja õigusaktides sätestatust. Fondi puhasväärtus määratakse kindlaks Fondi vara turu- või muu õiglase väärtuse alusel. Fondi vara puhasväärtus saadakse, lahutades Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude õiguste turuväärtusest maha Fondi kohustused. Osaku puhasväärtus saadakse Fondi vara puhasväärtuse jagamisel arvestuse hetkel välja lastud ja tagasi võtmata Osakute arvuga. Fondi vara üle peetakse arvestust eurodes. Fondi vara ja osaku puhasväärtuse arvutamise korra täpsemad põhimõtted on toodud Fondivalitseja veebilehel avalikustatud eeskirjas LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri. Fondivalitseja arvutab ja avaldab Fondi ja Osaku puhasväärtuse ning tagasivõtmis- ja väljalaskehinna üks kord iga pangapäeva kohta sellele järgneval pangapäeval hiljemalt kell Tallinna aja järgi. See info on kättesaadav Fondivalitseja veebilehel 13 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

14 TASUD JA KULUD Fondi poolt kantavad tasud ja kulud Tasud ja kulud, mis arvestatakse maha Fondi varast Fondi puhasväärtuse arvutamisel: Valitsemistasu Depootasu Muud kulud Maksimaalne Fondi arvelt makstavate tasude ja kulude summa (arvutatakse Fondi vara kaalutud keskmisest turuväärtusest aastas) 2% aastas Fondi aktivate turuväärtusest kuni 0,216% Fondi aktivate väärtusest, kui muudes kui EEA lepinguriikides ja Ameerika Ühendriikides hoitavate väärtpaberite osakaal on alla 20% Fondi vara väärtusest ning teistel juhtudel kuni 0,36% Fondi aktivate turuväärtusest (koos KM-ga). Vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale. Fondi tingimuste kohaselt võib Fondi arvelt kanda vara hoidmisega ja Fondi varaga tehtavate tehingute sõlmimisega seotud kulud, kaasa arvatud väärtpaberite omandamise ja võõrandamisega seotud kulud (tehingutasud, maaklertasud, väärtpaberite ülekandetasud, märkimistasud, börsitasud, registritasud, riigilõivud jne) ja pangatasud pangateenuste (rahaülekanded, rahvusvahelised rahaülekanded, konto debiteerimine ja krediteerimine, valuutavahetus jne), Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud, Fondi aruandluse auditeerimise kulud, Fondi varaga seotud õiguste realiseerimisega seotud kulud, Fondiga seotud õigusabi kulud, Fondi arvel tehtava tehingu vastaspoolega seotud analüüsikulud, Fondi vara mujal kui Lepinguriigis hoidmiseks vajalike õigusanalüüside teostamise kulud. Valitsemistasu ja depootasu arvestatakse Fondi vara turuväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja aruandekuule järgneva kuu jooksul. Kohaldatava Depootasu määr on toodud veebilehel Fondivalitseja võib maksta enda arvel Vahendajatele tasu nende poolt investoritele Osakute pakkumisel tehtud töö eest. 5% Osakuomaniku poolt kantavad tasud ja kulud Tasud ja kulud, mis arvestatakse investori paigutatud rahasummast: Osakute väljalasketasu 0% (puudub) Osakute tagasivõtmistasu 1% Kõik Osakute väljalaske- ja tagasivõtmisega otseselt seotud muud kulud kannab osakuomanik. TEHINGUD OSAKUTEGA Tehingud Osakutega teostatakse läbi Vahendaja. Ostu- või müügikorralduse esitamisega kinnitab investor, et on Tingimuste ja Prospektiga vajalikul määral tutvunud, nendes sätestatuga nõus ja kohustub neid järgima. 14 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

15 Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind Osaku väljalaskehind on ostukorralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäeva Osaku puhasväärtus. Osaku tagasivõtmishind on müügikorralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäeva Osaku puhasväärtus, millest on maha arvatud Osaku tagasivõtmistasu. Fondivalitsejal on õigus omal äranägemisel teatud investoritele Osaku tagasivõtmistasu vähendada või sellest loobuda, mis muudaks selle investori jaoks Osaku tagasivõtmishinda kõrgemaks. Osakute väljalase Osakute omandamiseks esitab investor Vahendajale ostukorralduse Vahendaja poolt ette nähtud vormis. Vahendajal on võimalik edastada ostukorraldusi Fondivalitsejale igal pangapäeval kuni kella ni Tallinna aja järgi. Korraldused, mis laekuvad pärast kella 15.00, loetakse laekunuks järgmisel pangapäeval. Juhul, kui investoril ei ole Registripidaja juures kontot, tuleb investoril see Vahendaja kaudu avada, välja arvatud juhul, kui Vahendaja hoiab Osakuid investori eest esindajakontol. Pangapäeval, mis järgneb ostukorralduse Fondivalitsejale laekumise päevale, arvutatakse väljalastud Osakute arv, jagades ostukorraldusel märgitud summa Osaku väljalaskehinnaga. Väljalastud Osakud kantakse investori kontole Registripidaja juures hiljemalt kolmandal pangapäeval ostukorralduse Fondivalitsejale laekumisest alates. Osakute tagasivõtmine Osakute tagasimüümiseks esitab osakuomanik Vahendajale müügikorralduse Vahendaja poolt ette nähtud vormis. Vahendajal on võimalik edastada müügikorraldusi Fondivalitsejale igal pangapäeval kuni kella ni Tallinna aja järgi. Korraldused, mis laekuvad pärast kella 15.00, loetakse laekunuks järgmisel pangapäeval. Pangapäeval, mis järgneb müügikorralduse Fondivalitsejale laekumise päevale, arvutatakse Osakute müügist saadav summa, korrutades müügikorraldusel märgitud Osakute arvu Osaku tagasivõtmishinnaga. Osakute tagasivõtmisest laekunud summa kantakse Registripidaja juures osakuomaniku kontoga seotud arvelduskontole ja Osakud kustutatakse Registrist hiljemalt kolmandal pangapäeval müügikorralduse laekumisest Fondivalitsejale. Kui osakuomanikud taotlevad ühel ja samal pangapäeval Osakute tagasivõtmist üle 5% ulatuses Fondi puhasväärtusest, on Fondivalitsejal õigus lükata kõik selle päeva müügikorralduste alusel tehtavad väljamaksed kuni 10 pangapäeva võrra edasi. Fondivalitsejal on õigus investeerimisfondide seaduses ette nähtud juhtudel ja tingimustel peatada Osakute tagasivõtmine. Osakute vahetamine Fondi Osakute vahetamine on lubatud, aga Prospekti koostamise hetke seisuga pole Fondivalitsejal ühtki teist eurofondi, mille osakute vahetamine lubatud oleks. MAKSUSTAMINE Fondi maksustamine Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt ei ole Fond maksukohuslane ning Fondi tulu ei kuulu seetõttu Eesti Vabariigis maksustamisele. 15 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

16 Investori maksustamine Fondi tulu ei jaotata osakuomanikele välja, vaid reinvesteeritakse. Osakuomaniku kasum või kahjum kajastub Osaku puhasväärtuse muutuses. Kui investor on maksukohuslane, võib Osakutelt teenitud tulu kuuluda tulumaksuga maksustamisele. Fondivalitseja osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea. Saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustuseks. Investorile kohaldatav maksusüsteem võib oleneda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest selletaolistest asjaoludest. Eesti Vabariigi residendist füüsiline isik Investori tulu võib tekkida Osakute soetusmaksumuse ja müügihinna erinevusest. Soetusmaksumus on kõik dokumentaalselt tõendatud kulutused, mis maksumaksja on vara omandamiseks teinud. Maksumaksjal on õigus oma maksustatavast tulust maha arvata Osakute müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Maksukohustust võib vähendada tulumaksuvaba miinimum, muudest väärtpaberitehingutest saadud kahjum jms. Maksukohustust saab edasi lükata kuni tulu tarbimisse võtmise hetkeni, kasutades selleks investeerimiskontot. Investeerimiskonto on harilik rahakonto, millele tehtud sissemaksete ning millelt tehtud väljamaksete üle tuleb pidada arvestust. Seejuures ei käsitleta väljamaksena kannet finantsvara (sh Osakute) soetamiseks. Fondivalitseja tulumaksu kinni ei pea, investor on kohustatud saadud tulu deklareerima maksuperioodi tuludeklaratsioonis. Investeerimiskonto kasutamise korral tuleb deklareerida kontole tehtud sisse- ja väljamaksed. Eesti Vabariigi residendist juriidiline isik Eesti Vabariigi residendist juriidilisele isikule on Osakutelt teenitud tulu maksuvaba. Juriidilisest isikust investor on kohustatud saadud tulu deklareerima vastava aasta kasumiaruandes väärtpaberite müügist teenitud finantstuluna või kahjumina. Mitteresidentide maksustamine Mitteresidendist investori poolt Osakutelt teenitud tulu Eesti Vabariigis ei maksustata. Tulu võidakse maksustada mitteresidendist investori residentsusriigis viimase maksuseaduste kohaselt. Investorid peaksid konsulteerima oma maksu- ja investeerimisnõustajatega, et selgitada välja maksustamise printsiibid igal konkreetsetel juhtumil. FONDIVALITSEJA, DEPOSITOORIUM, AUDIITOR JA VAHENDAJAD Fondivalitseja Fondi valitseb osakuomanike huvides Aktsiaselts LHV Varahaldus, mille aktsiakapital on eurot, registrikood on ning mis on asutatud Eest Vabariigi seaduste alusel 9. augustil a. investeerimisfonde valitseva äriühinguna. Fondivalitseja allub Eesti Finantsinspektsiooni järelevalvele. Fondivalitsejale on väljastatud 27. märtsil a. tegevusluba number F-4/0006. Fondivalitsejal on piisavat asjakohast infot vara kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, ning ta on hankinud piisavat teavet vastaspoolte kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse. Fondivalitsejal on õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja teeb Fondi valitsemisel tehinguid enda nimel ja Fondi arvel. Fondivalitseja valitseb Fondi vara lahus enda varast ja teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate investeerimisfondide varast ja varakogumitest. Fondivalitseja teostab Fondi varasse kuuluvate aktsiate või muude hääleõigust andvate väärtpaberitega seotud hääleõigust Fondi osakuomanike parimaid huve silmas pidades, võttes sealjuures arvesse Fondi investeerimispoliitikat ning eesmärke. Põhimõtted, millest lähtuvalt Fondivalitseja hääleõigust teostab, on 16 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

17 toodud dokumendis Fondi varast tuleneva hääleõiguse teostamise poliitika, mis on kättesaadav veebilehel Fondivalitseja tasustamise põhimõtted on sätestatud Fondivalitseja tasustamispoliitikas. Fondivalitseja üldine tasustamise strateegia on tagada Fondivalitseja pikaajaliste eesmärkide täitmiseks motiveeriv töötasu, luues tugeva seose töötasu ja Fondivalitseja ning valitsetavate investeerimisfondide tulemuste vahel. Töötasu koosneb põhitasust, mille suurus on kindlaks määratud ning muutuvtasust. Võtmeisikuid tasustatakse läbi optsiooniprogrammi Fondivalitseja emaettevõtja AS-i LHV Group optsioonidega. Tasustamispoliitika kinnitab Fondivalitseja nõukogu. Eraldi töötasukomiteed Fondivalitsejas moodustatud ei ole. Tasustamise põhimõtete täielik kirjeldus on esitatud Fondivalitseja veebilehel ning Osakuomaniku taotluse korral tehakse see talle paberkandjal tasuta kättesaadavaks. Fondivalitseja poolt valitsetavad pensionifondid LHV Pensionifond Indeks passiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha kohustuslikku kogumispensionisse. Fondi vara investeeritakse kuni 75% ulatuses aktsiatesse investeerivatesse indeksifondidesse ning ülejäänud vara kinnisvarafondidesse. LHV Pensionifond XL aktiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha kohustuslikku kogumispensionisse. Fond investeerib kuni 75% oma varast aktsiaturgudele ja ülejäänud vara võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. LHV Pensionifond L aktiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha kohustuslikku kogumispensionisse. Fond investeerib kuni 50% oma varast aktsiatesse ja ülejäänud vara võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. LHV Pensionifond M aktiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha kohustuslikku kogumispensionisse. Fond investeerib kuni 25% oma varast aktsiatesse ja ülejäänud vara võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. LHV Pensionifond S aktiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha kohustuslikku kogumispensionisse. Kogu vara võidakse investeerida võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Fond investeerib olulise osa oma varast erasektori äriühingute poolt emiteeritud võlakirjadesse. LHV Pensionifond XS aktiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha kohustuslikku kogumispensionisse. Kogu vara võidakse investeerida võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Fond investeerib ainult riikide, riigi enamusosalusega või valitseva mõju all olevate äriühingute ning rahvusvaheliste organisatsioonide poolt emiteeritud võlakirjadesse. LHV Täiendav Pensionifond aktiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha täiendavasse kogumispensionisse. Fond investeerib kuni 95% oma varast aktsiatesse, kuid võib investeerida ka võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. LHV Pensionifond Indeks Pluss passiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha täiendavasse kogumispensionisse. Fondi vara investeeritakse kuni 100% ulatuses aktsiatesse investeerivatesse indeksifondidesse. LHV Pensionifond Intress Pluss aktiivse investeerimisstrateegiaga avatud lepinguline investeerimisfond, mis võimaldab investoritel paigutada raha täiendavasse kogumispensionisse. Fondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Lisaks pensionifondide valitsemisele pakub Fondivalitseja portfellivalitsemise teenust eurofondile SEF-LHV Persian Gulf Fund. Fondivalitseja nõukogu Madis Toomsalu nõukogu esimees Madis Toomsalu on AS-i LHV Group juhatuse liige ning AS-i LHV Pank nõukogu esimees. Madis liitus LHV-ga aastal aktsiaanalüütikuna. Peale pangalitsentsi saamist aastal asus Madis tööle krediidianalüütikuna 17 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

18 ja aastal sai temast krediidianalüüsi osakonna juht aastal sai Madisest AS-i LHV Pank krediidijuht ja krediidikomitee liige ning aastast krediidikomitee esimees. Madis on omandanud aastal Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureusekraadi ärikorralduse erialal ja aastal magistrikraadi avaliku sektori rahanduse erialal. Andres Viisemann nõukogu liige Andres Viisemann on LHV aktiivse investeerimisstrateegiaga pensionifondide fondijuht ning AS-i LHV Pank nõukogu liige ja asutaja a. kevadel. Aastatel 1991 kuni 1997 töötas Andres Hansapanga (praegu Swedbank AS) finantsturgude osakonna juhatajana ning aastatel 1998 kuni 1999 Hansapanga finantsriskide osakonna juhatajana. Andres on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse erialal a. ning kaitsnud MBA kraadi INSEADis a. Erki Kilu nõukogu liige Erki Kilu on LHV Panga juhatuse esimees. Enne LHV-ga liitumist oli Erki Seesam Life Insurance SE (praegu Compensa Life Vienna Insurance Group SE) juhatuse esimees, kus ta töötas alates aastast, varasemalt arendusjuhi, toote- ja riskijuhi ning projektijuhina. Erki on lõpetanud Eesti Kõrgema Kommertskooli rahvusvahelise ärijuhtimise eriala ja kaitsnud Tartu Ülikoolis ärijuhtimise magistri kutsekraadi. Fondivalitseja juhatus Mihkel Oja juhatuse esimees Mihkel Oja korraldab Fondivalitseja tegevust aasta algusest. Aastatel 2003 kuni 2006 töötas Mihkel AS-is LHV Financial Advisory Services a kevadest on Mihkel Eesti Fondihaldurite Liidu juhatuse liige. Mihkel lõpetas aastal Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias spetsialiseerudes finantsile aastal sai Mihkel MBA kraadi (with distinction) Edinburgh Business School ist. Joel Kukemelk, CFA juhatuse liige Joel Kukemelk töötab Fondivalitsejas aastast fondijuhina. Joel valiti juhatusse aastal. Aastatel 2006 kuni 2013 töötas Joel LHV Pangas, alguses aktsiaturgude analüütikuna ning hiljem portfellihaldurina. Joel on lõpetanud aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe majandusteaduse eriala (cum laude) ning aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe majandusteaduse eriala (cum laude) aasta detsembris läbis Joel CFA Level I eksami, aasta juunis CFA Level II eksami ja aasta juunis CFA Level III eksami. Fondijuht Mikk Taras Mikk Taras on töötanud LHV-s alates aastast finantsturgude analüütikuna ja privaatpanganduse portfellihaldurina. Ta on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahvamajanduse erialal ja magistrikraadi Fudani Ülikoolis rakendusliku majandusteaduse erialal. Fondivalitseja tegevuse edasiandmine Oma kohustuste paremaks täitmiseks on Fondivalitsejal õigus kolmandatele isikutele edasi anda järgmisi tegevusi: Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine; omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Fondi osakuomanikele; vajaliku teabe edastamine Fondi osakuomanikele ja teiste teenuste osutamine klientidele; Osakute turustamise korraldamine; Fondi vara üle arvestuse pidamine ning Fondi raamatupidamise korraldamine; Fondi vara puhasväärtuse kindlaksmääramine; Registri pidamise korraldamine; Fondivalitseja ja Fondi tegevuse õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase kontrollisüsteemi kohaldamine; eelnimetatutega otseselt seotud tegevused. 18 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

19 Fondivalitseja on kolmandatele isikutele edasi andnud järgmised ülesanded: Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine: AS-ile LHV Pank; Registripidamise korraldamine: AS-ile LHV Pank; Osakute turustamise korraldamine: Vahendajatele; vajaliku teabe edastamine Fondi osakuomanikele ja teiste teenuste osutamine klientidele: Vahendajatele; omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Fondi osakuomanikele: AS-ile LHV Pank. Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega. Depositoorium Fondi depoopank, milleks on AS SEB Pank, on 15. detsembril a Eesti Vabariigi seaduste alusel ja kohaselt asutatud äriühing registrikoodiga Depoopangal on tähtajatu krediidiasutuse tegevusluba, mis väljastati 12. jaanuaril a. Depoopanga peamiseks ja püsivaks tegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseerimine. Depoopanga üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Depositooriumil on mh järgmised kohustused: hoida Fondi raha, väärtpabereid ja muud vara; teostada Fondi varaga arveldusi ja tehinguid ning pidada selle kohta arvestust; hoolitseda, et Osakute väljalase, tagasivõtmine, tühistamine ja hüvitamine toimuks vastavalt seaduses, selle alusel antud õigusaktides ja Tingimustes ning Prospektis ettenähtud nõuetele; kontrollida, et Fondivalitseja poolt Fondi arvel tehtavad tehingud on kooskõlas kehtiva seadusandlusega ning Tingimustega. Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus sätestatud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste teostamiseks ja muude Depositooriumi ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega. Depositoorium valib kolmanda isiku vajaliku hoolsusega, et tagada kolmanda isiku usaldusväärsus. Enne ülesannete edasiandmist ja ka edaspidi on Depositoorium kohustatud kontrollima, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning tema finantsolukord on piisavad, tagamaks lepingus sätestatud kohustuste täitmist. Kolmandate isikute nimekiri, kellele Depoopank on Fondi vara hoidmise edasi andnud, on Prospekti koostamise seisuga järgnev: Välisriikide reguleeritud turul kaubeldavad fondid, eurovõlakirjad ja järgnevate riikide võlakirjad: Austria, Belgia, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Holland, Portugal, Venemaa, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Šveits, Ühendkuningriigid, USA. Austria Belgia Bulgaaria Tšehhi Taani Soome Prantsusmaa Clearstream RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG KBC SECURITIES N.V. UNICREDIT BULBANK A.D CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. Skandinaviska Enskilda Banken AB, Taani filiaal Skandinaviska Enskilda Banken AB, Soome filiaal 19 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Kõned välismaale alates Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Üh

Kõned välismaale alates Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Üh Kõned välismaale alates 15.05.19 Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Ühendriigid 0,48 0,58 Andorra 0,63 0,75 Angola 1,38 1,65

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid August 2009 Kuuülevaade Börsiralli aeglustub Möödunud kuud iseloomustasid finantsturgudel jätkuvalt tõusvad aktsiahinnad tööstusriikides, võlakirjade riskipreemiate alanemine ning odavnev

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga ) Sihtriik Riigi kood Max kaal (kg) Suuremõõtmeliste postipakkide

RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga ) Sihtriik Riigi kood Max kaal (kg) Suuremõõtmeliste postipakkide RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga 07.06.2017) 1 Afganistan AF 30 jah ei jah jah ei ei jah jah 2 Albaania AL 20 jah ei jah jah ei ei jah jah 3 Alžeeria DZ 20 ei 80

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

SANTE/10280/2018-EN ANNEX

SANTE/10280/2018-EN ANNEX ET I lisa Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud elusaid, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid Märts 2010 Kuuülevaade Märtsis toimus aktsiaturgudel tugev tõus Märtsi iseloomustasid Kreeka võlaprobleemi ümber keerlevad jutud ning euro odavnemise jätkumine. Majandusstatistika oli

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid Oktoober 2008 Kuuülevaade Pime sügis Niigi mustades toonides börsisügisele lisas lõppenud oktoober veelgi tumedaid toone. Nii lõpetasid kuu sügavas miinuses pea kõik maailma aktsiaturud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc I LHV aktsiafondid Jaanuar 2010 Kuuülevaade Jaanuar tõi kaasa korrektsiooni Jaanuaris tegid suuremad aktsiaturud korrektsiooni allapoole. Suurimad langejad olid Ladina-Ameerika, Aasia ja Lääne-Euroopa

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Eesti ENIC/NARIC Keskus

Eesti ENIC/NARIC Keskus Eesti ENIC/NARIC keskus Tegevuse aruanne 2014 Tegevuse eesmärgid Eesti ENIC/NARIC keskus tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide Euroopa

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf EfTEN REAL ESTATE FUND III AS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, KAUPLEMISELE VÕTMISE JA NOTEERIMISPROSPEKT 1 000 000 LIHTAKTSIAT NOMINAALVÄÄRTUSEGA 10 EUROT AKTSIA KOHTA AKTSIATE PAKKUMISHIND 16 EUROT PAKKUMISE

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem